Bosch UNEO Maxx kılavuzu

AşağıdaBosch UNEO Maxx için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: UNEO Maxx
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Lehçe, Rus, Çek, Romen, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 72
Türkçe | 73
Bosch Power Tools 2 609 004 637 | (28.3.11)
Ìüíï ãéá ÷þñåò ôçò ÅÅ:
Óýìöùíá ìå ôçí ÊïéíïôéêÞ Ïäçãßá
2002/96/EÊ ôá Ü÷ñçóôá çëåêôñéêÜ
åñãáëåßá êáé óýìöùíá ìå ôçí ÊïéíïôéêÞ
Ïäçãßá 2006/66/EÊ ïé ÷áëáóìÝíåò Þ
áíáëùìÝíåò ìðáôáñßåò äåí åßíáé ðëÝïí
õðï÷ñåùôéêü íá óõëëÝãïíôáé îå÷ùñéóôÜ ãéá
íá áíáêõêëùèïýí ìå ôñüðï öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.
Ìðáôáñßåò/Åðáíáöïñôéæüìåíåò ìðáôáñßåò:
Li-Ion:
Ðáñáêáëïýìå íá äþóåôå ðñïóï÷Þ óôéò
õðïäåßîåéò óôï êåöÜëáéï «ÌåôáöïñÜ»,
óåëßäá 72.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Türkçe
Güvenlik Talimat
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini
okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat
hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik çarpmalarna,
yangnlara ve/veya ağr yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elektrikli El Aleti”
kavram, akm şebekesine bağl (şebeke bağlant kablosu ile)
aletlerle akü ile çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
Çalşma yeri güvenliği
f Çalştğnzyeritemiztutunveiyiaydnlatn.Çalştğnz
yer düzensiz ise ve iyi aydnlatlmamşsa kazalar ortaya
çkabilir.
f Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv, gaz veya
tozlarn bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çalşmayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarn tutuş-
masna neden olabilecek kvlcmlar çkarrlar.
f Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar ve başkalarn
uzaktatutun.Dikkatinizdağlacakolursaaletinkontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
f Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymaldr. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmş
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f Borular, kalorifer petekleri, stclar ve buzdolaplar
gibi topraklanmş yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçnn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Aleti yağmur altnda veya nemli ortamlarda
brakmayn. Suyun elektrikli el aleti içine szmas elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
f Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşmayn,
kabloyukullanarakasmaynveyakablodançekerekfişi
çkarmayn. Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Hasarl veya dolaşmş kablo elektrik çarpma
tehlikesini artrr.
f Bir elektrikli el aleti ile açk havada çalşrken, mutlaka
açk havada kullanlmaya uygun uzatma kablosu
kullann. Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
f Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalştrlmas
şartsa, mutlaka arza akm koruma şalteri kullann.
Arza akm koruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
Kişilerin Güvenliği
f Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanz, aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayn. Aleti
kullanrken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara
neden olabilir.
f Daima kişisel koruyucu donanm ve bir koruyucu
gözlük kullann. Elektrikli el aletinin türü ve kullanmna
uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi koruyucu donanm
kullanm yaralanma tehlikesini azalttr.
f Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn. Akm ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alp
taşmadanönceelektrikli elaletininkapalolduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz şalter üzerinde
dururken taşrsanz ve alet açkken fişi prize sokarsanz
kazalara neden olabilirsiniz.
f Elektrikli el aletini çalştrmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarlar aletten çkarn. Aletin dönen parçalar
içinde bulunabilecek bir yardmc alet yaralanmalara
neden olabilir.
f Çalşrken bedeniniz anormal durumda olmasn.
Çalşrken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her
zamankoruyun.Busayedealetibeklenmedikdurumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve
tak takmayn. Saçlarnz, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin hareketli
parçalar tarafndan tutulabilir.
f Toz emme donanm veya toz tutma tertibat
kullanrken, bunlarn bağl olduğundan ve doğru
kullanldğndan emin olun. Toz emme donanmnn
kullanm tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve bakm
f Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz işe uygun
elektrikli el aletleri kullann. Uygun performansl
elektrikli el aleti ile, belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
UYARI
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 73 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Sayfa: 73
74 | Türkçe
2 609 004 637 | (28.3.11) Bosch Power Tools
f Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayn.
