Vestel AO-6114 S-D kılavuzu

AşağıdaVestel AO-6114 S-D için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Vestel
  • Ürün: Ocak
  • Model/isim: AO-6114 S-D
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk

İçindekiler

Sayfa: 1
2
Değerli Müşterimiz,
Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz
için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen
VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerin-
den geçirilen cihazınızı kullanımınıza sunmaktadır.
Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; ci-
hazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son de-
rece kolay olduğunu göreceksiniz.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun
yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Bu ürün, çevreye saygılı VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. tesislerinde, do-
ğaya zarar vermeden üretilmiştir.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz
faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde
okuyunuzveileridetekrarincelemekiçinsaklayınız.Kullanımkılavuzun-
daki talimatlara uyulmalıdır. Cihazınızın montaj iş-lemi sadece Vestel
Yetkili Servisi’ne yaptırılmalıdır. Cihazınızın topraklaması yapılmalıdır.
UYARI... Ağır yaralanma ya da ölüm risklerini belirtir.
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ... Yüksek gerilim risklerini belirtir.
DİKKAT... Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
SERVİS... İşin yetkili teknik servis tarafından yapılması ya da
İletişim Merkezi’nin aranması gerektiğini gösterir.
Sayfa: 2
3
İçindekiler
Güvenlik Uyarıları.........................................................................................4
Teknik Özellikler.......................................................................................... 12
Genel Görünüm........................................................................................... 14
Kurulum ve Kullanıma Hazırlık.................................................................... 15
Kurulumu Yapacak Kişi İçin Teknik Bilgiler.......................................................16
Ocağınızın Elektrik Bağlantısı..........................................................................20
Gazlı Ocakların Kullanımı........................................................................... 21
Manuel Ateşleme ve Gazlı Ocakların Kontrolü...............................................21
Gazlı Ocakların Elektrikle Ateşlenmesi.............................................................21
Temizlik ve Bakım........................................................................................ 22
Ocak Bekleri ve Izgaralar....................................................................................22
Emaye Parçalar....................................................................................................22
Inox Ocak Tablası................................................................................................22
Sorun Giderme............................................................................................ 23
Enjektör Tablosu.......................................................................................... 25
Enerji Fişi.....................................................................................................26
Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması ....................................... 27
Müşterinin Seçimlik Hakları ...................................................................... 27
Sayfa: 3
4
Güvenlik Uyarıları
Cihazı Kullanırken Dikkat
Edilmesi Gereken Güvenlik
Bilgileri
• ÖZENLİ KULLANMAK
İÇİN, CİHAZI GAZ TÜ-
PÜNE BAĞLAMADAN
ÖNCE CİHAZI TANIMAK
AMACIYLA BU TALİMAT-
LARI DİKKATLİ OKUYU-
NUZ. BU TALİMATLAR
DAHA SONRA BAŞVUR-
MAK AMACIYLA SAK-
LANMALIDIR.
• CİHAZINIZ, KILAVUZ
İÇERİSİNDE BAHSE-
DİLEN ÖZELLİKLERİ
İÇERMİYOR OLABİLİR.
KULLANIM KILAVUZUN-
DA ŞEKİLLİ İFADELERİ
OKURKEN DİKKAT EDİN.
• Bu kullanım kılavuzunu her
zaman cihazınızla birlikte mu-
hafaza edin. Cihazınızı ödünç
verdiğinizde bu kullanım kıla-
vuzunu da cihazınızla birlikte
verin.
• Kullanım kılavuzunu cihazını-
zı kullanmadan önce, yanık,
elektrik çarpması, yangın veya
yaralanma riskini azaltmak için
dikkatlice okuyun ve cihazını-
zın çalıştırılması, sorun gideril-
mesi ve temizliğiyle ilgili tali-
matlara uyun.
• Bu cihaz, denetim sağlanması
veya cihazın güvenli bir şekil-
de kullanılması ve karşılaşılan
tehlikelerin anlaşılması ile ilgili
bilgi verilmesi durumunda,
yaşları 8 ile üzerinde olan ço-
cuklar ve fiziksel, işitsel veya
akli yetenekleri azalmış veya
tecrübe ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar ciha zile oynama-
malıdır. Temizleme ve kullanı-
cı bakımı çocuklar tarafından
denetimsiz olarak yapılma-
malıdır.
• Cihazınızı kullanmaya
başlamadan önce ileti-
şim merkezi veya yetkili servis
ile iletişime geçerek cihazını-
zın kurulması, çalıştırılması ve
kullanılması konusunda ücret-
siz yardım talebinde buluna-
bilirsiniz.
• Cihaz ve erişilebilir bölümle-
ri, kullanım esnasında sıcaktır.
Sayfa: 4
5
Isıtma elemanlarına dokun-
maktan kaçınmak için özen
gösterilmelidir. Sürekli göze-
tim sağlanmıyorsa 8 yaş altın-
daki çocuklar uzak tutulmalı-
dır.
• UYARI: Katı veya sıvı
yağ ile ocakta dikkatsizce ya-
pılan pişirme işlemi tehlikeli
olabilir veya yangına sebep
olabilir, ASLA yangını su ile
söndürmeye çalışmayınız, an-
cak cihazın devresi kapatılır ve
sonra örneğin bir kapak veya
bir yangın battaniyesi ile alev
örtülür.
• UYARI: Ambalaj malze-
meleri çocuklar için tehlikelidir.
