Vestel Alize A7100 kılavuzu

AşağıdaVestel Alize A7100 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Vestel
  • Ürün: Elektrik Süpürgesi
  • Model/isim: Alize A7100
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk

İçindekiler

Sayfa: 1
Değerli Müşterimiz,
Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü
satın almış bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından
eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir
şekilde okuyun.
•UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
Sayfa: 2
J
J İçindekiler
Güvenlik bilgileri.................................................................................. 1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri........1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik
Bilgileri.....................................................................................................5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar......................6
Sorumluluk Sınırlaması..........................................................................6
Teknik Özellikler...................................................................................6
Genel Görünüm....................................................................................7
Aksesuarlar.............................................................................................. 7
Kurulum................................................................................................8
Kullanımı...............................................................................................9
Saklanması............................................................................................10
Temizlik ve Bakım...............................................................................10
Sorun Giderme................................................................................... 13
Sayfa: 3
1
J
J Güvenlik bilgileri
• UYARI: Cihazınızı kullanmaya
başlamadan önce tehlikeli bir
durum,yangın,elektrikçarpma­
sı ve kişisel yaralanma risklerini
önleyebilmek için bu kullanma
kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Talimatlara her zaman uyun.
• Bukullanım kılavuzu,cihazınızın
ilk kullanımı, güvenliği, kullanım
amaçları, temizliği ve bakımı ile
ilgili önemli bilgiler içermekte­
dir.
• Kullanım kılavuzunu güvenli
bir yerde saklayın ve cihazınızı
ödünç verdiğinizde bu kullanım
kılavuzunudacihazınızlabirlikte
verin.
• Bu cihaz, kapalı mekanlarda
kullanılmaküzereticariolmayan
ev tipi kullanımlar için süpürme
yapma amacıyla tasarlanmıştır.
Cihazınızı sadece kullanım
amacına göre kullanın.
• UYARI: Cihazınız kullanım
amacının dışında kullanılması
hasar veya tehlikeli durum ya­
ratabilir ve cihazın garantisinin
iptaline sebep olur. Bu şartlarda
oluşabilecek hasarlar kullanıcı
tarafından karşılanır.
Cihazı Kullanırken
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Bu cihaz, uluslararası güvenlik
standartlarına uygundur.
• Elektrikli süpürgenin bağlantı­
sını yapmadan önce cihazınızı
kullanacağınız yerdeki elektrik
voltajınıncihazınbilgietiketinde
belirtilen voltajla aynı olduğunu
kontrol edin.
• Cihazıkullanacağınızşebekeen
az 16 A’lık bir sigorta ile emniye­
te alınmış olmalıdır.
• Elektrik çarpması riskini önleye­
bilmek için elektrikli süpürgenizi
açıkhava koşullarında ve ıslak
zeminler üzerinde kullanmayın.
• Kuru zemin fırçası parçalarının
bakımı veya temizlenmesi sıra­
sında lütfen cihazınızın elektrik
fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunun geri sarıl­
ması sırasında, kablonun aniden
hareket edip yaralanmalara
neden olmaması için kabloyu
elinizle kontrol ediniz.
• Fişi prizden çıkartırken mutlaka
fiştentutunvedışadoğruçekin,
kablodan çekmeyin.
• Cihazınızı elektrik kablosundan
Sayfa: 4
2
tutarak çekmeyin veya elektrik
kablosundançekerektaşımayın.
• Cihazınızın elektrik kablosunu
kapılara sıkıştırmayın, keskin
kenarlara ve köşelere temas
edecek şekilde bulundurmayın,
cihazınızı elektrik kablosunun
üzerinden yürütmeyin ve elekt­
rik kablosunu ısı kaynaklarından
ve ıslak alanlardan uzak tutun.
• Elektriklisüpürgenizelektrikfişi­
netakılıdurumdaykencihazınızı
gözetimsiz olarak bırakmayın.
• Cihazınızı kullanmadığınız du­
rumlarda veya cihazınızın te­
mizlik ve bakımını yapmadan
önce, toz torbasını değiştir­
meden önce cihazınızı açma/
kapama düğmesinden kapatın
ve elektrik fişini prizden çekin.
• Elleriniz ıslak durumdayken
elektrikli süpürgenize veya
elektrik fişine dokunmayın ve
cihazı kullanmayın.
