Vestel TRV-50 kılavuzu

AşağıdaVestel TRV-50 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Vestel
  • Ürün: Su Isıtıcısı & Kazanı
  • Model/isim: TRV-50
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk

İçindekiler

Sayfa: 1
Değerli Müşterimiz,
Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih etti-
ğiniz için sizi kutlarız.
Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL,
modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden ge-
çirilen mekanik TRV-50/65/80’ i kullanımınıza sunmaktadır. Bu
kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir. Ci-
hazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son
derece kolay olduğunu göreceksiniz.
Cihazınız gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size
uzun yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Bu ürün çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde
doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
Güvenlik İle İlgili Önemli Bilgiler
Bu kullanım kılavuzu cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım
amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler
içermektedir.
Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin.
Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla
birlikte verin.
Kullanım kılavuzunu cihazınızı kullanmadan önce yanık, elektrik
çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için dikkatlice
okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle
ilgili talimatlara uyun.
Termosifonun montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapıl-
malıdır.
Termosifonun topraklaması mutlaka yapılmalıdır.
UYARI: Ölüm veya ağır yaralanma riskini belirtir.
DİKKAT: Yaralanma veya mal hasarı riskini belirtir.
Sayfa: 3
Güvenlik Uyarıları
Cihazın Kurulumu ile İlgili
Güvenlik Bilgileri
UYARI: Termosifonunuzun kul-
lanma voltajı 230 Volt’ tur.
UYARI: Emniyet ventilinin so-
ğuk su girişine takıldığından
emin olun. Emniyet ventili ciha-
zın üretini sırasında ayarlanmıstır.
Ayar mekanizmasına müdahele
edilmemelidir. Emniyet ventilin-
den yüksek basınçta su akacak-
tır. Bu bir arıza olmayıp güvenlik
standardı gereğidir.
UYARI: Termosifonunuz mut-
laka topraklanmalıdır. Termosi-
fonunuzu fişsiz kullanıyorsanız
cihazınızı mutlaka sigorta vasıta-
sıyla topraklı enerji hattına bağ-
ladıktan sonra çalıştırın, termo-
sifonunuzu fiş ile kullanıyorsanız
mutlaka topraklı prize takarak
çalıştırın. Topraklama yapılma-
dan meydana gelebilecek za-
rarlardan üretici firma sorum-
lu değildir.
UYARI: Termosifonunuzu ta-
mamen su dolu olduğuna emin
olmadan çalıştırmayın. Sıcak su
musluğunu açtığınızda su ge-
liyorsa, cihaz su dolu demektir.
UYARI: Termosifon ilk defa
4
monte edileceği ve çalıştırılaca-
ğı zaman yetkili bir VESTEL
servisinden yardım alınmalıdır.
UYARI: Termosifonu donmaya
sebep olabilecek yerlere monte
etmekten kaçınınız.
UYARI: Elektrikli uzatma kab-
lolarını veya çoklayıcıları kullan-
mayınız.
UYARI: Cihazların güvenliğin-
den sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımı ile ilgili gözetim
ve yöntem sağlanmadıkça bu
cihazın fiziksel, duyu ve zihin-
sel özürlü (çocuklar dahil) veya
deneyim ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılması
amaçlanmamıştır.
UYARI: Besleme kablosu ha-
sarlanırsa tehlikeli bir duruma
engel olmak için Vestel yetkili
servis personeli tarafından de-
ğiştirilmelidir.
• Kurulum ve tamir işlemleri-
ni her zaman Yetkili Servise
yaptırın.
• Yetkili olmayan kişiler tara-
fından yapılan işlemler ne-
deniyle doğabilecek zarar-
lardan üretici firma sorumlu
tutulamaz.
UYARI: Termosifonunuz ev tipi
kullanım için üretilmiş olup sade-
Sayfa: 4
ce evde ve belirtilen amaçlar için
kullanılabilir. Ticari ya da toplu
kullanıma uygun değildir.
UYARI: Kullanım sırasında
musluklardan 50°C üzerindeki
sıcak su ciddi yanıklara ve hat-
ta yanık nedeniyle ölümlere yol
açabilir. Çocuklar, yaşlılar ve en-
gellilerin yanık riskine karşı daha
korunmasız olduğu unutulma-
malıdır.
