Bosch PST 700 E kılavuzu

AşağıdaBosch PST 700 E için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Testere
  • Model/isim: PST 700 E
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, İtalyan, İsveç, Fransız, İspanyolca, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Lehçe, Rus, Çek, Romen, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 55
56 | Türkçe
2 609 005 186 | (1.7.11) Bosch Power Tools
f Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv, gaz veya
tozlarn bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çalşmayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarn tutuş-
masna neden olabilecek kvlcmlar çkarrlar.
f Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar ve başkalarn
uzaktatutun.Dikkatinizdağlacakolursaaletinkontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
f Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymaldr. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmş
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f Borular, kalorifer petekleri, stclar ve buzdolaplar
gibi topraklanmş yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçnn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Aleti yağmur altnda veya nemli ortamlarda
brakmayn. Suyun elektrikli el aleti içine szmas elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
f Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşmayn,
kabloyukullanarakasmaynveyakablodançekerekfişi
çkarmayn. Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Hasarl veya dolaşmş kablo elektrik çarpma
tehlikesini artrr.
f Bir elektrikli el aleti ile açk havada çalşrken, mutlaka
açk havada kullanlmaya uygun uzatma kablosu
kullann. Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
f Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalştrlmas
şartsa, mutlaka arza akm koruma şalteri kullann.
Arza akm koruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
Kişilerin Güvenliği
f Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanz, aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayn. Aleti
kullanrken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara
neden olabilir.
f Daima kişisel koruyucu donanm ve bir koruyucu
gözlük kullann. Elektrikli el aletinin türü ve kullanmna
uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi koruyucu donanm
kullanm yaralanma tehlikesini azalttr.
f Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn. Akm ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alp
taşmadanönceelektrikli elaletininkapalolduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz şalter üzerinde
dururken taşrsanz ve alet açkken fişi prize sokarsanz
kazalara neden olabilirsiniz.
f Elektrikli el aletini çalştrmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarlar aletten çkarn. Aletin dönen parçalar
içinde bulunabilecek bir yardmc alet yaralanmalara
neden olabilir.
f Çalşrken bedeniniz anormal durumda olmasn.
Çalşrken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her
zamankoruyun.Busayedealetibeklenmedikdurumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve
tak takmayn. Saçlarnz, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin hareketli
parçalar tarafndan tutulabilir.
f Toz emme donanm veya toz tutma tertibat
kullanrken, bunlarn bağl olduğundan ve doğru
kullanldğndan emin olun. Toz emme donanmnn
kullanm tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve bakm
f Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz işe uygun
elektrikli el aletleri kullann. Uygun performansl
elektrikli el aleti ile, belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
f Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayn.
Açlp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarlmaldr.
f Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çkarmadan önce, herhangi bir aksesuar
değiştirirken veya aleti elinizden brakrken fişi
prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlşlkla
çalşmasn önler.
f Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini çocuklarn
ulaşamayacağ bir yerde saklayn. Aleti kullanmay
bilmeyen veya bu kullanm klavuzunu okumayan
kişilerin aletle çalşmasna izin vermeyin. Deneyimsiz
kişiler tarafndan kullanldğnda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.
f Elektrikli el aletinizin bakmn özenle yapn. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadğn,
hareketli parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadklarn, parçalarn
hasarl olup olmadğn kontrol edin. Aleti kullanmaya
başlamadan önce hasarl parçalar onartn. Birçok iş
kazas elektrikli el aletlerinin kötü bakmndan kaynaklanr.
f Kesiciuçlardaimakeskinvetemiztutun.Özenlebakm
yaplmş keskin kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat kullanm olanağ
sağlarlar.
f Elektriklielaletini,aksesuar,uçlarvebenzerlerini,bu
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullann. Bu
srada çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dikkate aln.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alann
dşnda kullanlmas tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
f Elektriklielaletinizisadeceyetkilipersoneleveorijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartn. Bu sayede
aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 56 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Sayfa: 56
Türkçe | 57
Bosch Power Tools 2 609 005 186 | (1.7.11)
Dekupaj testereleri için güvenlik
talimat
f Alet ucunun görünmeyen elektrik kablolarna veya
aletin kendi şebeke bağlant kablosuna rastlama
olaslğ bulunan işleri yaparken elektrikli el aletini
izolasyonlu tutamağndan tutun. Gerilim ileten
kablolarla temas elektrikli el aletinin metal parçalarn da
elektrik akmna maruz brakabilir ve elektrik çarpmasna
neden olabilir.
