Bosch PLR 50 kılavuzu

AşağıdaBosch PLR 50 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ölçüm Aleti
  • Model/isim: PLR 50
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk

İçindekiler

Sayfa: 119
120 | Türkçe
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
Ìüíï ãéá ÷þñåò ôçò ÅÅ:
Óýìöùíá ìå ôçí ÊïéíïôéêÞ Ïäçãßá 2002/96/EÊ ôá Ü÷ñçóôá
åñãáëåßá ìÝôñçóçò, êáé óýìöùíá ìå ôçí ÊïéíïôéêÞ Ïäçãßá
2006/66/EÊ ïé ÷áëáóìÝíåò Þ áíáëùìÝíåò ìðáôáñßåò äåí åßíáé
ðëÝïí õðï÷ñåùôéêü íá óõëëÝãïíôáé îå÷ùñéóôÜ ãéá íá
áíáêõêëùèïýí ìå ôñüðï öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Türkçe
Güvenlik Talimat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalşabilmek
için bütün güvenlik talimat okunmal ve uyarlara
uyulmaldr. Ölçme cihaz üzerindeki uyar etiketlerini hiçbir
zamangörünmezhalegetirmeyin.BUGÜVENLİKTALİMATINI
GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya ayar hükümlerine uyulmadğ
veya başka yöntemler kullanldğ takdirde cihazn çkaracağ şnlar
kullanc için tehlikeli olabilir.
f Bu ölçme cihaz Almanca uyar etiketli olarak teslim edilir (grafik
sayfasndaki ölçme cihaz şeklinde 13 numaras görülmektedir).
f Cihaz kullanmaya başlamadan önce cihazla birlikte size teslim edilen
kendi dilinizdeki uyar etiketini Almanca uyar etiketi üzerine
yapştrnz.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara doğrultmayn ve kendiniz de
lazer şnna bakmayn. Bu ölçme cihaz IEC 60825-1 uyarnca 2. Snf lazer
şn üretir. Bu nedenle başkalarnn gözünü kamaştrabilirsiniz.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayn. Lazer gözlüğü insan
gözünü lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn daha iyi görülmesini
sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayn. Lazer
gözlüğü mor ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma sağlamaz ve renk
alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve orijinal yedek parça
kullanma koşulu ile onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini her zaman
sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli ölçme cihazn kullanmasna izin
vermeyin. Çocuklar istemeden başkalarnn gözünü kamaştrabilir.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar, gazlar veya tozlarn
bulunduğupatlamatehlikesiolanyerlerdeçalşmayn.Ölçmecihaziçinde
toz veya buharlar tutuşturabilecek kvlcmlar üretilebilir.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 120 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Sayfa: 120
Türkçe | 121
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (18.7.11)
Ürün ve işlev tanm
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz; uzaklklarn, uzunluklarn, yüksekliklerin, aralklarn ölçülmesi
ile yüzey ve hacimlerin hesaplanmas için tasarlanmştr. Bu ölçme cihaz hem
kapal mekanlarda hem de açk havada ölçüm yapmaya uygundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar ölçme cihaznn şeklinin
bulunduğu grafik sayfasnda bulunmaktadr.
1 Uzunluk ölçme tuşu
2 Hafza-Toplama tuşu “M+”
3 Yüzey ve hacim ölçme tuşu
4 Hafzadan bilgi çağrma tuşu “M=”
5 Endirekt uzunluk ölçme tuşu
6 Sürekli ölçüm tuşu
7 Hafza/Silme tuşu açma/kapama tuşu
8 Hafza-Çkarma tuşu “M–”
9 Referans düzlem seçme tuşu
10 Display
11 Doğrultma yardmcs
12 Ölçme tuşu
13 Lazer uyar etiketi
14 Dayama pimi
15 Dayama pimi kilidi
16 Su terazisi
17 Batarya gözü kapak kilidi
18 Batarya gözü kapağ
19 Lazer şn çkma yeri
20 Alglama merceği
21 Seri numaras
22 Lazer gözlüğü*
23 Taşma halkas
24 Lazer hedef tablas*
25 Koruyucu çanta
* Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart teslimat kapsamnda değildir.
