Vestel AD-6001 X kılavuzu

AşağıdaVestel AD-6001 X için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Vestel
  • Ürün: Davlumbaz
  • Model/isim: AD-6001 X
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk

İçindekiler

Sayfa: 1
2
Değerli Müşterimiz,
Davlumbaz cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu
kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin.Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kul-
lanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel
yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.
Cihazın montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
Cihazın topraklaması yapılmalıdır.
DİKKAT:
Yangın tehlikesi.
NOT!
Uyulması Gereken Notlar.
Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
UYARI!
Elektrik Çarpma Tehlikesi
DİKKAT!
Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.
Sayfa: 2
3
İçindekiler
1. Montaj Öncesi Güvenlik Kuralları..............................................................................................................4
1.1 Hayati Tehlike Zehirlenme Tehlikesi........................................................................................................6
2. Karbon Filtreli Ve Karbon Filtresiz Kullanım..............................................................................................8
2.1 Karbon Filtre Değişimi.............................................................................................................................8
3.1 Bulaşık Makinesinde Yıkama..................................................................................................................9
3.2 Elde Yıkama............................................................................................................................................9
4 Teknik Özellikler.......................................................................................................................................10
4.1 Tüketici Hizmetleri.................................................................................................................................10
4.2 Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.............................................10
4.3 Sorumluluk Sınırlaması.........................................................................................................................10
5. Genel Görünüm.......................................................................................................................................11
5.1 Ölçülendirilmiş Teknik Çizim..................................................................................................................11
5.1 Cihazın Tanıtılması................................................................................................................................11
5.2 Cihazın Konumu....................................................................................................................................11
6. Paket İçeriği............................................................................................................................................12
7. Cihazın Montajı.......................................................................................................................................12
7.1 Bacaların Takılması...............................................................................................................................13
8. Cihazın Kullanımı....................................................................................................................................14
9. Lambaların Değişimi................................................................................................................................14
9.1 Buji Lamba Değişimi..............................................................................................................................14
10. Sorun Giderme......................................................................................................................................15
Sayfa: 3
4
1 Montaj Öncesi Güvenlik Kuralları
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili ken-
dilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş
olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8
yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihin-
sel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve
bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve
kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük
olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt~50 - 60
Hz dir.
• Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş mon-
te edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize
takılmalıdır.
• Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından
yapılmalıdır.
• Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük perfor-
mansla çalışmaya, ürünün zarar görmesine ve ka-
zalara sebep olabilir.
• Montajda cihazın besleme kablosu, bir yere
sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmamalıdır.
Besleme kablosu ocakların yakınından geçirilme-
melidir.Bu gibi durumlarda eriyip yangına sebep
olabilir.
• Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
• Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini ke-
sebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir
yerde olmasını sağlayınız.
• Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında
dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi
yakabilir.
• Mutfak davlumbazları normal yemek yapımıyla
ev tipi kullanım için üretilmiştir. Diğer amaçlar için
kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı
dışına çıkar.
• Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili
makamların kural yönergelerine uyunuz.(Bu uyarı
bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
• Alev alan yiyecekler cihazın altında pişirilmemelidir.
• Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan
sonra ürününüzü çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı
ürününüzün bazı parçalının deforme olmasına se-
bep olabilir.
• Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce
ocağı kapatınız.
• Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde
kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya
sebep olabilir.
• Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev
alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
• Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayınız.
Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken
yağlardan dolayı yangın riski taşır.
• Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri
kullanmayınız.
• Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır du-
rumdayken filtreleri çıkartmayınız.
• Herhangi bir alevlenme başlaması halinde,
davlumbazın ve pişirme cihazlarının enerjisini kes-
iniz. (Cihazın fişini prizden çekiniz veya ana şarteli
kapatınız).
• Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise
ürününüz yangın riski oluşturabilir.
• Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz.
( Cihazın fişini prizden çıkarınız veya ana şarteli
kapatınız.)
• Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka
enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken oda-
daki negatif basınç 4 Pa ( 4 X 10 bar )’ı aşmamalıdır.
• Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya
gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kalo-
riferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden
tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip
olmalıdır.
• Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda 150mm
veya120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru
bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli
olmalıdır.
• Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
• Güvenliğiniz için, davlumbaz tesisatında ”MAX 6 A”
sigorta kullanınız.
Sayfa: 4
5
• Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden
çocuklardan uzak tutunuz.
• Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir du-
ruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis
acentesi ya da aynı derecede uzman bir personel
tarafından değiştirilmelidir.
• Bir alevlenme başlaması halinde, davlumbazın ve
pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü
kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.
• Pişirme cihazları çalıştırıldığında erişilebilir bölümler
sıcak olabilir.
• Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim
sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihin-
sel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya
deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından
kullanılması amaçlanmamıştır.
• Davlumbazın kurulum tamamlandığında ürün ile
elektrikli ocaklar arasında en az 55 cm Gazlı veya
diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 65
cm mesafe olmalıdır.
• Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu
hava kanallarına bağlanmamalıdır.
• Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile
kullanılarak çalışan ( örneğin gaz, dizel yakıtlar,
kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şofben vb.)
Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü
davlumbaz ortamdaki havayı dışarıya attığı için
yanmayı olumsuz etkileyebilir. Bu uyarı bacasız
kullanımlar için geçerli değildir.
• Elektrikli ocak üstü davlumbaz, gaz veya
diğer yakıtları kullanan cihazlarla aynı anda
kullanıldığında, odanın havalandırması yeterli
olmalıdır (havayı yalnızca odaya geri boşaltan ciha-
zlara uygulanmayabilir).
Sayfa: 5
6
1.1 Hayati Tehlike Zehirlenme Tehlikesi
TEHLİKE!
UYARI - Boğulma Tehlikesi
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehli-
kelidir. Çocukların ambalaj malzemeleri
ile oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz.
TEHLİKE!
UYARI - Ölüm Tehlikesi
Geri emilen yanma gazları nedeniyle
hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi var-
dır. Yeterli hava girişi sağlanmadıkça cihazı hava çı-
kışlı kullanımda hava dolaşımlı gaz, yağ, odun veya
kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları vb.
zehirli gazları baca yardımı ile dışarıya atan eşalar
ile birlikte aynı anda kullanmayın.
Şekil 1: Zehirlenme Tehlikesi
Şekil 2: Zehirlenme Tehlikesi
Hava dolaşımlı eşyalar (örneğin gaz, yağ, odun veya
kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları) yan-
ma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir
atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya
aktarırlar.Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mut-
faktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava
girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda ba-
cadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek
tekrar eve girer.Şekil 1
Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması
sağlanmalıdır. Şekil 2
UYARI!
Yangın tehlikesi!
• Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir.Yağ filtre-
sini en az 3 ayda bir temizleyiniz.Cihazı kesinlikle
yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.
• Yağ filtresinde ki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazın
yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır
(örn. flambe). Cihazın katı yakıt (örn. odun veya
kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının
yakınına kurulmasına sadece, çıkarılamayan
kapalı bir kapak mevcut olması halinde izin verilir.
Kıvılcım saçılmamalıdır.
• Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar.
Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz
şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndür-
meye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dik-
katlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri
bir malzeme ile öldürünüz.
• Üzerinde pişirme kabı bulunmayan gazlı ocaklar
çalışma sırasında yüksek ısı oluşturur. Ocakların
üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu
nedenle hasar görebilir veya yanabilir. Gazlı
ocakları yalnızca üzerine pişirme kabı varken
çalıştırınız.
• Birden çok gazlı ocağın aynı zamanda çalıştırılması
yüksek ısıların oluşmasına neden olur. Ocakların
üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu
nedenle hasar görebilir veya yanabilir. İki gaz
ocağını, kesinlikle yüksek alev ayarında 15 daki-
kadan uzun süre çalıştırmayınız. 5kW (Wok) üzeri-
nde güce sahip büyük bir brülör, iki gazlı brülörün
gücüne eşittir.
UYARI!
Elektrik çarpma tehlikesi!
• Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir.
Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini
çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.
Müşteri hizmetlerini arayınız.
• Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Ona-
rımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi,
sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri
teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa
elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigor-
tayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
• İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden
olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici
kullanılmamalıdır.
Sayfa: 6
7
TEHLİKE!
Yaralanma tehlikesi!
• Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle ya-
ralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları
boyunca daima koruyucu eldivenler kullanınız.
• Cihazın aşağı düşme riskinden ötürü tüm güvenlik
civataları ve güvenlik kapakları kullanma kılavuzun-
da anlatıldığı şekilde montaj yapılmalıdır.
• Cihaz üzerine konulmuş cisimler düşebilir. Cihazın
üzerine herhangi bir cisim koymayınız.
• LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar
verebilir (risk grubu 1). Açık LED ışıklarına 100 sa-
niyeden daha uzun süre doğrudan bakılmamalıdır.
TEHLİKE!
Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehli-
kesi!
• Temizleme veya bakım çalışmasından önce,cihazın
soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya
elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız.
• Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi
vardır.Kumanda elemanlarını kesinlikle yaş bezle
temizlemeyin.
• Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir.
Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yö-
nünde temizleyin. Kumanda elemanları için paslan-
maz çelik temizleyicisi kullanmayın.
• Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle
yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik mad-
delerini kesinlikle kullanmayın.
• Kural dışı veya gerektiği şekilde yapılmayan ona-
rımlardan dolayı sigortayı kapatınız veya cihazınızın
besleme kablosunu prizden çıkarınız. Onarım ça-
lışmalarını sadece yetkili servis veya yetkili uzman
elemanlar yapmalıdır.
• Kural dışı veya gerektiği şekilde yapılmayan ona-
rımlardan dolayı sigortayı kapatınız veya cihazınızın
besleme kablosunu prizden çıkarınız. Onarım ça-
lışmalarını sadece yetkili servis veya yetkili uzman
elemanlar yapmalıdır.
NOT!
Cihazın arıza veya hasar görmesi duru-
munda sigortayı kapatınız veya cihazı-
nızın besleme kablosunu prizden çıkarı-
nız ve yetkili servise telefon ediniz.
NOT!
Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli
bir duruma engel olmak için, imalâtçısı
veya onun servis acentesi ya da aynı
derecede nitelikli bir personel tarafından
değiştirilmelidir.
NOT!
Cihazın ampulleri bozulduğunda sigor-
tayı kapatınız veya cihazınızın besleme
kablosunu prizden çıkarınız. Bozuk am-
pulleri, diğer ampullerde aşırı yüklenme
olmasının önlenmesi için derhal değişti-
riniz (ampullerin önce soğumasını bek-
leyiniz).
DİKKAT!
Pişirme aletleri ile kullanıldığında erişi-
lebilir parçalar ısınabilir.
DİKKAT!
Korozyon hasarları nedeniyle hasar
tehlikesi. Kondensat oluşumunu önle-
mek için yemek pişirirken cihazı daima
çalıştırınız. Kondensat korozyon hasar-
larına yol açabilir. Diğer lambalarda aşı-
rı yüklenmeyi önlemek için arızalı lam-
baları hemen değiştiriniz. Elektroniğe
nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi
vardır. Kumanda elemanlarını kesin-
likle ıslak bezle temizlemeyiniz. Yanlış
temizleme sonucunda yüzey hasar
görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri
sadece fırçalanma yönünde temizleyi-
niz. Kumanda elemanları için paslan-
maz çelik temizleyicisi kullanmayınız.
Keskin veya ovucu temizlik maddeleri
nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin
ve ovucu temizlik maddelerini kesinlik-
le kullanmayınız. Yoğuşma sıvısı geri
akışı nedeniyle hasar tehlikesi vardır.
Hava çıkış kanalını cihazdan hafif
aşağı doğru (1° eğim) monte ediniz.
Sayfa: 7
8
2. Karbon Filtreli Ve Karbon Filtresiz Kullanım
Bu cihazı, atık hava modunda ve dolaşım-
lı hava
modunda kullanabilirsiniz.
Emilen hava, yağ filtreleri ve aktif karbon
filtre tarafından temizlenir ve tekrar mutfa-
ğa geri aktarılır. Şekil 4
Dolaşımlı hava modunda kokuya neden
olan maddeleri bağlamak için, bir aktif
karbon filtresi takmalısınız. Cihazın do-
laşımlı hava modunda çalıştırılması için
söz konusu olan farklı olanaklar için yetkili
satıcınıza danışınız. Bu işlem için gerekli
aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili ser-
vis veya çevrimiçi satış merkezi üzerin-
den alabilirsiniz.
Atık hava modu
Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir
boru sistemi üzerinden dışarı iletilir. Şekil 3
NOT!
Atık hava, ne devrede olan bir duman
veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma
kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin ha-
valandırılması için kullanılan bir bacaya
aktarılmalıdır.
Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık
gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca te-
mizleme ustasının iznini almanız gerekir.
Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir
teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.
