Vestel SD 200 DUAL A+ kılavuzu

AşağıdaVestel SD 200 DUAL A+ için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Vestel
  • Ürün: Derin Dondurucu
  • Model/isim: SD 200 DUAL A+
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk

İçindekiler

Sayfa: 2
DeğerliMüşterimiz,
Derin Dondurucu cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü
satınalmışbulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun
yıllarhizmetedecektir.
Cihazınızıkullanırkenkeyifalmanızıdiliyoruz.
GüvenlikleİlgiliÖnemliBilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz
faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde
okuyunveileridetekrarincelemekiçinsaklayın.
Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, kurulumu, güvenliği,
kullanım amaçları, temizliği ve bakımı, sorun giderme ile ilgili önemli
bilgileriçermektedir.
Kullanımkılavuzundakitalimatlarauyun.
Dondurucunun montaj işlemi sadece Vestel Yetkili Servisi tarafından
yapılmalıdır.
UYARI : Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
DİKKAT : Yangın tehlikesi.
Sayfa: 3
İçindekiler
Güvenlik Uyarıları .....................................................................................................................4
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri ................................4
Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri..........................................8
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri............9
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.............10
Sorumluluk Sınırlaması.........................................................................................................10
Teknik Özellikler ........................................................................................................................11
Genel Görünüm...........................................................................................................................12
Kullanmadan Önce ...................................................................................................................12
Kullanımı ........................................................................................................................................13
Sıcaklık Ayarları ve Kontrol Paneli..........................................................................................13
Dondurucunun Çalıştırılması...................................................................................................14
Yiyeceklerin Yerleştirilmesi........................................................................................................15
Temizlik ve Bakım......................................................................................................................20
Buzun Eritilmesi.............................................................................................................................20
Temizlik .............................................................................................................................................20
Aydınlatma Lambasının Değiştirilmesi................................................................................21
Sorun Giderme.............................................................................................................................22
Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması......................................................23
Ambalaj Bilgisi ...............................................................................................................................23
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler............................................................................................23
Sayfa: 4
Güvenlik Uyarıları
Cihazı Kullanırken
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
ŸLütfen cihazınızı yerleştir-
meden ve çalıştırmadan
önce kullanma kılavuzunu
ŸBu cihazın aşağıda belir-
dikkatle okuyun. Hatalı
tilen ev ve benzeri uygu-
kullanımlardan doğacak
lamalarda kullanılması
zararlardan firmamız so-
amaçlanmıştır:
rumlu tutulamaz.
- Dükkanlarda, ofislerde
ve diğer çalışma alan-
larındabulunan personel
mutfakalanlarında,
- Çiftlik evlerinde ve müş-
teriler tarafından kulla-
nılanotel, motel ve diğer
konaklama tipi ortam-
larda,
- Oda kahvaltılı pansiyon
tipiortamlarda,
- Yiyecek içecek hizmeti
ve benzer perakende
olmayan uygulamalarda,
verilmesi ve tehlikeli oluşa-
bilecek durumların anlatıl-
masıyla kullanılabilir. Ço-
cuklar ürün ile oynama-
malıdırlar. Temizlik ve kul-
lanıcı bakımı, gözetim ol-
madan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
ŸCihazınızın üzerindeki ve
kullanma kılavuzundaki
tüm uyarıları dikkate alınız
ve bu kitapçığı ilerde çıka-
bilecek bazı sorunlara ışık
tutması amacı ile saklayı-
nız.
ŸBu cihaz 8 yaş ve üstü
çocuklar ve fiziksel, duyu-
sal veya zihinsel yetenek-
leri eksik veya bilgi ve tec-
rübe açısından eksik kişiler
tarafından bir gözetmen
ile birlikte veya cihazın
güvenli bir şekilde kulla-
nımıyla ilgili talimatların
ŸDondurucunuzla birlikte
verilen kapak kilidine ait
anahtarı güvenli bir yerde
muhafaza ediniz.
Sayfa: 5
ŸBu ürün evlerde kullanım
için üretilmiş olup, yalnızca
gıdaların soğutulması / mu-
hafazası için uygundur.
Ticari ya da toplu kullanı-
ma ve / veya gıda harici
maddelerin muhafazasına
uygun değildir. Böyle bir
kullanım, ürünün garantisi-
nin iptaline neden olacağı
gibi doğacak zararlardan
da şirketimiz sorumlu ol-
mayacaktır.
ŸBuzukazımakiçinbuzküre-
ğini kullanınız. Bıçak, sivri
uçlu aletlerle buzu kırmayı-
nızveyakazımayınız.
ŸDondurucunuzun soğu-
tucu gaz devresine zarar
vermeyin.
ŸDondurucunuzun şebeke
kablosuna topraklı özel fiş
takılmıştır. Bu fiş mutlaka
10 amper değerinde
topraklı özel priz ile
kullanılmalıdır. Evinizde
UYARI: Dondurucunuzun böyle bir priz yok ise, ehli-
gövdesinde bulunan ha- yet li bir elektrikçiye
valandırma deliklerini açık yaptırınız.
tutunuz.
