Bosch UNEO kılavuzu

AşağıdaBosch UNEO için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: UNEO
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, İtalyan, İsveç, Fransız, İspanyolca, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Çek, Lehçe, Rus, Romen, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 114
Türkçe | 115
Bosch Power Tools 2 609 002 670 | (2.6.08)
tr
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Uyar Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik
çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yaralanma-
lara neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride
kullanmak üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elekt-
rikli El Aleti” kavram, akm şebekesine bağl
(şebeke bağlant kablosu ile) aletlerle akü ile
çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
1) Çalşma yeri güvenliği
a) Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydn-
latn. Çalştğnz yer düzensiz ise ve iyi
aydnlatlmamşsa kazalar ortaya çkabilir.
b) Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv,
gaz veya tozlarn bulunduğu yerlerde
elektrikli el aleti ile çalşmayn. Elektrikli
el aletleri, toz veya buharlarn tutuşmasna
neden olabilecek kvlcmlar çkarrlar.
c) Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar
ve başkalarn uzakta tutun. Dikkatiniz
dağlacak olursa aletin kontrolünü kaybe-
debilirsiniz.
2) Elektrik Güvenliği
a) Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uy-
maldr. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin.
Koruyucu topraklanmş elektrikli el alet-
leri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik
çarpma tehlikesini azaltr.
b) Borular, kalorifer petekleri, stclar ve
buzdolaplar gibi topraklanmş yüzeylerle
bedensel temasa gelmekten kaçnn. Be-
deniniz topraklandğ anda büyük bir
elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
c) Aleti yağmur altnda veya nemli ortam-
larda brakmayn. Suyun elektrikli el aleti
içine szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak
taşmayn, kabloyu kullanarak asmayn
veya kablodan çekerek fişi çkarmayn.
Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parça-
larndan uzak tutun. Hasarl veya dolaşmş
kablo elektrik çarpma tehlikesini artrr.
e) Bir elektrikli el aleti ile açk havada
çalşrken, mutlaka açk havada kulla-
nlmaya uygun uzatma kablosu kullann.
Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda
çalştrlmas şartsa, mutlaka arza akm
koruma şalteri kullann. Arza akm ko-
ruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
3) Kişilerin Güvenliği
a) Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin,
elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tem-
po ve yöntemle yürütün. Yorgunsanz,
aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullan-
mayn. Aleti kullanrken bir anki dikkat-
sizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
b) Daima kişisel koruyucu donanm ve bir
koruyucu gözlük kullann. Elektrikli el ale-
tinin türü ve kullanmna uygun olarak; toz
maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi
koruyucu donanm kullanm yaralanma
tehlikesini azalttr.
c) Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn.
Akm ikmal şebekesine ve/veya aküye
bağlamadan, elinize alp taşmadan önce
elektrikli el aletinin kapal olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz
şalter üzerinde dururken taşrsanz ve alet
açkken fişi prize sokarsanz kazalara
neden olabilirsiniz.
d) Elektrikli el aletini çalştrmadan önce
ayar aletlerini veya anahtarlar aletten
çkarn. Aletin dönen parçalar içinde
bulunabilecek bir yardmc alet yaralan-
malara neden olabilir.
UYARI
OBJ_BUCH-605-002.book Page 115 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Sayfa: 115
2 609 002 670 | (2.6.08) Bosch Power Tools
116 | Türkçe
e) Çalşrken bedeniniz anormal durumda ol-
masn. Çalşrken duruşunuz güvenli
olsun ve dengenizi her zaman koruyun. Bu
sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
f) Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler
giymeyin ve tak takmayn. Saçlarnz,
giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parçalarndan uzak tutun. Bol
giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin
hareketli parçalar tarafndan tutulabilir.
g) Toz emme donanm veya toz tutma terti-
bat kullanrken, bunlarn bağl olduğun-
dan ve doğru kullanldğndan emin olun.
Toz emme donanmnn kullanm tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
4) Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve
bakm
a) Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz
işe uygun elektrikli el aletleri kullann.
