Kärcher FC 3 Cordless kılavuzu

AşağıdaKärcher FC 3 Cordless için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Kärcher
  • Ürün: Elektrik Süpürgesi
  • Model/isim: FC 3 Cordless
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 110
– 6
Cihazın ilk kullanımından önce bu oriji-
nal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kı-
lavuza göre davranın ve daha sonra
kullanım veya cihazın sonraki sahiple-
rine vermek için bu kılavuzu saklayın.
Zemin temizleyiciyi sadece evde kullanımda sert zemin
temizliği için ve sadece su geçirmez sert zeminler üze-
rinde kullanın.
Örn. işlenmemiş mantar zeminler gibi suya duyarlı kap-
lamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine za-
rar verebilir).
Cihaz PVC, linolyum, fayans, taş, yağlanmış ve cilalan-
mış parke, laminat ve suya duyarlı olmayan tüm yer
kaplamalarının temizliğine uygundur.
Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Am-
balaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yeri-
ne lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gön-
derin.
Eski cihazlar, çevreye yayılmaması gereken,
değerli ve geri dönüştürülebilir malzemeler ve
maddeler içerir. Bu nedenle, cihaz ve birlikte ge-
len evsel atık olarak tasfiye edilmemelidir. Tasfi-
ye işlemi, yerel iade ve toplama sistemleri üzerinden üc-
retsiz olarak gerçekleşebilir.
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz ad-
res:
www.kaercher.com/REACH
Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde göste-
rilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik
olup olmadığını kontrol ediniz.
Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye
hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.
Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar
kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini
garantilerler.
Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için site-
mizi ziyaret edin: www.kaercher.com.
Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş
garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazı-
nızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üre-
tim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak
karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı ge-
rektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlik-
te satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize baş-
vurunuz.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)
– Kullanım kılavuzundaki uyarı-
ların yanında yerel yönetimin
belirlediği güvenlik ve kaza
önleme talimatları dikkate
alınmalıdır.
– Cihazın üzerindeki uyarı ve
bilgi tabelaları tehlikesiz kul-
lanım için önemli bilgiler verir.
 TEHLIKE
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olan direkt bir
tehlikeye yönelik uyarı.
몇 UYARI
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olabilecek olası
tehlikeli bir duruma yönelik uya-
rı.
몇 TEDBIR
Hafif yaralanmalara neden ola-
bilecek olası tehlikeli bir duruma
yönelik uyarı.
İçindekiler
Genel bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 6
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 6
Cihaz tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 9
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 10
İşletime alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 10
Çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 10
Koruma ve Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 11
Arızalarda yardım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 12
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 13
Genel bilgiler
Kurallara uygun kullanım
Çevre koruma
Teslimat kapsamı
Yedek parçalar
Garanti
Cihazdaki semboller
DIKKAT
Temizlik işleri sırasında temiz su deposunu
doldururken lütfen aşağıdaki hareket tarzı-
na dikkat edin:
1.
Önce kirli su deposunu boşaltın.
2.
Ardından temiz su deposunu doldurun.
Güvenlik uyarıları
Tehlike kademeleri
111
TR
Sayfa: 111
– 7
DIKKAT
Maddi hasarlara neden olabile-
cek olası tehlikeli bir duruma yö-
nelik uyarı.
 TEHLIKE
 Cihazı suya daldırmayın!
 Cihazı ve aksesuarları kullan-
madan önce kontrol edin.
Eğer hasar veya eksik var ise
kullanılmamalıdır.
 Görülür bir hasar olması du-
rumunda, şarj cihazını şarj
kablosu ile birlikte zaman
kaybetmeden bir orijinal par-
çayla değiştirin.
 Bütün bakım ve temizlik çalış-
malarında cihaz kapatılmalı
şebeke kablosu prizden çı-
kartılmalıdır.
 Cihazdaki onarım çalışmaları
sadece yetkili müşteri hizmeti
tarafından gerçekleştirilebilir.
