Bosch PMF 180 E Multi kılavuzu

AşağıdaBosch PMF 180 E Multi için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Çok Amaçlı Alet
  • Model/isim: PMF 180 E Multi
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan

İçindekiler

Sayfa: 74
Türkçe | 75
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Ìüíï ãéá ÷þñåò ôçò ÅÅ:
Óýìöùíá ìå ôçí ÊïéíïôéêÞ Ïäçãßá
2002/96/EÊ ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðáëáéÝò
çëåêôñéêÝòêáéçëåêôñïíéêÝòóõóêåõÝòêáéôç
ìåôáöïñÜ ôçò ïäçãßáò áõôÞò óå åèíéêü
äßêáéï äåí åßíáé ðëÝïí õðï÷ñåùôéêü ôá
Ü÷ñçóôá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá íá óõëëÝãïíôáé
îå÷ùñéóôÜ ãéá íá áíáêõêëùèïýí ìå ôñüðï
öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Türkçe
Güvenlik Talimat
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini
okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat
hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik çarpmalarna,
yangnlara ve/veya ağr yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elektrikli El Aleti”
kavram, akm şebekesine bağl (şebeke bağlant kablosu ile)
aletlerle akü ile çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
Çalşma yeri güvenliği
f Çalştğnzyeritemiztutunveiyiaydnlatn.Çalştğnz
yer düzensiz ise ve iyi aydnlatlmamşsa kazalar ortaya
çkabilir.
f Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv, gaz veya
tozlarn bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çalşmayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarn tutuş-
masna neden olabilecek kvlcmlar çkarrlar.
f Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar ve başkalarn
uzaktatutun.Dikkatinizdağlacakolursaaletinkontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
f Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymaldr. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmş
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f Borular, kalorifer petekleri, stclar ve buzdolaplar
gibi topraklanmş yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçnn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Aleti yağmur altnda veya nemli ortamlarda
brakmayn. Suyun elektrikli el aleti içine szmas elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
f Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşmayn,
kabloyukullanarakasmaynveyakablodançekerekfişi
çkarmayn. Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Hasarl veya dolaşmş kablo elektrik çarpma
tehlikesini artrr.
f Bir elektrikli el aleti ile açk havada çalşrken, mutlaka
açk havada kullanlmaya uygun uzatma kablosu
kullann. Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
f Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalştrlmas
şartsa, mutlaka arza akm koruma şalteri kullann.
Arza akm koruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
Kişilerin Güvenliği
f Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanz, aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayn. Aleti
kullanrken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara
neden olabilir.
f Daima kişisel koruyucu donanm ve bir koruyucu
gözlük kullann. Elektrikli el aletinin türü ve kullanmna
uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi koruyucu donanm
kullanm yaralanma tehlikesini azalttr.
f Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn. Akm ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alp
taşmadanönceelektrikli elaletininkapalolduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz şalter üzerinde
dururken taşrsanz ve alet açkken fişi prize sokarsanz
kazalara neden olabilirsiniz.
f Elektrikli el aletini çalştrmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarlar aletten çkarn. Aletin dönen parçalar
içinde bulunabilecek bir yardmc alet yaralanmalara
neden olabilir.
f Çalşrken bedeniniz anormal durumda olmasn.
Çalşrken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her
zamankoruyun.Busayedealetibeklenmedikdurumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve
tak takmayn. Saçlarnz, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin hareketli
parçalar tarafndan tutulabilir.
f Toz emme donanm veya toz tutma tertibat
kullanrken, bunlarn bağl olduğundan ve doğru
kullanldğndan emin olun. Toz emme donanmnn
kullanm tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve bakm
f Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz işe uygun
elektrikli el aletleri kullann. Uygun performansl
elektrikli el aleti ile, belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
f Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayn.
