50PUS8546 cẩm-nang
Cẩm nang Philips50PUS8546

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng của Philips 50PUS8546 trong Tiếng Việt. Cẩm nang hướng dẫn sử dụng PDF này có 100 trang.

PDF 100 1.1mb

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips 50PUS8546 phía dưới. Tất cả các hướng dẫn sử dụng trên ManualsCat.com có thể được xem hoàn toàn miễn phí. Khi sử dụng nút 'Chọn ngôn ngữ', bạn có thể chọn ngôn ngữ của cẩm nang hướng dẫn sử dụng bạn muốn xem.

MANUALSCAT | VI

Các câu hỏi & câu trả lời

Bạn có câu hỏi về Philips 50PUS8546 nhưng không thể tìm thấy câu trả lời trong hướng dẫn sử dụng? Có lẽ người dùng ManualsCat.com có thể giúp trả lời câu hỏi của bạn. Khi điền vào biểu mẫu bên dưới, câu hỏi của bạn sẽ xuất hiện bên dưới hướng dẫn sử dụng của Philips 50PUS8546. Hãy đảm bảo rằng bạn mô tả vấn đề của mình với Philips 50PUS8546 chính xác nhất có thể. Câu hỏi của bạn càng cụ thể thì khả năng bạn nhận được câu trả lời nhanh chóng từ người dùng khác càng cao. Bạn sẽ tự động nhận được email thông báo khi ai đó đã phản hồi về câu hỏi của bạn.

Đặt câu hỏi về Philips 50PUS8546

Trang: 1
Ná»™i dung 1 Mà n hình chÃnh 4 1.1 Mà n hình chÃnh và các kênh 4 1.2 Ứng dụng và Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV 4 1.3 Mở Mà n hình chÃnh 5 2 Thiết láºp 6 2.1 Tìm hiểu về an toà n 6 2.2 Chân đế TV và giá treo tường 6 2.3 Mẹo đặt TV 6 2.4 Cáp nguồn 6 2.5 Cáp ăng-ten 7 2.6 Chảo thu vệ tinh 7 3 Điều khiển từ xa 8 3.1 Tổng quan về phÃm 8 3.2 Ghép nối bá»™ Ä‘iều khiển từ xa của bạn vá»›i TV 10 3.3 Tìm kiếm bằng giọng nói 11 3.4 Cảm biến IR 11 3.5 Pin 11 3.6 Là m sạch 11 4 Báºt và tắt 13 4.1 Báºt hoặc Chế Ä‘á»™ chờ 13 4.2 Các phÃm trên TV 13 5 Các kênh 14 5.1 Cà i đặt kênh 14 5.2 Danh sách kênh 14 5.3 Sắp xếp Danh sách kênh 14 5.4 Xem kênh 15 5.5 Các kênh Æ°a thÃch 17 5.6 Văn bản / Teletext 19 5.7 TV tÆ°Æ¡ng tác 20 6 Cà i đặt kênh 22 6.1 Cà i đặt vệ tinh 22 6.2 Cà i đặt ăng-ten 24 6.3 Bản sao danh sách kênh 27 7 Kết nối các thiết bị 29 7.1 Giá»›i thiệu về kết nối 29 7.2 CAM có Thẻ thông minh - CI+ 30 7.3 Hệ thống rạp hát tại gia - HTS 30 7.4 Điện thoại thông minh và máy tÃnh bảng31 7.5 Đầu Ä‘Ä©a Blu-ray 31 7.6 Bluetooth 31 7.7 Tai nghe 32 7.8 Bá»™ Ä‘iều khiển trò chÆ¡i 32 7.9 á»” cứng USB 33 7.10 Bà n phÃm USB 34 7.11 á»” USB flash 34 7.12 Camera chụp ảnh 34 7.13 Máy quay 35 8 Kết nối Android TV của bạn 36 8.1 Mạng và Internet 36 8.2 Tà i khoản Google 38 8.3 Ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV 38 9 Ứng dụng 40 9.1 Giá»›i thiệu về Ứng dụng 40 9.2 Google Play 40 9.3 Bắt đầu hoặc ngừng ứng dụng 41 9.4 Khóa ứng dụng 41 9.5 Quản lý ứng dụng 43 9.6 Bá»™ nhá»› 43 10 Internet 44 10.1 Khởi Ä‘á»™ng Internet 44 10.2 Tùy chọn cho Internet 44 11 Menu Thao tác nhanh 45 12 Nguồn 46 12.1 Chuyển sang má»™t thiết bị 46 12.2 Tùy chọn cho đầu và o TV 46 12.3 Tên và loại thiết bị 46 12.4 Quét lại kết nối 46 13 Mạng 48 13.1 MaÌ£ng 48 13.2 Bluetooth 48 14 CaÌ€i đặt 49 14.1 HiÌ€nh ảnh 49 14.2 Âm thanh 52 14.3 Cà i đặt Ambilight 55 14.4 Cà i đặt tiết kiệm 56 14.5 Cà i đặt chung 56 14.6 Các cà i đặt Đồng hồ, Khu vá»±c và Ngôn ngữ 59 14.7 Cà i đặt Android 60 14.8 Cà i đặt Truy cáºp phổ biến 60 14.9 Cà i đặt Khóa 60 15 Video, hình ảnh và nhạc 62 15.1 Từ máy tÃnh hoặc NAS 62 15.2 Menu Mục Æ°a thÃch 62 15.3 Menu Phổ biến nhất và menu Đã phát gần đây 62 15.4 Từ kết nối USB 62 15.5 Phát video của bạn 63 15.6 Xem ảnh của bạn 63 15.7 Phát nhạc của bạn 65 16 HÆ°á»›ng dẫn TV 66 16.1 Những thứ bạn cần 66 16.2 Dữ liệu HÆ°á»›ng dẫn TV 66 16.3 Sá» dụng HÆ°á»›ng dẫn TV 66 17 Ghi hình và tạm dừng TV 68 17.1 Ghi dữ liệu 68 17.2 Tạm dừng TV 69 18 Điện thoại thông minh và máy tÃnh bảng 71 2
Trang: 2
18.1 Philips TV Remote App 71 18.2 Google Cast 71 19 Trò chÆ¡i 72 19.1 Những thứ bạn cần 72 19.2 Tay cầm trò chÆ¡i 72 19.3 ChÆ¡i trò chÆ¡i từ Bá»™ Ä‘iều khiển trò chÆ¡i 72 20 Ambilight 73 20.1 Kiểu Ambilight 73 20.2 Tắt Ambilight 73 20.3 Cà i đặt Ambilight 73 20.4 Chế Ä‘á»™ Ánh sáng phòng chờ 74 20.5 Báo thức 74 20.6 Ambisleep 74 20.7 Tiện Ãch mở rá»™ng Ambilight 75 21 Các lá»±a chọn hà ng đầu 77 21.1 Giá»›i thiệu về Các lá»±a chọn hà ng đầu 77 21.2 Hiện có trên TV 77 21.3 Video theo yêu cầu 78 22 Freeview Play 79 22.1 Giá»›i thiệu về Freeview Play 79 22.2 Sá» dụng Freeview Play 79 23 Netflix 80 24 Alexa 81 24.1 Thông tin về Alexa 81 24.2 Sá» dụng Alexa 81 25 Phần mềm 82 25.1 Cáºp nháºt phần mềm 82 25.2 Phiên bản phần mềm 82 25.3 Tá»± Ä‘á»™ng cáºp nháºt phần mềm 83 25.4 Xem lịch sá» cáºp nháºt phần mềm 83 25.5 Phần mềm mã nguồn mở 83 25.6 Giấy phép nguồn mở 83 25.7 Thông báo 83 26 Đặc tÃnh kỹ thuáºt 84 26.1 Môi trÆ°Æ¡Ì€ng 84 26.2 Điện năng 84 26.3 Hệ Ä‘iều hà nh 84 26.4 Thu nháºn 84 26.5 Dạng mà n hình 85 26.6 Độ phân giải đầu và o mà n hình 85 26.7 TÃnh kết nối 85 26.8 Âm thanh 85 26.9 Đa phÆ°Æ¡ng tiện 85 27 Trợ giúp và há»— trợ 87 27.1 Đăng ký TV của bạn 87 27.2 Sá» dụng Trợ giúp 87 27.3 Khắc phục sá»± cố 87 27.4 Trợ giúp trÆ°Ì£c tuyến 90 27.5 Há»— trợ và sá»a chữa 90 28 An toà n và chăm sóc 91 28.1 An toà n 91 28.2 Chăm sóc mà n hình 92 29 Điều khoản sá» dụng 93 29.1 Điều khoản sá» dụng - TV 93 29.2 Điều khoản sá» dụng - Smart TV 93 29.3 Điều khoản sá» dụng - Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV 94 30 Bản quyền 95 30.1 HDMI 95 30.2 Dolby Audio 95 30.3 Dolby Vision và Dolby Atmos 95 30.4 DTS-HD 95 30.5 DTS Play-Fi 95 30.6 Liên minh Wi-Fi 95 30.7 Kensington 95 30.8 ThÆ°Æ¡ng hiệu khác 96 31 Tuyên bố miá»…n trừ trách nhiệm đối vá»›i các dịch vụ và /hoặc phần mềm do bên thứ ba cung cấp 97 Mục lục 98 3
Trang: 3
1 Mà n hình chÃnh 1.1 Mà n hình chÃnh và các kênh Để táºn hưởng được các lợi Ãch của Android TV, hãy kết nối TV vá»›i Internet. Nhấn  HOME trên Ä‘iều khiển từ xa để đến Mà n hình chÃnh Android. Giống nhÆ° Ä‘iện thoại thông minh hoặc máy tÃnh bảng Android của bạn, Mà n hình chÃnh nằm ở giữa TV. Từ Mà n hình chÃnh, bạn có thể quyết định sẽ xem gì bằng cách duyệt qua các tùy chọn giải trà từ ứng dụng và chÆ°Æ¡ng trình TV trá»±c tiếp. Mà n hình chÃnh của bạn có các kênh để bạn khám phá các ná»™i dung tuyệt vời từ các ứng dụng Æ°a thÃch của bạn. Bạn cÅ©ng có thể thêm các kênh bổ sung hoặc tìm các ứng dụng má»›i để nháºn được nhiều ná»™i dung hÆ¡n. Mà n hình chÃnh được tổ chức thà nh các kênh. Các ứng dụng có thể Ä‘iền đề xuất của ứng dụng (nếu có) theo lá»±a chọn của riêng ứng dụng nhÆ° má»™t kênh riêng lẻ trong mà n hình chÃnh. Ứng dụng Các Ứng dụng Æ°a thÃch của bạn được đặt trên hà ng đầu tiên. Hà ng nà y chứa má»™t số ứng dụng được cà i đặt sẵn. Thứ tá»± của các ứng dụng nà y tùy theo thỏa thuáºn kinh doanh vá»›i các nhà cung cấp dịch vụ ná»™i dung. Trong hà ng nà y, bạn cÅ©ng sẽ tìm thấy các Ứng dụng chẳng hạn nhÆ° Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV, Xem TV, HÆ°á»›ng dẫn TV, PhÆ°Æ¡ng tiện và nhiều ứng dụng khác. Live TV Kênh Live TV hiển thị các chÆ°Æ¡ng trình hiện Ä‘ang chạy từ các kênh đã cà i đặt. Kênh Phát tiếp theo Bạn luôn có thể biết được sẽ xem ná»™i dung gì tiếp theo từ kênh Phát tiếp theo trên Mà n hình chÃnh. Bắt đầu xem từ nÆ¡i bạn đã xem dang dở và nháºn thông báo về các táºp má»›i trong kênh Phát tiếp theo. Nhấn và giữ Chọn trên má»™t bá»™ phim hoặc chÆ°Æ¡ng trình TV để ngay láºp tức thêm bá»™ phim/chÆ°Æ¡ng trình TV và o kênh Phát tiếp theo. Kênh Google Play Movies & TV Thuê phim hoặc chÆ°Æ¡ng trình TV trên kênh nà y từ Google Play Movies & TV. Kênh Trợ giúp Kênh nà y chứa các video hÆ°á»›ng dẫn "Cách…" giúp bạn biết cách mở thùng Ä‘á»±ng TV, cách kết nối thiết bị bên ngoà i, cách cà i đặt kênh, v.v. Kênh YouTube Kênh nà y chứa các video YouTube được đề xuất cho bạn, do bạn đăng ký hoặc các video thịnh hà nh. Tùy chỉnh kênh Nhấp và o nút TÙY CHỈNH KÊNH để thêm và xóa kênh trên Mà n hình chÃnh của bạn. Truy cáºp cà i đặt từ Mà n hình chÃnh Bạn có thể truy cáºp menu Tất cả cà i đặt qua biểu tượng ở góc trên bên phải. Bạn cÅ©ng có thể tìm thấy menu Cà i đặt thường xuyên và các mục menu chung trong Menu Philips TV. Bạn có thể mở menu nà y trá»±c tiếp bằng Ä‘iều khiển từ xa. Thanh hệ thống trên Mà n hình chÃnh Thanh hệ thống nằm ở phÃa trên cùng của Mà n hình chÃnh chứa các tÃnh năng sau đây.  - Nút Tìm kiếm: để báºt tÃnh năng tìm kiếm vá»›i Google bằng giọng nói hoặc văn bản. Kết quả tìm kiếm và thứ tá»± của kết quả được hiển thị theo các thỏa thuáºn kinh doanh vá»›i các nhà cung cấp dịch vụ ná»™i dung.  - Nguồn và o: để khởi Ä‘á»™ng danh sách nguồn và o và chuyển sang má»™t trong các thiết bị đã kết nối.  - Thông báo: để cung cấp cho bạn các thông báo về hệ thống Smart TV của bạn.  - Cà i đặt: để truy cáºp menu Tất cả cà i đặt và điều chỉnh các cà i đặt TV.  - Đồng hồ: cho biết đồng hồ hệ thống. Xem thêm www.support.google.com/androidtv 1.2 Ứng dụng và Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV Ứng dụng Bạn có thể thêm các ứng dụng khác là m ứng dụng yêu thÃch từ trang Ứng dụng. Bạn có thấy mở trang Ứng dụng bằng cách nhấp và o biểu tượng Ứng dụng ở phÃa ngoà i cùng bên trái của hà ng Ứng dụng. Trang Ứng dụng chứa tất cả các Ứng dụng đã cà i đặt sẵn Ä‘i kèm vá»›i TV và các Ứng dụng mà bạn tá»± cà i đặt từ Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV hoặc Cá»a hà ng Google Playâ„¢. 4
Trang: 4
Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV Tất cả các ứng dụng cao cấp có sẵn trong ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV. Khởi chạy ứng dụng nà y bằng cách sá» dụng biểu ngữ trên hà ng Ứng dụng. Ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV cÅ©ng cung cấp các đề xuất Ứng dụng má»›i và nhiều hÆ¡n nữa. 1.3 Mở Mà n hình chÃnh Để mở Mà n hình chÃnh và mở má»™t mục… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn má»™t mục và nhấn OK để mở hoặc bắt đầu mục đó. 3 - Nhấn  Quay lại liên tục hoặc nhấn  HOME để trở về Mà n hình chÃnh. Khi mở Mà n hình chÃnh, ứng dụng hoặc ná»™i dung Ä‘ang phát trên nền sẽ ngừng chạy. Bạn phải chọn má»™t ứng dụng hoặc ná»™i dung từ Mà n hình chÃnh để tiếp tục lại. 5
Trang: 5
2 Thiết láºp 2.1 Tìm hiểu về an toà n TrÆ°á»›c tiên, hãy đọc hưỡng dẫn an toà n trÆ°á»›c khi sá» dụng TV. Để đọc hÆ°á»›ng dẫn, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu HÆ°á»›ng dẫn an toà n. 2.2 Chân đế TV và giá treo tường Chân đế TV Bạn có thể tìm hÆ°á»›ng dẫn gắn chân đế TV trong HÆ°á»›ng dẫn bắt đầu nhanh Ä‘i kèm TV. Trong trường hợp bạn đánh mất hÆ°á»›ng dẫn nà y, bạn có thể tải hÆ°á»›ng dẫn xuống từ www.philips.com/TVsupport. DuÌ€ng số loại sản phẩm của TV để tìm HÆ°á»›ng dẫn bắt đầu nhanh để tải xuống. Giá treo tường TV của bạn còn được thiết kế để phù hợp vá»›i giá đỡ gắn tường tuân thủ VESA (bán riêng). Sá» dụng mã VESA sau đây khi mua giá treo tường. . . • 43PUS85x6 VESA MIS-F 100x200, M6 (tối thiểu: 10mm, tối Ä‘a:12mm) • 50PUS85x6 VESA MIS-F 200x300, M6 (tối thiểu: 10mm, tối Ä‘a:16mm) • 58PUS85x6 VESA MIS-F 200x300, M6 (tối thiểu: 10mm, tối Ä‘a:16mm) • 65PUS85x6 VESA MIS-F 300x300, M6 (tối thiểu: 12mm, tối Ä‘a:20mm) • 70PUS85x6 VESA MIS-F 300x300, M8 (tối thiểu: 12mm, tối Ä‘a:25mm) • 75PUS85x6 VESA MIS-F 300x300, M8 (tối thiểu: 12mm, tối Ä‘a:25mm) Chuẩn bị Hãy đảm bảo rằng các ốc vÃt kim loại dùng để gắn TV vá»›i giá đỡ tuân thủ VESA cắm sâu 10mm và o bên trong ống lót có ren của TV. Chú ý Việc lắp TV lên tường yêu cầu phải có các kỹ năng đặc biệt và chỉ được thá»±c hiện bởi nhân viên có đủ khả năng. Việc lắp TV lên tường phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toà n theo trọng lượng của TV. Hãy đọc về các biện pháp an toà n trong tờ rÆ¡i về sá»± an toà n trÆ°á»›c khi lắp đặt TV. TP Vision Europe B.V. không chịu trách nhiệm về việc lắp đặt không đúng cách hoặc bất kỳ việc lắp đặt nà o gây ra tai nạn hoặc tổn thÆ°Æ¡ng. 2.3 Mẹo đặt TV • Đặt TV ở nÆ¡i ánh sáng không chiếu trá»±c tiếp lên mà n hình. • Điều kiện ánh sáng yếu trong phòng sẽ tạo hiệu ứng Ambilight tốt nhất. • Khoảng cách lý tưởng để xem TV là bằng 2 đến 5 lần kÃch cỡ mà n hình theo đường chéo. Khi ngồi, mắt của bạn nên ngang tầm vá»›i phần giữa mà n hình. • Khi treo tường, hãy đặt TV cách tường tối Ä‘a 15 cm. LÆ°u ý: Vui lòng giữ TV tránh xa các nguồn phát ra bụi bẩn nhÆ° bếp lò. Nên là m sạch bụi bẩn thường xuyên để tránh bụi xâm nháºp và o TV. 6
Trang: 6
2.4 Cáp nguồn • Lắp cáp nguồn và o đầu nối POWER ở mặt sau của TV. • Đảm bảo cáp nguồn được lắp chặt vá»›i đầu nối. • Đảm bảo phÃch cắm trong ổ Ä‘iện luôn có thể tiếp cáºn được. • Khi bạn rút phÃch cắm của cáp nguồn, hãy luôn kéo phÃch, không được kéo dây cáp. Mặc dù TV nà y tiêu thụ nguồn Ä‘iện chờ rất Ãt nhÆ°ng hãy rút phÃch cắm của cáp nguồn để tiết kiệm Ä‘iện nếu bạn không sá» dụng TV trong thời gian dà i. Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu Báºt để biết thêm thông tin về báºt hoặc tắt TV. 2.5 Cáp ăng-ten Cắm phÃch cắm ăng-ten tháºt chặt và o ổ cắm Ăng-ten ở mặt sau của TV. Bạn có thể kết nối vá»›i ăng-ten của chÃnh bạn hoặc tÃn hiệu ăng-ten từ hệ thống phân phối ăng-ten. Sá» dụng đầu nối ăng-ten IEC Coax 75 Ohm RF. Sá» dụng đầu nối ăng-ten nà y cho tÃn hiệu đầu và o DVB-T và DVB-C. 2.6 Chảo thu vệ tinh Gắn đầu nối F-type của vệ tinh vá»›i SAT kết nối vệ tinh ở phÃa sau TV. 7
Trang: 7
3 Điều khiển từ xa 3.1 Tổng quan về phÃm Trên cùng 1 -  Ch.Ä‘á»™ chờ / Báºt Để báºt TV hoặc trở lại Chế Ä‘á»™ chờ. 2 - Micrô VOICE 3 -  Để chọn má»™t trong những kiểu Ambilight. 4 -  Để khởi chạy Ứng dụng Amazon prime video. 5 -  Để trá»±c tiếp mở Ứng dụng Netflix. Khi TV Ä‘ang báºt hoặc từ chế Ä‘á»™ chờ. • Nếu bạn có thuê bao thà nh viên Netflix, bạn có thể xem các chÆ°Æ¡ng trình của Netflix trên TV nà y. TV của bạn phải được kết nối vá»›i Internet. • Để mở Netflix, nhấn  để mở Ứng dụng Netflix. Bạn có thể mở Netflix ngay láºp tức từ TV ở chế Ä‘á»™ chờ. www.netflix.com 6 -  Menu Thao tác nhanh Để mở Menu Thao tác nhanh có các chức năng TV Ä‘iển hình. 7 -  Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV Để khởi chạy Ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV. 8 -  Để khởi chạy Ứng dụng Rakuten TV. 9 -  SOURCES / PAIR • Để mở hoặc đóng menu Nguồn. • Để ghép nối bá»™ Ä‘iều khiển từ xa vá»›i TV. 10 -  Google Assistantâ„¢ Để khởi chạy Google Assistantâ„¢. Trên cùng (cho kiểu máy UK) 1 -  Ch.độ chờ / Bật Để bật TV hoặc trở lại Chế độ chờ. 2 - Micrô VOICE 3 -  Để chọn một trong những kiểu Ambilight. 4 -  Để khởi chạy Ứng dụng Amazon prime video. 5 -  Để trực tiếp mở Ứng dụng Netflix. Khi TV đang bật hoặc từ chế độ chờ. • Nếu bạn có thuê bao thành viên Netflix, bạn có thể xem các chương trình của Netflix trên TV này. TV của bạn phải được kết nối với Internet. • Để mở Netflix, nhấn  để mở Ứng dụng Netflix. Bạn có thể mở Netflix ngay lập tức từ TV ở chế độ chờ. www.netflix.com 6 -  Menu Thao tác nhanh Để mở Menu Thao tác nhanh có các chức năng TV điển hình. 7 - Freeview Play Để khởi chạy Freeview Play. 8 -  Để khởi chạy Ứng dụng Rakuten TV. 9 -  SOURCES / PAIR • Để mở hoặc đóng menu Nguồn. • Để ghép nối bộ điều khiển từ xa với TV. 10 -  Google Assistant™ Để khởi chạy Google Assistant™. 8
Trang: 8
Ở giữa 1 - PhÃm OK Để xác nháºn lá»±a chọn hoặc cà i đặt. Để mở danh sách kênh trong khi xem TV. 2 -  Quay lại Để trở lại kênh trÆ°á»›c mà bạn đã chọn. Để quay lại menu trÆ°á»›c đó. Để trở lại trang Ứng dụng/Internet trÆ°á»›c đó. 3 - Phát lại và ghi • Phát , để phát lại. • Tạm dừng , để tạm dừng phát lại • Ngừng , để ngừng phát lại • Tua lại , để tua lại • Chuyển tiếp nhanh , để tua nhanh về phÃa trÆ°á»›c • Ghi , để bắt đầu ghi 4 -     PhÃm mà u Chọn các tùy chọn trá»±c tiếp. PhÃm Mà u xanh dÆ°Æ¡ng , mở Trợ giúp. 5 - PhÃm MÅ©i tên / Ä‘iều hÆ°á»›ng Để Ä‘iều hÆ°á»›ng lên, xuống, trái hoặc phải. 6 -  HOME Để mở Menu chÃnh. 7 -  HÆ°á»›ng dẫn TV / Danh sách kênh Để mở hoặc đóng HÆ°á»›ng dẫn TV. Nhấn và giữ để mở danh sách kênh. Giữa (cho kiểu máy UK) 1 - PhÃm OK Để xác nháºn lá»±a chọn hoặc cà i đặt. Để mở danh sách kênh trong khi xem TV. 2 -  Quay lại Để trở lại kênh trÆ°á»›c mà bạn đã chọn. Để quay lại menu trÆ°á»›c đó. Để trở lại trang Ứng dụng/Internet trÆ°á»›c đó. 3 - Phát lại và ghi • Phát , để phát lại. • Tạm dừng , để tạm dừng phát lại • Ngừng , để ngừng phát lại • Tua lại , để tua lại • Chuyển tiếp nhanh , để tua nhanh về phÃa trÆ°á»›c • Ghi , để bắt đầu ghi 4 -     PhÃm mà u Chọn các tùy chọn trá»±c tiếp. PhÃm Mà u xanh dÆ°Æ¡ng , mở Trợ giúp. 5 - PhÃm MÅ©i tên / Ä‘iều hÆ°á»›ng Để Ä‘iều hÆ°á»›ng lên, xuống, trái hoặc phải. 6 -  HOME Để mở Menu chÃnh. 7 -  HÆ°á»›ng dẫn TV Để mở hoặc đóng HÆ°á»›ng dẫn TV. Mặt dưới 9