 Cihaz elektrikli yapı parçaları
içermektedir, bu parçaları
akar su altında yıkamayın.
 Şarj fişine iletken cisimler
(Örn; tornavida ya da benze-
ri) sokmayın.
 Kontaklara veya hatlara do-
kunmayın.
 Tip etiketindeki gerilim bilgile-
ri besleme gerilimiyle aynı ol-
malıdır.
 Şebeke bağlantı kablosunu
keskin kenarlar üzerinden
çekmeyin ve sıkıştırmayın.
몇 UYARI
 Cihaz, sadece IEC 60364
uyarınca bir elektrik montörü
tarafından yapılması zorunlu
olan bir elektrik bağlantısına
bağlanmalıdır.
 Cihazı sadece alternatif akı-
ma bağlayın. Gerilim, cihazın
tip plaketiyle aynı olmalıdır.
 Güvenlik nedenleriyle, ciha-
zın prensip olarak bir hatalı
akım koruma şalteri (maksi-
mum 30mA) üzerinden çalış-
tırılmasını öneriyoruz.
 TEHLIKE
Elektrik çarpması tehlikesi.
 Elleriniz ıslak veya nemliyken
fişi ve prizi kesinlikle tutma-
yın.
 Şarj cihazını kirli ve ıslak du-
rumda kullanmayın.
 Şarj cihazını patlama tehlike-
si bulunan ortamlarda çalıştır-
mayın.
 Şarj cihazını elektrik kablo-
sundan taşımayın.
 Şarj cihazını sadece kuru me-
kanlarda kullanın ve depola-
yın.
 Elektrik kablosunu ısı, keskin
kenarlar, yağ ve hareketli ci-
haz parçalarında uzak tutun.
 Çoklu prize sahip uzatma
kabloları ve birden çok ciha-
zın aynı anda çalışmasını ön-
leyin.
 Şebeke fişini, elektrik kablo-
sundan çekerek prizden çı-
kartmayın.
 Şarj cihazının üstünü örtme-
yin ve şarj cihazının havalan-
dırma kanallarını açık tutun.
Elektrikli bileşenler
Şarj cihazı
112 TR
Sayfa: 112
– 8
 Şarj cihazını açmayın. Ona-
rımları sadece teknik perso-
nelin yapmasını sağlayın.
 Şarj cihazını, sadece izin ve-
rilen akü gruplarının şarj edil-
mesi için kullanın.
 Görülür bir hasar olması du-
rumunda, şarj cihazını şarj
kablosu ile birlikte zaman
kaybetmeden bir orijinal par-
çayla değiştirin.
 TEHLIKE
Elektrik çarpması tehlikesi.
 Aküyü güçlü güneş ışını, ısı
ve ateşe maruz bırakmayın.
몇 UYARI
 Aküyü sadece birlikte teslim
edilen orijinal şarj cihazı ya da
KÄRCHER tarafından onay-
lanmış bir şarj cihazıyla şarj
edin.
Aşağıdaki adaptörü kullanın:
 Aküyü açmayın, kısa devre
tehlikesi bulunmaktadır, ek
olarak tahriş edici buharlar ya
da yakıcı sıvılar dışarı çıkabi-
lir.
 TEHLIKE
 Kullanıcı, cihazı talimatlara
uygun olarak kullanmak zo-
rundadır. Yerel koşulları dik-
kate almalı ve çalışma esna-
sında çevredeki kişilere dik-
kat etmelidir.
 Patlama tehlikesi olan bölge-
lerde cihazın çalıştırılması
yasaktır.
 Tehlikeli alanlarda cihazın
kullanılması durumunda ge-
rekli emniyet tedbirlerinin dik-
kate alınması gerekir.
 Daha önceden yere düşmüş-
se, görülür şekilde hasarlıysa
veya sızdırıyorsa cihazı kul-
lanmayın.
 Ambalaj folyolarını çocuklar-
dan uzak tutun, boğulma teh-
likesi bulunmaktadır!
몇 UYARI
 Cihaz çocuklar veya eğitimsiz
kişiler tarafından kullanılma-
malıdır.