Uygun performansl elektrikli el aleti ile,
belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
b) Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Açlp kapanamayan bir elektrikli
el aleti tehlikelidir ve onarlmaldr.
c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan
ve/veya aküyü çkarmadan önce, her-
hangi bir aksesuar değiştirirken veya
aleti elinizden brakrken fişi prizden
çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin
yanlşlkla çalşmasn önler.
d) Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde sakla-
yn. Aleti kullanmay bilmeyen veya bu
kullanm klavuzunu okumayan kişilerin
aletle çalşmasna izin vermeyin. Dene-
yimsiz kişiler tarafndan kullanldğnda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.
e) Elektrikli el aletinizin bakmn özenle
yapn. Elektrikli el aletinizin kusursuz ola-
rak işlev görmesini engelleyebilecek bir
durumun olup olmadğn, hareketli parça-
larn kusursuz olarak işlev görüp görme-
diklerini ve skşp skşmadklarn,
parçalarn hasarl olup olmadğn kontrol
edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce
hasarl parçalar onartn. Birçok iş kazas
elektrikli el aletlerinin kötü bakmndan
kaynaklanr.
f) Kesici uçlar daima keskin ve temiz tutun.
Özenle bakm yaplmş keskin kenarl
kesme uçlarnn malzeme içinde skşma
tehlikesi daha azdr ve daha rahat kullanm
olanağ sağlarlar.
g) Elektrikli el aletini, aksesuar, uçlar ve
benzerlerini, bu özel tip alet için öngö-
rülen talimata göre kullann. Bu srada
çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dik-
kate aln. Elektrikli el aletlerinin kendileri
için öngörülen alann dşnda kullanlmas
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Akülü aletlerin özenli bakm ve kullanm
a) Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj
cihaz ile şarj edin. Bir akünün şarjna
uygun olarak üretilmiş şarj cihaz başka bir
akünün şarj için kullanlrsa yangn
tehlikesi ortaya çkar.
b) Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngö-
rülen aküleri kullann. Başka akülerin
kullanm yaralanmalara ve yangnlara
neden olabilir.
c) Kullanlmayan aküyü büro ataçlar, ma-
deni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler,
vidalar veya metal nesnelerden uzak
tutun. Bunlar köprüleme yaparak kon-
taklara neden olabilir. Akü kontaklar
arasndaki bir ksa devre yanmalara veya
yangnlara neden olabilir.
d) Yanlş kullanm durumunda aküden sv
dşar szabilir. Bu sv ile temasa gelme-
yin. Yanlşlkla temasa gelirseniz su ile
iyice ykayn. Eğer sv gözlerinize gelecek
olursa hemen bir hekime başvurun. Dşar
szan akü svs cilt tahrişlerine ve
yanmalara neden olabilir.
6) Servis
a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili perso-
nele ve orijinal yedek parça kullanma ko-
şulu ile onartn. Bu sayede aletin güven-
liğini sürekli hale getirirsiniz.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 116 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Sayfa: 116
Türkçe | 117
Bosch Power Tools 2 609 002 670 | (2.6.08)
Alete özgü güvenlik talimat
Akülü krc-delici
f Koruyucu kulaklk kullann. Çalşrken çkan
gürültü kalc işitme kayplarna neden olabilir.
f Görünmeyen şebeke hatlarn belirlemek için
uygun tarama cihazlar kullann veya mahalli
ikmal şirketinden yardm aln. Elektrik
kablolaryla kontak yangna veya elektrik
çarpmasna neden olabilir. Bir gaz borusunun
hasara uğramas patlamalara neden olabilir.
Su borularna giriş maddi zarara yol açabilir.
f Aletle kullanlan uç bloke olacak olursa
elektrikli el aletini hemen kapatn. Geri
tepme kuvveti oluşturabilecek reaksiyon
momentlerine karş dikkatli olun. Uçlar şu
durumlarda bloke olur:
– Elektrikli el aleti aşr ölçüde zorlannca veya
– İşlenen iş parças içinde açlanma yaparsa.
f Ucun görünmeyen elektrik kablolarna temas
etme olaslğ olan işlerde elektrikli el aletini
sadece izalosyonlu tutamağndan tutun.
