Vestel Firin kılavuzu

AşağıdaVestel Firin için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Vestel
  • Ürün: Fırın
  • Model/isim: Firin
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk

İçindekiler

Sayfa: 1
2
Değerli Müşterimiz,
Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiği-
niz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edi-
nen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol-
lerinden geçirilen cihazınızı kullanımınıza sunmaktadır.
Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; ci-
hazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son de-
rece kolay olduğunu göreceksiniz.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun
yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde, do-
ğaya zarar vermeden üretilmiştir.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz
faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde
okuyunuz ve ileride tekrar incelemek için saklayınız. Kullanım kılavu-
zundakitalimatlarauyulmalıdır.CihazınızınmontajişlemisadeceVestel
Yetkili Servisi’ne yaptırılmalıdır. Cihazınızın topraklaması yapılmalıdır.
UYARI... Ağır yaralanma ya da ölüm risklerini belirtir.
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ... Yüksek gerilim risklerini belirtir.
DİKKAT... Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
SERVİS... İşin yetkili teknik servis tarafından yapılması ya da
İletişim Merkezi’nin aranması gerektiğini gösterir.
Sayfa: 2
3
İçindekiler
Güvenlik Uyarıları.........................................................................................4
Teknik Özellikler...........................................................................................11
Genel Görünüm........................................................................................... 13
Kurulum ve Kullanıma Hazırlık ....................................................................14
Genel Uyarılar ve Önlemler...............................................................................16
Fırının Kullanımı.......................................................................................... 17
Kontrol Paneli.......................................................................................................17
Fırın Fonksiyonları Kullanımı................................................................................................18
Fırında Kullanılan Aksesuarlar............................................................................22
Temizlik ve Bakım........................................................................................23
Temizlik ................................................................................................................23
Bakım...................................................................................................................24
Pişirme Tablosu............................................................................................ 25
Sorun Giderme............................................................................................26
Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması ....................................... 27
Müşterinin Seçimlik Hakları ...................................................................... 27
Enerji Bilgi Fişi.............................................................................................28
Sayfa: 3
4
Güvenlik Uyarıları
Cihazı Kullanırken Dikkat
Edilmesi Gereken Güvenlik
Bilgileri
• ÖZENLİ KULLANMAK
İÇİN, CİHAZI GAZ TÜ-
PÜNE BAĞLAMADAN
ÖNCE CİHAZI TANIMAK
AMACIYLA BU TALİMAT-
LARI DİKKATLİ OKUYU-
NUZ. BU TALİMATLAR
DAHA SONRA BAŞVUR-
MAK AMACIYLA SAK-
LANMALIDIR
• CiHAZ KILAVUZU BİR-
DEN FAZLA MODEL
BİLGİSİ İÇİN OLUŞTU-
RULMUŞTUR. CİHA-
ZINIZ, KILAVUZ İÇE-
RİSİNDE BAHSEDİLEN
ÖZELLİKLERİ İÇERMİ-
YOR OLABİLİR. KUL-
LANIM KILAVUZUN-
DA ŞEKİLLİ İFADELERİ
OKURKEN DİKKAT EDİN.
Genel Güvenlik Uyarıları
• Bu cihaz, denetim sağlanması
veya cihazın güvenli bir şekil-
de kullanılması ve karşılaşılan
tehlikelerin anlaşılması ile ilgili
bilgi verilmesi durumunda,
yaşları 8 ile üzerinde olan ço-
cuklar ve fiziksel, işitsel veya
akli yetenekleri azalmış veya
tecrübe ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynama-
malıdır. Temizleme ve kullanı-
cı bakımı çocuklar tarafından
denetimsiz olarak yapılma-
malıdır.
• Cihaz ve erişilebilir bölümle-
ri, kullanım esnasında sıcaktır.
Isıtma elemanlarına dokun-
maktan kaçınmak için özen
gösterilmelidir.
• Sürekli gözetim sağlanmı-
yorsa 8 yaş altındaki çocuklar
uzak tutulmalıdır.
• Fırın kapısı açık iken çocuk-
ların kapıya tırmanmasına ve
üzerine oturmasına izin veril-
memelidir.
• UYARI: Ambalaj malze-
meleri çocuklar için tehlikelidir.
Bütün ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacakları bir
yerde muhafaza edin.
Sayfa: 4
5
• UYARI: Yangın tehlikesi:
Malzemeleri pişirme yüzeyin-
de muhafaza etmeyiniz.
• UYARI: Yüzey çatlak
ise, elektrik çarpması ihtimali-
ni önlemek için cihazın devre-
sini kapatınız.
• Cihaz harici bir zamanlayıcı
veya ayrı bir uzaktan kuman-
da sistemi ile çalışmak üzere
tasarlanmamıştır. Ürününüz
tüm kabul edilebilir yerel ve
uluslararası standartlara ve
yönetmeliklere uygun üretil-
miştir.
• Kullanım sırasında, cihaz ısınır.
Fırın içersinde yer alan ısıtıcı-
lara dokunmamaya özen gös-
terilmelidir.
• Fırın kapı camını ve diğer yü-
zeyleri sert aşındırıcı temizle-
yiciler ve keskin metal spatula
ile temizlemeyiniz.
• Bu işlemler yüzeylerin çizil-
mesine sebep olabilir. Bu çi-
zikler camların kırılması veya
yüzeylerin zarar görmesine
sebep olabilir.
• Cihazı temizlemek için buhar-
lı temizleyici kullanmayınız.
• UYARI: Elektrik çarpma-
sı riskini yok etmek için lamba
değiştirilmeden önce cihazın
elektrik bağlantısının kesildi-
ğinden emin olunmalıdır.
• DİKKAT: Pişirme veya
ızgaranın kullanımı sırasında
ulaşılabilen kısımlar sıcak ola-
bilir. Küçük çocuklar uzak tu-
tulmalıdır.
• Ürününüz tüm kabul edilebilir
yerel ve uluslararası standart-
lara ve yönetmeliklere uygun
üretilmiştir.
• Bakım ve onarım çalışmala-
rı sadece yetkili servis tek-
nisyenleri tarafından yapılır.
Kurulumun ve bakımın yet-
kili olmayan teknisyenler ta-
rafından yapılması sizin için
tehlikeli olabilir. Herhangi bir
şekilde cihazın özelliklerini
değiştirmek veya düzenlemek
tehlikelidir.
• Kurulum öncesi ürününüzün
yerel dağıtım koşullarının (do-
ğal gaz ve gaz basıncının ya
da voltaj ve frekansının) ve ci-
hazın ayarlarının uygun oldu-
ğundan emin olun. Bu cihaz
Sayfa: 5
6
için uygun koşullar etikette
belirtilmiştir
• DİKKAT: Bu cihaz sade-
ce yemek pişirmek ve ev tipi
cihaz olarak tasarlanmıştır ve
başka herhangi bir amaç ya
da başka bir cihaz ile kullanıl-
mamalıdır. Örneğin; Ticari şe-
kilde ve ev tipi olmayan kulla-
nım ve oda ısıtmada kullanım
gibi.
• UYARI: Cihazınız kul-
lanım amacının dışında kul-
lanılması hasar veya tehlikeli
durum yaratabilir ve cihazın
garantisinin iptaline sebep
olur. Bu şartlarda oluşabilecek
hasarlar kullanıcı tarafından
karşılanır.