Açlp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarlmaldr.
f Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çkarmadan önce, herhangi bir aksesuar
değiştirirken veya aleti elinizden brakrken fişi
prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlşlkla
çalşmasn önler.
f Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini çocuklarn
ulaşamayacağ bir yerde saklayn. Aleti kullanmay
bilmeyen veya bu kullanm klavuzunu okumayan
kişilerin aletle çalşmasna izin vermeyin. Deneyimsiz
kişiler tarafndan kullanldğnda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.
f Elektrikli el aletinizin bakmn özenle yapn. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadğn,
hareketli parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadklarn, parçalarn
hasarl olup olmadğn kontrol edin. Aleti kullanmaya
başlamadan önce hasarl parçalar onartn. Birçok iş
kazas elektrikli el aletlerinin kötü bakmndan kaynaklanr.
f Kesiciuçlardaimakeskinvetemiztutun.Özenlebakm
yaplmş keskin kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat kullanm olanağ
sağlarlar.
f Elektriklielaletini,aksesuar,uçlarvebenzerlerini,bu
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullann. Bu
srada çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dikkate aln.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alann
dşnda kullanlmas tehlikeli durumlara neden olabilir.
Akülü aletlerin özenli bakm ve kullanm
f Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihaz ile
şarj edin. Bir akünün şarjna uygun olarak üretilmiş şarj
cihaz başka bir akünün şarj için kullanlrsa yangn
tehlikesi ortaya çkar.
f Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngörülen aküleri
kullann. Başka akülerin kullanm yaralanmalara ve
yangnlara neden olabilir.
f Kullanlmayan aküyü büro ataçlar, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akü kontaklar arasndaki bir
ksa devre yanmalara veya yangnlara neden olabilir.
f Yanlş kullanm durumunda aküden sv dşar szabilir.
Bu sv ile temasa gelmeyin. Yanlşlkla temasa
gelirseniz suileiyiceykayn. Eğersvgözlerinizegele-
cek olursa hemen bir hekime başvurun. Dşar szan akü
svs cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
Servis
f Elektriklielaletinizisadeceyetkilipersoneleveorijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartn. Bu sayede
aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Krclar için güvenlik talimat
f Koruyucukulaklkkullann.Çalşrkençkangürültükalc
işitme kayplarna neden olabilir.
f Çalşma esnasndan uç veya vidann görünmeyen akm
kablolarna temas etme olaslğ bulunan işleri
yaparken aleti izolasyonlu tutamaklarndan tutun.
Gerilim ileten kablolarla temas, aletin metal parçalarn
gerilime maruz brakabilir ve bu da elektrik çarpmasna
neden olabilir.
f Görünmeyen şebeke hatlarn belirlemek için uygun
tarama cihazlar kullann veya mahalli ikmal
şirketinden yardm aln. Elektrik kablolaryla kontak
yangna veya elektrik çarpmasna neden olabilir. Bir gaz
borusununhasarauğramaspatlamalaranedenolabilir.Su
borularna giriş maddi zarara yol açabilir.
f Aletle kullanlan uç bloke olacak olursa elektrikli el
aletini hemen kapatn. Geri tepme kuvveti
oluşturabilecek reaksiyon momentlerine karş dikkatli
olun. Uçlar şu durumlarda bloke olur:
– Elektrikli el aleti aşr ölçüde zorlannca veya
– İşlenen iş parças içinde açlanma yaparsa.
f İş parçasn emniyete aln. Bir germe tertibat veya
mengene ile sabitlenen iş parças elle tutmaya oranla daha
güvenli tutulur.
f Elinizden brakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasn bekleyin. Alete taklan uç skşabilir ve
elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
f Aküyü açmayn. Ksa devre tehlikesi vardr.
Aküyü aşr ölçüde snmaya karş; örneğin
sürekligüneşşnnakarşveayrca,ateşe,suya
ve neme karş koruyun. Patlama tehlikesi vardr.
f Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun
kullanlmadklarnda aküler buhar çkarabilir.
Çalştğnz yeri havalandrn ve şikayet olursa hekime
başvurun. Akülerden çkan buharlar nefes yollarn tahriş
edebilir.
f Aküyü sadece elektrikli el aletiniz ile birlikte kullann.
Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karş korunur.
f Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen
gerilimdeki orijinal Bosch akülerini kullann. Başka
akülerin, örneğin taklitlerin, onarm görmüş akülerin veya
değişik marka akülerin kullanm, akülerin patlamas
sonucu yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
Ürün ve işlev tanm
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini
okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat
hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik
çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr
yaralanmalara neden olunabilir.
Usulüne uygun kullanm
Bu elektrikli el aleti; beton, tuğla ve taş malzemede darbeli
delme işleri için geliştirilmiştir. Bu alet ayn zamanda ahşap,
metal, seramik ve plastik malzemede darbesiz delme işlerine
de uygundur. Elektronik ayar sistemli ve sağ/sol dönüşlü
elektrikli el aletleri vidalama işlerine de uygundur.
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 74 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Sayfa: 74
Türkçe | 75
Bosch Power Tools 2 609 004 637 | (28.3.11)
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik sayfasndaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla ayndr.
1 SDS-Quick uç kovan
2 Tozdan koruma kapağ
3 Kilitleme kovan
4 Çevrim şalteri “Delme/dabeli delme”
5 Dönme yönü göstergesi, sağa dönüş
6 Dönme yönü göstergesi, sola dönüş
7 Dönme yönü değiştirme şalteri
8 Açma/kapama şalteri
9 Akü şarj durumu göstergesi
10 Akü*
11 “Power Light” lambas
12 Çok amaçl vidalama ucu adaptörü*
13 Vidalama ucu*
14 Bilye kavramal vidalama bits’i*
15 Altgen şaftl matkap ucu*
16 SDS-Quick-Girişli matkap ucu*
17 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
18 Akü boşa alma düğmesi
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart teslimat
kapsamndadeğildir.Aksesuarntümünüaksesuarprogrammzda
bulabilirsiniz.
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre tespit
edilmektedir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak
şöyledir: Ses basnc seviyesi 85 dB(A); gürültü emisyonu
seviyesi 96 dB(A). Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklk kullann!
Toplamtitreşimdeğeri(üçyönünvektörtoplam)EN 60745’e
göre tespit edilmiştir:
Betondadarbelidelme:Titreşimemisyondeğeriah=13 m/s2
,
tolerans K=3 m/s2
,
Metalde delme: Titreşim emisyon değeri ah=4 m/s2
, tolerans
K=1,5 m/s2
,
Vidalama: Titreşim emisyon değeri ah<2,5 m/s2
, tolerans
K=1,5 m/s2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre
normlandrlmş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve
elektrikli el aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine
uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanm
alanlarn temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanm
alanlarnda kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi belirtilen
değerden farkl olabilir. Bu da toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin
kapal olduğu veya çalştğ halde kullanlmadğ süreler de
dikkate alnmaldr. Bu, toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri aln. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçlarn bakm,
ellerin scak tutulmas, iş aşamalarnn organize edilmesi.
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanmlanan
ürünün aşağdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz: 2004/108/AT, 2006/42/AT yönetmelik
hükümleri uyarnca EN 60745.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.03.2011
Montaj
f Aletin kendinde bir çalşma yapmadan önce (örneğin
bakm ve uç değiştirme işlerinden önce), aleti bir yere
taşrken veya saklarken her defasnda dönme yönü
değiştirmeşalteriniortakonumagetirin.Açma/kapama
şalterineyanlşlklabasldğndayaralanmatehlikesiortaya
çkabilir.
Akünün şarj (Baknz: Şekil A)
f Sadece aksesuar sayfasnda belirtilen şarj cihazlarn
kullann. Sadece bu şarj cihazlar elektrikli el aletinizde
kullanlan Li-İonen akülere uygundur.
Akülü krc-delici Uneo Maxx
Ürün kodu 3 603 J52 3..