Bütün ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacakları bir
yerde muhafaza edin.
• UYARI: Yüzey çatlak
ise, elektrik çarpması ihtimali-
ni önlemek için cihazın devre-
sini kapatınız.
• Ocak kapağı bulunan ocak-
lar için talimatlar, açılmadan
önce kapaktaki herhangi bir
döküntünün giderilmelidir.
Ve kapak kapatılmadan önce
ocak yüzeyinin soğuması bek-
lenmelidir.
• Cihaz harici bir zamanla-
yıcı veya ayrı bir uzaktan
kumanda sistemi ile çalış-
mak üzere tasarlanmamıştır.
•Cam yüzeyleri sert aşındırıcı
temizleyicilerve keskin metal
spatulaile temizlemeyiniz.
• Bu işlemler yüzeylerin çizil-
mesine sebep olabilir. Bu çi-
zikler camların kırılması veya
yüzeylerin zarar görmesine
sebep olabilir.
• Cihazı temizlemek için buhar-
lı temizleyici kullanmayınız.
• Ürününüz tüm kabul edilebilir
yerel ve uluslararası standart-
lara ve yönetmeliklere uygun
üretilmiştir.
• Bakım ve onarım çalış-
maları sadece yetkili ser-
vis teknisyenleri tarafından
yapılır. kurulumun ve bakımın
yetkili olmayan teknisyenler
tarafından yapılması sizin için
tehlikeli olabilir. Herhangi bir
şekilde cihazın özelliklerini de-
ğiştirmek veya düzenlemek
tehlikelidir.
Sayfa: 5
6
• Kurulum öncesi ürününüzün
yerel dağıtım koşullarının (do-
ğal gaz ve gaz basıncının ya
da voltaj ve frekansının) ve ci-
hazın ayarlarının uygun oldu-
ğundan emin olun. Bu cihaz
için uygun koşullar etikette
belirtilmiştir.
• DİKKAT: Bu cihaz sade-
ce yemek pişirmek ve ev tipi
cihaz olarak tasarlanmıştır ve
başka herhangi bir amaç ya
da başka bir cihaz ile kullanıl-
mamalıdır. Ticari şekilde ve ev
tipi olmayan kullanım gibi ve
oda ısıtmada kullanım gibi.
• Bu cihaz bir yanma ürünlerini
tahliye tertibatına bağlanma-
mıştır. Bu cihaz geçerli olan
montaj yönetmeliklerine göre
bağlanmalı ve tesis edilmeli-
dir. Havalandırma ile ilgili şart-
lara özel özen gösterilmelidir.
• Eğer 15 sn sonunda bek alev
almaz ise, cihazı çalıştırmayı
durdurun ve bulunduğunuz
odanın kapısını açın yada/ve
yeniden çalıştırmak için en az
1 dakika bekleyin.
• Eğer ürün üzerinde ülke sem-
bolü var ise bu açıklamalar
geçerlidir. Eğer ürün üzerin-
de sembol yok ise, bu ülke-
nin kullanım şartlarına cihazın
değiştirilmesiyle ilgili gerekli
talimatları verecek teknik ta-
limatlara başvurmak için ge-
reklidir.
• Güvenliğinizi sağlamak için
tüm olası güvenlik önlemleri
alınmıştır. Cam kırılabilece-
ğinden temizlik yaparken çi-
zilmeleri önlemek için dikkatli
olunmalıdır. Aksesuarlar ile
cihaza darbe uygulamaktan
kaçınılmalıdır.
• Kurulum sırasında elektrik
kablosunun zarar görme-
diğinden emin olunmalıdır.
Eğer elektrik kablosu zarar
görürse,üretici (servis veya
yetkili kişi) tarafından kaza
riskini önlemek için değiştiril-
melidir.
• Eğer cihazın pişirme yüzeyi
camdan ise;
• D İ K K AT : “ P i ş i r m e
yüzeyindeki camın kı-
rılması durumunda”:
-derhal tüm gazlı yanı-
Sayfa: 6
7
cıları , elektrikli yanıcıla-
rı kapatın ve cihazı güç
kaynağından izole edin.
-cihazınyüzeyinedokunmayın
-cihazı kullanmayın.Bu cihaz
yetkili bir tesknisyen tarafın-
dan kurulmalı ve kullanıma
alınmalıdır.
• Cihazı, kurulumu tamalanma-
dan çalıştırmayınız.
• PCB içermez.
Kurulumda Dikkat Edilmesi
Gereken Güvenlik Bilgileri
• Cihazı, kurulumu tamalanma-
dan çalıştırmayınız.
• Bu cihaz yetkili bir tesknisyen
tarafından kurulmalı ve kulla-
nıma alınmalıdır. Yetkisiz kişi-
ler tarafından yapılmış hatalı
yerleşim ve kurulumdan kay-
naklanacilecek herhangi bir
zarardan üretici firma sorumlu
değildir.
• Cihazı açtığınızda, taşın-
ma sırasında herhangi bir
zarar görmediğinden emin
olunuz. Herhangi bir kusur ol-
ması durumunda cihazı kul-
lanmayınız ve derhal yetkili
servisini arayın. Paketlemede
(naylon,zımba, strafor… vs)
çocuklar zararlı olabilecek
malzemeler kullanıldığından
bu malzemeler toplanmalı ve
derhal atılmalıdır. Bu ambalaj
yürürlükte olan mevzuata
göre atık hale getirilmelidir.’
• Cihazı atmosferik etkiler-
den koruyunuz. Güneş,
yağmur,kar ve benzeri etkilere
maruz bırakmayınız.
• Cihazın bulunduğu kabinin
malzeme dayanım sıcaklığı en
az 100°C olmalıdır.
Kullanım Sırasında
• Yanıcı veya patlayıcı madde-
leri cihaz kullanım sırasınday-
ken yakınına koymayın.
• Katı veya sıvı yağlar ile pişirir-
me yaparken pişiriciyi yalnız
bırakmayın. Yağlar aşırı ısın-
ma durumuna yangına neden
olabilir. Yağdan kaynaklanan
alevlere su dökmeyin. Böyle
bir durum meydana geldiğin-
de; alevi boğmak amacıyla;
tencereyi veya tavayı kapak
ile kapatın.
Sayfa: 7
8
• Tencereleri her zaman pişirme
bölgesinin merkezi üzerinde
konumlandırın ve tutamakla-
rını devrilme çarpmaya karşı
güvenli konumda tutun.
• Eğer uzun süre cihazı
kullanmayacaksanız, ci-
haz fişini çekiniz. Kontrol düğ-
melerini kapalı tutun. Ayrıca,
cihazı kullanmadığınızda; gaz
vanasını her zaman kapalı tu-
tun.
• Cihazı kullanmadığınızda ku-
manda düğmelerinin her za-
man "0" (durdur) konumun-
da olduğundan emin olun.
• UYARI: “Bir gaz pişir-
me cihazının kullanılmasıyla,
bulunduğu odada nem ve
ısı ve yanma ürünleri ortaya
çıkar. Özellikle cihaz kulla-
nımdayken mutfağın iyi hava-
landırıldığından emin olunuz:
doğal havalandırma deliklerini
muhafaza ediniz veya bir me-
kanik havalandırma tertibatı
taktırınız (fırın üstü aspiratör).
• Cihazın uzunca bir müddet
yoğun kullanımı ilave bir ha-
valandırma isteyebilir, örne-
ğin, bir pencerenin açılması
veya daha etkili havalandırma
varsa mekanik havalandırma
seviyesinin yükseltilmesi gibi
Temizlik ve Bakım Yaparken
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Her zaman, temizleme ya da
bakım işlemlerinden önce ci-
hazı kapatın. Cihaz fişi çıka-