• Ürünü kapı kulbundan tuta-
rak çekmeye ya da kaldırmaya
çalışmayın.
• Güvenliğinizi sağlamak için
tüm olası güvenlik önlemleri
alınmıştır. Cam kırılabilece-
ğinden temizlik yaparken çi-
zilmeleri önlemek için dikkatli
olunmalıdır. Aksesuarlar ile
cihaza darbe uygulamaktan
kaçınılmalıdır.
• Kurulum sırasında elektrik
kablosunun zarar görmedi-
ğinden emin olunmalıdır. Eğer
elektrik kablosu zarar görürse,
üretici (servis veya yetkili kişi)
tarafından kaza riskini önle-
mek için değiştirilmelidir.
• Eğer cihazın pişirme yüzeyi
camdan ise;
• DİKKAT:“Pişirme yüze-
yindeki camın kırılması duru-
munda”:
-Derhal tüm gazlı yanıcıları ,
elektrikli yanıcıları kapatın ve
cihazı güç kaynağından izole
edin.
-Cihazın yüzeyine dokunma-
yın
-Cihazı kullanmayın.
Kurulum Uyarıları
• Cihazı, kurulumu tamamlan-
madan çalıştırmayınız.
• Bu cihaz yetkili bir teknisyen
tarafından kurulmalı ve kulla-
nıma alınmalıdır. Yetkisiz kişi-
ler tarafından yapılmış hatalı
yerleşim ve kurulumdan kay-
naklanabilecek herhangi bir
zarardan üretici firma sorumlu
Sayfa: 6
7
değildir.
• Cihazı açtığınızda, taşınma
sırasında herhangi bir zarar
görmediğinden emin olunuz.
Herhangi bir kusur olması du-
rumunda cihazı kullanmayı-
nız ve derhal yetkili servisini
arayın. Paketlemede (naylon,
zımba, strafor vb.) çocuklar za-
rarlı olabilecek malzemeler kul-
lanıldığından bu malzemeler
toplanmalı ve derhal atılmalıdır.
BU AMBALAJ YÜRÜR-
LÜKTE OLAN MEVZUATA
GÖRE ATIK HALE GETİRİL-
MELİDİR.
• Cihazı atmosferik etkilerden
koruyunuz. Güneş, yağmur,
kar ve benzeri etkilere maruz
bırakmayınız.
• Cihazın bulunduğu kabinin
malzeme dayanım sıcak-
lığı en az 100°C olmalıdır.
Kullanım Sırasında
• Cihazı ilk kez çalıştırdığınız-
da izolasyon malzemesi ve
ısıtıcılardan keskin bir koku
gelecektir. Bu sebeple, fırını
kullanmadan önce 45 dakika
boyunca masimum sıcaklıklık-
ta çalıştırın ve aynı zamanda
cihazın kurulu olduğu odayı
havalandırın.
• Kullanımı sırasında, fırının iç
ve dış yüzeyleri ısınır. Fırın ka-
pağını açarken, fırından çıkan
sıcak buhardan kaçınmak için
geri çekilin. Yanma riski olabi-
lir.
• Yanıcı veya patlayıcı madde-
leri cihaz kullanım sırasınday-
ken yakınına koymayın.
• Her zaman fırına yiyecek koy-
mak ve fırından yiyecek almak
için fırın eldiveni kullanın.
• Katı veya sıvı yağlar ile pişir-
me yaparken pişiriciyi yalnız
bırakmayın. Yağlar aşırı ısın-
ma durumuna yangına neden
olabilir. Yağdan kaynaklanan
alevlere su dökmeyin. Böyle
bir durum meydana geldiğin-
de; alevi boğmak amacıyla;
tencereyi veya tavayı kapak
ile kapatın.
• Eğer uzun süre cihazı kul-
lanmayacaksanız, cihaz fişini
çekiniz. Kontrol düğmeleri-
ni kapalı tutun. Ayrıca, cihazı
kullanmadığınızda; gaz vana-
Sayfa: 7
8
sını her zaman kapalı tutun.
• Cihazı kullanmadığınızda ku-
manda düğmelerinin her za-
man “0” (durdur) konumun-
da olduğundan emin olun.
• Tepsiler çıkarılırken eğim ya-
pabilir. Sıcak sıvının dökülme-
sine izin vermemek için dik-
katli olun.
• Fırın kapısı veya çekmecesi
açıkken, üzerine herhangi bir
şey bırakmayın. Cihazınızın
dengesi bozulabilir veya ka-
pak kırılabilir.
• Çekmece içine ağır veya ya-
nıcı şeyler (naylon, plastik tor-
ba, kağıt, kumaş .vb) koyma-
yın. .
Cihazınızı Kullanırken Şu
Hususlara Dikkat Edin
• Cihazınızı mutlaka topraklı
hat ile kullanın.
• Cihazın elektrik kablosunu
sıcak yerlere yakın koymayın.
Ocak yakınından geçirmeyin.
Elektrik kablosu hasar gördü-
ğünde en yakın VESTEL Yet-
kili Servisi’ ne başvurun.
• Saatli modellerde ilk kullanım-
da veya elektrik kesintilerinde
saati mutlaka ayarlayın.
• Pişirme yaptığınız ortamda
ısı ve nem oluşur. Mutfağınızı
iyice havanlandırın.
• Fırınınızı ilk çalıştırdığınızda
izolasyon malzemeleri ve ısı-
tıcı elemanlarından kaynakla-
nan bir koku yayılacaktır. Bu-
nun için, kullanmadan önce
fırınınızı en yüksek sıcaklıkta
sıcaklıkta 45 dakika içi boş
olarak çalıştırınız. Bu esnada
fırının bulunduğu yerin iyi ha-
valandırılması gerekmektedir.
• Fırın kısmını kullanırken, fırın
bölmesi sıcak olacağından iç
kısma ve ısıtıcılara dokunma-
yın.
• Yanıcı ve tutuşabilen madde-
leri fırın içine koymayın.
• Fırın kısmını kullanırken, fırın
dış yüzeyi sıcak olabileceğin-
den dikkatli olun. Çocukları
fırından uzak tutun.
• Fırın kapakları açık iken, ço-
cukların kapak üzerine çık-
masına veya oturmasına izin
vermeyin.
• Ürün üzerindeki basılı dökü-
Sayfa: 8
9
manlarda belirtilen değerler,
ilgili standartlara göre labo-
ratuvar ortamında elde edi-
len değerlerdir. Bu değerler;
ürünün kullanım ve ortam
şartlarına göre değişebilir.
Temizlik ve Bakım Yaparken
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Her zaman, temizleme ya da
bakım işlemlerinden önce ci-
hazı kapatın. Cihaz fişi çıka-
rıldıktan veya ana kumanda
anahtarları kapatıldıktan sonra
temizlik ve tamir işlemlerini
yapabilirsiniz.
• Kontrol kumanda panelini te-
mizlemek için kontrol düğme-
lerini sökmeyin.
• Cihazınızın verimliliği ve
güvenlik bakımı için, daima
onaylı yedek parça kullanınız
ve ihtiyaç durumunda Yetkili-
Servis ile irtibata geçiniz.