ŸEğer besleme kablonuz
UYARI: Buz çözme işle- prize uygun değilse,
mini hızlandırmak için herhangi bir tehlikeyi
mekanik araçlar veya başka önlemek amacıyla besleme
yapay yöntemler kullan- kablosu üretici firma
mayın. tarafından ya da yetkili
UYARI: Üretici tarafından servis tarafından değişti-
önerilmedikçe, cihazın rilmelidir.
yiyecek saklanan kısım- ŸÇoklu priz ve uzatma
larında elektrikli cihazlar kablosukullanmayınız.
kullanmayın.
ŸHasarlı, yırtılmış veya eski-
UYARI: miş kablolu fişi prize sok-
mayınız.
Soğutucu devreye
hasarvermeyin.
Sayfa: 6
ŸAsla kabloyu çekmeyiniz,
bükmeyiniz veya hasar
vermeyiniz.
ŸEğer besleme kablonuz
zarar görürse, herhangi bir
tehlikeyi önlemek amacıyla
besleme kablosu üretici
firma tarafından ya da
yetkili servis tarafından
değiştirilmelidir.
ŸDondurucunuzun içeri-
sinde yanıcı içeriği bulunan
aerosol kutuları gibi patla-
yıcı maddeler bulundur-
mayın.
ŸDondurucuyuyalnızcadon-
durulmuşgıdalarısaklamak,
çiğ gıdaları dondurmak ve
buz küpleri üretmek için
kullanınız.
ŸDondurucu içerisindeki ŸÜrününüz gıda saklamak
elektrikli hiçbir parçayı de- için tasarlanmıştır. Lütfen
ğiştirmeyiniz. Değiştiril- ilaç vb. maddeler saklama-
mesi gereken durumlarda yınız.
Yetkili Teknik Servisi çağı- ŸPatlayıcı ve yanıcı mad-
rınız. deleri emniyetiniz açı-
ŸHerhangi bir elektrik çarp- sından dondurucuya koy-
masına sebebiyet verme- mayınız.
mek için fişi prize kesinlikle ŸDondurucuya cam şişe ve
ıslakelletakıpçıkarmayınız! kutulardaki asitli içecekleri
ŸÇocukların cihazla oyna- kesinlikle koymayınız. Şişe
masına veya kapıya tutu- vekutularpatlayabilir.
nup sarkmalarına izin ŸDondurucunuzun, dondu-
vermeyiniz. Kapı ve sepet- rucubölmesiiçindeüretilen
lereasılmayınız. buzu çıkarırken elinizin te-
ŸDondurucu kapağı kapa- mas etmesinden sakınınız,
tılırken kilidin açık pozis- buz yanıklara ve/veya
yonda olmasına dikkat edi- kesiklerenedenolabilir.
niz. Aksi takdirde don-
durucu kapağı yerine tam
oturamayacağı için aralık
kalabilir.
Sayfa: 7
ŸDondurulmuş yiyeceklere ŸDolabın iç ve dış kısmındaki
ıslak elle dokunmayın! bütün fanların önünü
Dondurma ve buz küp- tıkanmaya engel olacak
lerini, cihazdan çıkarır çıkar- şekildeaçıktutunuz.
mazyemeyin! ŸBuzlanma olduğu takdirde
erime süresini hızlandırmak
için hiçbir mekanik aygıt
kullanmayınız.
ŸCihazın besin saklama kıs-
mındaelektrikselaparatkul-
lanmayınız.
ŸEski dondurucunuz kilidi
olan bir dondurucuysa, at-
madan önce kilidini kırın ve
çıkartın; çünkü çocuklar oy-
narken içine girerek ken- ŸSoğutucu devreye hasar
dilerini kilitleyebilir ve bir vermeyiniz.
kazayanedenolabilir.
ŸYanıcılık tehlikesini azalt-
mak amacıyla, cihaz kuru-
UYARI:
lumu sadece yetkili kişiler
Eğer dondurucunuzda
tarafındanyapılmalıdır.
R600a gazıkullanılıyorsa;
ŸS
(Bu bilgiyi soğutucudaki
etikettengörebilirsiniz.)
R600a gazı etkin soğutma
teknolojisinde kullanılan
çevre dostu bir gazdır. Bu gaz
belirli koşullarda alev alabilir.
Normal çalışma koşullarını
elde etmek için aşağıdaki
kurallarauymalısınız.
ŸDondurulan yiyecekler çö-
züldüğünde tekrar dondur-
mayınız. Gıda zehirlenmesi
gibi sorunlara sebep olabi-
lece ğinden sağlığınız
açısındantehlikeyaratabilir.