Gösterge elemanlar
a Ölçme fonksiyonlar göstergesi
Uzunluk ölçümü
Sürekli ölçüm
Alan ölçümü
Hacim ölçümü
Endirekt uzunluk ölçümü
b Batarya uyars
c Scaklk uyars
d Ölçme değeri/Sonucu
e Ölçme birimi
f Ölçme için referans düzlem
g Lazer açk
h Tekil ölçme değeri göstergesi (Uzunluk ölçümünde: Sonuç)
i Ölçme değerlerinin hafzaya alnmas
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 121 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Sayfa: 121
122 | Türkçe
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
Teknik veriler
Montaj
Bataryalarn taklmas/değiştirilmesi
Bu ölçme cihaznn alkali mangan bataryalarla kullanlmas tavsiye edilir.
1,2 V akülerle 1,5 V bataryalara oranla daha az ölçüm yaplabilir.
Batarya gözü kapağn18 açmak için kilide 17 ok yönünde basn ve batarya gözü
kapağn aln. Bataryalar veya aküleri yerlerine yerleştirin. Batarya gözünün iç
tarafndaki şekle bakarak doğru kutuplama yapmaya dikkat edin.
Batarya sembolü Display’de ilk kez göründükten sonra daha en azndan 100
ölçüm yaplabilir. Batarya sembolü yanp sönmeye başlaynca ölçme yapmak
mümkün değildir, bataryalar veya aküleri değiştirmelisiniz.
Bütün bataryalar veya aküleri ayn anda değiştirin. Daima ayn üreticinin ayn
kapasitedeki bataryalarn veya akülerini kullann.
f Ölçme cihazn uzun süre kullanmayacaksanz bataryalar veya aküleri
çkarn. Uzun süre kullanm dş kaldklarnda bataryalar veya aküler
korozyona uğrar ve kendiliklerinden boşalrlar.
Dijital lazerli uzaklkölçer PLR 50
Ürün kodu 3 603 K16 300
Ölçme alan 0,05–50 mA)
Ölçme hassaslğ (tipik) ±2,0 mmB)
En küçük gösterge birimi 1 mm
İşletme scaklğ – 10 °C ... +50 °CC)
Saklama scaklğ – 20 °C ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
Lazer şn çap (25 °C’de) 10 m uzaklkta
yaklaşk 6 mm
Bataryalar
Aküler
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Batarya kullanm ömrü, yak.
– Tekil ölçümler
– Sürekli ölçüm
30000D)
5 hD)
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre 0,18 kg
Ölçüleri 58 x 104 x 36 mm
Koruma türü (Batarya gözü dşnda) IP 54 (Toza ve püsküren suya
karş korunmal)
A) Lazer şn yüzeyden ne kadar iyi geri yanstlrsa (aynann yanstmas gibi değil dağlc
olarak)velazernoktasortamaydnlğnagörenekadaraydnlksa(örneğiniçmekanlardaveya
alaca karanlklarda) lazer şnnn erişim uzaklğ da o kadar büyük olur). Elverişsiz koşullarda
(örneğin açk havada şiddetli güneş şğ altnda yaplan ölçmelerde) hedef tablasnn kullanl-
mas gerekli olabilir.
B) Şiddetli güneş şn veya iyi yanstma yapmayan yüzeyler gibi elverişsiz koşullarda
maksimim sapma ±10 mm’dir – 50 m’lik mesafede. Elverişli koşullarda ±0,05 mm/m’lik bir
etki hesaba katlmaldr.
C) Sürekli ölçüm fonksiyonunda maksimum işletme scaklğ + 40 °C’dir.
