DeLonghi Distinta ICMI 211 kılavuzu

AşağıdaDeLonghi Distinta ICMI 211 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: DeLonghi
  • Ürün: Kahve Makinesi
  • Model/isim: Distinta ICMI 211
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 70
70
ÖnemliNot:
Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.
• 	 Bu talimat kitapçığını cihazın kurulum ve kullanımından
öncedikkatleokuyun.Engüvenlikullanımıveeniyisonuç-
ları yalnızca bu şekilde elde edebilirsiniz.
•	 Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım
içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda
kullanımıuygundeğildir:dükkan,ofisve
diğer iş alanlarının personeli için mutfak
olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri,
otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık
odalar. Her türlü farklı kullanım şekli uy-
gunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.
•	 Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Av-
rupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen
tavsiyelere uygundur.
•	 Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın
yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında yaklaşık 5 cm
boşlukkaldığınıvekahvemakinesininüstündeenaz20cm
serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
YanmaTehlikesi!
Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz
hasarlarına sebep olabilir.
•	 Bucihaz“kahveyapmak”içinüretilmiştir:Makinedençıkan
su veya buhar, ya da makinenin uygunsuz kullanılması ile
kendinizi yakmamaya dikkat edin.
•	 Kullanım sırasında cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın.
Tutma yerlerini ve kulplarını kullanın.
•	 Cihaza elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli iken do-
kunmayın.
•	 Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle
sıcak olur.
Dikkat!
Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz
hasarlarına sebep olabilir.
•	 Üretici uygunsuz, hatalı ve mantıksız kullanımlardan kay-
naklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.
•	 Cihazın arızalanması veya hatalı çalışması durumunda
elektrik kablosunu prizden çekerek cihazı kapatın. Gerekli
tamirler için yalnızca üretici tarafından izinliYetkili Hizmet
Servisine başvurun ve orijinal yedek parçalar talep edin.
Yukarıda geçenlere uyulmaması cihazın güvenliğini tehli-
keye sokabilir.
•	 Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tu-
tulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde
kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilen-
dirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ile kısıtlı fiziksel, algısal veya
zihinsel kapasiteye sahip ya da yetersiz
deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafın-
dan da kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından
yapılacak temizlik ve bakım işlemleri
8 yaşından büyük olmayan ve gözetim
altında çalışmayan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8
yaşın altındaki çocukların erişemeyecek-
leri bir yerde tutun.
•	 Ambalajını çıkardıktan sonra ürünün sağlam olduğundan
emin olun. Herhangi bir şüphe durumunda, cihazı kullan-
mayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danı-
şın.
•	 Ambalaj bileşenleri (plastik torbalar, polistirol destekler,
vb.) tehlike teşkil ettiklerinden çocukların erişebilecekleri
yerlerde bırakılmamalıdır.
•	 Cihazı su muslukları, lavabolar ve ısı kaynaklarının uzağın-
da düz bir çalışma zeminine yerleştirin.
•	 Cihazı asla 0°C veya daha düşük sıcaklıklara ulaşabilen or-
tamlara kurmayın (eğer su donarsa cihaz hasar görebilir).
Tehlike!
Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elekt-
rik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.
•	 Bu cihazın elektrik kablosu, değişim için özel aletler ge-
rektirdiğinden asla kullanıcı tarafından değiştirilmemeli-
dir. Kablonun hasar görmesi durumunda
veya değişimi için her türlü risk oluşu-
munu önlemek üzere yalnızca üretici ta-
rafından izinli Yetkili Hizmet Servisine
başvurun.
•	 Makineyi asla suya daldırmayın: elektrikli bir cihazdır.
•	 Cihaz kullanılmadığında fişini elektrik hattından çıkarın ve
cihazı kapatın. Cihazı gereksiz yere elektrikte bırakmayın.
•	 Tüm elektrikli cihazlar gibi, özellikle küçük çocukların bu-
lunması durumunda, cihazın kullanımı konusunda sağdu-
yulu ve ihtiyatlı olun.
Sayfa: 71
71
•	 Şebeke elektrik geriliminin cihazın veri plakasında belirti-
lenileuyumluolupolmadığınıkontroledin.Cihazıyalnızca
minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat
çekilmiş akım prizine takın. Üretici, tesisatın toprak hat
yetersizliğine bağlı olası kazalardan sorumlu tutulamaz.
•	 Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin
uzman kişiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesini
sağlayın.
•	 Su haznesini doldurma ve boşaltma işlemi sırasında ve
cam sürahiyi makineden çıkarırken, fişin ve kablonun üze-
rine sıvı dökülmemesi için dikkat edin.
Cihazın tanımı
A. 	 Cam sürahi
B. 	 Kapak
C. 	 Filtre kahve için filtrelik
D. 	 Su püskürtücü
E. 	 Su haznesi
F. 	 Su seviyesi göstergesi
G. 	 Ölçek
H. 	 Su haznesi filtresi
I. 	 Naylon kalıcı filtre
L.	 Işıklı“Açma/hazırda bekletme”düğmesi
M. 	 Isıtma yüzeyi
N. 	 Işıklı“Aroma”düğmesi
Filtre kahve nasıl hazırlanır
ÖnemliNot: Makineilkkezkullanıldığında,çekilmişkah-
vekullanmadanenazikisürahikahveyapılaraktümaksesuarla-
rın yıkanması ve iç devrelerin temizlenmesi gereklidir.
•	 Kapağı (B) açın (şek. 1) ve sürahiyi (A) kullanarak su haz-
nesine (E) hazırlamak istediğiniz fincan sayısını belirten
seviye çizgisine kadar taze ve temiz su doldurun (şek. 2).
Haznedeki su seviyesini seviye göstergesinden (F) kontrol
edin(şek.3).Makineninsürahisinintoplamkapasitesihaz-
nenindolumkapasitesineeşitolduğundan sürahinin ölçek
olarak kullanılması önerilir.
•	 Naylon kalıcı filtreyi (I) filtre tutucusunun (C) içine koyun
(şek. 4).
•	 Temin edilen ölçek (G) ile filtreye çekilmiş kahve koyun ve
eşit bir şekilde yayın (şek. 5). Filtre kahve makineleri için
iyikalitede,ortaçekilmişveambalajlanmışkahvekullanın.
Karışım elde edilen kahve üzerinde etkilidir: bu yüzden
kendizevkinizeenuygunolanıbulmakiçinfarklıkarışımlar
denemeniz önerilir.
Önerilen miktarlar:
N° fincan N° ölçek (*)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
(*) 1 silme ölçek = 1 yemek kaşığı (5g)
Daha sert bir kahve istiyorsanız her bir fincan için bir ölçek daha
eklemeniz önerilir.
Tablodabelirtilenleryaklaşıkmiktarlardır,kişiseltercihevekah-
vetipinegöreayarlanmalıdır:5ölçeklikmaksimumseviyeyiasla
aşmayın.Karışımeldeedilenkahveüzerindeetkilidir:buyüzden
kendi zevkinize en uygun olanı bulmak için farklı karışımlar de-
nemeniz önerilir.
•	 Kapağı (B) kapatın ve kapalı sürahiyi ısıtma yüzeyinin üze-
rine yerleştirin (şek. 7).
•	 tuşuna (L) (şek. 8) basın. Düğme üzerindeki ışık ma-
kinenin çalıştığını gösterir. Birkaç saniye sonra kahve çık-
maya başlar. Kahve demleme işlemi sırasında cihazdan
bir miktar buhar çıkması normaldir. Kahve demlenmeye
başladığında cihaz sesli bir sinyal verir, demleme işlemi
sonlandığında da üç sinyal sesi ile uyarır. Kahvenin tadı
“AROMA” (N) tuşuna basılarak daha da iyileştirilebilir. Bu
