Bosch UNEO Maxx kılavuzu

AşağıdaBosch UNEO Maxx için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: UNEO Maxx
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan, , Lehçe, Rus, Çek, Romen, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 72
Türkçe | 73
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-
yın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
 Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın,
kabloyukullanarakasmayınveyakablodançekerekfişi
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesi-
ni artırır.
 Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın. Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehli-
kesini azaltır.
Kişilerin Güvenliği
 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti
kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-
lükkullanın.Elektriklielaletinintürüvekullanımınauygun
olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu
kaskveyakoruyucukulaklıkgibikoruyucudonanım kullanı-
mı yaralanma tehlikesini azalttır.
 Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şe-
bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşı-
madan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde
dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız ka-
zalara neden olabilirsiniz.
 Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarları aletten çıkarın. Aletin dönen parçaları
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalı-
şırkenduruşunuzgüvenliolsunvedengeniziherzaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
 Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-
kı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaçlarveyatakılaraletinhareketliparçalarıtarafından
tutulabilir.
 Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-
ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığın-
dan emin olun. Toz emme donanımının kullanımı tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı
 Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-
trikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el
aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli ça-
lışırsınız.
 Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın. Açı-
lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarıl-
malıdır.
 Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya akü-
yü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-
ken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.
Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
 Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bil-
meyenveyabukullanımkılavuzunuokumayankişilerin
aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsizkişiler tara-
fından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
 Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parça-
larınkusursuzolarakişlevgörüpgörmediklerinivesıkı-
şıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasar-
lı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin
kötü bakımından kaynaklanır.
 Kesiciuçlarıdaimakeskinvetemiztutun.Özenlebakımı
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sı-
kışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı
sağlarlar.
 Elektriklielaletini,aksesuarı,uçlarıvebenzerlerini,bu
özeltipaletiçinöngörülentalimatagörekullanın.Busı-
rada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışın-
da kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Akülü aletlerin özenli bakımı ve kullanımı
 Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj ci-
hazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi
ortaya çıkar.
 Sadeceilgilielektriklielaletiiçinöngörülenakülerikul-
lanın. Başka akülerin kullanımı yaralanmalara ve yangınla-
ra neden olabilir.
 Kullanılmayan aküyü büro ataçları, madeni bozuk para-
lar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelerden
uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak kontaklara ne-
den olabilir. Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yan-
malara veya yangınlara neden olabilir.
 Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir.
Bu sıvı ile temasa gelmeyin. Yanlışlıkla temasa gelirse-
niz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek
olursa hemen bir hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvı-
sı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
Servis
 Elektriklielaletinizisadeceyetkilipersoneleveorijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede ale-
tin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Kırıcılar için güvenlik talimatı
 Koruyucukulaklıkkullanın.Çalışırkençıkangürültükalıcı
işitme kayıplarına neden olabilir.
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 73 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sayfa: 73
74 | Türkçe
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
 Çalışma esnasından uç veya vidanın görünmeyen akım
kablolarına temas etme olasılığı bulunan işleri yapar-
ken aleti izolasyonlu tutamaklarından tutun. Gerilim ile-
ten kablolarla temas, aletin metal parçalarını gerilime ma-
ruz bırakabilir ve bu da elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Görünmeyen şebeke hatlarını belirlemek için uygun ta-
rama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketinden
yardımalın.Elektrikkablolarıylakontakyangınaveyaelek-
trik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusunun hasara
uğraması patlamalara neden olabilir. Su borularına giriş
maddi zarara yol açabilir.
 Aletle kullanılan uç bloke olacak olursa elektrikli el ale-
tinihemenkapatın.Geritepmekuvvetioluşturabilecek
reaksiyonmomentlerinekarşıdikkatliolun.Uçlarşudu-
rumlarda bloke olur:
– Elektrikli el aleti aşırı ölçüde zorlanınca veya
– İşlenen iş parçası içinde açılanma yaparsa.
 İş parçasını emniyete alın. Bir germe tertibatı veya men-
gene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla daha gü-
venli tutulur.
 Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasını bekleyin. Alete takılan uç sıkışabilir ve
elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
 Aküyü açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.