 Bu cihaz, güvenlikten sorum-
lu bir kişinin gözetimi altında
veya cihazın nasıl kullanılma-
sı gerektiği konusunda ve bu
kullanım neticesinde ortaya
çıkan tehlikeler hakkında tali-
matlar almış olmayan kısıtlı fi-
ziksel, duyusal ya da ruhsal
yeteneklere sahip, deneyimi
ve/veya bilgisi az olan kişiler
tarafından kullanım için üretil-
memiştir.
 Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
 Cihazla oynamamalarını sağ-
lamak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
 Açık olduğu veya soğumamış
olduğu sürece cihazı çocuk-
lardan uzak tutun.
 Çocuklar gözetim olmadan
temizlik ve kullanıcı bakımı
yapmamalıdır.
Akü
Güvenli kullanım
PS02
113
TR
Sayfa: 113
– 9
 Cihazı sadece açıklamaya
veya şekle uygun olarak ça-
lıştırın veya depolayın!
몇 TEDBIR
 Cihazla veya cihazdaki tüm
çalışmalardan önce, cihazın
devrilmesi nedeniyle kazaları
ya da hasarları önlemek için
devrilme emniyetinin sağlan-
mış olduğundan emin olun.
 Cihaza zarar verebilecekleri
için çözücü madde, çözücü
madde içeren sıvılar veya in-
celtilmemiş asitleri (ör. temiz-
leme maddeleri, benzin, boya
inceltici ve aseton) kesinlikle
su deposuna doldurmayın.
 Cihaz çalışır durumdayken ci-
hazı hiçbir zaman gözetimsiz
durumda bırakmayın.
 Uzuvları (örn. saç, parmak)
dönen temizlik silindirlerinden
uzakta tutun.
 Zemin kafasını temizlerken
ellerinizi koruyun, çünkü sivri
cisimler nedeniyle yanık tehli-
kesi vardır (ör. kıymık).
 Bağlantı kablosunu sıcaktan,
keskin kenarlardan, yağdan ve
hareketli parçalardan uzak tutun.
DIKKAT
 Cihazı sadece temiz su depo-
su ve kirli su deposu takılı ol-
duğunda çalıştırın.
 Cihazla keskin veya büyük ci-
simler(ör.camkırıkları,çakıltaş-
ları, oyuncak parçaları) alına-
maz.
 Temiz su haznesine asetik
asit, kireç giderici, uçucu yağ
veya benzeri maddeler dol-
durmayın. Bu maddelerin
alınmamasına da aynı şekil-
de dikkat edilmelidir.
 Cihazı sadece kaplaması suya
dayanıklı (örn. cilalı parke,
emaye fayanslar, linolyum)
sert zeminlerde kullanın.
 Cihazı halı ya da halı zeminin
temizliği için kullanmayın.
 Cihazı konvektör kaloriferle-
rin zemin ızgarası üzerinden
geçirmeyin. Izgara üzerinden
geçirildiğinde, dışarı sızan su
cihaz tarafından toplanamaz.
 Uzun çalışma molalarında ve
kullanımdan sonra cihazı ana
şalterden / cihaz şalterinden
kapatın ve şarj aletinin şebe-
ke fişini çekin.
 Cihaz, 0 °C nin altındaki sıcak-
lıklarda çalıştırılmamalıdır.
 Cihazı yağmurdan koruyun.
Açık alanda saklamayın.
* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium
Cihaz tanımı
1 AÇMA/KAPAMA düğmesi
2 Tutamak
3 Tutamak duvar kayma emniyeti
4 Temiz su deposu
5 Temiz su deposu tutamak yuvası
6 Şarj prizi
7 Pis su deposu
8 Temizlik silindiri tutamak yuvası
9 Temizlik silindirleri
10 Zemin kafası kapağı
11 Zemin kafası kapağının kilidi
12 Akü göstergesi
13 Şarj kablosuyla birlikte şarj cihazı
14 Park istasyonu
15 Silindirleri saklama
16 * Temizlik maddesi RM 536 30 ml
17 ** Temizlik maddesi RM 534 30 ml
18 ** Temizlik maddesi RM 536 500 ml
19 Köpük giderici FoamStop 30 ml
9 ** Temizlik silindirleri 2x
114 TR
Sayfa: 114
– 10
Şekil
 Gömme tutamağı dayanma noktasına kadar yerine
oturmasını sağlayacak şekilde ana cihaza yerleşti-
rin.