Elektrik akm ileten kablolarla temasa
gelindiğinde elektrikli el aletinin metal
parçalar elektrik akmna maruz kalr ve
kullanc elektrik çarpmasna uğrayabilir.
f Çalşrken elektrikli el aletini iki elinizle
skca tutun ve duruş pozisyonunuzun
güvenli olmasna dikkat edin. Elektrikli el
aleti iki elle daha güvenli kullanlr.
f İş parçasn emniyete aln. Bir germe tertibat
veya mengene ile sabitlenen iş parças elle tut-
maya oranla daha güvenli tutulur.
f Çalşma yerinizi daima temiz tutun. Malzeme
karşmlar özellikle tehlikelidir. Hafif metal
tozlar yanabilir veya patlayabilir.
f Elinizden brakmadan önce elektrikli el ale-
tinin tam olarak durmasn bekleyin. Alete ta-
klan uç skşabilir ve elektrikli el aletinin kont-
rolünü kaybedebilirsiniz.
f Aletin kendinde bir çalşma yapmadan önce
(örneğin bakm ve uç değiştirme işlerinden
önce), aleti bir yere taşrken veya saklarken
her defasnda dönme yönü değiştirme
şalterini orta konuma getirin. Açma/kapama
şalterine yanlşlkla basldğnda yaralanma
tehlikesi ortaya çkabilir.
f Aletin yanlşlkla çalşmamas için gerekli
önlemleri aln. Aküyü yerine yerleştirmeden
önce açma/kapama şalterinin kapal pozis-
yonda bulunduğundan emin olun. Parmağnz
açma/kapama şalteri üzerinde iken elektrikli
el aletini taşrsanz veya elektrikli el aleti
çalşr durumda iken aküyü takmak isterseniz
kazalara neden olabilirsiniz.
f Aküyü açmayn. Ksa devre tehlikesi vardr.
Elektrikli el aletini, örneğin sürekli güneş
şn da dahil olmak üzere aşr scaktan ve
ateşten koruyun. Patlama tehlikesi vardr.
f Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun
kullanlmadklarnda aküler buhar çkara-
bilir. Çalştğnz yeri havalandrn ve şikayet
olursa hekime başvurun. Akülerden çkan
buharlar nefes yollarn tahriş edebilir.
f Arzal akülerde sznt olabilir ve bu sznt
çevreye yaylabilir. Lütfen ilgili parçalar
kontrol edin. Üzerinde sv olan parçalar
temizleyin veya gerekiyorsa değiştirin.
Akü şarj cihaz
Şarj cihazn yağmur ve neme karş
koruyun. Şarj cihaznn içine su szmas
elektrik çarpma tehlikesini artrr.
f Yabanc marka akü şarj etmeyin. Bu şarj
cihaz sadece teknik veriler bölümünde
belirtilen gerilime sahip Bosch Li-Ionen-
Akülerin şarjna uygundur. Yabanc marka
akülerin şarj yangn ve patlama tehlikesinin
oluşmasna neden olabilir.
f Şarj cihazn temiz tutun. Kirlenme nedeniyle
elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Her kullanmdan önce şarj cihazn, kabloyu
ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz
şarj cihazn kullanmayn. Şarj cihazn
kendiniz açmayn, sadece kalifiye
elemanlara veya uzmanlara açtrn ve sadece
orijinal yedek parçalar kullann. Hasarl şarj
cihaz, kablo ve fişler elektrik çarpma
tehlikesini artrr.
f Şarj cihazn kolay tutuşan zeminlerde kul-
lanmayn (örneğin kağt, tekstil malzemesi
vb.). Şarj işlemi srasnda şarj cihaznda mey-
dana gelen snma yangn tehlikesi doğurur.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 117 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Sayfa: 117
2 609 002 670 | (2.6.08) Bosch Power Tools
118 | Türkçe
Fonksiyon tanm
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ tak-
dirde elektrik çarpmalarna, yangn-
lara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Usulüne uygun kullanm
Bu elektrikli el aleti; beton, tuğla ve taş malzeme-
de darbeli delme işleri için geliştirilmiştir. Bu alet
ayn zamanda ahşap, metal, seramik ve plastik
malzemede darbesiz delme işlerine de uygundur.
