Bosch Rotak 40 kılavuzu

AşağıdaBosch Rotak 40 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Motorlu Biçme Makinesi
  • Model/isim: Rotak 40
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 47
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
48 | Türkçe
tr
Güvenlik Talimat
Dikat! Aşağdaki talimat dikkatle okuyun. Bahçe
aletinin usulüne uygun olarak kullanmn ve
kumanda elemanlarnn işlevlerini tam olarak
öğrenin. Bu kullanm klavuzunu ileride başvurmak
üzere güvenli bir yerde saklayn.
Resimli semboller hakknda açklamalar
Genel tehlike uyars.
Kullanm klavuzunu tam olarak okuyun.
Çalşrken yaknnzda bulunan kişilerin
etrafa savrulabilicek yabanc cisimler
tarafndan yaralanmamas için gerekli
önlemleri aln.
Çalşrken çevrenizdeki kişileri bahçe
aletinden güvenli bir uzaklkta tutun.
Keskin bçak(lar). El ve ayak
parmaklarnzn kaybndan kendinizi
koruyun.
Aletle ilgili değildir.
Ayarlama veya temizlik işlemleri yapmadan
önce, kablo skştğnda ve aleti ksa süre
için de olsa denetiminiz dşnda
brakmadan önce bahçe aletini kapatn ve
şebeke bağlant fişini prizden çekin. Akm
kablosunu kesici bçaklardan uzak tutun.
Bahçe aletinin herhangi bir parçasn
tutmadan önce, bütün parçalarn tam
olarak durmasn bekleyin. Bahçe aleti
kapandktan sonra da bçaklar bir süre
serbest dönüşte dönerler ve yaralanmalara
neden olabilirler.
Bu bahçe aletini yağmur altnda
kullanmayn ve yağmur altnda brakmayn.
Elektrik çarpmasna karş kendinizi
koruyun.
Bağlant kablosunu kesici bçaklardan uzak
tutun.
Kullanm
f Çocuklarn veya bu talimat okumamş kişilerin
bahçe aletini kullanmasna hiçbir zaman izin
vermeyin. Ulusal güvenlik yönetmelikleri baz
ülkelerde bu aleti kullanma yaşn kstlamaktadr.
Kullanm dşndaki bahçe aletini çocuklarn
erişemeyeceği bir yerde saklayn.
f Bu bahçe aleti; fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenekleri kstl, yetersiz deneyime ve/veya eksik
bilgiye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafndan
kullanlmaya uygun değildir. Bu kişiler aleti ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde
veya onlardan bahçe aletinin nasl kullanlacağ
hakknda talimat alarak kullanabilirler.
Çocuklarn bahçe aleti ile oynamamasna dikkat
edilmelidir.
f Yaknnzda başkalar, özellikle de çocuklar ve evcil
hayvanlar varken hiçbir zaman biçme yapmayn.
f Bu aleti kullananlar başkalarnn başna gelebilecek
kazalardan veya bunlarn özel mülkiyetinde
bulunan mallarda meydana gelebilecek
hasarlardan sorumludur.
f Bahçe aletini çplak ayakla veya açk sandaletlerle
kullanmayn. Sağlam iş ayakkablar ve uzun
pantolon kullann.
f İşleyeceğiniz yüzeyi dikkatli biçimde inceleyin ve
taş, dal, tel, kemik ve benzeri yabanc nesneleri
temizleyin.
f Aleti kullanmaya başlamadan önce daima
bçaklarn, bçak cvatalarnn veya kesme
modülünün aşnmş veya hasarl olup olmadğn
kontrol edin. Balanssz çalşmay önlemek için
aşnmş veya hasar görmüş bçaklar ve bçak
cvatalarn her zaman takm halinde değiştirin.
f Sadece gün şğnda veya iyi aydnlatma
koşullarnda biçme yapn.
f Bahçe aletini mümkün olduğu kadar slak çimlerde
kullanmayn.
f Her zaman sakin çalşn, acele etmeyin.
f Bahçe aletini arzal koruma donanmlaryla,
kapaklarla ve örneğin çarpma emniyeti ve/veya çim
tutma selesi gibi emniyet donanmlar olmadan
kullanmayn.
f Meyilli yüzeylerde çalşmak tehlikeli olabilir.
– Çok meyilli yüzeylerde biçme yapmayn.
