Braun Thermoscan 6022 kılavuzu

AşağıdaBraun Thermoscan 6022 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Braun
  • Ürün: Termometre
  • Model/isim: Thermoscan 6022
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Türk, İngilizce

İçindekiler

Sayfa: 53
54
Braun ThermoScan Saniyede Ateµölçer, doπru, güvenli ve h∂zl∂ bir
µekilde kulaktan ateµ ölçmek amac∂ ile tasarlanm∂µt∂r. Ateµölçer, kulak
zar∂ zedelenmelerine sebep olmamas∂ için, kulaπa çok fazla girmesi
mümkün olmayacak µekilde tasarlanm∂µt∂r.
Bununla beraber, doπru ölçümler yapabilmek için doπru tekniπi
kullanmak gerektiπinden, cihaz∂ kullanmaya baµlamadan önce bu
kullanma k∂lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Önemli
• Bu termometrenin doπru ölçüm yapabilmesi için gereken ortam
s∂cakl∂π∂ 10 – 40 °C (50 – 104 °F).
• Cihaz∂ s∂cakl∂k alt ve üst s∂n∂rlar∂ d∂µ∂ndaki ortamlarda (–20 °C /
–4 °F alt∂ veya 50 °C / 122 °F üstü) ve yüksek nem oran∂nda
(> 95 % RH) bulundurmay∂n∂z.
• Bu termometre sadece Braun ThermoScan yedek filtreleri (LF40) ile
kullan∂lmal∂d∂r. Cihaz∂ yeni, temiz filtre takmadan asla kullanmay∂n∂z.
• Yedek filtreleri çocuklar∂n ulaµamayacaπ∂ yerde saklay∂n∂z.
• Bu termometre sadece evde kullan∂m içindir.
• Bu cihaz∂n kullan∂m∂, doktorunuzun tavsiyelerini deπiµtirmek için
önerilmemektedir.
Braun Ateµölçer nas∂l çal∂µ∂r?
Braun ThermoScan kulaktan ateµölçer, kulak zar∂ ve etraf∂ndaki dokuda
odaklanan ∂s∂y∂ ölçer. Büyük ∂s∂ deπiµimlerinden kaç∂nmak için,
alg∂lay∂c∂n∂n ∂s∂s∂ insan vücudunun ∂s∂s∂na yak∂n olarak ayarlanm∂µt∂r.
Braun Ateµölçer kulaπa yerleµtirildiπi zaman, sürekli olarak merkezden
yay∂lan ∂s∂y∂ ölçer. Ölçüm, doπru sonuca ulaµ∂ld∂π∂nda durur ve sonuç
ekranda gösterilir.
Neden kulaktan ateµ ölçme?
Ateµ ölçmenin esas amac∂, vücudun ateµini, baµka bir deyiµle hayati
önem taµ∂yan organlar∂m∂z∂n s∂cakl∂π∂n∂ ölçmektir. Kulaktan ölçülen
ateµ, vücudun iç s∂cakl∂π∂n∂ en doπru µekilde yans∂t∂r. Çünkü kulak zar∂,
kan∂, beyindeki ∂s∂ kontrol merkezi olan hipotalamus ile beraber ayn∂
damardan saπlar. Bu nedenle, vücut iç s∂cakl∂π∂nda meydana gelen
deπiµiklikler, kulaktan, vücudun diπer k∂s∂mlar∂na oranla, daha k∂sa
zamanda ve daha doπru bir µekilde saptanabilir.
• Koltuk alt∂ndan al∂nan ölçümler, sadece cilt s∂cakl∂π∂n∂ gösterdikleri
için, vücut iç s∂cakl∂π∂ ile ilgili saπl∂kl∂ bilgi veremezler.
• Aπ∂z içi ölçümler, içilen ve yenen maddeler ve nefes almadan
etkilendiπi için bu yolla elde edilen deπerler de deπiµkendir.
• Rektal ölçümler, vücudun iç ∂s∂s∂ndan daha düµük deπerler verir
ve hastal∂k bulaµt∂rma riski vard∂r.
Türkçe
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 54 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 54
55
Vücut s∂cakl∂π∂
Normal vücut s∂cakl∂π∂ bir deπer aral∂π∂d∂r. Aµaπ∂daki tablo, vücut
bölgelerine göre normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂n∂ göstermektedir. Bu
yüzden, vücudun farkl∂ bölümlerinden yap∂lan ölçümler, direkt olarak
karµ∂laµt∂r∂lmamal∂d∂r.
• Ayn∂ zamanda, bir kiµinin normal vücut s∂cakl∂π∂ yaµ∂ ilerledikçe
düµüµ gösterir. Aµaπ∂daki tablo ThermoScan kullan∂larak ölçülen
normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂n∂ göstermektedir.
Normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂ kiµiden kiµiye deπiµebildiπi gibi,
gün içinde de deπiµiklik gösterir. Bu yüzden kendinizin ve diπer aile
bireylerinin normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂n∂ belirlemeniz önemlidir.
Bunu Braun ThermoScan Ateµölçer ile kolayl∂kla saπlayabilirsiniz.
Kendiniz ve saπl∂kl∂ durumda olan aile bireyleri üzerinde sürekli olarak
ölçümler yaparak normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂n∂ belirleyebilirsiniz.
Not: Doktorunuza vücut s∂cakl∂k deπerleriniz ile ilgili bilgi verirken bu