Cihazın Kullanımı ile İlgili
Güvenlik Bilgileri
UYARI: Kazan içindeki su sıcak-
lığının aşırı yükselmesi halinde
ya da sıcaklık ayar termostatının
arızalanması durumunda limit
termostat, rezistansı devreden
çıkararak emniyeti sağlar.
UYARI: V-Otomat şalteri kulla-
narak termosifonunuzu açıp ka-
patabilirsiniz. V-Otomat şalter
sigorta görevi görür.
UYARI: Emniyet ventili termo-
sifonun soğuk su girişine takılır.
Su kesilmelerinde kazan içindeki
suyun boşalmasını önler.
DİKKAT: Emniyet ventilinin
montajı ve kullanımında aşağı-
daki şartlara dikkat edilmelidir.
• Boşaltmaucundansudamla-
yabileceğinden bu borunun
atmosfere açık bırakılması
gerekmektedir. Damlayan
suların ortama zarar verme-
mesi için bir hortum ile atık
su giderine bağlayabilirsiniz.
• Cihaz kireç birikimini ön-
lemek ve bloke olmadığını
doğrulamak için aralıklarla
çalıştırılmalıdır.
• Emniyet ventilini cihaza bağ-
larken boşaltma ucunun aşa-
ğıya doğru olmasına özen
gösterin.
• Cihazınız kullanım amacının
dışında kullanılması hasar
veya tehlikeli durum yarata-
bilir ve cihazın garantisinin
iptaline sebep olur. Bu şart-
larda oluşabilecek hasarlar
kullanıcı tarafından karşılanır.
• Elektrik devresine aşırı yük
binmesini önlemek için, aynı
devrede bir başka yüksek
güç çeken cihaz çalıştırma-
yın. Uzatma kabloları ya
da çoklu prizlerle bağlantı
yapmayın. İhmal ederseniz
elektrik çarpması veya ürün-
de hasara sebep olabilir.
• Bu cihaz güvenli bir şekilde
kullanılmasıyla ilgili kendi-
lerine gözetim veya talimat
verilmişse ve içermiş olduğu
5
Sayfa: 5
6
tehlikeler kendileri tarafından
anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenek eksik-
liği bulunan veya tecrübe ve
bilgi eksikliği olan kişiler tara-
fından kullanılabilir.
• Cihazda kullanılan emniyet
ventili şebeke girişi su basıncı
8 bar’ı geçtiği zaman tahliye
bölümünden sızıntı yapabilir.
Bu durum normaldir. Basınç
azaldığı zaman sızıntı dura-
caktır.
• Cihazın içindeki suyun bo-
şaltılması ve cihazın uzun
süre boş kalması korozyonu
hızlandıracağından haznenin
uzun süre susuz kalmaması
gerekmektedir
• Çocuklar cihaz ile oynama-
malıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakı-
mı gözetimsiz çocuklar tara-
fından yapılmamalıdır.
• Ambalaj malzemeleri ço-
cuklar için tehlikelidir. Bütün
ambalaj malzemelerini ço-
cukların ulaşamayacakları bir
yerde muhafaza edin.
• Kullanmadan önce cihazını-
zın fonksiyonlarını doğru bir
şekilde kontrol edin.
• Cihaz yalnızca elektrik kab-
losunda ve cihazın gövdesin-
de hiçbir hasar görünmediği
takdirde kullanılmalıdır.
• Elektrik kablosunda düzenli
olarak hasar kontrolü yapın.
Ürünün elektrik kablosunu
çekerek zorlamayın. Elektrik
kablosunun üzerine hiçbir
eşya koymayın.
• Elektrik kablosu zarar gör-
müşse herhangi bir tehlikenin
önlenmesi için sadece üre-
ticinin önerdiği yetkili servis
tarafından değiştirilmelidir.
• Şebeke suyu işletme basın-
cının 8 barı geçmesi duru-
munda, emniyet ventilinden
önce soğuk su hattına bir ba-
sınç düşürücü bağlanmalıdır.
Basınç düşürücü mümkün
olduğunca cihazdan uzakta
ve sayaca yakın olmalıdır.
Cihazınızı asla aşağıdaki du-
rumlarda kullanmayın
• Cihaz veya elektrik kablosu
hasarlı ise,
• Cihaz düzgün çalışmazsa,
• Cihaz elektrikli parçalar gö-
rülecek şekilde hasar gör-
müşse,
• Cihaz ıslanmışsa, su veya di-
Sayfa: 6
ğer sıvıların içine düşmüşse,
sel baskınına maruz kalmışsa,
elektriksel parçaları suyla te-
mas etmişse,
• Cihazdan garip bir ses, du-
man ve koku gelirse.