ŸTaşıma ve montaj sırasında
soğutma elemanlarının
hasar görmemesi için
dikkatliolunuz.
oğutma elamanlarındaki
herhangi bir hasar nede-
niyle oluşacak bir sızıntı sı-
rasında dondurucunuzu
açık alev veya ısı kayna-
ğından uzaklaştırıp cihazın
bulunduğu ortamı birkaç
dakika süreyle havalandırı-
nız.
Sayfa: 8
ŸYetkili servis dışında bakım, ŸDondurucunuzu doğrudan
onarım veya herhangi bir güneş ışığına maruz kalma-
nedenden dolayı cihaza yacakuygunbiryereyerleş-
müdahaleetmeyiniz. tiriniz.
ŸOlası buzlanma ve karlan- ŸAksi belirtilmediği müd-
maya karşı cihazı fişten detçe dondurucunuzu su
çekerek doğal defrosta bı- girebilecek açık ortamlara
rakınız. yerleştirmeyiniz.
ŸÜrün üzerinde değişmesi ŸOcak, fırın, kalorifer peteği
gereken tüm parçalar için ve soba gibi ısı kaynak-
orjinal komponentleri larından en az 50 cm, elek-
tercihediniz. trikli fırınlardan ise en az 5
cm.uzaktaolmalıdır.
ŸDondurucunuzaçıkhavada
K u r u l u m d a D i k k a t kullanılmamalıdır ve yağ-
E d i l m e s i G e r e k e n muramaruzkalmamalıdır.
Güvenlik Bilgileri
ŸDerin dondurucu, bir başka
ŸDondurucunuzu kullan- buzdolabı ile yan yana
maya başlamadan önce getirilirse aralarında en az 2
İletişim Merkezini arayarak
cm. açıklık bırakılması dış
dondurucunuzun kurul-
yüzeyde nem yoğuşmasını
ması, çalıştırılması ve kulla-
önlemek açısından gerek-
nılması konusunda ücretsiz
yardımtalebindebulunun. lidir.
ŸDondurucunuzun kullan- ŸDerin dondurucunuzu yer-
ma voltajı 220-240V ve leştirirken yan, arka ve üst
50Hz’dir. taraflarında hava sirkü-
ŸTopraklama yapılmadan lasyonuna imkan vermek
kullanma sonucu meydana amacıyla en az 5 cm. boşluk
gelebilecek zararlardan bırakınız.
şirketimiz sorumlu olmaya-
caktır.
Sayfa: 9
ŸDondurucunuzun üzerine Te m i z l i k v e B a k ı m
ağır ve fazla eşya koyma- Ya p a r k e n D i k k a t
yınız. E d i l m e s i G e r e k e n
Güvenlik Bilgileri
ŸÜst kapak üzerine çok sıcak
yiyecek veya kap koyma- ŸDondurucunuzu “Temizlik
yınız.Kapağazararverebilir. ve Bakım” bölümünde
ŸDondurucunuzu, Dondu- anlatıldığı gibi düzenli bir
rucu modundan Soğutucu şekildetemizleyiniz.
Moduna geçirdiğinizde , ŸDondurucunun temizlik ve
ürünün içinde su birikebilir. bakımına başlamadan önce
Biriken suyun tahliye mutlaka cihazın fişini
edilmesi gereklidir. Tahliye prizdençekin.
için Buzun Eritilmesi ŸÜrünün ve çevresinin
işleminiuygulayınız. temizliği esnasında; tazyikli
ŸDondurucunuz, Dondu- su veya hortumla yıka-
rucu modunda çalışırken mayınız, nemli bez kul-
ürün içinde karlanma lanınız. Aksi takdirde, ürü-
olması, dolabın kapısının nün elektrik aksamına
uzun süre açık kalmasından girebilecek su, elektrik
dolayı meydana gelebilir. çarpması ve yangın riski
doğurabilir.
ŸDondurucunuz, Soğutucu
modunda çalışırken ürün
içinde yoğuşma olması,
dolabın kapısının uzun süre
açık kalmasından dolayı
meydana gelebilir.
Bunormalbirdurumdur.
Bu
normalbirdurumdur.
Sayfa: 10
Taşıma ve Nakliye Sorumluluk
Sırasında Dikkat Sınırlaması
Edilmesi Gereken Bu kılavuzda yer alan tüm
Güvenlik Bilgileri teknik bilgiler, kullanım tali-
ŸDondurucunuzu taşırken matları,cihazınçalıştırılmasıve
ve yerleştirirken soğutucu bakımı, cihazınızla ilgili son
gaz dev resine zarar bilgileriiçerir.Üreticifirma,bu
vermeyin. kullanım kılavuzundaki tali-
matlara uyulmaması, cihazın
ŸTaşıma esnasında fişi
kullanım amacınındışındakul-
prizden çıkarınız ve buzu
lanılması, yetkili olmayan
çözünüz. İç duvarları ve
onarım işlemleri, cihaz üze-
zemini nemli bir bez ile
rinde izin verilmeyen deği-
siliniz.
