Vestel RETRO NFKY510 BEJ kılavuzu

AşağıdaVestel RETRO NFKY510 BEJ için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Vestel
  • Ürün: Buzdolabı
  • Model/isim: RETRO NFKY510 BEJ
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk

İçindekiler

Sayfa: 1
2
Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
Patlama / yangın tehlikesi riski olduğunu gösterir.
Fişi pirizden çıkartılması gerektiğini / cihazın enerjisinin kesilmesi-
nin gerektiğini gösterir.
İşin yetkili teknik servis tarafından yapılması ya da İletişim
Merkezi’nin aranması gerektiğini gösterir.
Sayfa: 2
3
Değerli Müşterimiz,
Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih
ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç
edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite
kontrollerinden geçirilen yeni nesil soğutma sistemli buzdolabını
kullanımınıza sunmaktadır.
Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir;
cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son
derece kolay olduğunu göreceksiniz.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun
yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde
doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz
faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde
okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayınız.
Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, kurulumu, güvenliği, kul-
lanım amaçları, temizliği ve bakımı, sorun giderme ile ilgili önemli bil-
giler içermektedir.
Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.
Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar riskini ortadan kaldıracak
gerekli güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması
halinde ürün her türlü garanti kapsamından çıkacaktır.
Buzdolabının montaj işlemi sadece Vestel Yetkili Servisi tarafından ya-
pılmalıdır.
Sayfa: 3
4
İçindekiler
Güvenlik Uyarıları.........................................................................................5
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri......................5
Teknik Özellikler...........................................................................................11
Buzdolabınızı Kullanmadan Önce............................................................... 12
Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.................................12
Genel Görünüm........................................................................................... 15
Kullanımı...................................................................................................... 17
Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi................................................17
Gösterge ve Kontrol Paneli................................................................................18
Buzdolabınızın Çalıştırılması...............................................................................19
Hızlı Dondurma Modu......................................................................................................19
Dondurucu Bölme Sıcaklık Ayarları...................................................................20
Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarları......................................................................20
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar........................................................................21
Aksesuar Bilgileri.................................................................................................22
Buzluk...................................................................................................................................... 22
Dondurucu Sepet............................................................................................................... 22
Raylı Saklama Bölmesi...................................................................................................... 23
Sebzelik Nem Kontrol Klapesi......................................................................................24
Yiyeceklerin Yerleştirilmesi..................................................................................26
Soğutucu Bölme.................................................................................................................26
Derin Dondurucu Bölme................................................................................................ 27
Temizlik ve Bakım........................................................................................ 32
Aydınlatma Materyalinin Değiştirilmesi............................................................32
Led Aydınlatmaların Değiştirilmesi...................................................................32
Sorun Giderme............................................................................................ 33
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları..............................................................38
Müşterinin Seçimlik Hakları........................................................................38
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.............................................................................39
Sayfa: 4
5
Güvenlik Uyarıları
Cihazı Kullanırken Dikkat
Edilmesi Gereken Güvenlik
Bilgileri
• Bu kullanım kılavuzunu her za-
man cihazınızla birlikte muhafa-
za edin. Cihazınızı ödünç verdi-
ğinizde bu kullanım kılavuzunu
da cihazınızla birlikte verin.
• Kullanım kılavuzunu cihazını-
zı kullanmadan önce, yanık,
elektrik çarpması, yangın veya
yaralanma riskini azaltmak için
dikkatlice okuyun ve cihazınızın
çalıştırılması, sorun giderilmesi
ve temizliğiyle ilgili talimatlara
uyun.
UYARI: Cihazın mahfa-
zasında veya gövdesinde
bulunan havalandırma deliklerini
açık tutunuz.
UYARI: Buz çözme işlemi-
ni hızlandırmak için mekanik
araçlar veya başka yapay yön-
temler kullanmayın.
UYARI: Üretici tarafından
önerilmedikçe, cihazın yiye-
cek saklanan kısımlarında elektrikli
cihazlar kullanmayın.
UYARI: Buzdolabının so-
ğutucu gaz devresine zarar
vermeyin.
UYARI: Ürünün dengesiz-
liğinden kaynaklanabilecek
zararlardan kaçınmak için, tali-
matlara uygun olarak ürün sabit-
lenmelidir.
• Eğer ürününüz soğutucu
akışkan olarak R600a kulla-
nıyorsa –bu bilgiyi soğutucudaki
etiketten görebilirsiniz- taşıma
ve montaj sırasında soğutma
elemanlarının hasar görmeme-
si için dikkatli olunması gerekir.
R600a çevre dostu ve doğal
bir gaz olmasına karşın patlayıcı
özelliğe sahip olduğundan, so-
ğutma elamanlarındaki herhan-
gi bir hasar nedeniyle oluşacak
bir sızıntı sırasında buzdolabınızı
açık alev veya ısı kaynağından
uzaklaştırıp cihazın bulunduğu
ortamı birkaç dakika süreyle ha-
valandırınız.
• Cihazın içerisinde yanıcı içeri-
ği bulunan aerosol kutuları gibi
patlayıcı maddeler bulundur-
mayın.
• Bu cihaz kapalı mekanlarda ev
ve benzeri yerlerde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Örneğin;
• Bu cihaz kapalı mekanlarda ev
ve benzeri yerlerde yalnızca yi-
yecek ve içecek saklamak üzere
tasarlanmıştır: Örneğin;
Sayfa: 5
6
–
–Dükkanlarda, mağazalarda,
ofislerde ve diğer çalışma or-
tamlarının personel mutfakla-
rında;
–
–Çiftlik evleri;
–
–Otel, motel ve diğer konakla-
ma tesislerinin müşterileri ta-
rafından odalarında kullanım;
–
–Yatak ve kahvaltı sunan yerler.
–
–Yiyecek içecek hizmeti ve
benzer perakende olmayan
uygulamalarda.
• Cihaz ticari ya da toplu kullanı-
ma uygun değildir.
• Bu cihaz 2000 m’yi aşan yük-
sekliklerde kullanılmak üzere ta-
sarlanmamıştır.
Cihazınızı sadece kullanım ama-
cına göre kullanın.
UYARI: Cihazınız kullanım ama-
cının dışında kullanılması hasar
veya tehlikeli durum ya­
ratabilir ve
cihazın garantisinin iptaline sebep
olur. Bu şartlarda oluşabilecek ha-
sarlar kullanıcı tarafından karşıla-
nır.
• Eğer besleme kablonuz prize
uygun değilse, herhangi bir teh-
likeyi önlemek amacıyla besle-
me kablosu yetkili servis tara-
fından değiştirilmelidir.
• Besleme kablonuz zarar gör-
müşse kablosu yetkili servis ya
da yetkili kişiler tarafından de-
ğiştirilmelidir.
• Buzdolabınızın şebeke kablo-
suna topraklı özel fiş takılmıştır.