Açlp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarlmaldr.
f Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çkarmadan önce, herhangi bir aksesuar
UYARI
OBJ_BUCH-345-007.book Page 75 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sayfa: 75
76 | Türkçe
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
değiştirirken veya aleti elinizden brakrken fişi
prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlşlkla
çalşmasn önler.
f Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini çocuklarn
ulaşamayacağ bir yerde saklayn. Aleti kullanmay
bilmeyen veya bu kullanm klavuzunu okumayan
kişilerin aletle çalşmasna izin vermeyin. Deneyimsiz
kişiler tarafndan kullanldğnda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.
f Elektrikli el aletinizin bakmn özenle yapn. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadğn,
hareketli parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadklarn, parçalarn
hasarl olup olmadğn kontrol edin. Aleti kullanmaya
başlamadan önce hasarl parçalar onartn. Birçok iş
kazas elektrikli el aletlerinin kötü bakmndan kaynaklanr.
f Kesiciuçlardaimakeskinvetemiztutun.Özenlebakm
yaplmş keskin kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat kullanm olanağ
sağlarlar.
f Elektriklielaletini,aksesuar,uçlarvebenzerlerini,bu
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullann. Bu
srada çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dikkate aln.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alann
dşnda kullanlmas tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
f Elektriklielaletinizisadeceyetkilipersoneleveorijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartn. Bu sayede
aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Çok işlevli aletler için güvenlik talimat
f Alet ucunun görünmeyen elektrik kablolarna veya
aletin kendi şebeke bağlant kablosuna rastlama
olaslğ bulunan işleri yaparken elektrikli el aletini
izolasyonlu tutamağndan tutun. Gerilim ileten
kablolarla temas elektrikli el aletinin metal parçalarn da
elektrik akmna maruz brakabilir ve elektrik çarpmasna
neden olabilir.
f Bu elektrikli el aletini sadece kuru zmpara/taşlama
işleri için kullann. Elektrikli el aletinin içine szabilecek
su, elektrik çarpma tehlikesini önemli ölçüde artrr.
f Ellerinizikesmeyaplanyerdenuzaktutun.İşparçasn
alttan kavramayn. Testere bçağ ile temas
yaralanmalara neden olabilir.
f Görünmeyen ikmal hatlarn tespit etmek üzere uygun
tarama cihazlar kullann veya mahalli ikmal
şirketlerinden yardm aln. Elektrik kablolaryla temas
yanklara ve elektrik çarpmasna neden olabilir. Bir gaz
borusuna hasar vermek patlamalar ortaya çkarabilir. Bir
su borusuna girmek maddi hasara veya elektrik
çarpmasna neden olabilir.
f Çalşrken elektrikli el aletini iki elinizle skca tutun ve
duruş pozisyonunuzun güvenli olmasna dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha güvenli kullanlr.
f İş parçasn emniyete aln. Bir germe tertibat veya
mengene ile sabitlenen iş parças elle tutmaya oranla daha
güvenli tutulur.
f Uçlardeğiştirirkenmutlakakoruyucueldivenkullann.
Uçlar uzun süre kullanldklarnda snrlar.
f Nemli malzemeyi (örneğin duvar kağtlar)
raspalamaynvenemliyüzeylerdeçalşmayn.Elektrikli
el aletinin içine su szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
f Çalşacağnz yüzeyi çözücü madde içeren svlarla
işlemeyin. Raspalama esnasnda oluşan s nedeniyle
zehirli buharlar ortaya çkabilir.
f Raspa ile çalşrken çok dikkatli olun. Uç çok keskindir,
yaralanma tehlikesi vardr.
Ürün ve işlev tanm
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini
okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat
hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik
çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr
yaralanmalara neden olunabilir.
Usulüne uygun kullanm
Bu elektrikli el aleti; ahşap malzemenin, plastiğin, alçnn,
demir dş metallerin ve tespit elemanlarnn (örneğin
sertleştirilmemiş çiviler, kancalar vb) kesilmesi ve parçalara
ayrlmas için tasarlanmştr. Bu alet ayn zamanda yumuşak
duvar fayanslarnn işlenmesine ve küçük yüzeylerdeki kuru
taşlama/zmparalama ve raspalama işlerine de uygundur. Bu
alet özellikle kenara yakn, hizalama işlerine uygundur. Bu
elektrikli el aleti sadece Bosch aksesuar ile çalştrlabilir.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik sayfasndaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla ayndr.