deπerleri ThermoScan kullanarak kulaktan elde ettiπinizi belirtiniz ve
ThermoScan ile ölçülen normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂n∂ bildiriniz.
Vücut bölgelerine göre normal deπerler:
Koltuk alt∂: 34,7 – 37,3 °C 94,5 – 99,1 °F
Aπ∂z yoluyla: 35,5 – 37,5 °C 95,9 – 99,5 °F
Rektal: 36,6 – 38,0 °C 97,9 – 100,4 °F
ThermoScan: 35,8 – 38,0 °C 96,4 – 100,4 °F
ThermoScan ile ölçülen normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂:
0 – 2 yaµ 36,4 – 38,0 °C 97,5 – 100,4 °F
3 – 10 yaµ 36,1 – 37,8 °C 97,0 – 100,0 °F
11 – 65 yaµ 35,9 – 37,6 °C 96,6 – 99,7 °F
> 65 yaµ 35,8 – 37,5 °C 96,4 – 99,5 °F
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 55 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 55
56
Ürün tan∂m∂
1. Yedek filtre
2. Mercek
3. Yedek filtre dedektörü
4. Yedek filtre ç∂karma düπmesi
5. Gösterge
6. «I/O» haf∂za düπmesi (Açma/haf∂za fonksiyonu –
yaln∂z IRT 4520 modelinde)
7. «ExacTemp» ∂µ∂π∂
8. Baµlatma düπmesi «start»
9. Pil bölümü kapaπ∂
10. Koruyucu kapak (IRT 4520)
11. Baµl∂k (IRT 4020)
Braun ThermoScan Ateµölçerin
kullan∂m∂
1. Doπru sonucu alabilmeniz için, her ölçümden önce
yeni ve temiz yedek filtrenin (1) tak∂l∂ olduπundan
emin olunuz.
2. IRT 4020: Baµlatma düπmesine (8) bas∂n∂z.
IRT 4520: Açma/Haf∂za fonksiyonu «I/O» (6)
düπmesine bas∂n∂z.
Kendi kendini kontrolü sırasında, gösterge ekranı
tüm kısımları gösterir. Sonrasında, alınan son
ölçüm «MEM» ibaresi ile birlikte ekranda
gösterilecektir.
Daha sonra ölçüm için haz∂r olduπu anlam∂na
gelen «bip» sinyalini ve göstergede belirecek olan
sembolü bekleyiniz.
3. Ateµölçerin baµ∂n∂ rahat bir µekilde kulak kanal∂na
yerleµtirip baµlatma düπmesine (8) bas∂n∂z.
start
IRT 4520
IRT 4020
T
e
m
p
ac
E
x
a
c
T
en
T
h
e
rm
o
S
c
a
n
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 56 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 56
57
Ateµölçerin baµ∂ kulak kanal∂na doπru µekilde
sokulmuµ ve ölçüm iµlemi sona ermiµ ise, uzun bir
«bip» sesi ölçüm iµleminin sona erdiπini haber
verir. Doπru ateµ ölçümünün yap∂ld∂π∂ndan emin
olabilirsiniz. Sonuç göstergede gözükecektir (5).
Baµka bir kiµinin ateµini ölçüyorsan∂z,
«ExacTemp» ∂µ∂π∂ (7) yard∂mc∂ olacakt∂r. Ateµölçer
baµ∂ kulaπa doπru yerleµtirildiπi takdirde, ölçüm
süresince sürekli yan∂p söner ve doπru ölçüm
sonucu elde edildiπinde devaml∂ yanmaya baµlar.
4. Ateµölçerin baµ∂ kulak kanal∂na sürekli olarak sabit
ve doπru µekilde yerleµtirilmedi ise ya da ölçüm
s∂ras∂nda oynat∂ld∂π∂ takdirde ard arda k∂sa «bip»
sesi duyulur ve «ExacTemp» ∂µ∂π∂ sönerek
göstergede hata mesaj∂ («POS» = position error)
belirir.
5. Yeni ölçüm yapmak için, kullan∂lm∂µ yedek filtreyi
ç∂kart∂n∂z (yedek filtre ç∂karma düπmesine (4)
basarak) ve yeni ve temiz filtreyi tak∂n∂z.
IRT 4020: Göstergeyi, Baµlatma düπmesine bir
defa basarak temizleyiniz.
IRT 4520: Göstergeyi, Açma/Haf∂za düπmesine
«I/O» bir defa basarak temizleyiniz.
Haz∂r olduπunu belirten sinyali bekleyiniz.
Ateµölçerin baµ∂n∂ rahat bir µekilde kulak kanal∂na
yerleµtiriniz ve Baµlatma düπmesine bas∂n∂z.
Braun ThermoScan Ateµölçer kullan∂lmad∂π∂ takdirde
60 saniye sonra otomatik olarak kapan∂r.
IRT 4520 modeli ayr∂ca Açma/Haf∂za düπmesine
«I/O» en az 3 saniye basarak da kapat∂labilir.
Göstergede k∂sa bir süre için «OFF» mesaj∂ yan∂p
söndükten sonra kapan∂r.
Ateµ ölçme için ipuçlar∂
• Saπ kulaktan yap∂lan ateµ ölçümlerinden elde
edilen deπerler sol kulaktan elde edilenlerden farkl∂
olabilir. Bu yüzden, daima ayn∂ kulaktan ölçüm
yapmaya dikkat ediniz.
• Doπru ölçümü saπlayabilmek için, kulaπ∂n her türlü
kir veya t∂kan∂kl∂ktan ar∂nd∂r∂lm∂µ olmas∂ gerek-
mektedir.
• Baz∂ d∂µ faktörler de ölçümü etkileyebilir:
– bir kulaπ∂n üstüne yat∂lm∂µ ise,
– kulaklar kapal∂ ise,
E
x
a
c
T
en
