Kärcher FC 5 Premium kılavuzu

AşağıdaKärcher FC 5 Premium için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Kärcher
  • Ürün: Süpürge
  • Model/isim: FC 5 Premium
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 100
– 5
Cihazın ilk kullanımından önce bu oriji-
nal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kı-
lavuza göre davranın ve daha sonra
kullanım veya cihazın sonraki sahiple-
rine vermek için bu kılavuzu saklayın.
Zemin temizleyiciyi sadece evde kullanımda sert zemin
temizliği için ve sadece su geçirmez sert zeminler üze-
rinde kullanın.
Örn. işlenmemiş mantar zeminler gibi suya duyarlı kap-
lamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine za-
rar verebilir).
Cihaz PVC, linolyum, fayans, taş, yağlanmış ve cilalan-
mış parke, laminat ve suya duyarlı olmayan tüm yer
kaplamalarının temizliğine uygundur.
Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Am-
balaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yeri-
ne lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gön-
derin.
Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemi-
ne tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm
malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski ci-
hazları lütfen öngörülen toplama sistemleri ara-
cılığıyla imha edin.
Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlış kullanıl-
dıklarında veya yanlış şekilde tasfiye edildiklerinde in-
san sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek bileşenler
içerir. Cihazın kurallara uygun şekilde işletilmesi için bu
bileşenlerin bulunması gereklidir. Bu simge ile işaretlen-
miş cihazlar evsel çöpler ile birlikte tasfiye edilmemeli-
dir.
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz ad-
res:
www.kaercher.com/REACH
Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde göste-
rilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik
olup olmadığını kontrol ediniz.
Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye
hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.
Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar
kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini
garantilerler.
Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için site-
mizi ziyaret edin: www.kaercher.com.
Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş
garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazı-
nızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üre-
tim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak
karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı ge-
rektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlik-
te satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize baş-
vurunuz.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)
– Kullanım kılavuzundaki uyarı-
ların yanında yerel yönetimin
belirlediği güvenlik ve kaza
önleme talimatları dikkate
alınmalıdır.
– Cihazın üzerindeki uyarı ve
bilgi tabelaları tehlikesiz kul-
lanım için önemli bilgiler verir.
 TEHLIKE
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olan direkt bir
tehlikeye yönelik uyarı.
몇 UYARI
Ağır bedensel yaralanmalar ya da
ölüme neden olabilecek olası teh-
likeli bir duruma yönelik uyarı.
İçindekiler
Genel bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 5
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 5
Cihaz tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 8
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 8
İşletime alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 8
Çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 8
Koruma ve Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 9
Arızalarda yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 11
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 11
Genel bilgiler
Kurallara uygun kullanım
Çevre koruma
Teslimat kapsamı
Yedek parçalar
Garanti
Cihazdaki semboller
DIKKAT
Temizlik çalışmaları sırasında kirli su depo-
sunda "MAX" işareti aşılmamalıdır.
Lütfen aşağıdaki yönteme uyun:
1.
Önce kirli su deposunu boşaltın.
2.
Ardından temiz su deposunu doldurun.
Güvenlik uyarıları
Tehlike kademeleri
101
TR
Sayfa: 101
– 6
몇 TEDBIR
Hafif yaralanmalara neden ola-
bilecek olası tehlikeli bir duruma
yönelik uyarı.
DIKKAT
Maddi hasarlara neden olabile-
cek olası tehlikeli bir duruma yö-
nelik uyarı.
 TEHLIKE
 Cihazı içinde su bulunan kü-
vetlerde kullanmayın.
 Cihazı ve aksesuarları kullan-
madan önce kontrol edin.
Eğer hasar veya eksik var ise
kullanılmamalıdır.
 Hasar görmüş şebeke bağ-
lantı kablosunu derhal yetkili
müşteri hizmetleri/elektronik
teknisyeni tarafından değişti-
rilmesini sağlayın.