Şekil 3: Karbon Filtresiz Hava Şıkışı
Şekil 4: Karbon Filtreli Hava Dolaşımı
Dolaşımlı hava modu
2.1 Karbon Filtre Değişimi
Satın olmuş olduğunuz cihaz karbon filtreli kullanımı-
na uygundur. Karbon filtreyi takmak için;
1. Karbon filtreyi yuvasına yerleştiriniz. Şekil 5
2. Karbon filtreyi saat yönünde çevirerek tamamen
takıldığından emin olunuz. Şekil 5
Şekil 5: KARBON FİLTRE
Karbon filtre tamamen takılamazsa düşe-
bilir ve ürününüze zarar verebilir.
DİKKAT!
Karbon filtreleri kesinlikle yıkamayınız.
Karbon filtreleri çocuklardan uzak tutu-
nuz.
Sayfa: 8
9
3. Temizlik ve Bakımda Dikkat
Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri
DİKKAT!
Temizleme işlemi, kullanıcı bakımı,
gözetimsiz çocuklar tarafından yapıl-
mamalıdır.
• Bütün temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazın
fişi çekilmeli veya sigorta kapatılmalıdır.
• Cihaz buharlı temizlik cihazları ile temizlenmemeli-
dir.
• Temizlik ve bakım işlemleri yapılmadığı takdirde
biriken yağlardan dolayı yangın tehlikesi riski yüksel-
mektedir. Bu nedenle cihazınızın bakım ve temizlik
işlemlerini düzenli olarak yaptırınız.
• Onarım işlemleri yetkili servis elemanları tarafından
yapılmalıdır.
• Sprey temizlik malzemelerini direkt ürün üzerine uy-
gulamayınız.
• Ürün üzerinde yanıcı ve/veya ağır dekoratif eşyalar
bulundurmayınız
Sayfa: 9
10
4 Teknik Özellikler
Model
AD-6001 X
AD-6001 S
AD-6001 B
Besleme gerilimi 220-240 V 50Hz
Lamba gücü (W) 1 x 28 W
Motor gücü (W) 110 W
Debi (m³/h) 239
Motor Yalıtım Sınıfı F
Yalıtım Sınıfı 1
4.1 Tüketici Hizmetleri
Bu davlumbaz ocak üzerinde kullanılmak üzere tasar-
lanmıştır. Duvarınızın davlumbazın ağırlığını taşıyabi-
leceğinden emin olunuz. Montaj sırasında duvar veya
dolap üzerinde yapılması gereken herhangi kırma,
kesme, vb. işlemler tüketicinin karşılaması gereken
masraflardır. Davlumbazınız dış ortama açılan bir
baca sistemiyle kullanıma veya bacasız kullanıma
(karbon filtre takılarak) uygundur. Montaja başla-
madan önce ve montaj sırasında karşılaşılabilecek
hususlara dikkat ediniz. Montaj işlemi yetkili servis
tarafından yapılmalıdır. Montaj işleri havalandırma
konusunda bilgili, uzman ve yetkili bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit edilen
kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getire-
bilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)
10 (On) Yıldır.
Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına
zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere
karşı koruyunuz.
Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında
oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.
4.2 Taşıma ve Nakliye Sırasında Dik-
kat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgi-
leri
• Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda,
ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.
vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili
standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde
edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve
ortam şartlarına göre değişebilir.
• Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik
Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU
(Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği ) sayılı
Avrupa CE Direktiflerine uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine
uygundur.
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım ta-
limatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla
ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kı-
lavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım
amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım
işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler
yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış
yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek
hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk
kabul etmez.
4.3 Sorumluluk Sınırlaması
Sayfa: 10
11
5. Genel Görünüm
5.1 Ölçülendirilmiş Teknik Çizim
5.1 Cihazın Tanıtılması
Teknik çizimlerde verilen ölçüler mm cinsindendir.
Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgi-
lendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre
farklı olabilir. Resimler temsilidir.
5.2 Cihazın Konumu
Davlumbazın montajı yapılmadan önce ocak ile ara-
sındaki mesafeye dikkat edilmelidir. Bu mesafe elekt-
rikli ocaklarda 55 cm, gazlı ocaklarda 65 cm olmalıdır
- Gazlı ocaklarda ızgara yüzeyinden,
- Elektrikli ocaklarda cam yüzey üzerinden ölçü alın-
malıdır.