Aküyü aşırı ölçüde ısınmaya karşı; örneğin sü-
rekli güneş ışınına karşı ve ayrıca, ateşe, suya
ve neme karşı koruyun. Patlama tehlikesi vardır.
 Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanılma-
dıklarında aküler buhar çıkarabilir. Çalıştığınız yeri ha-
valandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Aküler-
den çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
 Aküyü sadece elektrikli el aletiniz ile birlikte kullanın.
Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.
 Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen
gerilimdeki orijinal Bosch akülerini kullanın. Başka akü-
lerin,örneğintaklitlerin,onarımgörmüşakülerinveyadeği-
şik marka akülerin kullanımı, akülerin patlaması sonucu ya-
ralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
Ürün ve işlev tanımı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun.Açıklananuyarılaravetalimathükümleri-
neuyulmadığıtakdirdeelektrikçarpmalarına,
yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden
olunabilir.
Usulüne uygun kullanım
Bu elektrikli el aleti; beton, tuğla ve taş malzemede darbeli
delme işleri için geliştirilmiştir. Bu alet aynı zamanda ahşap,
metal, seramik ve plastik malzemede darbesiz delme işlerine
de uygundur. Elektronik ayar sistemli ve sağ/sol dönüşlü elek-
trikli el aletleri vidalama işlerine de uygundur.
Bualetinışığıçalışmaalanınıdoğrudanaydınlatmakiçintasar-
lanmış olup, konutlardaki mekan aydınlatmasına uygun değil-
dir.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.
1 SDS-Quick uç kovanı
2 Tozdan koruma kapağı
3 Kilitleme kovanı
4 Çevrim şalteri “Delme/dabeli delme”
5 Dönme yönü göstergesi, sağa dönüş
6 Dönme yönü göstergesi, sola dönüş
7 Dönme yönü değiştirme şalteri
8 Açma/kapama şalteri
9 Akü şarj durumu göstergesi
10 Akü*
11 “Power Light” lambası
12 Çok amaçlı vidalama ucu adaptörü*
13 Vidalama ucu*
14 Bilye kavramalı vidalama bits’i*
15 Altıgen şaftlı matkap ucu*
16 SDS-Quick-Girişli matkap ucu*
17 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
18 Akü boşa alma düğmesi
*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu-
labilirsiniz.
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre tespit edil-
mektedir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak
şöyledir: Ses basıncı seviyesi 85 dB(A); gürültü emisyonu se-
viyesi 96 dB(A). Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklık kullanın!
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve to-
lerans K, EN 60745 uyarınca:
Betonda darbeli delme: ah=13 m/s2
, K=3 m/s2
,
Metalde delme: ah=4 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Vidalama: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Akülü kırıcı-delici Uneo Maxx
Ürün kodu 3 603 J52 3..
Anma gerilimi V= 18
Devir sayısı dev/dak 0–900
Darbe sayısı dev/dak 0–5000
EPTA-Procedure 05/2009’a
göre tek darbe kuvveti J 0,6
Uç kovanı SDS-Quick
maks. delme çapı Ø
– Beton (helezonik matkap
uçlarıyla)
– Çelikte
– Ahşapta
– Ahşapta (yassı freze ile)
mm
mm
mm
mm
10
8
10
20
Ağırlığı EPTA-Procedure
01/2003’e göre kg 1,4
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 74 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sayfa: 74
Türkçe | 75
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre
normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespitedilmiştir ve elek-
trikli el aletlerinin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer
geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygun-
dur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım
alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım
alanlarındakullanılırken, farklıuçlarla kullanılırken veya yeter-
siz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen değerden
farklıolabilir.Budatoplamçalışma süresiiçindekititreşimyü-
künü önemli ölçüde artırabilir.
Titreşimyükünütamolaraktahminedebilmekiçinaletinkapa-
lı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate
alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü-
nü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı,
ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanımlanan
ürünün aşağıdaki normalara veya normatif belgelere uygun ol-
duğunubeyanederiz:2009/125/EC(Yönerge 1194/2012),
2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC yönetmelikleri
uyarınca EN 60745.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2013
Montaj
 Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin
bakım ve uç değiştirme işlerinden önce), aleti bir yere
taşırken veya saklarken her defasında dönme yönü de-
ğiştirme şalterini orta konuma getirin. Açma/kapama
şalterineyanlışlıklabasıldığındayaralanmatehlikesiortaya
çıkabilir.