Trang: 9
1 -  - EXIT Để quay lại xem TV hoặc dừng má»™t ứng dụng TV tÆ°Æ¡ng tác. 2 -  Âm lÆ°Æ¡Ì£ng Nhấn + hoặc - để Ä‘iều chỉnh mức âm lượng. 3 - PhÃm số Để trá»±c tiếp chọn kênh. 4 - TEXT Để mở hoặc đóng Văn bản/Teletext. 5 -  Kênh Nhấn + hoặc - để chuyển sang kênh tiếp theo hoặc kênh trÆ°á»›c trong danh sách kênh. Để mở trang tiếp theo hoặc trang trÆ°á»›c ở dạng Văn bản/Teletext. 6 -  Tắt tiếng Để tắt âm thanh hoặc khôi phục âm thanh. 7 -  OPTIONS Để mở hoặc đóng menu tùy chọn. DÆ°á»›i cùng (cho kiểu máy UK) 1 -  - EXIT Để quay lại xem TV hoặc dừng má»™t ứng dụng TV tÆ°Æ¡ng tác. 2 -  Âm lÆ°Æ¡Ì£ng Nhấn + hoặc - để Ä‘iều chỉnh mức âm lượng. 3 - PhÃm số Để trá»±c tiếp chọn kênh. 4 -  Danh sách kênh Để mở danh sách kênh. 5 -  Kênh Nhấn + hoặc - để chuyển sang kênh tiếp theo hoặc kênh trÆ°á»›c trong danh sách kênh. Để mở trang tiếp theo hoặc trang trÆ°á»›c ở dạng Văn bản/Teletext. 6 -  Tắt tiếng Để tắt âm thanh hoặc khôi phục âm thanh. 7 -  OPTIONS Để mở hoặc đóng menu tùy chọn. 3.2 Ghép nối bá»™ Ä‘iều khiển từ xa của bạn vá»›i TV Bá»™ Ä‘iều khiển từ xa nà y sá» dụng cả Bluetooth và IR (tia hồng ngoại) để gá»i các lệnh của nó đến TV. • Bạn có thể sá» dụng bá»™ Ä‘iều khiển từ xa nà y thông qua IR (tia hồng ngoại) cho hầu hết các thao tác. • Để thá»±c hiện thao tác nâng cao nhÆ° tìm kiếm bằng giọng nói và bà n phÃm Ä‘iều khiển từ xa, bạn cần ghép nối (liên kết) TV vá»›i bá»™ Ä‘iều khiển từ xa nà y. Ở bÆ°á»›c đầu cà i đặt, TV sẽ yêu cầu bạn nhấn giữ phÃm PAIR, sau đó việc ghép nối sẽ được hoà n tất. LÆ°u ý: 1 - Ngay khi Ä‘iều khiển từ xa đã và o chế Ä‘á»™ ghép nối thà nh công, vòng đèn báo LED mà u xanh dÆ°Æ¡ng xung quanh micrô ở phÃa trÆ°á»›c của Ä‘iều khiển từ xa bắt đầu nhấp nháy. 2 - Điều khiển từ xa phải luôn ở gần TV (trong khoảng cách 1m) trong suốt quá trình ghép nối để đảm bảo thá»±c hiện kết nối thà nh công. 3 - Nếu TV không khởi chạy trường Ä‘iều khiển bằng giọng nói khi nhấn  , việc ghép nối không thá»±c hiện thà nh công. 4 - Bạn hãy chờ cho đến khi TV khởi Ä‘á»™ng xong hoà n toà n và khởi chạy hết tất cả các tiến trình nền trÆ°á»›c khi và o chế Ä‘á»™ ghép nối do thông báo nhanh chứa các hÆ°á»›ng dẫn chi tiết có thể xuất hiện quá trá»… và từ đó gây ảnh hưởng xấu đến quy trình ghép nối. 10
Trang: 10
Ghép nối hoặc ghép nối lại Nếu đã mất ghép nối vá»›i Ä‘iều khiển từ xa, thì bạn có thể ghép nối lại TV vá»›i Ä‘iều khiển từ xa. Bạn chỉ cần nhấn và giữ phÃm PAIR (trong khoảng 3 giây) để ghép nối. Hoặc, đến  Cà i đặt > Mạng và không dây > Bá»™ Ä‘iều khiển từ xa > Ghép nối bá»™ Ä‘iều khiển từ xa, sau đó là m theo các hÆ°á»›ng dẫn trên mà n hình. Má»™t thông báo sẽ xuất hiện khi việc ghép nối thà nh công. Phần mềm Ä‘iều khiển từ xa   Cà i đặt > Mạng và không dây > Bá»™ Ä‘iều khiển từ xa > Thông tin về Điều khiển từ xa Ngay khi bá»™ Ä‘iều khiển từ xa được ghép nối, bạn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của phần mềm Ä‘iều khiển từ xa.   Cà i đặt > Mạng và không dây > Bá»™ Ä‘iều khiển từ xa > Cáºp nháºt phần mềm Ä‘iều khiển từ xa Kiểm tra các bản cáºp nháºt có sẵn cho phần mềm Ä‘iều khiển từ xa. 3.3 Tìm kiếm bằng giọng nói Bạn có thể tìm kiếm video, nhạc hoặc bất cứ Ä‘iều gì khác trên mạng Internet bằng cách dùng giọng nói của bạn. Bạn có thể nói và o micrô trên Ä‘iều khiển từ xa. Bạn cần ghép nối bá»™ Ä‘iều khiển từ xa vá»›i TV trÆ°á»›c khi sá» dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói. Để sá» dụng Giọng nói... 1 - Nhấn  trên Ä‘iều khiển từ xa, đèn mà u xanh dÆ°Æ¡ng trên Ä‘iều khiển từ xa báºt sáng và trường tìm kiếm mở ra, micrô Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng. 2 - Nói rõ và phát âm chÃnh xác Ä‘iều bạn Ä‘ang tìm kiếm. Bạn có thể nói trong 10 giây trÆ°á»›c khi micrô tắt. Có thể mất má»™t lúc để kết quả xuất hiện. 3 - Trong danh sách có kết quả tìm kiếm, bạn có thể chọn mục bạn muốn. 3.4 Cảm biến IR TV có thể nháºn lệnh từ Ä‘iều khiển từ xa sá» dụng IR (đèn hồng ngoại) để gá»i lệnh. Nếu bạn sá» dụng loại Ä‘iều khiển từ xa nà y, hãy luôn đảm bảo rằng bạn trỏ Ä‘iều khiển từ xa và o cảm biến hồng ngoại ở phÃa trÆ°á»›c TV.  Cảnh báo Không đặt bất kỳ váºt thể nà o trÆ°á»›c cảm biến hồng ngoại của TV vì váºt thể nà y có thể chặn tÃn hiệu hồng ngoại. 3.5 Pin Nếu TV không phản ứng khi nhấn phÃm trên Ä‘iều khiển từ xa, có thể pin đã hết Ä‘iện. Để thay pin, mở ngăn chứa pin ở phÃa sau mặt đáy của Ä‘iều khiển từ xa. 1 - Trượt cá»a pin theo hÆ°á»›ng hiển thị bởi mÅ©i tên. 2 - Thay thế pin cÅ© bằng 2 viên pin kiềm loại AAA-LR03-1.5V. Hãy đảm bảo các đầu  và  của pin được đặt chÃnh xác. 3 - Định vị lại cá»a pin và trượt trở lại cho tá»›i khi khá»›p. Tháo bỏ pin nếu bạn không sá» dụng Ä‘iều khiển từ xa trong má»™t thời gian dà i. Thải bỏ pin cÅ© má»™t cách an toà n theo hÆ°á»›ng dẫn ngÆ°ng sá» dụng. Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, chọn Từ khóa và tra cứu NgÆ°ng sá» dụng. 11
Trang: 11
3.6 Là m sạch Điều khiển từ xa của bạn được phủ má»™t lá»›p chống xÆ°á»›c. Để là m sạch Ä‘iều khiển từ xa, hãy dùng má»™t miếng vải ẩm mềm. Không sá» dụng các chất nhÆ° cồn, hóa chất hoặc chất tẩy rá»a gia dụng lên Ä‘iều khiển từ xa. 12
Trang: 12
4 Báºt và tắt 4.1 Báºt hoặc Chế Ä‘á»™ chờ Đảm bảo TV đã kết nối vá»›i nguồn Ä‘iện AC. Nối dây Ä‘iện được cung cấp vá»›i đầu nối AC in ở mặt sau của TV. Đèn chỉ báo ở phÃa dÆ°á»›i cùng của TV phát sáng. Báºt Nhấn  trên Ä‘iều khiển từ xa để báºt TV. Thay và o đó, nhấn  HOME. Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy Ä‘iều khiển từ xa hoặc Ä‘iều khiển từ xa bị hết pin, bạn cÅ©ng có thể nhấn phÃm cần Ä‘iều khiển nhỏ ở mặt dÆ°á»›i của TV để báºt TV. Chuyển sang chế Ä‘á»™ chờ Để chuyển TV sang chế Ä‘á»™ chờ, nhấn  trên Ä‘iều khiển từ xa. Bạn cÅ©ng có thể nhấn phÃm cần Ä‘iều khiển nhỏ ở mặt dÆ°á»›i của TV để báºt TV. Ở chế Ä‘á»™ chờ, TV vẫn được kết nối vá»›i nguồn Ä‘iện chÃnh nhÆ°ng tiêu thụ rất Ãt năng lượng. Để tắt TV hoà n toà n, ngắt kết nối phÃch cắm Ä‘iện. Khi ngắt kết nối nguồn, luôn kéo phÃch cắm, không được kéo dây Ä‘iện. Đảm bảo bạn có thể tiếp cáºn phÃch cắm, dây cáp Ä‘iện và ổ cắm Ä‘iện bất kỳ lúc nà o. 4.2 Các phÃm trên TV Nếu bạn bị mất Ä‘iều khiển từ xa hoặc Ä‘iều khiển từ xa bị hết pin, bạn vẫn có thể thá»±c hiện má»™t số thao tác cÆ¡ bản đối vá»›i TV. Để mở menu cÆ¡ bản… 1 - Khi TV Ä‘ang báºt, nhấn và o phÃm cần Ä‘iều khiển ở mặt dÆ°á»›i của TV để hiển thị menu cÆ¡ bản. 2 - Nhấn trái hoặc phải để chọn  Âm lượng,  Kênh hoặc  Nguồn. Chọn  Minh họa, để bắt đầu bản minh họa. 3 - Nhấn lên hoặc xuống để Ä‘iều chỉnh âm lượng hoặc dò sóng đến kênh tiếp theo hoặc kênh trÆ°á»›c. Nhấn lên hoặc xuống để xem qua danh sách nguồn, bao gồm lá»±a chọn bá»™ dò sóng. Nhấn và o phÃm cần Ä‘iều khiển để bắt đầu bản minh họa. 4 - Menu sẽ tá»± Ä‘á»™ng biến mất. Để báºt TV ở chế Ä‘á»™ chờ, chọn  và nhấn phÃm cần Ä‘iều khiển. 13
Trang: 13
5 Các kênh 5.1 Cà i đặt kênh Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu Kênh, Cà i đặt ăng-ten hoặc Kênh, Cà i đặt. 5.2 Danh sách kênh Giá»›i thiệu về Danh sách kênh Sau khi cài đặt kênh, tất cả các kênh sẽ xuất hiện trong danh sách Tất cả các kênh. Các kênh hiển thị trong danh sách Tất cả các kênh được liệt kê dựa trên thể loại*. Ví dụ: Cao cấp, Tin tức cao cấp, Tin địa phương cao cấp, Trẻ em, Thể thao, v.v. Thể loại Cao cấp là những kênh quảng bá hàng đầu có thị phần trên 3%. Các kênh sẽ được hiển thị với tên và logo kênh nếu thông tin này có sẵn. Với danh sách kênh đã chọn, nhấn các mũi tên  (lên) hoặc  (xuống) để chọn kênh, sau đó nhấn OK để xem kênh đã chọn. Bạn chỉ dò đến các kênh nằm trong danh sách đó khi dùng các phím   hoặc  . * Lưu ý: Chức năng liệt kê theo thể loại chỉ áp dụng cho Đức. Biểu tượng kênh Sau khi Cập nhật kênh tự động cho danh sách kênh, các kênh mới tìm thấy sẽ được đánh dấu  (dấu sao). Nếu bạn khóa một kênh, nó sẽ được đánh dấu  (khóa). Kênh radio Nếu có sẵn phát sóng kỹ thuật số, các kênh radio kỹ thuật số sẽ được cài đặt trong quá trình lắp đặt. Chuyển sang kênh radio giống như bạn chuyển sang kênh TV. TV này có thể nhận chuẩn thu truyền hình kỹ thuật số DVB. TV có thể hoạt động không đúng cách với một số nhà khai thác dịch vụ truyền hình kỹ thuật số không tuân theo các yêu cầu của bộ chuẩn thu. Mở danh sách kênh Bên cạnh danh sách có tất cả các kênh, bạn có thể chọn má»™t danh sách đã lọc hay bạn có thể chọn má»™t trong các danh sách Æ°a thÃch mà bạn đã tạo. Để mở danh sách kênh hiện tại… 1 - Nhấn , để chuyển sang TV. 2 - Nhấn OK để mở danh sách kênh hiện tại. 3 - Nhấn  Quay lại để đóng danh sách kênh. Để chọn má»™t trong các danh sách kênh… 1 - Vá»›i danh sách kênh mở trên mà n hình, nhấn  OPTIONS. 2 - Chọn Chọn danh sách kênh và nhấn OK. 3 - Trong menu danh sách, chọn má»™t trong các danh sách kênh có sẵn và nhấn OK. Hoặc, bạn có thể chọn tên danh sách ở phÃa trên cùng của danh sách kênh và nhấn OK để mở menu danh sách. Tìm kiếm kênh Bạn có thể tìm kiếm má»™t kênh để tìm nó trong má»™t danh sách kênh dà i. TV có thể tìm kiếm kênh trong má»™t trong 2 danh sách kênh chÃnh - danh sách kênh Ä‚ng-ten hoặc Cáp. Để tìm kiếm kênh… 1 - Nhấn . 2 - Nhấn OK để mở danh sách kênh hiện tại. 3 - Nhấn  OPTIONS. 4 - Chọn Chọn danh sách kênh và nhấn OK. 5 - Chọn Lọc các kênh ăng-ten hoặc Lọc các kênh cáp và nhấn OK. 6 - Chọn Tìm kiếm kênh và nhấn OK để mở trường văn bản. Bạn có thể dùng bà n phÃ- m Ä‘iều khiển từ xa (nếu sẵn có) hoặc bà n phÃ- m trên mà n hình để nháºp văn bản. 7 - Nháºp số, tên hoặc má»™t phần của tên và chọn Áp dụng và nhấn OK. TV sẽ tìm kiếm các tên kênh trùng khá»›p trong danh sách mà bạn đã chọn. Các kết quả tìm kiếm được liệt kê dÆ°á»›i dạng danh sách kênh – xem tên danh sách ở phÃa trên cùng. Tìm kiếm sẽ trả về tên kênh phù hợp vá»›i kết quả được sắp xếp theo thứ tá»± bảng chữ cái. Các kết quả tìm kiếm biến mất ngay khi bạn chọn danh sách kênh khác hoặc đóng danh sách có các kết quả tìm kiếm. 5.3 Sắp xếp Danh sách kênh Bạn có thể sắp xếp danh sách kênh vá»›i tất cả các kênh. Bạn có thể đặt danh sách kênh để chỉ hiển thị các kênh TV hoặc Radio. Đối vá»›i kênh Ä‚ng-ten/Cáp bạn có thể đặt danh sách để hiển thị kênh Phát sóng miá»…n phà hoặc kênh Bị đổi tần số. Để cà i đặt má»™t bá»™ lọc trên danh sách chứa tất cả các kênh… 1 - Nhấn . 2 - Nhấn OK để mở danh sách kênh hiện tại. 14
Trang: 14
3 - Nhấn  OPTIONS. 4 - Chọn Chọn danh sách kênh và nhấn OK. 5 - Chọn Lọc các kênh ăng-ten hoặc Lọc các kênh cáp theo danh sách mà bạn muốn lọc và nhấn OK. 6 - Trong menu Tùy chọn, chọn bá»™ lọc bạn muốn và nhấn OK để kÃch hoạt. Tên của bá»™ lọc xuất hiện nhÆ° là má»™t phần của tên danh sách kênh ở phÃa trên cùng của danh sách kênh. 7 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  để đóng menu. 5.4 Xem kênh Dò kênh Để bắt đầu xem kênh TV, nhấn . TV sẽ tinh chỉnh tá»›i kênh mà bạn đã xem gần đây nhất. Chuyển kênh Để chuyển kênh, nhấn   hoặc  . Nếu bạn biết số kênh, hãy gõ số kênh bằng phÃm số. Nhấn OK sau khi đã nháºp số kênh để chuyển ngay láºp tức. Nếu thông tin có sẵn từ Internet, TV sẽ hiển thị tên và thông tin chi tiết của chÆ°Æ¡ng trình hiện tại, theo sau đó là tên và thông tin chi tiết của chÆ°Æ¡ng trình tiếp theo. Kênh trÆ°á»›c Để chuyển lại kênh đã tinh chỉnh trÆ°á»›c, nhấn  Quay lại. Bạn cÅ©ng có thể dò đến các kênh từ Danh sách kênh. Khóa kênh Khóa và mở khóa kênh Để ngăn không cho trẻ em xem má»™t kênh, bạn có thể khóa kênh đó. Để xem má»™t kênh đã khóa, trÆ°á»›c tiên bạn phải nháºp mã PIN Khóa trẻ em gồm 4 chữ số. Bạn không thể khóa chÆ°Æ¡ng trình từ các thiết bị đã kết nối. Để khóa kênh… 1 - Nhấn . 2 - Nhấn OK để mở danh sách kênh. Thay đổi danh sách kênh nếu cần thiết. 3 - Chọn kênh bạn muốn khóa. 4 - Nhấn  OPTIONS và chọn Khoá kênh và nhấn OK. 5 - Nháºp mã PIN có 4 chữ số của bạn nếu TV yêu cầu. Kênh đã khóa sẽ được đánh dấu bằng khóa  (hình khóa). 6 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. Để mở khóa kênh… 1 - Nhấn . 2 - Nhấn OK để mở danh sách kênh. Thay đổi danh sách kênh nếu cần thiết. 3 - Chọn kênh mà bạn muốn mở khóa. 4 - Nhấn  OPTIONS và chọn Mở khóa kênh và nhấn OK. 5 - Nháºp mã PIN có 4 chữ số của bạn nếu TV yêu cầu. 6 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. Nếu bạn khóa hoặc mở khóa các kênh trong danh sách kênh, bạn chỉ phải nháºp mã PIN má»™t lần cho đến khi bạn đóng danh sách kênh. Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u Từ khóa và tra cứu Khóa trẻ em để biết thêm thông tin. Phân loại Ä‘á»™ tuổi dà nh cho cha mẹ Để ngăn không cho trẻ em xem chÆ°Æ¡ng trình không phù hợp vá»›i Ä‘á»™ tuổi của trẻ, bạn có thể cà i đặt đánh giá Ä‘á»™ tuổi. Kênh kỹ thuáºt số có thể được đánh giá Ä‘á»™ tuổi các chÆ°Æ¡ng trình của chúng. Khi đánh giá Ä‘á»™ tuổi của má»™t chÆ°Æ¡ng trình bằng hoặc cao hÆ¡n Ä‘á»™ tuổi bạn đã đặt là m đánh giá Ä‘á»™ tuổi cho con bạn, chÆ°Æ¡ng trình đó sẽ bị khóa. Để xem má»™t chÆ°Æ¡ng trình đã khóa, trÆ°á»›c tiên bạn phải nháºp mã Đ.giá của p.huynh. Để đặt đánh giá Ä‘á»™ tuổi… 1 - Chọn Cà i đặt > Khóa trẻ em > Đ.giá của p.huynh và nhấn OK. 2 - Nháºp mã Khóa trẻ em gồm 4 chữ số. Nếu bạn chÆ°a cà i đặt mã, chọn Đặt mã trong Khóa trẻ em. Nháºp mã Khóa trẻ em gồm 4 chữ số và xác nháºn. Lúc nà y bạn có thể cà i đặt đánh giá Ä‘á»™ tuổi. 3 - Trở lại trong Đ.giá của p.huynh, chọn tuổi và nhấn OK. 4 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Để tắt đánh giá Ä‘á»™ tuổi của phụ huynh, chọn Không. Tuy nhiên, ở má»™t số quốc gia bạn phải cà i đặt đánh giá Ä‘á»™ tuổi. Đối vá»›i má»™t số chÆ°Æ¡ng trình truyền hình/nhà khai thác dịch vụ, TV chỉ khóa các chÆ°Æ¡ng trình có mức phân loại cao hÆ¡n. Phân loại Ä‘á»™ tuổi dà nh cho cha mẹ sẽ được đặt cho tất cả các kênh. 15
Trang: 15