Bu fiş en az 16 amper değerinde
topraklı özel priz ile kullanılma-
lıdır. Evinizde böyle bir priz yok
ise, uzman bir elektrikçiye yap-
tırınız.
• Cihazı sadece AC akımına ve
topraklı prize bağlayın. Toprak-
lama yapılmadan kullanma so-
nucu meydana gelebilecek za-
rarlardan üretici firma sorumlu
değildir.
• Olası elektrik çarpmalarını önle-
mek için cihazınızın elektrik pri-
zindeki topraklama hattının ve
elektrik kaçağı koruma devre-
sinin uygun durumda olduğun-
dan emin olun.
Cihazınızı asla
aşağıdaki durumlarda
kullanmayın:
• Cihaz, lambası, fiş veya elektrik
kablosu hasarlı ise,
• Cihaz düşürülürse, gözle görü-
lür hasar belirtisi varsa veya düz-
gün çalışmazsa,
• Cihaz, elektrikli parçalar görüle-
cek şekilde hasar görmüşse,
Sayfa: 6
7
• Cihaz ıslanmışsa, su veya diğer
sıvıların içine düşmüşse, sel bas-
kınına maruz kalmışsa, elektrik-
sel parçaları suyla temas etmiş-
se,
• Cihazdan garip bir ses, duman
ve koku gelirse.
Eğer yukarıdaki durumlardan biri-
si tespit edilirse, cihazınızı hemen
kapatın, güç bağlantısını kesin ve
yetkili servisle irtibata geçin. Ha-
sarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı
parçaları ciddi yaralanmalara ve
yangına neden olabilir.
UYARI: Yetkili olmayan kişilerce
yapılan işlemin neden olabileceği
zararlardan üretici firma sorumlu
değildir.
• Elektrik çarpma riski olduğu için
ürün arızalı iken kesinlikle çalış-
tırılmamalıdır. Yetkili servisle ile-
tişime geçmeden herhangi bir
işlem yapmayın.
• Cihazınızda herhangi bir arıza
meydana gelirse, cihazı kendiniz
tamir etmeye kalkışmayın. Ci-
hazı sökmeyin, yanlış bir şekilde
tekrar monte edilirse, kullanı-
lırken elektrik çarpması riskine
neden olabilir. Cihazın içinde
kullanıcı tarafından tamiri yapı-
labilecek parça yoktur.
• Üretici tarafından tavsiye edil-
meyen aksesuarların kullanılma-
sı cihaz hasarına ve yaralanma-
lara neden olabilir.
• Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar
ve fiziksel, işitsel veya aklî yete-
neklerinde kayıp olan veya tec-
rübe ve bilgi yoksunluğu çeken
kişiler tarafından denetim veya
cihazın güvenli kullanımı ile ilgili
talimatların verilmesi ve içerdiği
tehlikelerin anlaşılması duru-
munda kullanılabilir.
• Çocuklar cihaz ile oynamama-
lıdır. Çocukların kapıya tutunup
sarkmalarına izin vermeyin.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı,
gözetimsiz çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Eski buzdolabınız kilidi olan bir
buzdolabıysa, atmadan önce
kilidini kırın veya çıkartın; çünkü
çocuklar oynarken içine girerek
kendilerini kilitleyebilir ve bir ka-
zaya neden olabilir.
• Cihazı yalnızca tip levhası üze-
rindeki bilgilere göre bağlanmalı
ve çalıştırılmalıdır. Cihazı kullan-
madan önce elektrik şebeke-
nizin gerilim değerinin cihazın
anma değerleri plakasında belir-
tilen değer ile uyumlu olduğunu
kontrol edin.
Sayfa: 7
8
• Elektrik çarpması riskini önleye-
bilmek için cihazınızı açıkhava
koşullarında ve ıslak zeminler
üzerinde kullanmayın.
• Fişi prizden çıkartırken mutlaka
fişten tutun ve dışa doğru çekin,
kablodan çekmeyin.
• Cihaz beyan artık çalışma akımı
30 mA aşmayan bir artık akım
cihazı (RCD) üzerinden beslen-
melidir.
• Çoklu priz ve uzatma kablosu
kullanmayınız.
• Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş
kablolu fişi prize sokmayınız.
Asla kabloyu çekmeyiniz, bük-
meyiniz veya hasar vermeyiniz.
• Bıçak ve benzeri sivri uçlu alet-
lerle buzu kırmayınız veya kazı-
mayınız.
• Herhangi bir elektrik çarpması-
na sebebiyet vermemek için fişi
prizden kesinlikle ıslak elle takıp
çıkarmayınız.
Elektrik fişinin ucunu, prize takar-
ken kuru bir bez ile silin.
• Priz gevşekse buzdolabının fişi-
ni prize takmayın.
• Buzdolabınızın derin donduru-
cu bölmesine cam şişe ve kutu-
lardaki asitli içecekleri kesinlikle
koymayınız. Şişe ve kutular pat-
layabilir.
• Patlayıcı ve yanıcı maddeleri
emniyetiniz açısından buzdola-
bınıza koymayınız. Alkol oranı
yüksek içkileri, cihazınızın soğu-
tucu bölmesine ağızlarını sıkı bir
şekilde kapatarak ve dik olarak
yerleştirin.
• Yangın veya patlama riski oldu-
ğu için, ürünün yakınında yanıcı
spreyler püskürtmeyin.
• Ürünün üstüne içi sıvı dolu kap-
lar koymayın. Elektrikli bir par-
çanın üzerine su sıçrarsa elektrik
çarpması ve yangın riski ortaya
çıkar.
• Ürünün içinde bulunan hareketli
aksanlara elinizi veya vücudunu-
zun herhangi bir kısmını sıkıştır-
mamaya dikkat edin.
• Buzdolabındaki kapı ve çekme-
ce gibi kısımları kesinlikle destek
veya basamak olarak kullanma-
yın. Ürünün devrilmesine veya
aksamlarının zarar görmesine
neden olursunuz.
• Derin dondurucu bölmesi için-
de üretilen buzu çıkarırken elini-
zin temas etmesinden sakınınız,
buz yanıklara ve / veya kesiklere
neden olabilir.
• Dondurulmuş yiyeceklere ıslak
elle dokunmayın. Dondurma ve
buz küplerini, derin dondurucu
Sayfa: 8
9
bölmesinden çıkarır çıkarmaz
yemeyin.
• Dondurulan yiyecekler çözül-
düğünde tekrar dondurmayınız.
Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara
sebep olabileceğinden sağlığı-
nız açısından tehlike yaratabilir.
• Ambalaj malzemeleri çocuklar
için tehlikelidir. Bütün ambalaj
malzemelerini çocukların ulaşa-
mayacakları bir yerde muhafaza
edin.
• Ürün uzun süre kullanılma-
yacaksa fişini elektrik prizin-
den çekin ve içindeki yiyecekleri
çıkarın.
• Aşağıdaki durumlarda
cihazın fişinin prizden çeki-
lerek elektriğinin kesildiğinden
emin olun:
–
–Kurulum işleminden önce,
–
–Temizlik ve bakım işleminden
önce,
–
–Tamir işlemlerinden önce.
Temizlik ve Bakım Sırasında
Dikkat Edilecek Güvenlik
Bilgileri
• Cihazı “Temizlik ve Bakım” bö-
lümünde anlatıldığı gibi düzenli
bir şekilde temizleyin. Cihazın
temizlik ve bakımına başlama-
dan önce mutlaka cihazın fişini
prizden çekin.
• Cihazınızı su dökerek yıkama-
yın.
• Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık
ve sabunlu su ile yumuşak bir
bezle veya süngerle silin.
• Ürünün dış yüzey temizliğinde
ve krom kaplı parçaların temiz-
liğinde asla klor içeren su ya da
temizlik maddesi kullanmayınız.
Klor, bu tür metal yüzeylerde
paslanmaya neden olur.
• Plastik yüzeylerin korunması,
Buzdolabınızın plastik yüzey-
lerine zarar vermesi nedeniyle
sıvı yağları veya pişmiş yağlı ye-
mekleri buzdolabınıza ağzı açık
kaplarda koymayınız. Plastik
yüzeylere yağ dökülmesi veya
yağın sürülmesi durumlarında
ilgili bölgeyi hemen ılık suyla
temizleyip kurulayınız.
UYARI: Elektrik çarpma tehlike-
si! Cihazınızın içini, parçalarını ve
aksesuarlarını temizledikten son-
ra iyice kurulayıp dolabınıza yer-
leştirin. Cihazınızı çalıştıracağınız
zaman cihazınızın, aksesuarlarının
ve parçalarının kuru olduğundan
emin olun. cihazınızın elektrikli
parçalarının içine su girmesi ci-
hazınızda ciddi hasarlara sebep
olacaktır.
Sayfa: 9
10
UYARI: Buzdolabınızın temiz-
leme ve eritme işlemi için, kesin-
likle buhar veya buharlı temizlik
malzemeleri kullanmayın. Böyle
bir durumda buhar, buzdolabında
akım ihtiva eden bölgelere temas
ederek kısa devre veya elektrik
çarpmasına sebep olabilir.
Taşıma ve Nakliye Sırasında
Dikkat Edil­
mesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Buzdolabını taşırken ve yerleş-
tirirken so­
ğutucu gaz devresine
zarar vermeyin.
• Taşınırken ürünün içerisindeki
aksesuar­
ların zarar görmemesi
için aksesuarları sabitleyiniz.
• Cihazınızı taşırken ve kullanımı-
nız sırasında, cihazınızı 45 de-
receden fazla ya­
tırmayın, aksi
takdirde kompresör hasar göre-
cektir.
• Cihazınızda kapı kolu varsa, kapı
kolun­
dan tutup taşıma veya yer
değiştirme yapmayın.
• Orjinal ambalaj ve köpükler,
tekrar taşınma için (isteğe bağlı
olarak) saklanabilir.
• Tekrar taşınma durumunda buz-
dolabınızı kalın ambalaj, bant
veya sağlam iplerle bağlamalı
ve ambalaj üzerindeki taşıma
kurallarına mutlaka uymalısınız.
• Yer değiştirme ve taşınma sıra-
sında önce buzdolabınızın için-
deki hareket edebilen parçaları
(raflar, aksesuarlar, sebzelik vs.)
çıkartınız veya dolap içine bant-
layıp sarsıntıya karşı sağlamlaştı-
rınız.
Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm tek-
nik bilgiler, kullanım talimatları,
cihazın çalıştırılması ve bakımı,