 Elleriniz ıslak veya nemliyken
fişi ve prizi kesinlikle tutma-
yın.
 Bütün bakım ve temizlik çalış-
malarında cihaz kapatılmalı
şebeke kablosu prizden çı-
kartılmalıdır.
 Cihazdaki onarım çalışmaları
sadece yetkili müşteri hizmeti
tarafından gerçekleştirilebilir.
 Elektrik bağlantısı/uzatma
kablosu bağlantısı suda bıra-
kılmamalıdır.
몇 UYARI
 Cihaz, sadece IEC 60364
uyarınca bir elektrik montörü
tarafından yapılması zorunlu
olan bir elektrik bağlantısına
bağlanmalıdır.
 Cihazı sadece alternatif akı-
ma bağlayın. Gerilim, cihazın
tip plaketiyle aynı olmalıdır.
 Örn; banyo gibi nemli odalar-
da cihazı sadece önceden
bağlanmış bir FI koruma şal-
terli prizlerde çalıştırın.
 Sadece, kablo kesiti 3x1 mm²
olan ve su püskürmesine kar-
şı korunmuş elektrikli uzatma
kabloları kullanın.
 Şebeke bağlantısı veya uzat-
ma kablosundaki bağlantıları,
sadece aynı su püskürme ko-
rumasına ve mekanik sağ-
lamlığa sahip bağlantılarla
değiştirin.
몇 TEDBIR
 Elektrik fişi veya uzatma kablo-
sunun ezilme, hırpalanma ya da
benzerşekildezararyadahasar
görmemesine dikkat edin. Elek-
trik fişini ısıdan, yağ ve keskin
kenarlardan koruyun.
 TEHLIKE
 Kullanıcı, cihazı talimatlara
uygun olarak kullanmak zo-
rundadır. Yerel koşulları dik-
kate almalı ve çalışma esna-
sında çevredeki kişilere dik-
kat etmelidir.
 Patlama tehlikesi olan bölge-
lerde cihazın çalıştırılması
yasaktır.
 Tehlikeli alanlarda cihazın
kullanılması durumunda ge-
rekli emniyet tedbirlerinin dik-
kate alınması gerekir.
 Daha önceden yere düşmüş-
se, görülür şekilde hasarlıysa
Elektrikli bileşenler
Güvenli kullanım
102 TR
Sayfa: 102
– 7
veya sızdırıyorsa cihazı kul-
lanmayın.
몇 UYARI
 Cihaz çocuklar veya eğitimsiz
kişiler tarafından kullanılma-
malıdır.
 Bu cihaz, güvenlikten sorum-
lu bir kişinin gözetimi altında
veya cihazın nasıl kullanılma-
sı gerektiği konusunda ve bu
kullanım neticesinde ortaya
çıkan tehlikeler hakkında tali-
matlar almış olmayan kısıtlı fi-
ziksel, duyusal ya da ruhsal
yeteneklere sahip, deneyimi
ve/veya bilgisi az olan kişiler
tarafından kullanım için üretil-
memiştir.
 Çocuklar cihazla oynamama-
lıdır.
 Cihazla oynamamalarını sağ-
lamak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
 Açık olduğu veya soğumamış
olduğu sürece cihazı çocuk-
lardan uzak tutun.
 Cihazı sadece açıklamaya
veya şekle uygun olarak ça-
lıştırın veya depolayın!
몇 TEDBIR
 Cihazla veya cihazdaki tüm
çalışmalardan önce, cihazın
devrilmesi nedeniyle kazaları
ya da hasarları önlemek için
devrilme emniyetinin sağlan-
mış olduğundan emin olun.
 Cihaza zarar verebilecekleri
için çözücü madde, çözücü
madde içeren sıvılar veya in-
celtilmemiş asitleri (ör. temiz-
leme maddeleri, benzin, boya
inceltici ve aseton) kesinlikle
su deposuna doldurmayın.