Elektronik ayar sistemli ve sağ/sol dönüşlü
elektrikli el aletleri vidalama işlerine de uygun-
dur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik
sayfasndaki elektrikli el aleti resmindeki
numaralarla ayndr.
1 SDS-Quick uç kovan
2 Tozdan koruma kapağ
3 Kilitleme kovan
4 Çevrim şalteri “Delme/dabeli delme”
5 Akü şarj durumu göstergesi
6 Dönme yönü göstergesi, sağa dönüş
7 Dönme yönü göstergesi, sola dönüş
8 Dönme yönü değiştirme şalteri
9 Açma/kapama şalteri
10 Çok amaçl vidalama ucu adaptörü*
11 Vidalama ucu*
12 Bilye kavramal vidalama bits’i*
13 Altgen şaftl matkap ucu*
14 SDS-Quick-Girişli matkap ucu*
15 Şarj fişi soketi
16 Şarj fişi
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir.
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Ölçüm değerleri EN 60745’e göre tespit
edilmiştir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi
tipik olarak şöyledir: Ses basnc seviyesi
84 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi 95 dB(A).
Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklk kullann!
Akülü krc-delici Uneo
Ürün kodu 3 603 J52 0..
Anma gerilimi V= 14,4
Devir says dev/
dak 0–900
Darbe says dev/
dak 0–4800
Tek darbe kuvveti J 0,9
Uç kovan SDS-Quick
maks. delme çap Ø
– Beton (helezonik
matkap uçlaryla)
– Çelikte
– Ahşapta
mm
mm
mm
10
8
10
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre kg 1,1
Akü Li-Ionen
Kapasitesi Ah 1,3
Akü hücrelerinin says 4
Şarj cihaz
Ürün kodu 2 607 225 463
(EU)
2 607 225 465
(UK)
2 607 225 467
(AUS)
Şarj süresi h 3
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün
koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar
değişik olabilir.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 118 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Sayfa: 118
Türkçe | 119
Bosch Power Tools 2 609 002 670 | (2.6.08)
Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplam)
EN 60745’e göre tespit edilmiştir:
Betonda darbeli delme: Titreşim emisyon değeri
ah=17,5 m/s2
, tolerans K=1,5 m/s2
,
Metalde delme: Titreşim emisyon değeri
ah=2,9 m/s2
, tolerans K=1,5 m/s2
,
Vidalama: Titreşim emisyon değeri ah=2,5 m/s2
,
tolerans K=1,5 m/s2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi
EN 60745’e göre normlandrlmş bir ölçme
yöntemi ile tespit edilmiştir ve elektrikli el
aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin
edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin
temel kullanm alanlarn temsil eder. Ancak
elektrikli el aleti başka kullanm alanlarnda
kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi
belirtilen değerden farkl olabilir. Bu da toplam
çalşma süresi içindeki titreşim yükünü önemli
ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek
için aletin kapal olduğu veya çalştğ halde
kullanlmadğ süreler de dikkate alnmaldr. Bu,
toplam çalşma süresi içindeki titreşim yükünü
önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için önceden
ek güvenlik önlemleri aln. Örneğin: Elektrikli el
aletinin ve uçlarn bakm, ellerin scak tutulmas,
iş aşamalarnn organize edilmesi.
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanmlanan bu ürünün: 2006/95/AT,
2004/108/AT ile 98/37/AT yönetmelikleri
hükümleri uyarnca (28.12.2009 tarihine kadar)
ve 2006/42/AT yönetmelikle hükümleri uyarnca
da (29.12.2009 tarihinden itibaren) EN 60745’e
(akülü aletler) ve EN 60335 (akü şarj cihazlar)
normlarna veya bu normlara ait normatif
belgelere uygunluğunu beyan ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08
28.02.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montaj
f Aletin kendinde bir çalşma yapmadan önce
(örneğin bakm ve uç değiştirme işlerinden
önce), aleti bir yere taşrken veya saklarken
her defasnda dönme yönü değiştirme
şalterini orta konuma getirin. Açma/kapama
şalterine yanlşlkla basldğnda yaralanma
tehlikesi ortaya çkabilir.