cihazınızla ilgili son bilgileri içerir.
Üretici firma, bu kullanım kılavu-
zundaki talimatlara uyulmaması,
cihazın kullanım amacı dışında
kullanılması, yetkili olmayan ona-
rım işlemleri, cihaz üzerinde izin
verilmeyen değişikliklerin yapıl-
ması ve üretici firma tarafından
onaylanmamış yedek parçaların
kullanılması nedeniyle oluşabi-
lecek hasar ve yaralanmalar için
herhangi bir sorumluluk kabul et-
mez.
Sayfa: 10
11
Teknik Özellikler
Uyumluluk Bilgileri
• Cihazınız 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Ürün “AEEE” yönetmeliğine uygundur.
• Ürün PCB içermez.
Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU
(Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği ) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygundur.
Model adı
RETRO NFKY510 BEJ
RETRO NFKY510 YEŞİL
RETRO NFKY510 PEMBE
RETRO NFKY510 KIRMIZI
RETRO NFKY510 TURUNCU
Enerji sınıfı A +
Enerji tüketimi
1,043 (kW / 24 saat) / 381 (kW / yıl)
(Gerçek tüketim, cihazın nerede ve nasıl kulla-
nıldığına bağlıdır.)
Toplam Net hacim 437 lt
Soğutucu bölme Net hacim 342 lt
Soğutma bölmesi Net hacim 34 lt
Dondurucu bölme Net Hacim 95 lt
Yıldız Sınıfı (-18°C ve daha soğuk)
Dondurma kapasitesi 16 kg / 24 saat
İklim sınıfı T/N (16o
C - 43o
C)
(Y) Yükseklik 1868 mm
(G) Genişlik 700 mm
(D) Derinlik 818 mm
Ağırlık 109,6 kg
Elektrik girişi 220-240 V / 50 Hz
Sayfa: 11
12
Buzdolabınızı
Kullanmadan Önce
Kurulumda Dikkat Edilmesi
Gereken Güvenlik Bilgileri
• Kurulum ve tamir işlemle-
rini her zaman Yetkili Servise
yaptırın. Yetkili olmayan kişiler
tarafından yapılan işlemler ne-
deniyle doğabilecek zararlardan
üretici firma sorumlu tutulamaz.
Yetkili teknik servise ulaşmak
için İletişim Merkezi numara-
sını arayın.
UYARI: Kurulum esnasında ürü-
nün elektrik fişi prize takılı olma-
malıdır. Aksi halde ölüm ya da
ciddi yaralanma riski vardır.
Buzdolabınızı kullanmaya başla-
madan önce, “Güvenlik” ve “Ku-
rulum” bölümündeki talimatlara
uygun hazırlıkların yapıldığından
emin olun.
• Kurulum işleminden sonra
elektrik fişi kolayca erişilebilir ol-
malıdır.
• Buzdolabınızı kullanmaya baş-
lamadan önce iletişim merkezi
numarasını arayarak size en ya-
kın yetkili servise ulaşabilir, buz-
dolabınızın kurulması, çalıştırıl-
ması ve kullanılması konusunda
yardım talebinde bulunabilirsi-
niz.
UYARI: Ürünün yerleştirileceği
odanın kapı aralığı, ürünün geçe-
meyeceği kadar darsa odanın ka-
pısını çıkarıp ürünü yan çevirerek
geçirin. Olmuyorsa yetkili servisi
arayın.
• Bu cihazı nemli, yağlı, tozlu bir
konuma, doğrudan güneş ışığı-
na veya suya /neme maruz kal-
mayacak şekilde uygun bir yere
yerleştiriniz. Cihazı açık havada,
nemli ortamda veya yağmur al-
tında kullanmayın.
• Ocak, fırın, kalorifer peteği ve
soba gibi ısı kaynaklarından en
az 50 cm, elektrikli fırınlardan ise
en az 5 cm uzakta olmalıdır.
• Buzdolabınızın üstüne ağır eşya
koymayınız ve üstten en az 15
cm boşluk kalacak şekilde uy-
gun bir yere yerleştiriniz.
• Buzdolabınız, bir derin dondu-
rucu ile yan yana yerleştirilirse
aralarında en az 2 cm açıklık bı-
rakılması, dış yüzeyde nem yo-
ğuşmasını önlemek açısından
gereklidir.
• (Cihazınızda varsa) Kondense-
rin (arkadaki siyah kanatlı kısım)
duvara dayanmaması için size
Sayfa: 12
13
verilen mesafe ayar
plastiğini şekilde
gösterildiği gibi 90°
döndürerek takınız.
• Buzdolabı montajında duvar ile
buzdolabının arka bölgesi ara-
sındaki boşluk 75 mm’yi aşma-
malıdır.
• Buzdolabınızın düzgün ve sar-
sıntısız çalışması için ayarlana-
bilir ön ayakların uygun yüksek-
liğe getirilerek karşılıklı olarak
dengelenmesi gerekir. Bunu,
ayarlı ayakları saat yönünde (ya
da ters yönde) çevirerek sağla-
yabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler
dolaba yerleştirilmeden önce
yapılmalıdır.
• Buzdolabınızı kullanmadan
önce, bir çay kaşığı yemek so-
dası katacağınız ılık su ile bü-
tün parçalarını silip daha sonra
temiz su ile durulayarak kuru-
layınız. Temizlik işlemi bittikten
sonra tüm parçaları yerlerine
yerleştiriniz.
• Buzdolabınızın altında hava do-
laşımını engelleyecek hali, kilim
vs. olmamalıdır.
Kapının Açılış Yönünün
Değiştirilmesi
• Buzdolabınızın kapaklarındaki
kapı kollarının montajı buzdo-
labınızın ön yüzeyinden yapıl-
mışsa, buzdolabınızın kapısının
açılış yönü değişemez.
• Ayrıca kapı kolu bulunmayan
modellerde de kapı açılış yönü
değişimi mümkündür.
• Eğer sahip olduğunuz buzdola-
bının kapısının açılma yönü de-
ğişebiliyorsa, kapı yönü değişimi
için İletişim Merkezi numarasını
arayıp teknik destek talep edi-
niz.
Sayfa: 13
14
Ayarlı Ayakların Ayarlanması
Buzdolabınızın düzgün ve sarsın-
tısız çalışması için ayarlanabilir ön
ayakların uygun yüksekliğe geti-
rilerek karşılıklı olarak dengelen-
mesi gerekmektedir. Bunu, ayarlı
ayakları saat yönünde (ya da ters
yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz.
Bu işlem, yiyecekler dolaba yer-
leştirilmeden önce yapılmalıdır.
Sayfa: 14
15
Genel Görünüm
Bu görsel ve tanıtım yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B
13
14
15
16
A
12
17
Sayfa: 15
16
Bu görsel ve tanıtım yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.
A. Soğutucu bölme
B. Dondurucu bölme
1. Soğutucu bölme rafları
2. Chiller sıcaklık kontrol klapesi
3. Chiller üsü cam raf
4. Chiller raf kapağı
5. Chiller rafı
6. Sebzelik üstü cam raf
7. Sebzelik
8. Lamba butonu
9. Dondurucu bölme üst sepet
10. Dondurucu bölme alt sepet
11. Ayarlı ayaklar
12. Buzluklar
13. Kapı şişelik rafı
14. Kapı orta rafı
15. Kapı üst rafları
16. Yumurtalık
17. Elektronik gösterge kontrol paneli
Sayfa: 16
17
Kullanımı
Yeni Nesil Soğutma
Teknolojisi Hakkında Bilgi
Yeni nesil soğutma sistemli buzdolapları-
nın, çalışma sistemi diğer statik buzdolap-
larının çalışma sisteminden farklıdır.
Normal buzdolaplarında, dondurucu bö-
lümde kapı açılmalarında buzdolabının içi-
ne giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu
bölme içerisinde buz oluşumuna neden
olur. Oluşan bu kar ve buzun belirli zaman
aralıklarında eritilmesi için buzdolabının
durdurulması ve bu işlem sırasında soğuk-
luğunun korunması gereken yiyeceklerin
dışarı çıkarılması, biriken karın ve buzun
temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması ge-
rekmektedir.
Yeni nesil soğutma sistemli dolaplarda ise,
dondurucu bölmede durum tamamen
farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava
dondurucu bölümlere birçok noktadan ho-
mojen olarak üflenir. Raf aralarına dahi ho-
mojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde
bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün
olarak soğutulması sağlandığı gibi, nem ve
buz oluşumuna da olanak verilmez.
Soğutucu bölmede ise yine dondurucu
bölmeye benzer bir yapı olacaktır. Soğu-
tucu bölmenin üst tarafında bulunan fan
yardımıyla emilen hava, soğutucu hava ka-
nalının arkasından geçerken soğutulur ve
yine hava kanalı boyunca bulunan delikler-
den tekrar dışarı verilir. Böylece soğutucu
bölümde soğutma işlemi gerçekleştirilmiş
olur. Hava kanalında bulunan delikler en
uygun noktalara yerleştirilerek, soğutucu
bölümün sıcaklık dağılımının homojen ol-
masına dikkat edilmiştir.
Bölmeler arası hava geçişi olmadığı için
buzdolabınızın 2 ayrı bölümündeki kokular
birbirine karışmaz.
Bu nedenle sahip olduğunuz Yeni nesil so-
ğutma sistemli buzdolabınız, geniş hacim
ve estetik görüntüsünün yanı sıra size bü-
yük bir kullanım kolaylığı da sağlar.
Sayfa: 17
18
Gösterge ve Kontrol Paneli
1. Dondurucu bölme ayar butonu:
Dondurucu bölme sıcaklık değerlerinin
değiştirilmesini ve hızlı dondurma mo-
dunu etkinleştirmeyi sağlar. Donduru-
cu bölme sıcaklık değeri; -16, -18, -20,
-22, -24 o
C olarak ayarlanabilir.
Hızlı dondurma modunu aktif etmek
için dondurucu bölme ayar butonuna
3 saniye boyunca basılması gerekir.
Ürünün bulunduğu ortamın çok sıcak
olduğu durumlarda dondurucu bölme
sıcaklık değeri -22 ve -24 o
C ye ayar-
lanamaz.
2. Soğutucu bölme ayar butonu:
Soğutucu bölme sıcaklık değerlerinin
değiştirilmesini sağlar. Soğutucu böl-
me sıcaklık değeri; 8, 6, 5, 4, 2 o
C ola-
rak ayarlanabilir.
3. Dondurucu bölme sıcaklık ayar göster-
gesi
4. Soğutucu bölme sıcaklık ayar göster-