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 57 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 57
58
– çok s∂cak ve çok soπuk s∂cakl∂klara maruz
kal∂nm∂µ ise,
– banyo veya yüzmeden hemen sonra.
Yukar∂da belirtilen durumlar söz konusu
olduπunda, önce bu durumda olan kiµinin belirtilen
pozisyonunu deπiµtiriniz ve 20 dk. kadar
bekledikten sonra ölçme iµlemini tekrarlay∂n∂z.
• Herhangi bir kulak damlas∂ veya ilaç
kullan∂yorsan∂z, ilac∂ uygulamad∂π∂n∂z kulaktan
ölçüm yap∂n∂z.
Haf∂za fonksiyonu
Son yap∂lan ölçüm deπeri haf∂zaya al∂n∂r ve cihaz
tekrar aç∂ld∂π∂nda otomatik olarak ekranda gösterilir.
Son yap∂lan ölçüm, ekranda «MEM» sembolü ile
birlikte görüntülenir.
IRT 4520:
Bu model son yap∂lan 8 ölçümü haf∂zas∂nda tutar.
Haf∂zadaki ölçümlerin görülebilmesi için cihaz∂n aç∂k
olmas∂ gerekir. Daha sonra, «I/O» Açma/Haf∂za
düπmesine en az 1 saniye süresince bas∂n∂z.
Gösterge, haf∂zadaki ölçüm numaras∂n∂ gösterecektir
(örneπin MEM 1), ve «I/O» Açma/Haf∂za düπmesini
serbest b∂rakt∂π∂n∂zda o ölçüm için elde edilen deπer,
«MEM» sembolü ile beraber gözükecektir. Eπer,
«I/O» Açma/Haf∂za düπmesine çok uzun süre
basarsan∂z cihaz kapanacakt∂r.
«I/O» Açma/Haf∂za düπmesine her bas∂µ∂n∂zda
haf∂zadaki diπer ölçümler göstergede belirecektir
(MEM 8’e kadar).
MEM 1 en son yap∂lan ölçümü, MEM 8 ise en eski
ölçümü verecektir.
Haf∂za fonksiyonu, en son ölçümü verdikten sonra
otomatik olarak veya «I/O» Açma/Haf∂za düπmesine
en az 1 saniye süresince bas∂nca kapanacakt∂r.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 58 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 58
59
Vücut ısısı ölçüm biriminin
deπiµtirilmesi
Braun ateµ ölçeriniz Celsius (°C) ısı ölçüm birimi aktif
durumda size gelmiµtir. Arzu ettiπiniz takdirde
Fahrenheit (°F) ısı ölçüm birimine ya da tekrar
Celsius (°C) ısı ölçüm birimine aµaπıdaki µekilde
geçebilirsiniz.
(1)Ateµölçerin kapalı olduπundan emin olunuz.
(2)IRT 4020 modeli için «start» düπmesine, IRT 4520
modeli için «I/O» düπmesine basınız ve bir süre
basmaya devam ediniz. Yaklaµık 3 sn. sonra
gösterge sıra ile aµaπıdakileri gösterecektir:
«°C» / «SET» / «°F» / «SET» ...
(3)Arzu ettiπiniz ısı ölçüm birimi göstergede belirince
«start» düπmesine ya da «I/O» düπmesine
basmayı bırakınız. Kısa bir bip sesi ayarın
yapıldıπını teyit edecektir, daha sonra da ateµölçer
otomatik olarak kapanacaktır.
Bak∂m ve temizlik
Mercek ucu cihaz∂n en hassas bölümüdür. Ölçüm
doπruluπundan emin olmak için merceπi daima temiz
tutmak ve üzerinde tak∂l∂ bir yedek filtre bulundurmak
çok önemlidir.
Eπer ateµölçerinizi kazara yedek filtre tak∂l∂ olmadan
kullan∂rsan∂z, mercek ucunu aµaπ∂daki µekilde
temizleyiniz:
Mercek yüzeyini alkolle nemlendirilmiµ pamuklu ya
da yumuµak bir bezle hafifçe siliniz. Alkol tamamen
kuruduktan sonra yeni yedek filtreyi takabilir ve ölçüm
yapabilirsiniz.
Eπer mercek ucu zarar görmüµ ise Kaz yetkili servis
istasyonu ile irtibata geçiniz.
Cihaz∂n gövdesini ve göstergeyi temizlemek için,
yumuµak, kuru ve temiz bir bez kullan∂n∂z.
Aµ∂nd∂r∂c∂ temizleme maddeleri kullanmay∂n∂z. Suya
veya baµka s∂v∂lara bat∂rmay∂n∂z.
Ateµölçeri ve yedek filtrelerini tozdan, nemden ve
direk güneµ ∂µ∂π∂ndan uzakta, kuru bir yerde
muhafaza ediniz.
Yedek filtreleri (LF 40) Braun ThermoScan satan
maπazalarda ve Kaz Servis ∑stasyonlar∂nda
bulabilirsiniz.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 59 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 59
60
Hata mesaje
Mesaje Olas∂ Durum Çözüm
Yedek filtre tak∂l∂ deπil. Yeni ve temiz yedek filtre tak∂n∂z.
Cihaz, merceπin doπru
pozisyonda olduπunu
alg∂layamaz. Doπru ölçüm
yapmak mümkün deπildir.
POS = pozisyon hatas∂
IRT 4020: Baµlatma düπmesine
bir kere basarak göstergeyi
temizleyiniz.
IRT 4520: «I/O» Açma/Haf∂za
düπmesine bir kere basarak