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde
kullanılmasıyla ilgili kendilerine
gözetim veya talimat verilmiş­
se ve içermiş olduğu tehlikeler
kendileri tarafından anlaşılmış­
sa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenek eksikliği bulunan veya
tecrübe ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocuklar cihaz ile oynama­
malıdır. Çocukların cihazla bir
oyuncak gibi oynamalarına
izin vermeyin ve yakınınızda
çocuklar ya da tehlikeleri fark
edemeyecek kişiler varsa elekt­
rikli süpürgenizi daha dikkatli
kullanın.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı,
gözetimsiz çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Cihazınızı özellikle küçük ço­
cuklarındokunabileceğibiryere
yerleştirmeyin.
• Süpürgeyi çocukların yakınında
kullandığınızda ya da cihazınızı
gözetimsiz olarak bıraktığınızda
daha dikkatli olun.
• Süpürgenin içine herhangi bir
cisim sokmayınız.
• Cihazınızın hava giriş ve çı­
kışlarının herhangi bir cisimle
tıkanmamasına dikkat edin. Ci­
hazın hava giriş ve çıkışlarına ve
hareketli parçalarına saç, giysi,
parmaklar veya vücudun temas
etmesine izin vermeyin. Eğer
cihazınızda toz, kumaş parça­
ları, saç yumağı veya herhangi
Sayfa: 5
3
bir cisim nedeniyle bir tıkanma
görürseniz elektrik fişini prizden
çekerek tıkanmaya sebep olan
maddeleri temizleyin.
• Cihazınızı toz torbası olmadan
kullanmayın.
• Halı tozu veya zemin tozlarının
emiş işleminden sonra lütfen
cihazın toz torbasını dökün.
Aksi halde bu tozlar hava akışını
azaltabilir ve cihazınızda kalıcı
hasar oluşmasına yol açabilir.
• Cihazınızısıcakkül,yanansigara
veya kibritler vb. gibi maddele­
rin vakumlama işlemini yapmak
için kullanmayın.
• Elektrikli süpürgenizde su, ya­
nıcı ve parlayıcı sıvıların (te­
mizleme çözeltileri,fotokobi
maddesi toneri, uçucu madde­
ler, asbest, asbest tozu, benzin
veya parfüm vb.) vakumlama
işlemini yapmayın ve elektrikli
süpürgenizi bu sıvılar üzerinde
kullanmayın.
• Bumaddelertarafındanüretilen
dumanyangınaveyapatlamaya
neden olabilir.
• Cihazınızla merdiven temizliği
yaparken cihazın düşmemesi
için dikkatli olun.
• Elektrikli süpürgenizi sandal­
ye, masa vb. üzerinde değil,
doğrudan zeminin üzerinde
bulundurun.
• Kesinlikle cihazı filtresini takma­
dan kullanmayın aksi takdirde
cihazınız zarar görebilir.
• Elektrik kablosunu cihaza dola­
mayın, aksi halde elektrik kab­
losunun yalıtımı hasar görebilir.
Elektrik kablosu hasar görürse,
tehlikeleri önlemek için kabloyu
kullanmayadevametmeyin.Ci­
hazınızın elektrik kablosu veya
elektrik fişi hasar görmüşse,
cihazınızıyetkiliservisegötürün.
• Cihaz yalnızca elektrik kablo­
sunda ve cihazın gövdesinde
hiçbir hasar görünmediği tak­
dirde kullanılmalıdır.
• UYARI: Cihazınızı asla aşağı­
daki durumlarda kullanmayın:
• Cihaz elektrik kablosu, fişinde
bir hata veya hasar var ise,
• Cihaz düşürülürse, gözle gö­
rülür hasar belirtisi varsa veya
düzgün çalışmazsa,
• Cihaz, elektrikli parçalar görü­
lecek şekilde hasar görmüşse,
• Cihazaçıkhavakoşullarındakal­
mışsaveyasuyuniçinedüşmüşse.
Sayfa: 6
4
Eğer yukarıdaki durumlardan
birisi tespit edilirse, hemen ci­
hazınızın elektrik fişini prizden
çekin ve yetkili servisle irtibata
geçiniz.
• Hasarlı bir cihaz ya da cihazın
hasarlı parçaları ciddi yara­
lanmalara ve yangına neden
olabilir.