D) 1,2 V akülerle 1,5 V bataryalara oranla daha az ölçüm yaplabilir.
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar
değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numaras 21 ile olur.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 122 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Sayfa: 122
Türkçe | 123
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (18.7.11)
İşletme
Çalştrma
f Açk durumdaki ölçme cihazn brakp gitmeyin ve işiniz bitince cihaz
kapatn. Lazer şn başkalarnn gözünü alabilir.
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve doğrudan güneş şnndan
koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara ve büyük scaklk değişikliklerine maruz
brakmayn. Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde brakmayn. Büyük
scaklk değişikliklerinde ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre scaklk
dengelenmesini bekleyin. Aşr scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
f Ölçme cihazn şiddetli çarpma ve düşmelerden koruyun. Ölçme cihaz
dşardanşiddetlibiretkiyemaruzkaldğndaçalşmayadevametmedenönce
bir hassaslk kontrolü yapmalsnz (Baknz: “Ölçme cihaznn hassaslk
kontrolü”, sayfa 128).
Açma/kapama
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama tuşuna 7 veya ölçme tuşuna 12 ksa
süre basn. Ölçme cihaz açldğnda lazer şn da açlmaz.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama tuşuna 7 uzun süre basn.
Yaklaşk 5 dakika kadar cihazn hiçbir tuşuna baslmazsa, cihaz bataryay
korumak üzere otomatik olarak kapanr.
Bir ölçme değeri hafzaya alnnca, otomatik kesilmeye kadar muhafaza edilir.
Ölçme cihaz tekrar açlnca Display’de “M” gösterilir.
Ölçme işlemi
Açldktan sonra ölçme cihaz uzunluk ölçümü fonksiyonunda bulunur. Diğer
ölçme fonksiyonlarn ilgili fonksiyon tuşlarna basarak ayarlayabilirsiniz
(Baknz: “Ölçme fonksiyonlar”, sayfa 124).
Ölçme işlemi için referans düzlemi olarak açldktan sonra ölçme cihaznn arka
kenar seçilmiştir. Referans düzlemini değiştirmek için baknz: “Referans
düzlemlerin seçilmesi”, sayfa 123.
Ölçme fonksiyonunun ve referans düzleminin seçilmesinden sonra bütün diğer
işlem admlar ölçme tuşuna 12 basmak suretiyle yaplr.
Ölçme cihazn seçilmiş bulunan referans düzlemi ile istediğiniz ölçme çizgisine
yerleştirin (Örneğin duvara).
Lazer şnn açmak için ölçme tuşuna 12 basn.
f Lazer şnn kişilere ve hayvanlara doğrultmayn ve uzak mesafeden de
olsa lazer şnna bakmayn.
Lazer şnn ile hedef yüzeyini nişan aln. Ölçmeyi tekrar başlatmak için yeniden
ölçme tuşuna 12 basn.
Sürekli ölçüm fonksiyonunda ölçme işlemi ölçme tuşuna 12 ilk baslşta başlar.
Ölçme değeri tipik olarak 0,5 saniye, en geç 4 saniye sonra gösterilir. Ölçme
işleminin süresi uzaklğa, şk koşullarna ve hedef yüzeyin yanstma özelliklerine
bağldr. Ölçümün bittiği sesli bir sinyalle bildirilir. Ölçme işlemi bittikten sonra
lazer şn otomatik olarak kapanr.
Nişan almadan kesme lazeri yaklaşk 20 saniye içinde ölçme yapmazsa, lazer
şn bataryalar korumak üzere otomatik olarak kapanr.
Referans düzlemlerin seçilmesi (Bakanz: Şekiller A–C)
Ölçme işlemi için aşağdaki üç referans düzlemden birini seçebilirsiniz:
– Ölçme cihaznn arka kenar (örneğin duvara dayama),
– Dayama piminin 14 arka kenar (örneğin köşelerde ölçme yapmak için),
– Ölçme cihaznn ön kenar (örneğin bir masa kenarndan itibaren ölçme
yaparken).