Anma gerilimi V= 18
Devir says dev/dak 0–900
Darbe says dev/dak 0–5000
EPTA-Procedure 05/2009’a
göre tek darbe kuvveti J 0,6
Uç kovan SDS-Quick
maks. delme çap Ø
– Beton (helezonik matkap
uçlaryla)
– Çelikte
– Ahşapta
– Ahşapta (yass freze ile)
mm
mm
mm
mm
10
8
10
20
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre kg 1,4
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat
edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 75 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Sayfa: 75
76 | Türkçe
2 609 004 637 | (28.3.11) Bosch Power Tools
Açklama: Akü ksmi şarjl olarak teslim edilir. Aküden tam
performans elde edebilmek için ilk kullanmdan önce aküyü
şarj cihaznda tam olarak şarj edin.
Li-Ionen aküler kullanm ömürleri ksalmadan istendiği zaman
şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.
Li-Ionen aküler Electronic Cell Protection (ECP) sistemi ile
derin şarja karş korumaldr. Akü deşarj olduğunda elektrikli
el aleti koruyucu kesme sistemi ile kapatlr: Elektrikli el aleti
artk hareket etmez.
Elektrikli el aletiniz otomatik olarak
kapandğnda artk açma/kapama
şalterine basmayn. Aksi takdirde akü hasar görebilir.
Aküyü 10 çkarmak için kilitleme düğmesine 18 basn ve
aküyü arkadan çekerek elektrikli el aletinden çkarn. Bunu
yaparken zor kullanmayn.
Şarj olmak üzere aküyü 10 elektrikli el aleti içinde de
brakabilirsiniz. Şarj işlemi srasnda elektrikli el aleti
açlamaz. Akünün şarj durumunu öğrenmek için açma/
kapama şalterine 8 basn, baknz: Bölüm “Akü şarj durumu
göstergesi”.
Akü bir NTC scaklk kontrol sistemi ile donatlmş olup, bu
sistem sadece 0 °C–45 °C scaklk aralğnda şarj işlemine
izin verir. Bu sayede akünün kullanm ömrü önemli ölçüde
uzar.
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Uç seçimi
Krarak delme işlemi için bir SDS-Quick uca ihtiyacnz vardr.
Ahşap, metal, seramik ve plastikte darbesiz delme işleri için
uygun bir SDS-Quick uç veya altgen şaftl uç kullanabilirsiniz.
Vidalama işleri için sadece bilye kavramal vidalama bitsleri
14 kullann (DIN 3126-E6.3). Diğer vidalama bitslerini 13
bilye kavramal çok amaçl bits adaptörü 12 ile
kullanabilirsiniz.
Uygun uçlara ait genel bilgiyi bu kullanm klavuzu sonundaki
aksesuar bölümünde görebilirsiniz.
Uç değiştirme
SDS-Quickuçkovansayesindeuçlaryardmc
anahtar kullanmadan rahatça
değiştirebilirsiniz.
SDS-Quick-Uçlar sistem gereği serbest hareket ederler. Bu
nedenle alet boşta çalşrken ucun konsantrik dönüşünde
sapma oluşur. Bunun delik hassaslğna olumsuz bir etkisi
olmaz, çünkü matkap ucu delme işlemi esnasnda otomatik
olarak merkezlenir.
SDS-Quick uç kovanna altgen şaftl çeşitli matkap uçlar
taklabilir. Bu konudaki açklamalar bu kullanm talimatnn
aksesuar sayfasnda bulabilirsiniz.
Tozdankorumakapağ2çalşmasrasndamatkaptozununuç
kovanna girmesini büyük oranda önler. Alete ucu takarken 2
tozdan koruma kapağnn hasar görmemesine dikkat edin.
f Hasargörentozdankorumakapağnhemendeğiştirin.
Bu işlemin bir müşteri servisi tarafndan yaplmas
önemle tavsiye olunur.
SDS-Quick-Ucun taklmas (Baknz: Şekil B)
Ucun alete giren tarafn temizleyin ve hafifçe yağlayn.
Ucu,otomatikolarakkilitlemeyapncayakadardöndürerekuç
kovanna takn.
Ucu çekerek kilitlemenin tam olarak olup olmadğn kontrol
edin.
SDS-Quick-Ucun çkarlmas (Baknz: Şekil C)
Kilitleme kovann 3 arkaya itin ve ucu çkarn.
Toz ve talaş emme
f Kurşun içeren boyalar, baz ahşap türleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çkan toz sağlğa
zararl olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlar solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullancnn veya onun
yaknndaki kişilerin nefes alma yollarndaki hastalklara
neden olabilir.