 Cihaz çalışır durumdayken ci-
hazı hiçbir zaman gözetimsiz
durumda bırakmayın.
 Uzuvları (örn. saç, parmak)
dönen temizlik silindirlerinden
uzakta tutun.
 Vakum kafasının temizliği sı-
rasında keskin cisimler (örn.
kıymık) nedeniyle yaralanma
tehlikesinden dolayı elleri ko-
ruyun.
DIKKAT
 Cihazı sadece temiz su depo-
su ve kirli su deposu takılı ol-
duğunda çalıştırın.
 Cihazla keskin ya da büyük
cisimler (örn. cam kırıkları,
çakıl taşları, oyuncak parça-
ları) emilmelidir.
 Temiz su deposuna asetik
asit, kireç giderme maddeleri,
uçucu yağlar ya da benzer
maddeleri doldurmayın. Aynı
şekilde bu maddelerin emil-
memesine de dikkat edin.
 Cihazın havalandırma delik-
leri bloke edilmemelidir.
 Cihazı sadece kaplaması
suya dayanıklı (örn. cilalı par-
ke, emaye fayanslar, linol-
yum) sert zeminlerde kulla-
nın.
 Cihazı halı ya da halı zeminin
temizliği için kullanmayın.
 Cihazı konvektör kaloriferle-
rin zemin ızgarası üzerinden
geçirmeyin. Izgara üzerinden
geçirildiğinde, dışarı sızan su
cihaz tarafından toplanamaz.
103
TR
Sayfa: 103
– 8
 Uzun çalışma molalarında ve
kullandıktan sonra cihazı ana
şalterden / cihaz şalterinden
kapatın ya da elektrik fişini
çekin.
 Cihaz, 0 °C nin altındaki sı-
caklıklarda çalıştırılmamalı-
dır.
 Cihazı yağmurdan koruyun.
Açık alanda saklamayın.
 Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!
 Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!
Şekil
 Gömme tutamağı dayanma noktasına kadar yerine
oturmasını sağlayacak şekilde ana cihaza yerleşti-
rin.
Gömme tutamak, cihazda sabit oturmalıdır.
Şekil
 Cihazı dik durmasını sağlamak için temizlik istas-
yonuna yerleştirin.
Şekil
 Temiz su deposunu tutamaktan tutarak cihazdan
çıkarın.
Şekil
 Depo kapağını açın.
 Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu
ile doldurun.
 İhtiyaca göre temiz su deposuna KÄRCHER temiz-
leme veya bakım maddeleri ekleyebilirsiniz.*
Bkz. Bölüm "Temizleme ve bakım maddeleri".
 Doldurma sırasında "MAX" işareti aşılmamalıdır.
 Depo kapağını kapatın.
Şekil
 Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
 Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmalıdır.
DIKKAT
*Temizleme ya da bakım maddesinin dozaj önerilerini
dikkate alın.
DIKKAT
Şekil
Cihaz sadece kir ve sıvıları (maks. 250 ml) toplayabilir.
Şekil
Çalışmaya başlamadan önce gerekirse örn. yerdeki
cam kırıkları, çakıl taşları, cıvata ya da oyuncak parça-
ları gibi cisimleri temizleyin.
Cihazı kullanmadan önce zemini su dayanıklılığı açısın-
dan dikkat çekmeyen bir noktada kontrol edin. Örn. iş-
lenmemiş mantar zeminler gibi suya hassasiyeti olan
kaplamaları temizlemeyin (nem içeri sızabilir ve zemine
zarar verebilir).
Uyarılar
Şebeke kablosuna takılmamak için bir elinizle tutamağı
ve diğer elinizle şebeke kablosunu tutun.
Şekil
Yeni temizlenen zeminde ayak izi yapmamak için kapı
yönünde geriye doğru çalışın.
 Cihazı yakl. 60 derecelik bir açıyla tutamağından
tutun.
 Zemin temizliği cihazı süpürür gibi bir hızda öne ve
arkaya hareket ettirilerek yapılır.