Eğer yukarıdaki durumlardan
birisi tespit edilirse cihazınızı he-
men kapatın, güç bağlantısını
kesin ve yetkili servisle irtibata
geçin.
• Hasarlı bir cihaz ya da cihazın
hasarlı parçaları ciddi yara-
lanmalara ve yangına neden
olabilir.
• Cihazın içinde kullanıcının
müdahale edebileceği par-
çalar bulunmamaktadır. Ci-
hazın içindeki elektrik bağ-
lantılarına dokunulduğunda
ve/veya cihazın elektriksel ve
mekanik yapısı değiştirildi-
ğinde elektrik çarpması tehli-
kesi vardır. Herhangi bir arıza
meydana gelirse cihazı ken-
diniz tamir etmeye kalkışma-
yın. Aksi halde cihaz garanti
kapsamı dışında kalacaktır.
• Üretici tarafından tavsiye
edilmeyen aksesuarların kul-
lanılması cihaz hasarına ve
yaralanmalara neden olabilir.
• Islak ve nemli ellerinizle ciha-
za dokunmayın, çalıştırma-
yın.
• Cihaz uzun süre kullanılma-
yacaksa elektrik bağlantısını
sigortadan kesin.
Aşağıdaki durumlarda cihazın
kapatıldığından ve sigortadan/
şalterden elektriğinin kesildiğin-
den emin olun:
–
– Kurulumdan önce,
–
– Temizlik ve bakım işle-
minden önce,
–
– Tamir işlemlerinden önce.
• Üründen tahliye edilen suyu
içmeyin. Aksi takdirde ciddi
sağlık problemleriyle karşıla-
şabilirsiniz.
• Cihaz monte edildiği yer-
den sökülerek başka bir yere
montajı yapılacaksa yetkili
servis ile bağlantıya geçiniz.
Temizlik ve Bakım Yaparken
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Temizlemeden önce elektrik
çarpma riskine karşı koruma
için cihazınızı kapatıp, sigor-
tasını veya şalterini indirin.
• Bütün bakım ve servis işlem-
leri yetkili Vestel servisleri ta-
rafından yapılmalıdır.
• Kazan içinde aşınmaya karşı
7
Sayfa: 7
8
termosifon yüzeyinin çizil-
mesine sebep olabilir.
Taşıma ve Nakliye Sırasında
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
Cihazın taşınması sırasında tüm
elektrik bağlantılarını kesildiğin-
den ve içindeki tüm suyun bo-
şaltıldığından emin olun. Cihazı
taşıma esnasında hasar görme-
sini engelleyecek şekilde yerleş-
tirin ya da tutun.
Kurulum
UYARI: Termosifonun kurulu-
mu “Kurulum talimatlarına” uy-
gun olarak Vestel Yetkili Servisi
tarafından yapılmalıdır.
UYARI: Montaj binanın merdi-
venlerine, çıkışlarına ve koridor-
larına yapılmamalıdır.
Cihazda C tipi 16A sigorta kul-
lanılmaktadır.
Cihazınız bina dışında kullanıma
uygun değildir.
kullanılan magnezyum anod
çubuğun bitip bitmediği her
yıl kontrol edilmeli, bitmesi
halinde yetkili servis tarafın-
dan yenisi ile değiştirilmelidir.
• Elektrikli termosifonunuzdan
her zaman istenilen perfor-
mansı alabilmeniz için şebe-
ke suyunun sertliğine ve yük-
sek sıcaklıklara bağlı olarak
rezinstans üzerinde oluşabi-
lecek kireç temizliğinin her
iki yılda bir yapılması tavsiye
edilir. Bu işlem sökülmüş ısıt-
ma rezinstansı üzerinde ya-
pılmalıdır.
• Yukarıda bahsedilen tüm iş-
lemler Vestel yetkili servisi
tarafından yapılmalıdır.
• Cihazı temizlemek için sıcak
su, amonyak ve alkol içerme-
yen sıvı deterjanlar kullanıl-
malıdır. Aksi takdirde yüzey
zarar görebilir.
• “Temizlik ve Bakım” bölü-
münde anlatıldığı gibi cihazı-
nızı temizleyip bakımını ger-
çekleştirin.