Kayn veya meşe gibi baz ağaç tozlar kanserojen etkiye
sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanlan
katk maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile
birlikte. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar
tarafndan işlenmelidir.
– Çalşma yerinizi iyi bir biçimde havalandrn.
– P2 filtre snf filtre takl soluk alma maskesi
kullanmanz tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik
hükümlerine uyun.
f Çalştğnz yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar
kolayca alevlenebilir.
İşletim
Çalştrma
Akünün yerleştirilmesi
f Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen
gerilime sahip orijinal Li-Ionen aküler kullann. Başka
akülerin kullanlmas yaralanmalara ve yangnlara neden
olabilir.
Aletin yanlşlkla çalşmasn önlemek için dönme yönü
değiştirme şalterini 7 merkezi konuma getirin. Aküyü 10,
hissedilir biçimde kavrama yapacak ve tutamakla ayn hizaya
gelecek biçimde tutamağn içine yerleştirin.
İşletim türünün ayarlanmas
“Delme/darbeli delme” çevrim şalteri 4 ile elektrikli el aletinin
işletim türünü seçin.
Açklama: İşletim türünü sadece alet dururken değiştirin!
Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar görebilir.
İşletim türünü değiştirmek için “delme/darbeli delme” çevrim
şalterini 4 istediğiniz pozisyona çevirin.
DIKKAT
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 76 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Sayfa: 76
Türkçe | 77
Bosch Power Tools 2 609 004 637 | (28.3.11)
Dönme yönünün ayarlanmas (Baknz: Şekil D)
f Dönme yönü değiştirme şalterini 7 sadece elektrikli el
aleti dururken kullann.
Dönme yönü değiştirme şalteri 7 ile elektrikli el aletinin
dönmeyönünüdeğiştirebilirsiniz.Ancakaçma/kapamaşalteri
8 basl iken bu mümkün değildir.
Sağa dönüş: Delme ve vida takmak için dönme yönü
değiştirme şalterini 7 sonuna kadar sola bastrn.
Sağa dönüş yön göstergesi 5 açma/kapama şalteri 8
basl iken ve motor çalşrken yanar.
Sola dönüş: Vidalar gevşetmek veya çkarmak için dönme
yönü değiştirme şalaterini 7 sonuna kadar sağa bastrn.
Sola dönüş yön göstergesi 6 açma/kapama şalteri 8
basl iken ve motor çalşrken yanar.
Açma/kapama
Aleti çalştrmak için açma/kapama şalterine 8 basn ve
şalteri basl tutun.
Lamba 11 açma/kapama şalteri 8 hafifçe veya tam olarak
basliken yanar veelverişsiz aydnlatmakoşullarndaçalşma
yerinin aydnlatlmasn sağlar.
Elektrikli el aletini kapamak için açma/kapama şalterini 8
brakn.
Düşük scaklklarda elektrikli el aleti ancak belirli bir süre
sonra tam darbeleme performansna ulaşr.
Devir saysnn ve darbe saysnn ayarlanmas
Açma/kapama şalteri üzerine uyguladğnz bastrma
kuvvetini 8 azaltp çoğaltarak alet çalşr durumda iken de
devir saysn ve darbe saysn ayarlayabilirsiniz.
Açma/kapama şalteri 8 üzerine uygulanan düşük bastrma
kuvveti düşük bir devir/darbe says sağlar. Uygulanan
bastrma kuvveti artrldkça devir/darbe says yükselir.
Serbest dönüş freni
Açma/kapama şalteri 8 brakldğnda mandren frenlenir ve
ucun serbest dönüşü engellenir.
Vidalar takarken açma/kapama şalterini 8 vida iş parças
yüzeyi ile ayn seviyeye gelince brakn. Bu sayede vida
başnn iş parças içine gömülmesini önlersiniz.
Akü şarj durumu göstergesi
Akü şarj durumu göstergesi 9 açma/kapama şalteri 8 yar
yarya veya tam basl iken bir saniye süre ile akünün şarj
durumunu gösterir ve 3 yeşil LED’ten oluşur.
Akü şarj durumu 3 LED’i 9 ve lamba 11 akünün scaklğ –30
... +65 °C derecelerin dşnda ise hzl bir tempo ile yanp
sönmeye başlar.