şiklikler yapılması ve üretici
ŸDondurucunuzu normal firma tarafından onaylanma-
kul lan ma konumunda mış yedek parçaların kulla-
taşıyınız. nılmasınedeniyleoluşabilecek
hasarveyaralanmalar için her-
hangi bir sorumluluk kabul
etmez.
Sayfa: 11
Teknik Özellikler
SD 200 DUAL A+
Model
Brüt Kapasite (lt.)
Yükseklik (mm)
Net Ağırlık (kg)
Toplam Güç (W)
Dondurma Kapasitesi
(kg/24 saat)
Elektrik kesintisi halinde
-18°C’den -9°C’ye çıkma
süresi (saat)
Elektrik Tüketimi (kWs/Yıl)
Genişlik (mm)
Derinlik (mm)
Ürünün Markası VESTEL
Net Kapasite (lt.)
Voltaj (V)
Frekans (Hz)
ŸTeknik özellikler ve bu kılavuz, önce-
denhaberverilmedendeğiştirilebilir.
ŸKullanma kılavuzunda yer alan bu
cihaz,
TS2225EN60335-2-24
IEC 60335-2-24
,
standartlarına uygun olarak üretil-
mektevetestedilmektedir.
TSEN62552
2014/35/EU
2014/30/EU
Bu cihaz AEEE yönetmeliğine
uygundur.
(Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyaların Kontrolü
Yönetmeliği)
Buürün2014/30/EU
(Elektromanyetik Uyumluluk
Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak
Gerilim (LVD) yönetmeliği ) sayılı
Avrupa CE Direktiflerine uygundur.
185
885
725
720
43
7,5
24
209
15
177
220-240
50
110
Lamba Gücü (W)
Sayfa: 12
Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.
Genel Görünüm
1
4
9
11
10
5
3
6
7
8
2
1 . Üst Kapak
2. Kapak Kolu
3. Kapak Kilidi
4. İç Aydınlatma
Lamba Kapağı
5. Saklama Listesi
6. Saklama Sepeti
7. Hızlı Dondurma
Bölümü
8. Ara Bölme
9. Havalandırma
Menfez Kapağı
10. Kontrol Paneli
11 . Su Akış Tapası
Kullanmadan Önce
ŸDerin dondurucunuzu arkaya doğru ŸÜst kapak ile gövde çerçevesi arasına
iterekyerleştiriniz. konulan plastik nakliye takviyelerini
çıkarınız.
ŸDerin dondurucunuzdan iyi bir verim
almak için arka bölgede hava ŸDerin dondurucunuzu çalıştırmadan
sirkülasyonuşarttır. önce temizlik ve bakım bölümünde
ŸDerin dondurucunuzun yan ve arka anlatıldığıgibi temizleyiniz.
tarafından en az 10'ar cm boşluk
bırakılmalıdır.
Sayfa: 13
Sıcaklık Ayarları ve Kontrol Paneli
Kullanımı
1.TermostatDüğmesi Ortam sıcaklığı çok düşük ise,
termostat ayar düğmesini daha düşük
Termostat düğmesi ile donduru-
konumlaragetiriniz.
cunuzun sıcaklığı ayarlanır. Termostat
ayarı fabrika çıkışında MAX olarak 2.GüçIşığı
ayarlanmıştır. Dondurucunuz Kontrol Dondurucuyaelektrikgittiğisürecegüç
Pane linde belirtilen aralıklarda
ışığıyanacaktır.
yaptığınız ayara göre soğutucu veya
dondurucuolarakçalışacaktır. 3. KompresörIşığı
Bu düğmeyi bir madeni para kullanarak Kompresör ışığı yanıyor ise kompresör
çevirmeniz daha kolay olacaktır. çalışıyordemektir.
Düğmeyi sonuna kadar sola (saat Termostat kapama değerine geldi-
yönünün tersine) çevirdiğinizde ğinde kompresör duracak, ışık söne-
ürününüzde en yüksek ısıyı(sıcaklığı) cektir.
elde edersiniz. Düğmeyi sonuna kadar
sağa (saat yönünde) çevirdiğinizde 4. Dondurucu Modu Hızlı
ürününüzde en düşük ısıyı (soğukluğu) Dondurma Işığı ve Düğmesi
eldeedersiniz.
Dondurucu modu hızlı dondurma
Termostat ayarını mevsimsel değişim- düğmesine basıldığında ışığı yanar ve
leri, dondurucunun yükleme durumunu dondurucunuz en yüksek performansta
ve kullanıldığı ortam koşullarını dikkate çalışır. (Kompresörü sürekli olarak
alarakayarlayınız. çalışır.)
Dondurucu modu hızlı dondurma
Dondurucunuzun kullanıldığı yer,
ışığı yandığında otomatik sıcaklık ayarı
ortam sıcaklığı ve kapağın açılma sıklığı
(termostat)devredençıkmışolacaktır.
içsıcaklığıetkileyecektir.
Ortam sıcaklığı çok yüksek ise,
termostat ayar düğmesini daha yüksek
konumlaragetiriniz.