Gömme tutamak, cihazda sabit oturmalıdır.
Şekil
 Duruş emniyeti için cihazı park istasyonuna yerleş-
tirin.
Şekil
 Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar
silindir tutucuların etrafında çevirerek çıkarın.
 Silindirlerin iç kısımlarındaki ve cihazdaki silindir tu-
tucuların renklerinin aynı olmasına dikkat edin (örn.
maviyi maviye takma).
 Kurduktan sonra temizleme silindirlerinin sabit olup
olmadığını kontrol edin.
Şekil
 Şarj aletinin şarj kablosunu cihazdaki şarj prizine
takın.
 Şarj cihazının elektrik fişini prize takın.
Şekil
 LED kontrol lambaları akünün güncel şarj durumu-
nu gösterir.
 Komple boşalan akünün şarj edilmesinde 3 adet
LED kontrol lambaları aşağıdan yukarıya doğru
ardı ardına yanıp söner.
 1/3 akü şarjında en alttaki LED sürekli yanar, üstte-
ki iki LED yanıp sönmeye devam eder.
 2/3 akü şarjında en alttaki iki LED sürekli yanar, en
üstteki LED yanıp sönmeye devam eder.
 Akü tamamen şarj edildikten sonra 3 LED kontrol
lambası 60 dakika boyunca sürekli yanar. Bu süre
sonunda LED kontrol lambaları söner.
Şekil
 Şarjdan sonra şebeke fişini prizden ve şarj kablo-
sunu şarj prizinden çekin.
Şekil
 Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Temiz su deposunu tutamak yuvasından tutun ve
cihazdan çıkarın.
Şekil
 Depo kapağını açın ve yana çevirin.
Şekil
 Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu
ile doldurun.
 İhtiyaca göre temiz su deposuna KÄRCHER temiz-
leme veya bakım maddeleri ekleyebilirsiniz.*
 Doldurma sırasında "MAX" işareti aşılmamalıdır.
 Depo kapağını kapatın.
Şekil
 Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
 Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmalıdır.
DIKKAT
*Temizleme ya da bakım maddesinin dozaj önerilerini
dikkate alın.
DIKKAT
Şekil
Cihaz sadece kurumuş kir ve sıvıları (maks. 140 ml) ala-
bilir.
Şekil
İşe başlamadan önce zemini süpürün veya vakumla te-
mizleyin. Böylece ıslak temizleme işleminden önce ze-
min, kir ve gevşek parçacıklardan arındırılır.
Cihazı kullanmadan önce zemini su dayanıklılığı açısın-
dan dikkat çekmeyen bir noktada kontrol edin. Örn. iş-
lenmemiş mantar zeminler gibi suya hassasiyeti olan
kaplamaları temizlemeyin (nem içeri sızabilir ve zemine
zarar verebilir).
Şekil
Yeni temizlenen zeminde ayak izi yapmamak için kapı
yönünde geriye doğru çalışın.
 Zemin temizliği cihazı süpürür gibi bir hızda öne ve
arkaya hareket ettirilerek yapılır.
 Cihazı yoğun kirlenmelerde yavaş bir şekilde ze-
min üzerinde kaydırın.
Cihazın üzerine basınç uygulanması gerekmez.
 Gri ve sarı silindir çiftlerinin teslimat içeriği: Her iki
silindir çifti aynı işleve sahiptir ancak farklı uygula-
ma alanları (renk farkı, ör. mutfak ve banyo için)
için kullanılabilir.