Tùy chọn kênh Mở Tùy chọn Khi xem má»™t kênh, bạn có thể cà i đặt má»™t số tùy chọn. Tùy thuá»™c và o loại kênh bạn Ä‘ang xem (analog hoặc kỹ thuáºt số) hoặc cà i đặt TV bạn đã thá»±c hiện, bạn sẽ có má»™t số tùy chọn. Để mở menu tùy chọn… 1 - Khi Ä‘ang xem má»™t kênh, nhấn OPTIONS. 2 - Nhấn  OPTIONS lần nữa để đóng. Phụ đề Báºt ChÆ°Æ¡ng trình phát sóng kỹ thuáºt số có thể có phụ đề cho các chÆ°Æ¡ng trình của chúng. Để hiển thị phụ đề… Nhấn  OPTIONS và chọn Phụ đề. Bạn có thể Báºt hoặc Tắt phụ đề. Hoặc bạn có thể chọn Tá»± Ä‘á»™ng. Tá»± Ä‘á»™ng Nếu thông tin ngôn ngữ là má»™t phần của phát sóng kỹ thuáºt số và chÆ°Æ¡ng trình được phát sóng không phải ngôn ngữ của bạn (ngôn ngữ đã cà i đặt trên TV), TV có thể tá»± Ä‘á»™ng hiển thị phụ đề bằng má»™t trong các ngôn ngữ phụ đề Æ°a thÃch của bạn. Má»™t trong các ngôn ngữ phụ đề nà y cÅ©ng phải là má»™t phần của chÆ°Æ¡ng trình phát sóng. Bạn có thể chọn các ngôn ngữ phụ đề Æ°a thÃch trong Ngôn ngữ phụ đề. Phụ đề từ Văn bản Nếu bạn dò đến má»™t kênh anlog, bạn phải báº- t sẵn phụ đề cho từng kênh theo cách thủ công. 1 - Chuyển sang má»™t kênh và nhấn TEXT để mở Văn bản. 2 - Nháºp số trang cho phụ đề, thường là  888. 3 - Nhấn TEXT má»™t lần nữa để đóng Văn bản. Nếu bạn chọn Báºt trong menu Phụ đề khi Ä‘ang xem kênh analog nà y, phụ đề sẽ được hiển thị nếu có. Để biết má»™t kênh là analog hay kỹ thuáºt số, hãy chuyển sang kênh đó và mở Thông tin trong  OPTIONS. Ngôn ngữ phụ đề Ngôn ngữ phụ đề Æ°a thÃch Má»™t chÆ°Æ¡ng trình phát sóng kỹ thuáºt số có thể cung cấp má»™t và i ngôn ngữ phụ đề cho má»™t chÆ°Æ¡ng trình. Bạn có thể đặt ngôn ngữ phụ đề Æ°a thÃch chÃnh và phụ. Nếu có phụ đề bằng má»™t trong các ngôn ngữ nà y, TV sẽ hiển thị phụ đề mà bạn đã chọn. Để đặt ngôn ngữ phụ đề chÃnh và phụ… 1 - Đến  Cà i đặt > Khu vá»±c và ngôn ngữ và nhấn OK. 2 - Chọn Ngôn ngữ > Phụ đề chÃnh hoặc Phụ đề phụ. 3 - ChoÌ£n ngôn ngữ baÌ£n cần và nhấn OK. 4 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. Chọn ngôn ngữ phụ đề Nếu không có ngôn ngữ phụ đề Æ°a thÃch nà o, bạn có thể chọn má»™t ngôn ngữ phụ đề sẵn có khác. Nếu không có ngôn ngữ phụ đề, bạn không thể chọn tùy chọn nà y. Để chọn ngôn ngữ phụ đề khi không có ngôn ngữ Æ°a thÃch nà o của bạn… 1 - Nhấn  OPTIONS. 2 - Chọn Ngôn ngữ phụ đề và chọn má»™t trong các ngôn ngữ là m phụ đề tạm thời. Ngôn ngữ âm thanh Ngôn ngữ âm thanh Æ°a thÃch Má»™t chÆ°Æ¡ng trình phát sóng kỹ thuáºt số có thể cung cấp má»™t và i ngôn ngữ âm thanh (ngôn ngữ nói) cho má»™t chÆ°Æ¡ng trình. Bạn có thể đặt ngôn ngữ âm thanh Æ°a thÃch chÃnh và phụ. Nếu có âm thanh bằng má»™t trong các ngôn ngữ nà y, TV sẽ chuyển sang ngôn ngữ âm thanh đó. Để đặt ngôn ngữ âm thanh chÃnh và phụ… 1 - Đến  Cà i đặt > Khu vá»±c và ngôn ngữ và nhấn OK. 2 - Chọn Ngôn ngữ > Âm thanh chÃnh hoặc Âm thanh phụ. 3 - ChoÌ£n ngôn ngữ baÌ£n cần và nhấn OK. 4 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. 16
Trang: 16
Chọn Ngôn ngữ âm thanh Nếu không có ngôn ngữ âm thanh Æ°a thÃch nà o, bạn có thể chọn má»™t ngôn ngữ âm thanh sẵn có khác. Nếu không có ngôn ngữ âm thanh, bạn không thể chọn tùy chọn nà y. Để chọn ngôn ngữ âm thanh khi không có ngôn ngữ Æ°a thÃch nà o của bạn… 1 - Nhấn  OPTIONS. 2 - Chọn Ng.ngữ â.thanh và chọn má»™t trong các ngôn ngữ là m âm thanh tạm thời. Giao diện thông dụng Nếu bạn đã cà i đặt má»™t CAM và o má»™t trong các khe Giao diện thông dụng, bạn có thể xem thông tin CAM và nhà khai thác dịch vụ hoặc thá»±c hiện má»™t số cà i đặt liên quan đến CAM. Để xem thông tin CAM… 1 - Nhấn  SOURCES. 2 - Chọn loại kênh mà bạn Ä‘ang sá» dụng CAM cho Xem TV. 3 - Nhấn  OPTIONS và chọn Giao diện thông dụng. 4 - Chọn khe Giao diện thông dụng thÃch hợp và nhấn  (phải). 5 - Chọn nhà khai thác dịch vụ TV của CAM và nhấn OK. Các mà n hình sau đây do nhà khai thác dịch vụ truyền hình cung cấp. HbbTV trên kênh nà y Nếu bạn muốn tránh truy cáºp trang HbbTV trên má»™t kênh cụ thể, bạn có thể chặn trang HbbTV chỉ cho kênh nà y. Báºt HbbTV Chọn Cà i đặt > Cà i đặt chung > Nâng cao > Cà i đặt HbbTV > HbbTV > Báºt. Thông tin chÆ°Æ¡ng trình Xem chi tiết chÆ°Æ¡ng trình Để xem chi tiết chÆ°Æ¡ng trình đã chọn… 1 - Dò đến kênh. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Thông tin chÆ°Æ¡ng trình và nhấn OK. 3 - Để đóng mà n hình nà y, nhấn OK. Trên Thông tin chÆ°Æ¡ng trình, nhấn phÃm mà u  Đà LẬP BIỂU để truy cáºp danh sách bản ghi đã lên lịch, hoặc nhấn phÃm mà u  Tá»”NG QUAN để lấy thông tin tổng quan về kênh. Xem thông tin chÆ°Æ¡ng trình từ danh sách kênh Để lấy thông tin chÆ°Æ¡ng trình từ danh sách kênh… 1 - Dò đến kênh đó, nhấn OK hoặc  Danh sách kênh để mở danh sách kênh. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Thông tin chÆ°Æ¡ng trình và nhấn OK để xem thông tin chung về chÆ°Æ¡ng trình. 3 - Để đóng mà n hình, nhấn  Quay lại để quay lại danh sách kênh. Mono / Stereo Bạn có thể chuyển âm thanh của má»™t kênh analog thà nh Mono hoặc Âm thanh nổi. Để chuyển sang Mono hoặc Âm thanh nổi… 1 - Dò đến kênh analog. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Mono / Stereo và nhấn  (phải). 3 - Chọn Mono hoặc Âm thanh nổi và nhấn OK. 4 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. Sắp xếp lại kênh Chỉ trong Danh sách Æ°a thÃch, bạn má»›i có thể thay đổi trình tá»± các kênh (sắp xếp lại). Để thay đổi trình tá»± các kênh… 1 - Mở Danh sách Æ°a thÃch mà bạn muốn sắp xếp lại. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Sắp xếp lại kênh và nhấn OK. 3 - Trong Danh sách Æ°a thÃch, chọn kênh bạn muốn sắp xếp lại và nhấn OK. 4 - Bằng phÃm  (lên) hoặc  (xuống), hãy di chuyển kênh đến nÆ¡i bạn muốn. 5 - Nhấn OK để xác nháºn vị trà má»›i. 6 - Bạn có thể sắp xếp lại các kênh bằng phÆ°Æ¡ng thức nà y cho đến khi bạn đóng Danh sách Æ°a thÃch bằng phÃm  Quay lại. 5.5 Các kênh Æ°a thÃch 17
Trang: 17
Giá»›i thiệu về Các kênh Æ°a thÃch Trong danh sách kênh Æ°a thÃch, bạn có thể táºp hợp các kênh mà bạn thÃch. Bạn có thể tạo 4 danh sách kênh Æ°a thÃch khác nhau để dá»… dà ng xem lÆ°á»›t qua các kênh. Bạn có thể đặt tên từng Danh sách Æ°a thÃch riêng lẻ. Chỉ trong Danh sách Æ°a thÃch bạn má»›i có thể sắp xếp lại các kênh. Vá»›i Danh sách Æ°a thÃch đã chọn, nhấn các mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để chọn kênh, sau đó nhấn OK để xem kênh đã chọn. Bạn chỉ dò đến các kênh nằm trong danh sách đó khi dùng các phÃm   hoặc  . * LÆ°u ý: Danh sách kênh Æ°a thÃch không có sẵn khi quốc gia cà i đặt là VÆ°Æ¡ng quốc Anh và Ý. Tạo danh sách Æ°a thÃch Để tạo má»™t danh sách kênh Æ°a thÃch… 1 - Nhấn , để chuyển sang TV. 2 - Nhấn OK để mở danh sách kênh hiện tại. 3 - Nhấn  OPTIONS. 4 - Chọn Tạo danh sách Æ°a thÃch và nhấn OK. 5 - Trong danh sách ở bên trái, chọn kênh bạn muốn là m Æ°a thÃch và nhấn OK. Các kênh Ä‘i và o danh sách ở bên phải theo thứ tá»± mà bạn đã thêm chúng. Để hoà n tác, chọn kênh trong danh sách ở bên trái và nhấn OK lần nữa. 6 - Nếu cần, bạn có thể tiếp tục chọn và thêm các kênh là m Æ°a thÃch. 7 - Để hoà n tất thêm kênh, nhấn  Quay lại. TV sẽ yêu cầu đổi tên Danh sách Æ°a thÃch. Bạn có thể dùng bà n phÃm trên mà n hình. 1 - Dùng bà n phÃm trên mà n hình để xóa tên hiện tại và nháºp tên má»›i. 2 - Khi đã hoà n thà nh, chọn Đóng và nhấn OK. TV sẽ chuyển sang Danh sách Æ°a thÃch má»›i tạo nà y. Bạn có thể thêm má»™t dải kênh trong má»™t lần thá»±c hiện hoặc bắt đầu má»™t Danh sách Æ°a thÃch bằng cách nhân đôi danh sách kênh chứa tất cả các kênh và loại bỏ các kênh mà bạn không muốn. Các kênh trong Danh sách Æ°a thÃch được đánh số lại. Thêm dải kênh Để thêm má»™t dải liên tiếp các kênh và o Danh sách Æ°a thÃch trong má»™t lần thá»±c hiện, bạn có thể dùng Chọn dải. Để thêm má»™t dải kênh… 1 - Mở Danh sách Æ°a thÃch mà bạn muốn thêm dải kênh. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Chọn dải và nhấn OK. 3 - Trong danh sách ở bên trái, chọn kênh đầu tiên của dải bạn muốn thêm và nhấn OK. 4 - Nhấn  (xuống) để chọn kênh cuối cùng của dải bạn muốn thêm. Các kênh được đánh dấu ở bên trái. 5 - Nhấn OK để thêm dải kênh nà y và xác nháºn. Bạn cÅ©ng có thể bắt đầu tạo má»™t Danh sách Æ°a thÃch từ Chọn dải. Chỉnh sá»a Æ°a thÃch Để thêm má»™t dải liên tiếp các kênh và o Danh sách Æ°a thÃch trong má»™t lần thá»±c hiện, bạn có thể sá» dụng Chỉnh sá»a Æ°a thÃch. Để thêm má»™t dải kênh… 1 - Mở Danh sách Æ°a thÃch mà bạn muốn thêm dải kênh. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Chỉnh sá»a Æ°a thÃ- ch và nhấn OK. 3 - Trong danh sách ở bên trái, chọn kênh đầu tiên của dải bạn muốn thêm và nhấn OK. 4 - Nhấn  (xuống) để chọn kênh cuối cùng của dải bạn muốn thêm. Các kênh được đánh dấu ở bên phải. 5 - Nhấn OK để thêm dải kênh nà y và xác nháºn. Bạn cÅ©ng có thể bắt đầu tạo má»™t Danh sách Æ°a thÃch từ Chỉnh sá»a Æ°a thÃch. Đổi tên danh sách Æ°a thÃch Để đổi tên Danh sách Æ°a thÃch… 1 - Mở Danh sách Æ°a thÃch mà bạn muốn đổi tên. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Đổi tên danh sách Æ°a thÃch và nhấn OK. 3 - Dùng bà n phÃm trên mà n hình để xóa tên hiện tại và nháºp tên má»›i. 4 - Khi đã hoà n thà nh, chọn Đóng và nhấn OK. 5 - Nhấn  Quay lại để đóng danh sách kênh. 18
Trang: 18
Xóa danh sách Æ°a thÃch Để xóa Danh sách Æ°a thÃch… 1 - Mở Danh sách Æ°a thÃch mà bạn muốn xóa. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Xóa danh sách Æ°a thÃ- ch và nhấn OK. 3 - Xác nháºn để xóa danh sách. 4 - Nhấn  Quay lại để đóng danh sách kênh. Sắp xếp lại kênh Chỉ trong Danh sách Æ°a thÃch, bạn má»›i có thể thay đổi trình tá»± các kênh (sắp xếp lại). Để thay đổi trình tá»± các kênh… 1 - Mở Danh sách Æ°a thÃch mà bạn muốn sắp xếp lại. 2 - Nhấn  OPTIONS, chọn Sắp xếp lại kênh và nhấn OK. 3 - Trong Danh sách Æ°a thÃch, chọn kênh bạn muốn sắp xếp lại và nhấn OK. 4 - Bằng phÃm  (lên) hoặc  (xuống), hãy di chuyển kênh đến nÆ¡i bạn muốn. 5 - Nhấn OK để xác nháºn vị trà má»›i. 6 - Bạn có thể sắp xếp lại các kênh bằng phÆ°Æ¡ng thức nà y cho đến khi bạn đóng Danh sách Æ°a thÃch bằng phÃm  Quay lại. Danh sách Æ°a thÃch trên HÆ°á»›ng dẫn TV Bạn có thể liên kết HÆ°á»›ng dẫn TV cho Danh sách Æ°a thÃch. 1 - Trong khi Ä‘ang xem má»™t kênh TV, nhấn và giữ  > Chọn danh sách kênh. 2 - Chọn Danh sách Æ°a thÃch và nhấn OK. 3 - Nhấn  TV GUIDE để mở. Vá»›i HÆ°á»›ng dẫn TV, bạn có thể xem danh sách các chÆ°Æ¡ng trình TV hiện tại và đã lên lịch của kênh Æ°a thÃch. Cùng vá»›i các kênh Æ°a thÃch, 3 kênh đầu tiên được sá» dụng nhiều nhất từ ​​danh sách mặc định của các chÆ°Æ¡ng trình truyền hình sẽ được thêm và o sau các kênh Æ°a thÃch để xem trÆ°á»›c. Bạn cần thêm các kênh nà y và o danh sách Æ°a thÃch để cho phép chúng hoạt Ä‘á»™ng (xem chÆ°Æ¡ng "HÆ°á»›ng dẫn TV"). Trên má»—i trang của HÆ°á»›ng dẫn TV, có lÆ°á»›i "Bạn có biết" được chèn và o danh sách kênh Æ°a thÃch. Kênh "Bạn có biết" cung cấp các mẹo hữu Ãch để cải thiện cách bạn sá» dụng TV. 5.6 Văn bản / Teletext Trang văn bản Để mở Văn bản/Teletext khi bạn Ä‘ang xem các kênh TV, nhấn TEXT. Để đóng Văn bản, nhấn TEXT lần nữa. Chọn trang Văn bản Để chọn má»™t trang . . . 1 - Nháºp số trang bằng các phÃm số. 2 - Sá» dụng các phÃm mÅ©i tên để Ä‘iều hÆ°á»›ng. 3 - Nhấn má»™t phÃm mà u để chọn đối tượng được gán mã theo mà u ở cuối mà n hình. Trang văn bản phụ Má»™t số của trang Văn bản có thể chứa má»™t và i trang phụ. Số của trang phụ được hiển thị trên thanh bên cạnh số của trang chÃnh. Để chọn trang phụ, nhấn  hoặc . Trang văn bản T.O.P. Má»™t số chÆ°Æ¡ng trình truyền hình cung cấp Văn bản T.O.P. Để mở trang Văn bản T.O.P. trong Văn bản, nhấn  OPTIONS và chọn Tổng quan về T.O.P.. Tìm kiếm văn bản Bạn có thể chọn má»™t từ và quét Văn bản cho tất cả các sá»± xuất hiện của từ nà y. 1 - Mở má»™t Trang văn bản và nhấn OK. 2 - Chọn từ hoặc số bằng các phÃm mÅ©i tên. 3 - Nhấn OK má»™t lần nữa để nhảy ngay láºp tức đến sá»± xuất hiện kế tiếp của từ hoặc số đó. 4 - Nhấn OK má»™t lần nữa để nhảy đến sá»± xuất hiện tiếp theo. 5 - Để ngừng tìm kiếm, nhấn  (lên) cho đến khi không có thông tin gì được chọn. Văn bản từ má»™t thiết bị được kết nối Má»™t số thiết bị nháºn các kênh TV cÅ©ng có thể cung cấp Văn bản. Để mở Văn bản từ má»™t thiết bị được kết nối. . . 1 - Nhấn  SOURCES, chọn thiết bị và nhấn OK. 2 - Khi Ä‘ang xem kênh trên thiết bị, nhấn  OPTIONS, chọn Hiện phÃm của thiết bị rồi chọn phÃm  và nhấn OK. 3 - Nhấn  Quay lại để ẩn các phÃm của thiết bị. 4 - Để đóng Văn bản, nhấn  Quay lại lần nữa. Văn bản kỹ thuáºt số (chỉ có ở VÆ°Æ¡ng Quốc Anh) 19
Trang: 19
Má»™t số chÆ°Æ¡ng trình phát sóng kỹ thuáºt số cung cấp Văn bản kỹ thuáºt số hoặc TV tÆ°Æ¡ng tác chuyên dụng trên các kênh TV kỹ thuáºt số của họ. Việc nà y bao gồm Văn bản thông thường bằng cách dùng các phÃm số, phÃm mà u và phÃm mÅ©i tên để chọn và điều hÆ°á»›ng. Để đóng Văn bản kỹ thuáºt số, nhấn  Quay lại. * Bạn chỉ có thể sá» dụng chức năng Teletext khi các kênh được cà i đặt trá»±c tiếp trên bá»™ dò sóng bên trong của TV và thiết bị Ä‘ang ở chế Ä‘á»™ TV. Nếu bạn Ä‘ang sá» dụng đầu thu kỹ thuáºt số (set-top box) thì chức năng Teletext sẽ không có sẵn qua TV. Trong trường hợp đó, bạn có thể sá» dụng chức năng Teletext của đầu thu kỹ thuáºt số. Tùy chọn văn bản Trong Văn bản/Teletext, nhấn  OPTIONS để chọn các tùy chọn sau… • Kết đông trang / Giải phóng trang Để bắt đầu hoặc ngừng chế Ä‘á»™ xoay tá»± Ä‘á»™ng của các trang phụ. • Mà n hình kép / Toà n mà n hình Để hiển thị kênh TV và Văn bản cùng nhau. • Tổng quan về T.O.P. Để mở Văn bản T.O.P. • Phóng to / C.Ä‘á»™ xem thường Để phóng to trang Văn bản cho dá»… đọc. • Hiển thị Để hiển thị thông tin ẩn trên má»™t trang. • Ngôn ngữ Để chuyển nhóm ký tá»± mà Văn bản sá» dụng để hiển thị chÃnh xác. • Văn bản 2.5 Để kÃch hoạt Văn bản 2.5 để có thêm mà u và đồ họa tốt hÆ¡n. Thiết láºp văn bản Ngôn ngữ văn bản Má»™t số chÆ°Æ¡ng trình nghe nhìn TV kỹ thuáºt số có sẵn má»™t và i ngôn ngữ Văn bản. Để đặt Ngôn ngữ văn bản chÃnh và phụ. . . 1 - Chọn  Cà i đặt > Khu vá»±c và ngôn ngữ và nhấn  (phải) để truy cáºp menu. 2 - Chọn Ngôn ngữ > Văn bản ChÃnh hoặc Văn bản Phụ và nhấn OK. 3 - Chọn ngôn ngữ Văn bản Æ°a thÃch của bạn. 4 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Văn bản 2.5 Nếu có, Văn bản 2.5 sẽ cung cấp thêm mà u và đồ họa tốt hÆ¡n. Văn bản 2.5 được kÃch hoạt dÆ°á»›i dạng cà i đặt gốc chuẩn. Để tắt Văn bản 2.5… 1 - Nhấn TEXT. 2 - Vá»›i Văn bản/Teletext mở trên mà n hình, nhấn  OPTIONS. 3 - Chọn Văn bản 2.5 > Tắt và nhấn OK. 4 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. 5.7 TV tÆ°Æ¡ng tác Giá»›i thiệu về iTV Vá»›i TV tÆ°Æ¡ng tác, má»™t số Ä‘Ã i phát sóng kỹ thuáºt số kết hợp chÆ°Æ¡ng trình TV thông thường của họ vá»›i các trang thông tin hoặc giải trÃ. Trên má»™t số trang, bạn có thể phản hồi má»™t chÆ°Æ¡ng trình, bình chọn, mua sắm trá»±c tuyến hoặc thanh toán chÆ°Æ¡ng trình video theo yêu cầu. HbbTV, MHEG, . . . ChÆ°Æ¡ng trình nghe nhìn sá» dụng các hệ thống TV tÆ°Æ¡ng tác khác nhau : HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) hoặc iTV (Interactive TV - MHEG). TV tÆ°Æ¡ng tác đôi khi còn được coi là Văn bản kỹ thuáºt số hoặc nút Mà u đỏ. NhÆ°ng má»—i hệ thống riêng biệt nhau. Truy cáºp trang web trên Internet của Ä‘Ã i phát sóng để biết thêm thông tin. Những thứ bạn cần TV tÆ°Æ¡ng tác chỉ khả dụng trên các kênh TV kỹ thuáºt số. Để táºn hưởng được toà n bá»™ lợi Ãch của TV tÆ°Æ¡ng tác, bạn cần có kết nối Internet tốc Ä‘á»™ cao (băng thông rá»™ng) vá»›i TV. HbbTV Nếu má»™t kênh TV cung cấp trang HbbTV, trÆ°á»›c tiên bạn phải báºt HbbTV trong cà i đặt TV để xem trang.  Cà i đặt > Cà i đặt chung > Nâng cao > Cà i đặt HbbTV > HbbTV > Báºt. 20
Trang: 20
Sá» dụng iTV Mở trang iTV Hầu hết các kênh cung cấp HbbTV hoặc iTV đều mời bạn nhấn phÃm mà u  (đỏ) hoặc phÃm OK để mở chÆ°Æ¡ng trình tÆ°Æ¡ng tác của họ. Điều hÆ°á»›ng các trang iTV Bạn có thể sá» dụng các phÃm mÅ©i tên và phÃm mà u, phÃm số và phÃm  Quay lại để Ä‘iều hÆ°á»›ng các trang iTV. Bạn có thể sá» dụng các phÃm  (Phát),  (Tạm dừng) và   (Ngừng) để xem video trong trang iTV. Văn bản kỹ thuáºt số (chỉ có ở VÆ°Æ¡ng Quốc Anh) Để mở Văn bản kỹ thuáºt số, nhấn TEXT. Để đóng, nhấn  Quay lại. Đóng trang iTV Hầu hết các trang iTV đều thông báo cho bạn cần sá» dụng phÃm nà o để đóng. Để buá»™c trang iTV đóng, hãy chuyển sang kênh TV tiếp theo và nhấn  Quay lại. 21
Trang: 21