Scaklğa bağl aşr zorlanma emniyeti
Usulüne uygun olarak kullanldğnda elektrikli el aleti aşr
ölçüde zorlanamaz. Aşr zorlama durumunda veya 65 °C’lik
müsaade edilen akü scaklğnn aşlmas durumunda tekrar
optimal işletim scaklğna ulaşlncaya kadar elektrikli el
aletinin elektronik sistemi aleti kapatr.
Akü şarj durumu göstergesinin 9 3 LED’i ve lamba 11 akünün
scaklğ –30 ... +65°C decelik işletim scaklğ dşnda ise
veya aşr zorlanma emniyeti devreye girmişse hzl bir
tempoyla yanp sönerler.
Derin şarj emniyeti
Li-Ionen aküler Electronic Cell Protection (ECP) sistemi ile
derin şarja karş korumaldr. Akü deşarj olduğunda elektrikli
el aleti koruyucu kesme sistemi ile kapatlr: Elektrikli el aleti
artk hareket etmez.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f Elektrikli el aletini sadece kapal durumda somun ve
vidalarn üzerine yerleştirin. Dönmekte olan uçlar
kayabilir.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el aletini ve
havalandrma deliklerini daima temiz tutun.
f Aletin kendinde bir çalşma yapmadan önce (örneğin
bakm ve uç değiştirme işlerinden önce), aleti bir yere
taşrken veya saklarken her defasnda dönme yönü
değiştirmeşalteriniortakonumagetirin.Açma/kapama
şalterineyanlşlklabasldğndayaralanmatehlikesiortaya
çkabilir.
f Hasargörentozdankorumakapağnhemendeğiştirin.
Bu işlemin bir müşteri servisi tarafndan yaplmas
önemle tavsiye olunur.
Akü artk işlev görmüyorsa lütfen Bosch elektrikli el aletleri
için yetkili bir servise başvurun.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine
rağmen elektrikli el aleti arza yapacak olursa, onarm Bosch
elektrikli aletleri için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka
aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Beton veya taşta darbeli delme pozisyonu
Ahşap, metal, seramik ve plastikte darbesiz
delme ve vidalama pozisyonu
LED Kapasitesi
Sürekli şk 3 x yeşil ≥ 67%
Sürekli şk 2 x yeşil 34—66%
Sürekli şk 1 x yeşil 11—33%
Yavaş tempolu yanp sönme 1 x yeşil ≤ 10%
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 77 Monday, March 28, 2011 10:25 AM
Sayfa: 77
78 | Türkçe
2 609 004 637 | (28.3.11) Bosch Power Tools
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedek
parçalarna ait sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşler
ve yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün özellikleri,
buürününkullanmveayarişlemlerihakkndakisorularnzile
yedek parçalarna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Nakliye
Alet içindeki lityum iyon (Li-Ionen) aküler tehlikeli madde
taşma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir
yükümlülük olmakszn kullanc tarafndan caddeler üzerinde
taşnabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu
ileveyanakliyeşirketleriile)paketlemeveetiketlemeyeilişkin
özel hükümlere uyulmaldr. Bu nedenle gönderi
paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanndan yardm
alnmaldr.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.
Açk kontaklar kapatn ve aküyü ambalaj içinde hareket
etmeyecek biçimde paketleyin.
Lütfen olas ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj
malzemesi çevre dostu yeniden kazanm merkezine
gönderilmek zorundadr.
Elektriklielaletleriniveaküleri/bataryalarevselçöpleriniçine
atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/ATyönetmeliğiuyarncakullanm
ömrünü tamamlamş elektrikli el aletleri ve
2006/66/AT yönetmeliği uyarnca arzal
veya kullanm ömrünü tamamlamş
aküler/bataryalar ayr ayr toplanmak ve
çevre dostu tasfiye için bir geri dönüşüm
merkezine yollanmak zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa içindeki
uyarlara uyun 78.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-1190-002.book Page 78 Monday, March 28, 2011 10:25 AM

Sorular & cevaplar

Bosch UNEO Maxx hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch UNEO Maxx hakkında bir soru sorun

Bosch UNEO Maxx ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch UNEO Maxx kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch UNEO Maxx ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.