DIKKAT
Cihaz çalıştırıldığı anda temizlik silindirleri dönmeye
başlar. Cihazın kendi kendine hareket etmemesi için tu-
tamak sıkıca tutulmalıdır.
Temiz su deposuna su doldurulmuş olmasını ve kirli su
deposunun cihaza takılı olmasını sağlayın.
Şekil
 Açmak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.
 Silindirler yeterince ıslanana kadar cihazla birkaç
kez ileri ve geri gidin.
Şekil
– 3 LED lambası yanmakta ise - 3/3 akü çalışma sü-
resi (tam çalışma süresi).
– 2 LED lambası yanmakta ise - 2/3 akü çalışma sü-
resi.
– 1 LED lambası yanmakta ise - 1/3 akü çalışma sü-
resi.
 Akünün bitmesinden yakl. 2 dakika en alttaki LED
lambası kırmızı ışıkla yanıp söner.
 Akü bitip cihaz kapandıktan sonra en alttaki LED
lambası 60 saniye boyunca hızlıca yanıp söner.
DIKKAT
Lütfen temiz su deposunu doldurmadan önce kirli su de-
posunu boşaltın. Böylece kirli su deposunun taşması
önlenir.
Bakınız Bölüm "Temiz su deposunu doldurma".
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
Montaj
İşletime alma
Silindirleri monte edin
Şarj işlemi
Temiz su tankının doldurulması
Çalıştırma
Kullanımla ilgili genel
uyarılar
Çalışmaya Başlama
Akü çalışma süresi
Temizleme sıvısı ekleyin
115
TR
Sayfa: 115
– 11
Şekil
 Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Zemin kafası kapağının kilidine basın.
 Zemin kafası kapağını çıkarın.
Şekil
 Zemin kafasından kirli su deposunu çıkarın.
Şekil
 İki kirli su deposu bölmesinin üzerindeki kapakları
açın.
 Pis su deposunu boşaltın.
Şekil
 Kirlenme durumuna göre zemin kafası kapağı ve
kirli su deposunu şebeke suyuyla temizleyin.
 İki kirli su deposu bölmesinin kapakları çıkarılabilir
ve ayrı olarak temizlenebilir.
 İki kirli su deposu bölmesinin kapaklarını tekrar ta-
kın ve kapatın.
Şekil
 Kirli su deposunu zemin kafasına yerleştirin.
Şekil
 Zemin kafası kapağının kilidine basın ve kapağı ze-
min kafasına takın, ardından kilidi bırakın.
 Kirli su deposu ve zemin kafası kapağı cihazda
veya cihazın içinde sıkı oturmalıdır.
DIKKAT
Uzun çalışma molalarında hassas zeminlerde ıslak si-
lindirler nedeniyle hasarları önlemek için cihazın park is-
tasyonuna yerleştirilmesi önerilir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
DIKKAT
İş bittikten sonra cihazı temizleyin.
Şekil
 Temiz su deposunda halen su varsa suyu boşaltın.
Resim ila
 Kirli su deposu, zemin kafası kapağı ve temizleme
silindirlerini temizleyin.
Bakınız Bölüm "Kirli su deposunu temizleme".
Bakınız Bölüm "Zemin kafasını temizleme".
Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".
DIKKAT
Koku oluşmasını önlemek için, cihaz kaldırılmadan
önce temiz su ve kirli su depolarının tümüyle boşaltılma-
sı gerekir.
Islak silindirleri havada kurumaya bırakın (ör. park istas-
yonunda), ıslak silindirleri kapalı dolaplara koymayın.
Şekil
 Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Kurutmak için ıslak silindirleri park istasyonunun
üzerine takın.
 Cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.
DIKKAT
Depoda kirin yapışmaması için kirli su deposu düzenli
olarak temizlenmelidir.
DIKKAT
Zemin kafası kapağını bulaşık makinesinde yıkamayın:
Zemin kafası kapağı yıkama işlemi nedeniyle çeker ve
sıyırma kenarı silindirlere doğru şekilde bastırmazsa ci-
hazın temel fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Temizle-
me sonucu kötüleşir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
Resim ila
 Kirli su deposunu cihazdan çıkarın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
 Zemin kafası kapağı, kirli su deposu ve kirli su depo
kapaklarını şebeke suyuyla temizleyin.