fonksiyon, suyun filtreye daha yavaş girdiği bir demleme
işlemine olanak verir. Daha yavaş filtreleme kahvenin
tadını ve aromasını daha da iyi yapar. Bu fonksiyonu et-
kinleştirmek için “AROMA” düğmesine basın (düğmenin
ışığı yanar). Fonksiyonu devre dışı bırakmak için düğmeye
tekrar basın. “AROMA” düğmesini bir sürahi dolusu kahve
hazırlamayacağınız zamanlarda kullanmanız önerilir.
• 	 Eğer demleme işlemi sonrasında tuşu (L) basılı bıra-
kılırsa, ısıtma yüzeyi kahveyi ideal sıcaklıkta tutar. Cihaz
kahvenin demlenmesi bittikten 40 dakika sonra otomatik
olarak kapanır. Isıtma yüzeyini (M) söndürmek için tu-
şuna (L) tekrar basın.
	 Yeni bir demleme işlemi için tuşuna (L) basarak cihazı
kapatın ve yeniden açın.
ÖnemliNot: istenilen miktarda kahve yapımı tamamlan-
madan önce sürahi çekildiğinde kahve yapımı kesilmez, ancak
yalnızca kahvenin sürahi içine akışı engellenir; eğer hemen bir
miktar kahve doldurulmak istenirse, taşmaları ve dökülmeleri
önlemek için bu işlemin en kısa sürede tamamlanması önerilir.
Temizlik ve bakım
Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın,
Sayfa: 72
72
fişini çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.
•	 Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjan-
lar kullanmayın Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.
•	 Makineyi asla suya daldırmayın: elektrikli bir cihazdır.
•	 Su haznesinin filtresine (H) kapak (B) aracılığı ile ulaşılabi-
lir (şek. 6): gerektiğinde temizleyin.
Kireç çözme
Eğer bölgenizdeki su sert ise, zaman içinde kireç birikimi oluşa-
caktır. Kireç çökeltileri cihazın iyi çalışmasını engelleyebilir. Her
60 çalışma devrinden sonra kireç çözme işleminin uygulanması
önerilir.
Kireç çözme işlemini piyasadan temin edilebilen filtre kahve
makinelerine uygun çözücüler ile gerçekleştirin.
1.	 Kireç çözücünün paketi üzerinde yer alan yönlendirmeleri
izleyerek ürünü sürahi içinde seyreltin;
2. 	 Çözeltiyi su doldurma boşluğundan doldurun;
3.	 Sürahiyi ısıtma yüzeyinin (M) üzerine yerleştirin;
4. 	 tuşuna (L) basın, bir fincana eşdeğer suyun sirkülasyo-
nundan sonra makineyi kapatın;
5. 	 Etki etmesi için çözeltiyi 15 dakika bırakın.
	 4 ve 5. işlemleri bir kez daha tekrar edin.
6. 	 Makineyi açın ve hazne tamamen boşalana kadar çıkış ya-
pılmasını bekleyin.
7. 	 Cihazı çalıştırarak sadece su ile en azından 3 kez çalkalayın
(3 dolu su haznesi).
Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadı-
ğında garanti geçerliliğini kaybeder.
Teknik özellikler
Şebeke gerilimi:		 220-240V˜50/60Hz
Çekilen güç:			 1000W
Ağırlık: 			 2,5 kg
Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:
•	 Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan
değişiklikler.
•	 EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonraki değişiklikleri.
•	 Hazırda beklemeyle ilgili CE 1275/2008Yönetmeliği
Sorunların giderilmesi
Sorun Olası neden Çözüm
Kahve yavaş
çıkıyor.
Makinedeki kirecin
temizlenmesi gerek.
Makinedeki kireç
birikimini“Kireç
çözme”paragrafında
anlatıldığı
temizleyin.
Kahvenin
asitli bir tadı
var.
Makine kireç çözme
işleminden sonra
yeterli olarak
durulanmamış.
Makinedeki kireç
birikimini“Kireç
çözme”paragrafında
anlatıldığı
gibi durulayın.

Sorular & cevaplar

DeLonghi Distinta ICMI 211 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

DeLonghi Distinta ICMI 211 hakkında bir soru sorun

DeLonghi Distinta ICMI 211 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz DeLonghi Distinta ICMI 211 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen DeLonghi Distinta ICMI 211 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.