Cẩm nang Bosch BGL35MOVE6 MoveOn

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng của Bosch BGL35MOVE6 MoveOn trong Hà Lan. Cẩm nang hướng dẫn sử dụng PDF này có 108 trang.

Trang: 1
86 IQƒ°U ±É≤jE’G/𫨰ûàdG • .±É≤jE’G/𫨰ûàdG QR ≈∏Y §¨°†dÉH á°ù浟G ±É≤jEGh 𫨰ûàH ºb §Ø°ûdG Iƒb §Ñ°V IQƒ°U §Ø°ûdG Iƒb §Ñ°V øµÁ º¡°ùdG √ÉŒG ‘ ºµëàdG QR IQGOEG ∫ÓN øe .áHƒZôŸG áLQódG ≈∏Y á°SÓ°ùH ¯ ¢†Øîæe IQób ¥É£f = < .Óãe ôFÉà°ùdG ,á°SÉ°ù◊G äÉeÉÿG ∞«¶æàd ¯ §°Sƒàe IQób ¥É£f = < .ᣫ°ùÑdG äÉNÉ°ùJ’G ádÉM ‘ »eƒ«dG ∞«¶æà∏d ¯ ™ØJôe IQób ¥É£f = < áÑ∏°üdG äÉ«°VQC’Gh áરüŸG äÉ«°VQC’G ∞«¶æàd .ójó°ûdG ñÉ°ùJ’G ä’ÉM ‘h 9 8 * õ«¡éàdG Ö°ùM IQƒ°U :äÉ«°VQC’G ∞«¶æàd ádƒëàŸG ¢SCGôdG §Ñ°V ¯ â«cƒŸGh OÉé°ùdG = < ¯ AÉ°ù∏ŸG äÉ«°VQC’G = < IQƒ°U • êQO øe äÉ°ThôØŸG ∞«¶æJ ¢SCGQ hCG ¥ƒ≤°ûdG ∞«¶æJ ¢SCGQ êôNCG .á°ù浟G AÉ£¨H á«∏«ªµàdG äÉ≤ë∏ŸG IQƒ°U á«aÉ°VE’G äÉ≤ë∏ŸG ΩGóîà°SÉH ∞«¶æàdG ‘ hCG §Ø°ûdG IQƒ°SÉe ‘ ÉeEG - áLÉ◊G Ö°ùM - ∞«¶æàdG ¢SCGQ Ö«cÎH ºb :¢†Ñ≤ŸG (a .¬aÓNh ¿ÉcQC’Gh ¥ƒ≤°ûdG ∞«¶æàd ¥ƒ≤°ûdG ∞«¶æJ ¢SCGQ (b .¬aÓNh ôFÉà°ùdGh çÉKC’G äÉ°ThôØe ∞«¶æàd äÉ°ThôØŸG ∞«¶æJ ¢SCGQ (c áÑ∏°üdG äÉ«°VQC’G ∞«¶æJ ¢SCGQ (¬aÓNh ¬«cQÉÑdGh •ÓÑdG) áÑ∏°üdG äÉ«°VQC’G ∞«¶æàd • áÑ∏°üdG äÉ«°VQC’G ∞«¶æJ ¢SCGQ ≥æY ‘ á«Hƒµ°ù∏àdG IQƒ°SÉŸG πNOCG .âÑãJ ≈àM • á«Hƒµ°ù∏àdG IQƒ°SÉŸG Öë°SGh ôjôëàdG á≤∏M ≈∏Y §¨°VG ,á∏°UƒdG π◊ .êQÉî∏d IQƒ°U • ∞«¶æJ ¢SCGQ hCG ¥ƒ≤°ûdG ∞«¶æJ ¢SCGQ ΩGóîà°SG øe AÉ¡àf’G ó©H .á°ù浟G AÉ£¨H á«∏«ªµàdG äÉ≤ë∏ŸG êQO ‘ É¡∏NOCG äÉ°ThôØŸG 13 12* 11 10 ƒHQƒàdG IÉ°TôØdG äGOÉ°TQEG ≈∏Y ´ÓW’G ≈LÒa ƒHQƒàdG IÉ°TôØdÉH Iõ¡› ∂à°ùæµe âfÉc GPEG .≥aôŸG ΩGóîà°S’G π«dO øe áfÉ«°üdGh ΩGóîà°S’G IQƒ°U • âÑãe ∫ɪ©à°SG ∂æµÁ IÒ°üb äGÎØd ∞«¶æàdG øY ∞bƒàdG óæY .á°ù浟G IôNDƒÃ ΩƒWôÿG • äÉ«°VQC’G ∞«¶æJ ¢SCGôH OƒLƒŸG ±É£ÿG πNOCG á°ù浟G ±É≤jEG ó©H .á°ù浟G IôNDƒÃ OƒLƒŸG ∞jƒéàdG ‘ IQƒ°U ¢†Ñ≤e øe á°ù浟G πªM É°†jCG øµÁ - kÓãe ⁄Ó°ùdÉc - ≥FGƒ©dG RhÉéàd .