– Meyilli yüzeylerde veya slak çimlerde yere
sağlam basmaya dikkat edin.
– Dik yüzeylerde her zaman enine biçme yapn,
aşağ yukar yapmayn.
– Dik yerlerde yön değiştirirken özellikle dikkatli
olun.
– Geriye doğru giderken veya bahçe aletini
çekerken çok dikkatli olun.
– Biçme yaparken bahçe aletini daima öne doğru
itin ve hiçbir zaman kendinize doğru çekmeyin.
f Taşmak için bahçe aletini devirdiğinizde, çimle
kapl olmayan yüzeylerden geçerken ve bahçe
aletini çim alanlarna getirir götürürken bçaklarn
duruyor olmas gerekir.
f Uzun çimlerin bulunduğu yerlerde start için gerekli
olmas haricinde motoru çalştrrken bahçe aletini
devirmeyin. Buna zorunlu olduğunuz durumlarda,
kullancnn karşsndaki taraf tutamağa bastrmak
suretiyle gerektiğinden fazla kaldrmayn. Bahçe
aletini brakrken ellerinizin tutamakta olmasna
dikkat edin.
f Bahçe aletini kullanm klavuzunda belirtildiği gibi
çalştrn ve ayaklarnzn dönen bçaklardan yeterli
uzaklkta olmasna dikkat edin.
f Ellerinizi ve ayaklarnz aletin dönen parçalarnn
yaknna getirmeyin.
f Bahçe aleti ile çalşrken aletin atma bölgesinden
yeterli uzaklkta durun.
f Motor çalşr durumda iken bahçe aletini hiçbir
zaman kaldrmayn veya taşmayn.
f Akm ve uzatma kablosunu bçaktan uzak tutun.
Bçak kabloya hasar verebilir ve sizi gerilim
altndaki parçalarla temasa getirebilir. Dikkat,
elektrik çarpma tehlikesi vardr.
Şu durumlarda şebeke fişini prizden çekin:
– bahçe aletinin yanndan ayrlrken,
– blokajlar giderirken,
– bahçe aletini kontrol ederken, temizlerken veya
kendinde bir çalşma yaparken,
– yabanc bir nesneye çarptğnzda. Hemen
bahçe aletinde bir hasar olup olmadğn
kontrol edin ve gerekiyorsa onarma yollayn,
– bahçe aleti alşlmşn dşnda titreşim yapmaya
başlaynca (hemen kontrol edin).
Akm bağlants
f Keskin bçaklarn alannda meşgul olurken veya
çalşrken daima bahçe eldivenleri kullann.
f Akm kaynağnn gerilimi aletin tip etiketinde
belirtilen gerilime uygun olmaldr.
f Bu aletin sadece 30 mA’lik hatal akm koruma
şalteri ile sigortalanmş bir prize bağlanmas
tavsiye olunur.
f Bu aletin kablosunu değiştirirken sadece üretici
tarafndan öngörülen şebeke bağlant kablolarn
kullann; sipariş numaras ve tip için kullanm
klavuzuna bakn.
f Şebeke fişini hiçbir zaman slak elle tutmayn.
f Şebeke bağlant kablosunu veya uzatma kablosunu
krmayn, ezmeyin veya aleti bunlarn üzerinden
geçirmeyin, aksi takdirde hasar görebilirler.
Kabloyu scaktan, yağdan ve keskin kenarl
cisimlerden koruyun.
f Uzatma kablosu kullanm klavuzunda belirtilen
kesite sahip olmal ve püskürme suyuna karş
korunmal olmaldr. Fiş bağlants suya
girmemelidir.
Bakm
f Keskin bçaklarn alannda meşgul olurken veya
çalşrken daima bahçe eldivenleri kullann.
f Çit kesme makinesini güvenli bir durumda
kullanabilmek için bütün somunlarn, cvatalarn ve
pimlerin yerlerine iyice oturmasn sağlayn.
STOP
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 48 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Sayfa: 48
Türkçe | 49
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
f Çim toplama selesinin aşnmş olup olmadğn
düzenli aralklarla kontrol edin.
f Bahçe aletini kontrol edin ve güvenlik önlemi
olarak aşnmş veya hasar görmüş parçalar
değiştirin.
f Yenilenen parçalarn orijinal Bosch ürünü
olduğundan emin olun.