• Asla yüksek basınçlı temiz-
leyici veya buhar püskürtücü
kullanmayın. Fırınınızı buharlı
temizleyiciler kullanarak te-
mizlemeyin.
• Cihazı “Temizlik ve Bakım”
bölümünde anlatıldığı gibi
düzenli bir şekilde temizleyin.
Yetersiz temizlik durumunda
yüzey hasar görebilir ve cihaz
zamanla paslanabilir.
• Cihazın yüzeylerini sert aşın-
dırıcı temizleyiciler ve keskin
metal spatula ile temizleme-
yin.
• Bu işlemler yüzeylerin çizil-
mesine sebep olabilir. Bu çi-
zikler camların kırılması veya
yüzeylerin zarar görmesine
sebep olabilir.
• Cihazı temizlemek için buhar-
lı temizleyici kullanmayınız.
• Cihazı düzenli olarak silin ve
yemek kalıntılarını temizleyin.
• Bu cihaz temiz tutulmadığı
takdirde, yüzeyinin kalitesi
düşerek cihazın kullanım öm-
rünü olumsuz etkileyebilir ve
tehlikeli durumlara sebep ola-
bilir.
• UYARI: Elektrik
çarpması riskini yok etmek için
lamba değiştirmeden önce ci-
hazın elektrik bağlantısının ke-
sildiğinden emin olunmalıdır.
Sayfa: 9
10
Taşıma ve Nakliye Sırasında
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Taşıma ve nakliye sırasında ci-
hazınız, aksamlarına zarar gel-
memesi için orijinal kutusunda
tutulmalıdır. Kutu üzerindeki
taşıma işaretlerine uyun.
• Taşıma sırasında ürünü nor-
mal konumunda tutun.
• Cihazı nakliye sırasında dü-
şürmeyin ve darbelere karşı
koruyun.
• Ürünün müşteriye teslimin-
den sonra taşıma sırasında
oluşan arızalar ve hasarlar ga-
ranti kapsamına girmez.
• Taşıma sırasında cihazınızı
dik konumda tutun ve üze-
rine hiçbir yük koymayın.
Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm tek-
nik bilgiler, kullanım talimatları,
cihazın çalıştırılması ve bakı-
mı, cihazınızla ilgili son bilgileri
içerir. Üretici firma, bu kullanım
kılavuzundaki talimatlara uyul-
maması, cihazın kullanım amacı
dışında kullanılması, yetkili ol-
mayan onarım işlemleri, cihaz
üzerinde izin verilmeyen deği-
şikliklerin yapılması ve üretici
firma tarafından onaylanmamış
yedek parçaların kullanılması
nedeniyle oluşabilecek hasar ve
yaralanmalar için herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
Sayfa: 10
11
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler AF-7688 RB
Boyutlar
ÜrünBoyutları ( Yükseklik x Genişlik x
Derinlik
(Kontrol paneli dahil)
mm 595 x 595 x 570
Banko Boşaltma Ölçüleri (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik) 1. Tip
mm 560 x 575 x 555
Banko Boşaltma Ölçüleri (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik) 2. Tip
mm 600 x 600 x 580
Fırın Özellikleri
Fırın iç hacmi mm 430 x 330 x 395
Fırın Lambası W 25
Üst ısıtıcı W 1200
Alt ısıtıcı W 1100
Grill Isıtıcı W 1400
Double Grill Isıtıcı W 2600
Fan W 23 -35
Turbo Isıtıcı W 2000
Diğer Özellikler
Toplam Güç (Modele göre değişir)
Maksimum
kW 3,1
Soğutucu fan W 11,5
Voltaj V 230
Enerji Sınıfı - A
Paketli Ürün Boyutları (Genişlik x Derinlik
x Yükseklik)
mm 680 x 630 x 640
Net Ağırlık (Modele göre değişir) Mak-
simum
kg 32,2
Brüt Ağırlık (Modele göre değişir) Mak-
simum
kg 34,3
Sayfa: 11
12
Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Uyumluluk Bilgileri
• Bu cihaz aşağıdaki direktiflere uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş-
tir.
• Uygunluk Beyanı
• Alçak gerilim direktifi 2014/35/EU
• EMU direktifi 2014/30/EU
• CE markalama direktifi, 93/68/EEC
• Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönet-
meliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği
) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.
• Ürün PCB içermez.
• Ev tipi fırınların enerji etiketi direktifi EU 65/2014
• Ürün “AEEE” yönetmeliğine uygundur.
• Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönet-
meliğine uygundur.
Sayfa: 12
13
GenelGörünüm
1.Kontrol Paneli
2.Fırın Kapak Kulbu
3.Fırın Ön Kapak
4.Tepsi
5.Alt Isıtıcı
6.Üst Isıtıcı
7.Tel Izgara
8.Raflar
9.Fırın Lambası
10.Fan
11.Hava çıkış panjurları
Bu görsel yalnızca cihazın parçaları
hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Par-
çalar cihaz modeline göre farklı olabilir.
Görseller temsilidir.
Sayfa: 13
14
Kurulum ve Kullanıma
Hazırlık
Fırınınızın montajı için vestel yetkili
servisi’ne başvurunuz
Fırının yerleştirilmesi
• Fırınınızı yerleştirirken dikkat edilmesi
gereken bazı hususlar vardır. Daha sonra
ortaya çıkabilecek sorunların ve tehlikeli
durumların önüne geçebilmek için mut-
laka aşağıdaki önerilerimizi dikkate alın!
• Fırının yeri seçilirken, buzdolabı yanında
olmamasına, yakınında çabuk tutuşacak
perde, muşamba v.b. yanıcı ya da parlayı-
cı maddeler olmamasına dikkat edilme-
lidir.
• Fırının yakınındaki mobilyalar 100º C
üzerindeki sıcaklığa dayanıklı malzeme-
den yapılmış olmalıdır.
• Ocağınızı monte edeceğiniz tezgah ve
kullanım sırasında sıcak tencerelerin ya-
kın durup etkileyebileceği arka ve yan
duvarlar, ısıya dayanıklı malzemeden
yapılmış olmalıdır, değilse de ısının etki-
leyebileceği kısımlara bunu sağlayacak
ilave tedbir düşünülmelidir. Ayrıca kap-
lama yüzeylerde, kaplamanın atmaması
için, kullanılan yapıştırıcı da 100ºC sıcak-
lığa kadar dayanıklı olmalıdır. Özellikle
PVC kaplı yüzeyler tavsiye edilmese de,
kullanılması durumunda ısıya dayanıklı
olduğundan emin olunuz. Ayrıca bu tip
malzemeleri seçerken sıcaklıktan dolayı
sararma ile karşılaşmamak için koyu renk-
leri tercih ediniz.
• Ankastre fırınınızı bir ocakla kombi-
ne ettiyseniz, ocağın üzerinde bulu-
nan duvar dolapları ve aspiratörler
için gerekli olacak değişiklik ve ocak
tablasından olan minimum yükseklik-
lerde gösterilmiştir. Buna göre, aspira-
tör ocak tablasından minimum 65cm
yükseklikte olmalıdır. Aspiratör yok ise
bu yükseklik 70cm’ den az olmamalıdır.
M
i
n
.
42cm
Min.
65
cm.(Davlumbazlı)
Min.