gesi
5. Ekonomi modu göstergesi
6. Hızlı dondurma modu göstergesi
7. Alarm/Servis Çağırma göstergesi
5
3
6
4
7
1 2
Sayfa: 18
19
Buzdolabınızın Çalıştırılması
Cihazın fişi takıldığında 2 saniyeliğine tüm semboller gösterildikten sonra başlangıç de-
ğerleri dondurucu ayar göstergesinde -18°C ve soğutucu ayar göstergesinde +4°C olarak
gösterilecektir.
Hızlı Dondurma Modu
Nasıl kullanılır?
Hızlı dondurma modunu aktif etmek için
dondurucu sıcaklık ayar butonuna 3 saniye
boyunca basınız. Mod seçilince gösterge
üzerindeki kar simgesi aydınlanacak ve
göstergeden bip sesi duyulacaktır.
Mod süresince ;
• Soğutucu sıcaklık değerleri değiştirilebi-
lir.
• Ekonomi modu seçilemez.
• Hızlı dondurma modu, dondurucu sıcak-
lık ayar butonuna tekrar basılarak sonlan-
dırılabilir.
Not:
• 24 saat içinde dondurulabilecek maksi-
mum taze yiyecek miktarı (kg cinsinden)
cihaz etiketinde gösterilir.
• Maksimum dondurucu kapasitesine
ulaşacak optimum cihaz performansı
için etkin Hızlı dondurma modunu taze
yiyeceği dondurucuya koymadan 3 saat
önce ayarlayın.
Not: Hızlı Dondurma modu 24 saat son-
ra veya dondurucu sensör sıcaklığı -32 °C
altına düştüğünde otomatik olarak iptal
edilecektir.
Sayfa: 19
20
Dondurucu Bölme Sıcaklık
Ayarları
• Dondurucu bölme sıcaklık değeri gös-
tergesinin ilk sıcaklık değeri -18°C’dir.
• Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu-
na bir defa basın.
• Bu butona her basışınızda, daha düşük
sıcaklık değerine ayarllanır:
(-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C)
• Ekonomi modu, dondurucu bölme sı-
caklık değeri -18°C ye ayarlandığında
otomatik olarak devreye girmektedir.
Soğutucu Bölme Sıcaklık
Ayarları
• Soğutucu bölme sıcaklık değeri göster-
gesinin ilk sıcaklık değeri +4°C'dir.
• Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonuna
bir defa basın.
• Bu butona her basışınızda, daha düşük
sıcaklık değeri ayarlanır. (+8°C, +6°C,
+5°C, +4°C, +2°C)
Dondurucu Bölme Soğutucu Bölme Açıklamalar
-18°C 4°C
Normal kullanım içindir ve en iyi performansı bu
konumda alabilirsiniz.
-20°C,-22°C veya -24°C 4°C
Ortam sıcaklığı 30°C'yi geçtiğinde tavsiye
edilir.
Hd 4°C
Yiyeceklerin kısa zamanda dondurmak
istediğinizde kullanılmalıdır.
-18°C, -20°C,-22°C veya
-24°C
2°C
Ortamın sıcak olması veya çok kapı açıp
kapamadan dolayı soğutucu bölmenizin
yeterince soğuk olmadığını düşünündüğünüz
takdirde bu sıcaklık ayarları kullanılmalıdır.
Sayfa: 20
21
Sıcaklık Ayarları İle İlgili
Uyarılar
• Enerji kesintisi olduğunda yaptığınız sı-
caklık ayarları bozulmayacaktır.
• Buzdolabınızın 10°C den daha soğuk
ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısın-
dan tavsiye edilmez.
• Sıcaklık ayarları, soğutucu ve dondurucu
kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandı-
ğı, içerisinde ne kadar yiyecek saklandı-
ğı ve buzdolabınızın bulunduğu ortam
sıcaklığı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
• Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan son-
ra tamamen soğuyabilmesi için, ortam
sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar ke-
sintisiz çalışması gerekir.Bu süre zarfında,
buzdolabınızın kapılarını sık açıp kapa-
mayınız ve aşırı doldurmayınız.
• Buzdolabınızın fişini prizden çektikten
sonra tekrar çalıştırmak istediğinizde
veya enerjinin kesilip gelmesi durumun-
da; buzdolabınızın kompresörünün zarar
görmesini engellemek için, buzdolabı-
nızın 5 dakika gecikmeyle çalışmasını
sağlayan bir fonksiyon bulunmaktadır.
Buzdolabınız 5 dakika sonra normal bir
şekilde çalışmaya başlayacaktır.
• Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen
iklim sınıfına göre, standartlarda belir-
tilmiş ortam sıcaklık aralıklarında çalışa-
cak şekilde tasarlanmıştır. Buzdolabının
belirtilen sıcaklık değerlerinin dışındaki
ortamlarda çalıştırılması, soğutma verim-
liliği açısından tavsiye edilmez.
Not: Ortamın sıcaklığı 38°C'den fazlay-
sa dondurucu bölmesi sıcaklığı -22°C ve
-24°C olarak ayarlanamaz. Sadece -16°C,
-18°C, -20°C değerlerine getirilebilir.
İklim sınıfı Ortam sıcaklığı o
C
T 16 - 43 o
C arası
ST 16 - 38 o
C arası
N 16 - 32 o
C arası
SN 10 - 32 o
C arası
Sayfa: 21
22
Aksesuar Bilgileri
Buzluk
• Buz kabını yerinden çıkartmak için önce
üst sepeti sonuna kadar çekiniz. Daha
sonra buzluğu ön kısmınından tutarak
çıkarınız.
• Buz kabının 3/4’nü su ile doldurup yerine
yerleştiriniz.
• Yaklaşık 2 saat sonra buzlarınızı alabilirsi-
niz.
• Buz kabını çıkartarak servis yapabilirsiniz.
Not: Buz kabını su ile doldurup tekrar do-
laba yerleştirirken, buz kabına eğim verme-
den, yatay pozisyonda yerleştirmeye dikkat
ediniz. Aksi taktirde buz kabının içindeki su
sepete dökülebilir.
Dondurucu Sepet
• Bu bölme, besinlerinizin daha düzenli
muhafaza edilmesini ve onlara daha ra-
hat ulaşmanızı sağlar.
• Dondurucu sepetleri çıkarmak için; da-
yandığı yere kadar kendinize doğru çeki-
niz, sepetin yanlarında bulunan tutamak-
lardan tutarak ön kısmını yukarı doğru
kaldırıp çıkarınız.
• Dondurucu sepetleri takmak için; aynı
işlemin tersini yapınız.
Not:
a) Dondurucunun kapısını kapatırken,
dondurucu sepetlerin tamamen kapalı ol-
duğundan emin olunuz.
b) Dondurucu sepetleri çıkarırken, mutlaka
sepetin yanlarında bulunan tutamaklardan
tutunuz.
Buzluklar
Sayfa: 22
23
Raylı Saklama Bölmesi
Raylı saklama bölmesinin 3 farklı işlevsel
kullanımı mevcuttur:
–
– 1- 0°C Bölmesi Olarak Kullanımı: Bu
bölmeyi bu işlevde kullanmak için resim-
de gösterilen sürgülü parça(kapak)’yı
açık pozisyona getirip, soğutucu sıcaklı-
ğını 2°C ‘ye ayarlayınız.
–
– 2- Sebzelik Olarak Kullanımı: Bu böl-
meyi sebzelik olarak kullanmak için sür-
gülü parça (kapak)’yı kapatmanız yeter-
lidir.
–
– 3- Chiller Olarak Kullanımı: Bu böl-
meyi chiller olarak kullanmak için resim-
de gösterilen sürgülü parçayı açık pozis-
yona getirip soğutucu sıcaklığını 4 ya da
5 °C’lerden herhangi biri olacak şekilde
ayarlayınız. Bu sayede bu bölümün sıcak-
lığı, soğutucunuzun sıcaklığından 1-2°C
kadar daha soğuk olacak şekilde ayarlan-
mış hale gelecektir.
• Raylı saklama bölmesi 0°C bölmesi ola-
rak kullanıldığında, besinlerinizin 0°C’de
kalmasını sağlar. Derin dondurucu böl-
mesinden çıkardığınız donmuş gıdanın
çözülmesi için veya 1-2 gün içerisinde
tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balıkları
(plastik torba veya paketler halinde) vb.
bu bölmede ayrıca dondurmaya gerek
duymadan saklayabilirsiniz. (Su 0°C’de
donar ancak, tuz veya şeker içeren yiye-
cekler daha soğuk ortamlarda donabilir. )
• Raylı saklama bölmesini kendinize doğru
yavaşça çekerek açınız. Bu esnada kapak
kendiliğinden açılacaktır.
Uyarı: Bu bölmeye donmasını istediğiniz
gıdaları veya buzlukları koymayınız.
Kapalı Açık Kapalı Açık
Kapak
Sayfa: 23
24
Raylı Saklama Bölmesini
Yerinden Çıkarmak İçin;
• Kapağı kaldırarak tamamen açınız. (Re-
sim-1)
• Bölmeyi raylar üzerinde kaydırarak ken-
dinize doğru çekiniz. (Resim-2)
• Rayların üzerinde bulunan tekerlekleri
stoplama noktasından kurtararak bölme-
yi yerinden çıkarınız. (Resim-3)
Sebzelik Nem Kontrol Klapesi
Sebzeliğin aşırı yüklenmesi durumunda sebzeliğin ön tarafında bulunan sebzelik klapesi
açık konuma alınmalıdır. Bu sayade sebzeliğe giren hava kontrol edilerek nem oranı ayar-
lanır ve yiyeceklerin dayanım ömürleri artırılır.
Cam rafta yoğunlaşma görürseniz rafın önünde bulunan bu klapeyi açmalısınız.
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Açık Kapalı Kapalı Açık
Sayfa: 24
25
Sebzeliklerin Takılıp
Çıkartılması
• Bölmeyi raylar üzerinde kaydırarak ken-
dinize doğru çekiniz. (Resim-1)
• Rayların üzerinde bulunan tekerlekleri
stoplama noktasından kurtararak bölme-
yi yerinden çıkarınız. (Resim-2)
Not: Sebzeliği takmak için işlemlerin tersi-
ni yapmanız yeterlidir. Resim 1
Resim 2
Aksesuarlar bölümündeki tüm yazılı ve görsel anlatımlar, cihazınızın modeline göre değiş-
kenlik gösterebilir. Açıklanan aksesuarların hepsi ürününüzde bulunmayabilir. Ürününüzde
bulunmayan aksesuarlar için yapılan açıklamaları dikkate almayınız.
Sayfa: 25
26
Yiyeceklerin Yerleştirilmesi
Soğutucu Bölme
• Normal çalışma koşulları için buzdola-
bınızın soğutucu bölme sıcaklık ayarının
+4 / +6 o