rıldıktan veya ana kumanda
anahtarları kapatıldıktan sonra
temizlik ve tamir işlemlerini
yapabilirsiniz.
• Kontrol kumanda panelini te-
mizlemek için kontrol düğmele-
rini sökmeyin.
• Cihazınızın verimliliği ve güven-
lik bakımı için, biz daima orijinal
yedek parça kullanımını ve ihti-
yaç halinde sadece bizim yetkili
servislerin çağrılmasını tavsiye
ediyoruz.
• Asla yüksek basınçlı temizleyici
veya buhar püskürtücü kullan-
mayın.
• Cihazı “Temizlik ve Bakım”
bölümünde anlatıldığı gibi
düzenli bir şekilde temizleyin.
Sayfa: 8
9
Yetersiz temizlik durumunda
yüzey hasar görebilir ve cihaz
zamanla paslanabilir.
• Cihazın yüzeylerini sert aşın-
dırıcı temizleyiciler ve keskin
metal spatula ile temizleme-
yin.
• Bu işlemler yüzeylerin çizil-
mesine sebep olabilir. Bu çi-
zikler camların kırılması veya
yüzeylerin zarar görmesine
sebep olabilir.
• Cihazı temizlemek için buhar-
lı temizleyici kullanmayınız.
• Cihazı düzenli olarak silin ve
yemek kalıntılarını temizleyin.
• Bu cihaz temiz tutulmadığı
takdirde, yüzeyinin kalitesi
düşerek cihazın kullanım öm-
rünü olumsuz etkileyebilir ve
tehlikeli durumlara sebep ola-
bilir.
• UYARI:Elektrik çarp-
ması riskini yok etmek için
lamba değiştirmeden önce ci-
hazın elektrik bağlantısının ke-
sildiğinden emin olunmalıdır.
Taşıma ve Nakliye Sırasında
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Taşıma sırasında ürünü nor­
mal konumunda tutun ve
üzerine hiçbir yük koymayın.
Kutu üzerindeki taşıma işaret-
lerine uyun.
• Taşıma sırasında ürünü nor­
mal konumunda tutun ve
üzerine hiçbir yük koymayın.
• Cihazı nakliye sırasında dü-
şürmeyin ve darbelere karşı
koruyun.
• Ürünün müşteriye teslimin-
den sonra taşıma sırasında
oluşan arızalar ve hasarlar ga-
ranti kapsamına girmez.
• Taşınma sırasında gaz-
lı ocak, şapka ve kafaları-
nı ve ocak ızgaralarını pi-
şirme tablasına bantlayın.
Cihazınızı Kullanırken Şu
Hususlara Dikkat Edin
• Cihazınızı mutlaka topraklı
hat ile kullanın.
• Cihazın gaz hortumunu ve
elektrik kablosunu sıcak yerle-
re yakın koymayın. Ocak ya-
kınından geçirmeyin. Elektrik
kablosu hasar gördüğünde en
yakın VESTEL Yetkili Servisi’
Sayfa: 9
10
ne başvurun.
• Saatli modellerde ilk kulla-
nımda veya elektrik kesintile-
rinde saati mutlaka ayarlayın.
DİKKAT:
Gaz kaçağı kontrolü için kesin-
likle kibrit ve çakmak kullanma-
yınız.
DİKKAT
• Kısık alev konumu için düğ-
meyimaksimum-minimum
konumları arasına getiriniz(1).
Ocak beklerini kesinlikle mak-
simumilekapalıkonumlarıara-
sında kullanmayınız(2). Ocak
beklerini düğme maksimum
konumda iken ateşleyiniz.
• Ocak bekini çalıştırmadan
önce, bek kafasının doğru yer-
leştirildiğinden emin olunuz.
Ocak bekini çalıştırmadan
önce, bek gövdesi ve kanalları-
nın kuru ve temiz olduğundan
emin olunuz.
• Bek yatağı ve enjek-
tör deliğinin, kuru ve temiz
olduğundan emin olunuz.
Sayfa: 10
11
•Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm tek-
nik bilgiler, kullanım talimatları,
cihazın çalıştırılması ve bakı-
mı, cihazınızla ilgili son bilgileri
içerir. Üretici firma, bu kullanım
kılavuzundaki talimatlara uyul-
maması, cihazın kullanım amacı
dışında kullanılması, yetkili ol-
mayan onarım işlemleri, cihaz
üzerinde izin verilmeyen deği-
şikliklerin yapılması ve üretici
firma tarafından onaylanmamış
yedek parçaların kullanılması
nedeniyle oluşabilecek hasar ve
yaralanmalar için herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
Sayfa: 11
12
Teknik Özellikler
Model AO-6114 B-D
AO-6114 S-D
Ürün Boyutları
Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm 44x580x515
Banko Boşaltma Boyutları
Genişlik x Derinlik mm 560*490
Diğer Özellikler
Toplam Elektrik Güç Tüketimi W 1
Toplam Gaz Güç Tüketimi kW 7,5
Voltaj V 230
Paketli Boyutları (Genişlik x Derinlik x
Yükseklik)
mm 645x570x158
Net Ağırlık Maksimum kg 9,5
Brüt Ağırlık Maksimum kg 10,5
Sayfa: 12
13
Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiş-
tirilebilir.
Uyumluluk Bilgileri
Bu cihaz aşağıdaki direktiflere ve standarta uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
• Gazlı cihazlar direktifi 2009/142/AT.
• Alçak gerilim direktifi 2014/35/EU.
• EMU Direktifi 2014/30/EU
• CE Markalama Direktifi 93/68/EEC.
• Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve
2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği ) sayılı Avrupa CE
Direktiflerine uygundur.
• Gaz yakan ev tipi cihazların genel güvenliği standardı TS EN 30-1-1 .
• Ürün “AEEE” yönetmeliğine uygundur.
• Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne
uygundur.
• Ürün PCB içermez.
Sayfa: 13
14
GenelGörünüm
1. Wok ocak beki
2. Orta ocak beki
3. Küçük ocak beki
4. Büyük ocak beki
5.Ocak kontrol düğmeleri
6. Elektrikli ısıtıcı
7. Ocak yüzeyi
8.Ocak ızgarası
Görseller temsilidir.
• Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.
Sayfa: 14
15
Aşağıdaki bilgiler, doğru yerleştirme ve
servis işlemleri için gerekli olan kurallardır.
Bu ürün elektrik aksamları içerdiği için,
ürünün ilk montaj ve devreye alınması iş-
leminin veya söz konusu ise taşınma işlemi
sonrası montajının Vestel Yetkili Servisle-
ri tarafından yapılması gereklidir. Aksine
durumlarda meydana gelebilecek sorun-
lardan üretici ya da dağıtıcı firma sorumlu
tutulamaz.
Kurulumdan önce, yerel gaz dağıtım koşul-
larının ve cihaz ayarlarının birbirine uygun
olduğundan emin olunuz.
Ocağınızı ambalajından çıkardıktan sonra,
ocağın zedelenmemiş olduğundan emin
olunuz. Eğer herhangi bir hasar olduğun-
dan şüphelenirseniz cihazı kullanmayınız
ve derhal VESTEL Yetkili Servisi ile irtibata
geçiniz.
Cihaz bir tezgah üzerine konumlandı-