göstergeyi temizleyiniz.
Cihaz∂n merceπinin kulaπa
doπru yerleµtirildiπinden ve sabit
tutulduπundan emin olunuz.
Ortam s∂cakl∂π∂ doπru ölçüm
yapmak için gereken deπerlerde
deπil (10–40 °C veya 50–104 °F).
Cihaz∂, ortam s∂cakl∂π∂ 10 ve 40 °C
veya 50 ve 104°F aras∂nda olan bir
odaya götürünüz ve burada 30 dk.
Kadar beklettikten sonra yeni
ölçüm yap∂n∂z.
S∂cakl∂k ölçümü normal vücut
s∂cakl∂k aral∂π∂nda deπil ise
(34–42,2 °C veya 93,2–108 °F).
HI = çok yüksek
LO = çok düµük
Yeni, temiz yedek filtrenin tak∂l∂
olmas∂na ve cihaz∂n doπru
posizyonda olduπuna dikkat
ediniz. Daha sonra, yeni ölçüm
yap∂n∂z.
Sistem hatası- kendi kendini
kontrol eden gösterge sürekli
ekranda yanıp söner ve hazır
olduπunu belirten bip sesi ve
sembolü ekranda gözükmez.
Eπer hata devam ediyor ise,
Eπer hata hala devam ediyor ise,
Cihaz otomatik olarak
kapan∂ncaya kadar 1 dk.
Bekleyiniz ve tekrar aç∂n∂z.
... pilleri tak∂p ç∂kar∂n∂z.
... ateµölçeri Kaz Servis
∑stasyonunda kontrol ettiriniz.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 60 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 60
61
Hata mesaje
Mesaje Olas∂ Durum Çözüm
Pil zay∂f, fakat cihaz hala doπru
ölçüm yapabilir.
Yeni pil tak∂n∂z.
Doπru ölçüm yapamayacak kadar
pil zay∂f.
Yeni pil tak∂n∂z.
Baµka bilmek istediπiniz bir konu
var m∂?
Lütfen, yetkili Hizmet Merkezi ile
görüµün (Bkz: Paket ∑çeriπi).
Pil deπiµtirme
Atesölçer 2 adet 1.5 V tip AA (LR 06) pil ile beraber satilmaktadir. En iyi
performansi elde edebilmeniz için Duracell® alkalin pil kullanman∂z∂
öneririz.
Göstergede pil sembolü göründüπünde yeni pilleri tak∂n∂z.
Pil bölümünü aç∂n∂z. Eski pilleri ç∂kararak yeni pilleri tak∂n∂z ve
kutuplar∂n doπru pozisyonda olup olmad∂klar∂na dikkat ediniz.
Pil bölümünün kapaπ∂n∂ yerine oturuncaya kadar kayd∂rarak kapat∂n∂z.
Çevre korumas∂ aç∂s∂ndan, biten pilleri, yerel yönetmeliklerce
belirlenmiµ uygun toplama alanlar∂na gönderiniz.
Ayarlama / Kalibrasyon
Cihaz∂n∂z∂n ilk ayar∂, üretimi s∂ras∂nda yap∂lm∂µt∂r. Kullan∂m k∂lavuzuna
uygun olarak kullan∂lmas∂ durumunda belirli aral∂klarla ayar yap∂l-
mas∂na gerek yoktur. S∂cakl∂k ölçümlerinin do©rulu©una iliflkin
sorular∂n∂z oldu©unda, lütfen yetkili bir Kaz Servis Merkezi’ni aray∂n.
Üretim tarihi pil haznesinde bulunan LOT say∂s∂yla belirtilmiµtir. LOT tan
sonraki ilk say∂ üretim y∂l∂n∂n son rakam∂n∂ belirtir. Sonraki üç rakam
üretim y∂l∂n∂n gününü belirtir.
Örnek: LOT 0116 xx xx – Bu ürün 2000 y∂l∂n∂n 116 nc∂ gününde
üretilmiµtir.
1
2
ThermoScan
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 61 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 61
62
Ürün özellikleri
Görüntülenebilen ölçüm aral∂π∂: 34–42,2 °C (93,2–108 °F)
∑µlem için gerekli s∂cakl∂k aral∂π∂: 10–40 °C (50–104 °F)
Gösterge çözünürlüπü: 0,1 °C veya °F
Doπruluk oran∂: ± 0,2 °C (35,5–42 °C) (95,9–107,6 °F)
± 0,3 °C (bu aral∂π∂n d∂µ∂)
Klinik olarak tekrar edilebilirlik: ± 0,14 °C (± 0,26 °F)
Pil ömrü: 2 y∂l / 1000 ölçüm
BF tipi cihaz
Bildirim yap∂lmadan deπiµtirilebilir.
Bu cihaz aµaπ∂daki standartlara uygundur:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medikal elektrikli cihaz» –
Bölüm 1: Genel Güvenlik Standartlar∂
DIN EN 12470-5: 2003 «Klinik ateµ ölçerler» –
Bölüm 5: Kızıl ötesi kulaktan ateµ ölçerlerin performansı (maksimum ürün)
TIBB∑ ELEKTR∑KSEL EK∑PMAN, EMC konusunda özel önlemler gerektirir. EMC gereklilikleri
hakkında ayrıntılı açıklama için lütfen yetkili bir Servis Merkezi ile ba©lantıya geçin (paket
içerisindeki forma bakın).
Taµınabilir ve mobil RF iletiµim cihazları ELEKTR∑KL∑ SA∏LIK C∑HAZLARINI etkileyebilir.
Bakanl∂kça tespit ve ilan edilen kullan∂m ömrü 10 y∂ld∂r.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme kuruluµu:
Kaz Europe SA
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne
Switzerland
Sistem Ltd. Ωti.
Ortaklar Cad. Bahçeler Sok.
18 ∑µ Merkezi Kat:4
Mecidiyeköy, 80290 - ∑stanbul
0297
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 62 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 62
63
∂ÏÏËÓÈο
∆Ô ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ThermoScan Ù˘ Braun ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ›
Û‡ÌõˆÓ· Ì ÙȘ ÈÔ ˘„ËϤ˜ ÚԉȷÁÚ·õ¤˜ fiÛÔÓ ·õÔÚ¿ ÙËÓ
·ÎÚ›ßÂÈ·, ÙËÓ ·Ûõ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔ ·˘Ù›.
ÿÚË ÛÙÔ ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘, ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ
̤¯ÚÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÈÔ‡, ÒÛÙÂ
Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËı› ßÏ¿ßË ÛÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ.
Ÿˆ˜ Î·È Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ, Ë ÛˆÛÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ ÛÙË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ̤ÙÚËÛË
Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ™˘ÓÂÒ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÚÔÛÂÎ-
ÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ.
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ
• ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈß¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ıÂÚÌfi-
ÌÂÙÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10–40 ÆC (50–104 ÆF).
• ∆Ô ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ˘ÂÚßÔÏÈΤ˜ ıÂÚÌÔ-
Îڷۛ˜ (οو ·fi –20 ÆC / –4 ÆF ‹ ¿Óˆ ·fi 50 ÆC / 122 ÆF),
Ô‡ÙÂ Î·È Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›· (> 95 % RH).
• ∞˘Ùfi ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘Ó-
‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ·˘ıÂÓÙÈο õ›ÏÙÚ· õ·ÎÔ‡ (ηχÌÌ·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜)
ThermoScan (LF 40) Ù˘ Braun. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ
ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¯ˆÚ›˜ ¤Ó· Ó¤Ô, ηı·Úfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜.
• º˘Ï¿ÍÙ ٷ ηχÌÌ·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚfiÛß·ÛË
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
• ∞˘Ùfi ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË.
• ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË
ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË.
¶ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ThermoScan Ù˘ Braun;
∆Ô ThermoScan Ù˘ Braun ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙËÓ ˘¤Ú˘ıÚË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÈÛÙÔ‡˜. °È·
Ó· ·Ôõ¢¯ıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·õÔÚ¤˜ ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ô
·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ˘ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Û ̛· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘
ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ
ThermoScan Ù˘ Braun ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ·˘Ù›, ÌÂÙÚ¿ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ
˘¤Ú˘ıÚË ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ªfiÏȘ ÂÍ·Ûõ·ÏÈÛÙ› Ì›·
·ÎÚÈß‹˜ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ë Ì¤ÙÚËÛË ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ÙÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ÛÙÔ ·˘Ù›;
∏ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·Îڛ߈ÛË Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ˙ˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∏ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ÛÙÔ ·˘Ù› ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·ÎÚ›ßÂÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂϤÁ¯Ô˘
Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÂÁΤõ·ÏÔ, Ô ˘Ôı¿Ï·ÌÔ˜, ÙÚÔõÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 63 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 67
68
ÁÈ· 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È
ÚÒÙ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ı¤Û˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ (.¯.
MEM 1) Î·È fiÙ·Ó ·õ‹ÛÂÙ ÂχıÂÚÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
«I/O» ÂÌõ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË Ì¤ÙÚËÛË Ì·˙›
Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «MEM». ∞Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
«I/O» ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı·
·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›.
ªÂ οı ÂfiÌÂÓÔ ¿ÙËÌ· ÛÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ «I/O»
ÂÌõ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜
ı¤ÛÂȘ ·Ôı‹Î¢Û˘ (¤ˆ˜ ÙË ı¤ÛË MEM 8).
MEM 1 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚËÛË, MEM 8
ÛÙËÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚË Ì¤ÙÚËÛË.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓ‹Ì˘ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù·
fiÙ·Ó ÂÌõ·ÓÈÛÙ› Ë ÈÔ ·ÏÈ¿ ̤ÙÚËÛË, ‹ ·Ó
·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ «I/O» ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ·
1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.
∂Ó·ÏÏ·Á‹ Îϛ̷η˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
∏ ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ThermoScan Ù˘ Braun ›ӷÈ
ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ (CÆ). ∂¿Ó
ÂÈı˘Ì›Ù ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Îϛ̷η º·ÚÂÓ¿ÈÙ
(FÆ) ηÈ/‹ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ‚·ıÌÔ‡˜ º·ÚÂÓ¿ÈÙ
Û ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÂÍ‹˜
‰È·‰Èηۛ·:
(1) µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Â›Ó·È
·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ.
(2) ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
«start» (IRT 4020) ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ «π/O» (IRT 4520).
ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË
ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ‰È·‰Ô¯Èο ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ:
«°C» / «SET» / «°F» / «SET» ...
(3) ∞Ê‹ÛÙ ÂχıÂÚÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ «start» / «π/O» fiÙ·Ó
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ Îϛ̷η ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.
£· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó·˜ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ‹¯Ô˜ «Ì›» Ô˘
ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË, ηÙfiÈÓ ÙÔ
ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 68 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 86
Vücut S∂cakl∂π∂
• Normal vücut s∂cakl∂π∂ belli bir deπer deπil, bir deπer aral∂π∂d∂r
ve aµaπ∂daki tabloda da görülebileceπi gibi bu aral∂k, s∂cakl∂π∂n
ölçüldüπü vücut bölgesine göre deπiµim gösterir. Bu yüzden
vücudun farkl∂ bölgelerinden yap∂lan ölçümler birebir karµ∂laµt∂r∂-
lamaz.
• Normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂ kiµiden kiµiye deπiµebildiπi gibi,
gün içinde de deπiµiklik gösterir. Bu yüzden kendinizin ve diπer
aile bireylerinin normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂n∂ belirlemeniz
önemlidir. Bunu Braun ThermoScan Ateµölçer ile kolayl∂kla
saπlayabilirsiniz. Kendiniz ve saπl∂kl∂ durumda olan aile bireyleri
üzerinde sürekli olarak ölçümler yaparak normal s∂cakl∂k deπer
aral∂klar∂n∂ belirleyebilirsiniz.
Not: Doktorunuza vücut s∂cakl∂k deπerleriniz ile ilgili bilgi verirken bu
deπerleri ThermoScan kullanarak kulaktan elde ettiπinizi belirtiniz ve
ThermoScan ile ölçülen normal s∂cakl∂k deπer aral∂klar∂n∂ bildiriniz.