1 Açma/kapama şalteri
2 Titreşim says ön seçim ayar şalteri
3 Emme rakoru
4 Emme hortumu*
5 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
6 Havalandrma aralklar
7 Uç kovan
8 Malzeme içine dalc testere bçağ
9 Pullu germe vidas
10 İç altgen anahtar
11 Zmpara levhas
12 Zmpara kağd
13 Segman testere bçağ
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart teslimat
kapsamndadeğildir.Aksesuarntümünüaksesuarprogrammzda
bulabilirsiniz.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 76 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sayfa: 76
Türkçe | 77
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre tespit
edilmektedir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak
şöyledir: Ses basnc seviyesi 85 dB(A); gürültü emisyonu
seviyesi 96 dB(A). Tolerans K<1,5 dB.
Koruyucu kulaklk kullann!
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplam) ve
tolerans K, EN 60745 uyarnca:
Zmparalama: ah=6,4 m/s2
, K<2,0 m/s2
Malzeme içine dalc testere bçağ ile kesme: ah=9,9 m/s2
,
K<1,5 m/s2
Segmanl testere bçaklar ile kesme: ah=5,0 m/s2
,
K<1,5 m/s2
Raspalama: ah=11,4 m/s2
, K=2,2 m/s2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre
normlandrlmş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve
elektrikli el aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine
uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanm
alanlarn temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanm
alanlarnda kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi belirtilen
değerden farkl olabilir. Bu da toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin
kapal olduğu veya çalştğ halde kullanlmadğ süreler de
dikkate alnmaldr. Bu, toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri aln. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçlarn bakm,
ellerin scak tutulmas, iş aşamalarnn organize edilmesi.
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanmlanan
ürünün aşağdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz: 2004/108/AT, 2006/42/AT yönetmelik
hükümleri uyarnca EN 60745.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 18.03.2010
Montaj
Uç değiştirme
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma yapmadan
önce her defasnda fişi prizden çekin.
f Uç değiştirirken koruyucu eldiven kullann. Uçlara
dokunmak yaranlanma tehlikesi oluşturur.
Ucun seçilmesi
Aşağdaki tablo uçlara ait örnekleri göstermektedir. Diğer uçlar geniş kapsaml Bosch Aksesuar Programnda bulabilirsiniz.
Çok işlevli alet PMF 180 E
Ürün kodu 3 603 A00 0..
Titreşim says ön seçimi z
Giriş gücü W 180
Çkş gücü W 74
Boştaki devir says n0 dev/dak 15000–21000
Osilasyon açs sol/sağ ° 1,4
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre kg 1,2
Koruma snf /II
Veriler 230 V’lukbir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farkl gerilimlerde
ve farkl ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat
edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Uç Malzeme Kullanm
Çift metal segman
testere bçağ
Ahşap malzeme, plastik,
demir dş metal
Ksaltma ve malzeme içine dalarak kesme işleri; kenara
yakn kesme, köşelerde kesme ve ulaşlmas zor olan
yerlerde kesme işlerine de uygundur;
örnek: döşenmiş bulunan süpürgeliklerin veya kap
kasalarnn ksaltlmas, zemin panellerinde uyarlama işleri
için malzeme içine dalarak kesme
Delta 93 mm’lik
zmpara kağtlar
için zmpara levhas
Zmpara kağdna bağl Kenar,köşeveulaşlmaszorolanyerlerdeyüzeyzmparas;
zmpara kağdna göre; örneğin ahşap zmparas, boya, lak,
taş
OBJ_BUCH-345-007.book Page 77 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sayfa: 77
78 | Türkçe
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Ucun taklmas/değiştirilmesi
Takl uç varsa çkarn.
Ucu çkarmak için iç altgen anahtarla 10 viday 9 gevşetin ve
ucu aln.
Ucu (örneğin malzmeme içine dalc testere bçağn 8) uç
kovanna 7 öyle yerleştirin ki, ucun oluklar uç kovannn
trnaklarn kavrasn.