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 123 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Sayfa: 123
124 | Türkçe
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
Referans düzlemi değiştirmek için tuşa 9 Display’de istediğiniz referans düzlem
gösterilinceye kadar basn. Ölçme cihaznn her açlşnda ölçme cihaznn arka
kenar referans düzlemi olarak ayarlanr.
Ölçme fonksiyonlar
Uzunluk ölçümü
Uzunluk ölçmü için uzunluk ölçümü tuşuna 1 basn. Display’de uzunluk ölçümü
göstergesi görülür .
Ölçme tuşuna 12 nişan almak üzere bir kez basn
sonra yeniden ölçme için basn.
Ölçme değeri Display’de gösterilir.
Alan (yüzey) ölçümü
Yüzey ölçümü için tuşa 3 Display’de yüzey ölçüm göstergesi görününceye
kadar basn.
Daha sonra aynen uzunluk ölçümünde olduğu gibi uzunluğu ve genişliği arka
arkaya ölçün. Her iki ölçme işlemi srasnda lazer şn açk kalr.
İkinci ölçme işleminden sonra alan otomatik olarak
hesaplanr ve gösterilir. Son tekil değer Display’in
altnda, sonuç üstünde gözükür.
Hacim ölçümü
Hacim ölçümü için tuşa 3 Display’de hacim ölçüm göstergesi görününceye
kadar basn.
Daha sonra aynen uzunluk ölçümünde olduğu gibi uzunluğu, genişliği ve
yüksekliği arka arkaya ölçün. Her üç ölçme işlemi srasnda da lazer şn açk
kalr.
Üçüncü ölçme işleminden sonra hacim otomatik ola-
rak hesaplanr ve gösterilir. Son ölçme değeri Dis-
play’in altnda sonuç ise üstünde gözükür.
Endirekt uzunluk ölçümü (Baknz: Şekil D)
Endirekt uzunluk ölçümü, şnn yolunda engel olduğundan veya yanstc olarak
bir hedef yüzey bulunmadğnda direkt olarak ölçülemeyen uzunluklarn
ölçülmesine yarar. Kusursuz ölçme sonuçlar ancak, lazer şn ve aranan uzaklk
birbirine tam dik açda olduklarnda sağlanr (Pisagor teoremi).
Resimde gösterilen örnekte B uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun
için A ve C uzunluklarnn ölçülmesi gerekir. A ve B birbirine dik olmaldr.
Endirekt uzunluk ölçümü için tuşa 5 basn. Display’de endirekt uzunluk ölçümü
göstergesi gözükür.
Uzunluk ölçümünde olduğu gibi A mesafesini ölçün. A doğrusu ile aranan uzaklk
B’nin birbirine dik olmasna dikkat edin. Daha sonra C mesafesini ölçün. Bu iki
ölçme işleme arasnda lazer şn açk kalr.
Ölçmeişlemininreferansnoktasnn(örneğinölçmecihaznnarkakenarnn)her
iki ölçme işlemi srasnda da ayn yerde olmasna dikkat edin.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 124 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Sayfa: 124
Türkçe | 125
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (18.7.11)
İkinci ölçmeden sonra B mesafesi otomatik olarak
hesaplanr. Son olarak ölçülen tekil değer Display’in
altnda, sonuç B ise yukarda görünür.
Sürekli ölçüm (Baknz: Şekil E)
Sürekli ölçümde ölçme cihaz hedefe göre hareket ettirilebilir ve ölçme değeri
yaklaşk her 0,5 saniyede güncellenir. Örneğin bir duvardan istediğiniz bir
mesafeye kadar uzaklaşabilirsiniz, güncel uzaklk daima okunabilir.
Sürekli ölçüm için sürekli ölçüm tuşuna 6 basn. Display’de sürekli ölçüm
göstergesi görülür .