• Cihazın içinde kullanıcının mü­
dahale edebileceği parçalar
bulunmamaktadır. Cihazın
içindeki elektrik bağlantıları­
na dokunulduğunda ve/veya
cihazın elektriksel ve mekanik
yapısı değiştirildiğinde elektrik
çarpması tehlikesi vardır. Her­
hangi bir arıza meydana gelirse,
cihazı kendiniz tamir etmeye
kalkışmayın.
• Aksi halde cihaz garanti kapsa­
mı dışında kalacaktır
• Sadece üretici tarafından öne­
rilen orjinal yedek parça ve
aksesuar kullanın.
• UYARI: Ambalaj malzemeleri
boğulmaya neden olabilir. Ço­
cukların erişebileceği yerlerden
uzak tutun.
• Kullanmadan önce, cihazınızın
fonksiyonlarınıdoğrubirşekilde
kontrol edin.
• Cihazınızı ilk kez kullanmadan
önce toz torbasının yerine düz­
gün takılıp takılmadığını kontrol
edin.
• Cihazınızı kullanmadan önce,
elektrik süpürgenizin plastik
parçalarına, filtresine ve mo­
toruna zarar verebilecek olan
zeminde bulunabilecek büyük
ve keskin maddeleri temizleyin.
• Elektriksüpürgenizisıcakfırınla­
rın veya ısıtıcı cihazların yanında
saklamayın.Elektriksüpürgenizi
kazaylahasargörmeyeceğikuru
bir ortamda saklayın.
• UYARI: Elektrik kablosunu sarı
ile işaretle belirtilen maksimum
uzunluğa kadar çekiniz. Ke­
sinlikle kabloyu kırmızı işarete
kadar çekmeyin, aksi takdirde
kablo sarma mekanizması hasar
görebilir.
• Cihazınızı cam veya metal
parçaların temizliği için kul­
lanmayın. Plastik, çimento, taş
tozu veya un kaplı yüzeylerde
vakumlama işlemi yapmayın.
Vakumlama işlemi sırasında
ince tozlar cihazınızın toz tor­
basınıngözeneklerinintıkanma­
sına sebep olabilir. Bu durum,
Sayfa: 7
5
toz torbasının içindeki havanın
geçişine engel olur. Böyle bir
durumda cihazınızın toz torba­
sı tamamen dolu olmasa bile
değiştirin.
Temizlik ve Bakım Yaparken
Dikkat Edilmesi Gereken
Güvenlik Bilgileri
• Cihazı “Temizlik ve Bakım” bö­
lümünde anlatıldığı gibi düzenli
bir şekilde temizleyin. Cihazın
temizlik ve bakımına başlama­
dan önce mutlaka cihazın fişini
prizden çekin.
• Cihazı suya daldırmayın. Elekt­
rik süpürgenizin gövde yüzeyini
benzin veya yağlı temizleme
maddeleri ile temizlemeyin.
Nemli bez ile cihazın gövdesini
silebilirsiniz,sonrakurubirbezle
parlatabilirsiniz.
• UYARI: Cihazınızın yüzeyini
sildiğiniz bezi iyice kuruttuğu­
nuzdan emin olun, cihazınızın
elektrikli parçalarının içine su
girmesi cihazınızda ciddi hasar­
lara sebep olacaktır.
• Elektriklisüpürgeniz,aşırıısınma
durumunda cihazın çalışmasını
durduran bir güvenlik aygıtına
sahiptir. Elektrikli süpürgenizin
çalışması durursa, güç düğme­
sini kapatın ve hava girişinde
veya çıkışında engelleme olup
olmadığını kontrol edin. Elektrik
süpürgenizi çalıştırmadan önce
koruma sisteminin sıfırlanması
için yaklaşık bir(1) saat bekleyin.
Eğer elektrik süpürgeniz çalış­
mazsa veya güvenlik aygıtı sü­
pürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın
kontrol veya tamiri için yetkili
servis ile iletişime geçin.
• UYARI:Aksesuarlarıtakmadan
veya çıkarmadan önce daima
elektrik fişini prizden çıkarın.
• Elektrik süpürgenizden ideal
verim alabilmeniz için toz tor­
basını düzenli olarak boşaltın.
Aksi takdirde hava akışı ve te­
mizleme gücü zayıflayacaktır.