Çalşma konumunuzu güvenli ve rahat bir hale getirmek için
ucu uç kovanna istediğiniz kavrama pozisyonunda
takabilirsiniz. Ucu, dirsek aşağ gösterecek biçimde
yerleştirin (uç üzerindeki yaz yukardan okunmaldr, grafik
sayfasndaki şekle baknz).
Ucu vida9iletespitedin.Viday9içaltgenanahtarla 10iyice
skn.
f Ucun yerine sk ve güvenli biçimde oturup
oturmadğnkontroledin.Yanlşveyagüvenlioturmayan
uçlar çalşma srasnda gevşeyebilir ve tehlikeli olurlar.
Zmpara kağdnn zmpara levhasna
yerleştirilmesi/değiştirilmesi
Zmpara levhas 11, ptrak tutturmal zmpara kağtlarnn
hzla ve basitçe tespit edilmesi için ptrak tutturma sistemi ile
donatlmştr.
Optimal tutuşu sağlamak üzere yeni zmpara levhasna 11
zmpara kağdn 12 takmadan önce ptrak tutturma parçasn
birkaç kez yere vurun.
Zmpara kağdn 12 zmpara levhasnn 11 bir kenarna tam
hizal olarak yerleştirin, daha sonra zmpara kağdn tam
olarak zmpara levhas üzerine yatrn ve iyice bastrn.
Toz emme işleminin optimal düzeyde kalmasna daima dikkat
edin. Zmpara kağdnn delikleri zmpara levhasnn
deliklerinin tam üstüne gelmelidir.
Zmpara kağdn 12 çkarmak için bir ucundan tutun ve
çekerek zmpara levhasndan 11 çkarn.
Bosch aksesuar programndaki Delta 93 mm serisindeki
bütün zmpara kağtlarn, polisaj ve temizleme yünlerini
kullanabilirsiniz.
Zmpara yünü ve zmpara keçesi gibi zmpara aksesuar da
zmpara levhasna ayn yöntemle tespit edilir.
Ahpşap için HCS-
Malzeme içine
dalc testere bçağ
Ahşap malzeme, yumuşka
plastikler
Kesme ve malzeme içine dalarak kesme; kenara yakn
yerlerde, köşelerde ve ulaşlmas zor olan yerlerde de
kesmeye uygun;
örnek: havalandrma zgaras için masif ahşapta malzeme
içine dalarak ince kesme
Ahşap için HCS-
Malzeme içine
dalc testere
bçaklar
Ahşap malzeme, yumuşka
plastikler
Küçük boyutlu ksaltma ve malzeme içine dalarak kesme
işleri;
örnek: kablo bağlantlar için mobilyalarda içten kesme
işleri
Metaliçin çift metal
malzeme içine
dalc testere
bçaklar
Metal (örneğin
sertleştirilmemiş çiviler,
vidalar, küçük profil parça-
lar), demir dş metaller
Küçük boyutlu ksaltma ve malzeme içine dalarak kesme
işleri;
örnek: nce profillerin ksaltlmas, kanca gibi tespit
elemanlarnn kesilmesi ve ksaltlmas
HM-Oluklu-Segman
testere bçağ
Çimento derzleri, yumu-
şak duvar fayanslar, cam
elyaftakviyeliplastiklerve
diğer aşndrc mal-
zemeler
Kenarlarayaknyerlerde,köşelerdeveyaulaşlmaszorolan
yerlerde kesme ve ksaltma;
örnek: düzeltme işlerinde duvar fayanslar arasndaki
derzlerin çkarlmas, fayanslarda oyma işleri, alçpanlarn
veya plastiklerin kesilmesi
HM-Oluklu delta
levha
Harç, beton kalntlar,
aşndrc malzeme
Sert zeminde raspalama ve zmparalama;
örnek:harçveyafayanstutkallarnntemizlenmesi(örneğin
hasarl fayanslar değiştirilirken)
Raspa, sabit Hallar, kaplamalar Sert zeminde raspalama;
örnek: hal ve fayans tutkallarnn temizlenmesi
Uç Malzeme Kullanm
OBJ_BUCH-345-007.book Page 78 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sayfa: 78
Türkçe | 79
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Zmpara kağdnn seçilmesi
İşlenen malzemeye ve istenen üst yüzey kazma performansna göre çok farkl zmpara kağtlar vardr:
Toz ve talaş emme
f Kurşun içeren boyalar, baz ahşap türleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çkan toz sağlğa
zararl olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlar solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullancnn veya onun
yaknndaki kişilerin nefes alma yollarndaki hastalklara
neden olabilir.