Ölçmeişleminibaşlatmakiçinölçmetuşuna12basn.
İstediğiniz uzaklk değeri Display’in altnda
görününceye kadar ölçme cihazn hareket ettirin.
Ölçme tuşuna 12 basmak suretiyle sürekli ölçümü
kesersiniz.Güncel ölçmedeğeri Display’degösterilir.
Ölçme tuşuna 12 yeniden basldğnda sürekli ölçüm
yeniden başlar.
Sürekli ölçüm işlevi 5 dakika sonra otomatik olarak kapanr. Son ölçme değeri
Display’de gösterilmeye devam edilir. Sürekli ölçüm işlevini daha önce
sonlandrmak için ölçme fonksiyonunu tuşlara 1, 3 veya 5 basarak
değiştirebilirsiniz.
Ölçme değerlerinin silinmesi
Tuşa7ksasürebasarakbütünölçmefonksiyonlarndasonolarakbelirlenentekil
ölçme değerini silebilirsiniz. Tuşa çok defa ksa süreli basarsanz tekil ölçme
değerleri ters sra ile silinir.
Hafzaya alma fonksiyonlar
Ölçme cihaz kapandğnda hafzada bulunan değer muhafaza edilir.
Ölçme değerlerinin hafzaya alnmas/Toplanmas
Güncel ölçme değerlerini hafzaya almak için –
güncel olan uzunluk, alan veya hacim ölçme
fonksiyonlarna göre – Hafzaya alma/Toplama
tuşuna 2 basn. Bir değer hafzaya alndğnda
Display’de “M” gözükür, “+” ise arkasndan ksa süre
yanp söner.
Hafzada bir değer varsa, yeni değer de hafza içeriğine alnr, ancak ölçme
birimlerinin ayn olmas gerekir.
Örneğin bir yüzey değeri hafzada bulunuyorsa ve güncel ölçme değeri bir hacim
değeri ise, toplama yaplamaz. Display’de ksa süre “Error” yanp söner.
Ölçme değerlerinin çkarlmas
Güncelölçme değerinihafza değerindençkarmak için Hafza/Çkarma tuşuna 8
basn.BirdeğerçkarldğndaDisplay’de“M”gözükür,“–”isearkadanksasüre
yanp söner.
Bir değer hafzaya alndğnda yeni ölçme değeri ancak ölçme birimleri ayn ise
çkarlabilir (Baknz: “Ölçme değerlerinin hafzaya alnmas/Toplanmas”).
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 125 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Sayfa: 125
126 | Türkçe
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
Hafza değerinin gösterilmesi
Hafzada bulunan değeri görebilmek için hafza
çağrma tuşuna 4 basn. Display’de “M=” gözükür.
Hafza içeriğinde Display’de “M=” gösterilirse, onu
hafza-toplama tuşuna 2 basarak ikiye kat-
layabilirsiniz veya hafza-çkarma tuşuna 8 basarak
sfrlayabilirsiniz.
Hafzann silinmesi
Hafza içeriğini silmek için önce hafza çağrma tuşuna 4 basn, Display’de “M=”
gözükür. Daha sonra tuşa 7 ksa süre basn; Display’de “M” artk görülmez olur.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
Genel açklamalar
Alglama merceği 20 ve lazer şn çkş 19 ölçme işlemi srasnda
kapatlmamaldr.
Ölçme cihaz ölçme işlemi srasnda hareket ettirilmemelidir (Sürekli ölçüm
fonksiyonu hariç). Bu nedenle ölçme cihazn ölçülecek noktaya sağlam biçimde
dayayn.
Hedefyüzeyeğimlinişanalnmşolsabileölçmeişlemilazerşnnnmerkezinden
yaplr.