Aile bireyi
Tarih
08:00
12:00
16:00
Vücut bölgelerine göre normal deπerler:
Koltuk1: 34,7 °C – 37,3 °C 94,5 – 99,1 °F
Aπ∂z yoluyla1: 35,5 °C – 37,5 °C 95,9 – 99,5 °F
Rektal1: 36,6 °C – 38,0 °C 97,9 – 100,4 °F
ThermoScan2: 35,8 °C – 38,0 °C 96,4 – 100,4 °F
° C
38,5
38
37,5
37
36,5
35,5
35
34,5
Koltuk
Aπ∂z
yoluyla
ThermoScan
Rektal
1 Chamberlain, J. M. Terndrup, T. E., New Light on Thermometer Readings,
Contemporary Pediatrics, March 1994.
2 Chamberlain, J. M., et al., Determination of Normal Ear Temperature with an Infrared
Emission Detection Thermometer; Annals of Emergency Medicine, January 1995.
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 87 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 87
1.
Doπru sonucu alabilmeniz için, her ölçümden
önce yeni ve temiz yedek filtrenin tak∂l∂
olduπundan emin olunuz.
2.
IRT 4020: Baµlatma düπmesine bas∂n∂z («start»).
IRT 4520: Açma/Haf∂za fonksiyonu «I/O»
düπmesine bas∂n∂z.
Daha sonra ölçüm için haz∂r olduπu anlam∂na
gelen «bip» sinyalini ve göstergede belirecek olan
sembolü bekleyiniz.
3.
Ateµölçerin baµ∂n∂ rahat bir µekilde kulak kanal∂na
yerleµtirip baµlatma düπmesine bas∂n∂z.
4.
Ateµölçerin baµ∂ kulak kanal∂na doπru µekilde
sokulmuµ ve ölçüm iµlemi sona ermiµ ise, uzun bir
«bip» sesi ölçüm iµleminin sona erdiπini haber
verir. Doπru ateµ ölçümünün yap∂ld∂π∂ndan emin
olabilirsiniz. Sonuç göstergede gözükecektir.
Baµka bir kiµinin ateµini ölçüyorsan∂z,
«ExacTemp» ∂µ∂π∂ yard∂mc∂ olacakt∂r.
Ateµölçer baµ∂ kulaπa doπru yerleµtirildiπi
takdirde, ölçüm süresince sürekli yan∂p söner ve
doπru ölçüm sonucu elde edildiπinde devaml∂
yanmaya baµlar.
Braun ThermoScan Ateµölçerin
kullan∂m∂
TR
➘
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 88 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11
Sayfa: 89
1.
°È· ·ÎÚÈß‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ̤ÙÚËÛ˘, ßÂ߷Ȉ-
ı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ¤Ó· Ó¤Ô, ηı·Úfi
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÚÈÓ ·fi οı ̤ÙÚËÛË
Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
2.
IRT 4020: ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ («start»).
IRT 4520: ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ «I/O».
¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ Î·È Ó· ÂÌõ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Û‡ÌßÔÏÔ
ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË.
3.
∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÎÂõ·Ï‹ ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
ÙÔ˘ ·˘ÙÈÔ‡ Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ «start».
4.
∞Ó Ë ÎÂõ·Ï‹ ̤ÙÚËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÈÔ‡, ηı‘ fiÏË
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘, ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó·˜
Ì·ÎÚ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘. ∞˘Ù‹ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÂÈßÂß·ÈÒÓÂÈ
fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤¯ÂÈ ÌÂÙÚËı› Ì ·ÎÚ›ßÂÈ·.
∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÌõ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· Ó·
ÌÂÙÚ‹ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘,
ßÔ‹ıÂÈ· ÚÔÛõ¤ÚÂÈ Ë õˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË
«ExacTemp». ∞Ó·ßÔÛß‹ÓÂÈ Î·ı‘ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘, ·Ó Ë ÎÂõ·Ï‹ ̤ÙÚËÛ˘ ¤¯ÂÈ
ÙÔÔıÂÙËı› Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘
·˘ÙÈÔ‡, Î·È ·Ó¿ßÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ fiÙ·Ó Ë Ì¤ÙÚËÛË
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ·ÎÚ›ßÂÈ·.
¶ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ThermoScan
Ù˘ Braun
GR
➘
6022351_IRT_CE_S4-90 Seite 90 Dienstag, 16. Oktober 2007 11:34 11