70
cm.(Davlumbazsız)
ASPİRATÖR
M
i
n
.
42cm
Yerleşik Fırının
Kurulumu
Sayfa: 14
15
Fırın kapağını açın ve fırın gövdesinde bu-
lunan deliklere 2 vidayı takın. Fırın kapağını
açın ve fırın gövdesinde bulunan deliklere
2 vidayı takın. Ürün gövdesi kabinin ahşap
yüzeyine temas ederken vidaları sıkın.
Fırın bir ocak altına monte ediliyorsa tez-
gah üstü ile fırının üst paneli arasındaki me-
safe en az 50 mm ve tezgah üstü ile kontrol
panelinin üstü arasındaki mesafe en az 25
mm olmalıdır.
Cihazı buzdolabı veya derin dondurucu
yakınına kurmanız tavsiye edilmez. Aksi
halde yayılan ısı nedeniyle bu cihazların
performansı olumsuz yönde etkilenecektir.
Elektrik Bağlantısı ve
Emniyeti
Elektrik bağlantısı sırasında, kesinlikle aşa-
ğıdaki talimatlara uyulmalıdır:
–
– Topraklama kablosu, mutlaka( ) top-
raklama işareti olan vidayla bağlanma-
lıdır. Besleme kablosunun bağlantısı
resimdeki gibi olmalıdır. Eğer cihazın
kurulacağı yerde, yönetmeliklere uygun
topraklı priz mevcut değilse, derhal Yet-
kili Servisi arayın.
–
– Topraklı priz cihazın yakınında olmalıdır.
Kesinlikle uzatma kablosu kullanılmalıdır.
–
– Besleme kablosu ürünün sıcak yüzeyine
temas etmemelidir.
–
– Besleme kablosunun zarar görmesi ha-
linde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisi’
ni arayın. Kablo, Yetkili Servis tarafından
değiştirilmelidir.
Sayfa: 15
16
–
– Cihazın elektrik bağlantısı Yetkili ser-
vis tarafından yapılmalıdır. Minimum
3G1,5mm2
H05VV-F/H05RR-F tipi
besleme kablosu kullanılmalıdır.
–
– Yanlış elektrik bağlantısı cihaza zarar ve-
rebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamın-
da değildir.
–
– Cihaz 220-240V~ elektriğe bağlantı ya-
pılabilecek şekilde ayarlanmıştır. Şebeke
elektriği, verilen bu değerden farklı ise
derhal Yetkili Servisi arayınız.
SARI+YEŞİL
MAVİ
KAHVERENGİ
Üretici firma güvenlik normlarına uyma-
maktan kaynaklanan her türlü hasar ve za-
rara karşı hiçbir sorumluluk taşımadığını
beyan eder!
GenelUyarılar ve
Önlemler
–
– Cihazınız; elektrikli cihazlara ilişkin ilgili
emniyet talimatlarına uygun olarak üre-
tilmiştir. Bakım ve onarım çalışmalarını,
sadece üretici firma tarafından eğitilmiş
Yetkili Servis teknikerlerinin yapması ge-
rekir. Kurallara uyulmadan yapılan kuru-
lum ve onarım çalışmaları tehlikeli olabilir.
–
– Cihazınız çalışırken dış yüzeyleri ısınır. Fı-
rının iç yüzeyini ısıtan elemanlar ve dışarı
çıkan buhar oldukça sıcaktır. Cihaz kapa-
tılmış olsa dahi bu kısımlar belli bir süre
daha sıcaklığını muhafaza eder. Sıcak yü-
zeylere kesinlikle dokunmayın. Çocukları
uzak tutun.
–
– Katı ya da sıvı yağlar ile pişirme işlemi ya-
pılırken ocağın başından uzaklaşmayın.
Aşırı ısınma durumunda yağ, alev oluş-
turabilir. Alevlenen yağın içine kesinlikle
su dökmeyin. Bu durumda oluşan alevi
boğmak için tencere ya da tavayı kapağı
ile kapatın ve derhal ocağı kapalı konuma
getirin.
–
– Fırınınızda pişirme yapabilmeniz için fırın
fonksiyon ve sıcaklık ayar düğmelerinin
ayarlanması ve fırın saatinin programlan-
ması gerekir. Aksi durumda fırın çalışmaz.
–
– Fırın kapısı açıkken üzerine herhangi bir
şey koymayın. Cihazın dengesini bozabi-
lir ya da kapağı kırabilirsiniz.
–
– Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda
fişi prizden çıkarın.
–
– Cihazınızı atmosferik etkilerden koruyun.
Güneş, yağmur, kar, toz, v.b. etkiler altın-
da bırakmayın.
Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretil-
miş olup, sadece evde ve belirtilen amaç-
lar için kullanılabilir. Ticari ya da toplu kul-
lanıma uygun değildir. Tüketicinin buna
aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde
belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti sü-
resi içindeki arızalardan üretici ve satıcının
mesuliyetinin kalktığını önemle belirtiriz.
Sayfa: 16
17
Fırın Kısmının Kullanımı
Fırın Fonksiyon Kumanda
Düğmesi
Fırın fonksiyonlarını seçmenizi sağlar. Bir
sonraki bölümde ve Tablo 2’ de fonksiyon-
lar açıklanmıştır. Fonksiyon seçici düğme
ile birlikte fırın termostat düğmesini de
seçtiğiniz bir sıcaklık değerine getirmeniz
gerekmektedir. Aksi halde seçtiğiniz fonk-
siyon kademesi çalışmaz.
Fırın Termostat Düğmesi
Fırın sıcaklığını seçmenizi sağlar. Fırın fonk-
siyon kumanda düğmesi ile kullanılır. Fırını-
nızın içindeki sıcaklık, ayarladığınız değere
ulaştığında termostat devreyi keser ve ter-
mostat ışığı söner. Sıcaklık ayarlanan değe-
rin altına düştüğünde ise, termostat tekrar
devreye girer ve termostat ışığı yanar.
Fırının Kullanımı
Kontrol Paneli
Fırın Fonksiyon
Kumanda Düğmesi
Analog Saat Fırın Termostat
Düğmesi
XII
I
II
III
XI
X
IX
VI
VII
V
I
I
I
V
I
V
Sayfa: 17
18
Fırın Fonksiyonları Kullanımı
Aşağıda anlatılan fonksiyonların varlığı
ürün modeline göre değişir.
Buz Çözücü Fonksiyon (Defrost)
Düğmeyi belirtilen işaretin üzerine getir-
mek suretiyle, donmuş gıdayı fırına yerleş-
tirerek buz çözme işlemini başlatabilirsiniz.
Bu fonksiyon; yiyeceği pişirmeyen, sadece
buzlarının kısa zamanda çözülmesine yar-
dımcı olan bir programdır. Buzu çözülecek
yiyeceği; alttan üçüncü raf desteğine ko-
yacağınız tel raf üzerine yerleştirin. Buzun
çözülmesinden dolayı birikecek suyu top-
lamak için alt rafa bir fırın tepsisi yerleştirin.
Turbo Fan Fonksiyonu
Turbo fan fonksiyonu, fırının ısısını eşit
olarak yaymaktadır. Termostat düğmesi-
ni istenen dereceye ayarlayın. Fonksiyon
düğmesini de, Turbo fonksiyon sembolü-
nü gösterecek şekilde çevirin. 10 dakikalık
ön ısıtmayı yaptıktan sonra uygun pişirme
kaplarına konmuş yiyeceklerinizi fırına yer-
leştirin. Bu fonksiyon; birden çok yemeğin
pişirilebilmesi için uygundur.