rılmalıdır. Cihazın kullanıcısı bu talimata
uygun olarak Cihaz Güvenliği Kanunu ve
Uygulanabilir Yönetmelikler uyarınca ciha-
zın düzgün kurulum ve çalışmasından so-
rumludur.
Cihazın kurulumu için
tavsiyeler
Cihaz yetkili servis teknisyeni tarafından
kurulmalı, düzenlenmeli ve gerekiyorsa gaz
dönüşümü gerçekleştirilmelidir. Aksi halde
cihazın garantisi geçersiz hale gelecektir.
• Cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun
olarak kurulmalıdır.
• Yetkili servis teknisyeni havalandırma ve
atık gazların tahliyesiyle ilgili yürürlükteki
kanunlara uymalıdır.
• Bakım ya da tamir işlemlerine başlama-
dan önce mutlaka cihazın gaz bağlantısı
kesilmelidir.
• Cihaz ısıya dayanıklı ünitelerin içine yer-
leştirilmelidir.
• Ocağın çalışma yüzeyi, ocağın yerleştiri-
leceği ünitenin yüzeyinden yüksek olmalı
ve oda sıcaklığından 60 derece daha
yüksek bir sıcaklığa dayanabilir özellikte
olmalıdır.
• Cihaz, kolay tutuşabilen
maddelerden(perde vs.) uzak bir
bölgeye(en az 20 cm uzağa) kurulmalı-
dır.
• Cihazın bağlantısı tamamlandıktan son-
ra cihazda gaz kaçağı olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Bu kontrol gaz kaçak
dedektörü ile yapılmalıdır. Uygulamanın
ardından bağlantı etrafında hiçbir gaz
kaçağı gözlenmemelidir. Aksi halde bağ-
lantı tekrar kontrol edilmelidir.
• Cihazın gaz bağlantıları için kullanılan
tüm gaz bağlantı parçaları ve gaz dağı-
KurulumveKullanıma
Hazırlık
Sayfa: 15
16
tım bileşenlerinin ulusal ve uluslararası
gerekliliklere uygun olduğundan emin
olunmalıdır.
• GAZ BAĞLANTILARINI ALET-
LE KONTROL ETMEYİNİZ.
YERLEŞİM
• Cihazınız yalnızca evde kullanım için ta-
sarlanmıştır ve onayı alınmıştır. Ticari ya
da yarı ticari mekanlarda kurulup kullanıl-
mamalıdır. Bu şekilde kullanıldığı takdir-
de oluşan cihaz arızaları garanti kapsamı
dışındadır.
• Cihazınızın kurulumu en uygun alan mut-
faktır. Cihazınız nemli ya da sürekli suya
maruz kalacağı alanlarda kurulmamalıdır.
HAVALANDIRMA İHTİYACI
• Cihazınız sürekli havalandırmanın olaca-
ğı bir yerde kurulmalı ve kullanılmalıdır.
Çünkü cihazınız kullanım esnasında nem
ve ısı açığa çıkarır. Kapı, pencere gibi do-
ğal veya aspiratör gibi bir mekanik hava-
landırma tertibatı taktırın.
• Cihazınızın iyi çalışabilmesi için ortamda
gazın yakılmasını sağlayacak kadar hava
bulunmalıdır.
• 5 m3 hacimden küçük odalar için 100
mm2 ‘lik boş kalıcı havalandırma alanına
ihtiyaç vardır.
• 5 m3 ile 10 m3 arasında hacme sahip
odalarda direkt açık havaya açılan bir
pencere olmadıkça 50 cm2 havalandır-
ma alanına ihtiyaç vardır.
• 10 m3 ‘ten büyük hacme sahip odalarda
havalandırmaya gerek yoktur.
Kurulumu Yapacak Kişi İçin
Teknik Bilgiler
Ocak tablasının banko boşaltmasına kuru-
lumunu yapabilmek için Şekil 1.2’ de göste-
rilen boyutlarda alan açılmalı ve aşağıdaki
adımlar takip edilmelidir;
Ocağın alt yüzeyi ile ocağın altında yer ala-
cak bir başka cihazın ya da iç rafın üst yü-
zeyi arasında en az 30 mm boşluk olmalıdır.
Ocak ile üzerinde yer alacak dolap ya da
ocağı örtecek şekilde hemen üzerinde ko-
numlandırılmış herhangi bir eşya arasında
en az 750 mm mesafe olmalıdır(Şekil 1.1).
Cihaz ile yerleştirileceği yüzey arasına
mutlaka bir sızdırmazlık bandı konulmalıdır.
500 mm
750
mm
Şekil 1.1mm
Cihaz perde gibi tutuşabilen malzemelerin
yanına kurulmamalıdır.
Sayfa: 16
17
580mm
520mm
490mm
Min. A
Min. B 560mm
42 mm
100 mm
25 mm
Komşu Duvarlar Min. A Min. B
Yanabilir Malzeme/
Yanmaz Malzeme
50 mm 100 mm
Min. 60 cm.
ASPİRATÖR
Min.
42
cm.
Min.
42
cm.
Min.
65
cm.(Davlumbazlı)
Min.
70
cm.(Davlumbazsız)
- Davlumbaz/aspiratör ile Gazlı Ocak
arası mesafenin en az 65 cm,
- Ölçüm metodu; Gazlı ocaklarda ızga-
ra yüzeyinden, Elektrikli ocaklarda yüzey
üzerinden davlumbaz/aspiratör filtre orta
noktasıdır.
Ocak Tablasının
Yerleştirilmesi
Tek tarafı yapışkankan'C' sızdırmazlık ban-
dını ocak tablası altına, tüm kenarlar bo-
yunca yapıştırınız (Şekil 1.3).
Ocak tablasını banko boşaltması üzerine
düzgün bir biçimde yerleştiriniz.
'A' braketinin konumunu ayarlayınız ve 'B'
vidası ile ocak tablası konumunu sabitleyi-
niz (Şekil 1.4).
Şekil 1.3
Kurulum Braketlerinin
Yerleştirilmesi
Cihazınızın banko boşaltması üzerine
monte edilebilmesi için braket ve vidalar-
dan oluşan bir kurulum kiti mevcuttur.
Ocak tablasını banko boşaltması üzerine
yerleştiriniz. 'A' braketlerini Şekil 1.4 deki
gibi yerleştiriniz, 'B' de görüldüğü gibi
vida konumunu ayarlayınız.
Sayfa: 17
18
Yetkili Servisine başvurun.
Cihazınızın NG yada LPG’ye göre kuru-
lumu yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
Bu işlem gerçekleştirilirken yürürlükteki
yönetmelikler ve standartlar göz önüne
alınmalıdır.
Cihazınızın gaz bağlantısını yapmadan
önce fabrika gaz çıkış ayarını görmek için
kapasite etiketine başvurabilirsiniz.
Notlar
LPG gazı için bağlantı yapılırken, cihazın
gaz girişine kelepçe ile sabitlenen plastik
hortum kullanılmalıdır. Cihazınızı mümkün
olduğunca kısa ve sızdırmaz bir hortum ile
gaz kaynağına bağlayınız. Izin verilen mak-
simum hortum uzunluğu 1.5 m’ dir. Ciha-
zınızın gaz bağlantı hortumu güvenliğiniz
için yılda 1 kez yenisiyle değiştirilmelidir.
Gaz bağlantı hortumları en fazla 90°C sı-
caklığa dayanabilirler(Bu hortumlar yürür-
lükteki standartlara uygun olarak üretilmiş
olmalıdır).
NG bağlantıları için tasarlanmış gaz hor-
tumları LPG bağlantısını yapmak için kul-
lanılmamalıdır.
Gaz bağlantı hortumları ezilmemeli, zede-
lenmemeli ve hortumların keskin, köşelere,
hareketli nesnelere temas ettirilmemelidir.
Gaz bağlantısında oluşabilecek gaz kaçağı
uygun bir sıvı ya da gaz kaçak dedektörü