Sorular & cevaplar

Braun thermoscan ateş ölçer 6022 ürünü derecesini fahrenayt tan santigrata nasıl cevirecegiz

4 yıl önce tarihinde Kaan tarafından yayınlanmıştır

Alıntı. .. bulandan Allah bin kere razı olsn deneyin işe yarıyor şimdi yaptım... Microlife ateş ölçer F den C ye geçiş yontemi: Cihaz kapalıyken START tuşuna 5 saniye basılı tutunuz ve - - - - F çıkınca tusu bırakınız ve kisa bir sekilde tekrar START tuşuna birkez daha basiniz C ye donusecektir. Tesadüfen bulunan bir yöntemdir

3 yıl önce tarihinde Elif tarafından yayınlanmıştır
+3
En iyi cevap

braun type6022 ürününün kalibrasyon yapılması gerektiğini söylediler kalibrasyonunun nasıl yapıldığını bilen varmı? Şimdiden teşekkür ederim.

1 yıl önce tarihinde Öner yiğşttap tarafından yayınlanmıştır

Fahreniht tan santigrata nasıl çeviririz

3 yıl önce tarihinde Raik ükünç tarafından yayınlanmıştır

Alıntı. ..bulandan Allah bin kere razı olsn deneyin işe yarıyor şimdi yaptım... Microlife ateş ölçer F den C ye geçiş yontemi: Cihaz kapalıyken START tuşuna 5 saniye basılı tutunuz ve - - - - F çıkınca tusu bırakınız ve kisa bir sekilde tekrar START tuşuna birkez daha basiniz C ye donusecektir. Tesadüfen bulunan bir yöntemdir

3 yıl önce tarihinde Elif tarafından yayınlanmıştır
+1
En iyi cevap

Merhaba bir yılı aşkın bir zaman Braun Termo Scan 6022 model ateşölçeri kullanmıyorduk. İhtiyaç hissettik çocuğun ateşini ölçmek için çıkardık.Piller içinde akmış ve temizledin.Pillerini yeniledim. Ancak bir türlü ekran gelmedi ve ölçüm yapamadık. Sorun nedir acaba ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkürler.

1 yıl önce tarihinde Alper Biçen tarafından yayınlanmıştır

Cihaz exact Yeni ışığı yanıyor olduğu halde ölçüm yapmıyor,POS mesajı veriyor.

2 yıl önce tarihinde İlknur Tuzlu tarafından yayınlanmıştır

ürün 1 derece fazla ölçüyor ne yapmalıyız ?

3 yıl önce tarihinde esra bahri tarafından yayınlanmıştır

Alıntı. ..bulandan Allah bin kere razı olsn deneyin işe yarıyor şimdi yaptım... Microlife ateş ölçer F den C ye geçiş yontemi: Cihaz kapalıyken START tuşuna 5 saniye basılı tutunuz ve - - - - F çıkınca tusu bırakınız ve kisa bir sekilde tekrar START tuşuna birkez daha basiniz C ye donusecektir. Tesadüfen bulunan bir yöntemdir

3 yıl önce tarihinde Elif tarafından yayınlanmıştır
0
En iyi cevap

Yaklaşık 1,5 derece fazka ölçüyor ne yapmalıyım

7 ay önce tarihinde UNAL ATILGAN tarafından yayınlanmıştır

Cihaz çalışmıyor ekranda korna gibi bir alarm var

1 ay önce tarihinde Okan ünlü tarafından yayınlanmıştır

Açma kapama tuşun cihaz kapalıyken uzun süre basın santigrat dereceye döner. braun 6022

3 yıl önce tarihinde alper v tarafından yayınlanmıştır

Kullanma kılavuzu pil değişimi ve voltajı hakkında bilgi mailden lütfen 6022 ile bilgi lütfen sivas

1 ay önce tarihinde Zeki ÖZEN tarafından yayınlanmıştır

Braun Thermoscan 6022 hakkında bir soru sorun

Braun Thermoscan 6022 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Braun Thermoscan 6022 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Braun Thermoscan 6022 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.