GÜÇ KOMPRESÖR
HIZLI DONDURMA
DONDURUCU MODU
Sayfa: 14
DİKKAT : Dondurucu modu hızlı
dondurma düğmesine basıldığında
termostat devre dışı kalır ve kompre-
sörü sürekli olarak çalışır. Bu düğmenin
uzun süre basılı unutulması fazla enerji
tüketimine ve kompresör arızalarına
nedenolabilir.
DİKKAT : Dolabınız soğutucu konu-
munda çalışıyorsa dondurucu modu
hızlı dondurma düğmesine kesinlikle
basmayınız. Bu düğmeye basıldığında
kompresör sürekli çalışıp, termostat
devre dışı kalacağından dolabınız
dondurucu moduna geçecektir. Bu
durumdayiyeceklerinizdonacaktır.
DİKKAT: Dolabınız soğutucu konu-
munda çalışıyorsa, et, tavuk ve balık
gibi gıda maddelerinin önerilen
süreden daha uzun sürede muhafazası
uygundeğildir.
DondurucununÇalıştırılması
Ÿİlk çalıştırıldığında veya taşınma
işlemlerini takiben cihazınızın verimli
çalışabilmesi için, derin dondu-
rucunuzu3saatbeklettiktensonrafişi
prizetakınız.
ŸFişi prize taktıktan sonra kontrol
panelindeki güç ışığı ve kompresör
ışığıyanacaktır.
ŸDondurucunun içindeki sıcaklık
yeterli seviyeye geldiğinde
sönecektir.
söndüğünde yiyeceklerinizi dondu-
rucununiçineyerleştirebilirsiniz.
DİKKAT : Derin Dondurucunuz çalı-
şırken kapağı açıldığında içerisine sıcak
ortam havası alındığından ve ürün
kapağı tekrar kapatıldığında sıcak
havanın hacmi daraldığı için, ürünün
içerisinde vakum oluşur. Kapağı kısa
süre içerisinde tekrar açmaya çalış-
tığınızda zorlukla karşılaşılacaktır.
Normal olan bu durum, 10 dakika süre
beklendiktensonraortadankalkacaktır.
Kapak contasının ürün içerisindeki
soğukluğu iyi muhafaza edebilmesi için
gerekli olan ve içinin doluluk oranına
bağlı olarak değişen bu süreç boyunca
kapısaplarınınzorlanmamasıgerekir.
kompre-
sör ışığı Kompresör ışığı
Sayfa: 15
Maksimum
yükleme çizgisi
ŸEğer dondurulmuş yiyecek paketi
YiyeceklerinYerleştirilmesi
nem oluşturmuş ve kötü kokuyorsa,
yiyecek daha önce uygun koşullarda
ŸYiyeceklerinizi , derin dondurucu-
saklanmamış ve bozulmuş olabilir. Bu
nuza yerleştirmeden önce, sızmaya
tipyiyeceklerisatınalmayınız!
veya dökülmeye neden olmayacak
şekilde paketleyiniz. Paketleme ŸHer zaman paket üzerindeki
yapmadığınız takdirde yiyecekler talimatlara uyunuz ve saklama
lezzetlerinikaybedervekururlar. süresini hiçbir zaman aşmayınız.
Eğer bir açıklama yoksa en fazla
ŸPaketleme için alüminyum folyo,
3 ay içerisinde tüketilmesi
polietilen torba veya kap, plastik kap
gerekmektedir.
gibimalzemelerkullanabilirsiniz.
ŸDonduracağınız yiyecekleri (et, ŸDondurulmuş yiyeceklerin saklama
kıyma, balık vs.) bir seferde tüketi- süreleri; ortam sıcaklığına, kapıların
lebilecek şekilde porsiyonlara ayı- sık açılıp kapanmasına, termostat
rarakdondurmalısınız. ayarlarına, yiyecek türüne ve
yiyeceklerin satın alındıktan don-
ŸAsla kısmen erimiş yiyeceklerinizi durucuya girene kadar geçen sürenin
tekrar dondurmayın ve 24 saat içinde uzunluğunagöredeğişir.
tüketin. Gıda zehirlenmesi gibi
ŸYiyeceklerinizi dondurucunuza
sorunlara sebep olabileceğinden
yerleştirirken, dondurucunuzun
sağlığınızaçısındantehlikeyaratabilir.
içindeki maksimumyüklemeçizgisini
ŸSıcak yemekleri soğumadan derin geçmeyiniz.
dondurucunuza yerleştirmeyin.
Derin dondurucu içindeki daha önce
dondurulmuş olan diğer besinlerin
bozulmasınasebepolursunuz.
ŸDondurulmuş yiyecekleri satın
alırken, uygun koşullarda dondu- Yiyeceklerinizin derin dondurucu
rulmuş olmasına ve paketin bozul- bölüm içine yerleştirilmesi ve
depolanması için bazı öneriler sayfa
mamışolmasınadikkatediniz.
16,17, 18,19'daverilmiştir.