Diğer güvenlik talimat ve uyarlar
f Ellerinizikesmeyaplanyerdenuzaktutun.İşparçasn
alttan kavramayn. Testere bçağ ile temas
yaralanmalara neden olabilir.
f Aleti daima çalşr durumda iş parçasna temas ettirin.
Aksi takdirde dişler iş parçasna taklabilir ve geri tepme
kuvveti oluşabilir.
f Kesme yaparken taban levhasnn yerine sağlam
biçimdeoturmasnadikkatedin.Açlandrlanbirtestere
bçağ krlabilir veya geri tepme kuvveti oluşturabilir.
f İşinizbittiktensonraaletikapatnvetesterebçağtam
olarak durduktan sonra kesme yerinden çkarn. Bu
yollageritepmekuvvetininoluşmasnengellersinizvealeti
güvenli bir biçimde elinizden brakabilirsiniz.
f Sadece hasar görmemiş, kusursuz testere bçaklar
kullann. Bükülmüş veya körelmiş testere bçaklar krla-
bilir, kesme işlemini olumsuz yönde etkileyebilir veya geri
tepme kuvvetlerinin ortaya çkmasna neden olabilirler.
f Aleti kapattktan sonra testere bçağn yan taraftan
bastrarak frenlemeyin. Testere bçağ hasar görebilir,
krlabilir veya bir geri tepme kuvveti oluşabilir.
f Görünmeyen ikmal hatlarn tespit etmek üzere uygun
tarama cihazlar kullann veya mahalli ikmal
şirketlerinden yardm aln. Elektrik kablolaryla temas
yanklara ve elektrik çarpmasna neden olabilir. Bir gaz
borusuna hasar vermek patlamalar ortaya çkarabilir. Bir
su borusuna girmek maddi hasara veya elektrik
çarpmasna neden olabilir.
f İş parçasn emniyete aln. Bir germe tertibat veya
mengene ile sabitlenen iş parças elle tutmaya oranla daha
güvenli tutulur.
f Elinizden brakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasn bekleyin. Alete taklan uç skşabilir ve
elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma yapmadan
önce her defasnda fişi prizden çekin.
f Alete takmadan önce testere bçağ şaftn temizleyin.
Kirli bir şaft güvenli biçimde tespit edilemez.
f Testere bçağnn yerine skca oturup oturmadğn
kontroledin.Gevşektesterebçağdşarfrlayabilirvesizi
yaralayabilir.
f Testere bçağ öngörülen kesme işlemi için gerekli
olduğundan daha uzun olmamaldr. Dar kavisli kesme
işleri için ince testere bçaklar kullann.
f Malzeme içinden çkarlrken testere bçağ skşacak
olursa, testere bçağ yuvasn hafifçe öne itin (maks.
2 mm).
f Kurşun içeren boya, baz ahşap türleri, mineraller ve
metallerin tozlar sağlğa zararl olabilir ve alerjik
reaksiyonlara, solunum yolu hastalklarna ve/veya
kansere yol açabilir. Asbest içeren malzemeler sadece
uzmanlar tarafndan işlenebilir.
– Mümkünolduğukadarişlediğinizmalzemeyeuygunbir
toz emme tertibat kullann.
– Çalşma yerinizi iyi bir biçimde havalandrn.