Fırınınızda aynı anda iki tepsi ile pişirme
yapacaksanız; pişirme ısısını ayarlarken pi-
şirme tablosunda yiyecekleriniz için uygun
olan sıcaklıklardan hangisi daha düşük ise,
pişirme için o sıcaklığı kullanın. İki tepsi ile
pişirme, tek tepsili pişirmeye göre ilave
pişirme süresi gerektirir. Genellikle her iki
tepsideki yiyecekler aynı anda pişmezler.
Bunun için piştiğini gözlemlediğiniz tepsiyi
fırından alarak, diğer tepsi için pişirme işle-
mine devam edin.
Pişirme işlemi sonunda, fırın fonksiyon ku-
manda düğmesini ve termostat düğmesini
kapatın ve varsa saat programını iptal edin.
Pişirdiğiniz yiyeceği fırından alıp, güvenli
bir yere koyun ve fırın kapağını açık tutarak
fırının tamamen soğumasını sağlayın. Bu
sırada fırın sıcak olacağından; fırından uzak
durun ve çocuklarınızı fırından uzak tutun.
Meyve & Sebze Kurutma
Kurutmak istediğiniz meyve veya sebzeyi
ince dilemler veya oyulmuş (dolmalık patlı-
can ve kabak gibi) halde tel ızgaranın üstü-
ne tek sıra şeklinde dizin ve fırının 3. rafına
sürün. Fırın şalter ve termostat ayarlarını
konumuna getirip, pişirme zamanını
zamanlayıcıyı kullanarak aşağıdaki tabloda
tavsiye edilen sürelerde ayarlayın. Fonksi-
yon sonunda kurutulmuş meyve ve sebze
leriniz hazır olacaktır.
Sebze & Meyve
Çeşidi
Tavsiye Edilen Kurut-
ma Süresi
Kabak 6 - 8 saat
Patlıcan 8 - 10 saat
Domates 8 - 10 saat
Kayısı 8 - 10 saat
Erik 8 - 10 saat
Armut 8 - 10 saat
Elma 10 - 12 saat
Muz 10 - 12 saat
NOT: Bazı elektronik fırın modelleri za-
manlayıcı ayarlanmadan çalıştırıldığında,
güvenlik gereği 6 saat sonunda ürünün
açık unutulduğunu varsayıp, bir hata kodu
ile ürünü kapatır. Bu sebeple kurutma fonk-
siyonunda zamanlayıcının ayarlanması ge-
rekmektedir.
Sayfa: 18
19
Alt - Üst Isıtıcı Fonksiyonu
(statik pişirme)
Geleneksel yöntem olarak tanımlanan bu
pişirmede; alt ve üst rezistanslardan eşit
olarak fırının içerisine yayılan ısı pişirdiğiniz
yiyeceğin alt ve üstünün eşit olarak pişme-
sini sağlar. Fırınınızın termostat düğmesini,
yapacağınız pişirme için pişirme tablosun-
da tavsiye edilen dereceye ayarlayın. Fırına
10 dakika kadar ön ısıtma yapılması tavsiye
edilir. Uygun pişirme kabına konmuş olan
yiyeceği tavsiye edilen süre boyunca piş-
meye bırakın. Bu konum; kek, pandispanya,
börek, fırında makarna, lazanya, pizza pişi-
rilmesinde tercih edilen bir fonksiyondur.
Pişirme işlemi sonunda, fırın fonksiyon ku-
manda düğmesini ve termostat düğmesini
kapatın ve varsa saat programını iptal edin.
Pişirdiğiniz yiyeceği fırından alıp, güvenli
bir yere koyun ve fırın kapağını açık tutarak
fırının tamamen soğumasını sağlayın. Bu
sırada fırın sıcak olacağından; fırından uzak
durun ve çocuklarınızı uzak tutun.
Vap Clean Fonksiyonu
Vap Clean Fonksiyonu Fırınınızın kuman-
da düğmelerini Vap clean sembolüne geti-
rin. Fırın tabana yerleştireceğiniz küçük bir
kaba 200-250ml su (yaklaşık 1 su bardağı)
koyun. Kullanacağınız kabın, sıcaklığa da-
yanabilecek şekilde metal veya borcam
olmasına dikkat ediniz, plastik ve türevle-
ri kapları kullanmayınız. Fırını yakla-şık 20
dakika çalıştırın, çalışma tamamlan-dıktan
sonra fırın içi kolayca silinebilecek şekilde
hazır hale gelir.
Fan ve Alt - Üst Isıtıcı
Fonksiyonu
(Fanlı Statik Pişirme)
Alt ve üst rezistanslardan gelen havanın
fan motoru ve pervanesi yardımıyla fırının
içerisine dağıtıldığı konumdur.
Fırınınızın termostat düğmesini, yapacağı-
nız pişirme için pişirme tablosunda tavsiye
edilen dereceye ayarlayın. Fırının düğmesi-
ni, bu fonksiyonun sembolünü gösterecek
şekilde çevirin ve fırın saatini pişirme için
önerilen zamana ayarlayarak, fırına 10 daki-
ka kadar ön ısıtma yaptırın. Uygun pişirme
kabına konmuş olan yiyecek fırına yerleş-
tirilir ve pişirme işlemi yapılır. Bu konum
genelde, hamur işlerinin pişirilmesinde çok
iyi sonuç alınan bir konumdur. Yiyeceklerin
her bölgesi bu konumda eşit olarak pişe-
cektir. Tek tepsi ile pişirme için uygundur.
Pişirme işlemi sonunda, fırın fonksiyon
kumanda düğmesini ve ısı ayar düğmesini
kapatın ve varsa saat programını iptal edin.
Pişirdiğiniz yiyeceği fırından alıp, güvenli
bir yere koyun ve fırın kapağını açık tutarak
fırının tamamen soğumasını sağlayın. Bu
sırada fırın sıcak olacağından; fırından uzak
durun ve çocuklarınızı fırından uzak tutun.
Ekmek Yapımı
Malzemeler
2 su bardağı beyaz un
1,5 su bardağı kepek unu
1,5 su bardağı su
1 çay kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı tuz
1,5 çorba kaşığı keten tohumu (isteğe
bağlı)
1 çorba kaşığı haş haş tohumu (isteğe
bağlı)
Sayfa: 19
20
Hazırlanışı
Kuru maya ile beyaz unu karıştırın. Kalan
malzemeyi ilave edip özdeşleşinceye
kadar, yaklaşık 10-15 dakika boyunca
yoğurun.
Hamuru ayrı bir kaba aktarıp üzerini streç
film ile kaplayın. Hamurun kabarması için
yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında bekletin.
Kabaran hamuru, yumruk büyüklüğündeki
küçük parçalara ayırıp yuvarlayın. Yuvar-
ladığınız hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın
tepsisine koyup, üzerine nemli bir bez
örtün. Tepsiyi bu şekilde yaklaşık 30-40
dakika kadar fırın dışında bekletin.