Ölçme alan (aralğ) üzerindeki etkiler
Ölçme alan (aralğ) şk koşullarna ve hedef yüzeyin yanstma özelliklerine
bağldr. Açk havada ve şiddetli güneş şğ altnda çalşrken lazer şnnn daha
iyi görünmesi için lazer gözlüğü 22 (aksesuar), lazer hedef tablas 24 (aksesuar)
kullann veya hedef yüzeyini güneş şnndan koruyun.
Ölçme sonucuna etkiler
Fiziksel etkiler nedeniyle, çeşitli yüzeylerde ölçme yaplrken hatal sonuçlarn
ortaya çkmas mümkündür. Bunlar şunlardr:
– Saydam yüzeyler (örneğin cam, su),
– Parlayan yüzeyler (örneğin polisajl metal, cam),
– Gözenekli yüzeyler (örneğin yaltm malzemeleri),
– Yüzey yaps (örneğin ham sva, doğal taş).
Bugibiyüzeylerdeölçmeyaparkengerekiyorsalazerhedeftablas24(aksesuar)
kullann.
Yine ayn şekilde farkl scaklklara sahip hava katmanlar ve endirekt olarak
alnan yansmalar hatal ölçme sonuçlarna neden olabilir.
Dayama pimi ile ölçme (Baknz şekiller B ve F)
Dayama piminin 14 kullanm örneğin köşelerin (mekan köşegeni) veya makaral
rayl sistemler gibi erişilmesi zor olan yerlere uygundur.
Pimi açmak için dayama piminin kilidini 15 yana itin.
Referans düzlemi tuşuna 9 basmak suretiyle doğrultma yardmcl ölçme
işlemleri için referans düzlemini uygun konuma ayarlayn.
Dayama pimini 14 kapatmak için sonuna kadar gövde içine bastrn. Pim
otomatik olarak kilitlenir.
Su terazisi ile doğrultma
Su terazisi 16 ölçme cihaznn yataylğnn basit bir biçimde ayarlanmasn
sağlar. Bu sayede hedef yüzeyler, özellikle de uzak mesafede olanlar, rahatlkla
nişan alnabilir.
Su terazisi 16 lazer şn ile kombinasyon halinde nivelman yaplmasna uygun
değildir.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 126 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Sayfa: 126
Türkçe | 127
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (18.7.11)
Doğrultma yardmcs ile nişan alma (Baknz: Şekil G)
Doğrultma yardmcs 11 yardm ile uzak mesafelerdeki nişan alma işlemi
kolaylaştrlabilir. Bunun için ölçme cihaznn üst tarafndan doğrultma
yardmcs boyunca bakn. Lazer şn bu bakş çizgisine paralel gider.
Hatalarn nedenleri ve giderilmeleri
Bu ölçme cihaz her ölçme işlemininin fonksiyonunn kusursuz
olup olmadğn kontrol eder. Bir hata tespit edilirse,
Display’desadeceyandakisembol yanp söner.Bugibidurum-
larda veya yukarda anlan hata giderme yöntemleri ile ilgili
hatalar giderilemiyorsa, cihaznz yetkili satcnz yardm ile
Bosch Müşteri Hizmetine gönderin.
Nedeni Giderilmesi
Scaklk uyars (c) yanp sönüyor, ölçme işlemi mümkün değil
Ölçme cihaz – 10 °C ila + 50 °C’lik
işletme scaklğ aralğnn dşnda
(Sürekli ölçüm fonksiyonunda
+40 °C’ye kadar).
Ölçme cihaz normal işletim scaklğna
kavuşuncaya kadar bekleyin
Batarya uyars (b) gözüküyor
Batarya gerilimi düşüyor (ölçme henüz
mümkün)
Bataryalar veya aküleri değiştirin
Batarya uyars (b) yanp sönüyor, ölçme işlemi mümkün değil
Batarya gerilimi çok düşük Bataryalar veya aküleri değiştirin
Gösterge “Error” ve “––––” Display’de
Lazer şn ile hedef arasndaki aç çok
dar.