 Cihazı yoğun kirlenmelerde yavaş bir şekilde ze-
min üzerinde kaydırın.
 Gri ve sarı silindir çiftlerinin teslimat içeriği: Her iki
silindir çifti aynı işleve sahiptir ancak farklı uygula-
ma alanları (renk farkı, ör. mutfak ve banyo için)
için kullanılabilir.
DIKKAT
Cihaz çalıştırıldığı anda temizlik silindirleri dönmeye
başlar. Cihazın kendi kendine hareket etmemesi için tu-
tamak sıkıca tutulmalıdır.
Temiz su deposuna su doldurulmuş olmasını ve kirli su
deposunun cihaza takılı olmasını sağlayın.
Şekil
 Elektrik fişini prize takın.
Şekil
 Silindirlerin hızlı bir şekilde nemlendirilmesi için te-
mizleme istasyonunu birlikte gönderilen ölçüm kabı
yardımıyla 50 ml temiz su ile doldurun.
 Cihazı çalıştırın ve istasyonda 5 saniye boyunca iş-
letime alın.
Cihaz artık hızlı bir temizleme sağlamak için opti-
mum neme sahiptir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Cihaz tanımı
1 AÇMA/KAPAMA düğmesi
2 Tutamak
3 Kablo tutucu
4 Elektrik kablosu
5 Kablo klipsi
6 Taşıma kolu
7 Pis su deposunun kapağı/ayırıcı
8 Pis su deposu
9 Temizlik silindiri tutamak yuvası
10 Temizlik silindirleri
11 Vakum kafası kapağı
12 Vakum kafası kilidi
13 Temiz su deposu
14 Temiz su deposunun tutamağı
15 Temizlik/park istasyonu
16 Ölçüm kabı
17 Filtre kartuşu
18 Temizlik maddesi RM 536
Montaj
İşletime alma
Temiz su tankının doldurulması
Çalıştırma
Kullanımla ilgili genel
uyarılar
Çalışmaya Başlama
104 TR
Sayfa: 104
– 9
Şekil
 Cihazı taşıma kulpundan tutarak temizlik istasyo-
nundan dışarı çıkarın ve zemine koyun.
 Cihazın tutamağını sıkıca tutun.
Şekil
 Açmak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.
DIKKAT
Lütfen temiz su deposunu doldurmadan önce kirli su de-
posunu boşaltın. Böylece kirli su deposunun taşması
önlenir.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Temiz su deposunu tutamaktan tutarak cihazdan
çıkarın.
Şekil
 Depo kapağını açın.
 Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu
ile doldurun.
 İhtiyaca göre temizleme ya da bakım maddesi ek-
leyin.
 Doldurma sırasında "MAX" işareti aşılmamalıdır.
 Depo kapağını kapatın.
Şekil
 Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmalıdır.
DIKKAT
Kirli su deposunun taşmaması için su seviyesini düzenli
olarak kontrol edin. "MAX" işareti aşılmamalıdır.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Kirli su deposunu alttaki tutamağından tutarken
aynı zamanda üst tutamağı baş parmağınızla aşa-
ğı bastırın.
Şekil
 Kirli su deposunu çıkartın.
Şekil
 Kirli su deposunun kapağını çıkarın.
 Pis su deposunu boşaltın.
 Kirlenmeye göre kapak/ayırıcı ve kirli su deposunu
şebeke suyu ile temizleyin.
 Kapağı kirli su deposuna takın.
Kapak, kirli su deposunda sabit durmalıdır.
Şekil
 Pis su tankını cihaza yerleştirin.
Kirli su deposu, cihaz üzerinde sabit durmalıdır.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
DIKKAT
Devrilmemesi için cihazı molalar sırasında daima temiz-
lik ya da park istasyonuna yerleştirin. Cihaz, yerleştirme
yerinin yetersiz güvenliği sebebiyle devrilebilir ve bu sı-
rada zemin döşemesine zarar veren sıvılar dökülebilir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
Şekil
DIKKAT
Çalışma bittikten sonra cihazı temizliğini yıkama işlemi
ile yapın.