Fırının şalter ve termostat ayarlarını
konumuna getirip yaklaşık 5 dakika süre-
cek ön ısıtmanın tamamlanmasından sonra
tepsiyi, üzerindeki bezi kaldırıp, fırının 3.
rafına sürün. Bu konumda 18-20 dk. kadar
pişirme sonunda ev yapımı ekmeğiniz
hazır olacaktır.
Turbo Fan ve Alt
Isıtıcı Fonksiyonu
Turbo fan ve alt ısıtıcı fonksiyonu; pizza
pişirmek için ideal bir fonksiyondur. Turbo
fan; fırının ısısını eşit olarak yayarken, alt ısı-
tıcı pizzanın hamurunun pişmesini sağlar.
Fırınınızın fonksiyonunu, bu fonksiyonun
işaretini gösterecek şekilde ayarlayın. 10
dakikalık ön ısıtma süresinden sonra yiye-
ceklerinizi fırınınıza yerleştirin.
Pişirme işlemi sonunda, fırını kapatıp, pi-
şirdiğiniz yiyeceği fırından alıp, güvenli bir
yere koyun ve fırın kapağını açık tutarak
fırının tamamen soğumasını sağlayın. Bu
sırada fırın sıcak olacağından; fırından uzak
durun ve çocuklarınızı fırından uzak tutun.
Fırın sıcaklığı 70°C ye ulaştığında display-
de “HOT” sembolü görünecektir.
IzgaraveTavukÇevirme
Fonksiyonu
Bu fonksiyon ızgara yapmak, tavuk ve şiş
çevirmek için kullanılır. Çevirme yapmak
için çevirme şişini kullanın. Izgara yapmak
için; yiyecekleri ızgaraya, ızgarayı da en üst
seviyedeki rafa yerleştirin. Fırın tepsisini 2.
rafa yerleştirdikten sonra ızgara işlemine
başlayabilirsiniz.
2. rafa yerleştirilmiş olan tepsi yiyecekler-
den damlayan yağların toplanmasını sağ-
layacaktır.
Grill yaparken fırın kapağı kapalı olmalıdır
ve fırın sıcaklığı 190° C’ ye ayarlanmalıdır.
Fırınınızın termostat düğmesini bu sıcak-
lığı gösterecek şekilde çevirin. 5 dakikalık
ön ısıtma süresinden sonra yiyeceklerinizi
fırınınıza yerleştirin. Pişirme işlemi sonun-
da, fırın fonksiyon kumanda düğmesini ve
ısı ayar düğmesini kapatın ve varsa saat
programını iptal edin. Pişirdiğiniz yiyece-
ği fırından alıp, güvenli bir yere koyun ve
fırın kapağını açık tutarak fırının tamamen
soğumasını sağlayın. Bu sırada fırın sıcak
olacağından; fırından uzak durun ve çocuk-
larınızı fırından uzak tutun.
Fırınınızda Yoğurt Yapma
Fonksiyonu
Fırınınız, özellikleri itibari ile evinizde kendi
yoğurdunuzu yapma imkanı sağlar. Yoğurt
yapımı ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.
Fırın ayarı: Bunun için fırınınızın aşağıda
gösterildiği şekilde fonksiyon ve termostat
düğmelerinin ‘yoğurt’ ayarına getirilmesi
gerekmektedir. Bu şeklide ayarlanan fırını-
Sayfa: 20
21
nızın içi yoğurdun mayalanması için ideal
sıcaklıkta kalacaktır.
Sütün hazırlanması: Sütün mayalan-
ması gereken sıcaklık, yaklaşık 40-50°C
olmalıdır ve bu, ısıtılıp parmak ile kontrol
edildiğinde ne eli yakacak ne de soğuk
olacak şeklinde pratik olarak ifade edilir.
Açık olarak alınacak sütlerin kaynatıl-
ması gerekmektedir. Paketli sütlerin ise
kaynatılmasına gerek yoktur. Sütün kalitesi
ve ideal sıcaklıkta mayalanması yapılacak
yoğurdun kalitesini direk etkileyecektir.
Bu yüzden süt seçimine ve ideal sıcaklığa
getirilmesine dikkat edilmelidir.
Maya çalma:Süt, ideal sıcaklığa getirildi-
ğinde 1-2 yemek kaşığı yoğurt ile mayala-
nacaktır. Maya çalma sırasında yoğurdun
çok soğuk olmaması tavsiye edilir. Bunun
için öncelikle yoğurt küçük bir tabakta,
ısıtılan sütten alınacak birkaç kaşık süt ile
ezilir. Kıvamına gelen yoğurt süt karışımı
süt kabının içine dökülür ve çok fazla
karıştırılmadan dağıtılır.
Yoğurdun tatlandırılması için isteğe göre
1-2 çay kaşığı şeker eklenebilir. Ayrıca
kıvamın arttırılması için süt tozu ilavesi
yapılabilir.
Mayalanma: 40-50C’ye ısıtılmış, içine
maya çalışmış süt mayalanmasını tamam-
lamak için daha önceden ayarlanıp ideal
sıcaklığına ulaşmış fırının içine konur. 5
saat süreyle fırının içinde tutularak maya-
lanması için beklenir. Bu süreyi takip etmek
için fırınınızdaki ‘zamanlayıcı’ özelliğini
kullanabilirsiniz. Zamanalayıcı ayarı için
kulanma kılavuzuna bakınız.
Bekletme: Mayalanma sonunda süt,
fırından alınıp bir süre dışarıda bekletil-
dikten sonra buzdolabında 12 saate kadar
kıvamına gelmek üzere bekletilir.
Her tarifte olduğu gibi yoğurt yapımında
da kullanılan malzeme etkisinin yanında
siz de damak zevkinize göre kendinize en
uygun yöntemi yukarıda beirtilen referans
bilgiler üzerinden bulabilirsiniz.
Üst Isıtıcı, Izgara ve Tavuk
Çevirme Fonksiyonu
Bu fonksiyon daha hızlı ve daha fazla yü-
zeyde ızgara yapmak, tavuk ve şiş çevirmek
için kullanılır.
Çevirme yapmak için çevirme şişini kulla-
nın. Izgara yapmak için; yiyecekleri ızgara-
ya, ızgarayı da 5.
rafa yerleştirin. Fıın tepsisini 3. rafa yerleş-
tirdikten sonra ızgara işlemine başlayabilir-
siniz. 3.rafa
yerleştirilmiş olan tepsi yiyeceklerden dam-
layan yağların toplanmasını sağlayacaktır.
Izgara yaparken
fırın kapağı kapalı olmalı ve fırın 190°C’ye
ayarlanmalıdır. Fırınınızın termostat düğ-
mesini bu sıcaklığı
gösterecek şekilde çevirin. 5 dakikalık önı-
sıtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fırı-
nınıza yerleştirin.
Pişirme işlemi sonunda fırın fonksiyon ku-
manda düğmesini ve termostat düğmesini
kapatın, digital
saat programını iptal edin. Pişirdiğiniz yiye-
ceği fırından alıp güvenli bir yere koyun ve
fırın kapağını açık
tutarak fırının tamamen soğumasını sağla-
yın. Bu sırada fırın sıcak olacağından; fırın-
dan uzak durun ve
çocuklarınızı fırından uzak tutun.