yardımıyla kontrol edilmelidir.
Gaz bağlantısı etrafında köpük oluşumu,
gaz kaçağı gözlendiği takdirde bağlantı
tekrar tekrar kontrol edilmelidir.
Şekil 1.4
t>20 mm
t
Cihazınızın Mutfak Dolabına
Göre Konumu (Şekil 1.5)
Cihazınızın alt yüzeyi ile mutfak dolabı
arasında en az 60mm mesafe bulunmalıdır.
Şekil 1.5
Gaz Bağlantısı
Bu cihaz LPG (G30-28/30mbar) ile çalışa-
cak şekilde ayarlanmıştır. Uygun gaz tipleri
ve gaz dedektörlerine ilişkin bilgiyi Gaz
Tüketim Tablosunda bulabilirsiniz. Eğer
kullanılan gaz basıncı bu değerlerden farklı
yada değişken ise gaz tesisatına uygun bir
basınç regülatörü takılması gerekmektedir.
Bu ayarın yapılması için mutlaka Vestel
Sayfa: 18
19
Gaz kaçağı asla ateşle test edilmemelidir.
Contalar hasar görmüş veya yıpranmış ise
cihazı kullanmayınız
Hortum Bağlantı Ucu
Değişimi
Bu cihaz, fabrika çıkışı olarak LPG için
ayarlanmıştır. LPG’ den doğalgaza
dönüşüm esnasında, yetkili servis tarafın-
dan temin edilen bağlantılar ürüne
takılmalıdır(Şekil 1.6) ve flex hortum ile
bağlantı yapılmalıdır.
Her gaz değişi-
minde hortum
ucu değiştirilir-
ken, bağlantı ara
yüzeylerine
sızdırmazlığı
sağlamak amacı
ile (2) nolu
contanın yerleşti-
rilmesi gerek-
mektedir. Gaz
tüpünü bağlama-
dan önce
contaların
yerinde ve iyi
durumda olduğunu kontrol ediniz
1. Ocak gaz dağıtım borusu
2. Sızdırmazlık contası
3. Hortum rakoru
(LPG bağlantıısı için)
1
2
3
Gaz Dönüşümü
Gazlı Ocakların Enjektör
Değişimi
Cihazınızda kullanılan enjektörün çapı,
enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri
hassasiyetle verilmiştir. Dönüşüm setiyle
birlikte verilen enjektör dönüşüm bilgi kıla-
vuzuna göre değiştirilecek enjektörü seçi-
niz. Sonrasında enjektör değişimi için:
• Ocak ızgarasını ve ocak beklerini çıkarınız.
•Uygun lokma ile  “J” (Şekil 1.7-1.9) enjek-
törünü yerinden çıkarınız ve yerine cihazda
kullanılan gaz türüne uygun olan yeni en-
jektörü monte ediniz.
Kısık Alev Konumunun
Ayarlanması
Kısık alev konumu için rölanti vidası LPG’
den doğalgaza dönüşte gevşetilmelidir.
Doğalgazdan LPG’ye geçişte ise aynı vida
sıkıştırılmalıdır. Cihazın fişinin takılı oldu-
ğundan, gaz beslemesinin açık olduğun-
dan, ocak pişirici şapka ve adaptörlerinin
yerlerine yerleştirilmiş olduğundan emin
Sayfa: 19
20
olun. Ocakları yakın ve kısık konuma alın..
Düğmeleri çekerek çıkarın. Rölan-
ti vidası musluk gövdesi üzerinde yer
almaktadır(Şekil 1.8). Küçük ağızlı düz
bir tornavida ile vidayı sıkın/ gevşe-
tin. Bu ocağın kısık konumdaki alevinin
artması ya da azalmasını sağlar. Alev
uzunluğu 4 mm olacak şekilde vidayı
ayarlayın. Düğmeyi yerine takarak ale-
vin pişirici tam yanma konumundan kısık
konuma 1 sn’ lik sürede ayarlandığında
sönmediğinden emin olun.Yukarıda anla-
tılan işlemleri herbir ocak için tekrarlayın.
Ocağınızın Elektrik
Bağlantısı
Elektrik bağlantısını yaparken aşağıdaki hu-
suslara dikkat ediniz.
• Ev elektrik şebekesinin ve ürünün bağla-
nacağı prizin akım taşıma kapasitesinin,
ocağın kullandığı maksimum güç için uy-
gun olduğundan emin olunuz.
• Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalış-
ma geriliminin, şebeke gerilimi ile aynı
olduğundan emin olunuz.
• Ürünü direkt prize bağlayınız. Arada tra-
fo vs. tür şeyler olmamalıdır.
• Toprak hatlı prize bağlayınız.
Ocağı yerleştirdikten sonra kumanda düğ-
mesinin “0” kapalı konumda olduğundan
emin olunuz ve fişi prize takınız.
Cihazla birlikte besleme kablosu ve fiş bu-
lunmaktadır. Gerektiğinde besleme kab-
losu, yetkili bir servis teknisyeni tarafından
değiştirilmelidir.
Her bakımdan önce cihazın fişini çekiniz.
Yeniden bağlanmak için şekildeki bağlan-
tıyı yapınız. Koruyucu toprak bağlantısı
işaretli ( ) terminal ucuna bağlanmalıdır.
Yalıtım kablolarını mutlaka kullanınız.
Cihazın elektrik bağlantısı Yetkili Servis
tarafınfan yapılmalıdır. Besleme kablosu
H05V V-F tipinde olmalıdır.
Sayfa: 20
21
SARI+YEŞİL
MAVİ
KAHVERENGİ
Gazlı Ocakların
Kullanımı
Manuel Ateşleme ve Gazlı
Ocakların Kontrolü
Ocaklardan birini ateşlemek için, ocak
kısmına kibriti yaklaştırınız, ilgili ocağın
düğmesini bastırınız ve saat yönünün ter-
sine doğru çeviriniz. İstenen alev seviyesi
maksimum (büyük alev) ve minimum (kü-
çük alev) arasında çevirerek elde edilebilir.
Kontrol panelinde düğmelerin yanında bu-
lunan işaretler hangi düğmenin hangi oca-
ğı kumanda ettiğini göstermektedir.
Gazlı Ocakların Elektrikle
Ateşlenmesi
Ürünümüz otomatik ateşleme sistemi ile
donatılmıştır. Kullanmak istediğiniz gazlı
ocağın kontrol düğmesini bastırınız ve saat
yönünün tersine çeviriniz. Düğmeyi basılı
tuttuğunuz sürece otomatik çakmak çalı-
şacaktır. İlgili ocağın yandığını gördükten
sonra düğmeyi serbest bırakınız ve gazlı
ocağın yanar konumda kaldığından emin
olunuz. Aksi halde düğmeyi kapatıp önce-
ki işlemleri tekrarlayınız.
Ateşleme süresinden sonra gaz emniyeti-
nin devreye girme süresi en fazla 10 sani-
yedir. Bu süre boyunca düğmeyi tam basılı
tutunuz. Düğmeyi serbest bırakınız ve gazlı
ocağın yanar konumda kaldığından emin
olunuz. Aksi halde düğmeyi kapatıp, ön-
ceki işlemleri tekrarlayınız Kontrol düğmesi
kapatılmadan, kazara alev söndüğü taktir-
de, sönme emniyetinin devreye gimesi için
gereken süre en fazla 90 saniyedir.
Tavsiyeler
Ocağınız farklı boyutlarda ocak beklerine
sahiptir. Gazı en ekonomik kullanmanın
yolu, pişirme tencerenizin boyutuna uygun
gazlı ocağı seçmek ve kaynama noktasına
ulaşıldıktan sonra alevi en düşük seviyede
tutmaktır. Tencerenizin kapağını daima ka-
palı tutmanız önerilir.
Ocağınızdan en iyi şekilde verim alabilme-
niz için, aşağıdaki çaplara sahip tencereler
kullanmanız önerilir.