• Kimyasal maddeleri kullan-
mayın. Benzin, tiner veya
benzeri malzemeleri kullan-
mayın.
• Toz deterjanın kullanılması
Sayfa: 8
Montaj Konumunun
Seçilmesi
• Cihazı havalandırılmayan ve
nemli bölgelere kurmayın.
• Cihazı doğrudan güneş ışığı
alan bölgelere yerleştirme-
yin.
• Cihazı asidik buhar, toz ya
da gaz gibi kısmen tehlikeli
maddelerin bulunduğu alan-
lara yerleştirmeyin.
• Cihazı ani gerilim sıçramala-
rına karşı korunmayan elekt-
rik kaynaklarına doğrudan
bağlamayın.
Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm tek-
nik bilgiler, kullanım talimatları,
cihazın çalıştırılması ve bakı-
mı, cihazınızla ilgili son bilgileri
içerir. Üretici firma bu kullanım
kılavuzundaki talimatlara uyul-
maması, cihazın kullanım ama-
cının dışında kullanılması, yetkili
olmayan onarım işlemleri, cihaz
üzerinde izin verilmeyen deği-
şiklikler yapılması ve üretici firma
tarafından onaylanmamış yedek
parçaların kullanılması nedeniyle
oluşabilecek hasar ve yaralan-
malar için herhangi bir sorumlu-
luk kabul etmez.
9
Sayfa: 9
Teknik Özellikler
Model TRV-50 TRV-65 TRV-80
Kapasite Lt. 50 65 80
Su Sıcaklık Ayar
Aralığı
°C 25-75 25-75 25-75
Voltaj V 220-240 220-240 220-240
Akım A 9 9 9
Rezistans Gücü W 2000 2000 2000
Emniyet Ventili En
Yüksek Çalışma
Basıncı
Bar 9 9 9
Su Bağlantısı İnç 1/2 1/2 1/2
Koruma Sınıfı IPx4 IPx4 IPx4
Aşınma Önleyici
Sistem
Emaye Kaplı İç Kazan ve Magnezyum Çubuk
Ürün Ölçüleri mm 443*461*647 443*461*777 443*461*907
10
Teknik özellikler ve bu kılavuz önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Bu ürün Atık Elektrik ve Elektronik
Eşyaların Konrolü Yönetmeliği’ne
uygundur.
Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve
2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği ) sayılı Avrupa CE
Direktiflerine uygundur.
Sayfa: 10
Cihazın kurulumunu yaparken aşağıdaki şemada belirtilen açıklıklara uyulma-
lıdır.
Termosifon Elektrik Bağlantıları
11
En az 50mm
En az 1100mm
En az 50mm
Sayfa: 11
12
1. Durum gösterge lambası
2. Açma kapama ve sıcaklık ayar düğmesi
1 2
3
1
2
1. Ayarlanabilir en yüksek sıcaklık 75°C
2. Ekonomik sıcaklık 55°C
3. Ayarlanabilir en düşük sıcaklık 25°C
Genel Görünüm
Kontrol ve Göstergeler
75°C 25°C
75°C 25°C
Sayfa: 12
Termosifonunuzun İşlev
ve Özellikleri
Aşınmaya Karşı Dayanım
Termosifonunuzun iç kazanı su giriş çıkış
boruları dahil tüm parçalar kaynakları ya-
pıldıktan sonra emayelendiği için paslan-
maya karşı tam koruma sağlanmıştır. Isıtıcı
rezistans ise aşınmaya karşı Magnezyum
anot kullanılarak korunmuştur.
Su Basıncına Karşı Dayanım
Termosifon iç kazanı üretim esnasında
şebeke su basıncı dikkate alınarak 12 bar
basınç altında test edilmektedir.
Verimli Isı İzolasyonu
Termosifonunuzun ana gövde sacı ile su
kazanı arasında 50mm kalınlığında poliü-
retan ısı izolasyon malzemesi kullanılmış-
tır. Bu malzeme sayesinde kazan içindeki
su çabuk ısınıp geç soğuyacaktır.
Limit Termostat
Kazan içersindeki su sıcaklığının aşırı yük-
selmesi halinde ya da sıcaklık ayar ter-
mostatının arızalanması durumunda limit
termostat rezistansı devreden çıkararak
emniyeti sağlar.