Akünün şarj (Baknz: Şekil A)
f Başka şarj cihaz kullanmayn. Aletle birlikte
teslim edilen şarj cihaz, alet içindeki Li-Ionen
akülere uyarlanmştr.
Açklama: Akü ksmi şarjl olarak teslim edilir.
Aküden tam performans elde edebilmek için ilk
kullanmdan önce aküyü şarj cihaznda tam olarak
şarj edin.
Li-Ionen aküler kullanm ömürleri ksalmadan
istendiği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin
kesilmesi aküye zarar vermez.
Li-Ionen-Aküler Electronic Cell Protection (ECP)
sistemi ile derin şarja karş korumaldr. Akü
deşarj olduğunda elektrikli el aleti koruyucu
kesme sistemi ile kapatlr: Elektrikli el aleti artk
hareket etmez.
Elektrikli el aletiniz otomatik ola-
rak kapandğnda artk açma/ka-
pama şalterine basmayn. Aksi takdirde akü
hasar görebilir.
Akü bir NTC scaklk kontrol sistemi ile donatlmş
olup, bu sistem sadece 0 °C–45 °C scaklk
aralğnda şarj işlemine izin verir. Bu sayede
akünün kullanm ömrü önemli ölçüde uzar.
Akü şarj durumu göstergesi 5 açma/kapama
şalteri 9 yar yarya veya tam olarak basl iken
yaklaşk 5 saniye yanarsa, akünün kapasitesi
%30’un altna düşmüş demektir ve şarj edilmelidir.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
DIKKAT
OBJ_BUCH-605-002.book Page 119 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Sayfa: 119
2 609 002 670 | (2.6.08) Bosch Power Tools
120 | Türkçe
Şarj cihaznn şebeke fişi prize taklnca ve şarj
fişi 16 tutamağn altndaki sokete 15 taklnca şarj
işlemi başlar.
Akü şarj durumu göstergesi 5 sarj sürecini
gösterir. Şarj işlemi esnasnda gösterge yeşil
olarak yanp söner. Akü şarj durumu göstergesi 5
sürekli olarak yeşil yanmaya başlaynca akü tam
olarak şarj olmuş demektir.
Şarj işlemi srasnda elektrikli el aletinin tutamağ
snr. Bu normaldir.
Uzun süre kullanmayacaksanz şarj cihazn
şebekeden ayrn.
Elektrikli el aleti şarj işlemi esnasnda
kullanlamaz; şarj işlemi esnasnda işlev
görmeyen elektrikli el aleti arzal değildir.
f Şarj cihazn suya ve neme karş koruyun!
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Uç değiştirme
SDS-Quick uç kovan sayesinde uçlar
yardmc anahtar kullanmadan
rahatça değiştirebilirsiniz.
SDS-Quick-Uçlar sistem gereği serbest hareket
ederler. Bu nedenle alet boşta çalşrken ucun
konsantrik dönüşünde sapma oluşur. Bunun delik
hassaslğna olumsuz bir etkisi olmaz, çünkü
matkap ucu delme işlemi esnasnda otomatik
olarak merkezlenir.
SDS-Quick uç kovanna altgen şaftl çeşitli
matkap uçlar taklabilir. Bu konudaki
açklamalar bu kullanm talimatnn aksesuar
sayfasnda bulabilirsiniz.
Sadece bilye kavramal vidalama bitsleri 12
kullann (DIN 3126-E6.3). Diğer vidalama
bitslerini 11 bilyeli çok amaçl bits adaptörleri 10
ile kullanabilirsiniz.
Tozdan koruma kapağ 2 çalşma srasnda mat-
kap tozunun uç kovanna girmesini büyük oranda
önler. Alete ucu takarken 2 tozdan koruma
kapağnn hasar görmemesine dikkat edin.
f Hasar gören tozdan koruma kapağn hemen
değiştirin. Bu işlemin bir müşteri servisi
tarafndan yaplmas önemle tavsiye olunur.
SDS-Quick-Ucun taklmas (Baknz: Şekil B)
Ucun alete giren tarafn temizleyin ve hafifçe
yağlayn.
Ucu, otomatik olarak kilitleme yapncaya kadar
döndürerek uç kovanna takn.
Ucu çekerek kilitlemenin tam olarak olup
olmadğn kontrol edin.