Bkz. Bölüm "Yıkama işlemi ile cihaz temizliği".
Şekil
 Cihazı tamamen boşaltın.
Şekil
bitiş
Şekil
 Pis su deposunu boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Temiz su deposunda ya da temizlik istasyonunda
su kalmışsa suyu boşaltın.
Şekil
 Cihazın fişini prizden çekin.
Şekil
 Şebeke kablosunu kablo tutucuya sarın.
 Şebeke kablosunu kablo klipsi ile sabitleyin.
DIKKAT
Koku oluşmasını önlemek için, cihaz kaldırılmadan
önce temiz su ve kirli su depolarının tümüyle boşaltılma-
sı gerekir.
Şekil
 Cihazı taşıma kulpundan tutarak saklama yerine
taşıyın.
Şekil
 Cihazı dik durmasını sağlamak için temizlik istas-
yonuna yerleştirin.
 Cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.
DIKKAT
Çalışmalar tamamlandıktan sonra cihazı daima temizlik
istasyonu ve temiz su ile yıkayın. Cihaz bu işlemle en iyi
şekilde temizlenir ve cihazın içinde kir ve bakteri birikin-
tileri ya da kötü kokuların oluşması önlenir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
 Temiz su deposunda hala su varsa temiz su depo-
sunu çıkartın ve boşaltın.
 Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
Şekil
 Kirli su deposunu çıkartın ve boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Ölçüm kabını 200 ml su ile doldurun.
 Suyu temizlik istasyonuna doldurun.
 İhtiyaca göre yıkama işlemi için uygun KÄRCHER
temizleme maddesi eklenebilir.
 Açmak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.
 Suyun tamamı temizlik istasyonu tarafından emile-
ne kadar cihazı 30-60 saniye çalıştırın.
Yıkama işlemi tamamlanmıştır.
Temizleme sıvısı ekleyin
Pis su deposunun boşaltılması
Çalışmayı yarıda kesme
Cihazın kapatılması
Cihazın saklanması
Koruma ve Bakım
Yıkama işlemi ile cihaz temizliği
105
TR
Sayfa: 105
– 10
Not
Cihaz ne kadar uzun süre açık kalırsa temizleme silin-
dirlerinde artık nem o kadar az olur.
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Pis su deposunu boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Temizlik istasyonunda su kalmışsa suyu boşaltın.
Şekil
 Cihazın fişini prizden çekin.
Şekil
 Şebeke kablosunu kablo tutucuya sarın.
 Şebeke kablosunu kablo klipsi ile sabitleyin.
DIKKAT
Cihaz, silindirleri çıkarmak için zemine koyulmadan
önce temiz su deposu ve kirli su deposu boşaltılmalıdır.
Böylece yere durduğu süre boyunca depolardan sıvıla-
rın akması önlenir.
Not
Aşırı kirlenme durumlarında temizleme silindirleri ayrı
temizlenebilir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazın fişini prizden çekin.
 Temiz su deposunu boşaltın.
Şekil
 Pis su deposunu boşaltın.
Şekil
 Temizleme silindirlerini tutamak yuvasını çevirerek
çıkarın.
 Temizleme silindirlerini akan suyun altında temizle-
yin.
veya
 Temizleme silindirlerini çamaşır makinesinde mak-
simum 60 °C'de yıkayın.
DIKKAT
Çamaşır makinesinde yıkarken yumuşatıcı kullanma-
yın. Böylelikle mikro elyaf zarar görmez ve temizleme
silindirleri yüksek temizleme etkisini korur.
Temizleme silindirleri kurutucuda kurutmak için uygun
değildir.
 Temizlendikten sonra silindirleri açık havada kuru-
tun.
Şekil
 Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar
silindir tutucuların etrafında çevirerek çıkarın.
