Bosch PSR 14,4 LI kılavuzu

AşağıdaBosch PSR 14,4 LI için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: PSR 14,4 LI
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan, , Lehçe, Rus, Çek, Romen, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 119
120 | Türkçe
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar
Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elekt-
rik çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yara-
lanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride
kullanmak üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elekt-
rikli El Aleti” kavram, akm şebekesine bağl
(şebeke bağlant kablosu ile) aletlerle akü ile
çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
1) Çalşma yeri güvenliği
a) Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydn-
latn. Çalştğnz yer düzensiz ise ve iyi
aydnlatlmamşsa kazalar ortaya çkabilir.
b) Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv,
gaz veya tozlarn bulunduğu yerlerde
elektrikli el aleti ile çalşmayn. Elektrikli
el aletleri, toz veya buharlarn tutuşma-
sna neden olabilecek kvlcmlar
çkarrlar.
c) Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar
ve başkalarn uzakta tutun. Dikkatiniz
dağlacak olursa aletin kontrolünü kaybe-
debilirsiniz.
2) Elektrik Güvenliği
a) Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uy-
maldr. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin.
Koruyucu topraklanmş elektrikli el alet-
leri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik
çarpma tehlikesini azaltr.
b) Borular, kalorifer petekleri, stclar ve
buzdolaplar gibi topraklanmş yüzey-
lerle bedensel temasa gelmekten kaç-
nn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
c) Aleti yağmur altnda veya nemli ortam-
larda brakmayn. Suyun elektrikli el aleti
içine szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak
taşmayn, kabloyu kullanarak asmayn
veya kablodan çekerek fişi çkarmayn.
Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parça-
larndan uzak tutun. Hasarl veya dolaş-
mş kablo elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
e) Bir elektrikli el aleti ile açk havada
çalşrken, mutlaka açk havada kulla-
nlmaya uygun uzatma kablosu kullann.
Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda
çalştrlmas şartsa, mutlaka arza akm
koruma şalteri kullann. Arza akm ko-
ruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
3) Kişilerin Güvenliği
a) Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin,
elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tem-
po ve yöntemle yürütün. Yorgunsanz,
aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Aleti kullanrken bir anki dikkat-
sizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
b) Daima kişisel koruyucu donanm ve bir
koruyucu gözlük kullann. Elektrikli el ale-
tinin türü ve kullanmna uygun olarak; toz
maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi
koruyucu donanm kullanm yaralanma
tehlikesini azalttr.
c) Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn.
Akm ikmal şebekesine ve/veya aküye
bağlamadan, elinize alp taşmadan önce
elektrikli el aletinin kapal olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz
şalter üzerinde dururken taşrsanz ve alet
açkken fişi prize sokarsanz kazalara
neden olabilirsiniz.
UYARI
OBJ_BUCH-900-001.book Page 120 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sayfa: 120
Türkçe | 121
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
d) Elektrikli el aletini çalştrmadan önce
ayar aletlerini veya anahtarlar aletten
çkarn. Aletin dönen parçalar içinde
bulunabilecek bir yardmc alet yaralan-
malara neden olabilir.
e) Çalşrken bedeniniz anormal durumda
olmasn. Çalşrken duruşunuz güvenli
olsun ve dengenizi her zaman koruyun.
Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f) Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler
giymeyin ve tak takmayn. Saçlarnz,
giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parçalarndan uzak tutun. Bol
giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin
hareketli parçalar tarafndan tutulabilir.
g) Toz emme donanm veya toz tutma terti-
bat kullanrken, bunlarn bağl olduğun-
dan ve doğru kullanldğndan emin olun.
Toz emme donanmnn kullanm tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
4) Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve
bakm
a) Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz
işe uygun elektrikli el aletleri kullann.