πª◊G ∞«¶æàdG AÉ¡àfG ó©H IQƒ°U • .»FÉHô¡µdG ¢ùHÉ≤dG ´õfG • πHɵdG ∞d ºà«a) ¬côJG ºK IÒ°üb áHòL AÉHô¡µdG πHÉc ÜòLG .(É«µ«JÉeƒJhCG 16 15 14 ! IQƒ°U • ÖfÉ÷ÉH IOƒLƒŸG IOÉæ°ùdG ∫ɪ©à°SG ∂æµÁ á°ù浟G π≤f/øjõîàd .á°ù浪∏d »∏Ø°ùdG • ∞«¶æJ ¢SCGôH OƒLƒŸG ±É£ÿG πNOCG ºK .ºFÉb πµ°ûH á°ù浟G ∞bhCG .á°ù浪∏d »∏Ø°ùdG ÖfÉ÷ÉH OƒLƒŸG ∞jƒéàdG ‘ äÉ«°VQC’G Î∏ØdG Ò«¨J Ò«¨J πc πÑb á°ù浟G ±É≤jEG ≈YGôj :¬«ÑæJ !Î∏Ø∏d Î∏ØdG ¢ù«c Ò«¨J IQƒ°U (a ∞«¶æJ ¢SCGQ ɪæ«H ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH QGôªà°SÉH Î∏ØdG Ò«¨J ÚÑe AÉ°VCG GPEG ≈°übCG ≈∏Y áWƒÑ°†e §Ø°ûdG Iƒbh ¢VQC’G øY áYƒaôe äÉ«°VQC’G ó©H CÓàeG ób øµj ⁄ GPEG ≈àM Î∏ØdG ¢ù«c Ò«¨J Öéj ¬fEÉa ,áLQO »g Î∏ØdG ‘ IOƒLƒŸG AÉ«°TC’G á«Yƒf ¿ƒµJ ádÉ◊G √òg »Øa .πeɵdÉH .√Ò«¨J ‘ ÖÑ°ùdG §Ø°ûdG IQƒ°SÉeh ∞«¶æàdG ¢SCGQ ‘ OGó°ùfG …CG ∑Éæg ¿ƒµj ’CG Öéj Ò«¨J ÚÑe IAÉ°VEG ‘ É°†jCG ÖÑ°ùàj ∂dP ¿EG å«M ,§Ø°ûdG ΩƒWôNh .Î∏ØdG (b ¢†Ñ≤ŸG ∂a ádƒ¡°ùH øµÁ äGOGó°ùfÓd áÑÑ°ùŸG äÉÄjõ÷G øe ¢ü∏îà∏d .ΩƒWôÿG øe IQƒ°U AÉ£¨dG íàa • .º¡°ùdG √ÉŒG ‘ πØ≤dG ´GQP ≈∏Y §¨°†dÉH AÉ£¨dG íàaG 19 18* 17 !
Trang: 2
87 Siemens .Z5.0 Z5.0 Siemens GL50 GL50 Bosch Bosch ar á°ù浟G ∞°Uh 1 ôjô– á≤∏ëH IOhõe ,äÉ«°VQC’G ∞«¶æàd ádƒëàŸG ¢SCGôdG * 2 ôjô– á≤∏ëH IOhõe ,áÑ∏°üdG äÉ«°VQC’G ∞«¶æJ ¢SCGQ * 3 ƒHQƒàdG IÉ°TôØdG ® TURBO-UNIVERSAL äÉ«°VQCÓd * 4 (ôjô– á≤∏Mh) ácôëàe áÑ∏éH IOhõŸG á«Hƒµ°ù∏àdG IQƒ°SÉŸG * 5 ΩƒWôÿG ¢†Ñ≤e 6 §Ø°ûdG ΩƒWôN * 7 äÉ°ThôØŸG ∞«¶æJ ¢SCGQ * 8 ¥ƒ≤°ûdG ∞«¶æJ ¢SCGQ * 9 ΩƒWôÿG âÑãe 10 AÉHô¡µdG πHÉc 1 1 á«∏«ªµàdG äÉ≤ë∏ŸG êQO 12 Oô£dG Î∏a * 13 ±É≤jE’G/𫨰ûàdG QR 14 ¬∏°ùZ øµÁ ,∑ôÙG ájɪM Î∏a 15 (á°ù浟G πØ°SCG IOƒLƒe) IOÉæ°ùdG 16 Î∏ØdG ¢ù«c 17 áHôJC’G ™«ªŒ õ«M AÉ£Z 18 πª◊G ¢†Ñ≤e 19 Î∏ØdG Ò«¨J ÚÑe * 20 IQó≤dG ÚÑe 21 Oô£dG áµÑ°T Oô£dG áµÑ°T !Qƒ°üdG áëØ°U Oôa ≈Lôj á°UÉÿG á«∏«ªµàdG äÉ≤ë∏ŸGh QÉ«¨dG ™£b á∏jóÑdG ôJÓØdG IƒÑY ¯ Î∏ØdG ´ƒf GXXL FGXXL) (VZ41A ¯ :IAÉØc ≈∏YCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d GXXL plus (VZ41GXXLP) :äÉjƒàÙG πØ≤H IOhõe Î∏Ø∏d ¢SÉ«cCG 4 »ë°ü Î∏ahôµ«e 1 A B AGOC’G ≥FÉa äÉÄjõ÷G Î∏a HEPA BBZ154HF .Oô£dG AGƒg AÉ≤f IOÉjõd ‘É°VEG Î∏a .