 İki kirli su deposu bölmesinin kapakları çıkarılabilir
ve ayrı olarak temizlenebilir.
 Kirli su deposu ve kirli su depo kapakları alternatif
olarak bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Not
Kirli su deposu kapaklarının lastikleri bulaşık makinesin-
de yıkama nedeniyle yapışkan hale gelebilir. Ancak sız-
dırmazlık bundan etkilenmez.
Resim ila
 Cihaz artık kullanılmayacaksa silindirleri de temiz-
leyin.
Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".
Resim ila
 Temizleme sonrasında kapaklarıyla birlikte kirli su
deposunu ve zemin kafası kapağını tekrar cihaza
yerleştirin.
DIKKAT
Kirlenme durumunda zemin kafasını temizleyin.
DIKKAT
Zemin kafası kapağını bulaşık makinesinde yıkamayın:
Zemin kafası kapağı yıkama işlemi nedeniyle çeker ve
sıyırma kenarı silindirlere doğru şekilde bastırmazsa ci-
hazın temel fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Temizle-
me sonucu kötüleşir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Zemin kafası kapağının kilidine basın.
 Zemin kafası kapağını çıkarın.
Şekil
 Zemin kafası kapağını akan su altında temizleyin.
 Kirli su deposu ve silindirleri temizleyin.
Bakınız Bölüm "Kirli su deposunu temizleme".
Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".
 Silindir tahrikini nemli bir bezle temizleyin.
Şekil
 Zemin kafası kapağını zemin kafasına takın.
Pis su deposunun boşaltılması
Çalışmayı yarıda kesme
Cihazın kapatılması
Cihazın saklanması
Koruma ve Bakım
Kirli su deposunun temizlenmesi
Zemin kafasını temizleme
116 TR
Sayfa: 116
– 12
DIKKAT
Silindirler her kullanımdan sonra su musluğunun altında
temizlenmeli veya çamaşır makinesinde yıkanmalıdır,
bu sayede silindirlerde zamanla köpük oluşumuna yol
açan temizleme maddesi artıkları kalmaz.
Silindirleri çıkarmak için cihaz zemine bırakılacaksa te-
miz su ve kirli su deposu boşaltılmalıdır. Bu sayede ze-
minde dururken depolardan sıvı sızması önlenir.
Şekil
 Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalteri-
ne basın.
Şekil
 Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
Şekil
 Temizleme silindirlerini tutamak yuvasını çevirerek
çıkarın.
Şekil
 Temizleme silindirlerini akan suyun altında temizle-
yin.
veya
 Temizleme silindirlerini çamaşır makinesinde mak-
simum 60 °C'de yıkayın.
DIKKAT
Çamaşır makinesinde yıkarken yumuşatıcı kullanma-
yın. Böylelikle mikro elyaf zarar görmez ve temizleme
silindirleri yüksek temizleme etkisini korur.
Temizleme silindirleri kurutucuda kurutmak için uygun
değildir.
Resim ila
 Temizleme sonrasında silindirleri park istasyonuna
takın ve havada kurumaya bırakın.
 Silindirler öncesinde sıkılarak kuruma süresi kısal-
tılabilir.
 Başka cihaz işletimi istenmiyorsa zemin kafası ka-
pağı ve kirli su deposunu da temizleyin.
 Silindir tahrikini nemli bir bezle temizleyin.
DIKKAT
Uygun olmayan temizleme ve bakım maddelerinin kul-
lanılması cihaza zarar verebilir ve garanti hizmetlerinin
sonlanmasına neden olabilir.
Not
İhtiyaç duyulursa zemin temizliği için KÄRCHER temiz-
leme veya bakım maddelerini kullanın.
 Temizleme ve bakım maddelerinin dozajının ayar-
lanmasında üreticinin miktar bilgilerini dikkate alın.