Uygun performansl elektrikli el aleti ile,
belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
b) Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Açlp kapanamayan bir elekt-
rikli el aleti tehlikelidir ve onarlmaldr.
c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan
ve/veya aküyü çkarmadan önce, her-
hangi bir aksesuar değiştirirken veya
aleti elinizden brakrken fişi prizden
çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin
yanlşlkla çalşmasn önler.
d) Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde sak-
layn. Aleti kullanmay bilmeyen veya bu
kullanm klavuzunu okumayan kişilerin
aletle çalşmasna izin vermeyin. Dene-
yimsiz kişiler tarafndan kullanldğnda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.
e) Elektrikli el aletinizin bakmn özenle
yapn. Elektrikli el aletinizin kusursuz
olarak işlev görmesini engelleyebilecek
bir durumun olup olmadğn, hareketli
parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadk-
larn, parçalarn hasarl olup olmadğn
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlama-
dan önce hasarl parçalar onartn. Birçok
iş kazas elektrikli el aletlerinin kötü
bakmndan kaynaklanr.
f) Kesici uçlar daima keskin ve temiz
tutun. Özenle bakm yaplmş keskin
kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat
kullanm olanağ sağlarlar.
g) Elektrikli el aletini, aksesuar, uçlar ve
benzerlerini, bu özel tip alet için öngö-
rülen talimata göre kullann. Bu srada
çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dik-
kate aln. Elektrikli el aletlerinin kendileri
için öngörülen alann dşnda kullanlmas
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Akülü aletlerin özenli bakm ve kullanm
a) Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği
şarj cihaz ile şarj edin. Bir akünün şarjna
uygun olarak üretilmiş şarj cihaz başka bir
akünün şarj için kullanlrsa yangn
tehlikesi ortaya çkar.
b) Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngö-
rülen aküleri kullann. Başka akülerin
kullanm yaralanmalara ve yangnlara
neden olabilir.
c) Kullanlmayan aküyü büro ataçlar, ma-
deni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler,
vidalar veya metal nesnelerden uzak
tutun. Bunlar köprüleme yaparak kon-
taklara neden olabilir. Akü kontaklar
arasndaki bir ksa devre yanmalara veya
yangnlara neden olabilir.
d) Yanlş kullanm durumunda aküden sv
dşar szabilir. Bu sv ile temasa gelme-
yin. Yanlşlkla temasa gelirseniz su ile
iyice ykayn. Eğer sv gözlerinize gele-
cek olursa hemen bir hekime başvurun.
Dşar szan akü svs cilt tahrişlerine ve
yanmalara neden olabilir.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 121 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sayfa: 121
122 | Türkçe
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
6) Servis
a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili per-
sonele ve orijinal yedek parça kullanma
koşulu ile onartn. Bu sayede aletin gü-
venliğini sürekli hale getirirsiniz.
Matkaplar ve vidalama makineleri için
güvenlik talimat
f Çalşma esnasndan uç veya vidann
görünmeyen akm kablolarna temas etme
olaslğ bulunan işleri yaparken aleti
izolasyonlu tutamaklarndan tutun. Gerilim
ileten kablolarla temas, aletin metal
parçalarn gerilime maruz brakabilir ve bu
da elektrik çarpmasna neden olabilir.
f Görünmeyen şebeke hatlarn belirlemek
için uygun tarama cihazlar kullann veya
mahalli ikmal şirketinden yardm aln.
Elektrik kablolaryla kontak yangna veya
elektrik çarpmasna neden olabilir. Bir gaz
borusunun hasara uğramas patlamalara
neden olabilir. Su borularna giriş maddi
zarara yol açabilir.
f Aletle kullanlan uç bloke olacak olursa
elektrikli el aletini hemen kapatn. Geri
tepme kuvveti oluşturabilecek reaksiyon
momentlerine karş dikkatli olun. Uçlar şu
durumlarda bloke olur:
– Elektrikli el aleti aşr ölçüde zorlannca
veya
– İşlenen iş parças içinde açlanma yaparsa.
f Elektrikli el aletini skca tutun. Vidalar
taklp sökülürken ksa süreli yüksek
reaksiyon momentleri ortaya çkabilir.
f İş parçasn emniyete aln. Bir germe terti-
bat veya mengene ile sabitlenen iş parças
elle tutmaya oranla daha güvenli tutulur.
f Çalşma yerinizi daima temiz tutun.
Malzeme karşmlar özellikle tehlikelidir.