Akünün şarjı (Bakınız: Şekil A)
 Sadece aksesuar sayfasında belirtilen şarj cihazlarını
kullanın. Sadece bu şarj cihazları elektrikli el aletinizde
kullanılan Li-Ion akülere uygundur.
Not: Akü kısmi şarjlı olarak teslim edilir. Aküden tam perfor-
mansı elde edebilmek için ilk kullanımdan önce aküyü şarj ci-
hazında tam olarak şarj edin.
Li-Ion aküler kullanım ömürleri kısalmadan istendiği zaman
şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.
Li-Ion akülerElectronicCellProtection(ECP)sistemiilederin
şarjakarşıkorumalıdır.Aküdeşarj olduğundaelektriklielaleti
koruyucu kesme sistemi ile kapatılır: Elektrikli el aleti artık ha-
reket etmez.
 Elektriklielaletinizotomatikolarakkapandığındaartık
açma/kapama şalterine basmayın. Aksi takdirde akü ha-
sar görebilir.
Aküyü 10 çıkarmak için kilitleme düğmesine 18 basın ve akü-
yü arkadan çekerek elektrikli el aletinden çıkarın. Bunu ya-
parken zor kullanmayın.
Şarj olmak üzere aküyü 10elektrikli elaleti içinde de bırakabi-
lirsiniz. Şarj işlemi sırasında elektrikli el aleti açılamaz. Akü-
nün şarj durumunu öğrenmek için açma/kapama şalterine 8
basın, bakınız: Bölüm “Akü şarj durumu göstergesi”.
Akü bir NTC sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmış olup, bu sis-
tem sadece 0 °C...45 °C sıcaklık aralığında şarj işlemine izin
verir. Bu sayede akünün kullanım ömrü önemli ölçüde uzar.
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Uç seçimi
Kırarak delme işlemi için bir SDS-Quick uca ihtiyacınız vardır.
Ahşap, metal, seramik ve plastikte darbesiz delme işleri için
uygun bir SDS-Quick uç veya altıgen şaftlı uç kullanabilirsiniz.
Vidalama işleri için sadece bilye kavramalı vidalama bitsleri
14kullanın(DIN3126-E6.3).Diğer vidalama bitslerini 13bil-
ye kavramalı çok amaçlı bits adaptörü 12 ile kullanabilirsiniz.
Uygun uçlara ait genel bilgiyi bu kullanım kılavuzu sonundaki
aksesuar bölümünde görebilirsiniz.
Uç değiştirme
SDS-Quickuçkovanısayesindeuçlarıyardımcı
anahtar kullanmadan rahatça değiştirebilirsi-
niz.
SDS-Quick-Uçlar sistem gereği serbest hareket ederler. Bu
nedenlealetboştaçalışırken ucunkonsantrikdönüşünde sap-
ma oluşur. Bunun delik hassaslığına olumsuz bir etkisi olmaz,
çünkü matkap ucu delme işlemi esnasında otomatik olarak
merkezlenir.
SDS-Quick uç kovanına altıgen şaftlı çeşitli matkap uçları takı-
labilir. Bu konudaki açıklamaları bu kullanım talimatının akse-
suar sayfasında bulabilirsiniz.
Tozdankorumakapağı2çalışmasırasındamatkaptozununuç
kovanına girmesini büyük oranda önler. Alete ucu takarken 2
tozdan koruma kapağının hasar görmemesine dikkat edin.
 Hasargörentozdankorumakapağınıhemendeğiştirin.
Bu işlemin bir müşteri servisi tarafından yapılması
önemle tavsiye olunur.
SDS-Quick-Ucun takılması (Bakınız: Şekil B)
Ucun alete giren tarafını temizleyin ve hafifçe yağlayın.
Ucu,otomatikolarakkilitlemeyapıncayakadardöndürerekuç
kovanına takın.
Ucu çekerek kilitlemenin tam olarak olup olmadığını kontrol
edin.