ŸDondurulmuş yiyecekleri saklarken;
paket üzerindeki saklama koşullarına
mutlaka uyulmalıdır. Eğer bir
açıklama yoksa; yiyeceğin, mümkün
olan en kısa sürede tüketilmesi
gerekmektedir.
Sayfa: 16
Et ve Balık Hazırlama
En uzun
depolama süresi
(ay)
Biftek Folyo içine sararak 6 - 8
Kuzu Eti Folyo içine sararak 6 - 8
Dana Rosto Folyo içine sararak 6 - 8
Dana Kuşbaşı Ufak parçalar halinde 6 - 8
Koyun Kuşbaşı Parçalar halinde 4 - 8
Kıyma
Baharatlanmadan, yassı
paketler halinde
1 - 3
Sakatat (parça) Parçalar halinde 1 - 3
Sucuk - Salam
Zararlı olsa da
paketlenmelidir.
Tavuk ve Hindi Folyo içine sararak 4 - 6
Kaz ve Ördek Folyo içine sararak 4 - 6
Geyik - Tavşan
Porsiyonlar 2.5Kg. ve
kemiksiz olarak
6 - 8
Tatlısu balıkları
(Alabalık, Sazan,
Turna, Yayın) İçi ve pulları iyice
temizlendikten sonra
yıkanıp kurulanmalı,
gerektiğinde kuyruk ve
baş kısmı kesilmelidir.
2
Yağsız balıklar
(Levrek, Kalkan, Dil)
4
Yağlı balıklar
(Plamut,Uskumru,
Hamsi)
Lüfer,
2 - 4
Kabuklu deniz ürünleri
Temizlenmiş ve torbalar
içinde
4 - 6
Havyar
Ambalajında, alüminyum
ya da plastik kab içinde
2 - 3
Salyangoz
Tuzlu suda alüminyum
ya da plastik kab içinde
3
NOT : Dondurulmuş et çözüldüğünde Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişse
aynentazeetgibipişirilmelidir. kesinlikletekrardondurulmamalıdır.
Dondurucu Modunda Yiyecekleri Depolama Önerileri
Sayfa: 17
Sebzeler ve Meyveler Hazırlama
En uzun
depolama süresi
(ay)
Ayşekadın ve Sırık
fasulye
Yıkayıp küçük parçalar halinde
kestikten sonra şok haşlama
yaparak
10 - 13
Bezelye
Ayıklayıp yıkadıktan sonra şok
haşlama yaparak
12
Lahana
Temizlendikten sonra şok
haşlama yaparak
6 - 8
Havuç
Temizleyip dilimler halinde
kestikten sonra şok haşlama
yaparak
12
Biber
Sapını kesin, ikiye bölün ve
çekirdeklerini ayırın. Ardından
şok haşlama yapınız
8 - 10
Ispanak
Yıkayıp temizledikten sonra şok
haşlama yaparak
6 - 9
Karnabahar
Yapraklarını ayırın, göbeğini de
parçalara ayırdıktan sonra az
limonlu suda bekletin
10 - 12
Patlıcan
Yıkandıktan sonra 2cm.’lik
parçalar halinde kesin
10 - 12
Mısır
Temizleyip koçanıyla veya taneli
olarak paketleyin
12
Elma ve Armut
Kabuğunu soyarak
dilimleyin
8 - 10
Kayısı ve şeftali İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın 4 - 6
Çilek ve Ahududu Yıkayıp ayıklayın 8 - 12
Pişmiş meyve Kap içinde %10 şeker katarak 12
Erik, Kiraz, Vişne Yıkayıp, saplarını ayıklayın 8 - 12
Sayfa: 18
Pişmiş yemeklerde bulunan bazı sonra eklenmelidir. Yiyeceklerin
baharatların (anason, fesleğen, depolanma süresi kullanılan yağa
dereotu,sirke,baharatkarışımı,zencefil, bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin,
sarımsak, soğanı hardal, kekik, dana yağı, zeytinyağı, ve tereyağ,
mercanköşk, karabiber vb.) uzun süre uygunolmayanyağlariseyerfıstığıyağı,
saklandığında tatları değişir ve kuvvetli domuz yağıdır. Sıvı şekilde olan
bir tat kazanır. Bu yüzden dondurulacak yemekler plastik kaplarda, diğer
yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu yiyecekler ise plastik folyo veya torbada
edilen baharat, yiyecek çözüldükten dondurulmalıdır.
Süt Ürünleri Hazırlama
En uzun
Depolama
Süresi (Ay)
Depolama Koşulları
Paket
(homojenize) süt
Kendi paketinde 2 - 3
Sade süt - Kendi
paketinde
Peynir (beyaz
peynir hariç)
Dilimler halinde 6 - 8
Kısa süreli
depolamalarda
orijinal paketinde
bırakılabilir. Uzun
süreli depolamalarda
ayrıca plastik folyoda
saklanmalıdır.