Hafif metal tozlar yanabilir veya patlayabilir.
f Elinizden brakmadan önce elektrikli el ale-
tinin tam olarak durmasn bekleyin. Alete
taklan uç skşabilir ve elektrikli el aletinin
kontrolünü kaybedebilirsiniz.
f Aküyü açmayn. Ksa devre tehlikesi vardr.
Aküyü sdan koruyun, örneğin sürekli
güneş şğndan ve ateşten. Patlama
tehlikesi vardr.
f Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun
kullanlmadklarnda aküler buhar çkara-
bilir. Çalştğnz yeri havalandrn ve şika-
yet olursa hekime başvurun. Akülerden
çkan buharlar nefes yollarn tahriş edebilir.
f Arzal akülerde sznt olabilir ve bu sznt
çevreye yaylabilir. Lütfen ilgili parçalar
kontrol edin. Üzerinde sv olan parçalar
temizleyin veya gerekiyorsa değiştirin.
f Aküyü sadece elektrikli el aletiniz ile
birlikte kullann. Ancak bu yolla akü tehlikeli
zorlanmalara karş korunur.
Fonksiyon tanm
Bütün uyarlar ve talimat hüküm-
lerini okuyun. Açklanan uyarlara
ve talimat hükümlerine uyulmadğ
takdirde elektrik çarpmalarna, yan-
gnlara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Usulüne uygun kullanm
Bu elektrikli el aleti; vidalarn taklp sökülmesi
ile ahşap, metal, seramik ve plastik malzemede
delme işleri için geliştirilmiştir.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik
sayfasndaki elektrikli el aleti resmindeki
numaralarla ayndr.
1 Vidalama ucu*
2 Anahtarsz uç takma mandreni
3 Tork ön seçimi ayar halkas
4 Vites seçme şalteri
5 Dönme yönü göstergesi, sağa dönüş
6 Dönme yönü göstergesi, sola dönüş
7 Akü*
8 “Power Light” lambas
9 Akü şarj durumu göstergesi
OBJ_BUCH-900-001.book Page 122 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sayfa: 122
Türkçe | 123
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
10 Dönme yönü değiştirme şalteri
11 Açma/kapama şalteri
12 Akü boşa alma düğmesi
13 Çok amaçl vidalama ucu adaptörü*
14 Anahtarsz uç takma mandreni emniyet
vidas
15 İç altgen anahtar*
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü
aksesuar programmzda bulabilirsiniz.
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Ölçüm değerleri EN 60745’e göre tespit
edilmiştir.
Aletin A-değerlendirmeli gürültü basnç seviyesi
tipik olarak 70 dB(A)’dr. Tolerans K=3 dB.
Çalşma srasnda gürültü seviyesi 80 dB(A)’y
aşabilir.
Koruyucu kulaklk kullann!
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim
değeri (üç yönün vektör toplam):
Metalde delme: Titreşim emisyon değeri
ah =2,5 m/s2
, tolerans K =1,0 m/s2
,
Vidalama: Titreşim emisyon değeri ah =2,5 m/s2
,
tolerans K =1,0 m/s2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi
EN 60745’e göre normlandrlmş bir ölçme
yöntemi ile tespit edilmiştir ve elektrikli el
aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir.
Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin
tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin
temel kullanm alanlarn temsil eder. Ancak
elektrikli el aleti başka kullanm alanlarnda
kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi
belirtilen değerden farkl olabilir. Bu da toplam
çalşma süresi içindeki titreşim yükünü önemli
ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek
için aletin kapal olduğu veya çalştğ halde
kullanlmadğ süreler de dikkate alnmaldr.
Bu, toplam çalşma süresi içindeki titreşim
yükünü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için
önceden ek güvenlik önlemleri aln. Örneğin:
Elektrikli el aletinin ve uçlarn bakm, ellerin
scak tutulmas, iş aşamalarnn organize
edilmesi.
Akülü delme/vidalama makinesi PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2
Ürün kodu 3 603 J56 4.. 3 603 J56 3..