C konumuna ayarlamak yeterli
olacaktır.
• Nem ve koku oluşmasını önlemek için
besinlerin buzdolabına kapalı kaplarda
veya üzerleri örtülerek yerleştirilmelidir.
• Sıcak yiyecek ve içeceklerin buzdolabına
yerleştirilmeden önce oda sıcaklığına so-
ğutulması gerekir.
• Meyve ve sebzeler ayrıca sarmadan
doğrudan sebzelik bölmesine yerleştiri-
lebilir.
• Soğutucu hava kanalı, soğutucu bölüme
soğuk hava dağıtır. Kanalların önünün yi-
yeceklerle kapatılıp, hava akışının engel-
lenmesinden kaçınılmalıdır. Paketlenmiş
yiyecekleri ve kapları soğutucu bölümün
lamba ve kapağına dayamayınız.
• Lütfen yiyeceklerinizin taze gıda bölme-
sindeki sıcaklık sensörünün bulunduğu
bölgeye temas etmesini engelleyiniz.
Taze gıda bölmesinin ideal saklama sı-
caklığını koruması için yiyeceklerin sen-
sörü engellememesi gerekir.
Önemli Not:
• Buzdolabına konan sıvıların ve sulu yiye-
ceklerin üstü kapatılmalıdır. Aksi takdir-
de dolabın içindeki nem oranı artar. Bu
da buzdolabının daha fazla çalışmasına
sebep olur. Yiyeceklerin ve içeceklerin
üstlerinin kapatılması ile ayrıca tat ve lez-
zetlerinin de korunması sağlanmış olur.
• Buzdolabının arka kısmına nemli yiye-
cekleri koymaktan kaçının, soğuk havayla
temas edince donabilir. Bunu önlemek
için yiyecekleri kapalı bir kapta muhafaza
ediniz.
Sıcaklık sensörü
Sayfa: 26
27
Derin Dondurucu Bölme
• Normal çalışma koşulları için dondurucu
bölmesi sıcaklık değerini -18 o
C / -20 o
C
değerine ayarlamanız yeterli olacaktır.
• Dondurucu, taze yiyecekleri dondurmak,
derin dondurulmuş ya da dondurulmuş
yiyecekleri uzun süre saklamak ve buz
üretmek için kullanılır.
• Buzdolabını maksimum dondurma kapa-
sitesinde kullanmak istiyorsanız:
Dondurulmuş yiyecekleri diğer sepetler-
den üst sepete yerleştirdikten sonra Su-
per Dondurma modunu çalıştırın. Super
Dondurma modu aktif olduktan 24 saat
sonra otomatik olarak durdurulacaktır.
–
– Dondurmak istediğiniz yiyecekleri
buzdolabınızın dondurma kapasitesini
aşmadan dondurucu bölmesinin alt
sepetine yerleştirin.
–
– Süper Dondurma modunu kullanırken
dondurmak istediğiniz taze yiyecekle-
rin yanına önceden dondurulmuş yiye-
cekler koymamalısınız.
Bunları ayrı yerlere koyduktan sonra “Sü-
per Dondurma” modunu yeniden etkin-
leştirin. Yiyeceklerinizi dondurulduktan
sonra diğer dondurulmuş yiyeceklerin
yanına koyabilirsiniz (“Süper Dondurma”
modunun 2. aktivasyonundan en az 24
saat sonrası için).
• Taze yiyecekleri dondururken; 24 saat
içerisinde dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı cihazın etiketinde (kg
cinsinden) gösterilmiştir.
• Taze ve sıcak yiyecekleri dondurmak için
dondurucu kapısının raflarına koymayın.
Yalnızca donmuş yiyecekleri saklamak
için kullanın.
• Taze ve sıcak yiyecekleri dondurulmuş
Yiyecek
En uzun
Depolama süresi
Soğutucu bölümde
yerleştirileceği yer
Meyve ve sebzeler 1 Hafta Sebzelik bölmesinde
Et ve Balık 2 Gün
Plastik folyo veya torbalara sarılmış
olarak (Cam raf üzerinde)
Taze peynir 3 - 4 Gün Peynir-Tereyağ raflarında
Tereyağ ve Margarin 1 Hafta Peynir-Tereyağ raflarında
Şişelenmiş ürünler
(Süt ve diğer içecekler)
Üreticinin tavsiye
süresi kadar
Kapı raflarında
Yumurta
Üreticinin tavsiye
süresi kadar
Yumurtalıklarda
Pişmiş yiyecekler 2 Gün Her rafta
• Patates, soğan ve sarımsak buzdolabın-
da saklanmamalıdır.
Yiyeceklerinizin soğutucu bölüm içine yer-
leştirilmesi ve saklanması için aşağıda bazı
öneriler verilmiştir:
Sayfa: 27
28
yiyeceklerle yan yana koymayın, dondu-
rulmuş yiyecekler eriyebilir.
• Taze yiyeceği dondururken (örn., et, ba-
lık ve kıyma) bunları bir kerede kullana-
cağınız miktarlara bölün.
• Dikkat: Küçük miktarlardaki yiyecekleri
dondururken dondurucu bölmesi sıcaklık
ayarını Süper dondurma moduna ayar-
lanması gerekmez. Bu enerji tasarrufu
yapmanızı sağlayacaktır.
• Dondurulmuş yiyecekleri saklamak için;
dondurulmuş yiyecek paketlerinin üs-
tündeki talimatlara dikkatle uyulmalıdır,
yiyecek üzerinde bir talimat yoksa satın
alınma tarihinden itibaren en fazla 3 ay
saklanmalıdır.
• Dondurulmuş yiyecek satın alırken bun-
ların uygun sıcaklıklarda dondurulduğun-
dan ve paketlerinin bozulmadığından
emin olun.
• Dondurulmuş yiyecekler, kalitenin ko-
runması için uygun kaplarda taşınmalı ve
mümkün olan en kısa zamanda cihazın
dondurucu bölmesine yerleştirilmelidir.
• Dondurulmuş yiyeceğin paketinde nem
ve anormal şişme işaretleri varsa, muh-
temelen daha önce uygun olmayan bir
sıcaklıkta saklanmıştır ve içeriği bozul-
muştur.
• Dondurulmuş yiyeceğin saklama ömrü
oda sıcaklığına, ayarlanmış sıcaklık ayarı-
na, buzdolabı kapağının açılma sıklığına,
yiyeceğin türüne ve yiyeceğin marketten
eve taşınması için geçen süreye bağlıdır.
Her zaman paket üzerindeki talimatlara
uyun ve belirtilen saklama süresini hiçbir
zaman geçirmeyin.
Önemli Not:
• Buzdolabındaki derin dondurucudan
çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün ön-
ceden alt bölmeye konulursa, orada çö-
zülerek buzdolabında soğutmaya destek
olur. Enerji tasarrufu sağlanır. Buzluktaki
malzeme doğrudan açığa konulursa
enerji kaybına sebep olur.
• Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen
taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldük-
ten sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar
dondurulmamalıdır.
• Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baha-
ratların (anason, fesleğen, dereotu, sirke,
baharat karışımı, zencefil, sarımsak, so-
ğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber
vb.) uzun süre saklandığında tadları deği-
şir ve kuvvetli bir tad kazanır. Bu yüzden
dondurulacak yiyecekler az baharatlan-
malı ya da arzu edilen baharat, yiyecek
çözüldükten sonra eklenmelidir.
• Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan
yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; mar-
garin, dana yağı, zeytinyağı ve tereyağ,
uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı
ve domuz yağıdır.
• Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplar-
da, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya
torbada dondurulmalıdır.Yiyeceklerinizin
derin dondurucu bölüm içine yerleştiril-
mesi ve depolanması için sayfa 29, 30 ve
31 ‘de bazı öneriler verilmiştir.
Sayfa: 28
29
Et ve Balık Hazırlama
En uzun depolama
süresi
(ay)
Biftek Folyo içine sararak 6 - 8
Kuzu Eti Folyo içine sararak 6 - 8
Dana Rosto Folyo içine sararak 6 - 8
Dana Kuşbaşı Ufak parçalar halinde 6 - 8
Koyun Kuşbaşı Parçalar halinde 4 - 8
Kıyma
Baharatlanmadan, yassı paketler
halinde
1 - 3
Sakatat (parça) Parçalar halinde 1 - 3
Sucuk - Salam Zararlı olsa da paketlenmelidir.
Tavuk ve Hindi Folyo içine sararak 4 - 6
Kaz ve Ördek Folyo içine sararak 4 - 6
Geyik - Tavşan
Porsiyonlar 2.5Kg. ve kemiksiz
olarak
6 - 8
Tatlısu balıkları (Alabalık,
Sazan, Turna, Yayın) İçi ve pulları iyice temizlendikten
sonra yıkanıp kurulanmalı,
gerektiğinde kuyruk ve baş kısmı
kesilmelidir.
2
Yağsız balıklar (Levrek, Kalkan,
Dil)
4
Yağlı balıklar (Plamut,
Uskumru, Lüfer, Hamsi)
2 - 4
Kabuklu deniz ürünleri Temizlenmiş ve torbalar içinde 4 - 6
Havyar
Ambalajında, alüminyum ya da
plastik kab içinde
2 - 3
Sayfa: 29
30
Sebzeler ve Meyveler Hazırlama
En uzun depolama
süresi
(ay)
Ayşekadın ve Sırık fasulye
Yıkayıp küçük parçalar halinde kestikten
sonra şok haşlama yaparak
10 - 13
Bezelye
Ayıklayıp yıkadıktan sonra şok haşlama
yaparak
12
Lahana
Temizlendikten sonra şok haşlama
yaparak
6 - 8
Havuç
Temizleyip dilimler halinde kestikten
sonra şok haşlama yaparak
12
Biber
Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini
ayırın. Ardından şok haşlama yapınız
8 - 10
Ispanak
Yıkayıp temizledikten sonra şok
haşlama yaparak
6 - 9
Karnabahar
Yapraklarını ayırın, göbeğini de
parçalara ayırdıktan sonra az limonlu
suda bekletin
10 - 12
Patlıcan
Yıkandıktan sonra 2cm.’lik parçalar
halinde kesin
10 - 12
Mısır
Temizleyip koçanıyla veya taneli olarak
paketleyin
12
Elma ve Armut
Kabuğunu soyarak
dilimleyin
8 - 10
Kayısı ve şeftali İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın 4 - 6
Çilek ve Ahududu Yıkayıp ayıklayın 8 - 12
Pişmiş meyve Kap içinde %10 şeker katarak 12
Erik, Kiraz, Vişne Yıkayıp, saplarını ayıklayın 8 - 12
