Bosch UNEO kılavuzu

AşağıdaBosch UNEO için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: UNEO
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, İtalyan, İsveç, Fransız, İspanyolca, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan, , Çek, Lehçe, Rus, Romen, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 73
74 | Türkçe
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
Απόσυρση
Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα
καιοισυσκευασίεςπρέπειναανακυκλώνονταιμετρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον.
Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στα απορ-
ρίμματα του σπιτιού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία
2012/19/EE τα άχρηστα ηλεκτρικά εργα-
λεία καθώς και σύμφωνα με την Κοινοτική
Οδηγία 2006/66/EΚ οι χαλασμένες ή ανα-
λωμένεςμπαταρίεςδενείναιπλέονυποχρεω-
τικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυ-
κλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:
Li-Ion:
Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις
υποδείξεις στο κεφάλαιο «Μεταφορά»,
σελίδα 73.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı
Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun.Açıklananuyarılaravetalimathükümlerine
uyulmadığıtakdirdeelektrikçarpmalarına,yangınlarave/veya
ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “Elektrikli El Aleti”
kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile)
aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı ol-
mayan aletler) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
 Çalıştığınızyeritemiztutunveiyiaydınlatın.Çalıştığınız
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çı-
kabilir.
 Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya toz-
ların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışma-
yın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına
neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
 Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını
uzaktatutun.Dikkatinizdağılacakolursaaletinkontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
 Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesi-
ni azaltır.
 Borular,kaloriferpetekleri,ısıtıcılarvebuzdolaplarıgi-
bi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elek-
trik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-
yın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
 Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın,
kabloyukullanarakasmayınveyakablodançekerekfişi
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesi-
ni artırır.
 Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın. Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehli-
kesini azaltır.
Kişilerin Güvenliği
 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti
kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-
lükkullanın.Elektriklielaletinintürüvekullanımınauygun
olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu
kaskveyakoruyucukulaklıkgibikoruyucudonanım kullanı-
mı yaralanma tehlikesini azalttır.
 Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şe-
bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşı-
madan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde
dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız ka-
zalara neden olabilirsiniz.
 Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarları aletten çıkarın. Aletin dönen parçaları
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalı-
şırkenduruşunuzgüvenliolsunvedengeniziherzaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
 Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-
kı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler,
UYARI
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 74 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sayfa: 74
Türkçe | 75
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
uzunsaçlarveyatakılaraletinhareketliparçalarıtarafından
tutulabilir.
 Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-
ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığın-
dan emin olun. Toz emme donanımının kullanımı tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı
 Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-
trikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el
aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli ça-
lışırsınız.
 Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın. Açı-
lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarıl-
malıdır.
 Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya akü-
yü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-
ken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.
Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
 Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bil-
meyenveyabukullanımkılavuzunuokumayankişilerin
aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsizkişiler tara-
fından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
 Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parça-
larınkusursuzolarakişlevgörüpgörmediklerinivesıkı-
şıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasar-
lı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin
kötü bakımından kaynaklanır.
 Kesiciuçlarıdaimakeskinvetemiztutun.Özenlebakımı
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sı-
kışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı
sağlarlar.
 Elektriklielaletini,aksesuarı,uçlarıvebenzerlerini,bu
özeltipaletiçinöngörülentalimatagörekullanın.Busı-
rada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışın-
da kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Akülü aletlerin özenli bakımı ve kullanımı
 Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj ci-
hazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi
ortaya çıkar.
 Sadeceilgilielektriklielaletiiçinöngörülenakülerikul-
lanın. Başka akülerin kullanımı yaralanmalara ve yangınla-
ra neden olabilir.
 Kullanılmayan aküyü büro ataçları, madeni bozuk para-
lar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelerden
uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak kontaklara ne-
den olabilir. Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yan-
malara veya yangınlara neden olabilir.
 Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir.
Bu sıvı ile temasa gelmeyin. Yanlışlıkla temasa gelirse-
niz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek
olursa hemen bir hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvı-
sı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
Servis
 Elektriklielaletinizisadeceyetkilipersoneleveorijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede ale-
tin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Kırıcılar için güvenlik talimatı
 Koruyucukulaklıkkullanın.Çalışırkençıkangürültükalıcı
işitme kayıplarına neden olabilir.
 Çalışma esnasından uç veya vidanın görünmeyen akım
kablolarına temas etme olasılığı bulunan işleri yapar-
ken aleti izolasyonlu tutamaklarından tutun. Gerilim ile-
ten kablolarla temas, aletin metal parçalarını gerilime ma-
ruz bırakabilir ve bu da elektrik çarpmasına neden olabilir.
Diğer güvenlik talimatı ve uyarılar
 Aleti taşırken ve saklarken dönme yönü değiştirme şal-
terini orta konuma getirin. Açma/kapama şalterine yan-
lışlıkla basıldığında yaralanma tehlikesi vardır.
 Görünmeyen şebeke hatlarını belirlemek için uygun ta-
rama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketinden
yardımalın.Elektrikkablolarıylakontakyangınaveyaelek-
trik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusunun hasara
uğraması patlamalara neden olabilir. Su borularına giriş
maddi zarara yol açabilir.