Kayn veya meşe gibi baz ağaç tozlar kanserojen etkiye
sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanlan
katk maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile
birlikte. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar
tarafndan işlenmelidir.
– Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir
toz emme tertibat kullann.
– Çalşma yerinizi iyi bir biçimde havalandrn.
– P2 filtre snf filtre takl soluk alma maskesi
kullanmanz tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik
hükümlerine uyun.
f Çalştğnz yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar
kolayca alevlenebilir.
Toz emme tertibatnn bağlanmas
Zmparalama işlerinde daima bir toz emme tertibat bağlayn.
Bir emme hortumunu 4 (aksesuar) emme rakoruna 3 takn.
Emme hortumunu 4 bir elektrik süpürgesine (aksesuar)
bağlayn. Çeşitli elektrik süpürgelerine bağlantnn genel
görünüşünü bu talimatn sonunda bulabilirsiniz.
Elektrik süpürgesi işlenen malzemeye uygun olmaldr.
Özellikle sağlğa zararl, kanserojen veya kuru tozlar
emdirirken özel elektrik süpürgesi (sanayi tipi elektrik
süpürgesi) kullann.
İşletim
Çalştrma
f Şebeke gerilimine dikkat edin! Akm kaynağnn
gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki
verilere uygun olmaldr. 230 V ile işaretlenmiş
elektrikli el aletleri 220 V ile de çalştrlabilir.
Açma/kapama
Elektrikli el aletini açmak için açma/kapama şalterini 1
şalterde “I” işareti görününceye kadar öne itin.
Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini 1
şalterde “0” işareti görününceye kadar arkaya itin.
Titreşim says ön seçimi
Ayar düğmesi yardm ile yaptğnz işe gerekli olan titreşim
saysn 2 alet çalşrken de önceden seçerek
ayarlayabilirsiniz.
Çalşrken gerekli olan titreşim says işlenen malzemeye ve
çalşmakoşullarnabağlolup,eniyibiçimdedeneyerektespit
edilebilir.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma yapmadan
önce her defasnda fişi prizden çekin.
Açklama: Elektrikli el aletinin havalandrma aralklarn 6
çalşma esnasnda kapal tutmayn, aksi takdirde elektrikli el
aletinin kullanm ömrü ksalr.
HCSuçlarlaçalşrkenucunkaplamasnnhasargörmemesine
dikkat edin.
Zmpara kağd Malzeme Kullanm Kum kalnlğ
Krmz kalite
– Her türlü ahşap malzeme
(örneğin sert ahşap,
yumuşak ahşap, yonga
levha ve yap levhalar)
– Metal malzeme
Örneğin pürüzlü, planyalanmamş dilme ve tahtalarn
ön zmparas için
Kaba 40
60
Plan zmpara ve küçük iç diş bükeylikleri bulunan
yüzeylerin işlenmesi için
Orta 80
100
120
Ahşabn son ve ince zmparas için İnce 180
240
320
400
Beyaz kalite
– Boya
– Lak
– Dolgu maddesi
– Macun
Boyalarn kaznmas için Kaba 40
60
Astar boyalarn zmparas için (örneğin frça izlerinin,
boya damlalarnn ve akntlarn giderilmesi için)
Orta 80
100
120
Laklamadan önce emprenyenin son perdah için İnce 180
240
320
OBJ_BUCH-345-007.book Page 79 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Sayfa: 79
80 | Türkçe
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Çalşma prensibi
Osilasyonlu tahrik nedeniyle elektrikli el aletinin titreşim
says 21000 dakikada 2,8° kadardr. Bu sayede en dar
yerlerde bile hassas çalşma olanağ sağlanr.