Sayfa: 30
31
Süt Ürünleri Hazırlama
En uzun
Depolama
Süresi (Ay)
Depolama Koşulları
Paket
(homojenize) süt
Kendi paketinde 2 - 3 Sade süt - Kendi paketinde
Peynir (beyaz
peynir hariç)
Dilimler halinde 6 - 8
Kısa süreli depolamalarda orijinal
paketinde bırakılabilir. Uzun süreli
depolamalarda ayrıca plastik
folyoda saklanmalıdır.
Tereyağ, margarin Kendi ambalajında 6 Kendi ambalajında
Hamur işleri
En uzun
Depolama süresi
(ay)
Oda sıcaklığında
çözülme süresi (saat)
Fırında çözülme süresi
(dakika)
Ekmek 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Bisküvi 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Börek 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Turta 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Yufka 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)
Sayfa: 31
32
Temizlik ve Bakım
• Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde
anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temiz-
leyin.
• Cihazın temizlik ve bakımına baş-
lamadan önce mutlaka cihazın fişini
prizden çekin.
• Cihazınızı su dökerek yıkamayın.
• Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık ve sabun-
lu su ile yumuşak bir bezle veya sünger-
le silin. Temizleme suyunun, dondurucu
bölmesinin ön taban kısmındaki delik-
lere, kumanda panosuna ve aydınlatma
sistemlerinin içine girmemesine dikkat
edin.
• Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile
temizleyin. Bulaşık makinasında yıkama-
yın.
• Temizlik için tiner, benzin, asit gibi yanıcı,
parlayıcı ve eritici malzemeler asla kul-
lanmayın.
• Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuar-
larını temizledikten sonra iyice kurulayıp
dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıra-
cağınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının
ve parçalarının kuru olduğundan emin
olun.
• Yılda en az bir kere kondenser (arka-
da siyah kanatlı kısım) kuru ye yumuşak
bir fırça kullanılarak temizlenmelidir. Bu,
buzdolabınızın daha verimli çalışmasını
ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlaya-
caktır.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Ciha-
zınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını
temizledikten sonra iyice kurulayıp dola-
bınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracağınız
zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve par-
çalarının kuru olduğundan emin olun. ciha-
zınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi
cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.
Aydınlatma Materyalinin
Değiştirilmesi
Led Aydınlatmaların
Değiştirilmesi
Cihazınızda aydınlatma için soğutucu böl-
mede 1 adet şerit led lamba kullanılmıştır.
Led lambaların miktarları ve konumları
modele göre değişkenlik gösterebilir.
Led aydınlatma
Led lambalar arızalanıp değişmesi gerek-
tiği durumlarda lütfen iletişim merkezi nu-
marasını arayıp teknik destek talep ediniz.
Sayfa: 32
33
Sorun Giderme
Kontrol uyarıları ;
Eğer soğutucu ve dondurucu bölümlerinin sıcaklıkları olmayan seviyelerde ise veya cihaz-
la ilgili herhangi bir problem varsa buzdolabınız sizi uyarır. Uyarılar gösterge panosundaki
dondurucu ve soğutucu bölme ayar göstergelerinde uyarı kodları ile yapılır.
Hata kodu Anlamı Nedeni Ne yapmalı
! Arıza Uyarıları
Buzdolabı parçalarından
biri veya bir kaçı
arızalandığında ya da
soğutma sisteminde bir
sorun olduğunda görülür.
En kısa zamanda VESTEL
iletişim merkezini arayıp
teknik destek talep ediniz.
DuGu
Düşük voltaj
uyarısı
Buzdolabını besleyen
gerilim 170 Voltun altına
düştüğünde, buzdolabı
bekleme konumuna
geçer.
Bu özellik düşük voltajdan
dolayı kompresörün
arızalanmasını engellemek
içindir. Gerilim, tekrar
istenen Düzeye geldiğinde
buzdolabı otomatik olarak
çalışmaya başlayacaktır.
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrul-
tusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmi-
yorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine
web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Sorun Sebebi Çözüm
Buzdolabınız çalışmı-
yor.
Elektrik arızası olabilir.
Uzman bir elektrikçi ile iletişme
geçin.
Cihazın fişi prize uygun şe-
kilde takılmamış
Sıkıca prize takın.
Fişin takıldığı prizin sigor­
tası ya da ana sigorta atmış
olabilir.
Sigortanın çalışır konuma getiril-
mesini sağlayın.
Sayfa: 33
34
Sorun Sebebi Çözüm
Buzdolabınız çalışmı-
yor.
Prizde arıza olabilir.
Prizde arıza olup olmadığını
kontrol etmek için buzdolabını-
zın fişini çalıştığına emin olduğu-
nuz bir başka prize tekrar takıp
deneyin.
Çalışan başka bir prizde çalıştır-
maya devam edin ya da ehliyetli
bir elektrik teknisyenine prizini­
zi
değiştirtin.
Buzdolabınız yeterli
soğutma yapmıyor.
Buzdolabınız yeterli
soğutma yapmıyor.
Sıcaklık ayarları doğru ol-
mayabilir.
Sıcaklık ayarlarını daha soğuk ko-
numa getirin.
Buzdolabınızın kapıları sık
açılıyor veya uzun süreli
açık kalıyor olabilir.
Kapıları sık açıp kapatmayın.
Özellikle bu durumda birkaç saat
kapıları açıp kapatmayın.
Buzdolabınızın kapıları tam
olarak kapanmamış olabilir.
Dolabın içine yüklenen yiyecek-
ler kapıya temas ediyor olabilir.
Bu durumu düzelttiğiniz halde
kapılar kapanmıyorsa yetkili tek-
nik servisten yardım talep ediniz.
Buzdolabınıza, hava dola­
şımını engelleyecek şekilde
arka duvarına temas eden
kap veya yiyecek yerleşti­
rilmiş olabilir.
Dolabınızın içine yiyecekleri
yerleştirirken bu duruma dikkat
ediniz.
Buzdolabınız aşırı derece­
de dolu olabilir.
Fazla yüklenmiş yiyecekleri do-
laptan çıkartmalısınız.
Buzdolabınız ile arka duvar
arasında yeterli mesafe ol-
mayabilir.
“Buzdolabınızı kullanmadan
önce” kısmında açıklanan mesafe
ayar plastiği ile gerekli boşluğu
bırakabilirsiniz.
Çalışma ortam sıcaklığı
ürününüzün standartlarına
uygun olmayabilir.
Çalışma ortam sıcaklığının kı-
lavuzda belirtilen limitler içinde
olduğundan emin olun.
Sayfa: 34
35
Sorun Sebebi Çözüm
Buzdolabınızda yi-
yecekler gereğinden
fazla soğuyor.
Sıcaklık ayarları doğru ol-
mayabilir.
Sıcaklık ayarlarını bir konum daha
sıcak konuma getirin.
Derin dondurucu bölme­
sinde çok miktarda yeni
yerleştirilmiş yiyecek ola-
bilir.
Bu durumda, onları dondurmak
için kompresör daha uzun çalışa-
cağından soğutma bölmesindeki
yiyecekleri de gereğinden fazla
soğutması mümkün olabilir. Bir
süre sonra sorun kendiliğinden
düzelebilir.
Buzdolabınız sesli ça-
lışıyor.
Ayarlanan sıcaklık seviye-
sinin sabit kalabilmesi için,
kompresör zaman zaman
devreye girecektir. Bu sıra­
da buzdolabınızdan gele-
cek sesler fonksiyon gereği
normaldir.
Gereken sıcaklık seviyesine ulaş-
tığı zaman, sesler otomatik ola-
rak azalacaktır.
Buzdolabınız sesli
çalışmaya devam edi-
yor olabilir.*
Cihazınız dengede olma-
yabilir. Ayarlı ayaklar ayar-
lanmamış olabilir.
Cihazınızın ayaklarını kullanma
kılavuzunda anlatıldığı biçimde
ayarlayın.
Cihazınızın arkasında bir
şey var olabilir.
Cihazın arkasındaki eşyaları kal-
dırın.
Cihazınızdaki raflar veya
raflardaki tabaklar titreşim
kaynaklı gürültüye sebep
olabilir.
Rafları ve/veya tabakları yeniden
yerleştirin.
Cihazınızın üstüne konan
eşyalar titreşim kaynaklı
gürültüye sebep olabilir.
Cihazın üzerine eşya koymayı-
nız.
Buzdolabınızın için-
de nem oluşuyor.
Yiyecekler düzgün amba­
lajlanmamış olabilir. Buz-
dolabınıza koymadan önce
kaplar iyi­
ce kurulanmamış
olabilir.
Yiyecekleri kuru bir kapta ağzı
kapalı olarak buzdolabınıza yer-
leştirin.
Sayfa: 35
36
Sorun Sebebi Çözüm
Buzdolabınızın için-
de nem oluşuyor.
Buzdolabınızın kapıları çok
sık açılıyor olabilir. Kapı
açıldığında, odadaki hava-
da bulunan nem buzdola-
bına girer. Özellikle odanın
nem oranı çok yük­
sek ise,
kapıyı ne kadar sık açarsa-
nız, nem birikimi o kadar
hızlı olur.
Buzdolabınızın kapılarını daha
seyrek açmaya dikkat ediniz.
Buzdolabınızda bazı
yiyecekler donuyor.
Buzdolabının arka kısmına
koyulan nemli yiyecekler
soğuk havayla temas etmiş
olabilir.
Arka kısma nemli yiyecekleri
koymaktan kaçınınız. Kapalı bir
kapta muhafaza ediniz.
Kapılar düzgün bir
biçimde açılıp kapan-
mıyor.
Yiyecek paketleri kapıla-
rın kapanmasını engelliyor
olabilir.
Dolabınıza yiyecekleri yüklerken
bu duruma dikkat edin.