Sayfa: 21
22
Izgara, Tavuk Çevirme ve
Fan Fonksiyonu
Bu fonksiyonda; ızgara ve üst ısıtıcı ile bir-
likte tam anlamıyla kızarmayı sağlayan fan,
beraberinde çalışarak pişirme yapar. Aynı
zamanda hızlı ızgara yapmak, tavuk ve şiş
çevirmek içinde kullanılmaktadır. Çevirme
yapmak için, çevirme şişini kullanın. Izgara
yapmak için yiyecekleri ızgaraya, ızgara-
yı da 5. rafa yerleştirin. Fırın tepsisini 3.
rafa yerleştirdikten sonra ızgara işlemine
başlayabilirsiniz. 3. rafa yerleştirilmiş olan
tepsi yiyeceklerden damlayan yağları top-
lanmasını sağlayacaktır. Izgara yaparken
fırın kapağı kapalı olmalıdır ve fırın sıcaklığı
190°C’ayarlanmalıdır. Fırınınızın termostat
düğmesini bu sıcaklığı gösterecek şekilde
çevirin, 5 dakikalık önısıtma süresinden
sonra yiyeceklerinizi fırınınıza yerleştirin.
Pişirme işlemi sonunda, fırın fonsiyon ku-
manda düğmesini ve termostat düğmesini
kapatın, dijital saat programını iptal edin.
Pişirdiğini yiyeceği fırından alıp, güvenli bir
yere koyun ve fırın kapağını açık tutarak
fırının tamamen soğumasını sağlayın. Bu
sırada fırın sıcak olacağından; fırından uzak
durun ve çocuklarınızı fırından uzak tutun.
Analog Saat Kullanımı
Günün saatinin ayarlanması
Günün saatinin
ayarlanması için
saat düğmesini
çekerek saat
yönünde çeviriniz.
Saat ayarı
tamamlandıktan
sonra saat
düğmesini
çekmeyi bırakabi-
lirsiniz.
Manuel Çalıştırma
Saat düğmesini bastırarak saat yönünde
çevirdiğinizde, saatte bir el figürü görecek-
siniz. Saatinizi bu figüre getirdiğinizde fırını
sürekli çalıştırabilirsiniz.
Zaman Ayarı Yaparak
Çalıştırma
Saat düğmesini bastırarak saat yönüne
döndürerek 180 dakika arasında bir zaman
aralığına çevirin. Fırını ayarladığınız zaman
aralığı bittiğinde saat durur ve bir defa sesli
uyarı verir.
Fırında Kullanılan
Aksesuarlar
Fırınınızda pişireceğiniz yiyeceğin özelliği-
ne bağlı olarak pişirme tablosunda (Tablo:
3) belirtilmiş olan pişirme kaplarının kulla-
nılması tavsiye edilir. Fırınınızla birlikte ve-
rilen fırın tepsileri, tutacaklı küçük tepsi seti
ve iç ızgara dışında, piyasadan temin ede-
bileceğiniz, fırında kullanıma uygun olan
cam kaplar, kek kalıpları, özel fırın tepsile-
rini de kullanabilirsiniz. Konuya ilişkin olarak
imalatçı firmanın vermiş olduğu bilgilere
dikkat edin.
Küçük boyutlu kapların kullanılması duru-
munda, bu kabı iç ızgara teli üzerine, telin
tam orta yerine gelecek şekilde yerleştirin.
Emaye kaplar için de aşağıda verilen bilgi-
lere uyulması gerekmektedir.
Eğer pişirilecek yiyecek fırın tepsisini tama-
men kaplamıyorsa, yiyecek derin dondu-
rucudan çıkmışsa veya tepsi ızgara işlemi
sırasında akan yiyecek sularını toplanması
için kullanılıyorsa, pişirme ya da kızartma
Sayfa: 22
23
esnasında oluşan yüksek ısı sebebiyle tep-
side şekil değişmeleri gözlenebilir. Ancak
pişirme sonrasında tepsi soğuyunca tekrar
eski halini alacaktır. Bu; ısı transferi sırasın-
da ortaya çıkan normal fiziksel bir olay-
dır.
Cam tepside ya da kapta pişirme yaptıktan
hemen sonra bu tepsiyi ya da kabı soğuk
ortama bırakmayın. Soğuk ve ıslak zemin-
ler üzerine koymayın. Kuru bir mutfak bezi
ya da üzerine yerleştirerek yavaş yavaş so-
ğumasını sağlayın. Aksi halde cam tepsi ya
da kap kırılabilir.
Fırınınızda ızgara yapacaksanız; ürün ile
beraber tepsi içinde verilen ızgarayı kullan-
manızı tavsiye ederiz (ürününüz bu malze-
meyi içeriyorsa). Böylece sıçrayan ve aka-
cak olan yağlar fırının içini kirletmeyecektir.
Eğer, büyük tel ızgarayı kullanacaksanız;
yağların toplanmaması için alt raflardan bi-
rine tepsi koyunuz. Temizlik kolaylığı açısın-
dan da içine bir miktar su koyunuz.
Izgara yaparken 3. veya 4. rafı kullanınız ve
ızgara yapacağınız malzemenin ızgaraya
yapışmaması için ızgarayı yağlayınız.
Aksesuarlar modellere göre değişmekte-
dir.
Fırın Hacimleri
5. Raf
4.Raf
3.Raf
2.Raf
1.Raf
TEL IZGARA: Izgara yapmak veye fırın
tepsisinden farklı kapları, üzerine koymak
için
SIĞ TEPSİ: Börek vb. hamur işilerini pişir-
mekte,
DERİN TEPSİ: Sulu yemek pişirmekte,
UYARI: Izgara, seçilen rafa düzgünce yer-
leştirilmeli ve sonuna kadar itilmelidir.
İç Izgara
Tel Rafın Sökülmesi
(a)
Tel rafı re-
simde görül-
düğü gibi alt-
tan tutarak
içe doğru çe-
kiniz. Klipsler-
den (a) kur-
t u l d u k t a n
sonra yukarı
doğru kaldı-
rarak çıkarınız.”
Sayfa: 23
24
Temizlik ve Bakım
Fırınınızı temizlemeden önce bütün kont-
rol düğmelerinin kapalı olduğundan ve
cihazınızın soğuduğundan emin olun. Ci-
hazın fişini çekin. Fırınınızın emaye ve bo-
yalı kısımlarını çizebilecek, tanecikler içeren
temizlik maddelerini kullanmayın. Tanecik
içermeyen krem veya sıvı temizleyiciler
kullanın. Yüzeylere zarar verebileceği için;
kostik kremler, aşındırıcı temizlik tozları,
kaba tel yünü veya sert aletler kullanmayın.
Ocağınızın etrafına taşan sıvıların yanması
halinde emaye zarar görebilir. Taşan sıvıları
hemen temizleyin.
Fırının İçinin Temizlenmesi
Temizliğe başlamadan önce fırının fişini
prizden mutlaka çekin. Emaye fırının içini,
fırın ılıkken temizlerseniz en iyi sonucu alır-
sınız. Fırını her kullanımdan sonra sabun-
lu suya batırılmış yumuşak bir bezle silin.