Cihazın ısıtıcıları ısıya dayanıklı koruyucu
maddeyle kaplıdır. İlk kullanımda olası kötü
kokuyu gidermek ve koruyucu tabakayı
sertleştirmek için düğmeyi ‘1’ konumuna
getirerek 20 dakika kadar boş olarak çalış-
tırınız.
Sayfa: 21
22
• Cihazı her zaman tabanı düz ve kalın
tencereler ile çalıştırın.
• Cihazı ısıtıcı yüzeye uygun boyutlarda
olan tencereler ile kullanın.
• Cihazı çalıştırırken tencereyi ısıtıcı yüze-
yinin tam merkezine yerleştirin.
• Tencereyi ısıtıcı yüzey üzerine yerleştir-
meden önce tabanının kuru olduğundan
emin olun.
• Cihazı asla boş tencere ile çalıştırmayın.
• Isıtıcılar üzerinde bir çatlak yada kırık
oluştuğunda, cihazı derhal kapatın ve
kullanımını durdurun.
• Cihazın uzun ömürlü olması için her kul-
lanımdan sonra yumuşak sünger veya
bez ile ovarak temizleyin. Buharlı ısıtıcı ile
temizlemeyiniz.
• Cihazınız çalışırken dış yüzeyleri olduk-
ça ısınır. Cihaz kapatılmış olsa dahi, bu
kısımlar belli bir süre daha sıcaklığını
muhafaza eder. Sıcak yüzeylere kesin-
likle dokunmayın ve üzerinde hiçbir ci-
sim bırakmayın. Çocukları uzak tutun.
• Temizlik ve Bakım
Temizlemeden önce, ocağı elektrik kay-
nağından ayırınız ve ana gaz beslemesini
kapatınız.
Ocak Bekleri ve Izgaralar
Emaye tencere ızgaralarının, emaye bek
şapkalarının, ocak bek başlıklarının periyo-
dik olarak sabunlu su ile yıkanması, iyice
durulanması ve kurutulması gerekir. İyice
durulandıktan sonra düzgün şekilde yerle-
rine tekrar takınız.
Emaye Parçalar
Bu parçaların ilk günkü gibi yeni kalmaları
için, ılık sabunlu su ile sık sık temizlenmeleri
ve yumuşak bir bezle kurulanmaları gerek-
mektedir. Parçaları sıcakken yıkamayınız ve
asla zedeleyici temizlik maddeleri kullan-
mayınız. İçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya
domates suyu gibi sıvıları emaye parçalarla
temas edecek şekilde uzun süre bırakma-
yınız.
Inox Ocak Tablası
Inox ocak tablası yumuşak nemli sabunlu
bir süngerle sık sık temizlenmeli ve yumu-
şak bir bezle kurulanmalıdır. Zedeleyici te-
mizlik malzemeleri kullanmayınız. İçki, kah-
ve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu
gibi sıvıları ocak tablası üzerinde uzun süre
bırakmayınız.
Inox yüzeylerin bakımı ve temizliği için
kullandığınız maddeler bazı kimyasal bile-
şikler içerir. Bu maddelerle yüzey temizliği
yapıldığında kalıntı bırakmayacak şekilde
silinmelidir. Aksi durumlarda yüzeyde kalan
kimyasal artıkları ürünün kullanımı sırasında
(yüksek sıcaklık gibi etkenlerden dolayı)
yüzeyde yanarak ocak tablasında kalıcı sa-
rarmaya sebep olabilir.
Inox tablanız üzerinde beklemiş artıklar
Sayfa: 22
23
( taşan yemek, süt vb artıklar) da yüksek ısı-
ya maruz kaldığında yüzeyde yanarak ya-
pışabilirler ve bu durumda inox tablanızda
kalıcı hasar oluşabilir. Bu duruma sebebiyet
vermemek için düzenli olarak temizlik ya-
pın ve taşan artıkları bekletmeden silin.
Sayfa: 23
24
Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde aşağıdaki açıklamalar doğrultu-
sunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyor-
sa İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.
SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Ocak gözü
alev almıyor.
Kullandığınız gazın tipi ve basın-
cı ürünüze uygun değil.
Lütfen ürününüz üzerinde be-
lirtilen değerleri kontrol edin, bir
uyumsuzluk var ise yetkili servise
başvurun.
Regülatörünüz eski olabilir.
Regülatörünüzün eski olmadı-
ğından emin olun.
Enjektörler tıkalı olabilir.
Enjektörleri temizleyerek tekrar
deneyin.
Adaptör delikleri kirli.
Adaptör deliklerinin temiz ve
kuru olduğundan emin olun.
Tüp bitmiş ya da doğalgaz hattı
problemli olabilir.
Eğer LPG kullanıyorsanız, tüpü-
nüzün bitmekte olup olmadığını,
doğal gaz kullanıyorsanız gazı
geldiği şebeke hattında bir prob-
lem olup olmadığını kontrol edin.
Şapka ve adaptör düzgün yerleşti-
rilmemiş olabilir.
Şapka ve adaptörü düzgünce
yerleştirdikten sonra, herhangi
bir ocak gözünü açın ve çakmak
çakarken bujinin kıvılcımını göz-
leyin. Kıvılcımın bujinin ucundan
bek şapkasına doğru atlaması
gerekir. Eğer bu şekilde değilse
bujide bir arıza olabilir. ( Bu du-
rumda lütfen yetkili servise baş-
vurunuz )
Sayfa: 24
25
SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Alev düzensiz
/ isli / harlı
yanıyor.
Kullandığınız gazın tipi ve
basıncı ürünüze uygun değil.
Lütfen ürününüz üzerinde belirtilen
değerleri kontrol edin, bir uyumsuzluk
var ise yetkili servise başvurun.
Tüp bitmiş ya da doğalgaz
hattı problemli olabilir.
Eğer LPG kullanıyorsanız, tüpünüzün
bitmekte olup olmadığını, doğal gaz
kullanıyorsanız gazı geldiği şebeke
hattında bir problem olup olmadığını
kontrol edin.
Regülatörünüz eski olabilir.
Regülatörünüzün eski olmadığından
emin olun.
Adaptör delikleri kirli olabilir.
Adaptör deliklerinin temiz ve kuru ol-
duğundan emin olun.
Tencere ocak gözüne uygun
olmayabilir.
Sağlıklı bir yanma performansı elde
etmek için, her bir ocak gözünde bu
kılavuzda belirtilen uygun çaplardaki
tencereleri tercih edin ( bkz ilgili bö-
lüm ).
Elektrikli ısıtıcı
gözü çalışmıyor
Kullandığınız gerilim ürünüze
uygun değildir.
Lütfen ürününüz üzerinde belirtilen
gerilimin şebeke gerilimi ile uygun ol-
duğunu kontrol ediniz, bir uyumsuz-
luk var ise yetkili servise başvurunuz.
Ürüne elektrik gelmiyor ola-
bilir.
Ürüne gelen elektrik hattını kontrol
edeniz, elektrik hattında bir problem
yok ise yetkili servise başvurunuz.
Ürününüzün elektrik bağlan-
tısı yapılmamış olabilir.
Ürününüzün fişinin elektrik hattına
bağlı olduğunu kontrol ediniz.
Ürününüzün düğme konumu
‘0’ konumunda olabilir.
Çalıştırılacak elektrikli ısıtıcının, düğ-