Anma gerilimi V= 14,4 18
Boştaki devir says
– 1. Vites
– 2. Vites
dev/dak
dev/dak
0–370
0–1150
0–400
0–1250
ISO 5393’e göre sert/yumuşak vidalamada
maksimum tork Nm 38/20 46/25
maks. vidalama-Ø mm 8 8
maks. delme çap Ø
– Çelikte
– Ahşapta
mm
mm
10
30
10
35
Mandren kapasitesi mm 0–10 0–10
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 1,35 1,45
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik
olabilir.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 123 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sayfa: 123
124 | Türkçe
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanmlanan bu ürünün: 2004/108/AT ile
98/37/AT yönetmelikleri hükümleri uyarnca
(28.12.2009 tarihine kadar) ve 2006/42/AT
yönetmelikle hükümleri uyarnca da (29.12.2009
tarihinden itibaren) EN 60745 normlarna veya
bu normlara ait normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
28.11.2008
Montaj
Akünün şarj (Baknz: Şekil A)
f Sadece aksesuar sayfasnda belirtilen şarj
cihazlarn kullann. Sadece bu şarj cihazlar
elektrikli el aletinizde kullanlan Li-İonen
akülere uygundur.
Açklama: Akü ksmi şarjl olarak teslim edilir.
Aküden tam performans elde edebilmek için ilk
kullanmdan önce aküyü şarj cihaznda tam
olarak şarj edin.
Li-Ionen aküler kullanm ömürleri ksalmadan
istendiği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin
kesilmesi aküye zarar vermez.
Li-Ionen-Aküler Electronic Cell Protection (ECP)
sistemi ile derin şarja karş korumaldr. Akü
deşarj olduğunda elektrikli el aleti koruyucu
kesme sistemi ile kapatlr: Elektrikli el aleti artk
hareket etmez.
Elektrikli el aletiniz otomatik ola-
rak kapandğnda artk açma/ka-
pama şalterine basmayn. Aksi takdirde akü
hasar görebilir.
Aküyü 7 çkarmak için kilitleme düğmesine 12
basn ve aküyü arkadan çekerek elektrikli el
aletinden çkarn. Bunu yaparken zor
kullanmayn.
Şarj olmak üzere aküyü 7 elektrikli el aleti içinde
de brakabilirsiniz. Şarj işlemi srasnda elektrikli
el aleti açlamaz. Akünün şarj durumunu
öğrenmek için açma/kapama şalterine 11 basn,
baknz: Bölüm “Akü şarj durumu göstergesi”.
Akü bir NTC scaklk kontrol sistemi ile donatl-
mş olup, bu sistem sadece 0 °C–45 °C scaklk
aralğnda şarj işlemine izin verir. Bu sayede
akünün kullanm ömrü önemli ölçüde uzar.
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Uç değiştirme (Baknz: Şekil B)
f Aletin kendinde bir çalşma yapmadan önce
(örneğin bakm ve uç değiştirme işlerinden
önce), aleti bir yere taşrken veya saklarken
her defasnda dönme yönü değiştirme
şalterini orta konuma getirin. Açma/kapama
şalterine yanlşlkla basldğnda yaralanma
tehlikesi ortaya çkabilir.
Açma/kapama şalteri 11 basl değilken matkap
mili kilitlidir. Bu sayede mandren içindeki
matkap ucu hzl, rahat ve basit biçimde
değiştirilebilir.
Anahtarsz uç takma mandrenini 2 kovann n
yönünde uç taklabilicek ölçüde açn. Ucu takn.
Anahtarsz uç takma mandreninin 2 kovann
elinizle o yönünde kuvvetlice skn. Mandren
otomatik olarak kilitlenir.
Ucu çkarmak için kovan ters yöne
çevirdiğinizde kilitleme açlr.
Mandrenin değiştirilmesi
(Baknz şekiller: D–F)
f Aletin kendinde bir çalşma yapmadan önce
(örneğin bakm ve uç değiştirme işlerinden
önce), aleti bir yere taşrken veya saklarken
her defasnda dönme yönü değiştirme
şalterini orta konuma getirin. Açma/kapama
şalterine yanlşlkla basldğnda yaralanma
tehlikesi ortaya çkabilir.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
DIKKAT
OBJ_BUCH-900-001.book Page 124 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sayfa: 124
Türkçe | 125
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Emniyet vidasnn çkarlmas
(Baknz: Şekil D)
Anahtarsz uç takma mandreni 2 matkap
milinden gevşemeye karş bir emniyet vidas 14
ile emniyete alnmştr. Anahtarsz uç takma
mandrenini 2 tam olarak açn ve emniyet vidasn
14 n yönüne çevirerek çkarn. Emniyet
vidasnn sol dişli olduğunu unutmayn.