Toz torbasında toplanan toz
maksimum işaretine ulaşırsa ve
performans düşerse toz torba­
sını temizleyin. Eğer toz torbası
boşaltıldıktan sonra bile emiş
gücü belirgin şekilde zayıfsa,
hava giriş (Motor Koruma) Filt­
resini ılık su ile yıkayın. Elektrik
çarpma tehlikesine karşı filtreyi
takmadan önce iyice kurutun.
• Hava Çıkış (Hepa) filtresini
düzenli aralıklarla temizleyin.Yı­
kamayın. Hava yardımıyla veya
Sayfa: 8
6
sert zemin üzerine hafifçe vuru­
larak içindeki toz temizlenebilir.
Taşıma ve Nakliye Sırasında
Dikkat Edilecek Hususlar
• Taşıma ve nakliye sırasında
cihazınız, aksamlarına zarar gel­
memesi için orjinal kutusunda
tutulmalıdır.
• Taşıma sırasında ürünü normal
konumunda tutun.
• Cihazı nakliye sırasında dü­
şürmeyin ve darbelere karşı
koruyun.
• Ürünün müşteriye tesliminden
sonra taşıma sırasında oluşan
arızalar ve hasarlar garanti kap­
samına girmez.
Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla
ilgili son bilgileri içerir. Üretici fir­
ma, bu kullanım kılavuzundaki tali­
matlara uyulmaması, cihazın kulla­
nım amacının dışında kullanılması,
yetkili olmayan onarım işlemleri,
cihaz üzerinde izin verilmeyen de­
ğişiklikler yapılması ve üretici firma
tarafından onaylanmamış yedek
parçaların kullanılması nedeniyle
oluşabilecekhasarveyaralanmalar
için herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
J
J Teknik Özellikler
Marka VESTEL
Model VESTEL ALİZE
A7100 ELEKT-
RİKLİ SÜPÜR-
GE
Çalışma Gerili­
mi (V), Frekans
(Hz)
AC 220-240V,
50/60 HZ
Güç( W ) 700 W
• Ürünle birlikte verilen baskılı doküman­
larda, ürün üzerinde bulunan işaretle­
melerdevewww.vestel.com.tradresinde
beyan edilen değerler, ilgili standartlar
uyarınca laboratuvar ortamında elde
edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün
kullanım ve ortam şartlarına göre de­
ğişebilir.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün 2014/30/EU (Elekt­
romanyetik Uyumluluk Yönet­
meliği) ve 2014/35/EU (Alçak
Gerilim (LVD) yönetmeliği )
sayılı Avrupa CE Direktiflerine
uygundur.
Bucihaz,AtıkElektrikliveElekt­
ronik Eşyaların Kontrolü Yönet­
meliğine uygundur.
Sayfa: 9
7
J
J Genel Görünüm
Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca
cihazın parçaları hakkında bilgilendirme
amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.
Resimler temsilidir.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1. Taşıma Sapı
2. Hava Emiş Bölmesi
3. Hortum Girişi
4. Aksesuar Kapağı
5. Toz Torbası Dolu Göstergesi
6. Emiş Gücü Ayar Düğmesi
7. Kablo Sarma Düğmesi
8. Hava Çıkış Izgarası
9. Fırça Askısı Bölmesi
10. Açma/Kapama Düğmesi
11. Arka Kapak
12. Tekerlek
13. Sağ/Sol Yan Paneller
14. Gövde Tabanı
Aksesuarlar
• Cihazınızla birlikte hortum, uzatılabilir
metalteleskopikboru,yuvarlakuçlufırça,
ince uçlu süpürme aparatı, geniş uçlu
süpürme aparatı, zemin fırçası ve parke/
halı fırçasından birer adet verilmiştir. Te­
mizlenecekyeregöre,bağlantıborusuna
farklı temizleme başlıklarından birini
takabilirsiniz: Halı veya yer temizliği için
zeminintürünegöreayarlanabilenzemin
fırçasını veya parke/halı fırçasını, dar yer­
ler, köşeler ve çatlaklar vb. için ince uçlu
süpürme aparatını, koltuk ve kanepeler
için geniş uçlu süpürme aparatını, perde,
hassasvekırılabilircisimlerinsüpürülmesi
için yuvarlak uçlu fırçayı kullanabilirsiniz.
