Bosch TWK8611P kılavuzu

AşağıdaBosch TWK8611P için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Sı Isıtıcısı
  • Model/isim: TWK8611P
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Rus, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar, , Lehçe

İçindekiler

Sayfa: 53
Güvenlik uyarıları
Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki
bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı
başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin.
Bu cihaz, evde ya da ev ortamına benzer, ticari olmayan
uygulamalarda küçük miktarlarda kullanım için öngörülmüştür.
Ev ortamına benzeruygulamalar deyimiyle, dükkan, büro,
tarımsal ve başka işletmelerin personel mutfaklarında ayrıca
pansiyon, küçük otel ve benzer konaklama tesislerinin
misafirleri tarafından kullanılması kastedilmektedir.
¡ Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazısadecetipplaketindekibilgileregörebağlayınveişletin.
Cihazda,hasargörmüşbirelektrikkablosunundeğiştirilmesi
gibionarımlar,tehlikeleriönlemekiçin,sadeceyetkiliservisimiz
tarafındanyapılmalıdır.
Bucihaz8yaşveüstüçocuklarvefi
ziksel,duyusalyadazihinsel
engeliolanyadadeneyimivebilgisiyetersizolankişilertarafından
sadece,sorumlubirkişininnezaretialtındaveyacihazıngüvenli
kullanımıkonusundabilgilendirilmişolmalarıvekullanımdan
kaynaklanantehlikelerianlamışolmalarıhalindekullanılabilir.8yaş
altıçocuklarcihazdanvebağlantıkablosundanuzaktutulmalıdırve
cihazıkullanmalarıyasaktır.Çocuklarıncihazlaoynamasıyasaktır.
Temizlikvekireççözmeişlemininçocuklartarafından,8yaşveüstü
vegözetimaltındaolmalarıharicinde,yapılmasıyasaktır.
52
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
tr
EEE yönetmeliğine uygundur
TWK86_MASTER_SLIM.indd 52 23.10.2013 09:59:32
Sayfa: 54
Cihazı,tabanlığıveyaelektrikkablosunuhiçbirzamansuya
batırmayın.
Demliğisadecebirlikteverilentabanlıklakullanın.
Cihazısadeceelektrikkablosundavekendisindehasaryoksa
kullanın.Arızadurumundaderhalelektrikfi
şiniçekinveyaelektriği
kapatın.
¡ Yangın tehlikesi!
Tabanlığıvedemliği,ocakgibisıcakyüzeylerinüzerineveya
yakınınakoymayın.
¡ Haşlanma tehlikesi var!
Cihazkullanımsırasındaısınır.Bunedenlesadecetutamağını
kavrayınvekapağısadecesoğukdurumdaykenaçın.
Cihazısadecekapağıtamoturmuşsakullanın.
Cihaz“max”işaretindenfazladoldurulucakolursadışarıtaşan
kaynarsunedeniyletehlikeortayaçıkabilir.
Küvet, lavobo ve başka haznelerde mevcut olan suya
yakın yerlerde kullanmayın.
¡ Boğulma riski!
Çocuklarınambalajmalzemesiyleoynamasınaizinvermeyin.
53
TWK86.. | 10/2013
tr
TWK86_MASTER_SLIM.indd 53 23.10.2013 09:59:32
Sayfa: 55
54
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
tr
Bu Bosch cihazını satın aldığınız için
tebrikler. Size büyük keyif verecek yüksek
kaliteli bir ürün satın aldınız.
Kullanımkılavuzlarıbirçokmodeliçinyapıl-
maktadır.Buyüzdenkullanımkılavuzuile
detaylararasındafarklılıklarolabilir.Üretici
firma,kullanımkılavuzubasıldıktansonra,
ürününtekniközelliklerinigeliştirmekamacıyla
birtakımdeğişiklikleryapabilir.Buyapılan
değişiklikleriÇağrıYönetimMerkezinden
öğrenebilirsiniz.
Parçalar ve kumanda
düğmeleri
1 Sürahi(suseviyesigöstergeli)
2 Kapak
3 Kapakbırakmadüğmesi
4 AÇMA/KAPATMAOşalteri
5 Sıcaklıkgöstergesi(ışıklı)
6 +–düğmesi(sıcaklıkayarı)
7 keep warm (sıcaktut)düğmesi
8 Kireçfiltresi(çıkartılabilir)
9 Altlık
10 Kablosarmamekanizması
Önemli: Sürahiyi1sadeceürünlebirlikte
gelenaltlıkla9birliktekullanınız.