me konumunun ‘0’ konumunda ol-
madığını kontrol ediniz.
Sayfa: 25
26
Enjektör Tablosu
Toplam Güç
G30 28-30mbar
7.5 kW 545 g/h
Gaz Kategorisi : II2H3B/P
Sevk edileceği ülke : TR Sınıf: 3
NG
G20 20 mbar
LPG
G30 28-30 mbar
BÜYÜK BEK
Enjektör çapı (1/100 mm) 115 85
Nominal Güç (kW) 3 3
1 Saatlik Tüketim 285,7 l/h 218,1 g/h
ORTA BEK
Enjektör çapı (1/100 mm) 97 65
Nominal Güç (kW) 1,75 1,75
1 Saatlik Tüketim 166,7 l/h 127,2 g/h
ORTA BEK
Enjektör çapı (1/100 mm) 97 65
Nominal Güç (kW) 1,75 1,75
1 Saatlik Tüketim 166,7 l/h 127,2 g/h
KÜÇÜK BEK
Enjektör çapı (1/100 mm) 72 50
Nominal Güç (kW) 1 1
1 Saatlik Tüketim 95,2 l/h 72,7 g/h
Sayfa: 26
27
Enerji Fişi
Marka
Model AO-6114 S-D AO-6114 B-D
Ocak Tipi Gaz
Pişirme Bölgesi Sayısı 4
Isıtma Teknolojisi-1 Gaz
Çap-1 Küçük
Enerji Verimliliği-1 % Kapsam Dışı
Isıtma Teknolojisi-2 Gaz
Çap-2 Orta
Enerji Verimliliği-2 % 59,0
Isıtma Teknolojisi-3 Gaz
Çap-3 Orta
Enerji Verimliliği-3 % 59,0
Isıtma Teknolojisi-4 Gaz
Çap-4 Büyük
Enerji Verimliliği-4 % 57,0
Ocağın Enerji Verimliliği % 58,3
Bu ocak EN 30-2-1 ile uyumludur
Enerji Tasarrufu Önerileri
Ocak
- Düz tabana sahip mutfak eşyaları kullanın.
- Uygun boyutlu mutfak eşyaları kullanın .
- Kapaklı mutfak eşyaları kullanın.
- Sıvı veya yağ miktarını en azına indirin.
- Sıvı kaynamaya başladığında, sıcaklık seviyesini düşürün.
Sayfa: 27
28
Cihazınızın Çevreye
Uygun Bir Şekilde
Atılması
Ürün veya paketi üzerindeki
bu sembol, ürünün ev atığı
gibi muamele görmemesi
gerektiğini gösterir. Bunun
yerine elektrikli ve elektronik
donanımın geri dönüşümünü
yapan geçerli toplama nok-
tasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru
şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün
yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve
insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz
sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kay-
nakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrın-
tılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları
imha servisi veya ürünü satın aldığınız ma-
ğaza ile temasa geçin.
Ambalaj Bilgisi
Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze-
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel
yönetimin belirttiği ambalaj toplama nok-
talarına atın.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
• Elektrikli ocakta pişirme yapılırken düz
tabanlı tencere kullanılmalıdır.
• Kullanılan tencere tabanının büyüklüğü-
ne uygun olan ocak gözü tercih edilme-
lidir.
• Pişirme süresini düşürmek için tencere-
nin üstüne kapak konulmalıdır.
• Pişirme süresinin uzun olmaması için ge-
reken miktardan fazla su yada yağ kul-
lanılmamalıdır.
Müşterinin Seçimlik
Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun hükümleri uya-
rınca ayıplı olduğunun anlaşılması duru-
munda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa
bile, malın müşteriye teslim tarihinden
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;
1. Satılanı geri vermeye hazır olduğu-
nu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında sa-
tış bedelinden indirim isteme, seçim-
lik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme, seçimlik hakların-
dan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalat-
çıya karşı kullanılabilir.
• Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız mis-
li ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olma-
sı hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
• Müşteri; şikâyet ve itirazları konusunda-
ki başvurularını Tüketici Mahkemelerine
veTüketiciHakemHeyetlerineyapabilir.
Sayfa: 28
29
TÜRKiYE
GENEL
DAĞITICISI:
Vestel
Ticaret
A.Ş.
Levent
199
Büyükdere
Cad.
No:199
34394
Şişli/İstanbul
-
Türkiye
Tel:
0850
222
4
123
Web:
www.vestel.com.tr/destek
E-posta:
vmh@vestel.com.tr
WhatsApp:
0536
075
4
123
SATICI
FiRMANIN
Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura
Tarihi
Fatura
No
Kaşe
ve
İmza
ALICININ
Adı,
Soyadı
Adresi
Tel
GARANTi
BELGESi
MALIN
Cinsi
OCAK
Markası
VESTEL
Modeli
Seri
No
Teslim
Tarihi
ve
Yeri
Azami
Tamir
Süresi
20
İşgünü
Garanti
Süresi		
2
Yıl
ÜRETiCi
FiRMA:
Vestel
Beyaz
Eşya
San.
ve
Tic.
A.Ş.
Manisa
Şubesi
Manisa
OSB
III.
Kısım
Keçiliköyosb
Mah.
Mustafa
Kemal
Bulv.
No:10
Yunusemre/Manisa
-
Türkiye
Tel:
0850
222
4
123
Web:
www.vestel.com.tr/destek
E-posta:
vmh@vestel.com.tr
WhatsApp:
0536
075
4
123
Genel
Müdür
Ergün
Güler
Sayfa: 29
30
GARANTİ
ŞARTLARI
1.
Garanti
süresi
malın
teslim
tarihinden
itibaren
baslar
ve
2
yıldır.
2.
Malın
bütün
parçaları
dahil
olmak
üzere
tamamı
firmamız
garantisi
kapsamındadır.
3.
Malın
garanti
süresi
içerisinde
arızalanması
durumunda,
tamirde
geçen
süre
garanti
süresine
eklenir.
Malın
tamir
süresi
en
fazla
20
iş
günüdür.
Bu
süre
mala
ilişkin
arızanın
servis
istasyonuna,
servis
istasyonunun
olmaması
durumunda,
malın
satıcısı,
bayii,
acentası,
temsilciliği,
ithalatçısı
veya
üreticisinden
birisine
bildirim
tarihinden
itibaren
başlar.
Malın
arızasının,
10
iş
günü
içinde
giderilmemesi
halinde;
üretici
veya
ithalatçı,
malın
tamiri
tamamlanıncaya
kadar,
benzer
özelliklere
sahip
başka
bir
malı
tüketicinin
kullanımına
tahsis
etmek
zorundadır.
4.
Malın
garanti
süresi
içinde,
gerek
malzeme
ve
işçilik,
gerekse
montaj
hatalarından
dolayı
arızalanması
halinde,
işçilik
masrafı,
değiştirilen
parça
bedeli
ya
da
başka
herhangi
bir
ad
altında
hiçbir
ücret
talep
edilmeksizin
tamiri
yapılacaktır.
5.
Tüketicinin
tamir
hakkını
kullanmasına
rağmen
malın;
		a)
Garanti
süresi
içinde
tekrar
arızalanması,
		b)
Tamiri
için
gereken
azami
sürenin
aşılması,
		c)
Tamirinin
mümkün
olmadığının,
yetkili
servis
istasyonu,
			
