Bosch TWK1201N kılavuzu

AşağıdaBosch TWK1201N için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Sı Isıtıcısı
  • Model/isim: TWK1201N
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Çek, Slovakça, Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Fince, Macar, İsveç, Norveç, Türk

İçindekiler

Sayfa: 22
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 23
Kullaným kýlavuzunu lütfen itinalý bir
þekilde okuyunuz, verilen bilgi ve
talimatlara uyunuz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz.
Bu çalýþtýrma talimatlarý çeþitli modeller için
geçerlidir.
Güvenlik bilgisi
Bu cihaz, evde kullanýlmak için veya ev türü
kullanýmlar için tasarlanmýþtýr ve ticari
kullaným için uygun deðildir.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným,
örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik veya
çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca
pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri
mesken tertibatlarýnýn misafirlerinin
kullanýmýný kapsar.
Elektrik çarpma riski
Cihazý yalnýzca tip levhasýnda verilen bilgilere
uygun olarak elektriðe baðlayýp çalýþtýrýn.
Kablo veya cihaz hasarlýysa kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. Fiziksel
duyu algýlamasý veya ruhsal açýdan yetersiz
olan, deneyimsiz ve bilgisiz insanlarýn,
kontrol edilene kadar veya cihaz kullanýmý
hakkýnda güvenlik açýsýndan yetkili insanlar
tarafýndan bilgilendirilinceye kadar, cihazý
kullanmalarýna izin vermeyin (çocuklar dahil)
Cihazý açýkken gözetimsiz býrakmayýn.
Cihazý temizlemeden, odadan çýkmadan
veya bir arýza belirmeden önce her zaman
ana fiþi çekin. Yaralanmalarý önlemek için,
cihazýn onarýmý (örneðin hasarlý elektrik
kordonunu deðiþimi), yalnýzca yetkili müþteri
servisimiz tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Önemli
Cihazý yalnýzca Type WK10 olarak
tanýmlanan taban ile kullanýn.
Yalnýzca su ýsýtýn; çorba veya süt ýsýtmayýn
Çay veya kahve gibi içecekler su haznesinin
rengini deðiþtirecektir.
Su ýsýtýcýnýz
Lütfen gösterilen sayfayý çevirin!
a Kapaðýn açýlmasý için kanca
b Açma/Kapama düðmesi
Üst AÇIK (I), alt KAPALI (0)
c Paslanmaz çelik tabanlý su haznesi
d Paslanmaz çelik su haznesi
e Iþýklý çalýþma göstergesi
f Su seviyesi göstergesi
g Kablo saklamalý taban
Cihazý ilk defa kullanmadan
önce
Su ýsýtýcýnýzý temizlemek için, temiz su ile
max iþaretine kadar doldurun ve suyu
kaynatýn. Bu iþlemi 2 defa tekrarlayýn.
Cihazý ilk defa kullanýyorsanýz, 1 yemek
kaþýðý sirke ekleyin.
Su kaynatma
Cihazý boþken çalýþtýrmayýn cihaz aksi
takdirde zarar görebilir.
Asla su doldururken MAX iþaretini
geçmeyin. Cihazý çalýþtýrmadan, mutlaka
kapaðýný kapatýn, yoksa otomatik kapanma
devreye girmeyecektir.
Sýcak suyla yanma riski!
Cihaz çalýþýrken veya kapak çok sýcakken,
açmayýn. Suyu yeniden doldurmadan
önce, cihazý 5 dakika soðumaya býrakýn.
Cihazýn kapaðýný açýn ve su seviyesi
göstergesine dikkat ederek doldurun
Asla MAX iþaretini geçmeyin, aksi
taktirde kaynayan su taþar ve yanma riski
oluþur.
Kapaðý yeniden kapatýn ve cihazý
çalýþtýrýn. Cihazý yalnýzca kuru bir zemine
yerleþtirin ve çalýþtýrýn.
Zemin ýslaksa
— elektrik fiþini çekin,
— tabaný ve cihazýn altýný bir bezle
kurutun,
— elektrik fiþini yeniden takýn.
Açma/kapama düðmesine basýnýz. Cihaz
ýsýnmaya baþlar ve gösterge ýþýðý yanar.
Cihaz tabana tam yerleþtirilmediðinde
çalýþmaz.
Su ýsýtýcýsý farklý nedenlerden dolayý
kapanabilir:
— su kaynayýnca,
— su ýsýtýcý tabanýndan kaldýrýldýðýnda,
— su ýsýtýcý içinde su olmadýðý halde cihaz
açýldýðýnda.
tr
EEE yönetmeliðine uygundur
Sayfa: 23
24 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Temizlik ve kireç çözme
Elektrik çarpmasý risk
Cihazý veya tabaný asla suya daldýrmayýn
veya bulaþýk makinesine koymayýn! Buharlý
temizleyici kullanmayýnýz.
Elektrik fiþini prizden çekiniz.
Su haznesinin kirecini sirke veya uygun
bir kireç çözücü ile çözün. Sert ya da
aþýndýrýcý deterjanlar kullanmayýnýz.
Tekrar kullanmadan önce cihazý temiz
suyla birkaç defa durulayýn.
Düzenli kireç çözme
— cihazýn kullaným ömrünü uzatýr,
— cihazýnýzýn daima doðru çalýþmasýný
saðlar,
— kaynama süresini azaltýr,
— enerji tasarrufu saðlar.
Cihazda oluþan kireci sirke veya uygun bir
kireç çözücü ile temizleyin.
Cihazý MAX iþaretine kadar su ile
doldurun ve kaynama noktasýna getirin.
Sonra yaklaþýk 1 fincan sirke ekleyin ve
birkaç saat bekleyin
Veya üretici talimatlarý doðrultusunda
kireç çözücü kullanýn, içerisinde kimyasal
kireç çözücü varsa cihazý asla kaynama
noktasýna getirmeyin.
Temiz suyla cihazý birkaç defa durulayýn
Dikkat: Kireç tortusunu asla sert cisimlerle
çýkarmaya çalýþmayýn, aksi halde cihazýn
contasý hasar görebilir.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yutdýþýndaki mümessillik-
lerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususuda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ
vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu
garantiden yararlanabilmek için, cihazý satýn
aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þattýr.
tr
Deðiþiklikler mümkündür.

Sorular & cevaplar

Bosch TWK1201N hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch TWK1201N hakkında bir soru sorun

Bosch TWK1201N ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch TWK1201N kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch TWK1201N ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.