 Köpük oluşumunu önlemek için temiz su deposunu
önce su, daha sonra temizleme ve bakım maddesi
ile doldurun.
 Temiz su deposunun "MAX" dolum miktarının aş-
mamak için su doldururken temizleme ve bakım
maddesi için bir miktar yer bırakın.
Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözebilece-
ğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe
duyduğunuzda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile
karşılaştığınızda lütfen müşteri servisine danışın.
 Şarj soketi/şebeke fişi doğru takılmamış.
 Şarj soketi/şebeke fişini doğru takın.
 Akü boş.
 Cihazı şarj edin.
 Şarj kablosunun cihazda takılı olup olmadığını kon-
trol edin.
 Şarj kablosunu çıkarın, çünkü şarj kablosu takılıy-
ken işletme mümkün değildir.
Cihaz açıldığında en alttaki LED yanıp sönüyor ve cihaz
çalışmıyor.
 Akü boş.
 Cihazı şarj edin.
Tüm LED'ler aynı anda hızlı yanıp sönüyor.
 Cihazda motor blokajı var (ör. silindirler üzerine çok
güçlü basınç veya bir duvara/köşeye karşı hareket
etme nedeniyle).
 Cihazı kapatın ve tekrar açın.
veya
 Yanlış veya arızalı adaptör kullanımı.
 Orijinal adaptör kullanın/arızalı adaptörü değiştirin.
Üç LED 1 saniyelik periyotla arka arkaya yanıyor.
 Cihaz uygulama sırasında çok ısındı (ör. yüksek or-
tam sıcaklıklarında işletmede).
 Mola verin ve cihazı soğumaya bırakın.
 Eğer cihaz kapanırsa:
 Mola verin ve cihazı soğumaya bırakın.
 Cihaz ancak uygun şekilde soğuduğunda tekrar
açılabilir.
Silindirler yeterince ıslak değil.
 Bir noktada birkaç defa ileri ve geri giderek silindir-
leri ıslatın.
Temiz su deposunda su yok.
 Su ekleyin
Temiz su deposu cihaza doğru takılmamış.
 Temiz su deposunu cihazda sabit duracak şekilde
takın.
Temizleme silindirleri yok ya da doğru takılmamış.
 Temizleme silindirlerini takın ya da temizleme silin-
dirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucula-
rın etrafında döndürerek çıkarın.
Temizleme silindirleri kirlenmiş ya da eskimiş.
 Temizleme silindirlerini temizleyin.
veya
 Temizleme silindirlerini değiştirin.
Temizlik maddesi unutulmuş, yanlış dozajlanmış veya
yanlış temizleme maddesi kullanılmış
 Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın
ve doğru dozaja dikkat edin.
Zemin kafası kapağı doğru monte edilmemiş
 Zemin kafası kapağının doğru oturup oturmadığını
kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden
takın.
Not
İşletme sırasında zemin kafasında hafif bir köpük oluşu-
mu normaldir ve fonksiyon bozukluğuna yol açmaz. Sa-
dece aşırı köpük oluşumunda (örneğin zeminde köpük
izleri) ek önlemler gerekir.
Yanlış temizleme maddesi veya yanlış dozaj.
 Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın
ve doğru dozaja dikkat edin.
Silindirleri temizleme
Temizleme ve bakım maddeleri
Arızalarda yardım
Akü şarj edilemiyor
Cihaz çalıştırılamıyor
LED lambası hata mesajı
Silindirler çok kuru
Cihaz kiri almıyor
Zemin kafasında ve zeminde köpük oluşumu
117
TR
Sayfa: 117
– 13
Cihazın çalışma şekli, kirlerin temizleme silindirlerinden
silinerek giderilmesine dayanmaktadır. Bu sırada zemin
döşemesinden kaynaklanan kir ve temizlik maddesi ka-
lıntıları kirli su deposunda birikir. Bu durum belirli du-
rumlarda köpük oluşumuna neden olabilir.