● Sürahiye sadece su doldurunuz.Süt
vehazırürünlerindibitutarvebuürünler
cihazazararverir.Sürahiyi1aslasusuz
çalıştırmayınızveaşırıdoldurmayınız;min
(enaz)vemax(ençok)işaretlerineuyunuz.
Eğersürahiçokdoldurulmuşsa,sukaynadı-
ğındadışarıtaşar!
İlk kullanımdan önce

● Etiketleriveyakoruyucufilmtabakasını
çıkartınız.

● Kablosarmamekanizmasından10yeterli
uzunluktakabloçekinizveprizetakınız.

● Sürahiye1sudoldurunuz.Suyukaynatınız
veboşaltınız.İşlemitekrarlayınız.Böylece
sukaynatmacihazınormalkullanımiçin
temizlenmişolacaktır.

● İlksukaynatışınızda,suyabirçorbakaşığı
beyazsirkeekleyiniz.
Su kaynatma

● Sürahiyeağzındanveyakapağınıtamamen
açarak2(kapakbırakmadüğmesine3
basınız)temizsudoldurunuz.

● Suseviyesigöstergeişaretlerine(minve
max)bakaraksumiktarınıkontrolediniz.

● Kapağı2kilitlenenekadarbastırarak
kapatınızvesürahiyi1altlığının9üzerine
yerleştiriniz.

● OAÇMA/KAPATMAdüğmesine4 basınız.
Sukaynatmacihazıbirsinyalverirve
fabrikaayarlısıcaklık(100°C)aydınlanır.Bu
sıradasukaynatılmaktadır.

● +veya–düğmesine6basaraksuyun
ısıtılacağısıcaklığı70°Cderece80°C
derece90°Cdereceveya100°C’ye
ayarlayabilirsiniz.

● Suseçilensıcaklığaeriştiğinde,su
kaynatmacihazıotomatikolarakkapanır,
sıcaklıkgöstergesi5sönervebirsinyalsesi
duyulur.
Not: Kettleısınırkenseçilensıcaklıkdilediğiniz
birandadeğiştirilebilir.Sukaynatmacihazı
ısınırken,oankisıcaklıkaydınlanır;önceden
ayarlanansıcaklıkisebusıcaklığaulaşılana
kadaryanıpsöner.Eğersıcaklıkayarlana-
mıyorsa,busürahininiçindekisuyunistenen
sıcaklığınüzerindeolduğuanlamınagelir.O
ankisıcaklıkaydınlanır.
OAÇMA/KAPATMAşalterine4tekrarbasarak
sukaynatmacihazınıistediğinizzaman
kapatabilirsiniz.
Uyarı:Eğersürahiyi1ısıtmaişlemisona
ermedenaltlığındankaldırırvegerikoyar-
sanız,sukaynatmacihazıısıtmayadevam
etmez.Seçilenayarlarkaybolur(fabrikaayar-
larınageridönülür).
TWK86_MASTER_SLIM.indd 54 23.10.2013 09:59:32
Sayfa: 56
55
TWK86.. | 10/2013
tr
Dikkat: Sürahiyisadecekapağı2kapalıve
kireçfiltresi8yerindeykenkullanınız.Fiziksel
sebeplerdenötürü,altlıkta9buharlaşmadan
kaynaklananbirsubirikmesiolabilir.Bu
normaldir;sürahide1sızıntıolduğuanlamına
gelmez.Sıcaklığı100°C’yeayarladığınızda,
suancakkaynamanoktasınaeriştiğinde
kaynatmacihazıkapanır,yanisukısabirsüre
kabarcıklarçıkarabilir.Kaynatmaişleminden
sonra,cihazatekrarsudoldurmadanönce,
5dakikasoğumasınıbekleyiniz.Eğersürahi
1boşsacihazıaçıkdurumagetirmeyiniz,aksi
takdirdeaşırıısınmakontrolüdevreyegirerve
cihazotomatikolarakkapanır.
Keep warm (sıcak tutma)
ayarı
Sıcaktutmaişleviniistediğinizsıcaklığa
ayarlayabilirsiniz.
Düğmeye7bastığınızda,keep warm(sıcak
tut)ışığıyanarveişlevetkinleştirilir.
İşlevikapatmakiçindüğmeye7yeniden
basınız.keep warm(sıcaktut)göstergesi
söner.
Not: keep warm(sıcaktut)özelliği30dakika
içindeotomatikolarakkapanır.Sukaynatma
cihazındanbirsinyalduyulur.
Temizlik ve bakım
¡ Elektrik çarpması riski!
Cihazıaslasuyabatırmayınızveyabulaşık
makinesinekoymayınız!
Cihazıbuharlatemizlemeyiniz.