V-Otomat Şalter
Termosifonunuzu V-Otomat şalteri kul-
lanarak açıp kapatabilirsiniz. V-Otomat
şalter sigorta görevi görür. Kapalı konu-
ma getirildiğinde yada herhangi bir elekt-
rik kaçağında termosifonun elektrik şe-
bekesi ile olan bağlantısını keser. Ürünle
birlikte verilen V-Otomat şalteri mutlaka
yetkili birine bağlatınız.
13
Emniyet Ventili
Emniyet ventili termosifonun soğuk su
girişine takılır. Su kesilmelerinde bir çeşit
sigorta görevi gören bu ventil kazan için-
deki suyun boşalmasını önler. Ayrıca ka-
zan iç basıncının yükselmesi durumunda
ventil su boşaltma ucundan su akıtarak iç
basıncı dengeler.
Ekonomik Mod
Kullanım sırasında musluklardan 50°C
üzerindeki sıcak su ciddi yanıklara ve hat-
ta yanık nedeniyle ölümlere yol açabilir.
İnsan sağlığına en uygun ve enerji tüke-
timi açısından cihazınızı en verimli şekilde
kullanabileceğiniz sıcaklık 55°C civarın-
dadır. Bu sıcaklık cihazın kontrol panelin-
de simgesi ile gösterilmiştir. Sıcak-
lık ayar düğmesi ile dereceyi eco simgesi
üzerine getirerek cihazı ekonomik şekilde
kullanabilirsiniz.
Kullanımı
Termosifonunuz yetkili servis tarafından
kurulup kullanıma hazır hale geldikten
sonra kontrol panelinin üzerindeki açma
/ kapama düğmesini saat yönünde çe-
virerek termosifonunuzu çalışır duruma
geçirebilirsiniz.
• İlk kullanımdan önce termosifonu-
nuzun su ile dolu olduğundan emin
olun.
• V-Otomat şalteri açın.
• Suyun istediğiniz sıcaklıkğa ısıtılması
için sıcaklık ayar düğmesini saat yö-
nünde çevirerek düğme üstündeki
işareti istediğiniz derece ile aynı hi-
zaya gelecek şekilde bırakın. Rezis-
tans devreye girerek suyu ısıtmaya
Sayfa: 13
başlayacak ve lamba kırmızı renkli
yanacaktır.
• Sıcaklık değerini yükselttiğinizde
display paneli üzerindeki lamba kır-
mızı renkli yanarak rezistans devreye
girecektir. Sıcaklık istenilen değere
ulaştığında termostat rezistansı dev-
reden çıkaracak ve lamba sönecektir.
• Sıcaklık ayarlanan değerin altına düş-
tüğünde rezistans yeniden devreye
girerek suyu ayarlanan sıcaklığa ge-
tirecektir.
• Cihazın kullanımdan sonra kapatıl-
ması durumunda hazne içindeki su
soğuyacağından bir sonraki ısıtma
işlemi için daha fazla güç ve zaman
sarfiyatı olacaktır.
Pratik ve Faydalı Bilgiler
• Su ısıtıcısının altında biriken tortu ve
kireç taşları ısıtma elemanlarının su
ile doğrudan temasına engel olur. Su
kazanının altında tortu ve kireç biriki-
mi engellenmelidir. Belli aralıklarla su
kazanı tamamen boşaltılmalıdır.
• Termosifonunuzda ihtiyacınız kadar
su ısıtın. Termosifonunuz buzdolabı
ve dondurucu gibi cihazlardan uzak-
ta konumlandırılmalıdır. Cihazların
bir arada olması durumunda çalışma
frekansları artacaktır.
• Cihazın depolarının ve tesisatın ısı
kaybını önlemek için mutlaka yalıtım
yapılmalıdır.
• Su ısıtıcısı kullanım noktalarından en
fazla 6m uzakta konumlandırılmalı-
dır. 6 metreden fazla kurulumlarında
ısı iletim verimi düşecektir. Su boru-
larına da yalıtım yapılmalıdır.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa
termostatı en düşük derecede tutun.
Çalıştırma Önerileri
• Su sızıntısından etkilenebilecek nes-
neleri cihazın altına koymayın.
• Uzun süre su kullanmayacaksanız
aşağıdaki önlemleri alın.
– Dış şalteri kapatarak elektrik bağ-
lantısını kesin.
­
– Su vanalarını kapatıp su bağlantıla-
rını kesin.