SDS-Quick-Ucun çkarlmas (Baknz: Şekil C)
Kilitleme kovann 3 arkaya itin ve ucu çkarn.
Toz ve talaş emme
f Kurşun içeren boyalar, baz ahşap türleri,
mineraller ve metaller gibi maddeler işlenir-
ken ortaya çkan toz sağlğa zararl olabilir. Bu
tozlara temas etmek veya bu tozlar solumak
allerjik reaksiyonlara ve/veya kullancnn veya
onun yaknndaki kişilerin nefes alma
yollarndaki hastalklara neden olabilir.
Kayn veya meşe gibi baz ağaç tozlar kanse-
rojen etkiye sahiptir, özellikle de ahşap işleme
sanayiinde kullanlan katk maddeleri (kromat,
ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte. Asbest
içeren malzemeler sadece uzmanlar
tarafndan işlenmelidir.
– Çalşma yerinizi iyi bir biçimde
havalandrn.
– P2 filtre snf filtre takl soluk alma
maskesi kullanmanz tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli
yönetmelik hükümlerine uyun.
İşletim
Çalştrma
İşletim türünün ayarlanmas
“Delme/darbeli delme” çevrim şalteri 4 ile
elektrikli el aletinin işletim türünü seçin.
Açklama: İşletim türünü sadece alet dururken
değiştirin! Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar
görebilir.
İşletim türünü değiştirmek için “delme/darbeli
delme” çevrim şalterini 4 istediğiniz pozisyona
çevirin.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 120 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Sayfa: 120
Türkçe | 121
Bosch Power Tools 2 609 002 670 | (2.6.08)
Dönme yönünün ayarlanmas (Baknz: Şekil D)
f Dönme yönü değiştirme şalterini 8 sadece
elektrikli el aleti dururken kullann.
Dönme yönü değiştirme şalteri 8 ile elektrikli el
aletinin dönme yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak
açma/kapama şalteri 9 basl iken bu mümkün
değildir.
Sağa dönüş: Delme ve vida takmak için dönme
yönü değiştirme şalterini 8 sonuna kadar sola
bastrn.
Sağa dönüş yön göstergesi 6
açma/kapama şalteri 9 basl iken ve
motor çalşrken yanar.
Sola dönüş: Vidalar gevşetmek veya çkarmak
için dönme yönü değiştirme şalaterini 8 sonuna
kadar sağa bastrn.
Sola dönüş yön göstergesi 7
açma/kapama şalteri 9 basl iken ve
motor çalşrken yanar.
Açma/kapama
Aleti çalştrmak için açma/kapama şalterine 9
basn ve şalteri basl tutun.
Elektrikli el aletini kapamak için açma/kapama
şalterini 9 brakn.
Düşük scaklklarda elektrikli el aleti ancak belirli
bir süre sonra tam darbeleme performansna
ulaşr.
Devir saysnn ve darbe saysnn ayarlanmas
Açma/kapama şalteri üzerine uyguladğnz
bastrma kuvvetini 9 azaltp çoğaltarak alet çalşr
durumda iken de devir saysn ve darbe saysn
ayarlayabilirsiniz.
Açma/kapama şalteri 9 üzerine uygulanan düşük
bastrma kuvveti düşük bir devir/darbe says
sağlar. Uygulanan bastrma kuvveti artrldkça
devir/darbe says yükselir.
Akü şarj durumu göstergesi
Akü şarj durumu göstergesi 5 açma/kapama
şalteri 9 yar yarya veya tam olarak basl iken
birkaç saniye boyunca akünün şarj durumunu
gösterir.
Scaklğa bağl aşr zorlanma emniyeti
Usulüne uygun olarak kullanldğnda elektrikli el
aleti aşr ölçüde zorlanamaz. Aşr zorlama
durumunda veya 70 °C’lik müsaade edilen akü
scaklğnn aşlmas durumunda tekrar optimal
işletim scaklğna ulaşlncaya kadar elektrikli el
aletinin elektronik sistemi aleti kapatr.