– P2 filtre snf filtre takl soluk alma maskesi
kullanmanz tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik
hükümlerine uyun.
f Çalştğnz yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar
kolayca alevlenebilir.
f Şebeke gerilimine dikkat edin! Akm kaynağnn
gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki
verilere uygun olmaldr. 230 V ile işaretlenmiş
elektrikli el aletleri 220 V ile de çalştrlabilir.
f Gövdeye monte edilmiş olan koruyucu kol (baknz:
Şekil 13, sayfa 67) çalşma esnasnda yanlşlkla
testere bçağna temas önler ve çkarlmamaldr.
f Ahşap, yonga levha, yap malzemesi ve benzerlerinde
kesme yapmadan önce her defasnda malzeme içinde
çivi, vida ve benzeri nesnelerin bulunup bulunmadğn
kontrol edin ve gerekiyorsa bunlar çkarn.
f Malzeme içine dalma yönteminde sadece ahşap, alç
kartonvebenzeriyumuşakmalzemekullann.Malzeme
içine dalmal kesme işlerinde sadece ksa testere
bçaklar kullann.
f Elektrikli el aletini yaptğnz işe uyarlayn. Örneğin
metalleri işlerken veya dar kavisli kesme yaparken
strok saysn düşürün.
f Kaln ahşaptaki uzun ve düz kesme işlerinde (>40 mm)
kesme hatt düz olmayabilir. Bu gibi işlemleri daha hassas
biçimde yapmak için bir Bosch daire testeresi kullanlmas
tavsiye olunur.
f Küçük veya ince iş parçalarn işlerken her zaman
sağlam bir zemin veya bir kesme istasyonu (Bosch
PLS 300) kullann.
f Olağan dş kullanm koşullarnda mümkün olduğu
kadar bir emici tertibat kullann. Havalandrma
aralklarn sk sk basnçl hava ile temizleyin ve
devreye hatal akm koruma şalteri (FI şalteri)
bağlayn. Metaller işlenirken elektrikli el aletinin içinde
iletken tozlar birikebilir. Ve bu da elektrikli el aletinin
koruyucu izolasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir.
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 57 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Sayfa: 57
58 | Türkçe
2 609 005 186 | (1.7.11) Bosch Power Tools
Semboller
Aşağdaki semboller kullanm klavuzunun okunmas ve
anlaşlmasiçinönemlidir.Sembolleriveanlamlarnzihninize
iyiceyerleştirin.Sembollerindoğru yorumuelektriklielaletini
daha iyi ve daha güvenli kullanmanza yardmc olur.
Teslimat kapsam
Dekupaj testeresi.
Kesmehattkontrolü “CutControl”,talaşkorumaemniyeti,uç
ve şekli gösterilen diğer aksesuar standart teslimat
kapsamnda değildir.
Aksesuarn bütününü aksesuar programmzda bulabilirsiniz.
Usulüne uygun kullanm
Bu alet; sağlam ve sabit bir zeminde ahşap, plastik, metal,
seramik levha ve lastik malzemede kesme ve içten kesme
işleriiçingeliştirilmiştir.Bualetaynzamandadüzkesmeişleri
ve 45°’ye kadar gönyeli kesme işlerine de uygundur. Testere
bçağ tavsiyelerine uyun.
Teknik veriler
Ürünün teknik verileri sayfa 60’eki tabloda belirtilmektedir.
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farkl
gerilimlerde ve farkl ülkelere özgü tiplerde bu veriler
değişebilir.
Lütfenelektriklielaletinizintipetiketiüzerindekiürünkoduna
dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir.