6 Cà i đặt kênh 6.1 Cà i đặt vệ tinh Giá»›i thiệu về Cà i đặt vệ tinh Lên tá»›i 4 vệ tinh Bạn có thể cà i đặt lên tá»›i 4 vệ tinh (4 LNB) trên TV nà y. Chọn số lượng vệ tinh chÃnh xác mà bạn muốn thiết láºp lúc bắt đầu cà i đặt. Thông tin nà y sẽ tăng tốc cà i đặt. Unicable Bạn có thể dùng hệ thống Unicable* để kết nối Ä‘Ä©a ăng-ten đến TV. Bạn có thể chọn Unicable cho tối Ä‘a 4 vệ tinh lúc bắt đầu cà i đặt. * LÆ°u ý: há»— trợ Unicable 1 (EN50494) và Unicable 2 (EN50607/JESS). Bắt đầu cà i đặt Đảm bảo chảo thu vệ tinh của bạn được kết nối đúng cách và được căn chỉnh hoà n hảo trÆ°á»›c khi bạn bắt đầu cà i đặt. Để bắt đầu cà i đặt vệ tinh… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt vệ tinh và nhấn OK. Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 2 - Chọn Tìm kiếm vệ tinh và nhấn OK. 3 - Chọn Tìm kiếm và nhấn OK. TV sẽ tìm kiếm các vệ tinh. 4 - Chọn Cà i đặt và nhấn OK. TV hiển thị thiết láºp cà i đặt vệ tinh hiện tại. Nếu bạn muốn thay đổi thiết láºp nà y, chọn Cà i đặt. Nếu bạn không muốn thay đổi thiết láºp, chọn Tìm kiếm. Đến bÆ°á»›c 5. 5 - Trong Hệ thống cà i đặt, chọn số lượng vệ tinh mà bạn muốn cà i đặt hoặc chọn má»™t trong các hệ thống Unicable. Khi bạn chọn Unicable, bạn có thể chọn Số băng tần dà nh cho người dùng và nháºp Tần số băng tần dà nh cho người dùng cho từng bá»™ dò sóng. Ở má»™t số quốc gia, bạn có thể Ä‘iều chỉnh má»™t số cà i đặt chuyên gia cho từng LNB trong Cà i đặt thêm. 6 - TV sẽ tìm kiếm các vệ tinh có sẵn trên căn chỉnh Ä‘Ä©a ăng-ten của bạn. Quá trình nà y có thể mất Ãt phút. Nếu má»™t vệ tinh được tìm thấy, tên và cường Ä‘á»™ thu tÃn hiệu của vệ tinh đó được hiển thị trên mà n hình. 7 - Khi TV tìm thấy các vệ tinh mà bạn cần, chọn Cà i đặt. 8 - Nếu vệ tinh cung cấp Gói dịch vụ kênh, TV sẽ hiển thị các gói có sẵn cho vệ tinh đó. Chọn gói bạn cần. Má»™t số gói cung cấp cà i đặt Nhanh hoặc Toà n bộ cho các kênh có sẵn của chúng, hãy chọn má»™t trong hai cà i đặt nà y. TV sẽ cà i đặt các kênh vệ tinh và kênh radio. 9 - Để lÆ°u thiết láºp vệ tinh cÅ©ng nhÆ° các kênh và kênh radio đã cà i đặt, chọn Kết thúc. Cà i đặt cho cà i đặt vệ tinh Cà i đặt cho cà i đặt vệ tinh được đặt sẵn theo quốc gia của bạn. Các cà i đặt nà y xác định cách TV tìm kiếm và cà i đặt vệ tinh cÅ©ng nhÆ° kênh của nó. Bạn luôn có thể thay đổi các cà i đặt nà y. Để thay đổi cà i đặt cho cà i đặt vệ tinh… 1 - Bắt đầu cà i đặt vệ tinh. 2 - Trên mà n hình mà bạn có thể bắt đầu tìm kiếm vệ tinh, chọn Cà i đặt và nhấn OK. 3 - Chọn số lượng vệ tinh mà bạn muốn cà i đặt hoặc chọn má»™t trong các hệ thống Unicable. Khi bạn chọn Unicable, bạn có thể chọn Số băng tần dà nh cho người dùng và nháºp Tần số băng tần dà nh cho người dùng cho từng bá»™ dò sóng. 4 - Khi bạn đã hoà n thà nh, chọn Tiếp theo và nhấn OK. 5 - Trên menu Cà i đặt, nhấn phÃm mà u  Xong để quay lại mà n hình để bắt đầu tìm kiếm vệ tinh. Bá»™ phát đáp dẫn đường và LNB Ở má»™t số quốc gia, bạn có thể Ä‘iều chỉnh các cà i đặt chuyên gia cho bá»™ phát đáp dẫn đường và từng LNB. Chỉ sá» dụng hoặc thay đổi các cà i đặt nà y khi cà i đặt bình thường không thà nh công. Nếu bạn có thiết bị vệ tinh không chuẩn, bạn có thể sá» dụng các cà i đặt nà y để ghi đè lên cà i đặt chuẩn. Má»™t số nhà cung cấp có thể cung cấp cho bạn má»™t số giá trị bá»™ phát đáp hoặc LNB mà bạn có thể nháºp và o đây. CAM vệ tinh Nếu bạn dùng má»™t CAM – Conditional Access Module có thẻ thông minh – để xem kênh vệ tinh, chúng tôi khuyên bạn nên cà i đặt vệ tinh vá»›i CAM được cắm và o TV. Hầu hết CAM được dùng để mã hóa kênh. Các CAM thế hệ má»›i nhất có thể tá»± cà i đặt tất cả các kênh vệ tinh trên TV của bạn. CAM sẽ mời bạn cà i đặt các vệ tinh và kênh của nó. Các CAM nà y không chỉ cà i đặt và mã hóa kênh mà còn quản lý các cáºp nháºt kênh thường 22
Trang: 22
xuyên. Gói dịch vụ kênh Nhà khai thác dịch vụ vệ tinh có thể cung cấp các gói dịch vụ kênh bao gồm các kênh miá»…n phà (phát sóng miá»…n phÃ) và cung cấp má»™t danh sách phân loại phù hợp cho từng quốc gia. Má»™t số vệ tinh cung cấp các gói dịch vụ đăng ký - má»™t táºp hợp các kênh mà bạn phải trả tiền. Nếu bạn chọn má»™t gói dịch vụ đăng ký, TV có thể yêu cầu bạn chọn cà i đặt Nhanh hoặc toà n bá»™. Chọn Nhanh để chỉ cà i đặt các kênh của gói dịch vụ hoặc chọn Toà n bộ để cà i đặt gói và tất cả các kênh sẵn có khác. Chúng tôi khuyên bạn nên cà i đặt Nhanh cho gói dịch vụ đăng ký. Nếu bạn có các vệ tinh bổ sung không phải là má»™t phần của gói dịch vụ đăng ký, bạn nên cà i đặt Toà n bá»™. Tất cả các kênh đã cà i đặt được đặt trong danh sách kênh Tất cả. Thiết láºp Unicable Hệ thống Unicable Bạn có thể dùng hệ thống Cáp Ä‘Æ¡n hoặc hệ thống Unicable* để kết nối Ä‘Ä©a ăng-ten đến TV. Hệ thống Cáp Ä‘Æ¡n sá» dụng má»™t cáp để kết nối chảo thu vệ tinh đến tất cả các bá»™ dò sóng vệ tinh trong hệ thống của nó. Hệ thống Cáp Ä‘Æ¡n thường được dùng trong các tòa nhà chung cÆ°. Nếu bạn dùng hệ thống Unicable, TV sẽ yêu cầu bạn gán má»™t số băng tần dà nh cho người dùng và tần số tÆ°Æ¡ng ứng trong khi cà i đặt. Bạn có thể cà i đặt tối Ä‘a 4 vệ tinh vá»›i Unicable trên TV nà y. Nếu bạn phát hiện có má»™t số kênh bị thiếu sau khi cà i đặt Unicable, có thể có má»™t cà i đặt khác đã được thá»±c hiện cùng má»™t thời Ä‘iểm trên hệ thống Unicable. Thá»±c hiện cà i đặt lại để cà i đặt các kênh bị thiếu. * LÆ°u ý: há»— trợ Unicable 1 (EN50494) và Unicable 2 (EN50607/JESS). Số băng tần dà nh cho người dùng Trong hệ thống Unicable, má»—i bá»™ dò sóng vệ tinh đã kết nối phải được đánh số (và dụ nhÆ° 0, 1, 2 hoặc 3, v.v.). Bạn có thể tìm thấy các băng tần dà nh cho người dùng và số của nó có sẵn trên há»™p đổi số Unicable. Băng tần dà nh cho người dùng đôi khi được viết ngắn là UB. Có các há»™p đổi số Unicable cung cấp 4 hoặc 8 băng tần dà nh cho người dùng. Nếu bạn chọn Unicable trong cà i đặt nà y, TV sẽ yêu cầu bạn gán số băng tần duy nhất dà nh cho người dùng cho từng bá»™ dò sóng vệ tinh tÃch hợp. Má»™t bá»™ dò sóng vệ tinh không thể có cùng số băng tần dà nh cho người dùng vá»›i bá»™ dò sóng vệ tinh khác trong hệ thống Unicable. Tần số băng tần dà nh cho người dùng Bên cạnh số băng tần duy nhất dà nh cho người dùng, đầu thu vệ tinh cần tần số của số băng tần đã chọn dà nh cho người dùng. Các tần số nà y thường được hiển thị kế bên số bằng tần dà nh cho người dùng trong há»™p đổi số Unicable. Cáºp nháºt kênh thủ công Bạn luôn có thể bắt đầu cáºp nháºt kênh theo cách thủ công. Để bắt đầu cáºp nháºt kênh theo cách thủ công… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt vệ tinh và nhấn OK. 2 - Chọn Tìm kênh và nhấn OK. 3 - Chọn Cáºp nháºt kênh và nhấn OK. TV sẽ bắt đầu cáºp nháºt. Quá trình cáºp nháºt có thể mất má»™t và i phút. 4 - Là m theo hÆ°á»›ng dẫn trên mà n hình. Quá trình cáºp nháºt có thể mất má»™t và i phút. 5 - Chọn Kết thúc và nhấn OK. Cà i đặt thủ công Cà i đặt thủ công là cà i đặt dà nh cho người dùng chuyên nghiệp. Bạn có thể dùng Cà i đặt thủ công để thêm nhanh các kênh má»›i từ bá»™ phát đáp vệ tinh. Bạn cần biết tần số và phân cá»±c của bá»™ phát đáp. TV sẽ cà i đặt tất cả các kênh của bá»™ phát đáp đó. Nếu bá»™ phát đáp đã được cà i đặt trÆ°á»›c đó thì tất cả các kênh của nó - kênh trÆ°á»›c đó và kênh má»›i - sẽ được di chuyển đến cuối danh sách kênh Tất cả. Bạn không thể dùng Cà i đặt thủ công nếu bạn cần thay đổi số lượng vệ tinh. Nếu việc nà y cần thiết, bạn phải thá»±c hiện cà i đặt đầy đủ bằng Cà i đặt vệ tinh. Để cà i đặt bá»™ phát đáp… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt vệ 23
Trang: 23
tinh và nhấn OK. 2 - Chọn Cà i đặt thủ công và nhấn  (phải) để truy cáºp menu. 3 - Nếu bạn có nhiều hÆ¡n 1 vệ tinh được cà i đặt, chọn LNB cho vệ tinh mà bạn muốn thêm kênh. 4 - Đặt Phân cá»±c mà bạn cần. Nếu bạn đặt C.Ä‘á»™ t.Ä‘á»™ nháºp t.hiệu thà nh Thủ công, bạn có thể nháºp tốc Ä‘á»™ nháºp tÃn hiệu trong Tốc Ä‘á»™ nháºp ký tự theo cách thủ công. 5 - Nhấn mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để Ä‘iều chỉnh tần số và chọn Xong. 6 - Chọn Tìm kiếm và nhấn OK. Cường Ä‘á»™ tÃn hiệu được hiển thị trên mà n hình. 7 - Nếu bạn muốn lÆ°u kênh cho bá»™ phát đáp má»›i, hãy chọn LÆ°u và nhấn OK. 8 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Bá»™ phát đáp dẫn đường và LNB Ở má»™t số quốc gia, bạn có thể Ä‘iều chỉnh các cà i đặt chuyên gia cho bá»™ phát đáp dẫn đường và từng LNB. Chỉ sá» dụng hoặc thay đổi các cà i đặt nà y khi cà i đặt bình thường không thà nh công. Nếu bạn có thiết bị vệ tinh không chuẩn, bạn có thể sá» dụng các cà i đặt nà y để ghi đè lên cà i đặt chuẩn. Má»™t số nhà cung cấp có thể cung cấp cho bạn má»™t số giá trị bá»™ phát đáp hoặc LNB mà bạn có thể nháºp và o đây. Nguồn LNB Theo mặc định, Nguồn LNB được đặt thà nh Tá»± Ä‘á»™ng. Âm thanh 22 kHz Theo mặc định, Âm thanh được đặt thà nh Tá»± Ä‘á»™ng. Tần số LO thấp / Tần số LO cao Các tần số dao Ä‘á»™ng cục bá»™ được đặt thà nh các giá trị tiêu chuẩn. Chỉ Ä‘iều chỉnh giá trị trong trường hợp thiết bị ngoại lệ cần các giá trị khác nhau. Sá»± cố TV không thể tìm thấy các vệ tinh mà bạn muốn hoặc TV cà i đặt hai lần cùng má»™t vệ tinh • Đảm bảo số lượng vệ tinh chÃnh xác được đặt trong Cà i đặt lúc bắt đầu cà i đặt. Bạn có thể cà i đặt TV tìm kiếm Má»™t, Hai hoặc 3/4 vệ tinh. LNB đầu kép không thể tìm vệ tinh thứ hai • Nếu TV tìm thấy má»™t vệ tinh nhÆ°ng không thể tìm thấy vệ tinh thứ hai, hãy xoay Ä‘Ä©a sang và i Ä‘á»™. Căn chỉnh Ä‘Ä©a để có được tÃ- n hiệu mạnh nhất trên vệ tinh thứ nhất. Kiểm tra chỉ báo cường Ä‘á»™ tÃn hiệu của vệ tinh thứ nhất trên mà n hình. Vá»›i vệ tinh thứ nhất được đặt tại tÃn hiệu mạnh nhất, chọn lại Tìm kiếm để tìm vệ tinh thứ hai. • Đảm bảo cà i đặt được đặt thà nh Hai vệ tinh. Thay đổi các cà i đặt không giải quyết được sá»± cố của tôi • Tất cả cà i đặt, vệ tinh và kênh chỉ được lÆ°u và o cuối quá trình cà i đặt khi bạn kết thúc. Tất cả các kênh vệ tinh đều biến mất • Nếu bạn dùng hệ thống Unicable, hãy đảm bảo bạn đã gán hai số băng tần duy nhất dà nh cho người dùng cho cả hai bá»™ dò sóng tÃch hợp trong cà i đặt Unicable. Có thể có má»™t đầu thu vệ tinh khác trong hệ thống Unicable Ä‘ang dùng cùng số băng tần dà nh cho người dùng. Má»™t số kênh vệ tinh dường nhÆ° đã biến mất khỏi danh sách kênh • Nếu có má»™t số kênh dường nhÆ° đã biến mất hoặc bị đổi chá»—, có thể Ä‘Ã i phát sóng đã thay đổi vị trà bá»™ phát đáp của các kênh nà y. Để khôi phục vị trà kênh trong danh sách kênh, bạn có thể thá» bản cáºp nháºt của gói dịch vụ kênh. Tôi không thể gỡ bỏ kênh • Các gói dịch vụ đăng ký không cho phép gỡ bỏ vệ tinh. Để gỡ bỏ vệ tinh, bạn phải là m lại toà n bá»™ quá trình cà i đặt và chọn gói dịch vụ khác. Thỉnh thoảng việc thu tÃn hiệu kém • Kiểm tra xem chảo thu vệ tinh có được lắp chắc chắn không. Gió lá»›n có thể là m dịch chuyển chảo thu. • MÆ°a và tuyết có thể là m giảm chất lượng thu tÃn hiệu. 6.2 Cà i đặt ăng-ten 24
Trang: 24
Cáºp nháºt kênh Cáºp nháºt kênh tá»± Ä‘á»™ng Nếu bạn tiếp sóng được kênh kỹ thuáºt số, bạn có thể đặt TV tá»± Ä‘á»™ng cáºp nháºt các kênh nà y. Sau má»™t ngà y, và o lúc 7 giờ sáng, TV sẽ cáºp nháºt kênh và lÆ°u kênh má»›i. Các kênh má»›i được lÆ°u trong Danh sách kênh và được đánh dấu  . Các kênh không có tÃn hiệu bị xóa. TV phải ở chế Ä‘á»™ chờ để tá»± Ä‘á»™ng cáºp nháºt kênh. Bạn có thể tắt Cáºp nháºt kênh tá»± Ä‘á»™ng. Để tắt cáºp nháºt tá»± Ä‘á»™ng… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt ăng- ten/cáp hoặc Cà i đặt ăng-ten và nhấn OK. 2 - Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 3 - Chọn Cáºp nháºt kênh tá»± Ä‘á»™ng và nhấn OK. 4 - Chọn Tắt và nhấn OK. 5 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. Khi tìm thấy kênh má»›i hoặc nếu cáºp nháºt hay xóa kênh, má»™t thông báo sẽ hiển thị khi khởi Ä‘á»™ng TV. Để không cho thông báo nà y xuất hiện sau má»—i lần cáºp nháºt kênh, bạn có thể tắt nó. Để tắt thông báo… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt ăng- ten/cáp hoặc Cà i đặt ăng-ten và nhấn OK. 2 - Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 3 - Chọn Thông báo cáºp nháºt kênh và nhấn OK. 4 - Chọn Tắt và nhấn OK. 5 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. Ở má»™t số quốc gia cụ thể, Cáºp nháºt kênh tá»± Ä‘á»™ng được thá»±c hiện trong khi xem TV hoặc bất kỳ thời gian nà o khi TV ở chế Ä‘á»™ chờ. Cáºp nháºt kênh thủ công Bạn luôn có thể bắt đầu cáºp nháºt kênh theo cách thủ công. Để bắt đầu cáºp nháºt kênh theo cách thủ công… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt ăng- ten/cáp hoặc Cà i đặt ăng-ten và nhấn OK. 2 - Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 3 - Chọn Tìm kênh và nhấn OK. 4 - Chọn Bắt đầu và nhấn OK. 5 - Chọn Cáºp nháºt kênh kỹ thuáºt số, chọn Tiếp theo và nhấn OK. 6 - Chọn Bắt đầu và nhấn OK để cáºp nháºt kênh kỹ thuáºt số. Quá trình nà y có thể mất Ãt phút. 7 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. Cà i đặt lại kênh Cà i đặt lại tất cả các kênh Bạn có thể cà i đặt lại tất cả các kênh đồng thời không chạm và o các cà i đặt TV khác. Nếu mã PIN được đặt, bạn cần nháºp mã nà y trÆ°á»›c khi có thể cà i đặt lại kênh. Để cà i đặt lại kênh… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt ăng- ten/cáp hoặc Cà i đặt ăng-ten và nhấn OK. 2 - Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 3 - Chọn Tìm kênh và nhấn OK. 4 - Chọn Bắt đầu và nhấn OK. 5 - Chọn Cà i đặt lại kênh, chọn Tiếp theo và nhấn OK. 6 - Chọn quốc gia nÆ¡i bạn Ä‘ang cÆ° trú và nhấn OK. 7 - Chọn Tiếp theo và nhấn OK. 8 - Chọn loại cà i đặt bạn muốn, Antenna (DVB-T) hoặc Cable (DVB-C) và nhấn OK. 7 - Chọn Tiếp theo và nhấn OK. 10 - Chọn loại kênh bạn muốn, Kênh kỹ thuáºt số và kênh analog hoặc Chỉ các kênh kỹ thuáºt số và nhấn OK. 7 - Chọn Tiếp theo và nhấn OK. 12 - Chọn Bắt đầu và nhấn OK để cáºp nháºt kênh kỹ thuáºt số. Quá trình nà y có thể mất Ãt phút. 13 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. Cà i đặt lại TV Bạn có thể là m lại cà i đặt toà n bá»™ TV. TV được cà i đặt lại toà n bá»™. Để là m lại cà i đặt toà n bá»™ TV… 1 - Chọn Cà i đặt > Cà i đặt chung > Cà i đặt lại TV và nhấn OK. 2 - Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 3 - Chọn Có và nhấn OK để xác nháºn. 4 - TV sẽ cà i đặt lại hoà n toà n. Tất cả cà i đặt sẽ được đặt lại và kênh đã cà i đặt sẽ được thay thế. Việc cà i đặt có thể mất và i phút. 5 - Nhấn  (trái) để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  Quay lại để đóng menu. 25
Trang: 25
Cà i đặt DVB Thu tÃn hiệu DVB-T hoặc DVB-C Trong quá trình cà i đặt kênh, trÆ°á»›c khi tìm kiếm kênh, bạn đã chọn Ä‚ng-ten (DVB-T) hoặc Cáp (DVB- C). Ä‚ng-ten DVB-T/T tìm kiếm các kênh analog trên mặt đất và các kênh DVB-T/T2 kỹ thuáºt số. Cáp DVB-C tìm kiếm các kênh analog và kỹ thuáºt số có sẵn từ má»™t nhà khai thác dịch vụ cáp DVB-C. Cà i đặt kênh DVB-C Để dá»… sá» dụng, tất cả cà i đặt DVB-C đều được đặt thà nh tá»± Ä‘á»™ng. Nếu nhà khai thác dịch vụ DVB-C cung cấp cho bạn giá trị DVB-C cụ thể, ID mạng hoặc tần số mạng, hãy nháºp những giá trị nà y khi TV yêu cầu trong khi cà i đặt. Xung Ä‘á»™t số kênh Ở má»™t số quốc gia, các kênh TV khác nhau (Ä‘Ã i phát sóng) có thể có cùng số kênh. Trong khi cà i đặt, TV sẽ hiển thị danh sách có xung Ä‘á»™t số kênh. Bạn cần chọn kênh TV nà o mà bạn muốn cà i đặt số kênh vá»›i nhiều kênh TV. Chế Ä‘á»™ tần số mạng Nếu bạn định sá» dụng phÆ°Æ¡ng pháp nhanh Quét nhanh trong Quét tần số để tìm kiếm kênh, chọn Tá»± Ä‘á»™ng. TV sẽ sá» dụng 1 trong các tần số mạng đã xác định trÆ°á»›c (hoặc HC - kênh chủ) nhÆ° hầu hết các nhà khai thác dịch vụ cáp đã sá» dụng trong quốc gia bạn. Nếu bạn nháºn được giá trị tần số mạng cụ thể để tìm kiếm kênh, hãy chọn Thủ công. Tần số mạng Vá»›i Chế Ä‘á»™ tần số mạng được đặt thà nh Thủ công, bạn có thể nháºp giá trị tần số mạng đã nháºn được từ nhà khai thác dịch vụ cáp và o đây. Để nháºp giá trị, dùng các phÃ- m số. Quét tần số Chọn phÆ°Æ¡ng pháp tìm kiếm kênh. Bạn có thể chọn phÆ°Æ¡ng pháp Quét nhanh nhanh hÆ¡n và sá» dụng cà i đặt đã xác định trÆ°á»›c mà hầu hết các nhà khai thác dịch vụ cáp đã sá» dụng. Nếu phÆ°Æ¡ng pháp nà y dẫn đến không có kênh nà o được cà i đặt hoặc nếu má»™t số kênh bị thiếu, bạn có thể chọn phÆ°Æ¡ng pháp Quét toà n bá»™. PhÆ°Æ¡ng pháp nà y sẽ mất nhiều thời gian hÆ¡n để tìm kiếm và cà i đặt kênh. KÃch thÆ°á»›c bÆ°á»›c tần số TV tìm kiếm kênh theo bÆ°á»›c gia 8MHz. Nếu phÆ°Æ¡ng pháp nà y dẫn đến không có kênh nà o được cà i đặt hoặc nếu má»™t số kênh bị thiếu, bạn có thể tìm kiếm theo các bÆ°á»›c gia nhỏ hÆ¡n là  1MHz. Sá» dụng các bÆ°á»›c gia 1MHz sẽ mất nhiều thời gian hÆ¡n để tìm kiếm và cà i đặt kênh. Kênh Kỹ thuật số Nếu bạn biết nhà khai thác dịch vụ cáp không cung cấp kênh kỹ thuáºt số, bạn có thể bỏ qua tìm kiếm kênh kỹ thuáºt số. Kênh Analog Nếu bạn biết nhà khai thác dịch vụ cáp không cung cấp kênh analog, bạn có thể bỏ qua tìm kiếm kênh analog. Miá»…n phÃ/mã hóa Nếu bạn có má»™t gói đăng ký và má»™t CAM - Conditional Access Module cho các dịch vụ TV trả tiền, chọn Miá»…n phà + mã hóa. Nếu bạn không đăng ký các kênh hoặc dịch vụ TV trả tiền, bạn có thể chọn Chỉ các kênh miá»…n phÃ. Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu CAM, Conditional Access Module. Chất lượng thu tÃn hiệu Bạn có thể kiểm tra chất lượng và cường Ä‘á»™ tÃn hiệu của kênh kỹ thuáºt số. Nếu bạn có ăng-ten riêng, bạn có thể định vị lại ăng- ten để thá» và cải thiện việc thu tÃn hiệu. Để kiểm tra chất lượng thu tÃn hiệu của kênh kỹ thuáºt số… 1 - Dò đến kênh. 2 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt ăng- ten/cáp hoặc Cà i đặt ăng-ten và nhấn OK. Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 3 - Chọn K.th.số: Kiểm tra việc nháºn và nhấn OK. 4 - Chọn Tìm kiếm và nhấn OK. Tần số kỹ 26