Emniyet vidas 14 sk bir biçimde yerine
oturunca vidann başna bir tornavida yerleştirin
ve tornavidann tutamağna vurmak suretiyle
emniyet vidasn gevşetin.
Mandrenin sökülmesi (Baknz: Şekil E)
Ksa şaft öne gelecek biçimde bir alyan anahtarn
15 anahtarsz uç takma mandrenine 2 takn.
Elektrikli el aletini sağlam ve düz bir zemine,
örneğin bir tezgah üzerine yatrr. Elektrikli el
aletini skca tutun ve anahtarsz uç takma
mandrenini 2 iç altgen anahtar 15 n yönünde
çevirmek suretiyle gevşetin. Skşmş olan
anahtarsz uç takma mandrenini iç altgen
anahtarn 15 uzun şaftna hafifçe vurarak
gevşetebilirsiniz. İç altgen anahtar anahtarsz
uç takma mandreninden çkarn ve anahtarsz uç
takma mandrenini tam olarak çkarn.
Mandrenin taklmas (Baknz: Şekil F)
Anahtarsz uç takma mandreninin montaj ayn
işlem aşamalarnn ters sra ile uygulanmasyla
yaplr.
Mandren yaklaşk 7–9 Nm’lik bir torkla
sklmaldr.
Emniyet vidasn 14 saat hareket yönünün
tersine çevirerek yaklaşk 1,5–2,5 Nm’lik torkla
açk bulunan hzl germeli mandrene takn. Her
defasnda yeni bir emniyet vidas kullann.
Çünkü dişler üzerindeki yapşkan madde her
kullanmda etkisini kaybeder.
Toz ve talaş emme
f Kurşun içeren boyalar, baz ahşap türleri,
mineraller ve metaller gibi maddeler işlenir-
ken ortaya çkan toz sağlğa zararl olabilir.
Bu tozlara temas etmek veya bu tozlar solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanc-
nn veya onun yaknndaki kişilerin nefes alma
yollarndaki hastalklara neden olabilir.
Kayn veya meşe gibi baz ağaç tozlar kanse-
rojen etkiye sahiptir, özellikle de ahşap
işleme sanayiinde kullanlan katk maddeleri
(kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile
birlikte. Asbest içeren malzemeler sadece
uzmanlar tarafndan işlenmelidir.
– Çalşma yerinizi iyi bir biçimde
havalandrn.
– P2 filtre snf filtre takl soluk alma
maskesi kullanmanz tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli
yönetmelik hükümlerine uyun.
İşletim
Çalştrma
Akünün yerleştirilmesi
f Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde
belirtilen gerilime sahip orijinal Li-Ionen
aküler kullann. Başka akülerin kullanlmas
yaralanmalara ve yangnlara neden olabilir.
Aletin yanlşlkla çalşmasn önlemek için dönme
yönü değiştirme şalterini 10 merkezi konuma
getirin. Aküyü 7, hissedilir biçimde kavrama
yapacak ve tutamakla ayn hizaya gelecek
biçimde tutamağn içine yerleştirin.
Dönme yönünün ayarlanmas (Baknz: Şekil C)
Dönme yönü değiştirme şalteri 10 ile elektrikli el
aletinin dönme yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak
açma/kapama şalteri 11 basl iken bu mümkün
değildir.
Sağa dönüş: Delme ve vida takmak için dönme
yönü değiştirme şalterini 10 sonuna kadar sola
bastrn.
Sağa dönüş yön göstergesi 5
açma/kapama şalteri 11 basl iken ve
motor çalşrken yanar.
Sola dönüş: Vidalar gevşetmek veya sökmek
için dönme yönü değiştirme şalterini 10 sonuna
kadar sağa bastrn.