Tereyağ, margarin Kendi ambalajında 6
Hamur işleri
En uzun
Depolama
süresi
(ay)
Oda sıcaklığında
çözülme süresi
(saat)
Fırında çözülme
süresi (dakika)
Ekmek 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Bisküvi 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Börek 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Turta 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Yufka 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)
Sayfa: 19
Soğutucu Modunda Yiyecekleri Depolama Önerileri
Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.
NOT :
Yiyecek Depolama süresi
Meyve ve sebzeler 1 hafta
Etve Balık 1 - 2 gün
Taze peynir 3 - 4 gün
Tereyağ ve Margarin 1 hafta
Şişelenmiş ürünler
Süt ve Yoğurt Üreticinin tavsiye süresi kadar
Yumurta 1 ay
Pişmiş yiyecekler
Sayfa: 20
BuzunEritilmesi
Buz kalınlığı yaklaşık 5 mm olduğunda
dondurucunuzun buzunun eritilmesini
öneririz. Buzu çözmeye başlamadan
önce ‘Super’ düğmesine basarak hızlı
dondurma fonksiyonunu başlatınız ve
24saatboyuncabuşekildeçalıştırınız.
Buz çözme işlemi sırasında donmuş
yiyecekleri üst üste istifleyerek serin bir
yerdesaklayınız.
ŸFişiduvardakiprizdençekiniz.
ŸAşağıda görüldüğü gibi bir kabı eri-
Temizlik
miş su akış kanalının altına yerleş-
tiriniz.
ŸDondurucuya 3 lt sıcak su yerleştirin,
kapağını kapatın ve 30 dakika kadar
Buz eritme işlemi bittikten sonra,
bekleyin, sonra da plastik bir kazıyıcı
içerisini her 1 litresine 2 çay kaşığı soda
ile (ürün ile birlikte verilmez) buz
katarak oluşturacağınız çözelti ile
tabakasınıçıkartınız.
sildikten sonra kuru ve temiz bir bezle
ŸBuzları çıkardıktan sonra, dondurucu tamamenkurulayınız.
iç tabanındaki ve dışındaki su akış
Derin dondurucunuzun iç duvarları
kanal tapalarını kendinize doğru
çizilebildiğinden, içerisinde aşındırıcı
çekip çıkararak dondurucunun
bulunan toz temizlik maddeleri ile
içerisindeki suyun boşalmasını
silmeyinizveovmayınız.
sağlayın.
Hiçbir şekilde temizlik için, içerisinde
ŸDondurucunuzu kuru bir bezle
klor bulunan toz veya sıvıları
temizleyiniz. Kanal tapalarını tek-
kullanmayınız.
rardanyerinetakmayıunutmayınız.
Hiçbir zaman kompresör bölümünü su
ile temizlemeyiniz. Çünkü kompresör
DİKKAT : Dondurucunun içine hiçbir
bölümüne giren su elektrik aksamı
zaman elektrikli bir alet koymayınız ve
bozabilirveelektrikçarpmalarınasebep
dondurucuyu temizlerken keskin bir
olabilir. Bu bölme sadece elektrik
aletkullanmayınız.
süpürgesiyle temizlenir. Kompresör
bölmesini temizlemek için önce derin
dondu rucunuzun fişini prizden
çıkarınız. Plastik panjurun vidalarını
sökerek çıkarınız. Temizlik bitiminde
panjurutekraryerinemonteediniz.
Temizliğebaşlamadanöncefişimutlaka
prizdençekin.
Temizlik ve Bakım
Sayfa: 21
Aydınlatma Lambasının
Değiştirilmesi
Derin dondurucunuzun fişini prizden
çıkarınız. Plastik lamba kapağinı bir
tornavida yardımıyla yan kenarındaki
tırnaklardan içe doğru bastırarak
kendinizedoğruçekipçıkarınız.
Lambayı çevirerek çıkarınız ve max. 15
Watt yeni bir lambayı yuvasına yerleş-
tiriniz.
Lambakapağınıtekraryerinetakınız.
Fişi prize takınız ve kullanıma devam
ediniz.
Sayfa: 22
Derin dondurucu
çalışmıyor.
Derin dondurucu
gereğinden fazla
ve sık çalışıyor.
Derin dondurucu
koku yapıyor.
Derin
dondurucunun
etrafında terleme
oluyor.
Fiş prize iyi oturmamıştır.
(Güç ışığının yanıp
yanmadığını kontrol edin.)
Prizde elektrik yoktur, arıza
vardır veya sigorta atmıştır.
Dondurucunuz ısı
kaynaklarına yakın
duruyordur.
Dondurucunuzun etrafında
hava dolaşımı için yeterli
boşluk yoktur.
Yiyecekleriniz uygun şekilde
paketlenmemiş, dökülmüş,
sızmış veya açık kaplarda
bulunuyor olabilir.
Dondurucunun içi yeterince
temiz olmayabilir.
Termostat ayar düğmesi
yetersiz konumdadır.
Çok dolu olması nedeniyle
hava akımı yetersizdir.