 Çalışırken elektrikli el aletini iki elinizle sıkıca tutun ve
duruş pozisyonunuzun güvenli olmasına dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha güvenli kullanılır.
 İş parçasını emniyete alın. Bir germe tertibatı veya men-
gene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla daha gü-
venli tutulur.
 Ahşap, metal, seramik ve plastikte darbesiz delme işleri
için uygun bir SDS-Quick uç veya altıgen şaftlı uç kullanabi-
lirsiniz.
 SDS-Quick-Ucun takılması: Ucu çekerek kilitlemenin tam
olarak olup olmadığını kontrol edin.
 Maksimum torka sadece vidalama işletim türünde
(1. vites)ulaşılır.Boştakimaksimumdevirsayısınasadece
delme ve darbeli delme işletim türlerinde ulaşılır.
 Hasargörentozdankorumakapağınıhemendeğiştirin.
Tozdan koruma kapağı çalışma esnasında matkap tozunun
uç kovanına sızmasını büyük ölçüde önler. Ucu takarken
tozdan koruma kapağının hasar görmemesine dikkat edin.
 Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve
metallerin tozları sağlığa zararlı olabilir ve alerjik reak-
siyonlara,solunumyoluhastalıklarınave/veyakansere
yol açabilir. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar
tarafından işlenebilir.
– Mümkünolduğukadarişlediğinizmalzemeyeuygunbir
toz emme tertibatı kullanın.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanma-
nızı tavsiye ederiz.
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 75 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sayfa: 75
76 | Türkçe
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hü-
kümlerine uyun.
 Çalıştığınız yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.
 Çalışma esnasında uç bloke olacak olursa elektrikli el
aletini kapatın. Ucu gevşetin.
 Uç blokeli iken alet açılacak olursa yüksek reaksiyon
momenti ortaya çıkar.
 Elektrikli el aletini daima kapalı durumda vida üzerine
yerleştirin. Dönmekte olan uçlar kayabilir.
 Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasını bekleyin. Alete takılan uç sıkışabilir ve
elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
 Enerjiden tasarruf etmek için elektikli el aletini sadece kul-
lanacağınız zaman açın.
 Aletin yanlışlıkla çalışmaması için gerekli önlemleri
alın. Aküyü yerine yerleştirmeden önce açma/kapama
şalterinin kapalı pozisyonda bulunduğundan emin
olun. Parmağınız açma/kapama şalteri üzerinde iken elek-
triklielaletinitaşırsanızveyaelektriklielaletiçalışırdurum-
da iken aküyü takmak isterseniz kazalara neden olabilirsi-
niz.
 Aküyü açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.
Aküyüaşırıölçüdeısınmayakarşı; örneğinsürekli
güneş ışınına karşı ve ayrıca, ateşe, suya ve neme
karşı koruyun. Patlama tehlikesi vardır.
 Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanılma-
dıklarında aküler buhar çıkarabilir. Çalıştığınız yeri ha-
valandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Aküler-
den çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
 Aküyü sadece elektrikli el aletiniz ile birlikte kullanın.
Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.
 Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen
gerilimdeki orijinal Bosch akülerini kullanın. Başka akü-
lerin,örneğintaklitlerin,onarımgörmüşakülerinveyadeği-
şik marka akülerin kullanımı, akülerin patlaması sonucu ya-
ralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
 Akükısmişarjlı olarakteslimedilir.Aküdentamperfor-
mansı elde edebilmek için ilk kullanımdan önce aküyü
şarj cihazında tam olarak şarj edin.
 Şar cihazının kullanım kılavuzunu okuyun.
 Akünün yerine tam ve sağlam biçimde oturup oturma-
dığını kontrol edin. İki kilitleme kademesi vardır.
 Akü şarj durumu göstergesi açma/kapama şalteri yarı ya-
rıya veya tam basılı durumda iken birkaç saniye süre ile
akünün şarj durumunu gösterir ve üç renk yanan LED’den
oluşur.
Semboller
Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunun okunması ve anla-
şılması için önemlidir. Sembolleri ve anlamlarını zihninize iyi-
ce yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini
daha iyi ve daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.
LED Kapasitesi
Sürekli yeşil ışık ≥ 66 %
Sürekli turuncu ışık > 33 % —66 %
Sürekli kırmızı ışık > 11 % —33 %
Yanıp sönen kırmızı ışık ≤ 11 %
Sembol Anlamı
Uneo: Akülü kırıcı-delici
Gri işaretli alan: Tutamak (izolasyonlu
tutma yüzeyi)
Ürün kodu
Bütün güvenlik talimatı ve uyarılarını
okuyun
Elektrikli el aletinin kendinde bir çalış-
ma yapmadan önce her defasında akü-
yü aletten çıkarın.
Koruyucu eldiven kullanın
Koruyucu kulaklık kullanın.
Koruyucu gözlük kullanın
Hareket yönü
Reaksiyon yönü
Bir sonraki işlem adımı
Yasak işlem
Vidalar
Darbesiz delme
Kırarak delme
Açma
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 76 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sayfa: 76
Türkçe | 77
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
Teslimat kapsamı
Akülü kırıcı-delici.