Lazer şn ile hedef arasndaki açy
büyütün
Hedefyüzeyçokfazlayanstmayapyor
(örneğin ayna) veya çok az yanstma
yapyor (örneğin siyah renkli madde)
veya çevre şğ çok şiddetli.
Lazer hedef tablas 24 (aksesuar)
kullann
Lazer şn çkş 19 buğulu veya
alglama merceği 20 buğulu (örneğin
aşr scaklk değişiklikleri nedeni ile).
Yumuşak bir bez veya havlu ile lazer
şnçkşn19veyaalglamamerceğini
20 kurulayn
Hesaplanan değer
99999 m/m2
/m3
’ten büyük.
Hesaplamay ara kademelere ayrn
Gösterge “Error” Display’in üstünde yanp sönüyor
Ölçme değerlerinin farkl ölçme
birimleri ile toplanmas ve çkarlmas
Sadece ayn ölçme birimli ölçme de-
ğerlerini toplayn ve çkarn
Ölçme sonucu güvenilir değil
Hedef yüzey açk biçimde yanstma
yapyor (örneğin su, cam).
Hedef yüzeyi kapatn
Lazer şn çkş 19 veya alglama
merceği 20 kapal.
Lazer şn çkşn 19 ve alglama
merceğini 20 açk tutun
Ölçme sonucu makul değil
Yanlş referans düzlem ayarlanmş Referans düzlemi ölçüme uygun olarak
seçin
Lazer şnnn önünde engel var Lazer noktas hedef yüzeyde tam
olarak bulunmaldr.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 127 Monday, July 18, 2011 7:36 AM
Sayfa: 127
128 | Türkçe
2 609 140 621 | (18.7.11) Bosch Power Tools
Ölçme cihaznn hassaslk kontrolü
Ölçme cihaznn hassaslğn şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
– Uzunluğundankesinolarakeminolduğunuz 3–10 marasbirölçmemesafesi
seçin (örneğin odanzn genişliği, kap aralğ). Bu ölçme mesafesi içerde
olmal ve hedef yüzey parlak, yanstc olmal.
– Bu mesafeyi arka arkaya 10 ölçün.
Tekil ölçümlerin ortalama değerden sapmas maksimum ±3 mm olmaldr. Daha
sonra hassaslğ karşlaştrabilmek için ölçme sonuçlarn bir tutanağa geçirin.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Ölçmecihazndaimabirlikteteslimedilenkoruyucuçantaiçindesaklaynvetaşyn.
Ölçme cihazn daima temiz tutun.
Ölçme cihazn hiçbir zaman suya veya başka svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya çözücü madde
kullanmayn.
Özellikle alglama merceğinin 20 bakmn dikkatli biçimde, gözlükle veya bir
fotoğraf makinesinin merceği için kullanlacak bir araçla yapn.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen ölçme cihaz arza yapacak olursa,
onarm Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste yaptrlmaldr. Ölçme
cihazn kendiniz açmayn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka cihaznzn tip
etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtin.
Onarlmas gerektiğinde ölçme cihazn koruyucu çanta 25 içinde yollayn.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedek parçalarna ait
sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait bilgileri şu
adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Boschmüşteriservisitimisatnalacağnz ürününözellikleri,buürününkullanm
ve ayar işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parçalarna ait sorularnz
memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden kazanm merkezine
yollanmaldr.
Ölçme cihazn ve aküleri/bataryalar evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği uyarnca kullanm ömrünü
tamamlamş ölçme cihazlar ve 2006/66/AT yönetmeliği
uyarnca arzal veya kullanm ömrünü tamamlamş
aküler/bataryalar ayr ayr toplanmak ve çevre dostu tasfiye
için geri kazanm merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_DOKU-27449-001.fm Page 128 Monday, July 18, 2011 7:36 AM

Sorular & cevaplar

Bosch PLR 50 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PLR 50 hakkında bir soru sorun

Bosch PLR 50 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PLR 50 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PLR 50 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.