• Zemin fırçası üzerindeki ayarlama me­
kanizması ile fırça temizlenecek yüzeye
uygun hale getirilir. Halı ve kilimleri
temizlemek için fırçanızı kıl fırçalar üze­
rinde; parke, marley, muşamba gibi sert
döşemeleri ve duvar gibi sert yüzeyleri
çizmeden temizlemek için ayarlama
mekanizmasının konumunu değiştirerek
kıl fırçalar gizli durumda temizlik yapın.
• Parke/Halı fırçasının kolayca dönebilen
yüksek olmayan başlığı ile temizleme­
si zor yatak, kanepe altı gibi yerlere
daha kolay ulaşılır ve büyük temizleme
yüzeyi(330mm) ile geniş alanların
temizliğinde hem zamandan hem de
enerjiden tasarruf sağlar. Halı ve kilim­
leri temizlemek için parke/halı fırçasının
altındaki aparat çıkartılır ve kıl fırçalar
üzerinde temizlik yapılır. Parke, marley,
muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar
gibi sert yüzeyleri çizmeden temizlemek
için aparat takılıyken kıl fırçalar gizli du­
rumda temizlik yapın.
• İnce uçlu süpürme aparatı ve geniş uçlu
fırça aksesuar kapağının altına takılmıştır.
Aksesuar kapağını açarak aksesuarları
buradan alıp kullanabilirsiniz.
Sayfa: 10
8
Süpürme Aparatı
İnce Uçlu Geniş Uçlu Fırça
Teleskobik
Boru
Metal
Zemin Fırçası
Hortum
Hortum Zemin Süpürme­
Fırçası
Metal
Teleskobik
Boru
İnce Uçlu Süpürme Aparatı Geniş Uçlu Fırça
J
J Kurulum
Fırçası
Zemin
Gövde Tabanı
Taşıma Sapı
Ayarlama
Mekanizması
Süpürme Aparatı
İnce Uçlu
Hortum Giriş Kanalı
Metal Teleskobik Boru
Mandal
Kapağı
Aksesuar
Plastik Tutma Sapı
Geniş Uçlu Fırça
Hortum
Plastik Tutma Sapı
Hortum
Aksesuar
Kapağı
Geniş Uçlu Fırça
Hortum Giriş Kanalı
Taşıma Sapı
Gövde Tabanı
İnce Uçlu Süpürme
Aparatı
Fırçası
Zemin
Ayarlama
Mekanizması
Kanalı
Metal Teleskobik Boru
Mandal
Plastik Tutma Sapı
Metal Teleskobik Boru
Mandal
Ayarlama
Mekanizması
Zemin Süpürme
Fırçası
• Hortumun Takılması: Elektrikli süpürge­
nizin gövdesinde bulunan hortum giriş
kanalına hortumu düz bir şekilde yerleş­
tirin, alt kısmını sokun ve sabitleninceye
kadar sağ tarafa doğru çevirin, şimdi
hortum yerine yerleşmiş durumdadır.
• HortumunÇıkarılması:Hortumugövde­
denayırmakiçinhortumucunusoltarafa
çevirin ve giriş kanalından dışarıya doğru
hortumu yavaşça çekiniz.
• Hortumu plastik tutma sapından çı­
karmak için sapın iki tarafında bulunan
düğmelere basın ve çekiniz.
• Hortumun ucunda bulunan eğimli plas­
tiktutmasapınıteleskobikmetalbağlantı
borusuna geçiriniz. Teleskobik borunun
boyunudeğiştirmekiçinüzerindekiman­
dal itilir ve ucundan elle çekilir.
Sayfa: 11
9
• Temizlenecek yere göre, bağlantı boru­
sunafarklıtemizlemebaşlıklarındanbirini
takabilirsiniz: Halı veya yer temizliği için
zeminintürünegöreayarlanabilenzemin
fırçasını, dar yerler, köşeler ve çatlaklar
vb. için ince uçlu süpürme aparatını,
koltukvekanepeleriçingenişuçlufırçayı
kullanabilirsiniz.
J
J Kullanımı
• Elektrikli Süpürgenizin Çalıştırılması
Cihazınızın elektrik fişini, cihazın üzerin­
deki bilgi etiketinde yazan güç kaynağı
değerine uygun bir elektrik prizine takın
ve Açma/Kapama Düğmesine yavaşça
basın, elektrikli süpürgeniz çalışmaya
başlayacaktır.