Trang: 26
thuáºt số hiển thị cho kênh nà y. 5 - Chọn Tìm kiếm lần nữa và nhấn OK để kiểm tra chất lượng tÃn hiệu cho tần số nà y. Kết quả kiểm tra được hiển thị trên mà n hình. Bạn có thể đặt lại vị trà ăng-ten hoặc kiểm tra kết nối để có thể cải thiện việc nháºn. 6 - Bạn cÅ©ng có thể tá»± thay đổi tần số. Chọn lần lượt từng số tần số và dùng phÃm  (lên) hoặc  (xuống) để thay đổi giá trị. Chọn Tìm kiếm và nhấn OK để kiểm tra lại việc nháºn. 7 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Cà i đặt thủ công Bạn có thể cà i đặt kênh TV analog thủ công, theo từng kênh. Để cà i đặt kênh analog theo cách thủ công… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Cà i đặt ăng- ten/cáp hoặc Cà i đặt ăng-ten và nhấn OK. Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 2 - Chọn Analog: Cà i đặt thủ công và nhấn OK. • Hệ thống Để thiết láºp hệ thống TV, hãy chọn Hệ thống. Chọn quốc gia hoặc khu vá»±c bạn Ä‘ang cÆ° trú và nhấn OK. • Tìm kiếm kênh Để tìm kiếm kênh, hãy chọn Tìm kiếm kênh và nhấn OK. Bạn có thể tá»± nháºp tần số để tìm kênh hoặc cho phép TV tìm kiếm kênh. Nhấn  (phải) để chọn Tìm kiếm và nhấn OK để tìm kiếm kênh tá»± Ä‘á»™ng. Kênh đã tìm thấy sẽ được hiển thị trên mà n hình và nếu việc thu nháºn tÃn hiệu kém, hãy nhấn Tìm kiếm lần nữa. Nếu bạn muốn lÆ°u kênh, hãy chọn Xong và nhấn OK. • LÆ°u Bạn có thể lÆ°u kênh và o số kênh hiện tại hoặc lÆ°u là m số kênh má»›i. Chọn LÆ°u kênh hiện tại hoặc LÆ°u là m kênh má»›i và nhấn OK. Số kênh má»›i được hiển thị trong giây lát. Bạn có thể là m lại những bÆ°á»›c nà y cho đến khi tìm thấy tất cả các kênh TV analog khả dụng. 6.3 Bản sao danh sách kênh Giá»›i thiệu Bản sao danh sách kênh dà nh cho người bán và người dùng chuyên gia. Vá»›i Bản sao danh sách kênh, bạn có thể sao chép các kênh đã cà i đặt trên má»™t TV và o má»™t TV khác của Philips trong cùng dải sản phẩm. Vá»›i Bản sao danh sách kênh, bạn tránh được việc tốn thời gian tìm kiếm kênh bằng cách tải lên danh sách kênh đã xác định trÆ°á»›c trên má»™t TV. Sá» dụng ổ Ä‘Ä©a USB flash có dung lượng tối thiểu là 1 GB. Điều kiện • Cả hai TV đều có cùng năm sản xuất. • Cả hai TV đều có cùng loại phần cứng. Kiểm tra loại phần cứng trên bảng loại TV ở phÃa sau TV. • Cả hai TV đều có phiên bản phần mềm tÆ°Æ¡ng thÃch. Phiên bản kênh hiện tại Để kiểm tra phiên bản hiện tại của danh sách kênh… 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh, chọn Bản sao danh sách kênh, chọn Phiên bản hiện tại và nhấn OK. 2 - Nhấn OK để đóng. Phiên bản phần mềm hiện tại Để kiểm tra phiên bản hiện tại của phần mềm TV… 1 - Chọn Cà i đặt > Cáºp nháºt phần mềm và nhấn  (phải) để truy cáºp menu. 2 - Chọn Thông tin phần mềm hiện tại và nhấn OK. 3 - Phiên bản, ghi chú phát hà nh và ngà y tạo được hiển thị. Ngoà i ra, Số Netflix ESN sẽ được hiển thị nếu sẵn có. 4 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Sao chép danh sách kênh Để sao chép má»™t danh sách kênh… 1 - Báºt TV. TV nà y phải có các kênh đã được cà i đặt. 2 - Cắm ổ Ä‘Ä©a USB flash. 3 - Chọn Cà i đặt > Các kênh > Bản sao danh sách kênh và nhấn OK. 4 - Chọn Sao chép và o USB và nhấn OK. Bạn có thể sẽ được yêu cầu nháºp mã PIN Khóa trẻ em để sao chép danh sách kênh. 27
Trang: 27
5 - Khi sao chép xong, rút phÃch cắm ổ Ä‘Ä©a USB flash. 6 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Giờ đây, bạn có thể tải danh sách kênh đã sao chép và o má»™t TV Philips khác. Phiên bản Danh sách kênh Kiểm tra phiên bản hiện tại của danh sách kênh... 1 - Chọn Cà i đặt > Các kênh và nhấn  (phải) để truy cáºp menu. 2 - Chọn Bản sao danh sách kênh và chọn Phiên bản hiện tại, rồi nhấn OK. 3 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Tải danh sách kênh lên TV Lên TV không được cà i đặt Tùy theo việc TV của bạn đã được cà i đặt hay chÆ°a, bạn phải dùng cách khác để tải lên danh sách kênh. Lên TV chÆ°a được cà i đặt 1 - Cắm phÃch và o ổ Ä‘iện để bắt đầu cà i đặt và chọn ngôn ngữ cÅ©ng nhÆ° quốc gia. Bạn có thể bỏ qua tìm kiếm kênh. Kết thúc cà i đặt. 2 - Cắm phÃch ổ Ä‘Ä©a USB flash có lÆ°u danh sách kênh của TV khác. 3 - Để bắt đầu tải lên danh sách kênh, chọn Cà i đặt > Các kênh > Bản sao danh sách kênh > Sao chép và o TV và nhấn OK. Nháºp mã PIN của bạn nếu cần. 4 - TV sẽ thông báo cho bạn nếu danh sách kênh được sao chép và o TV thà nh công. Rút phÃch cắm ổ Ä‘Ä©a USB flash. Lên TV được cà i đặt Tùy theo việc TV của bạn đã được cà i đặt hay chÆ°a, bạn phải dùng cách khác để tải lên danh sách kênh. Lên TV vừa được cà i đặt 1 - Xác minh cà i đặt quốc gia của TV. (Để xác nháºn cà i đặt nà y, hãy xem chÆ°Æ¡ng Cà i đặt lại tất cả các kênh. Bắt đầu quy trình nà y cho đến khi bạn đến cà i đặt quốc gia. Nhấn  Quay lại để hủy cà i đặt.) Nếu đúng quốc gia, hãy tiếp tục vá»›i bÆ°á»›c 2. Nếu không đúng quốc gia, bạn cần bắt đầu cà i đặt lại. Xem chÆ°Æ¡ng Cà i đặt lại tất cả các kênh và bắt đầu cà i đặt. Chọn đúng quốc gia và bỏ qua tìm kiếm kênh. Kết thúc cà i đặt. Khi cà i đặt xong, tiếp tục vá»›i bÆ°á»›c 2. 2 - Cắm phÃch ổ Ä‘Ä©a USB flash có lÆ°u danh sách kênh của TV khác. 3 - Để bắt đầu tải lên danh sách kênh, chọn Cà i đặt > Các kênh > Bản sao danh sách kênh > Sao chép và o TV và nhấn OK. Nháº- p mã PIN của bạn nếu cần. 4 - TV sẽ thông báo cho bạn nếu danh sách kênh được sao chép và o TV thà nh công. Rút phÃch cắm ổ Ä‘Ä©a USB flash. 28
Trang: 28
7 Kết nối các thiết bị 7.1 Giá»›i thiệu về kết nối HÆ°á»›ng dẫn kết nối Luôn kết nối má»™t thiết bị vá»›i TV có kết nối chất lượng cao nhất. Ngoà i ra, hãy sá» dụng cáp có chất lượng tốt để đảm bảo truyền tốt hình ảnh và âm thanh. Khi bạn kết nối má»™t thiết bị, TV nháºn ra loại thiết bị đó và cho từng thiết bị má»™t tên loại đúng. Bạn có thể thay đổi tên loại nếu muốn. Nếu tên loại đúng cho thiết bị được cà i đặt, TV tá»± Ä‘á»™ng chuyển sang các cà i đặt TV lý tưởng khi bạn chuyển sang thiết bị nà y trong menu Nguồn. Cổng ăng-ten Nếu bạn có má»™t Há»™p cà i đặt (đầu thu kỹ thuáºt số) hoặc Đầu ghi, hãy kết nối các cáp ăng-ten để chạy tÃn hiệu ăng-ten qua Há»™p cà i đặt và /hoặc Đầu ghi trÆ°á»›c tiên trÆ°á»›c khi truy cáºp TV. Bằng cách nà y, ăng-ten và Há»™p cà i đặt có thể gá»i các kênh bổ sung có thể có tá»›i Đầu ghi để ghi. Cổng HDMI Chất lượng HDMI Kết nối HDMI cho chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất. Má»™t cáp HDMI kết hợp các tÃn hiệu video và âm thanh. Hãy sá» dụng cáp HDMI cho tÃn hiệu TV. Để truyền vá»›i chất lượng tÃn hiệu tốt nhất, hãy sá» dụng cáp HDMI tốc Ä‘á»™ cao và không sá» dụng cáp HDMI dà i quá 5 m. Nếu má»™t thiết bị được kết nối vá»›i HDMI là m việc không đúng cách, hãy kiểm tra xem cà i đặt HDMI Ultra HD có thể giải quyết vấn đề nà y hay không. Trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu HDMI Ultra HD. Bảo vệ chống sao chép Cổng HDMI há»— trợ HDCP 2.2 (Bảo vệ ná»™i dung kỹ thuáºt số băng thông rá»™ng). HDCP là tÃn hiệu bảo vệ chống sao chép ngăn sao chép ná»™i dung từ Ä‘Ä©a DVD hoặc Ä‘Ä©a Blu-ray. Còn được gọi là DRM (Quản lý bản quyền kỹ thuáºt số). HDMI ARC và eARC Tất cả các kết nối HDMI trên TV đều có HDMI ARC (Kênh trả về âm thanh). Nếu thiết bị, Ä‘iển hình là Hệ thống rạp hát tại gia (HTS), loa soundbar hoặc đầu thu AV, cÅ©ng có kết nối HDMI ARC, hãy kết nối thiết bị vá»›i bất kỳ kết nối HDMI nà o trên TV nà y. Vá»›i kết nối HDMI ARC, bạn không cần phải kết nối thêm cáp âm thanh gá»i âm thanh của hình ảnh TV tá»›i HTS. Kết nối HDMI ARC kết hợp cả hai tÃn hiệu. Bạn có thể sá» dụng bất kỳ kết nối HDMI nà o trên TV nà y để kết nối HTS nhÆ°ng ARC chỉ khả dụng vá»›i 1 thiết bị/kết nối tại má»™t thời Ä‘iểm HDMI eARC (Kênh trả về âm thanh nâng cao) là má»™t cải tiến so vá»›i tÃnh năng ARC trÆ°á»›c đó. Nó bao gồm tất cả các tÃnh năng ARC nhÆ°ng vá»›i băng thông và tốc Ä‘á»™ cao hÆ¡n. eARC há»— trợ truyền âm thanh chất lượng cao lên đến 192kHz, 24-bit, 5.1 và 7.1 không nén, và âm thanh không nén 32 kênh. LÆ°u ý: HDMI eARC chỉ sá» dụng được trên HDMI 2. Sá» dụng cáp HDMI vá»›i Ethernet cho eARC. Má»—i lần chỉ có 1 thiết bị eARC sá» dụng được. HDMI CEC - EasyLink Kết nối các thiết bị tÆ°Æ¡ng thÃch HDMI CEC vá»›i TV, bạn có thể váºn hà nh các thiết bị nà y bằng bá»™ Ä‘iều khiển từ xa của TV. Bạn phải báºt EasyLink HDMI CEC trên TV và thiết bị được kết nối. 29
Trang: 29
Báºt EasyLink  Cà i đặt > Cà i đặt chung > EasyLink > EasyLink > Báºt. Váºn hà nh các thiết bị tÆ°Æ¡ng thÃch HDMI CEC bằng bá»™ Ä‘iều khiển từ xa của TV  Cà i đặt > Cà i đặt chung > EasyLink > Điều khiển từ xa EasyLink > Báºt. LÆ°u ý: • EasyLink có thể không hoạt Ä‘á»™ng vá»›i thiết bị của các nhãn hiệu khác. • Chức năng HDMI CEC có các tên khác nhau trên các nhãn hiệu khác nhau. Má»™t số và dụ là : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink và Viera Link. Không phải tất cả các thÆ°Æ¡ng hiệu đều hoà n toà n tÆ°Æ¡ng thÃch vá»›i EasyLink. Các nhãn hiệu HDMI CEC được nêu và dụ ở trên là tà i sản của các chủ sở hữu tÆ°Æ¡ng ứng. 7.2 CAM có Thẻ thông minh - CI+ CI+ TV nà y sẵn sà ng cho CI+ Conditional Access. Vá»›i CI+, bạn có thể xem các chÆ°Æ¡ng trình HD cao cấp, chẳng hạn nhÆ° phim và thể thao do các nhà khai thác dịch vụ truyền hình kỹ thuáºt số trong khu vá»±c của bạn cung cấp. Các chÆ°Æ¡ng trình nà y được nhà khai thác dịch vụ truyền hình đổi tần số và được mô-Ä‘un CI+ trả trÆ°á»›c mã hóa. Nhà khai thác dịch vụ truyền hình kỹ thuáºt số cung cấp mô-Ä‘un CI+ (Conditional Access Module - CAM) và má»™t thẻ thông minh Ä‘i kèm khi bạn đăng ký các chÆ°Æ¡ng trình cao cấp của họ. Các chÆ°Æ¡ng trình nà y có mức bảo vệ chống sao chép cao. Vá»›i sá»± há»— trợ của CI+ 2.0, TV nà y có thể chấp nháºn CAM ở cả dạng PCMCIA và USB (đối vá»›i tất cả các cổng USB). Hãy liên hệ vá»›i nhà khai thác dịch vụ truyền hình kỹ thuáºt số để biết thêm thông tin về các Ä‘iều khoản & Ä‘iều kiện. Thẻ thông minh Nhà khai thác dịch vụ truyền hình kỹ thuáºt số cung cấp mô-Ä‘un CI+ (Conditional Access Module - CAM) và má»™t thẻ thông minh Ä‘i kèm khi bạn đăng ký các chÆ°Æ¡ng trình cao cấp của họ. Lắp thẻ thông minh đó và o mô-Ä‘un CAM. Xem hÆ°á»›ng dẫn mà bạn đã nháºn được từ nhà khai thác dịch vụ. Lắp CAM và o TV… 1 - Xem trên CAM để biết phÆ°Æ¡ng pháp lắp đúng. Lắp sai có thể là m hỏng CAM và TV. 2 - Khi nhìn và o mặt sau TV, mặt trÆ°á»›c của CAM hÆ°á»›ng về phÃa bạn, lắp nhẹ CAM và o khe cắm COMMON INTERFACE. 3 - Đẩy CAM xa nhất có thể. Để CAM trong khe cắm vÄ©nh viá»…n. Khi bạn báºt TV, quá trình kÃch hoạt CAM có thể mất Ãt phút. Nếu CAM được lắp và phà đăng ký được thanh toán (các phÆ°Æ¡ng thức đăng ký có thể khác nhau), bạn có thể xem các kênh bị đổi tần số mà thẻ thông minh CAM há»— trợ. CAM và thẻ thông minh chỉ dà nh riêng cho TV của bạn. Nếu bạn tháo CAM, bạn sẽ không thể xem các kênh bị đổi tần số mà CAM há»— trợ. Máºt khẩu và mã PIN Đối vá»›i má»™t số CAM, bạn phải nháºp mã PIN để xem kênh của CAM đó. Khi bạn đặt mã PIN cho CAM, chúng tôi khuyên bạn nên sá» dụng chÃnh mã mà bạn Ä‘ang dùng để mở khóa TV. Để đặt mã PIN cho CAM… 1 - Nhấn  SOURCES. 2 - Chọn loại kênh mà bạn Ä‘ang sá» dụng CAM cho Xem TV. 3 - Nhấn  OPTIONS và chọn Giao diện thông dụng. 4 - Chọn nhà khai thác dịch vụ truyền hình của CAM. Các mà n hình sau đây do nhà khai thác dịch vụ truyền hình cung cấp. Thá»±c hiện theo hÆ°á»›ng dẫn trên mà n hình để tra cứu cà i đặt mã PIN. 30
Trang: 30
7.3 Hệ thống rạp hát tại gia - HTS Kết nối vá»›i HDMI ARC/eARC Sá» dụng má»™t cáp HDMI để kết nối Hệ thống rạp hát tại gia (HTS) vá»›i TV. Bạn có thể kết nối Philips Soundbar hoặc HTS vá»›i đầu Ä‘Ä©a tÃch hợp sẵn. HDMI ARC Tất cả kết nối HDMI trên TV đều có thể cung cấp tÃn hiệu Kênh trả lại âm thanh (ARC). Tuy nhiên sau khi bạn kết nối Hệ thống rạp hát tại gia, TV chỉ có thể gá»i tÃn hiệu ARC tá»›i kết nối HDMI nà y. Nếu Hệ thống rạp hát tại gia có kết nối HDMI ARC, bạn có thể sá» dụng kết nối HDMI ARC trên TV để kết nối. Vá»›i HDMI ARC, bạn không cần kết nối thêm cáp âm thanh. Kết nối HDMI ARC kết hợp cả hai tÃn hiệu. HDMI eARC HDMI eARC (Kênh trả về âm thanh nâng cao) là má»™t cải tiến so vá»›i tÃnh năng ARC trÆ°á»›c đó. Nó há»— trợ các định dạng âm thanh tốc Ä‘á»™ bit cao má»›i nhất lên đến 192kHz, 24-bit và 5.1 và 7.1 không nén, và âm thanh không nén 32 kênh. HDMI eARC chỉ sá» dụng được trên HDMI 2. Đồng bá»™ hóa âm thanh vá»›i video (đồng bá»™) Nếu âm thanh không khá»›p vá»›i video trên mà n hình, bạn có thể đặt thời gian chờ trên hầu hết Hệ thống rạp hát tại gia bằng đầu Ä‘Ä©a để khá»›p âm thanh vá»›i video. Kết nối vá»›i HDMI Sá» dụng má»™t cáp HDMI để kết nối Hệ thống rạp hát tại gia (HTS) vá»›i TV. Bạn có thể kết nối Philips Soundbar hoặc HTS vá»›i đầu Ä‘Ä©a tÃch hợp sẵn. Nếu Hệ thống rạp hát tại gia không có kết nối HDMI ARC, hãy thêm cáp quang âm thanh (Toslink) để gá»i âm thanh hình ảnh TV tá»›i Hệ thống rạp hát tại gia. Đồng bá»™ hóa âm thanh vá»›i video (đồng bá»™) Nếu âm thanh không khá»›p vá»›i video trên mà n hình, bạn có thể đặt thời gian chờ trên hầu hết Hệ thống rạp hát tại gia bằng đầu Ä‘Ä©a để khá»›p âm thanh vá»›i video. Các vấn đề liên quan tá»›i âm thanh HTS Âm thanh có tiếng ồn lá»›n Nếu bạn xem video từ ổ Ä‘Ä©a flash USB được cắm Ä‘iện hoặc máy tÃnh có kết nối, âm thanh từ Hệ thống Rạp hát Tại gia có thể bị biến dạng. Tiếng ồn nà y được nghe thấy khi tệp âm thanh hoặc video có âm thanh DTS nhÆ°ng Hệ thống rạp hát tại gia không xá» lý âm thanh DTS. Bạn có thể khắc phục vấn đề nà y bằng cách cà i đặt Định dạng đầu ra kỹ thuáºt số của TV thà nh Âm thanh nổi. Chọn Cà i đặt > Âm thanh > Nâng cao > Định dạng âm thanh đầu ra. Không có âm thanh Nếu bạn không thể nghe âm thanh từ TV trên Hệ thống rạp hát tại gia, hãy kiểm tra liệu bạn đã kết nối cáp HDMI đến kết nối HDMI ARC/eARC trên Hệ thống rạp hát tại gia chÆ°a. Tất cả các kết nối HDMI trên TV đều là kết nối HDMI ARC. HDMI eARC chỉ sá» dụng được trên HDMI 2. 7.4 Điện thoại thông minh và máy tÃnh bảng Để kết nối Ä‘iện thoại thông minh hoặc máy tÃ- nh bảng vá»›i TV, bạn có thể sá» dụng kết nối không dây. Để có kết nối không dây, trên Ä‘iện thoại thông minh hoặc máy tÃnh bảng của bạn hãy tải xuống Philips TV Remote App từ cá»a hà ng ứng dụng Æ°a thÃch của bạn. 7.5 Đầu Ä‘Ä©a Blu-ray Sá» dụng cáp HDMI tốc Ä‘á»™ cao để kết nối Đầu Ä‘Ä©a Blu-ray vá»›i TV. Nếu Đầu Ä‘Ä©a Blu-ray có EasyLink HDMI CEC, bạn có thể Ä‘iều khiển đầu Ä‘Ä©a bằng Ä‘iều khiển từ xa của TV. Trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu EasyLink HDMI CEC để biết thêm thông tin. 31
Trang: 31