 Silindirlerin iç kısımlarındaki ve cihazdaki silindir tu-
tucuların renklerinin aynı olmasına dikkat edin (örn.
maviyi maviye takma).
 Kurduktan sonra temizleme silindirlerinin sabit olup
olmadığını kontrol edin.
DIKKAT
Aşırı kirlenmede ya da vakum kafasında parça (örn. taş,
cam kırıkları) varsa bunlar temizlenmelidir. Bu parçalar
çalışma sırasında tıkır tıkır gürültü çıkmasına neden
olur ya da vakum kanallarını tıkar ve vakum gücünü
azaltır.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazın fişini prizden çekin.
Şekil
 Temizleme silindirlerini çıkarın.
Bkz. Bölüm "Silindirlerin temizliği".
Şekil
 Vakum kafası kilidine basın.
 Vakum kafasının kapağını çıkarın.
 Vakum kafasının kapağını akan suyun altında te-
mizleyin.
 İhtiyaca göre vakum kanallarını ve vakum kafası-
nın kapağındaki yuvaları sıkışmış partiküllerden
arındırın.
 Cihazın vakum kafasını nemli bir bezle temizleyin.
 Vakum kafasının kapağını vakum kafasına sabitle-
yin.
Şekil
 Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar
silindir tutucuların etrafında çevirerek çıkarın.
Bkz. Bölüm "Silindirlerin temizliği".
DIKKAT
Ayırıcının toz ve kirden tıkanmaması veya kirlerin depo-
ya yerleşmemesi için kirli su deposu düzenli olarak te-
mizlenmelidir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
Şekil
bitiş
Şekil
 Kirli su deposunu cihazdan çıkarın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Kapak/ayırıcı ve kirli su deposunu şebeke suyu ile
temizleyin.
 Kirli su deposu bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Şekil
 Temizledikten sonra kirli su deposunu kapağıyla
birlikte tekrar cihaza takın.
DIKKAT
Uygun olmayan temizleme ve bakım maddelerinin kul-
lanılması cihaza zarar verebilir ve garanti hizmetlerinin
sonlanmasına neden olabilir.
Not
İhtiyaç duyulursa zemin temizliği için KÄRCHER temiz-
leme veya bakım maddelerini kullanın.
 Temizleme ve bakım maddelerinin dozajının ayar-
lanmasında üreticinin miktar bilgilerini dikkate alın.
 Köpük oluşumunu önlemek için temiz su deposunu
önce su, daha sonra temizleme ve bakım maddesi
ile doldurun.
 Temiz su deposunun "MAX" dolum miktarının aş-
mamak için su doldururken temizleme ve bakım
maddesi için bir miktar yer bırakın.
Silindirlerin temizliği
Vakum kafasının temizliği
Kirli su deposunun temizlenmesi
Temizleme ve bakım maddeleri
106 TR
Sayfa: 106
– 11
Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözebilece-
ğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe
duyduğunuzda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile
karşılaştığınızda lütfen müşteri servisine danışın.
Filtre kartuşu takılmamıştır.
Şekil
 Temiz su deposunu çıkarın ve filtre kartuşunu pim
ile birlikte yukarı takın.
Filtre kartuşu ters takılmıştır.
 Filtre kartuşunu çıkarın ve pim ile birlikte yukarı ta-
kın.
Su tankında su bitmiş.
 Su ekleyin
Temiz su deposu cihaza doğru takılmamış.
 Temiz su deposunu cihazda sabit duracak şekilde
takın.
Temizleme silindirleri yok ya da doğru takılmamış.
Şekil
 Temizleme silindirlerini takın ya da temizleme silin-
dirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucula-
rın etrafında döndürerek çıkarın.
Temizleme silindirleri kirlenmiş ya da eskimiş.
 Temizleme silindirlerini temizleyin.
veya
 Temizleme silindirlerini değiştirin.
Silindirler bloke olmuş.