Kapı bölmeleri, raflar ve
çekmeceler düzgün yerleş­
tirilmemiş olabilir.
Rafların ve bölmelerin düzgün
yerleşmesini sağlayın.
Kapı contaları bozuk veya
yırtılmış olabilir.
Bu durumda yetkili teknik servis-
ten yardım talep edin.
Buzdolabınız düz bir ze­
minde olmayabilir.
Buzdolabınızın kurulumunu ve
çalışmasını düz bir zeminde ger-
çekleştirin.
Kapı contasının te-
mas ettiği kabinin
kenarı sıcak olabilir.
Özellikle yaz aylarında (sı-
cak hava­
larda), kompresör
çalışması esnasın­
da, dolap
üzerinde contanın temas
ettiği yüzeylerde ısınma
oluşabilir.
Normal bir durumdur.
Sayfa: 36
37
Önemli Notlar
• Ani elektrik kesilmesinde veya fişi priz-
den takıp çıkarmalarda buzdolabınızın
soğutma sistemindeki gazın basıncı he-
nüz dengelenmemiş olduğu için, komp-
resör koruyucu termiği atacaktır. 5-10
dakika sonra buzdolabınız çalışmaya
başlayacaktır, endişe edilecek bir durum
yoktur.
• Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmaya-
caksanız (yaz tatillerinde gibi), fişi priz-
den çıkartın ve eritme işleminden sonra
Temizlik ve bakım bölümünde anlatılan
uyarıları dikkate alarak temizleyip nem ve
koku oluşmasını engellemek için kapıyı
açık bırakın.
• Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz
halde buzdolabınızda hala sorun varsa,
lütfen İletişim Merkezi numarasını arayıp
teknik destek talep ediniz.
• Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üre-
tilmiş olup, sadece evde ve belirtilen
amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada top-
lu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin
buna aykırı kullanımında, TKHK hüküm-
lerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve
garanti süresi içinde arızalardan üretici ve
satıcının mesuliyetinin kalktığını önemle
belirtiriz.
* Normal Sesler;
Çıtırtı (Buz Kırılma) Sesi:
• Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
• Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (ci-
haz malzemesindeki genleşmeler).
Kısa çıtlama: Kompresör devreye girdi-
ğinde veya devreden çıktığında duyulur.
Kompresör sesi (Normal motor sesi):
Bu ses, kompresörün normal çalıştığı an-
lamına gelir. Kompresör, devreye girerken,
kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.
Fokurtu ve şırıltı sesi: Bu ses, sistemdeki
soğutucu akışkanın borular içinde akması
esnasında oluşur.
Su akış sesi: Buz çözme işlemi esnasında,
buharlaştırma kabına akan suyun normal
sesidir. Cihazda buz çözme işlemi yapılır-
ken bu ses duyulabilir.
Hava üfleme sesi (Normal fan sesi): Fan
bulunan cihazlarda sistem normal çalışır-
ken hava sirkülasyonundan dolayı bu ses
duyulabilir.
Sayfa: 37
38
Eski ve Kullanım Dışı
Buzdolapları
Cihazın Çevreye Uygun Bir
Şekilde Atılması
• Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdo-
labıysa, atmadan önce kilidini kırın veya
çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine
girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir ka-
zaya neden olabilir.
• Eski Soğutucu ve dondurucular, izolas-
yon malzemeleri ve CFC içeren soğut-
ma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle
eski buzdolabınızı elden çıkarırken çevre-
ye zarar vermemeye özen gösterin.
Elektrikli ve elektronik ev
eşyalarında bulunabilecek
zararlı maddelerin çevre ve
insan sağlığı üzerine olum-
suz etkilerini en aza indirmek
amacıyla atık haline gelmiş
olan ürününüzü,
–
– diğer evsel atıklardan ayrı toplayınız,
–
– yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri
kazanım veya bertarafına katkıda bulun-
mak için belirlenen toplama noktalarına
götürünüz,
–
– kayıt dışı toplama yapanlara vermeyiniz.
Toplama noktaları ile ilgili olarak bağlı bu-
lunduğunuz belediyeler veya ürünü satın
aldığınız dağıtıcı ile görüşünüz.
Ambalaj Bilgisi
Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze-
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel
yönetimin belirttiği ambalaj toplama nok-
talarına atın.
Müşterinin Seçimlik
Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması du-
rumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış
olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;
1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönme,
2.Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış
bedelinden indirim isteme, seçimlik
haklarından birini Satıcıya karşı;
3.Aşırı bir masraf gerektirmediği takdir-
de, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme,
4.İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli
ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini ise Satıcıya, üretici
veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlük-
leri beraberinde getirecek olması hâlinde
tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden
indirim haklarından birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
Sayfa: 38
39
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler
–
– Cihazı serin, havalandırması iyi bir odaya
yerleştirin, direkt güneş ışığına maruz kal-
masından ve ısı kaynaklarının (radyatör,
fırın ....vb.) yakınına koymaktan sakının.
Aksi takdirde yalıtım plakası kullanın.
–
– Sıcak yiyecek ve içeceklerin cihaz dışında
soğumasını bekleyin.
–
– Donmuş gıdaları, çözülmesi için buz-
dolabına koyun. Donmuş bir gıda çö-
zülürken mevcut düşük ısısı buzdolabı-
nın soğumasına yardımcı olur. Böylece
enerjiden tasarruf edilmiş olur. Donmuş
gıdanın dışarıya konulması enerji israfına
neden olur.
–
– İçecekleri ve sulu yemekleri buzdolabı-
na koyarken kapalı bir kapta olmalarına
dikkat edin. Aksi takdirde cihaz içindeki
nem artacaktır. Bu ise çalışma süresini
uzatır. İçeceklerin ve sulu yemeklerin ka-
palı kaplarda muhafaza edilmeleri ayrıca
kokularının ve tatlarının bozulmasını en-
geller.
–
– İçecekleri ve gıdaları buzdolabına koyar-
ken, cihazın kapısını mümkün olduğunca
kısa süre açık tutun.
–
– Cihaz içinde farklı sıcaklık değerlerine
sahip bölümleri kapalı tutun. (sebzelik,
chiller bölümü ....vb.)
–
– Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır.
Eskimiş contaları değiştirin.
–
– Enerji tüketiminin artmasını önlemek için,
arada sırada cihazın arkasını yumuşak ve
kuru bir boya fırçası veya benzeri bir alet
yardımıyla temizleyin.
Sayfa: 40
41
SATICI
FİRMANIN
Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura
Tarihi
Fatura
No
Kaşe
ve
İmza
ALICININ
Adı,
Soyadı
Adresi
Tel
GARANTi
BELGESi
MALIN
Cinsi
BUZDOLABI
Markası
VESTEL
Modeli
Seri
No
Teslim
Tarihi
ve
Yeri
Azami
Tamir
Süresi
20
İşgünü
Garanti
Süresi		
2
Yıl
Genel
Müdür
Ergün
Güler
TÜRKiYE
GENEL
DAĞITICISI:
Vestel
Ticaret
A.Ş.
Levent
199
Büyükdere
Cad.
No:199
34394
Şişli/İstanbul
-
Türkiye
Tel:
0850
222
4
123
Web:
www.vestel.com.tr/destek
E-posta:
vmh@vestel.com.tr
ÜRETiCi
FiRMA:
Vestel
Beyaz
Eşya
San.
ve
Tic.
A.Ş.
Manisa
Şubesi
Manisa
OSB
III.
Kısım
Keçiliköy
Osb
Mah.
Mustafa
Kemal
Bulv.
No:10
Yunusemre/Manisa
-
Türkiye
Tel:
0850
222
4
123
Web:
www.vestel.com.tr/destek
E-posta:
vmh@vestel.com.tr
Sayfa: 41
42
GARANTİ
ŞARTLARI
1.
Garanti
süresi
malın
teslim
tarihinden
itibaren
baslar
ve
2
yıldır.
2.
Malın
bütün
parçaları
dahil
olmak
üzere
tamamı
firmamız
garantisi
kapsamındadır.
3.
Malın
garanti
süresi
içerisinde
arızalanması
durumunda,
tamirde
geçen
süre
garanti
süresine
eklenir.
Malın
tamir
süresi
en
fazla
20
iş
günüdür.
Bu
süre
mala
ilişkin
arızanın
servis
istasyonuna,
servis
istasyonunun
olmaması
durumunda,
malın
satıcısı,
bayii,
acentası,
temsilciliği,
ithalatçısı
veya
üreticisinden
birisine
bildirim
tarihinden
itibaren
başlar.
Malın
arızasının,
10
iş
günü
içinde
giderilmemesi
halinde;
üretici
veya
ithalatçı,
malın
tamiri
tamamlanıncaya
kadar,
benzer
özelliklere
sahip
başka
bir
malı
tüketicinin
kullanımına
tahsis
etmek
zorundadır.
4.
Malın
garanti
süresi
içinde,
gerek
malzeme
ve
işçilik,
gerekse
montaj
hatalarından
dolayı
arızalanması
halinde,
işçilik
masrafı,
değiştirilen
parça
bedeli
ya
da
başka
herhangi
bir
ad
altında
hiçbir
ücret
talep
edilmeksizin
tamiri
yapılacaktır.
5.
Tüketicinin
tamir
hakkını
kullanmasına
rağmen
malın;
		a)
Garanti
süresi
içinde
tekrar
arızalanması,
		b)
Tamiri
için
gereken
azami
sürenin
aşılması,
		c)
Tamirinin
mümkün
olmadığının,
yetkili
servis
istasyonu,
			