áæ°S πc √Ò«¨J ºàj .á«°SÉ°ù◊ÉH ÚHÉ°üª∏d ¬H ≈°Uƒj C ƒHQƒàdG IÉ°TôØdG ® TURBO-UNIVERSAL äÉ°Thôت∏d BBZ42TB äGQÉ«°ùdG óYÉ≤eh ÖJGôŸGh çÉKC’G äÉ°ThôØe ∞«¶æJh ¢ùæµH Ωƒ≤J .äÉfGƒ«◊G ô©°T §Ø°ûd ÉeÉ“ áÑ°SÉæe .IóMGh πªY IQhO ‘ ¬aÓNh .á°ù浟G øe œÉædG §Ø°ûdG QÉ«J ᣰSGƒH IÉ°TôØdG IôµH 𫨰ûJ ºàjh .á°UÉN á«FÉHô¡c á∏°Uƒd êÉà– ’ http://www.dust-bag-bosch.com (BBZ41FGXXL) (BBZ41GXXLP) D ƒHQƒàdG IÉ°TôØdG ® TURBO-UNIVERSAL äÉ«°VQCÓd BBZ102TBB øe ´ƒf …CG hCG ôHƒdG Ò°üb â«cƒŸGh OÉé°ùdG ∞«¶æJh ¢ùæµH Ωƒ≤J .äÉfGƒ«◊G ô©°T §Ø°ûd ÉeÉ“ áÑ°SÉæe .IóMGh πªY IQhO ‘ äÉ«°VQC’G .á°ù浟G øe œÉædG §Ø°ûdG QÉ«J ᣰSGƒH IÉ°TôØdG IôµH 𫨰ûJ ºàjh .á°UÉN á«FÉHô¡c á∏°Uƒd êÉà– ’ E áÑ∏°üdG äÉ«°VQC’G ∞«¶æJ ¢SCGQ BBZ123HD AÉ°ù∏ŸG äÉ«°VQC’G ∞«¶æàd (...,ÉJƒcGÒàdG ,•ÓÑdG ,¬«cQÉÑdG) Iôe ∫hC’ ΩGóîà°S’G πÑb IQƒ°U • .¬àÑKh §Ø°ûdG ΩƒWôN ‘ ¢†Ñ≤ŸG Ö«cÎH ºb IQƒ°U • .á«∏«ªµàdG äÉ≤ë∏ŸG êQO íàaG • êQO ‘ äÉ°ThôØŸG ∞«¶æJ ¢SCGQh ¥ƒ≤°ûdG ∞«¶æJ ¢SCGQ πNOCG .á°ù浟G AÉ£¨H á«∏«ªµàdG äÉ≤ë∏ŸG • .á«∏«ªµàdG äÉ≤ë∏ŸG êQO ≥∏ZCG 𫨰ûàdG IQƒ°U (a .AÉ£¨dÉH IOƒLƒŸG §Ø°ûdG áëàa ‘ §Ø°ûdG ΩƒWôN ≥æY â«ÑãàH ºb (b ΩƒWôÿG Öë°SGh É©e â«ÑãàdG ‘ôW ≈∏Y §¨°VG §Ø°ûdG ΩƒWôN ∂a óæY .êQÉî∏d IQƒ°U • .á«Hƒµ°ù∏àdG IQƒ°SÉŸG ‘ âÑãj ≈àM ¢†Ñ≤ŸG ∑ôM • á«Hƒµ°ù∏àdG IQƒ°SÉŸG Öë°SGh ôjôëàdG á≤∏M ≈∏Y §¨°VG ,á∏°UƒdG π◊ .êQÉî∏d IQƒ°U • .äÉ«°VQC’G ∞«¶æJ ¢SCGQ ≥æY ‘ âÑãJ ≈àM á«Hƒµ°ù∏àdG IQƒ°SÉŸG ∑ôM • á«Hƒµ°ù∏àdG IQƒ°SÉŸG Öë°SGh ôjôëàdG á≤∏M ≈∏Y §¨°VG ,á∏°UƒdG π◊ .êQÉî∏d IQƒ°U • áÑ∏÷G ™°Vh πjó©J ∫ÓN øe á«Hƒµ°ù∏àdG IQƒ°SÉŸG ôjôëàH ºb .܃ZôŸG ∫ƒ£dG §Ñ°VGh º¡°ùdG √ÉŒG ‘ ácôëàŸG 6* 5* 4* 3 2 1* IQƒ°U • ∫ƒ£dG ¤EG π°üj ≈àM êQÉî∏d ¬HòLGh ,¢ùHÉ≤dG øe AÉHô¡µdG πHÉc ∂°ùeCG .¢ùÑ≤ŸG ‘ »FÉHô¡µdG ¢ùHÉ≤dG ™°V ºK ,܃ZôŸG 7 * õ«¡éàdG Ö°ùM