Daha sonra ıslak bir bez ile bir kez daha
silerek, ardından kurulayın. Zaman zaman
sıvı bir temizlik maddesi kullanarak komple
bir temizlik yapmak gerekebilir. Temizleme
işlemini kuru ve toz temizleyicilerle yapma-
yın.
Katalitik Temizleme: Fırının iç gövdesinde
bulunan katalitik paneller pişen yemekler-
den sıçrayan yağları tutarak, fırınınızın iç
yüzeyini temiz tutar, fırın içindeki oluşabi-
lecek kötü kokuları engeller.
Bakım
Fırın Lambasının
Değiştirilmesi
Bu işlemi Yetkili Servise yaptırmanız öne-
rilir. Önce fırının fişini prizden çekin ve fırı-
nın soğuk olmasına dikkat edin. Lambanın
önündeki kapağı çıkardıktan sonra ampulü
de yerinden çıkarın. Yetkili Servislerden te-
min edeceğiniz, 300°C’ye dayanıklı yeni
ampulü çıkardığınız ampulün yerine takın.
Daha sonra lamba koruma camını tekrar
yerine yerleştirin. Bu işlemden sonra fırını-
nız kullanıma hazır olacaktır.
Diğer Kontroller
Cihazın çalışması veya ocak ve fırın ku-
manda düğmeleri ile ilgili en ufak bir anor-
mallik sezdiğinizde yetkili servis ile iletişi-
me geçin.
Sayfa: 24
25
FONKSİYON
/YEMEKLER
TURBO
ALT-ÜST
ALT-ÜST-FAN
IZGARA
Termostat
Konumu(
o
C)
Raf
Konumları
Pişirme
Süresi(dk)
Termostat
Konumu(
o
C)
Raf
Konumları
Pişirme
Süresi(dk)
Termostat
Konumu(
o
C)
Raf
Konumları
Pişirme
Süresi(dk)
Termostat
Konumu(
o
C)
Raf
Konumları
Pişirme
Süresi(dk)
Yufka
böreği
175
3
30-40
170-190
1-2
35-45
170-190
1-2
25-35
Kek(Kek
kalı-
bında)
160
2
40-50
170-190
1-2
30-40
150-170
1-2-3
25-35
Kek(Derin
tep-
side)
160
3
35-45
170-190
1-2
30-40
150-170
1-2-3
25-35
Kurabiye
160
3
25-35
170-190
1-2
30-40
150-170
1-2-3
25-35
Izgara
köfte
190
4
10-15
Sulu
yemek
175-200
3
40-50
175-200
2
40-50
175-200
2
40-50
Tavuk
200
1-2
45-60
200
1-2
45-60
190
*
Pirzola
190
3-4
15-25
Biftek
190
4
15-25
Çift
tepsi
kek
160-180
1-3
30-40
Çift
tepsi
bö-
rek
170-190
1-3
35-45
*
Tavuk
çevirmeli
modellerde,
tavuk
çevirme
şişi
ile
pişiriniz.
Diğerlerinde
3.
rafı
kullanınız.
Yukarıda
verilen
süreler
laboratuar
şartlarında
elde
edilmiş
sürelerdir,
şebeke
besleme
gerilimine
ve
pişirilen
yemeğin
miktarına
göre
değişebilir.
PişirmeTablosu
Sayfa: 25
26
Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğrultu-
sunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyor-
sa İletişim Merkezi veya en yakın Yetkili Servis ile irtibata geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.
SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Fırın çalışmıyor.
Fırının fişi çekilmiş.
Fişi kontrol edin, çıkmış ise yerine
takın.
Sigorta atmış. Sigortanın değiştirilmesini sağlayın.
Saatli modellerde ise, saat
ayarlanmamış.
Kılavuzda belirtildiği şekilde saat
ayarını yapın.
Fırın ısıtmıyor.
Fırın fonksiyon kumanda
düğmesi ya da fırın termostat
düğmesi ayarı yapılmamış.
Uygun bir fırın fonksiyonu ya da
sıcaklık ayarı yapın.
İç aydınlatma
lambası
yanmıyor.
Elektrik kesilmiş.
Elektriklerin olup olmadığını kontrol
edin.
Lamba yanmış.
Lambanın arızalı olup olmadığını
kontrol edin. Arızalı ise servis çağırın.
Pişirme; alt -
üst kısım eşit
pişirmiyor.
Raf konumları, pişirme süresi
ve sıcaklık değeri doğru ol-
mayabilir.
Kullanım kılavuzuna göre raf konum-
larını, pişirme süresi ve sıcaklık değer-
lerini kontrol edin.
Sayfa: 26
27
Cihazınızın Çevreye
Uygun Bir Şekilde
Atılması
Ürün veya paketi üzerindeki
bu sembol, ürünün ev atığı
gibi muamele görmemesi
gerektiğini gösterir. Bunun
yerine elektrikli ve elektronik
donanımın geri dönüşümünü
yapan geçerli toplama nok-
tasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru
şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün
yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve
insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz
sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kay-
nakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrın-
tılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları
imha servisi veya ürünü satın aldığınız ma-
ğaza ile temasa geçin.
Ambalaj Bilgisi
Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze-
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel
yönetimin belirttiği ambalaj toplama nok-
talarına atın.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
• Elektrikli ocakta pişirme yapılırken düz
tabanlı tencere kullanılmalıdır.
• Kullanılan tencere tabanının büyüklüğü-
ne uygun olan ocak gözü tercih edilme-
lidir.
• Pişirme süresini düşürmek için tencere-
nin üstüne kapak konulmalıdır.
• Pişirme süresinin uzun olmaması için ge-
reken miktardan fazla su yada yağ kul-
lanılmamalıdır.
• Yiyecekler pişerken fırın kapağı sık sık
açılmamalıdır.
Müşterinin Seçimlik
Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun hükümleri uya-
rınca ayıplı olduğunun anlaşılması duru-
munda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa
bile, malın müşteriye teslim tarihinden
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;
1. Satılanı geri vermeye hazır olduğu-
nu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında sa-
tış bedelinden indirim isteme, seçim-
lik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme, seçimlik hakların-
dan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalat-
çıya karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olma-
sı hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim hak-
larından birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
Sayfa: 27
28
Enerji Bilgi Fişi
Marka
Model AF-7688 RB
Fırın Tipi ELEKTRİK
Ağırlık kg 32,2
Enerji Verimliliği Endeksi - geleneksel 116,7
Enerji Verimliliği Endeksi - hava dolaşımlı 103,6
Enerji Sınıfı A
Enerji Tüketimi (elektrikli) - geleneksel kWh/çevrim 0,98
Enerji Tüketimi (elektrikli) - fanlı kWh/çevrim 0,87
İç Hacim Sayısı 1
Enerji Kaynağı ELEKTRİK
Hacim l 69
Bu fırın EN 60350-1 ile uyumludur
Enerji Tasarrufu Önerileri
Fırın
- Mümkünse, yiyecekleri birlikte pişirin.
- Ön ısıtma zamanını kısa tutun.
- Pişirme süresini uzatmayın.
- Pişirme işlemi tamamlandığında fırını kapatmayı unutmayın.
- Pişirme esnasında fırın kapağını açmayın.

Sorular & cevaplar

Vestel Firin hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Vestel Firin hakkında bir soru sorun

Vestel Firin ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Vestel Firin kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Vestel Firin ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.