● Temizlemedenöncecihazınfişiniprizden
çekiniz.

● Sürahiyi1vealtlığı9dıştansadecenemli
birbezilesiliniz.Güçlüveyaaşındırıcı
temizlikmaddelerikullanmayınız.

● Kireçfiltresini8çıkartınız,birazsirkeye
bastırınızvesonratemizsuyladurulayınız.

● Sürahiyi1vekireçfiltresini8temizsuyla
durulayınız.
İpucu:Paslanmazçelikyüzeyipiyasada
bulunabilenpaslanmazçelikbakımürünleriyle
temizleyiniz.
Kireç giderme
Düzenlikireçtenarındırma

● sukaynatmacihazınızınömrünüuzatır;

● düzgünçalışmasınısağlar;

● enerjitasarrufusağlar.
Sürahiyi1sirkeyleveyapiyasabulunabilen
kireççözücülerlekireçtenarındırınız.

● Sürahiye1, seviyegöstergesindeki1.5
işaretinekadarsudoldurunuzvesuyu
kaynatınız.Ardındansuyaazmiktarda
beyazsirkeekleyinizvedibeçökmesiiçin
birkaçsaatbekleyiniz.Ayrıcapiyasada
bulunabilenkireççözücüleride,üreticilerinin
talimatlarıdoğrultusundakullanabilirsiniz.

● Sürahiyi1vekireçfiltresini8temizsuyla
durulayınız.
Uyarı: Kireci kalıntılarınıçıkartmak içinasla
sert cisimlerkullanmayınız;busızdırmazlık
mekanizmasınazararverebilir.
İpucu:Eğersukaynatmacihazınıhergün
kullanıyorsanız,kireçgidermeişleminidaha
sıkyapınız.
Sorun Giderme
Sukaynatmacihazıısınmıyor;sıcaklıkgöster-
gesi5yanmıyorsa.
ÆAşırıısınmakontrolüdevreyegirmiştir.

● Cihazıyenidenaçabilmekiçinbirkaçdakika
sürahinin1soğumasınıbekleyin.
Ünitesukaynamanoktasınagelmeden
kapanıyorsa.
ÆCihazdaçokfazlakireçbirikmiştir.

● Sürahiyitalimatlardoğrultusundakireçten
arındırınız.
TWK86_MASTER_SLIM.indd 55 23.10.2013 09:59:32

Sorular & cevaplar

Bosch TWK8611P hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch TWK8611P hakkında bir soru sorun

Bosch TWK8611P ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch TWK8611P kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch TWK8611P ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.