7.6 Bluetooth Ghép nối thiết bị Đặt loa không dây trong khoảng cách là 5 mét từ TV. Đọc hÆ°á»›ng dẫn sá» dụng thiết bị để biết thông tin cụ thể về cách ghép nối và phạm vi không dây. Đảm bảo báºt cà i đặi Bluetooth trên TV. Khi tay cầm trò chÆ¡i không dây được ghép nối, bạn có thể sá» dụng nó. Khi loa không dây được ghép nối, bạn có thể chọn nó để phát âm thanh TV. Khi thiết bị được ghép nối, bạn không cần phải ghép nối lại trừ khi bạn gỡ bỏ thiết bị. Để ghép nối thiết bị bluetooth vá»›i TV… 1 - Báºt thiết bị bluetooth và đặt thiết bị trong phạm vi của TV. 2 - Chọn Cà i đặt > Mạng và không dây và nhấn  (phải) để truy cáºp menu. 3 - Chọn Bluetooth > Tìm kiếm thiết bị Bluetooth và nhấn OK. 4 - Chọn Tìm kiếm và nhấn OK. Là m theo hÆ°á»›ng dẫn trên mà n hình. Bạn sẽ ghép nối thiết bị vá»›i TV và TV sẽ lÆ°u trữ kết nối nà y. TrÆ°á»›c tiên bạn có thể cần hủy ghép nối má»™t thiết bị đã được ghép nối nếu đã đạt đến số lượng thiết bị được ghép nối tối Ä‘a. 5 - Chọn loại thiết bị và nhấn OK. 6 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Chọn thiết bị Để chọn má»™t thiết bị không dây… 1 - Chọn Cà i đặt > Mạng và không dây và nhấn OK. 2 - Chọn Bluetooth > Tìm kiếm thiết bị Bluetooth và nhấn OK. 3 - Trong danh sách, hãy chọn thiết bị không dây và nhấn OK. 4 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Gỡ bỏ thiết biÌ£ Bạn có thể kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị Bluetooth không dây. Bạn cÅ©ng có thể gỡ bỏ thiết bị Bluetooth không dây. Nếu bạn gỡ bỏ má»™t thiết bị Bluetooth, thiết bị đó sẽ bị huá»· ghép nối. Để gỡ bỏ hoặc ngắt kết nối thiết bị không dây… 1 - Chọn Cà i đặt > Mạng và không dây và nhấn OK. 2 - Chọn Bluetooth > Loại bỏ thiết bị Bluetooth và nhấn OK. 3 - Trong danh sách, hãy chọn thiết bị không dây và nhấn OK. 4 - ChoÌ£n Ngắt kết nối hoặc Xóa vaÌ€ nhấn OK. 5 - Chọn OK và nhấn OK để xác nháºn. 6 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. 7.7 Tai nghe Bạn có thể kết nối bá»™ tai nghe vá»›i kết nối  ở phÃa sau TV. Kết nối là má»™t giắc cắm nhỏ 3,5mm. Bạn có thể Ä‘iều chỉnh âm lượng của tai nghe riêng biệt. Để Ä‘iều chỉnh âm lượng… 1 - Chọn Cà i đặt, chọn Âm thanh > Âm lÆ°Æ¡Ì£ng tai nghe và nhấn OK. 2 - Nhấn mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để Ä‘iều chỉnh giá trị. 3 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. 7.8 Bá»™ Ä‘iều khiển trò chÆ¡i HDMI Để có chất lượng tốt nhất, hãy kết nối bá»™ Ä‘iều khiển trò chÆ¡i có cáp HDMI tốc Ä‘á»™ cao vá»›i TV. 32
Trang: 32
7.9 á»” cứng USB Những thứ bạn cần Nếu bạn kết nối á»” Ä‘Ä©a cứng USB, bạn có thể tạm dừng hoặc ghi chÆ°Æ¡ng trình TV kỹ thuáºt số (chÆ°Æ¡ng trình DVB hoặc tÆ°Æ¡ng tá»±). Dung lượng Ä‘Ä©a cứng tối thiểu • Để tạm dừng Để tạm dừng chÆ°Æ¡ng trình, bạn cần á»” cứng USB 2.0 tÆ°Æ¡ng thÃch vá»›i dung lượng Ä‘Ä©a tối thiểu 4GB. • Để ghi Để tạm dừng và ghi chÆ°Æ¡ng trình, bạn cần dung lượng Ä‘Ä©a tối thiểu 250 GB. Để biết thêm thông tin về cách cà i đặt á»” Ä‘Ä©a cứng USB, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu Ổ Ä‘Ä©a cứng USB. Cà i đặt TrÆ°á»›c khi bạn có thể tạm dừng hoặc ghi chÆ°Æ¡ng trình, bạn phải kết nối và định dạng Ổ cứng USB. Định dạng loại bỏ tất cả các tệp khỏi á»” cứng USB. 1 - Kết nối á»” cứng USB vá»›i má»™t trong các kết nối USB trên TV. Không kết nối má»™t thiết bị USB khác và o các cổng USB khác khi định dạng. 2 - Báºt á»” cứng USB và TV. 3 - Khi TV được chỉnh sang kênh TV kỹ thuáºt số, nhấn  (Tạm dừng). Việc tạm dừng sẽ bắt đầu quá trình định dạng. Là m theo hÆ°á»›ng dẫn trên mà n hình. Khi á»” cứng USB được định dạng, hãy để ổ Ä‘Ä©a đó kết nối vÄ©nh viá»…n. Cảnh báo á»” cứng USB được định dạng dà nh riêng cho TV nà y, bạn không thể sá» dụng các bản ghi được lÆ°u trữ trên má»™t TV hoặc PC khác. Không sao chép hoặc thay đổi các tệp ghi trên á»” cứng USB vá»›i bất kỳ ứng dụng PC nà o. Điều nà y sẽ là m hỏng các bản ghi của bạn. Khi bạn định dạng má»™t á»” cứng USB khác, ná»™i dung trên ổ cứng trÆ°á»›c đây sẽ bị mất. á»” cứng USB được cà i đặt trên TV của bạn sẽ cần phải định dạng lại để sá» dụng vá»›i máy tÃnh. Định dạng Trước khi bạn có thể tạm dừng hoặc ghi chương trình hay lưu trữ ứng dụng, bạn phải kết nối và định dạng Ổ cứng USB. Định dạng loại bỏ tất cả các tệp khỏi Ổ cứng USB. Nếu bạn muốn ghi chương trình bằng dữ liệu Hướng dẫn TV từ Internet, trước tiên bạn cần phải thiết lập kết nối Internet trước khi cài đặt Ổ cứng USB. Cảnh báo Ổ cứng USB được định dạng dành riêng cho TV này, bạn không thể sử dụng các bản ghi được lưu trữ trên một TV hoặc PC khác. Không sao chép hoặc thay đổi các tệp ghi trên Ổ cứng USB với bất kỳ ứng dụng PC nào. Điều này sẽ làm hỏng các bản ghi của bạn. Khi bạn định dạng một Ổ cứng USB khác, nội dung trên ổ cứng trước đây sẽ bị mất. Ổ cứng USB được cài đặt trên TV của bạn sẽ cần phải định dạng lại để sử dụng với máy tính. * Kết nối Ổ cứng USB có kích cỡ nhỏ hơn 2TB. Để định dạng Ổ cứng USB… 1 - Kết nối Ổ cứng USB với một trong các kết nối USB trên TV. Không kết nối một thiết bị USB khác vào các cổng USB khác khi định dạng. 2 - Bật Ổ cứng USB và TV. 3 - Chọn Ghi hình nếu bạn muốn thực hiện Tạm dừng TV và ghi hình, nếu không, chọn Ứng dụng để lưu các ứng dụng. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. 4 - Sau khi định dạng, toàn bộ tệp và dữ liệu sẽ bị xóa. 5 - Khi Ổ cứng USB được định dạng, hãy để ổ đĩa đó kết nối vĩnh viễn. Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phím màu  Từ 33
Trang: 33
khóa và tra cứu Tạm dừng TV, Ghi, hoặc Ứng dụng. 7.10 Bà n phÃm USB Kết nối Kết nối bà n phÃm USB (loại USB-HID) để nháºp văn bản trên TV của bạn. Sá» dụng má»™t trong các kết nối USB để kết nối. Cấu hình Cà i đặt bà n phÃm Để cà i đặt bà n phÃm USB, báºt TV và kết nối bà n phÃm USB vá»›i má»™t trong những kết nối USB trên TV. Khi TV phát hiện bà n phÃm lần đầu tiên, bạn có thể chọn bố cục bà n phÃm và thá» nghiệm lá»±a chọn của bạn. Nếu bạn chọn bố cục bà n phÃm Cyrillic hoặc Greek trÆ°á»›c, bạn cÅ©ng có thể chọn bố cục bà n phÃm Latin thứ hai. Để thay đổi cà i đặt bố cục bà n phÃm khi bố cục đã được chọn… 1 - Chọn Cà i đặt > Cà i đặt chung và nhấn  (phải) để truy cáºp menu. 2 - Chọn Cà i đặt bà n phÃm USB và nhấn OK để bắt đầu thiết láºp bà n phÃm. Các phÃm đặc biệt Các phÃm để nháºp văn bản • PhÃm Enter = OK • Backspace = xóa ký tá»± phÃa trÆ°á»›c con trỏ • PhÃm mÅ©i tên = Ä‘iều hÆ°á»›ng trong má»™t trường văn bản • Để chuyển giữa các bố cục bà n phÃm, nếu bố cục phụ được đặt, hãy nhấn đồng thời các phÃm Ctrl + Spacebar. PhÃm dà nh cho các ứng dụng và trang Internet • Tab và Shift + Tab = Tiếp theo và TrÆ°á»›c • Home = cuá»™n lên đầu trang • End = cuá»™n xuống cuối trang • Page Up = chuyển lên má»™t trang • Page Down = chuyển xuống má»™t trang • * = khá»›p trang web vá»›i Ä‘á»™ rá»™ng mà n hình 7.11 á»” USB flash Bạn có thể xem hình ảnh hoặc phát nhạc và video từ ổ USB flash được kết nối. Chèn má»™t ổ USB flash và o má»™t trong các kết nối USB trên TV trong khi TV được báºt. TV phát hiện ổ Ä‘Ä©a flash và mở ra má»™t danh sách hiển thị ná»™i dung. Nếu danh sách ná»™i dung không tá»± Ä‘á»™ng xuất hiện, nhấn  SOURCES và chọn USB. Để dừng xem ná»™i dung trên ổ Ä‘Ä©a flash USB, nhấn  EXIT hoặc chọn má»™t hoạt Ä‘á»™ng khác. Để ngắt kết nối ổ Ä‘Ä©a flash USB, bạn có thể kéo ổ Ä‘Ä©a flash ra bất cứ lúc nà o. Ultra HD trên USB Bạn có thể xem hình ảnh ở Ä‘á»™ phân giải Ultra HD từ má»™t thiết bị USB được kết nối hoặc ổ Ä‘Ä©a flash. TV sẽ giảm Ä‘á»™ phân giải Ultra HD nếu Ä‘á»™ phân giải của hình ảnh cao hÆ¡n. Để biết thêm thông tin về việc xem hoặc phát ná»™i dung từ má»™t ổ Ä‘Ä©a USB flash, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu Hình ảnh, video và nhạc. 7.12 Camera chụp ảnh Để xem hình ảnh được lÆ°u trữ trên camera chụp ảnh kỹ thuáºt số của bạn, bạn có thể kết nối camera trá»±c tiếp vá»›i TV. Sá» dụng má»™t trong những kết nối USB trên TV để kết nối. Báºt camera sau khi bạn đã thá»±c hiện kết nối. Nếu danh sách ná»™i dung không tá»± Ä‘á»™ng xuất hiện, nhấn  SOURCES và chọn USB. Có thể camera của bạn cần được thiết láºp để truyền ná»™i dung bằng PTP (Giao thức 34
Trang: 34
truyền hình ảnh). Đọc hÆ°á»›ng dẫn sá» dụng của camera chụp ảnh kỹ thuáºt số. Ultra HD trên USB Bạn có thể xem hình ảnh ở Ä‘á»™ phân giải Ultra HD từ má»™t thiết bị USB được kết nối hoặc ổ Ä‘Ä©a flash. TV sẽ giảm Ä‘á»™ phân giải Ultra HD nếu Ä‘á»™ phân giải của hình ảnh cao hÆ¡n. Bạn không thể phát video có Ä‘á»™ phân giải gốc cao hÆ¡n Ultra HD trên bất kỳ kết nối USB nà o. Để biết thêm thông tin về cách xem hình ảnh, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu Hình ảnh, video và nhạc. 7.13 Máy quay Để có chất lượng tốt nhất, hãy sá» dụng cáp HDMI để kết nối máy quay vá»›i TV. 35
Trang: 35
8 Kết nối Android TV của bạn 8.1 Mạng và Internet Mạng gia đình Để táºn hưởng đầy đủ tÃnh năng của Philips Android TV của bạn, TV của bạn phải được kết nối vá»›i Internet. Kết nối TV vá»›i mạng gia đình bằng kết nối Internet tốc Ä‘á»™ cao. Bạn có thể kết nối không dây hoặc có dây TV của bạn đến bá»™ định tuyến mạng. Kết nối mạng Kết nối không dây Những thứ bạn cần Để kết nối không dây TV vá»›i Internet, bạn cần bá»™ định tuyến Wi-Fi có kết nối vá»›i Internet. Sá» dụng kết nối tốc Ä‘á»™ cao (băng thông rá»™ng) vá»›i Internet. Báºt hoặc Tắt Wi-Fi  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Báºt/tắt Wi-Fi. Thá»±c hiện kết nối  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Kết nối mạng > Không dây. 1 - Trong danh sách các mạng được tìm thấy, chọn mạng không dây của bạn. Nếu mạng của bạn không có trong danh sách do tên mạng bị ẩn (bạn đã tắt phát sóng SSID của bá»™ định tuyến), chọn Thêm mạng má»›i để tá»± nháºp tên mạng. 2 - Tùy thuá»™c và o loại bá»™ định tuyến, nháºp khóa mã hóa của bạn - WPA2 hoặc WPA3. Nếu trÆ°á»›c đây bạn đã nháºp khóa mã hóa cho mạng nà y, bạn có thể chọn OK để thá»±c hiện kết nối ngay. 3 - Má»™t thông báo sẽ được hiển thị khi kết nối thà nh công. Sá»± cố Không tìm thấy mạng không dây hoặc mạng bị biến dạng • Lò vi sóng, Ä‘iện thoại DECT hoặc các thiết bị Wi-Fi 802.11b/g/n/ac khác ở gần vị trà của bạn có thể là m nhiá»…u mạng không dây. • Hãy đảm bảo rằng tường lá»a trong mạng của bạn cho phép truy cáºp kết nối không dây của TV. • Nếu mạng không dây không hoạt Ä‘á»™ng bình thường trong nhà , bạn hãy thá» cà i đặt mạng có dây. Internet không hoạt Ä‘á»™ng • Nếu kết nối vá»›i bá»™ định tuyến OK, hãy kiểm tra kết nối của bá»™ định tuyến vá»›i Internet. PC và kết nối Internet cháºm • Hãy tra cứu hÆ°á»›ng dẫn sá» dụng dà nh cho bá»™ định tuyến không dây của bạn để biết thông tin về phạm vi phủ sóng trong nhà , tốc Ä‘á»™ truyền và các nhân tố khác của chất lượng tÃ- n hiệu. • Sá» dụng kết nối Internet (băng thông rá»™ng) tốc Ä‘á»™ cao cho bá»™ định tuyến của bạn. DHCP • Nếu kết nối không thà nh công, bạn có thể kiểm tra cà i đặt DHCP (Giao thức cấu hình Ä‘á»™ng máy chủ) của bá»™ định tuyến. DHCP phải được báºt. Trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu Khắc phục sá»± cố để biết thêm thông tin. Kết nối có dây Những thứ bạn cần Để kết nối TV vá»›i Internet, bạn cần có má»™t bá»™ định tuyến mạng có kết nối vá»›i Internet. Sá» dụng kết nối tốc Ä‘á»™ cao (băng thông rá»™ng) vá»›i Internet. 36
Trang: 36
Thá»±c hiện kết nối  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Kết nối mạng > Có dây. 1 - Kết nối bá»™ định tuyến vá»›i TV bằng má»™t dây cáp mạng (cáp Ethernet**). 2 - Đảm bảo bá»™ định tuyến được báºt. 3 - TV liên tục tìm kiếm kết nối mạng. 4 - Má»™t thông báo sẽ được hiển thị khi kết nối thà nh công. Nếu kết nối không thà nh công, bạn có thể kiểm tra cà i đặt DHCP của bá»™ định tuyến. DHCP phải được báºt. **Để đáp ứng quy định EMC, hãy sá» dụng cáp FTP Cat. 5E Ethernet được bảo vệ. Cà i đặt mạng Xem cà i đặt mạng  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Xem cà i đặt mạng. Bạn có thể xem tất cả cà i đặt mạng hiện hà nh tại đây. Địa chỉ IP và MAC, cường Ä‘á»™ tÃn hiệu, tốc Ä‘á»™, phÆ°Æ¡ng pháp mã hóa, Địa chỉ/Mặt nạ mạng/Cổng/DNS của IPv4 hoặc IPv6, v.v. Cấu hình mạng - IP tÄ©nh  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Cấu hình mạng > IP tÄ©nh. Nếu bạn là người dùng chuyên sâu và muốn cà i đặt mạng vá»›i địa chỉ IP tÄ©nh, hãy đặt TV về IP tÄ©nh. Cấu hình mạng - Cấu hình IP tÄ©nh  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Cấu hình mạng > Cấu hình IP tÄ©nh. 1 - Chọn Cấu hình IP tÄ©nh và cấu hình kết nối. 2 - Bạn có thể đặt số cho Địa chỉ IP, M.nạ mạng, Cổng, DNS 1, hoặc DNS 2. Báºt có Wi-Fi (WoWLAN)  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Báºt có Wi-Fi (WoWLAN). Bạn có thể báºt TV nà y từ Ä‘iện thoại thông minh hoặc máy tÃnh bảng nếu TV Ä‘ang ở Chế Ä‘á»™ chờ. Cà i đặt Báºt có Wi-Fi (WoWLAN) phải được báºt. Báºt bằng Chromecast  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Báºt bằng Chromecast. Chuyển thà nh Báºt để cho phép báºt TV nà y từ ứng dụng Chromecast trên thiết bị di Ä‘á»™ng của bạn. Mức tiêu thụ Ä‘iện năng của TV ở trạng thái chờ sẽ cao hÆ¡n khi được chuyển thà nh báºt. Bạn phải báºt cà i đặt Wi-Fi (WoWLAN) trÆ°á»›c rồi má»›i có thể thay đổi cà i đặt của tùy chọn Báºt bằng Chromecast. Thiết bị Dá»±ng hình media kỹ thuáºt số - DMR  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Thiết bị Dá»±ng hình media kỹ thuáºt số - DMR. Nếu tệp phÆ°Æ¡ng tiện của bạn không phát trên TV của bạn, hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã báºt Thiết bị Dá»±ng hình media kỹ thuáºt số. DMR được báºt sẵn là m cà i đặt gốc. Báºt kết nối Wi-Fi  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Báºt/tắt Wi-Fi. Bạn có thể báºt hoặc tắt kết nối Wi-Fi trên TV của bạn. Xóa bá»™ nhá»› Internet  Cà i đặt > Mạng và không dây > Có dây hoặc Wi-Fi > Xóa bá»™ nhá»› Internet. Vá»›i tùy chọn Xóa bá»™ nhá»› Internet, bạn xóa các cà i đặt đăng ký máy chủ Philips và đánh giá của phụ huynh, các phiên đăng nháºp ứng dụng cá»a hà ng video của bạn, tất cả các mục Æ°a thÃ- ch trong Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV, dấu trang Internet và 37
Trang: 37
lịch sá». Các ứng dụng MHEG tÆ°Æ¡ng tác cÅ©ng có thể lÆ°u 'cookie' trên TV của bạn. Các tệp nà y cÅ©ng sẽ được xóa. 8.2 Tà i khoản Google Đăng nháºp Để táºn hưởng đầy đủ tÃnh năng của Philips Android TV, bạn có thể đăng nháºp và o Google bằng tà i khoản Google của mình. Bằng cách đăng nháºp, bạn sẽ có thể chÆ¡i trò chÆ¡i Æ°a thÃch của mình trên Ä‘iện thoại, máy tÃ- nh bảng và TV. Bạn cÅ©ng sẽ nháºn được đề xuất video và nhạc tùy chỉnh trên mà n hình chÃ- nh của TV cÅ©ng nhÆ° quyền truy cáºp và o YouTube, Google Play và các ứng dụng khác. Đăng nháºp Sá» dụng Tà i khoản Google hiện có của bạn để đăng nháºp và o Google trên TV của bạn. Tà i khoản Google bao gồm má»™t địa chỉ email và má»™t máºt khẩu. Nếu bạn chÆ°a có tà i khoản Google, hãy sá» dụng máy tÃnh hoặc máy tÃnh bảng của bạn để tạo tà i khoản (accounts.google.com). Để chÆ¡i trò chÆ¡i vá»›i Google Play, bạn cần có hồ sÆ¡ Google+. Nếu bạn chÆ°a đăng nháºp trong khi cà i đặt TV lần đầu tiên, bạn luôn có thể đăng nháºp sau đó. Để đăng nháºp sau khi bạn đã cà i đặt TV… 1 - Chọn Cà i đặt > Cà i đặt Android và nhấn OK. 2 - Chọn Tà i khoản & Đăng nháºp và nhấn OK. 3 - Chọn Đăng nháºp và nhấn OK. 4 - Chọn Sá» dụng bá»™ Ä‘iều khiển từ xa và nhấn OK. 5 - Vá»›i bà n phÃm trên mà n hình, nháºp địa chỉ email của bạn và nhấn OK. 6 - Nháºp máºt khẩu của bạn và nhấn OK để đăng nháºp. 7 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Cà i đặt Android Bạn có thể đặt hoặc xem má»™t số cà i đặt hoặc thông tin cụ thể về Android. Bạn có thể tìm thấy danh sách ứng dụng được cà i đặt trên TV của bạn và dung lượng lÆ°u trữ mà chúng cần. Bạn có thể đặt ngôn ngữ mà bạn muốn sá» dụng vá»›i Tìm kiếm bằng giọng nói. Bạn có thể cấu hình bà n phÃm trên mà n hình hoặc cho phép ứng dụng sá» dụng vị trà của bạn. Khám phá các cà i đặt Android khác nhau. Bạn có thể đi đến www.support.google.com/androidtv để biết thêm thông tin về các cà i đặt nà y. Để mở các cà i đặt nà y… 1 - Chọn Cà i đặt > Cà i đặt Android và nhấn OK. 2 - Khám phá các cà i đặt Android khác nhau. 3 - Nhấn  Quay lại nếu cần, để đóng menu. 8.3 Ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV Trang Ứng dụng nổi báºt Tất cả các ứng dụng cao cấp của bạn sẽ có sẵn trong ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV, dÆ°á»›i phần Ứng dụng nổi báºt. Khởi chạy ứng dụng nà y bằng cách sá» dụng biểu ngữ trên hà ng Ứng dụng. Ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV được thiết kế dà nh riêng cho TV. Tải xuống và cà i đặt ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV hoà n toà n miá»…n phÃ. Các ứng dụng trong Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV có thể thay đổi theo từng quốc gia hoặc khu vá»±c. Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV cÅ©ng cung cấp các đề xuất Ứng dụng má»›i và nhiều hÆ¡n nữa. Má»™t số ứng dụng của Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV được cà i đặt sẵn trên TV của bạn. Để cà i đặt các ứng dụng khác từ Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý vá»›i Điều khoản sá» dụng. Bạn có thể đặt Các cà i đặt bảo máºt theo sở thÃch của mình. Để cà i đặt ứng dụng từ Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn  Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV và nhấn OK. Phần Ứng dụng nổi báºt sẽ mở ra. 3 - Chọn tab “Tất cả” và nhấn OK. Tất cả các ứng dụng có sẵn cho người dùng sẽ được hiển thị, kể cả các ứng dụng đã cà i đặt. 4 - Duyệt qua các ứng dụng và chọn biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn cà i đặt, sau đó nhấn OK. Trang Thông tin ứng dụng sẽ mở ra. 5 - Chọn nút Cà i đặt và nhấn OK để cà i đặt ứng dụng. Bạn có thể mở ứng dụng đã cà i đặt được tìm thấy trên trang Ứng dụng từ Mà n hình chÃ- nh Android bằng cách nhấn và o biểu tượng Ứng dụng ở phÃa ngoà i cùng bên trái của hà ng Ứng dụng. 38