satıcı,
üretici
veya
ithalatçı
tarafından
bir
raporla
			
belirlenmesi,
durumlarında;
tüketici
malın
bedel
iadesini,
			
ayıp
oranında
bedel
indirimini
veya
malın
ayıpsız
misli
ile
			
değiştirilmesini
satıcıdan
talep
edebilir.
Satıcı,
tüketicinin
			
talebini
reddedemez.
Bu
talebin
yerine
getirilmemesi
			
durumunda
satıcı,
üretici
ve
ithalatçı
müteselsilen
			
sorumludur.
6.
Malın
kullanma
kılavuzunda
yer
alan
hususlara
aykırı
kullanılmasından
kaynaklanan
arızalar
garanti
kapsamı
dışındadır.
7.
Garanti
belgesi
ile
ilgili
olarak
çıkabilecek
sorunlar
için
T.C.
Gümrük
ve
Ticaret
Bakanlığı
Tüketicinin
Korunması
ve
Piyasa
Gözetimi
Genel
Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
GARANTİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
-
MÜŞTERİNİN
DİKKAT
ETMESİ
GEREKEN
HUSUSLAR
1.
Garanti
Belgesi
üzerinde
mamulün
orijinal
seri
numarasında
tahrifat
yapıldığı
hallerde
garanti
geçersizdir.
2.
Garanti
yükümlülüğünün
geçerli
olabilmesi
için,
VESTEL
yetkili
personelinden
ya
da
yetkili
servislerinden
başka
hiçbir
kimsenin,
hiçbir
şekilde
cihazın
tamir
ve
tadiline
müdahale
etmemesi
gerekmektedir.
3.
Arızalı
cihazın
tamir
yerini
(cihazın
kullanıldığı
yer
veya
servis
atölyesi)
ve
şeklini
yetkili
servis
belirler.
4.
Aşağıda
açıklanan
koşullarda
arızalı
cihaz
garanti
kapsamına
girmez:
		a)
Cihaza
bağlanan
dış
donanımdan
(regülatör,
kesintisiz
güç
			
kaynağı
vb.)
kaynaklanan
arızalar,
		b)
Anormal
voltaj
düşüklüğü
veya
fazlalığından,
hatalı
			
elektrik
tesisatından,
cihazın
etiketinde
belirtilenden
farklı
			
bir
şebeke
gerilimine
bağlanmasıyla
oluşan
arızalar,
		c)
Malın
tesliminden
sonraki
nakiller
ve
yerleştirme
sonucu
			
(düşme,
aşırı
sarsılma,
darbe
vs.)
oluşabilecek
arızalar,
		d)
Cihazın
kullanım
hatalarından
meydana
gelen
dış
ve
iç
			
yüzeylerdeki
bozulma,
çizilme,
kırılmalar
ve
arızalar,
		e)
Doğa
olaylarının
(yıldırım,
sel,
su
baskını,
deprem,
yangın
			
vs.)
yol
açacağı
arızalar.
Bu
gibi
durumlarda
arızalı
cihaz,
VESTEL
yetkili
uzmanları
tarafından
tamir
edilecek,
standart
tamir
ücreti
alınacaktır.
5.
Garanti
Belgesi’nin
tekemmül
ettirilerek
tüketiciye
verilmesi
sorumluluğu
tüketicinin
malı
satın
aldığı
yetkili
satıcı,
acente
ya
da
temsilciliklere
aittir.
Garanti
Belgesi,
satın
alınan
mala
ilişkin
faturanın
tarihi
ve
sayısı
ile
seri
numarasını
içermek
zorundadır.
MÜŞTERİ’NİN
SEÇİMLİK
HAKLARI
Müşteri;
malın
6502
sayılı
Tüketicinin
Korunması
Hakkında
Kanun
hükümleri
uyarınca
ayıplı
olduğunun
anlaşılması
durumunda,
ayıp
daha
sonra
ortaya
çıkmış
olsa
bile,
malın
müşteriye
teslim
tarihinden
itibaren
iki
yıllık
zamanaşımı
süresi
içinde;
1.
Satılanı
geri
vermeye
hazır
olduğunu
bildirerek
sözleşmeden
dönme,
2.
Satılanı
alıkoyup
ayıp
oranında
satış
bedelinden
indirim
isteme,
seçimlik
haklarından
birini
Satıcıya
karşı;
3.
Aşırı
bir
masraf
gerektirmediği
takdirde,
bütün
masrafları
satıcıya
ait
olmak
üzere
satılanın
ücretsiz
onarılmasını
isteme,
4.
İmkân
varsa,
satılanın
ayıpsız
bir
misli
ile
değiştirilmesini
isteme,
seçimlik
haklarından
birini
ise
Satıcıya,
üretici
veya
ithalatçıya
karşı
kullanılabilir.
Ücretsiz
onarım
veya
malın
ayıpsız
misli
ile
değiştirilmesinin
satıcı
için
orantısız
güçlükleri
beraberinde
getirecek
olması
hâlinde
tüketici,
sözleşmeden
dönme
veya
ayıp
oranında
bedelden
indirim
haklarından
birini
kullanabilir.
Müşteri;
şikâyet
ve
itirazları
konusundaki
başvurularını
Tüketici
Mahkemelerine
ve
Tüketici
Hakem
Heyetlerine
yapabilir.
Sayfa: 31
Üretici Firma:
VestelBeyazEşyaSan.veTic.A.Ş.ManisaŞubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköyosb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123
Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.
Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.
52233549

Sorular & cevaplar

Vestel AO-6114 S-D hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Vestel AO-6114 S-D hakkında bir soru sorun

Vestel AO-6114 S-D ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Vestel AO-6114 S-D kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Vestel AO-6114 S-D ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.