Sola dönüş yön göstergesi 6
açma/kapama şalteri 11 basl iken ve
motor çalşrken yanar.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 125 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sayfa: 125
126 | Türkçe
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Tork ön seçimi
Tork ön seçimi ayar halkas 3 ile gerekli torku
25 kademe halinde önceden seçip
ayarlayabilirsiniz. Doğru ayar yapldğnda vida
malzeme ile ayn seviyeye geldiğinde veya
ayarlanan torka ulaşldğnda uç durur.
Vidalar sökerken daha yüksek bir tork seçin ve
ayar halkasn “Delme” sembolü üzerine getirin.
Delme
“Delme” pozisyonunda torklu kavrama pasiftir.
Mekanik vites seçimi
f Vites seçme şalterini 4 sadece elektrikli el
aleti dururken kullann.
Vites seçme şalteri 4 ile 2 farkl devir says ayar
önceden seçilerek ayarlanabilir.
Vites I:
Düşük devir says alan; vidalama yapmak veya
büyük çapl delikler açmak için.
Vites II:
Yüksek devir says alan; Küçük çapl delikleri
açmak için.
Vites seçme şalteri 4 sonuna kadar hareket
etmiyorsa, tahrik milini bir matkap ucuyla biraz
çevirin.
Açma/kapama
Aleti çalştrmak için açma/kapama şalterine 11
basn ve şalteri basl tutun.
Lamba 8 açma/kapama şalteri 11 hafifçe veya
tam olarak basl iken yanar ve elverişsiz
aydnlatma koşullarnda çalşma yerinin
aydnlatlmasn sağlar.
Elektrikli el aletini kapamak için açma/kapama
şalterini 11 brakn.
Devir saysnn ayarlanmas
Açma/kapama şalterine 11 basma durumunuza
göre elektrikli el aleti açkken devir saysn
kademeler halinde ayarlayabilirsiniz.
Açma/kapama şalteri 11 üzerine hafif bir
bastrma kuvveti uygulannca alet düşük devir
says ile çalşr. Bastrma kuvveti yükseltildikçe
devir says da yükselir.
Tam otomatik mil kilitleme (Auto-Lock)
Açma/kapama şalteri 11 basl değilken matkap
mili ve uç kovan kilitlidir.
Bu sayede vidalar akü boş durumda iken de
vidalanabilir veya alet tornavida olarak
kullanlabilir.
Serbest dönüş freni
Açma/kapama şalteri 11 brakldğnda mandren
frenlenir ve ucun serbest dönüşü engellenir.
Vidalar takarken açma/kapama şalterini 11 vida
iş parças yüzeyi ile ayn seviyeye gelince brakn.
Bu sayede vida başnn iş parças içine
gömülmesini önlersiniz.
Akü şarj durumu göstergesi
Akü şarj durumu göstergesi 9 açma/kapama
şalteri 11 yar yarya veya tam basl iken bir
saniye süre ile akünün şarj durumunu gösterir ve
3 yeşil LED’ten oluşur.
Akü şarj durumu 3 LED'i 9 ve lamba 8 akünün
scaklğ –10 ... +70 °C derecelerin dşnda ise
hzl bir tempo ile yanp sönmeye başlar.
Scaklğa bağl aşr zorlanma emniyeti
Usulüne uygun olarak kullanldğnda elektrikli el
aleti aşr ölçüde zorlanamaz. Aşr zorlama
durumunda veya 70 °C’lik müsaade edilen akü
scaklğnn aşlmas durumunda tekrar optimal
işletim scaklğna ulaşlncaya kadar elektrikli el
aletinin elektronik sistemi aleti kapatr.
Akü şarj durumu göstergesinin 9 3 LED’i ve
lamba 8 akünün scaklğ –10 ... +70°C decelik
işletim scaklğ dşnda ise veya aşr zorlanma
emniyeti devreye girmişse hzl bir tempoyla
yanp sönerler.