Şekil
 Silindirleri çıkarın ve aralarına bir cismin veya elek-
trik kablosunun takılmış olup olmadığını kontrol
edin.
Silindirler fazla kuru.
 Silindirleri nemlendirin veya cihazı 200 ml suyla
park istasyonunda nemlendirin.
Vakum kafasında parçalar (örn. taşlar ya da cam kırık-
ları) vardır.
Şekil
 Vakum kafasının kapağını çıkartın ve vakum kafa-
sını temizleyin.
Bkz. Bölüm "Vakum kafasının temizliği".
Vakum kanalları ve vakum kafasındaki yuvalar tıkan-
mış.
Şekil
 Vakum kafasının kapağını çıkartın ve vakum kafa-
sını temizleyin.
Bkz. Bölüm "Vakum kafasının temizliği".
Kirli su deposu aşırı dolmuş.
Şekil
bitiş
Şekil
 Kirli su deposunu hemen boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunun temizliği".
Kirli su deposu cihaza doğru takılmamıştır.
 Kapağın, kirli su deposunda sıkıca kapalı olup ol-
madığını kontrol edin.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunun temizliği".
Ayırıcı tıkalı.
 Kirli su deposunun kapağını çıkarın ve ayırıcıyı te-
mizleyin.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunun temizliği".
Kirli su deposundaki ayırıcının filtre ağı temizleme sıra-
sında zarar görmüş.
 Ayırıcısı değiştirin.
Temizleme ya da bakım maddesi cihaz için uygun değil-
dir ya da dozajı yanlıştır.
 Üretici tarafından tavsiye edilen temizleme ve ba-
kım ürünlerini kullanın.
Bkz. Bölüm "Temizleme ve bakım maddeleri".
 Üreticinin dozaj verilerini dikkate alın.
Silindirlerin ilk kez nemlendirilmesi gerçekleştirilmedi
veya kısa süreli gerçekleştirildi ve bu sebepten dolayı
tümüyle nemlendirilmedi (silindirler bu yüzden sadece
kısmen temizliyor).
Şekil
 Silindirleri tümüyle nemlendirin.
DIKKAT
Cihaz monte edildikten sonra tutamak ana cihazdan sö-
külmemelidir.
Tutamak ana cihazdan sadece cihazı servise gönder-
mek amacıyla sökülebilir.
Şekil
Kullanım kılavuzunun sonundaki resme bakınız
 Tornavidayı 90 derece açıyla tutamağın arka tara-
fındaki küçük deliğe sokun ve tutamağı sökün.
DIKKAT
Lütfen ana cihaz ile tutamak arasındaki bağlantı kablo-
sunun zarar görmemesine dikkat edin.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
Arızalarda yardım
Temiz su ile silindir nemlendirmesi mevcut
değil
Cihaz kiri almıyor
Silindirler dönmüyor
Açarken gürültülü ses
Vakum kafasında tıkırtı sesleri
Emme gücü azalıyor
Cihaz kirli su sızdırıyor
Cihaz zeminde iz bırakıyor
Ana cihazdan tutamağın sökülmesi
Teknik Bilgiler
Akım bağlantısı
Gerilim 220-240 V
1~50-60 Hz
Koruma derecesi IPX4
Koruma sınıfı II
Performans değerleri
Giriş gücü 460 W
Dakika başına silindir turu 500 d/dk
Dolum miktarı
Temiz su deposu 400 ml
Temizlik istasyonu 200 ml
Boyutlar
Kablo uzunluğu 7,0 m
Ağırlık (temizlik sıvıları olmadan) 5,0 kg
Uzunluk 320 mm
Genişlik 270 mm
Yükseklik 1220 mm
107
TR

Sorular & cevaplar

Kärcher FC 5 Premium hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Kärcher FC 5 Premium hakkında bir soru sorun

Kärcher FC 5 Premium ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Kärcher FC 5 Premium kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Kärcher FC 5 Premium ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.