Yeni cihazınız özellikle enerji tasarruflu-
dur. Burada, cihazınızı kullanırken nasıl
daha fazla enerji tasarrufu yapabilece-
ğiniz ve cihazınızı doğru biçimde imha
etmek için gerekli olan bir takım önerileri
bulacaksınız.
Enerji tasarrufu edin;
• Pişirme sırasında davlumbazın verimli ve düşük ça-
lışma gürültüsü ile çalışmasını sağlamak için yeterli
hava girişi sağlayınız.
• Fan kademesini mutfak buharlarının yoğunluğuna
göre ayarlayınız. Yoğun kademeyi sadece ihtiyaç
durumunda kullanınız. Daha düşük bir fan kademesi,
daha düşük enerji tüketimi demektir.
• Yoğun mutfak dumanı mevcut olacaksa önceden
daha yüksek fan kademesi seçiniz. Mutfağa zaten da-
ğılmış olan mutfak dumanını temizlemek için davlum-
bazın çok daha uzun süre çalışması gereklidir.
• Gerekli olmadığında davlumbazı kapatınız.
• Düzenli olarak alüminyum filtrelerinizi temizleyiniz,
kirli filtre hava geçişini engelleyeceği için ürününüzü
daha yüksek hız kademelerinde kullanmak zorunda
kalabilirsiniz.
• Eğer ürününüzü karbon filtre ile kullanıyorsanız dü-
zenli olarak karbon filtrelerini değiştiriniz.
M
n:
572
Maks:902
1. İç Baca
2. Dış Baca
3. Gövde
4. Aydınlatma
5. Alüminyum Filtre
6. Kontrol Paneli
Sayfa: 11
12
Şekil 7
1. Klepe Pimi Yuvası
2. Klepe Pimi
Klepe üzerinde yer alan plastik pimi ( Şekil 6. / 2 nu-
maralı alan) motor çıkışı içerisinde yer alan pim yuva-
sına ( Şekil 6 / 1 numaralı alan) geçiriniz. Daha sonra
klepe üzerindeki diğer pimi takmak için klepeyi hafifçe
esneterek diğer pim yuvasına takınız. Şekil 6
6. Paket İçeriği
7. Cihazın Montajı
1. Davlumbaz
2. İç Baca
3. Dış Baca
4.Baca Bağlantı Sacı
5. Kullanma Kılavuzu
6. Ø6mm Plastik Dubel
7. Ø10mm Plastik Dubel
8. 5,5x60 Duvar Askı Vidası
9. 3,9x22 Baca Bağlantı Sacı Vidası
10.3,5x9,5 Baca Bağlantı Vidası
11. Baca Klepesi (Opsiyon)
D
C
1. İç Baca
2. Dış Baca
3. Gövde
4. Ürün Askı Sacı
5. 2x 4,8x50 Duvar Askı Vidası
6. 2x Ø8mm Plastik Dubel
7. 2x 3,9x22 Vida
8. Baca Bağlantı Sacı
9. 2x Ø6mm Plastik Dubel
Şekil 8: Kurulum Şeması ve Parçalar
Sayfa: 12
13
• Davlumbaz montajını montaj şeması yardımıyla
uygulayın. Montaj şablonunu belirtilen yükseklikte
(Montaj şemasındaki çalışma tezgahına yönelik
minimum ve maksimum mesafeye bakınız) duvara
yapıştırınız.
• A,B noktalarını deliniz. Şekil 8
• A, B, delinmiş olan noktalara Ø8mm dübelleri (8)
takın ve vidaları A+B noktalarına vida başı ile duvar
arasında 5mm boşluk kalacak şekilde vidalayınız.
Şekil 8
• Davlumbazı askı saclarından duvara asınız. Duvar-
daki A + B sabitleme vidalarını sıkınız.
7.1 Bacaların Takılması
• Ürünün hava çıkış bağlantısını yapınız. Dış ve iç sac
baca iç içe monte edilir. Şekil 9
• Baca bağlantı sacını (3) davlumbazı ortalayarak
doğrudan kapak altına duvara tutulur veya ölçülür ve
C,D noktaları işaretlenir. Şekil 9
• C,D noktalarını Ø6mm matkap ile deliniz ve Ø6mm
plastik dubelleri takınız. Baca bağlantı sacını 3,9 x 22
vidalar montaj yapılacak yüzeye takınız. Şekil 9
• İç Bacayı (1) vida ile (2) yukarı doğru çekerek sağ-
dan ve soldan baca bağlantı sacına (3) vidalayınız.