Trang: 38
Điều khoản sá» dụng Để cà i đặt và sá» dụng ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV, bạn phải đồng ý vá»›i Điều khoản sá» dụng. Nếu bạn chÆ°a đồng ý vá»›i các Ä‘iều khoản nà y trong khi cà i đặt TV lần đầu tiên, bạn luôn có thể đồng ý sau đó. Ngay khi bạn đồng ý vá»›i Điều khoản sá» dụng, má»™t số ứng dụng sẽ sẵn sà ng để cà i đặt ngay láºp tức và bạn có thể duyệt tìm trên Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV để cà i đặt các ứng dụng khác. Để đồng ý vá»›i Điều khoản sá» dụng sau khi bạn đã cà i đặt TV… 1 - Nhấn  HOME, chọn  Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV và nhấn OK. Nhấn phÃm Tùy chọn để mở menu Tùy chọn. 2 - Bạn có thể chọn Điều khoản sá» dụng, rồi nhấn OK để đọc. 3 - ChoÌ£n Ch.nháºn vaÌ€ nhấn OK. Bạn không thể hoà n tác việc đồng ý nà y. 4 - Nhấn  Quay lại để đóng menu. Các cà i đặt bảo máºt Bạn có thể đặt má»™t số cà i đặt bảo máºt cho ứng dụng Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV. • Bạn có thể cho phép gá»i số liệu thống kê kỹ thuáºt đến Philips. • Bạn có thể cho phép các đề xuất cá nhân. • Bạn có thể cho phép cookie. • Bạn có thể báºt Khóa trẻ em đối vá»›i ứng dụng được xếp hạng 18+. Để đặt các cà i đặt bảo máºt cho Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV… 1 - Nhấn  HOME, chọn  Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV và nhấn OK. Nhấn phÃm Tùy chọn để mở menu Tùy chọn. 2 - Bạn có thể chọn Cà i đặt bảo máºt, rồi nhấn OK. 3 - Chọn từng cà i đặt và nhấn OK để cho phép hoặc không cho phép. Bạn có thể đọc chi tiết từng cà i đặt. 4 - Nhấn  Quay lại để đóng menu. 39
Trang: 39
9 Ứng dụng 9.1 Giá»›i thiệu về Ứng dụng Bạn có thể tìm thấy các Ứng dụng Æ°a thÃch trên hà ng Ứng dụng trong Menu chÃnh. Giống nhÆ° các ứng dụng trên Ä‘iện thoại thông minh hoặc máy tÃnh bảng, các ứng dụng trên TV của bạn cÅ©ng cung cấp các chức năng cụ thể để Ä‘em lại trải nghiệm TV phong phú. Các ứng dụng nhÆ° YouTube, trò chÆ¡i, cá»a hà ng video hoặc dá»± báo thời tiết (chỉ dà nh cho người lá»›n). Bạn có thể dùng ứng dụng Trình duyệt Internet để lÆ°á»›t Internet. Các ứng dụng có thể đến từ Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV hoặc Cá»a hà ng Google Playâ„¢. Để giúp bạn bắt đầu, má»™t số ứng dụng thiết thá»±c được cà i đặt sẵn trên TV của bạn. Để cà i đặt ứng dụng từ Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV hoặc Cá»a hà ng Google Playâ„¢, TV phải được kết nối vá»›i Internet. Bạn phải đồng ý vá»›i Điều khoản sá» dụng để dùng ứng dụng từ Bá»™ sÆ°u táºp Philips TV. Bạn phải đăng nháºp bằng Tà i khoản Google để dùng các ứng dụng Google Play và Cá»a hà ng Google Playâ„¢. 9.2 Google Play Phim và TV Vá»›i Google Play Movies & TV, bạn có thể thuê hoặc mua phim và chÆ°Æ¡ng trình TV để xem trên TV. Những thứ bạn cần • TV của bạn phải được kết nối vá»›i Internet • bạn phải đăng nháºp bằng Tà i khoản Google của mình trên TV • thêm thẻ tÃn dụng và o Tà i khoản Google của bạn để mua phim và chÆ°Æ¡ng trình TV Để thuê hoặc mua phim hoặc chÆ°Æ¡ng trình TV… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn Google Play Movies & TV. 3 - Chọn má»™t phim hoặc chÆ°Æ¡ng trình TV rồi nhấn OK. 4 - Chọn gói mua bạn muốn rồi nhấn OK. Bạn sẽ được chuyển qua quy trình mua hà ng. Để xem phim hoặc chÆ°Æ¡ng trình TV đã thuê hay mua… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn Google Play Movies & TV. 3 - Chọn phim hoặc chÆ°Æ¡ng trình TV từ thÆ° viện trong ứng dụng, chọn tiêu đề và nhấn OK. 4 - Bạn có thể dùng phÃm  (ngừng),  (tạm dừng),  (tua lại) hoặc  (chuyển tiếp nhanh) trên Ä‘iều khiển từ xa. 5 - Để ngừng ứng dụng Movies & TV, nhấn  Quay lại nhiều lần hoặc nhấn  EXIT. Nếu không thấy Ứng dụng trên Mà n hình chÃnh, bạn có thể thêm ứng dụng thông qua trang Ứng dụng hoặc qua mục Thêm ứng dụng và o mục Æ°a thÃch trên hà ng Ứng dụng. Má»™t số sản phẩm và tÃnh năng của Google Play không sẵn có ở tất cả các quốc gia. Tìm thêm thông tin trên www.support.google.com/androidtv Âm nhạc Vá»›i YouTube Music, bạn có thể phát nhạc yêu thÃ- ch của bạn trên TV. Những thứ bạn cần • TV của bạn phải được kết nối vá»›i Internet • bạn phải đăng nháºp bằng Tà i khoản Google của mình trên TV Để bắt đầu YouTube Music… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn YouTube Music. 3 - Chọn nhạc bạn muốn rồi nhấn OK. 4 - Để ngừng ứng dụng Nhạc, nhấn  Quay lại nhiều lần hoặc nhấn  EXIT. Nếu không thấy Ứng dụng trên Mà n hình chÃnh, bạn có thể thêm ứng dụng thông qua trang Ứng dụng hoặc qua mục Thêm ứng dụng và o mục Æ°a thÃch trên hà ng Ứng dụng. Má»™t số sản phẩm và tÃnh năng của Google Play không sẵn có ở tất cả các quốc gia. Tìm thêm thông tin trên www.support.google.com/androidtv Trò chÆ¡i Vá»›i Google Play Games, bạn có thể chÆ¡i trò chÆ¡i yêu thÃch của mình trên TV. Trá»±c tuyến hoặc ngoại tuyến. Bạn có thể xem trò chÆ¡i mà bạn bè của mình hiện Ä‘ang chÆ¡i hoặc bạn có thể tham gia trò chÆ¡i và thi đấu. Bạn có thể theo dõi thà nh tÃch của mình hoặc bắt đầu tại bất cứ nÆ¡i nà o mà bạn đã rời Ä‘i. Những thứ bạn cần • TV của bạn phải được kết nối vá»›i Internet 40
Trang: 40
• bạn phải đăng nháºp bằng Tà i khoản Google của mình trên TV • thêm thẻ tÃn dụng và o Tà i khoản Google của bạn để mua trò chÆ¡i má»›i Bắt đầu ứng dụng Google Play Games để chọn và cà i đặt ứng dụng trò chÆ¡i má»›i trên TV của bạn. Má»™t số trò chÆ¡i hoà n toà n miá»…n phÃ. Má»™t thông báo sẽ xuất hiện nếu má»™t trò chÆ¡i nhất định cần có tay cầm trò chÆ¡i để chÆ¡i trò chÆ¡i. Để bắt đầu hoặc ngừng Google Play Game… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn Google Play Games. 3 - Chọn trò chÆ¡i để chÆ¡i hoặc chọn trò chÆ¡i má»›i để cà i đặt và nhấn OK. 4 - Khi hoà n tất, nhấn  Quay lại nhiều lần hoặc nhấn  EXIT hoặc ngừng ứng dụng bằng nút thoát/ngừng chuyên dụng của ứng dụng. Nếu không thấy Ứng dụng trên Mà n hình chÃnh, bạn có thể thêm ứng dụng thông qua trang Ứng dụng hoặc qua mục Thêm ứng dụng và o mục Æ°a thÃch trên hà ng Ứng dụng. Má»™t số sản phẩm và tÃnh năng của Google Play không sẵn có ở tất cả các quốc gia. Tìm thêm thông tin trên www.support.google.com/androidtv Cá»a hà ng Google Play Từ Google Play Store, bạn có thể tải xuống và cà i đặt ứng dụng má»›i. Má»™t số ứng dụng hoà n toà n miá»…n phÃ. Những thứ bạn cần • TV của bạn phải được kết nối vá»›i Internet • bạn phải đăng nháºp bằng Tà i khoản Google của mình trên TV • thêm thẻ tÃn dụng và o Tà i khoản Google của bạn để mua ứng dụng Để cà i đặt ứng dụng má»›i… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn Cá»a hà ng Google Play và nhấn OK. 3 - Chọn ứng dụng bạn muốn và nhấn OK. 4 - Để đóng Cá»a hà ng Google Play, nhấn  Quay lại nhiều lần hoặc nhấn  EXIT. Quyền kiểm soát của cha mẹ Trong Google Play Store, bạn có thể ẩn ứng dụng theo mức Ä‘á»™ trưởng thà nh của người dùng/người mua. Bạn cần phải nháºp mã PIN để chọn hoặc thay đổi mức Ä‘á»™ trưởng thà nh. Để đặt kiểm soát của cha mẹ… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn Cá»a hà ng Google Play và nhấn OK. 3 - Chọn Cà i đặt > Quyền kiểm soát của cha mẹ. 4 - Chọn mức Ä‘á»™ trưởng thà nh mà bạn muốn. 5 - Nếu được yêu cầu, hãy nháºp mã PIN. 6 - Để đóng Cá»a hà ng Google Play, nhấn  Back nhiều lần hoặc nhấn  EXIT. Nếu không thấy Ứng dụng trên Mà n hình chÃnh, bạn có thể thêm ứng dụng thông qua trang Ứng dụng hoặc qua mục Thêm ứng dụng và o mục Æ°a thÃch trên hà ng Ứng dụng. Má»™t số sản phẩm và tÃnh năng của Google Play không sẵn có ở tất cả các quốc gia. Tìm thêm thông tin trên www.support.google.com/androidtv Thanh toán Để thá»±c hiện thanh toán trên Google Play trên TV, bạn phải thêm hình thức thanh toán - thẻ tÃn dụng (bên ngoà i Hoa Kỳ) - và o Tà i khoản Google của mình. Khi bạn mua phim hoặc chÆ°Æ¡ng trình TV, bạn sẽ được tÃnh phà và o thẻ tÃn dụng nà y. Để thêm thẻ tÃn dụng… 1 - Trên máy vi tÃnh của bạn, Ä‘i đến accounts.google.com và đăng nháºp bằng Tà i khoản Google mà bạn sẽ sá» dụng vá»›i Google Play trên TV. 2 - Đi đến wallet.google.com để thêm thẻ và o Tà i khoản Google của bạn. 3 - Nháºp dữ liệu thẻ tÃn dụng của bạn và chấp nháºn Ä‘iều khoản và điều kiện. 9.3 Bắt đầu hoặc ngừng ứng dụng Bạn có thể khởi Ä‘á»™ng ứng dụng từ Mà n hình chÃnh. Để bắt đầu ứng dụng… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Di chuyển đến hà ng Ứng dụng, chọn ứng dụng mong muốn và nhấn OK. 3 - Để ngừng ứng dụng, nhấn  Quay lại hoặc nhấn  EXIT hoặc ngừng ứng dụng bằng nút thoát/ngừng chuyên dụng của ứng dụng. Khi mở Mà n hình chÃnh, ứng dụng hoặc ná»™i dung Ä‘ang phát trên nền sẽ ngừng chạy. Bạn phải chọn má»™t ứng dụng hoặc ná»™i dung từ Mà n hình chÃnh để tiếp tục lại. 41
Trang: 41
9.4 Khóa ứng dụng Giá»›i thiệu về Khóa ứng dụng Bạn có thể khóa những ứng dụng không phù hợp cho trẻ em. Bạn có thể khóa ứng dụng được xếp hạng 18+ hoặc thiết láºp cấu hình hạn chế trong Menu chÃnh. 18+ Khóa ứng dụng 18+ sẽ yêu cầu mã PIN khi bạn tìm cách khởi Ä‘á»™ng ứng dụng được xếp hạng 18+. Khóa nà y chỉ có hiệu lá»±c cho các ứng dụng được xếp hạng 18+ trong Ứng dụng Philips. Cấu hình hạn chế Bạn có thể thiết láºp cấu hình hạn chế cho Menu chÃnh, nÆ¡i chỉ có ứng dụng bạn cho phép má»›i sẵn có. Bạn cần phải nháºp mã PIN để thiết láºp và báºt cấu hình hạn chế. Cá»a hà ng Google Play - Mức Ä‘á»™ trưởng thà nh Trong Google Play Store, bạn có thể ẩn ứng dụng theo mức Ä‘á»™ trưởng thà nh của người dùng/người mua. Bạn cần phải nháºp mã PIN để chọn hoặc thay đổi mức Ä‘á»™ trưởng thà nh. Mức Ä‘á»™ trưởng thà nh sẽ xác định ứng dụng nà o sẵn có để cà i đặt. Khóa ứng dụng được xếp hạng 18+ Bạn có thể khóa ứng dụng được xếp hạng 18+ trong Ứng dụng Philips. Cà i đặt nà y kiểm soát cà i đặt 18+ trong phần Các cà i đặt bảo máºt của Ứng dụng Philips. Để khóa ứng dụng được xếp hạng 18+… 1 - Chọn Cà i đặt > Khóa trẻ em, chọn Khóa ứng dụng và nhấn OK. 2 - Chọn Báºt và nhấn OK. 3 - Nhấn  (trái) lặp lại nếu cần, để đóng menu. Để biết thêm thông tin, trong mục Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu Khóa trẻ em, Khóa ứng dụng. Cấu hình hạn chế Giá»›i thiệu về Cấu hình hạn chế Bạn có thể hạn chế việc sá» dụng các ứng dụng nhất định bằng cách chuyển TV sang cấu hình hạn chế. Menu chÃnh sẽ chỉ hiển thị các ứng dụng mà bạn cho phép. Bạn cần phải nháºp mã PIN để thoát khỏi cấu hình hạn chế. Vá»›i TV bị chuyển sang cấu hình hạn chế, bạn không thể… • Tìm hoặc mở ứng dụng được đánh dấu là Không được phép • Truy cáºp Cá»a hà ng Google Play • Mua hà ng thông qua Google Play Movies & TV, cÅ©ng nhÆ° Google Play Games • Sá» dụng ứng dụng bên thứ ba vốn không sá» dụng thông tin đăng nháºp Google Vá»›i TV bị chuyển sang cấu hình hạn chế, bạn có thể… • Xem ná»™i dung đã thuê hoặc mua từ Google Play Movies & TV • ChÆ¡i trò chÆ¡i đã mua và cà i đặt từ Google Play Games • Truy cáºp các cà i đặt sau đây: Mạng Wi-Fi, Lời nói và Trợ năng • Thêm phụ kiện Bluetooth Tà i khoản Google trên TV sẽ luôn đăng nháºp. Sá» dụng cấu hình hạn chế không thay đổi Tà i khoản Google. Thiết láºp Để thiết láºp cấu hình hạn chế… 1 - Chọn Cà i đặt > Cà i đặt Android và nhấn OK. 2 - Nhấn  (xuống) và chọn Tùy chọn thiết bị > Bảo máºt & hạn chế và nhấn OK. 3 - Chọn Cấu hình hạn chế và nhấn OK. 4 - Chọn Cà i đặt và nhấn OK. 5 - Nháºp mã PIN bằng Ä‘iều khiển từ xa. 6 - Chọn Ứng dụng được phép và nhấn OK. 7 - Trong danh sách ứng dụng sẵn có, chọn má»™t ứng dụng và nhấn OK để cho phép hoặc không cho phép ứng dụng nà y. 8 - Nhấn  Quay lại để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  EXIT để đóng menu. Bây giờ bạn có thể truy cáºp cấu hình hạn chế. Vá»›i mã PIN, bạn luôn có thể thay đổi mã PIN hoặc chỉnh sá»a danh sách ứng dụng được phép hoặc không được phép. 42
Trang: 42
Tham gia Để truy cáºp (chuyển sang) cấu hình hạn chế… 1 - Chọn Cà i đặt > Cà i đặt Android và nhấn OK. 2 - Nhấn  (xuống) và chọn Tùy chọn thiết bị > Bảo máºt & hạn chế và nhấn OK. 3 - Chọn Truy cáºp cấu hình hạn chế và nhấn OK. 4 - Nháºp mã PIN bằng Ä‘iều khiển từ xa. 5 - Nhấn  Quay lại để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  EXIT để đóng menu. Bạn có thể nhìn thấy khi bạn truy cáºp cấu hình hạn chế nếu má»™t biểu tượng xuất hiện trên Mà n hình chÃnh. Cuá»™n xuống đến  Cà i đặt và cuá»™n ra ngoà i cùng bên phải. Xóa Để xóa cấu hình hạn chế… 1 - Chọn Cà i đặt > Cà i đặt Android và nhấn OK. 2 - Nhấn  (xuống) và chọn Tùy chọn thiết bị > Bảo máºt & hạn chế và nhấn OK 3 - Chọn Xóa cấu hình hạn chế và nhấn OK. 4 - Nháºp mã PIN. TV sẽ xóa cấu hình hạn chế. 9.5 Quản lý ứng dụng Nếu bạn ngừng má»™t ứng dụng và quay lại Menu chÃnh, thì ứng dụng nà y chÆ°a thá»±c sá»± bị ngừng. Ứng dụng vẫn Ä‘ang chạy trong nền để sẵn sà ng khi bạn khởi Ä‘á»™ng lại nó. Để chạy trôi chảy, hầu hết ứng dụng cần phải lÆ°u má»™t số dữ liệu và o bá»™ nhá»› cache của TV. Bạn có thể nên ngừng ứng dụng hoà n toà n hoặc xóa dữ liệu bá»™ nhá»› cache của má»™t ứng dụng nhất định để tối Æ°u hóa hiệu suất tổng thể của các ứng dụng và để giữ cho mức sá» dụng bá»™ nhá»› thấp trên Android TV của bạn. Ngoà i ra, tốt nhất là nên gỡ cà i đặt các ứng dụng mà bạn không còn dùng nữa. 9.6 Bá»™ nhá»› Bạn có thể xem dung lượng lÆ°u trữ - bá»™ nhá»› TV ná»™i bá»™ - mà mình Ä‘ang sá» dụng cho các ứng dụng, video, nhạc, v.v. Bạn có thể xem dung lượng trống còn lại cho việc cà i đặt ứng dụng má»›i. Kiểm tra dung lượng lÆ°u trữ của bạn nếu ứng dụng bắt đầu chạy cháºm hoặc trong trường hợp ứng dụng bị lá»—i. Để xem mức dung lượng lÆ°u trữ mà bạn Ä‘ang sá» dụng… 1 - Chọn Cà i đặt > Cà i đặt Android và nhấn OK. 2 - Chọn Tùy chọn thiết bị > Bá»™ nhá»› và nhấn OK. 3 - Xem mức sá» dụng dung lượng lÆ°u trữ của bá»™ nhá»› TV. 4 - Nhấn  Quay lại để quay lại má»™t bÆ°á»›c hoặc nhấn  EXIT để đóng menu. á»” cứng USB Nếu bạn kết nối á»” Ä‘Ä©a cứng USB, bạn có thể sá» dụng ổ Ä‘Ä©a nà y để mở rá»™ng bá»™ nhá»› TV nhằm lÆ°u trữ thêm ứng dụng. Cho phép sá» dụng á»” Ä‘Ä©a cứng USB là m bá»™ nhá»› TV bổ sung trong quá trình định dạng. TV sẽ tìm cách lÆ°u trữ ứng dụng má»›i trên á»” Ä‘Ä©a cứng USB trÆ°á»›c tiên. Má»™t số ứng dụng không cho phép lÆ°u trữ trên á»” Ä‘Ä©a cứng USB. Để di chuyển dữ liệu hiện có của bạn, hãy đến Cà i đặt > Cà i đặt Android > Tùy chọn thiết bị > Bá»™ nhá»› và chọn á»” Ä‘Ä©a cứng USB. 43