• Cihazınızın emiş gücünü ayarlamak için
Emiş Gücü Ayar Düğmesinin seviyesini
değiştiriniz.
• Cihazınızı taşımak için taşıma sapından
kaldırınız.
• Kablonun Geri Sarılması: Elektrik fişin­
den tutarak elektrik kablosunu prizden
çekin, kablo sarma düğmesine yavaşça
basın, cihazınızın elektrik kablosu içeri
doğru çekilecektir.
Sayfa: 12
10
Saklanması
• Cihazınızı kapatınız.
• Cihazınızın elektrik fişini prizden çıka­
rınız.
• Elektrik kablosunu kablo sarma düğme­
sine basarak geri sarınız.
• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda,
yer fırçasını veya ince uçlu süpürme
aparatını arka kapağın arka bölümünde
bulunan fırça askısı bölmesine yerleşti­
rebilirsiniz.
• Cihazın kullanımını bitirdiğinizde, teles­
kobik boru üzerindeki kancayı cihazın
altındaki askıya asabilirsiniz.
J
J Temizlik ve Bakım
• UYARI: Temizlik ve Bakım işlemine
başlamadan önce cihazınızı kapatın ve
fişini prizden çekiniz.
• Cihazı suya daldırmayınız. Elektrik
süpürgenizin gövde yüzeyini benzin
veya yağlı temizleme maddeleri ile
temizlemeyiniz. Nemli bez ile cihazın
gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir
bezle parlatabilirsiniz.
• UYARI: Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz
bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun,
cihazınızın elektrikli parçalarının içine su
girmesicihazınızdaciddihasarlarasebep
olacaktır.
• UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Filt­
relericihazatakmadanöncekuruduğun­
dan emin olunuz.
• Toz Torbasının Değiştirilmesi: Maksi­
mum güçte gösterge kırmızıya döndü­
ğünde, giriş ağzı toz, kir vb. maddelerle
tıkanmış durumdadır.
• Vakit geçirmeden toz torbasını temizle­
yinveyadoludurumdaolantoztorbasını
yeni bir toz torbası ile değiştirin, hava
filtresini temizleyin veya hortumun tıkalı
olup olmadığını kontrol ediniz.
• Klipse basarak ön kapağı açınız.
Sayfa: 13
11
• Toz torbası bölümünü dışarıya alın,
ardından dolu durumdaki toz torbasını
çıkarıntoztorbasınıtemizleyinveyadolu
durumda olan toz torbasını yeni bir toz
torbası ile değiştiriniz.
• Motor koruma filtresini yılda bir kez
çıkartın ve su ile temizleyin, ardından
tamamen kuruttuktan sonra yerine ta­
karak yeniden kullanabilirsiniz. Filtrede
herhangi bir hasar görüyorsanız, filtreyi
yeni bir filtre ile değiştiriniz.
Sayfa: 14
12
• ÇıkışFiltresinin(HEPA)Yıkanmasıveya
Değiştirilmesi: Hava çıkış bölmesindeki
kapağıucundakiçıkıntılardantutarakyu­
karıya doğru bastırarak elinizle çıkarınız.
Kapağı çıkarttıktan sonra filtreyi çıkarın,
yıkayın veya değiştiriniz.
Sayfa: 15
13
J
J Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultu­
sunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyor­sa
Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web
sitesinden ulaşabilirsiniz.
SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Elektrikli süpürge
çalışmıyor.
Prize uygun şekilde takıl­
mamış.
Sıkıca prize takınız.
Prizde elektrik yok. Sigorta veya şalteri kontrol ediniz.
Açma/kapama düğmesine
basılmamış.
Açma/kapama düğmesine basınız.
Yanmış sigorta/atmış şalter. Şalteri kaldırın veya sigortayı değiştiriniz.
Elektrikli süpürge
almıyor. /Emiş
gücü çok düşük.
Emiş Gücü Ayar Düğmesi
çok açıktır.
Düğmeyi kapatınız.
Zemin süpürme başlığı,
teleskobikboruveyahortum
tıkanmıştır.
Zeminfırçasınıtıkayankirleritemizleyiniz.