Şekil 9
1. İç Baca
2. İç Baca Bağlantı Sacı Sabitleme Vidaları
3. Baca Bağlantı Sacı
4. Dış Baca
5. Dış Baca Sabitleme Vidaları
Şekil 9: Sac Baca Montajı
• Dış bacayı (4) davlumbaz gövdesine 2 adet vida ile
(5) sabitleyiniz. Şekil 9
8. CİHAZIN KULLANIMI
1 2 3 4 5
1. Ürünü Açma/kapama için bu tuşa basınız.
2. Bu tuşa basıldığında ürün 1. hız kademesinde
çalışacaktır.
3. Bu tuşa basıldığında ürün 2. hız kademesinde
çalışacaktır.
4. Bu tuşa basıldığında ürün 3. hız kademesinde
çalışacaktır.
5. Lambayı açmak ve kapamak için bu tuşa basınız.
Şekil 10: Basmalı Anahtar
UYARI!
Bütün temizlik ve bakım işlemlerinden
önce cihazın fişinin çekilmiş olmasına
veya sigortasının kapatılmış olmasına
dikkat ediniz.
9 Temi̇zli̇k ve Bakım
UYARI :
A) Temizlik ve Bakım Süresi
• Davlumbazın kullanım ömrü ve performansı açısın-
dan belirli aralıklarla bakımının ve temizliğinin yapıl-
ması gerekir.
• Davlumbazın alüminyum filtrelerinde yağ ve kir atık-
larının birikmesi cihazınızın normal çalışmasını etki-
leyebilir.
• Cihazın iç kısımlarında ve bacasında gereksiz yağ
birikintilerinin oluşması yangın riskini yükseltir. Ba-
casız kullanım için gerekli olan iç kısımdaki karbon
filtreler belirli bir süre kullanılabilir.Temizlenip yıkana-
mazlar. Bu nedenle karbon filtreler belirli aralıklarla
değiştirilmelidir.
• Cihazınıza uygun karbon filtreyi yetkili servislerden
tedarik edebilirsiniz.
• Alüminyum filtrenin 2 – 3 haftada bir temizlenmesi
gerekir.
• Bu temizlik ve bakım; mutfağınızdaki mobilyalarda
ve duvarlarda yağ kalıntıları oluşmaması için belirli
aralıklarla devamlı yapılmalıdır.
B) Cihazın Temizlenmesi
• Davlumbazın fişini çekerek veya bağlı olduğu sigor-
tayı kapatarak enerjisini kesiniz.
• Cihazı buharla veya buharlı bir temizleme gereci ile
temizlemeyiniz.
Sayfa: 13
14
10. Lambaların Değişimi
9.1 Buji Lamba Değişimi
UYARI!
Davlumbazın elektrik bağlantısını
kesiniz. Lambalar sıcakken elinizi
yakabilir soğumasını bekleyiniz.
UYARI!
Alüminyum filtreleri temizlerken ız-
garasının zarar görmemesine dikkat
ediniz. Sert temizlik malzemeleri kul-
lanıldığında filtrelerde renk değişikli-
ği görülmektedir. Bu cihazı olumsuz
olarak etkilemeyecektir ve bir arıza
sebebi değildir. Temizledikten sonra
kurumuş olan filtreyi uygun bir şekilde
tekrar cihaza takınız.
Lambanın maksimum güç tüketimini ifade eder.
Lamba değişimlerinde aynı güç değerindeki lamba
kullanılmalıdır.
Üründe kullanılan lamba güç değerini
öğrenmek için, ürün içerisinde yer alan
beyan etiketine bakınız.
Şekil 11: Buji Lamba Değişimi
Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkartınız. Hatalı
ampulü yerinden sökerek aynı değerdeki yeni bir
ampul ile değiştiriniz. Şekil 11
9.1 Bulaşık Makinesinde Yıkama
9.2 Elde Yıkama
• Bulaşık makinesinde yıkama durumunda, hafif renk
değişme söz konusu olabilir. Bunun metal yağ filtre-
sinin fonksiyonu açısından bir etkisi yoktur.
• Çok kirlenmiş metal yağ filtrelerini, bulaşıklar ile bir-
likte yıkamayınız.
• Metal yağ filtreleri bulaşık makinesine gevşek veya
serbest şekilde yerleştiriniz. Metal yağ filtreleri bula-
şık makinası içerisine sıkıştırılmadan yerleştirilmeli-
dir.