LED Kapasitesi
Sürekli şk 3 x yeşil ≥ 71%
Sürekli şk 2 x yeşil 35—70%
Sürekli şk 1 x yeşil 11—34%
Yavaş tempolu yanp sönme
1 x Yeşil ≤ 10%
OBJ_BUCH-900-001.book Page 126 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sayfa: 126
Türkçe | 127
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Derin şarj emniyeti
Li-Ionen-Aküler Electronic Cell Protection (ECP)
sistemi ile derin şarja karş korumaldr. Akü
deşarj olduğunda elektrikli el aleti koruyucu
kesme sistemi ile kapatlr: Elektrikli el aleti artk
hareket etmez.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f Elektrikli el aletini daima kapal durumda
vida üzerine yerleştirin. Dönmekte olan
uçlar kayabilir.
Öneriler
Düşük devir says ile uzun süre çalştğnzda,
soğutma yapmak için elektrikli el aletini boşta en
yüksek devir says ile yaklaşk 3 dakika kadar
çalştrn.
Metalleri delerken sadece kusursuz bilenmiş
HSS matkap uçlar kullann (HSS=Yüksek
performans hzl kesme çeliği). Bu konudaki
garantiyi Bosch aksesuar program sağlar.
Büyük ve uzun vidalar sert malzemeye
vidalamadan önce dişin çekirdek çap ile vida
uzunluğunun 2
/3 orannda bir klavuz delik
açmalsnz.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Aletin kendinde bir çalşma yapmadan önce
(örneğin bakm ve uç değiştirme işlerinden
önce), aleti bir yere taşrken veya saklarken
her defasnda dönme yönü değiştirme
şalterini orta konuma getirin. Açma/kapama
şalterine yanlşlkla basldğnda yaralanma
tehlikesi ortaya çkabilir.
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el
aletini ve havalandrma deliklerini daima
temiz tutun.
Akü artk işlev görmüyorsa lütfen Bosch
elektrikli el aletleri için yetkili bir servise
başvurun.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test
yöntemlerine rağmen elektrikli el aleti arza
yapacak olursa, onarm Bosch elektrikli aletleri
için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün
kodunu belirtiniz.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Nakliye
Akü UN-Kitapçğ ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Ksm
III, alt bölüm 38.3’e göre test edilmiştir. Akünün
ayrca iç basnç, ksa devre, zorlama ile krlma
ve tehlikeli geri akma karş etkin koruma sistemi
vardr.
Akü içinde bulunan lityum miktar yasal snrlarn
altndadr. Bu nedenle akü ne tek başna ne de
bir alet içinde iken ulusal ve uluslararas tehlikeli
madde kapsamna girer. Ancak çok sayda akü-
nün naklinde tehlikeli madde hükümleri önem
kazanabilir. Bu gibi durumlarda özel koşullarn
sağlanmas (örneğin ambalajda) gerekli olabilir.
Bu konuda daha ayrntl bilgiyi aşağdaki Inter-
net adresinde İngilizce olarak bulabilirsiniz:
http://purchasing.bosch.com/en/start/
Allgemeines/Download/index.htm.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 127 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Sayfa: 127
128 | Türkçe
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere
tekrar kazanm merkezine gönderilmelidir.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletini evsel çöplerin
içine atmayn!
Elektrikli el aletleri ve eski elekt-
ronik aletlere ilişkin 2002/96/AT
sayl Avrupa Birliği yönetmeliği ve
bunlarn tek tek ülkelerin hukuk-
larna uyarlanmas uyarnca, kullanm ömrünü
tamamlamş elektrikli el aletleri ayr ayr toplan-
mak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
üzere yeniden kazanm merkezlerine gönderil-
mek zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa
içindeki uyarlara uyun 127.
Aküleri ve bataryalar evsel çöplerin içine, ateşe
veya suya atmayn. Aküler ve bataryalar
toplanmak, tekrar kazanm işlemine tabi
tutulmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye
edilmek zorundadr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
91/157/AET Yönetmeliği uyarnca arzal veya
kullanm ömrünü tamamlamş aküler ve
bataryalar yeniden kazanm işlemine tabi
tutulmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 128 Friday, December 5, 2008 9:09 AM

Sorular & cevaplar

Bosch PSR 14,4 LI hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PSR 14,4 LI hakkında bir soru sorun

Bosch PSR 14,4 LI ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PSR 14,4 LI kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PSR 14,4 LI ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.