Ayrca aşr zorlanma durumunda akü şarj durumu
göstergesi 5 açma/kapama şalteri 9 braklncaya
kadar ayn anda yeşil ve krmz olarak yanp
söner.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f Elektrikli el aletini sadece kapal durumda
somun ve vidalarn üzerine yerleştirin.
Dönmekte olan uçlar kayabilir.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el
aletini ve havalandrma deliklerini daima
temiz tutun.
f Aletin kendinde bir çalşma yapmadan önce
(örneğin bakm ve uç değiştirme işlerinden
önce), aleti bir yere taşrken veya saklarken
her defasnda dönme yönü değiştirme
şalterini orta konuma getirin. Açma/kapama
şalterine yanlşlkla basldğnda yaralanma
tehlikesi ortaya çkabilir.
f Hasar gören tozdan koruma kapağn hemen
değiştirin. Bu işlemin bir müşteri servisi
tarafndan yaplmas önemle tavsiye olunur.
Beton veya taşta darbeli delme
pozisyonu
Ahşap, metal, seramik ve plastikte
darbesiz delme ile vidalama
pozisyonu
LED Kapasitesi
Sürekli yeşil şk > 30%
Sürekli krmz şk ≤ 30%
OBJ_BUCH-605-002.book Page 121 Monday, June 2, 2008 10:32 AM
Sayfa: 121
2 609 002 670 | (2.6.08) Bosch Power Tools
122 | Türkçe
Akü artk işlev görmüyorsa lütfen Bosch elektrikli
el aletleri için yetkili bir servise başvurun.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test
yöntemlerine rağmen elektrikli el aleti arza
yapacak olursa, onarm Bosch elektrikli aletleri
için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün
kodunu belirtiniz.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlandrr.
Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün
özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar işlemleri
hakkndaki sorularnz ile yedek parçalarna ait
sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Nakliye
Akü UN-Kitapçğ ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Ksm
III, alt bölüm 38.3’e göre test edilmiştir. Akünün
ayrca iç basnç, ksa devre, zorlama ile krlma ve
tehlikeli geri akma karş etkin koruma sistemi
vardr.
Akü içinde bulunan lityum miktar yasal snrlarn
altndadr. Bu nedenle akü ne tek başna ne de bir
alet içinde iken ulusal ve uluslararas tehlikeli
madde kapsamna girer. Ancak çok sayda akünün
naklinde tehlikeli madde hükümleri önem
kazanabilir. Bu gibi durumlarda özel koşullarn
sağlanmas (örneğin ambalajda) gerekli olabilir.
Bu konuda daha ayrntl bilgiyi aşağdaki Internet
adresinde İngilizce olarak bulabilirsiniz:
http://purchasing.bosch.com/en/start/
Allgemeines/Download/index.htm.
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere
tekrar kazanm merkezine gönderilmelidir.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletini evsel çöplerin
içine atmayn!
Elektrikli el aletleri ve eski elekt-
ronik aletlere ilişkin 2002/96/AT
sayl Avrupa Birliği yönetmeliği ve
bunlarn tek tek ülkelerin hukuk-
larna uyarlanmas uyarnca, kullanm ömrünü
tamamlamş elektrikli el aletleri ayr ayr toplan-
mak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
üzere yeniden kazanm merkezlerine gönderilmek
zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa
içindeki uyarlara uyun 122.
Aküleri ve bataryalar evsel çöplerin içine, ateşe
veya suya atmayn. Aküler ve bataryalar
toplanmak, tekrar kazanm işlemine tabi tutulmak
ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
zorundadr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
91/157/AET Yönetmeliği uyarnca arzal veya
kullanm ömrünü tamamlamş aküler ve
bataryalar yeniden kazanm işlemine tabi
tutulmak zorundadr.
Aküyü elektrikli el aletinden çkarmak için, akü
tam olarak boşa alnncaya kadar açma/kapama
şalterine 9 basn. Gövdedeki vidalar sökün ve
gövde muhafazasn aln. Akü bağlantlarn ayrn
ve aküyü dşar çkarn.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-605-002.book Page 122 Monday, June 2, 2008 10:32 AM

Sorular & cevaplar

Bosch UNEO hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch UNEO hakkında bir soru sorun

Bosch UNEO ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch UNEO kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch UNEO ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.