• İnatçı kirlerde özel bir yağ çözme maddesi kullana-
bilirsiniz. Bu maddeyi, yetkili satış merkezi üzerinden
alabilirsiniz.
• Metal yağ filtrelerini, bulaşık deterjanlı sıcak su için-
de yumuşatınız.
• Temizleme işi için bir fırça kullanınız ve metal yağ
filtrelerdeki sıvıların iyice akmasını bekleyiniz.
• Filtreleri temizleme işlemi ardından iyice durulayı-
nız.
• Davlumbazın yüzeyini uygun olmayan temizlik mal-
zemeleri ile temizlemeyiniz. Aksi halde cihazda renk
değişimi oluşabilir.
• Cihazın dış yüzeyi Inox yüzey temizleyici ile ve de
yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Cihaz temizlendik-
ten sonra kurutulmalıdır. Camlı cihazların camını cam
temizleyici bir malzeme ile temizleyiniz.
C) Alüminyum Filtrenin Çıkarılması
• Alüminyum filtrelerin kilitleme sürgüsünü arkaya
doğru bastırıp, cihazın aşağısına doğru çekerek ye-
rinden çıkartınız.
D) Temizleme İşlemi
• Alüminyum filtreleri bulaşık deterjanlı sıcak suya
batırıp bir süre bekledikten sonra yumuşak bir fırça
yardımıyla temizleyiniz. Temizledikten sonra sıcak su
ile durulayınız. Gerekirse bu işlemi tekrarlayınız. Me-
tal filtreyi bulaşık makinesinde normal programda 55
derecede yıkayabilirsiniz.
Sayfa: 14
15
10. Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çöz-
meye çalışabilirsiniz.Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size
en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.Cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yetkili servis
listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler
Eğer ürününüzü karbon filtre ile kullanıyorsanız dü-
zenli olarak karbon filtrelerini değiştiriniz.
Düzenli olarak alüminyum filtrelerinizi temizleyiniz,
kirli filtre hava geçişini engelleyeceği için ürününüzü
daha yüksek hız kademelerinde kullanmak zorunda
kalabilirsiniz. Ürününüzü kademelerine uygun olarak
kullanınız. Yüksek kademede kullanım enerji sarfiya-
tınızı arttıracaktır.
Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemeler-
den üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atık-
larla birlikte atmayın,yerel yönetimin belirttiği ambalaj
toplama noktalarına atın.
Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması
Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda
diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhası-
nın çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerin-
den ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu
bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli
geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın
aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.
Prize uygun şekilde takılmamış. Sıkıca prize takın.
Prizde elektrik yok. Sigorta veya şalteri kontrol edin.
Açma / Kapama tuşuna basılmamış. Açma/Kapama tuşuna basın.
Aydınlatma çalışmıyor.
Fiş prize takılı olmayabilir. Fişin prize takılı olduğundan emin olun.
Ürün anahtarı çalışmıyor olabilir. Düğmeyi kontrol edin.
Bacadan kirli hava girişi oluyor.
Baca çıkış ağzında bulunan plastik klapeyi
kontrol ediniz.
Cihazın çalışmadığı durumlarda klape
hava çıkış ağzını kapatmalıdır. Bu
kapanmayı engelleyecek nedenleri
ortadan kaldırınız.
Cihazın performansı yeterli
değil veya çalışırken yüksek
ses yapıyor.
Cihazın bacasının çapı yeterli olmayabilir (En
az Ø120 mm).
Cihazın baca çapının en az Ø120 mm
olmasını sağlayınız.
Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız,
karbon filtrelerin 6 aydan eski olmamasına
dikkat ediniz.
Karbon filtreleri yenisi ile değiştiriniz.
Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli
olarak havalandırmaya özen gözteriniz.
Mutfak camını açarak ortamın
havalandırılmasını sağlayınız.
Sayfa: 15
16
Müşteri̇’ni̇n Seçi̇mli̇k Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun an-
laşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki
yıllık zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz ona-
rılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise satıcıya,
üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde ge-
tirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetle-
rine yapabilir.
Üretim Yeri: Türkiye
Üretici Firma: Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123
Sayfa: 19
20
Üretici Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123
Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.
Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Sorular & cevaplar

Vestel AD-6001 X hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Vestel AD-6001 X hakkında bir soru sorun

Vestel AD-6001 X ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Vestel AD-6001 X kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Vestel AD-6001 X ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.