Elektrik güvenliği
f Dikkat! Bakm ve temizlik işlerinden önce aleti
kapatn ve fişi prizden çekin. Akm kablosu hasar
görürse, kesilirse veya sarlrsa da aynsn yapn.
f Bahçe aleti kapatldktan sonra da bçaklar birkaç
saniye serbest dönüşte dönerler.
f Dikkat –Dönmekte olan kesici bçağa
dokunmayn.
Bahçe aletiniz güvenlik sağlamak üzere koruyucu
izolasyonludur ve topraklama gerektirmez. İşletme
gerilimi 230 V AC, 50 Hz’dir (AB üyesi olmayan ülkeler
için tipe göre 220 V, 240 V). Sadece bahçe aletinizle
kullanlmaya müsaadeli uzatma kablosu kullann. Bu
konudaki bilgileri yetkili müşteri servisinden
alabilirsiniz.
Bu aletle sadece H05VV-F, H05RN-F veya IEC (60227
IEC 53, 60245 IEC 57) tipi uzatma kablosu
kullanlabilir.
Aleti uzatma kablosu ile kullanyorsanz, sadece şu
kesitli kablolar kullanmalsnz:
– 1,0 mm2
: maksimum uzunluk 40 m
– 1,5 mm2
: maksimum uzunluk 60 m
– 2,5 mm2
: maksimum uzunluk 100 m
Uyar: Bir uzatma kablosu kullanlrken, bu kablo –
güvenlik talimatnda belirtildiği gibi – fiş üzerinden
elektrik sisteminize bağl bir koruyucu iletkene sahip
olmald.
Emin olmadğnz durumlarda eğitimli bir elektrik
teknisyenine veya en yaknnzdaki Bosch servis
temsilcisine danşn.
f DİKKAT: Usulüne uygun olmayan uzatma
kablolar tehlikeli olabilir. Uzatma kablosu, fiş ve
kuplaj su szdrmaz ve açk havada kullanlmaya
müsaadeli olmaldr.
Güvenliği artrmak için maksimum 30 mA’lik hatal
akml bir FI-Şalterin (RCD) kullanlmas tavsiye olunur.
Bu FI-Şalteri her kullanmdan önce kontrol edilmelidir.
Bağlant kablosu hasar görecek olursa sadece yetkili
Bosch servis atölyesinde onarlmaldr.
İngiltere’de satlmayan ürünler için uyar:
DİKKAT: Güvenliğiniz için bahçe aletinize monte
edilmiş olan fişin bağlant kablosuna bağlanmas
gereklidir. Uzatma kablosunun kuplaj püskürme
suyuna karş korunmal olmal, kauçuktan yaplmş
olmal veya kauçuk kapl olmaldr. Uzatma kablosu bir
gerginlik giderme tertibat ile kullanlmaldr.
Bağlant kablosunun hasarl olup olmadğ düzenli
aralklarla kontrol edilmeli ve sadece kusursuz
durumda kullanlmaldr.
Semboller
Aşağdaki semboller kullanm klavuzunu okumak ve
anlamak için önemlidir. Bu sembolleri ve anlamlarn
zihninize iyice yerleştirin. Sembollerini doğru
yorumlamak size bahçe aletini daha iyi ve daha güvenli
kullanmada yardmc olur.
Usulüne uygun kullanm
Bu bahçe aleti özel alanlarda çim biçme için
tasarlanmştr.
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Sembol Anlam
Hareket yönü
Koruyucu eldiven kullann
Ağrlğ
Açma
Kapama
Müsaade edilen davranş
Yasak işlem
Akesesuar/Yedek parça
Çim biçme makinesi Rotak 40 Rotak 43
Ürün kodu 3 600 H81 C.. 3 600 H81 D..
Giriş gücü W 1700 1800
Bçak genişliği cm 40 43
Kesme yüksekliği mm 20 –70 20 – 70
Çim toplama selesi hacmi l 50 50
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 13,4 13,5
Koruma snf /II /II
Seri numaras bahçe aletindeki tip etiketine bakn
Veriler 230 Volt’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farkl gerilimlerde ve farkl ülkelere özgü tiplerde bu
veriler değişebilir.
Lütfen bahçe aletinizin tip etiketindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir.
Kapama işlemleri srasnda ksa süreli gerilim düşmeleri olabilir. Elverişsiz şebeke koşullarnda diğer aletler
etkilenebilir. 0,36 Ohm’den daha küçük şebeke empedanslarnda hatalar ortaya çkmaz.