Temizlik ve Bakım
Tüm işlemler için öncelikle cihazın
elektrik bağlantısı kesilmelidir.
• Termosifonun soğuk su girişindeki
emniyet ventilinin drenajına şeffaf
bir drenaj hortumu donma olmayan
ortamda bağlanmalıdır.
• Termosifonun çalışması ile birlik-
te basınç artışı meydana gelecektir.
Emniyet ventilinden su damlaması
normal bir durumdur.
• Emniyet ventili mandalı dik konuma
getirilmek suretiyle kazan içerisindeki
su tahliye edilmelidir. Emniyet ven-
tilinin çalışmasını kontrol etmek için
ayda bir kere mandalın dik konuma
getirilip suyun aktığının görülmesi
tavsiye edilir.
• Emniyet ventilinden boşaltma yapıl-
mışsa sıcak su musluğundan suyun
aktığını görmeden sistemi çalıştırma-
yın.
• Elektrikli termosifonunuzdan her
zaman istenilen performansı alabil-
meniz için, şebeke suyunun sertliği-
ne ve yüksek sıcaklıklara bağlı olarak
rezistansı üzerinde oluşabilecek kireç
Yetkili Servis’e temizletilmelidir.
14
Sayfa: 14
Enerji Tasarrufu İçin
Öneriler
• Cihazınızın kullanım ömrünün uza-
ması ve enerji tasarrufu sağlaması
amacıyla Eco modda (55°C) çalıştı-
rılması tavsiye edilmektedir.
• Cihazınızdan daha iyi performans
alınabilmesi için 2 yılda bir ısıtma
elemanı (rezistans) temizlenmeli ve
korozyona karşı cihazınızda bulunan
magnezyum çubuk değiştirilmelidir.
Temizleme ve değiştirme işlemleri
mutlaka yetkili kişiler tarafından ya-
pılmalıdır.
• Yüksek kireç oranına sahip bölgeler-
de anot ve ısıtıcı her yıl kontrol edil-
melidir.
15
Müşterinin Seçimlik
Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun hükümleri uya-
rınca ayıplı olduğunun anlaşılması duru-
munda,ayıpdahasonraortayaçıkmışolsa
bile, malın müşteriye teslim tarihinden
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;
1. Satılanı geri vermeye hazır olduğu-
nu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. 2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında sa-
tış bedelinden indirim isteme, seçim-
lik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedi-
ği takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satıla-
nın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli
ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini ise Satıcıya, üreti-
ci veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız mis-
li ile değiştirilmesinin satıcı için oran-
tısız güçlükleri beraberinde getirecek
olması hâlinde tüketici, sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden
indirim haklarından birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
Sayfa: 15
16
16
Sorun Giderme
SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Termosifon çalışmıyor.
Şalter kapalı. Şalteri açın.
Elektrik kesik.
Şebekeden yeniden elektrik
gelmesini bekleyin.
Bina ana sigortası atmış. Sigortayı onarın.
Termosifon suyu ısıtmıyor. Termosifon doğru çalışmıyor Servis çağırın.
Termosifon suyu geç ısıtıyor.
Gerilim düşük olabilir Uygun bir regülatör kullanın.
Rezistans kireçlenmiş olabilir. Servis çağırın.
Termosifon sesli çalışıyor.
Rezistans kireçlenmiş olabilir. Servis çağırın.
Emniyet ventili içerisinde
kireç ya da kum
parçası bulunabilir.
Servis çağırın.
Şebeke basıncı dağılımı
düzensiz olabilir.
Basınç regülatörü taktırın.
Termosifon suyu aşırı ısıtıyor
(su buharlı akıyor).
Cihazınızda kireçlenme
artmış olabilir.
Servis çağırın.
Emniyet ventilinden su
damlıyor.
Normal bir durumdur.
Ürün ile birlikte verilen
hortum gidere bağlan-
malıdır.
Arıza durumunda teknik servisimizi aramadan önce arızanın geçici su ya da elektrik
kesintisi gibi sorunlardan kaynaklanmadığından emin olun.
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğ-
rultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam
etmiyorsa İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgile-
rine web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Sayfa: 19
52243643
Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.
Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Sorular & cevaplar

Vestel TRV-50 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Vestel TRV-50 hakkında bir soru sorun

Vestel TRV-50 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Vestel TRV-50 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Vestel TRV-50 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.