 Silindirlerdeki kir ve temizleme maddesi artıklarını
suyla iyice temizleyin.
Şekil
Şekil
Şekil
 Ağır köpük oluşumu durumunda, temizleme işlemi-
ne başlamadan önce FoamStop'u boş kirli su depo-
suna koyun. Lütfen şişe etiketinde bulunan dozajla-
ma bilgilerini dikkate alın.
Silindirler kirlenmiş.
 Silindirleri temizleyin.
Silindirler yeterince ıslak değil.
 Bir noktada birkaç defa ileri ve geri giderek silindir-
leri ıslatın.
Yanlış temizleme maddesi veya yanlış dozaj.
 Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın
ve doğru dozaja dikkat edin.
Zeminde yabancı temizleme maddesi kalıntıları var.
 Silindirdeki temizleme maddesi artıklarını suyla iyi-
ce temizleyin.
 Zemini temizleme maddesi olmadan cihaz ve temiz
silindirlerle birkaç kez temizleyin. Bu sayede ze-
mindeki temizleme maddesi artıkları giderilir
Silindirler bloke olmuş.
 Silindirleri çıkarın ve silindirlere bir cismin sıkışmış
olup olmadığını kontrol edin.
 Silindirlerin silindir tutucusunda dayanağa kadar vi-
dalanmış olup olmadığını kontrol edin.
 Zemin kafası kapağının doğru oturup oturmadığını
kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden
takın.
Zemin kafası kapağı doğru monte edilmemiş
 Zemin kafası kapağının doğru oturup oturmadığını
kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden
takın.
Silindirler aşınmış.
 Silindirleri değiştirin.
Kirli su deposu aşırı dolmuş.
 Kirli su deposunu hemen boşaltın.
Kirli su deposu cihaza doğru takılmamıştır.
 Zemin kafası kapağının kirli su deposunda sıkı otu-
rup oturmadığını kontrol edin.
 Kirli su deposu kapaklarının doğru kapanıp kapan-
madığını kontrol edin.
DIKKAT
Cihaz monte edildikten sonra tutamak ana cihazdan sö-
külmemelidir.
Tutamak ana cihazdan sadece cihazı servise gönder-
mek amacıyla sökülebilir.
Şekil
Kullanım kılavuzunun sonundaki resme bakınız
 Tornavidayı 90 derece açıyla tutamağın arka tara-
fındaki küçük deliğe sokun ve tutamağı sökün.
DIKKAT
Lütfen ana cihaz ile tutamak arasındaki bağlantı kablo-
sunun zarar görmemesine dikkat edin.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
Kötü temizleme sonucu
Silindirler dönmüyor
Su alımı optimal değil
Cihaz kirli su sızdırıyor
Ana cihazdan tutamağın sökülmesi
Teknik Bilgiler
Elektrik bağlantısı
Gerilim 100-240 V
1~50-60 Hz
Koruma derecesi IPX4
Cihaz
Koruma sınıfı III
Şarj aleti koruma sınıfı II
Cihazın nominal gücü 40 W
Akünün nominal gerilimi 7,2 V
Akü tipi Li-ion
Akü tam şarjlıyken çalışma süresi 20 min
Akü boşken şarj süresi 4 saat
Şarj aletinin çıkış gerilimi 9,5 V
Şarj cihazının çıkış akımı 0,6 A
Performans değerleri
Dakika başına silindir turu 500 d/dk
Dolum miktarı
Temiz su deposu 360 ml
Pis su deposu 140 ml
Boyutlar
Ağırlık (aksesuarlar ve temizleme
sıvısı olmadan)
2,4 kg
Uzunluk 305 mm
Genişlik 226 mm
Yükseklik 1220 mm
Kablo uzunluğu
Şarj cihazı 1800 mm
118 TR

Sorular & cevaplar

Kärcher FC 3 Cordless hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Kärcher FC 3 Cordless hakkında bir soru sorun

Kärcher FC 3 Cordless ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Kärcher FC 3 Cordless kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Kärcher FC 3 Cordless ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.