Gürültüye ait ölçme değerleri 2000/14/AT’ye göre belirlenmektedir
(1,60 m yükseklik, 1 m mesafe).
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir:
Ses basnc seviyesi
Gürültü emisyonu seviyesi
Tolerans K
Koruyucu kulaklk kullann!
dB(A)
dB(A)
dB
85
94
=2
85
94
=2
Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplam) EN 60335’e göre
belirlenmektedir:
Titreşim emisyon değeri ah
Tolerans K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 49 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Sayfa: 49
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
50 | Türkçe
Uygunluk beyan
Ürün kategorisi: 32
Resmen tannmş merkez:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.08.2010
Montaj ve işletim
Hata arama
Müşteri servisi ve müşteri
danşmanlğ
www.bosch-garden.com
Lütfen bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde
bahçe aletinin tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün
kodunu belirtiniz.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Bahçe aletlerini evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektronik ve elektrikli aletlere ilişkin
2002/96/AT syl Avrupa yönetmeliği ve
bu yönetmeliğin ulusal hukuka uyarlanmş
hükümleri uyarnca kullanm ömrünü
tamamlamş elektronik ve elektrikli aletler
ayr ayr toplanmak ve çevre dostu tasfiye amacyla geri
kazanm merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanmlanana ürünün aşağdaki
norm veya normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: 2004/108/AT,
2006/42/AT, 2000/14/AT yönetmelik hükümleri uyarnca EN 60335.
2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi
Uyumluluk değerlendirme yöntemi ek VI uyarnca.
dB(A) 96 96
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
İşlemin amac Şekil
Teslimat kapsam 1
Tutamak kolunun taklmas 2
Çim tutma selesinin taklmas 3
Çim tutma selesinin taklmas/çkarlmas 3
Kesme yüksekliğinin ayarlanmas 4
Uzatma kablosunun taklmas 5
Açma 5
Kapama 5
Çalşrken dikkat edilecek hususlar 5 – 6
Bçaklarn bakm 7
Aksesuar seçimi 8
STOP
Hata göstergesi Olas neden Giderilme yolu
Motor çalşmyor Şebeke gerilimi yok Kontrol edin ve açn
Şebeke prizi arzal Başka bir priz kullann
Uzatma kablosunda hasar var Kabloyu kontrol edin ve hasarl ise değiştirin
Sigorta atmş durumda Sigortay değiştirin
Çimler çok uzun Daha büyük bir kesme yüksekliği ayarlayn ve
başlangç yükünü azaltmak için bahçe aletini
devirin
Motor koruma sistemi devreye girmiş
durumda
Motoru soğutun ve daha büyük kesme
yüksekliği ayarlayn
Bahçe aleti kesintili
olarak çalşyor
Uzatma kablosunda hasar var Kabloyu kontrol edin ve hasarl ise değiştirin
Bahçe aletinin içindeki kablo sisteminde
hata var
Müşteri servisine başvurun
Motor koruma sistemi devreye girmiş
durumda
Motoru soğutun ve daha büyük kesme
yüksekliği ayarlayn
Bahçe aleti
düzensiz kesme izi
brakyor
ve/veya
Motor ağr çalşyor
Kesme yüksekliği çok düşük Daha büyük kesme yüksekliği ayaralayn
Bçaklar körelmiş Bçak değiştirme
Tkanma olabilir Bahçe aletinin alt tarafn kontrol edin ve
gerekiyorsa temizleyin (daima bahçe
eldivenleri kullann)
Bçaklar yanlş taklmş Bçaklar doğru takn
Bahçe aleti
açldktan sonra
bçak dönmüyor
Bçaklarn dönmesi çim tarafndan
engelleniyor
Bahçe aletini kapatn
Tkanmaya giderin (daima bahçe eldivenleri
kullann)
Bçak somunu/-cvatas gevşek Bçak somununu/-cvatasn skn (17 Nm)
Aşr titreşim ve
gürültü var
Bçak somunu/-cvatas gevşek Bçak somununu/-cvatasn skn (17 Nm)
Bçaklar hasarl Bçak değiştirme
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 50 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM

Sorular & cevaplar

Bosch Rotak 40 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch Rotak 40 hakkında bir soru sorun

Bosch Rotak 40 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch Rotak 40 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch Rotak 40 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.