Các câu hỏi &amp; câu trả lời

Bạn có câu hỏi về Bosch BGL35MOVE6 MoveOn nhưng không thể tìm thấy câu trả lời trong hướng dẫn sử dụng? Có lẽ người dùng ManualsCat.com có thể giúp trả lời câu hỏi của bạn. Khi điền vào biểu mẫu bên dưới, câu hỏi của bạn sẽ xuất hiện bên dưới hướng dẫn sử dụng của Bosch BGL35MOVE6 MoveOn. Hãy đảm bảo rằng bạn mô tả vấn đề của mình với Bosch BGL35MOVE6 MoveOn chính xác nhất có thể. Câu hỏi của bạn càng cụ thể thì khả năng bạn nhận được câu trả lời nhanh chóng từ người dùng khác càng cao. Bạn sẽ tự động nhận được email thông báo khi ai đó đã phản hồi về câu hỏi của bạn.

Đặt câu hỏi về Bosch BGL35MOVE6 MoveOn

Tên
Email
Phản hồi

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch BGL35MOVE6 MoveOn phía dưới. Tất cả các hướng dẫn sử dụng trên ManualsCat.com có thể được xem hoàn toàn miễn phí. Khi sử dụng nút 'Chọn ngôn ngữ', bạn có thể chọn ngôn ngữ của cẩm nang hướng dẫn sử dụng bạn muốn xem.

  • Thương hiệu: Bosch
  • Sản phẩm: Các máy hút bụi
  • Mẫu/tên: BGL35MOVE6 MoveOn
  • Loại tệp: PDF
  • Các ngôn ngữ có sẵn: Hà Lan, Anh, Tiếng Đức, Người Pháp, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Người Đan Mạch, Đánh Bóng, Người Nga, Na Uy, Phần Lan, Rumani, Thổ Nhĩ Kỳ, Người Hy Lạp, Hungary, Ukraina, Tiếng Nhật, Bulgaria