satıcı,
üretici
veya
ithalatçı
tarafından
bir
raporla
			
belirlenmesi,
durumlarında;
tüketici
malın
bedel
iadesini,
			
ayıp
oranında
bedel
indirimini
veya
malın
ayıpsız
misli
ile
			
değiştirilmesini
satıcıdan
talep
edebilir.
Satıcı,
tüketicinin
			
talebini
reddedemez.
Bu
talebin
yerine
getirilmemesi
			
durumunda
satıcı,
üretici
ve
ithalatçı
müteselsilen
			
sorumludur.
6.
Malın
kullanma
kılavuzunda
yer
alan
hususlara
aykırı
kullanılmasından
kaynaklanan
arızalar
garanti
kapsamı
dışındadır.
7.
Garanti
belgesi
ile
ilgili
olarak
çıkabilecek
sorunlar
için
T.C.
Gümrük
ve
Ticaret
Bakanlığı
Tüketicinin
Korunması
ve
Piyasa
Gözetimi
Genel
Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
GARANTİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
-
MÜŞTERİNİN
DİKKAT
ETMESİ
GEREKEN
HUSUSLAR
1.
Garanti
Belgesi
üzerinde
mamulün
orijinal
seri
numarasında
tahrifat
yapıldığı
hallerde
garanti
geçersizdir.
2.
Garanti
yükümlülüğünün
geçerli
olabilmesi
için,
VESTEL
yetkili
personelinden
ya
da
yetkili
servislerinden
başka
hiçbir
kimsenin,
hiçbir
şekilde
cihazın
tamir
ve
tadiline
müdahale
etmemesi
gerekmektedir.
3.
Arızalı
cihazın
tamir
yerini
(cihazın
kullanıldığı
yer
veya
servis
atölyesi)
ve
şeklini
yetkili
servis
belirler.
4.
Aşağıda
açıklanan
koşullarda
arızalı
cihaz
garanti
kapsamına
girmez:
		a)
Cihaza
bağlanan
dış
donanımdan
(regülatör,
kesintisiz
güç
			
kaynağı
vb.)
kaynaklanan
arızalar,
		b)
Anormal
voltaj
düşüklüğü
veya
fazlalığından,
hatalı
			
elektrik
tesisatından,
cihazın
etiketinde
belirtilenden
farklı
			
bir
şebeke
gerilimine
bağlanmasıyla
oluşan
arızalar,
		c)
Malın
tesliminden
sonraki
nakiller
ve
yerleştirme
sonucu
			
(düşme,
aşırı
sarsılma,
darbe
vs.)
oluşabilecek
arızalar,
		d)
Cihazın
kullanım
hatalarından
meydana
gelen
dış
ve
iç
			
yüzeylerdeki
bozulma,
çizilme,
kırılmalar
ve
arızalar,
		e)
Doğa
olaylarının
(yıldırım,
sel,
su
baskını,
deprem,
yangın
			
vs.)
yol
açacağı
arızalar.
Bu
gibi
durumlarda
arızalı
cihaz,
VESTEL
yetkili
uzmanları
tarafından
tamir
edilecek,
standart
tamir
ücreti
alınacaktır.
5.
Garanti
Belgesi’nin
tekemmül
ettirilerek
tüketiciye
verilmesi
sorumluluğu
tüketicinin
malı
satın
aldığı
yetkili
satıcı,
acente
ya
da
temsilciliklere
aittir.
Garanti
Belgesi,
satın
alınan
mala
ilişkin
faturanın
tarihi
ve
sayısı
ile
seri
numarasını
içermek
zorundadır.
MÜŞTERİ’NİN
SEÇİMLİK
HAKLARI
Müşteri;
malın
6502
sayılı
Tüketicinin
Korunması
Hakkında
Kanun
hükümleri
uyarınca
ayıplı
olduğunun
anlaşılması
durumunda,
ayıp
daha
sonra
ortaya
çıkmış
olsa
bile,
malın
müşteriye
teslim
tarihinden
itibaren
iki
yıllık
zamanaşımı
süresi
içinde;
1.
Satılanı
geri
vermeye
hazır
olduğunu
bildirerek
sözleşmeden
dönme,
2.
Satılanı
alıkoyup
ayıp
oranında
satış
bedelinden
indirim
isteme,
seçimlik
haklarından
birini
Satıcıya
karşı;
3.
Aşırı
bir
masraf
gerektirmediği
takdirde,
bütün
masrafları
satıcıya
ait
olmak
üzere
satılanın
ücretsiz
onarılmasını
isteme,
4.
İmkân
varsa,
satılanın
ayıpsız
bir
misli
ile
değiştirilmesini
isteme,
seçimlik
haklarından
birini
ise
Satıcıya,
üretici
veya
ithalatçıya
karşı
kullanılabilir.
Ücretsiz
onarım
veya
malın
ayıpsız
misli
ile
değiştirilmesinin
satıcı
için
orantısız
güçlükleri
beraberinde
getirecek
olması
hâlinde
tüketici,
sözleşmeden
dönme
veya
ayıp
oranında
bedelden
indirim
haklarından
birini
kullanabilir.
Müşteri;
şikâyet
ve
itirazları
konusundaki
başvurularını
Tüketici
Mahkemelerine
ve
Tüketici
Hakem
Heyetlerine
yapabilir.
Sayfa: 43
Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.
Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.
Üretici Firma:
VestelBeyazEşyaSan.veTic.A.Ş.ManisaŞubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköy Osb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
52215838

Sorular & cevaplar

Vestel RETRO NFKY510 BEJ hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Vestel RETRO NFKY510 BEJ hakkında bir soru sorun

Vestel RETRO NFKY510 BEJ ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Vestel RETRO NFKY510 BEJ kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Vestel RETRO NFKY510 BEJ ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.