SDS-Quick-Ucun çıkarılması (Bakınız: Şekil C)
Kilitleme kovanını 3 arkaya itin ve ucu çıkarın.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 75 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sayfa: 75
76 | Türkçe
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
Toz ve talaş emme
 Kurşuniçerenboyalar,bazıahşaptürleri,minerallerveme-
taller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa za-
rarlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun
yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara
neden olabilir.
Kayınveyameşegibibazıağaçtozlarıkanserojenetkiyesa-
hiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı
maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından iş-
lenmelidir.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanma-
nızı tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hü-
kümlerine uyun.
 Çalıştığınız yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.
İşletim
Çalıştırma
Akünün yerleştirilmesi
 Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen
gerilime sahip orijinal Li-Ion aküler kullanın. Başka akü-
lerin kullanılması yaralanmalara ve yangınlara neden olabi-
lir.
Aletin yanlışlıkla çalışmasını önlemek için dönme yönü değiş-
tirme şalterini 7 merkezi konuma getirin. Aküyü 10, hissedilir
biçimde kavrama yapacak ve tutamakla aynı hizaya gelecek
biçimde tutamağın içine yerleştirin.
İşletim türünün ayarlanması
“Delme/darbeli delme” çevrim şalteri 4 ile elektrikli el aletinin
işletim türünü seçin.
Not: İşletim türünü sadece alet dururken değiştirin! Aksi tak-
dirde elektrikli el aleti hasar görebilir.
İşletim türünü değiştirmek için “delme/darbeli delme” çevrim
şalterini 4 istediğiniz pozisyona çevirin.
Dönme yönünün ayarlanması (Bakınız: Şekil D)
 Dönme yönü değiştirme şalterini 7 sadece elektrikli el
aleti dururken kullanın.
Dönme yönü değiştirme şalteri 7 ile elektrikli el aletinin dön-
me yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak açma/kapama şalteri 8
basılı iken bu mümkün değildir.
Sağa dönüş: Delme ve vida takmak için dönme yönü değiştir-
me şalterini 7 sonuna kadar sola bastırın.
Sağa dönüş yön göstergesi 5 açma/kapama şalteri 8
basılı iken ve motor çalışırken yanar.
Soladönüş:Vidalarıgevşetmekveyaçıkarmakiçindönmeyö-
nü değiştirme şalaterini 7 sonuna kadar sağa bastırın.
Sola dönüş yön göstergesi 6 açma/kapama şalteri 8
basılı iken ve motor çalışırken yanar.
Açma/kapama
Aletiçalıştırmakiçinaçma/kapamaşalterine 8basınveşalte-
ri basılı tutun.
Lamba 11 açma/kapama şalteri 8 hafifçe veya tam olarak ba-
sılı iken yanar ve elverişsiz aydınlatma koşullarında çalışma
yerinin aydınlatılmasını sağlar.
Elektrikli el aletini kapamak için açma/kapama şalterini 8 bı-
rakın.
Düşük sıcaklıklarda elektrikli el aleti ancak belirli bir süre son-
ra tam darbeleme performansına ulaşır.
Enerjiden tasarruf etmek için elektikli el aletini sadece kulla-
nacağınız zaman açın.
Devir sayısının ve darbe sayısının ayarlanması
Açma/kapama şalteri üzerine uyguladığınız bastırma kuvveti-
ni 8 azaltıp çoğaltarak alet çalışır durumda iken de devir sayı-
sını ve darbe sayısını ayarlayabilirsiniz.
Açma/kapama şalteri 8 üzerine uygulanan düşük bastırma
kuvveti düşük bir devir/darbe sayısı sağlar. Uygulanan bastır-
ma kuvveti artırıldıkça devir/darbe sayısı yükselir.
Serbest dönüş freni
Açma/kapama şalteri 8 bırakıldığında mandren frenlenir ve
ucun serbest dönüşü engellenir.
Vidaları takarken açma/kapama şalterini 8 vida iş parçası yü-
zeyiileaynıseviyeyegelincebırakın.Busayedevidabaşınıniş
parçası içine gömülmesini önlersiniz.