Uçveşekligösterilenveyatanımlanandiğeraksesuarstandart
teslimat kapsamında değildir.
Aksesuarın bütününü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.
Usulüne uygun kullanım
Bu elektrikli el aleti, beton, tuğla ve taş malzemede darbeli
delmeişleriiçintasarlanmıştır.Bualetaynızamandaahşapve
metal malzemede darbesiz delme ile vidalama işlerine de uy-
gundur.
Teknik veriler
Ürünün teknik verileri sayfa 87’daki tabloda belirtilmektedir.
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanımlanan
ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz: 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC
yönetmelik hükümleri uyarınca EN 60745.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 02.04.2013
Gürültü/Titreşim bilgisi
Ürünün ölçüm değerleri sayfa 87’daki tabloda belirtilmek-
tedir.
Toplam gürültü ve titreşim değeri (üç yönün vektör toplamı)
EN 60745’e göre tespit edilmektedir.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre
normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespitedilmiştir ve elek-
trikli el aletlerinin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer
geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygun-
dur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım
alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım
alanlarındakullanılırken, farklıuçlarla kullanılırken veya yeter-
siz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen değerden
farklıolabilir.Budatoplamçalışma süresiiçindekititreşimyü-
künü önemli ölçüde artırabilir.
Titreşimyükünütamolaraktahminedebilmekiçinaletinkapa-
lı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate
alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü-
nü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı,
ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.
Kapama
Düşük devir ve darbe sayısı
Yüksek devir ve darbe sayısı
Sağ/sol dönüş
Akü şarj göstergesi
Uç kovanı
Ucun içeri giren ucunu hafifçe yağlayın
U Anma gerilimi
E EPTA-Procedure 05/2009’a göre tek
darbe kuvveti
n0 Boştaki devir sayısı
M ISO 5393’e göre maksimum tork
Ahşapta
Çelikte
Betonda
Duvarda
Ø Maksimum delme çapı
Ø maks. vidalama-Ø
AğırlığıEPTA-Procedure01/2003’egö-
re
LwA Gürültü emisyonu seviyesi
LpA Ses basıncı seviyesi
ah Toplam titreşim değeri
K Tolerans
Sembol Anlamı
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 77 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sayfa: 77
78 | Türkçe
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
Montaj ve işletim
Aşağıdakitabloelektriklielaletinimontajıveişletimineilişkinişlemadımlarınıgöstermektedir.Talimatveişlemadımlarıbelirtilen
şekilde gösterilmektedir. Uygulama türüne göre farklı talimat kombinasyonları gereklidir. Güvenlik talimatı hükümlerine uyun.
İşlemin amacı Şekil Dikkat edin Sayfa
Akünün çıkarılması 1 88
Akünün yerleştirilmesi 2 88
Akü şarj durumunun kontrol
edilmesi
3 88
Ucun seçilmesi 4 89
SDS-Quick-Ucun takılması 5 89
Altıgen şaftlı ucun takılması 6 90
SDS-Quick-Ucun çıkarılması 7 90
Altıgen şaftlı ucun çıkarılması 8 90
İşletim türünün ve dönme yönünün
seçilmesi
9 91
100 %
0 %
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 78 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sayfa: 78
Türkçe | 79
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
Bakım ve temizlik
 İyivegüvenliçalışabilmekiçinelektriklielaletiniveha-
valandırma deliklerini daima temiz tutun.
Elektrikli el aletini kullandıktan sonra her defasında uç kovanı-
nı, aletin havalandırma aralıklarını ve akünün havalandırma
aralıklarını temizleyin.
Müşteri hizmeti ve uygulama danış-
manlığı
Bütünbaşvuruveyedekparçasiparişlerinizdemutlakaaletini-
zin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek
parçaları 7 yıl hazır tutar.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Açma/kapama ve devir sayısı ayarla-
ma
10 92
Aksesuar seçimi 93 –95
İşlemin amacı Şekil Dikkat edin Sayfa
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 79 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Sayfa: 79
80 | Türkçe
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Nakliye
Aletiçindekilityumiyon(Li-Ion)akülertehlikelimaddetaşıma
yönetmeliğihükümlerinetabidir.Akülerbaşkabiryükümlülük
olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu
ileveyanakliyeşirketleriile)paketlemeveetiketlemeyeilişkin
özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.
Açık kontakları kapatın ve aküyüambalajiçinde hareket etme-
yecek biçimde paketleyin.
Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj mal-
zemesi çevre dostu yeniden kazanım merkezine gön-
derilmek zorundadır.
Elektriklielaletleriniveaküleri/bataryalarıevselçöpleriniçine
atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EUyönetmeliğiuyarıncakullanım
ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve
2006/66/AT yönetmeliği uyarınca arızalı
veya kullanım ömrünü tamamlamış akü-
ler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre
dostu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezi-
ne gönderilmek zorundadır.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa içindeki
uyarılara uyun 80.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 80 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM

Sorular & cevaplar

Bosch UNEO hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch UNEO hakkında bir soru sorun

Bosch UNEO ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch UNEO kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch UNEO ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.