Sembol Anlam
PST700E:Otomatikelektronikayar
sistemli dekupaj testeresi
Gri işaretli alan: Tutamak
(izolasyonlu tutma yüzeyi)
Bütün güvenlik talimatve uyarlarn
okuyun
Elektrikli el aletinin kendinde bir
çalşma yapmadan önce her
defasnda şebeke fişini prizden
çekin
Koruyucu eldiven kullann
Ek bilgiler
Hareket yönü
Reaksiyon yönü
Bir sonraki işlem adm
Yasak işlem
Doğru sonuç
Emme
Talaş üfleme tertibat
Açma
Kapama
Açma/kapama şalterini tespit edin
Küçük strok says
Büyük strok says
Metalleri keserken kesme hattna
soğutma veya yağlama maddesi
sürün
Ürün kodu (10 haneli)
P1 Giriş gücü
n0 Boştaki strok says
Maks. kesme derinliği
Ahşapta
Alüminyum
Metal
Yonga levha
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e
göre
/II Koruma snf sembolü II
(tam izolasyonlu)
LpA Ses basnc seviyesi
LwA Gürültü emisyonu seviyesi
K Tolerans
ah Toplam titreşim değeri
Sembol Anlam
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 58 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Sayfa: 58
Türkçe | 59
Bosch Power Tools 2 609 005 186 | (1.7.11)
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanmlanan
ürünün aşağdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz: 2004/108/AT, 2006/42/AT yönetmelik
hükümleri uyarnca EN 60745.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/AT):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Gürültü/Titreşim bilgisi
Ürünün ölçüm değerleri sayfa 60’deki tabloda
belirtilmektedir.
Toplam gürültü ve titreşim değeri (üç yönün vektör toplam)
EN 60745’e göre tespit edilmektedir.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre
normlandrlmş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve
elektrikli el aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine
uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanm
alanlarn temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanm
alanlarnda kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi belirtilen
değerden farkl olabilir. Bu da toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin
kapal olduğu veya çalştğ halde kullanlmadğ süreler de
dikkate alnmaldr. Bu, toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri aln. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçlarn bakm,
ellerin scak tutulmas, iş aşamalarnn organize edilmesi.
Montaj ve işletim
Bakm ve temizlik
f İyi ve güvenli bir biçimde çalşabilmek için elektrikli el
aletini, havalandrma aralklarn ve uç kovann temiz
tutun.
Testere bçağ yuvasn düzenli aralklarla temizleyin. Bunu
yapmak için testere bçağn çkarn ve aleti hafifçe düz bir
zemine vurun.
Klavuz makaray düzenli aralklarla kontrol edin. Aşnan
klavuz makara yetkili bir Bosch servisinde değiştirilmelidir.
Klavuz makaray zaman zaman bir damla yağla yağlayn
(baknz: Şekil 14, sayfa 67).
Müşteri servisi ve müşteri
danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedek
parçalarna ait sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşler
ve yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün özellikleri,
buürününkullanmveayarişlemlerihakkndakisorularnzile
yedek parçalarna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka
aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanm merkezine
gönderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği ve bunun ulusal
hukuka uyarlanmş hükümleri uyarnca
kullanm ömrünü tamamlamş elektrikli ve
elektronik aletler ayr ayr toplanmak ve
çevre dostu tasfiye için geri dönüşüm
merkezine yollanmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
İşlemin amac Şekil Sayfa
Testere bçağnn taklmas 1 61
Testere bçağnn çkarlmas 2 61
Klavuz makara pozisyonunun
uyarlanmas 3 61
Talaş koruma emniyetinin taklmas 4 62
Kesme hatt kontrolünün “Cut Control”
taklmas ve kullanlmas 5 62
Emme donanmnn bağlanmas 6 63
Gönye açsnn ayarlanmas 7 63–64
Talaş üfleme tertibatnn açlmas 8 64
Açma/kapama 9 65
Elektrikli el aleti sadece çalşr durumda
iş parçasna yönlendirilmelidir 10 65
Malzeme içine dalarak kesme 11 66
Metal işlemede yağlama 12 66
Aksesuar seçimi – 68–69
İşlemin amac Şekil Sayfa
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 59 Friday, July 1, 2011 10:58 AM

Sorular & cevaplar

Bosch PST 700 E hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PST 700 E hakkında bir soru sorun

Bosch PST 700 E ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PST 700 E kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PST 700 E ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.