Trang: 43
10 Internet 10.1 Khởi Ä‘á»™ng Internet Bạn có thể duyệt Internet trên TV của mình. Bạn có thể xem bất kỳ trang web Internet nà o nhÆ°ng Ä‘a số các trang web nà y không được thiết kế phù hợp vá»›i mà n hình TV. • Má»™t số bổ trợ (và dụ nhÆ° để xem trang hoặc video) không sẵn có trên TV của bạn. • Bạn không thể gá»i hoặc tải tệp xuống. • Trang Internet hiện má»—i lần má»™t trang và hiện toà n mà n hình. Để khởi Ä‘á»™ng trình duyệt Internet… 1 - Nhấn  HOME. 2 - Chọn Ứng dụng > Trình duyệt Internet và nhấn OK. 3 - Nháºp địa chỉ Internet và chọn để xác nháºn. 4 - Để đóng Internet, nhấn  HOME hoặc  EXIT. * LÆ°u ý: Nếu không thấy Trình duyệt Internet trên hà ng Ứng dụng, bạn có thể nhấn và o biểu tượng + ở phÃa cuối hà ng để thêm ứng dụng. 10.2 Tùy chọn cho Internet Má»™t số tÃnh năng bổ sung sẵn có cho Internet. Để mở tÃnh năng bổ sung… 1 - Vá»›i trang web Ä‘ang mở, nhấn  OPTIONS. 2 - Chọn má»™t mục và nhấn OK. • Thêm và o quay số nhanh: Để nháºp địa chỉ Internet má»›i. • Thêm và o dấu trang: Đánh dấu trang • Bảo máºt trang: Để xem mức Ä‘á»™ bảo máºt của trang hiện tại. • Tab riêng tÆ° má»›i: Mở tab riêng tÆ° má»›i và có trình duyệt riêng tÆ° • CaÌ€i đặt: Cà i đặt cho Thu/phóng, Cỡ chữ, Chế Ä‘á»™ trợ năng, Luôn hiển thị thanh menu và xóa lịch sá» (duyệt) • Thông tin: Thông tin trình duyệt Internet • Thoát trình duyệt Internet: Đóng trình duyệt Internet 44
Trang: 44
11 Menu Thao tác nhanh Bạn có thể sá» dụng Menu Thao tác nhanh là m Menu chÃnh. Trong Menu Thao tác nhanh, bạn sẽ tìm thấy lối tắt để truy cáºp tất cả chức năng TV. Để mở Menu Thao tác nhanh và mở má»™t mục… 1 - Nhấn  để mở Menu Thao tác nhanh. 2 - Chọn má»™t mục và nhấn OK để mở hoặc bắt đầu mục đó. 3 - Nhấn  Quay lại để đóng Menu Thao tác nhanh mà không bắt đầu thao tác nà o khác. 45
Trang: 45
12 Nguồn 12.1 Chuyển sang má»™t thiết bị Từ danh sách Nguồn, bạn có thể chuyển sang bất kỳ thiết bị nà o được kết nối. Bạn có thể chuyển sang bá»™ dò sóng để xem TV, mở ná»™i dung của á»” Ä‘Ä©a USB Flash được kết nối hoặc xem bản ghi mà bạn đã tạo trên á»” Ä‘Ä©a cứng USB được kết nối. Bạn có thể chuyển sang thiết bị được kết nối của mình để xem chÆ°Æ¡ng trình của chúng, đầu thu kỹ thuáºt số hoặc đầu Ä‘Ä©a Blu-ray. Để chuyển đến má»™t thiết bị được kết nối… 1 - Nhấn  SOURCES để mở menu Nguồn. 2 - Chọn má»™t mục trong danh sách nguồn và nhấn OK. TV sẽ hiển thị chÆ°Æ¡ng trình hoặc ná»™i dung của thiết bị. Phát bằng phÃm má»™t chạm Khi TV ở chế Ä‘á»™ chờ, bạn có thể báºt đầu Ä‘Ä©a bằng Ä‘iều khiển TV từ xa. Để báºt cả đầu Ä‘Ä©a và TV từ chế Ä‘á»™ chờ và bắt đầu phát Ä‘Ä©a ngay láºp tức, nhấn  (phát) trên Ä‘iều khiển TV từ xa. Thiết bị phải được kết nối vá»›i cáp HDMI và cả TV và thiết bị đều phải báºt HDMI CEC. 12.2 Tùy chọn cho đầu và o TV Má»™t số thiết bị đầu và o TV cung cấp các cà i đặt cụ thể. Để đặt tùy chọn cho má»™t đầu và o TV cụ thể… 1 - Nhấn  SOURCES. 2 - Chọn đầu và o TV trong danh dách và nhấn OK. 3 - Nhấn  OPTIONS. Bạn có thể cà i đặt tùy chọn cho đầu và o TV được chọn ở đây. 4 - Nhấn  OPTIONS lần nữa để đóng menu Tùy chọn. Tùy chọn có thể dùng… Điều khiển Vá»›i tùy chọn nà y, bạn có thể Ä‘iều khiển thiết bị được kết nối bằng Ä‘iều khiển TV từ xa. Thiết bị phải được kết nối vá»›i cáp HDMI và cả TV và thiết bị đều phải báºt HDMI CEC. Thông tin thiết bị Mở tùy chọn nà y để xem thông tin về thiết bị được kết nối. 12.3 Tên và loại thiết bị Khi bạn kết nối thiết bị má»›i vá»›i TV và TV phát hiện thiết bị, bạn có thể gán má»™t biểu tượng phù hợp vá»›i loại thiết bị. Nếu bạn kết nối thiết bị vá»›i cáp HDMI và HDMI CEC, TV sẽ tá»± Ä‘á»™ng phát hiện loại thiết bị và thiết bị sẽ nháºn được biểu tượng thÃch hợp. Loại thiết bị xác định kiểu ảnh và âm thanh, giá trị Ä‘á»™ phân giải, cà i đặt cụ thể hoặc vị trà trong menu Nguồn. Bạn không cần phải lo lắng về cà i đặt lý tưởng. Đổi tên hoặc thay đổi loại Bạn luôn có thể thay đổi tên hoặc thay đổi loại thiết bị được kết nối. Tìm biểu tượng  ở bên phải tên thiết bị trong menu Nguồn. Má»™t số nguồn đầu và o TV không cho phép đổi tên. Để thay đổi loại thiết bị… 1 - Chọn thiết bị trong menu Nguồn và nhấn   OPTIONS. 2 - Nhấn  Quay lại để ẩn bà n phÃm trên mà n hình. 3 - Nhấn  (xuống) để tìm tất cả loại thiết bị sẵn có. ChoÌ£n loại baÌ£n muốn vaÌ€ nhấn OK. 4 - Nếu bạn muốn đặt lại loại thiết bị về loại đầu nối ban đầu, hãy chọn Đặt lại và nhấn OK. 5 - Chọn Đóng và nhấn OK để đóng menu nà y. Để thay đổi tên thiết bị… 1 - Chọn thiết bị trong menu Nguồn và nhấn   OPTIONS. 2 - Dùng bà n phÃm trên mà n hình để xóa tên hiện tại và nháºp tên má»›i. Nhấn  để xác nháºn. 3 - Nhấn  Quay lại để ẩn bà n phÃm trên mà n hình. 4 - Nếu bạn muốn đặt lại tên thiết bị về tên đầu nối ban đầu, hãy chọn Đặt lại và nhấn OK. 5 - Chọn Đóng và nhấn OK để đóng menu nà y. 46
Trang: 46
12.4 Quét lại kết nối Bạn có thể quét lại tất cả kết nối TV để cáºp nháºt menu Nguồn vá»›i các thiết bị được kết nối gần đây. Để quét lại kết nối… 1 - Nhấn  SOURCES để mở menu Nguồn. 2 - Nhấn  (lên) để chọn biểu tượng  ở phÃa trên bên phải của menu Nguồn. 3 - Nhấn OK để bắt đầu quét kết nối. Các thiết bị má»›i kết nối sẽ được thêm và o menu Nguồn. 47
Trang: 47
13 Mạng 13.1 MaÌ£ng Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u  Từ khóa và tra cứu Mạng để biết thêm thông tin về cách kết nối TV vá»›i mạng. 13.2 Bluetooth Ghép nối thiết bị Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u Từ khóa và tra cứu Bluetooth, Ghép nối để biết thêm thông tin về cách ghép nối thiết bị không dây. Chọn thiết bị Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u Từ khóa và tra cứu Bluetooth, Chọn thiết bị để biết thêm thông tin về cách chọn thiết bị không dây. Gỡ bỏ thiết biÌ£ Để biết thêm thông tin, trong Trợ giúp, nhấn phÃm mà u Từ khóa và tra cứu Bluetooth, Gỡ bỏ thiết bị để biết thêm thông tin về cách huá»· ghép nối (gỡ bỏ) thiết bị Bluetooth không dây. 48
Trang: 48
14 CaÌ€i đặt 14.1 HiÌ€nh ảnh Cà i đặt hình ảnh Kiểu hình ảnh Chọn kiểu  Menu Thao tác nhanh > Cà i đặt thường xuyên > HiÌ€nh ảnh > Kiểu hình ảnh. Để Ä‘iều chỉnh hình ảnh dá»… dà ng, bạn có thể chọn kiểu hình ảnh đã cà i đặt sẵn. • Cá nhân - Các cà i đặt hình ảnh Æ°a thÃch mà bạn đã đặt trong lần khởi Ä‘á»™ng đầu tiên. • Sống Ä‘á»™ng - Lý tưởng khi xem ban ngà y • Tá»± nhiên - Cà i đặt hình ảnh tá»± nhiên •  Chuẩn - Cà i đặt năng lượng lý tưởng nhất - Cà i đặt gốc • Phim - Lý tưởng để xem phim có hiệu ứng studio gốc • Trò chÆ¡i* - Lý tưởng để chÆ¡i trò chÆ¡i • Mà n hình** - Lý tưởng cho hiển thị PC •  Ngà y - Đối vá»›i ISF Calibration, bạn có thể nhấn phÃm mà u  ÁP DỤNG TẤT CẢ để sao chép các cà i đặt hiệu chỉnh cho tất cả các nguồn. •  Ban đêm - Đối vá»›i ISF Calibration, bạn có thể nhấn phÃm mà u  ÁP DỤNG TẤT CẢ để sao chép các cà i đặt hiệu chỉnh cho tất cả các nguồn. • Chuyên gia - Khôi phục các cà i đặt PQ được liên kết vá»›i kiểu hình ảnh Chuyên gia * Kiểu hình ảnh - Trò chÆ¡i chỉ có sẵn trong nguồn video HDMI. ** Kiểu hình ảnh - Mà n hình chỉ có sẵn khi video nguồn HDMI có thể áp dụng cho ứng dụng máy tÃnh. HDR không được há»— trợ trong chế Ä‘á»™ Mà n hình. TV có thể phát video HDR trong chế Ä‘á»™ Mà n hình nhÆ°ng sẽ không áp dụng xá» lý HDR. Khi TV nháºn được tÃn hiệu HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 và HDR10+), hãy chọn má»™t kiểu hình ảnh bên dÆ°á»›i: • HDR Cá nhân • HDR Sống Ä‘á»™ng • HDR Tá»± nhiên • HDR Phim • HDR Trò chÆ¡i •  Ngà y - Dà nh cho ISF Calibration •  Đêm - Dà nh cho ISF Calibration • HDR Chuyên gia Khi TV nháºn tÃn hiệu HDR Dolby Vision, chọn má»™t kiểu hình ảnh bên dÆ°á»›i: • HDR Cá nhân • HDR Sống Ä‘á»™ng • Dolby Vision Bright • Dolby Vision Dark • Game Dolby Vision Khôi phục kiểu 1 - Chọn kiểu hình ảnh mà bạn muốn khôi phục. 2 - Nhấn phÃm mà u  Kiểu khôi phục và nhấn OK. Kiểu được khôi phục. Tùy chỉnh kiểu Bất kỳ cà i đặt hình ảnh nà o mà bạn Ä‘iều chỉnh, nhÆ° Mà u sắc hay Độ tÆ°Æ¡ng phản, được lÆ°u trong Kiểu hình ảnh hiện Ä‘ang được chọn. Điều nà y cho phép bạn tùy chỉnh từng kiểu. Chỉ có kiểu Cá nhân có thể lÆ°u các cà i đặt của nó cho từng nguồn trong menu Nguồn. MaÌ€u sắc, Độ tÆ°Æ¡ng phản, Sắc nét, Độ sáng Điều chỉnh mà u sắc hình ảnh  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > MaÌ€u sắc. Nhấn các mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để Ä‘iều chỉnh giá trị bão hòa mà u sắc của hình ảnh. Điều chỉnh Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản hình ảnh  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Độ tÆ°Æ¡ng phản đèn nền hoặc Độ tÆ°Æ¡ng phản OLED. Nhấn các mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để Ä‘iều chỉnh giá trị Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản của hình ảnh. Bạn có thể giảm giá trị Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản để giảm tiêu thụ năng lượng. Điều chỉnh Ä‘á»™ sắc nét của hình ảnh  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Sắc nét. Nhấn các mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để Ä‘iều chỉnh giá trị Ä‘á»™ sắc nét của hình ảnh. Điều chỉnh Ä‘á»™ sáng  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Độ sáng. 49
Trang: 49
Nhấn các mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để cà i đặt Ä‘á»™ sáng của tÃn hiệu hình ảnh. LÆ°u ý: Nếu cà i đặt Ä‘á»™ sáng chênh lệch quá nhiều so vá»›i giá trị tham chiếu (50), Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản có thể bị giảm Ä‘i. Cà i đặt hình ảnh nâng cao Hiệu chỉnh hình ảnh Giảm nhiá»…u  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Hiệu chỉnh hình ảnh > Giảm nhiá»…u. Chọn Tối Ä‘a, Trung bình hoặc Tối thiểu để đặt mức Ä‘á»™ cần loại bỏ nhiá»…u trong ná»™i dung của video. Độ nhiá»…u chủ yếu có thể nhìn thấy được dÆ°á»›i dạng các chấm nhỏ di Ä‘á»™ng trong hình ảnh trên mà n hình. Công cụ nén MPEG  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Hiệu chỉnh hình ảnh > Công cụ nén MPEG. Chọn Tối Ä‘a, Trung bình hoặc Tối thiểu để đặt mức Ä‘á»™ là m mịn khác nhau cho các xảo ảnh trong ná»™i dung video kỹ thuáºt số. Xảo ảnh MPEG chủ yếu có thể nhìn thấy được dÆ°á»›i dạng các khối nhỏ hoặc viền răng cÆ°a trong hình ảnh trên mà n hình. Cà i đặt Ä‘á»™ sắc nét nâng cao Ultra Resolution  CaÌ€i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Sắc nét > Ultra Resolution. Chọn Báºt để đạt được Ä‘á»™ sắc nét tốt hÆ¡n tại các đường viền và chi tiết. Cà i đặt mà u sắc Cà i đặt mà u sắc nâng cao  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > MaÌ€u sắc. Điều chỉnh mức nâng cao mà u sắc  Cà i đặt > Tất cả cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > MaÌ€u sắc > Nâng cao mà u sắc. Chọn Tối Ä‘a, Trung bình, hoặc Tối thiểu để cà i đặt mức cường Ä‘á»™ mà u và mức Ä‘á»™ chi tiết của các mà u sáng. LÆ°u ý: Không có sẵn khi phát hiện tÃn hiệu Dolby Vision. Điều chỉnh gam mà u  Cà i đặt > Tất cả cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > MaÌ€u sắc > Gam mà u. Chọn Bình thường hoặc Rá»™ng để đặt loại gam mà u. LÆ°u ý: Không có sẵn khi phát hiện tÃn hiệu gam mà u rá»™ng. Chọn nhiệt Ä‘á»™ mà u cà i đặt sẵn  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > MaÌ€u sắc > Nhiệt Ä‘á»™ mà u. Chọn Bình thường, Ấm, hoặc Lạnh để cà i đặt nhiệt Ä‘á»™ mà u theo ý muốn. Căn chỉnh Ä‘iểm trắng  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > MaÌ€u sắc > Căn chỉnh Ä‘iểm trắng. Tùy chỉnh tÃnh năng căn chỉnh Ä‘iểm trắng theo nhiệt Ä‘á»™ mà u đã chọn của hình ảnh. Nhấn mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để Ä‘iều chỉnh giá trị. Điều khiển mà u (Mà u sắc và Bão hòa)  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > MaÌ€u sắc > Điều khiển mà u. Nhấn các mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để Ä‘iều chỉnh giá trị của Mà u sắc và Bão hòa cho mà u Đỏ, Và ng, Xanh lá, Lục lam, Xanh dÆ°Æ¡ng và Đỏ tÆ°Æ¡i. Nhấn phÃm mà u  Đặt lại để đặt lại kiểu hình ảnh. Nếu bạn muốn đặt lại tất cả giá trị về mặc định, chọn Đặt lại tất cả. LÆ°u ý: Chỉ có sẵn khi kiểu hình ảnh là ISF Ngà y hoặc ISF Ban đêm. Chế Ä‘á»™ chỉ có RGB  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > MaÌ€u sắc > Chế Ä‘á»™ chỉ có RGB. Chọn Red, Xanh lá hoặc Xanh dÆ°Æ¡ng để chuyển hình ảnh sang chế Ä‘á»™ chỉ có mà u được chọn hoặc chọn Tắt để tắt chế Ä‘á»™ RGB. 50
Trang: 50
LÆ°u ý: Chỉ có sẵn khi kiểu hình ảnh là ISF Ngà y hoặc ISF Ban đêm. Cà i đặt Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản nâng cao Chế Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Độ tÆ°Æ¡ng phản > Chế Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản. Chọn Bình thường, Được tối Æ°u hóa cho hình ảnh, hoặc Được tối Æ°u hóa cho khả năng tiết kiệm năng lượng để TV tá»± Ä‘á»™ng giảm Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản nhằm đạt mức tiêu thụ năng lượng tốt nhất hoặc đạt chất lượng hình ảnh tốt nhất, hoặc chọn Tắt để tắt chế Ä‘á»™ Ä‘iều chỉnh nà y. Cà i đặt HDR Nếu bạn Ä‘ang xem các chÆ°Æ¡ng trình HDR - các chÆ°Æ¡ng trình được ghi ở chế Ä‘á»™ HDR - không cần nâng cấp lên HDR và Kiểm soát nâng cấp HDR sẽ không có sẵn. TV sẽ tá»± Ä‘á»™ng chuyển sang chế Ä‘á»™ HDR kèm theo dấu hiệu thông báo. TV há»— trợ các định dạng HDR sau đây: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ và Dolby Vision nhÆ°ng có thể thay đổi tùy theo tÃnh khả dụng của các định dạng HDR nà y trong nhà cung cấp ná»™i dung. Nâng cấp HDR  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Độ tÆ°Æ¡ng phản > Nâng cấp HDR. Chọn Báºt để tăng cường Ä‘á»™ sáng và độ tÆ°Æ¡ng phản của hình ảnh. Hình ảnh sẽ sáng hÆ¡n và có Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản cao hÆ¡n giữa các phần sáng hÆ¡n và tối hÆ¡n. Nâng cấp HDR giúp mà u sắc phong phú và bão hòa. Không khả dụng khi ná»™i dung video được há»— trợ HDR. HDR Plus  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Độ tÆ°Æ¡ng phản > HDR Plus. Chọn HDR Plus để có được hiệu ứng tÆ°Æ¡ng phản và độ sáng cao hÆ¡n. LÆ°u ý: Khả dụng khi phát hiện tÃn hiệu HDR (High-Dynamic Range). Độ tÆ°Æ¡ng phản Ä‘á»™ng  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Độ tÆ°Æ¡ng phản > Độ t.phản Ä‘á»™ng. Chọn mức Tối Ä‘a, Trung bình hoặc Tối thiểu để TV tá»± Ä‘á»™ng cải thiện chi tiết ở các vùng tối, trung bình và sáng của hình ảnh theo đó. LÆ°u ý: Không có sẵn khi phát hiện tÃn hiệu HDR. Không có sẵn ở chế Ä‘á»™ Mà n hình. Độ tÆ°Æ¡ng phản video, Gamma Độ tÆ°Æ¡ng phản video  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Độ tÆ°Æ¡ng phản > Đ.t.phản video. Nhấn các mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để Ä‘iều chỉnh Ä‘á»™ tÆ°Æ¡ng phản của video. Chỉ số gamma  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Độ tÆ°Æ¡ng phản > Gamma. Nhấn các mÅ©i tên  (lên) hoặc  (xuống) để thiết láºp cà i đặt phi tuyến tÃnh cho Ä‘á»™ sáng và độ tÆ°Æ¡ng phản của hình ảnh. Bộ cảm biến ánh sáng  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Độ tÆ°Æ¡ng phản > Bá»™ c.biến á.sáng. Chọn Báºt để tá»± Ä‘á»™ng Ä‘iều chỉnh cà i đặt hình ảnh theo Ä‘iều kiện ánh sáng trong phòng. Cà i đặt chuyển Ä‘á»™ng Kiểu chuyển Ä‘á»™ng Kiểu chuyển Ä‘á»™ng  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Nâng cao > Chuyển Ä‘á»™ng > Kiểu chuyển Ä‘á»™ng. Kiểu chuyển Ä‘á»™ng có các chế Ä‘á»™ cà i đặt chuyển Ä‘á»™ng được tối Æ°u cho ná»™i dung video khác nhau. Chọn má»™t trong các kiểu chuyển Ä‘á»™ng nà y để có trải nghiệm xem khác biệt vá»›i video chuyển Ä‘á»™ng. (Tắt, Điện ảnh thuần túy, Phim, Chuẩn, Mượt, Cá nhân) Không khả dụng đối vá»›i các trường hợp sau: •  Cà i đặt > HiÌ€nh ảnh > Kiểu hình ảnh > Mà n hình 51
Thương hiệu:
Philips
Sản phẩm:
Không được phân loại
Mẫu/tên:
50PUS8546
Loại tệp:
PDF
Các ngôn ngữ có sẵn:
Tiếng Việt