Düşük ve düzenli bastrma kuvveti ile
çalşn, aksi takdirde iş performans düşer
ve uç bloke olabilir.
Ucun aşr ölçüde snmamas ve bloke
olmamas için çalşma esnasnda elektrikli
el aletini ileri-geri hareket ettirin.
Kesme
f Sadece hasar görmemiş, kusursuz testere bçaklar
kullann. Bükülmüş, körelmiş veya başka türlü bir hasara
uğramş testere bçaklar çalşma esnasnda krlabilir.
f Hafif yap malzemelerini keserken malzeme
üreticisinin yasal uyarlarna ve tavsiyelerine uyun.
f Malzemeiçine dalarakkesme sadece ahşap,alçpan ve
benzeri yumuşak malzemede yaplmaldr!
Ahşapmalzemede,yongalevhalarda,yapmalzemelerindeve
benzeri malzemelerde HCS testere bçaklar ile kesme
yapmadan önce bu malzeme içinde çivi, vida ve benzeri
yabanc nesnelerin bulunup bulunmadğn kontrol edin.
Gerekiyorsa bu yabanc nesneleri çkarn veya çift metal
testere bçaklar kullann.
Kesme/ksaltma
Açklama: Duvar fayanslarn keserken uçlarn uzun süre
kullanm durumunda yüksek oranda aşndklarn dikkate aln.
Zmpara
Kazma performans ve zmpara kalitesi büyük ölçüde seçilen
zmpara kağdna, önceden seçilerek ayarlanan titreşim
kademesine ve bastrma kuvvetine bağldr.
Sadecekusursuzzmparakağtlariyibirperformanssağlarve
elektrikli el aletini korurlar.
Zmpara kağtlarnn kullanm ömrünü uzatmak için eşit ve
makul bastrma kuvveti ile çalşmaya dikkat edin.
Çalşrken aşr ölçüde bastrma yüksek bir zmpara
performans sağlamaz, tam tersine elektrikli el aletinin ve
zmpara kağdnn önemli ölçüde ypranmasna neden olur.
Köşeler, kenarlar ve zor ulaşlan yerlerde noktas noktasna
zmpara yapmak için zmpara levhasnn sadece ucu veya bir
kenar ile çalşabilirsiniz.
Metal malzeme için kullandğnz zmpara kağtlarn başka
malzemeler için kullanmayn.
Sadece orijinal Bosch zmpara aksesuar kullann.
Zmparalama işlerinde daima bir toz emme tertibat bağlayn.
Raspalama
Raspalama yaparken yüksek bir titreşim says kademesi
seçin.
Yumuşak yüzeylerde (örneğin ahşapta) geniş aç ve düşük
bastrma kuvveti ile çalşn. Aksi takdirde spatüla yüzeyi
kesebilir.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma yapmadan
önce her defasnda fişi prizden çekin.
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el aletini ve
havalandrma deliklerini daima temiz tutun.
Oluklu uçlar (aksesuar) düzenli olarak bir tel frça ile
temizleyin.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine
rağmen elektrikli el aleti arza yapacak olursa, onarm Bosch
elektrikli aletleri için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka
aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedek
parçalarna ait sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşler
ve yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün özellikleri,
buürününkullanmveayarişlemlerihakkndakisorularnzile
yedek parçalarna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanm merkezine
gönderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği ve bunun ulusal
hukuka uyarlanmş hükümleri uyarnca
kullanm ömrünü tamamlamş elektrikli ve
elektronik aletler ayr ayr toplanmak ve
çevre dostu tasfiye için geri dönüşüm
merkezine yollanmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 80 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM

Sorular & cevaplar

Bosch PMF 180 E Multi hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PMF 180 E Multi hakkında bir soru sorun

Bosch PMF 180 E Multi ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PMF 180 E Multi kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PMF 180 E Multi ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.