Yer fırçası, teleskopik boru veya emme
hortumunda tıkanma olup olmadığını
kontrol ediniz. Tıkanma varsa temizleyin
ve cihazı tekrar çalıştırınız.
Hortum tam takılı değildir. Hortumun yerine oturup oturmadığını
kontrol ediniz.
Toz torbası yerine düzgün
şekilde takılmamıştır veya
dolmuştur.
Toz torbasının nasıl takıldığını gözden
geçiriniz.Toz torbasını boşaltınız.
Filtreler kirlenmiştir/ tıkan­
mıştır.
Filtreleri temizleyiniz.
Aksesuar takılı
iken emiş düşük.
Aksesuar doğru şekilde
takılmamış.
Aksesuarlarındoğruşekildetakıldığından
emin olunuz.
Elektrikli süpürge
toz kaçırıyor.
Toz torbası dolu. Toz torbasını boşaltınız.
Toz torbası doğru şekilde
takılmamış.
Toz torbasının nasıl takıldığını gözden
geçiriniz.
Filtrelerden biri tam yerleş­
memiş.
Filtreleri çıkarın, temizleyin ve yerine
takınız.
Düğmeye basıl­
dığında elektrik
kablosu zor sarı­
lıyor.
Elektrik kablosu sarılırken
cihazda takılmıştır.
Elektrik kablosunu dikkatlice bir miktar
gevşetiniz. Ardından düğmeye bir kez
daha basınız.
Sayfa: 16
14
SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Motor normal
olmayan sesler
çıkartıyor.
Tıkanma olabilir. Cihazıhemendurdurun.Zeminsüpürme
aparatı, teleskobik boru veya emme hor­
tumundatıkanmaolupolmadığınıkontrol
ediniz. Tıkanma var ise gideriniz.
Ürün çalışırken
aniden durdu.
Termik atmış. Toztorbasıvefiltreleritemizleyiniz.Elekt­
rikli süpürgeyi kapatıp fişini çekiniz. 1 (bir)
saatbeklediktensonraelektriklisüpürgeyi
tekrar çalıştırınız.
Sayfa: 17
15
Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde
Atılması
Ürünün üzerinde veya bilgi
etiketinde yer alan bu işaret,
bu cihazın kullanım ömrünün
sonunda diğer evsel atıklarla
birlikte atılmaması gerektiği­
ni belirtmektedir. Kontrol
edilmeyen atık imhasının
çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını
önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının
sürdürülebilirtekrarkullanımınıdesteklemek
için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme
kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevre­
sel olarak güvenli geri dönüştürme için ne­
reye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi
almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve
yerelkuruluşlarlailetişimkurun.Buürün,geri
dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırıl­
mamalıdır.
Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir mal­
zemelerden üretilmiştir.
Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla
birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği
ambalaj toplama noktalarına atın.
Enerji tasarrufu için öneriler
Süpürgenizin emiş gücü ayarı var ise bu
düğmeden emiş gücünü kullanım yeri için
yeterli seviyeye getirerek ürününüzün daha
az elektrik akımı çekmesini sağlayabilirsiniz.
Ürününüzün ilgili filtrelerini sıklıkla temizle­
meniz veya değiştirmeniz hem ürününüzün
performansını artıracak, hem de temizlik sü­
reniziazaltarakenerjitasarrufusağlayacaktır.
Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri;malın6502sayılıTüketicininKorun­
ması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca
ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda,
ayıpdahasonraortayaçıkmışolsabile,malın
müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönme,
2)Satılanıalıkoyupayıporanındasatışbede­
linden indirim isteme, seçimlik haklarından
birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya
karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından
birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
Üretim Yeri: JiangsuMideaCleanıngAppliance
Co., Ltd Adres: No. 39 Caohu
Avenue, Xiangcheng Economic
Development Zone, Suzhou, Çin
Tel : 86-512-65788088
E-posta : forrest@midea.com
Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres : 
Levent 199 Büyükdere Cad.No:199
34394 Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel : 0850 222 4 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek
WhatsApp: 0536 075 4 123
Sayfa: 21
Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123
Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.
Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Sorular & cevaplar

Vestel Alize A7100 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Vestel Alize A7100 hakkında bir soru sorun

Vestel Alize A7100 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Vestel Alize A7100 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Vestel Alize A7100 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.