Kapağı sık sık açılıyor ya da
uzun süre açık bırakılıyor
olabilir.
Termostat ayar düğmesi
gereğinden fazla soğuğa
ayarlanmıştır.
Sorun Sebebi Çözüm
Fişin prize iyi oturmasını
sağlayın.
Prizin çalıştığından ve elektrik
olduğundan emin olun.
Sigortanın atıp atmadığını
kontrol edin.
Kapağı sık sık açılmamasına ve
uzun süre açık bırakılmamasına
dikkat edin.
Termostat ayar düğmesi uygun
konuma getirin.
Derin dondurucu
yeterince
soğutmuyor.
Kapağı sık sık açılıyor ya da
uzun süre açık bırakılıyor
olabilir.
Sorun Giderme
Termostat ayar düğmesi uygun
konuma getirin.
Dondurucunuzu çok fazla
doldurmayın.
Kapağı sık sık açılmamasına ve
uzun süre açık bırakılmamasına
dikkat edin.
Yiyeceklerinizi dondurucunuza
‘Yiyeceklerin Yerleştirilmesi’
bölümünde belirtildiği şekilde
yerleştirin.
Dondurucunuzu ısı
kaynaklarından en az 50cm
uzağa yerleştirin.
Dondurucunuzun etrafında
hava dolaşımı için en az 5cm
boşluk bırakın.
Dondurucunuzun içini
temizleyin.
Cihazınızda normal olmayan bir Cihazınız hala normal çalışmasına
durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki devam etmiyorsa Vestel İletişim
açıklamalar doğrultusunda sorunu Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili
çözmeye çalışabilirsiniz. Servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis
listesine ve iletişim bilgilerine web
sitesindenulaşabilirsiniz.
Sayfa: 23
Cihazın Çevreye Uygun Bir EnerjiTasarrufuİçınÖneriler
Şekilde Atılması Ÿ Ürününüzü belirtilen ortam sıcaklı-
ğındaçalıştırınız.
Eski dondurucular, izolas yon
malzemeleri ve CFC içeren soğutma Ÿ Ürününüzü ısıtıcı kaynakların bulun-
gazı ihtivaetmektedirler.Bunedenlees- duğu yerden uzak bir yere yerleş-
ki dondurucunuzu elden çıkarırken çev- tiriniz.
reyezararvermemeyeözengösterin.
Ÿ Ürününüzünkapısınıuzunsüreliaçık
bırakmayınız.
Ürünün üzerinde veya
bilgi etiketinde yer alan Ÿ Ürününüz ile duvar arasında en az
bu işaret, bu cihazın kul- 10 cm 'Ilk mesafe bırakınız. Aksi
lanım ömrünün sonunda durumda ısı alışverişini iyi yapa-
diğer evsel atıklarla birlik- mayacağı için ürünün performansı
te atılmaması gerektiğini belirtmek- düşerek daha fazla enerji harcan-
tedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının masınanedenolacaktır.
çevreye veya insan sağlığına olası
zararlarını önlemek için, lütfen bu Ÿ Ürününüzü güneş ışınlarına doğru-
cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve dan maruz kalmayacak şekilde yer-
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir leştiriniz.
tekrar kullanımını desteklemek için
Ÿ Ürününüzün termostat ayarını kış
sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme
aylarındadüşürünüz.
kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın
çevresel olarak güvenli geri dönüş- Ÿ Ürününüzün kondanser bakımını /
türme için nereye ve nasıl götüre- temizliğini mutlaka yaptırınız. Bu
ceğiniz konusunda bilgi almak üzere, işlemin yetkili servisler tarafından
ürünü satın aldığınız bayi veya yerel gerçekleştirilmesigerekmektedir.
kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün,
geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
AmbalajBilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj
atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte
atmayın. Yerel yönetimin belirttiği
toplamanoktalarınaatın.
Sayfa: 24
Müşteri'ninSeçimlikHakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış
olsabile,malınmüşteriyeteslimtarihindenitibarenikiyıllıkzamanaşımısüresiiçinde;
1) Satılanıgerivermeyehazırolduğunubildirereksözleşmedendönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik
haklarındanbiriniSatıcıyakarşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanınücretsizonarılmasınıisteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarındanbiriniiseSatıcıya,üreticiveyaithalatçıyakarşıkullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıporanındabedeldenindirimhaklarındanbirinikullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve
TüketiciHakemHeyetlerineyapabilir.
ÜretimYeri
Türkiye’de üretilmiştir.
Üretici Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.
No:199 34394
Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel : 0850 222 4 123
E-Posta : vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek
WhatsApp : 0536 075 4 123
Sayfa: 31
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123

Sorular & cevaplar

Vestel SD 200 DUAL A+ hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Vestel SD 200 DUAL A+ hakkında bir soru sorun

Vestel SD 200 DUAL A+ ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Vestel SD 200 DUAL A+ kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Vestel SD 200 DUAL A+ ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.