Akü şarj durumu göstergesi
Akü şarj durumu göstergesi 9 açma/kapama şalteri 8 yarı ya-
rıya veya tam basılı iken bir saniye süre ile akünün şarj duru-
munu gösterir ve 3 yeşil LED’ten oluşur.
Akü şarj durumu 3 LED’i 9 ve lamba 11 akünün sıcaklığı –30
...+65 °Cderecelerin dışında ise hızlıbir tempoile yanıp sön-
meye başlar.
Sıcaklığa bağlı aşırı zorlanma emniyeti
Usulüne uygun olarak kullanıldığında elektrikli el aleti aşırı öl-
çüde zorlanamaz. Aşırı zorlama durumunda veya 65 °C’lik
müsaade edilen akü sıcaklığının aşılması durumunda tekrar
optimal işletim sıcaklığına ulaşılıncaya kadar elektrikli el aleti-
nin elektronik sistemi aleti kapatır.
Beton veya taşta darbeli delme pozisyonu
Ahşap, metal, seramik ve plastikte darbesiz
delme ve vidalama pozisyonu
LED Kapasitesi
Sürekli ışık 3 x yeşil ≥ 67%
Sürekli ışık 2 x yeşil 34—66%
Sürekli ışık 1 x yeşil 11—33%
Yavaş tempolu yanıp sönme 1 x yeşil ≤ 10%
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 76 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sayfa: 76
Türkçe | 77
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Akü şarj durumu göstergesinin 9 3 LED’i ve lamba 11 akünün
sıcaklığı –30 ... +65°C decelik işletim sıcaklığı dışında ise ve-
ya aşırızorlanmaemniyeti devreyegirmişse hızlıbirtempoyla
yanıp sönerler.
Derin şarj emniyeti
Li-Ion akülerElectronicCellProtection(ECP)sistemiilederin
şarjakarşıkorumalıdır.Aküdeşarj olduğundaelektriklielaleti
koruyucu kesme sistemi ile kapatılır: Elektrikli el aleti artık ha-
reket etmez.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
 Elektrikli el aletini sadece kapalı durumda somun ve vi-
daların üzerine yerleştirin. Dönmekte olan uçlar kayabi-
lir.
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
 İyivegüvenliçalışabilmekiçinelektriklielaletiniveha-
valandırma deliklerini daima temiz tutun.
 Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin
bakım ve uç değiştirme işlerinden önce), aleti bir yere
taşırken veya saklarken her defasında dönme yönü de-
ğiştirme şalterini orta konuma getirin. Açma/kapama
şalterineyanlışlıklabasıldığındayaralanmatehlikesiortaya
çıkabilir.
 Hasargörentozdankorumakapağınıhemendeğiştirin.
Bu işlemin bir müşteri servisi tarafından yapılması
önemle tavsiye olunur.
Akü artık işlev görmüyorsa lütfen Bosch elektrikli el aletleri
için yetkili bir servise başvurun.
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Bütünbaşvuruveyedekparçasiparişlerinizdemutlakaaletini-
zin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek
parçaları 7 yıl hazır tutar.
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 77 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Sayfa: 77
78 | Türkçe
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Nakliye
Aletiçindekilityumiyon(Li-Ion)akülertehlikelimaddetaşıma
yönetmeliğihükümlerinetabidir.Akülerbaşkabiryükümlülük
olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu
ileveyanakliyeşirketleriile)paketlemeveetiketlemeyeilişkin
özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.
Açık kontakları kapatın ve aküyüambalajiçinde hareket etme-
yecek biçimde paketleyin.
Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj mal-
zemesi çevre dostu yeniden kazanım merkezine gön-
derilmek zorundadır.
Elektriklielaletleriniveaküleri/bataryalarıevselçöpleriniçine
atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EUyönetmeliğiuyarıncakullanım
ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve
2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı
veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/
bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dos-
tu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine
yollanmak zorundadır.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa içindeki
uyarılara uyun 78.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 78 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM

Sorular & cevaplar

Bosch UNEO Maxx hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch UNEO Maxx hakkında bir soru sorun

Bosch UNEO Maxx ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch UNEO Maxx kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch UNEO Maxx ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.