Bosch PLR 25 kılavuzu

AşağıdaBosch PLR 25 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ölçüm Aleti
  • Model/isim: PLR 25
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk

İçindekiler

Sayfa: 108
Türkçe | 109
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Áðüóõñóç
Ôá åñãáëåßá ìÝôñçóçò, ôá åîáñôÞìáôá êáé ïé óõóêåõáóßåò ðñÝðåé íá
áíáêõêëþíïíôáé ìå ôñüðï öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.
Ìçí ñßîåôå ôá åñãáëåßá ìÝôñçóçò êáé ôéò ìðáôáñßåò óôá áðïññßììáôá ôïõ óðéôéïý
óáò!
Ìüíï ãéá ÷þñåò ôçò ÅÅ:
Óýìöùíá ìå ôçí ÊïéíïôéêÞ Ïäçãßá 2002/96/EÊ ôá Ü÷ñçóôá
åñãáëåßá ìÝôñçóçò, êáé óýìöùíá ìå ôçí ÊïéíïôéêÞ Ïäçãßá
2006/66/EÊ ïé ÷áëáóìÝíåò Þ áíáëùìÝíåò ìðáôáñßåò äåí åßíáé
ðëÝïí õðï÷ñåùôéêü íá óõëëÝãïíôáé îå÷ùñéóôÜ ãéá íá
áíáêõêëùèïýí ìå ôñüðï öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Türkçe
Güvenlik Talimat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalşabilmek
için bütün güvenlik talimat okunmal ve uyarlara
uyulmaldr. Ölçme cihaz üzerindeki uyar etiketlerini hiçbir
zamangörünmezhalegetirmeyin.BUGÜVENLİKTALİMATINI
GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya ayar hükümlerine uyulmadğ
veya başka yöntemler kullanldğ takdirde cihazn çkaracağ şnlar
kullanc için tehlikeli olabilir.
f Bu ölçme cihaz Almanca uyar etiketli olarak teslim edilir (grafik
sayfasndaki ölçme cihaz şeklinde 13 numaras görülmektedir).
f Cihaz kullanmaya başlamadan önce cihazla birlikte size teslim edilen
kendi dilinizdeki uyar etiketini Almanca uyar etiketi üzerine
yapştrnz.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara doğrultmayn ve kendiniz de
lazer şnna bakmayn. Bu ölçme cihaz IEC 60825-1 uyarnca 2. Snf lazer
şn üretir. Bu nedenle başkalarnn gözünü kamaştrabilirsiniz.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayn. Lazer gözlüğü insan
gözünü lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn daha iyi görülmesini
sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayn. Lazer
gözlüğü mor ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma sağlamaz ve renk
alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve orijinal yedek parça
kullanma koşulu ile onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini her zaman
sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli ölçme cihazn kullanmasna izin
vermeyin. Çocuklar istemeden başkalarnn gözünü kamaştrabilir.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar, gazlar veya tozlarn
bulunduğupatlamatehlikesiolanyerlerdeçalşmayn.Ölçmecihaziçinde
toz veya buharlar tutuşturabilecek kvlcmlar üretilebilir.
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 109 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Sayfa: 109
110 | Türkçe
2 609 140 620 | (14.7.11) Bosch Power Tools
Ürün ve işlev tanm
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz; uzaklklarn, uzunluklarn, yüksekliklerin, aralklarn ölçülmesi
ile yüzey ve hacimlerin hesaplanmas için tasarlanmştr. Bu ölçme cihaz hem
kapal mekanlarda hem de açk havada ölçüm yapmaya uygundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar ölçme cihaznn şeklinin
bulunduğu grafik sayfasnda bulunmaktadr.
1 Hafza/Silme tuşu açma/kapama tuşu
2 Referans düzlem seçme tuşu
3 Hafza-Çkarma tuşu “M–”
4 Hafza-Toplama tuşu “M+”
5 Yüzey ölçme tuşu
6 Uzunluk ölçme tuşu
7 Display
8 Doğrultma yardmcs
9 Ölçme tuşu
10 Hacim ölçme tuşu
11 Hafzadan bilgi çağrma tuşu “M=”
12 Sürekli ölçüm tuşu
13 Lazer uyar etiketi
14 Batarya gözü kapak kilidi
15 Batarya gözü kapağ
16 Lazer şn çkma yeri
17 Alglama merceği
18 Seri numaras
19 Lazer gözlüğü*
20 Lazer hedef tablas*
21 Koruyucu çanta
* Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart teslimat kapsamnda değildir.
Gösterge elemanlar
a Ölçme fonksiyonlar
Uzunluk ölçümü
Sürekli ölçüm
Yüzey ölçümü
Hacim ölçümü
b Batarya uyars
c Scaklk uyars
d Ölçme değeri/Sonucu
e Ölçme birimi
f Ölçme için referans düzlem
g Lazer açk
h Tekil ölçme değeri göstergesi (Uzunluk ölçümünde: Sonuç)
i Ölçme değerlerinin hafzaya alnmas
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 110 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Sayfa: 110
Türkçe | 111
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Teknik veriler
Montaj
Bataryalarn taklmas/değiştirilmesi
Bu ölçme cihaznn alkali mangan bataryalarla kullanlmas tavsiye edilir.
1,2 V akülerle 1,5 V bataryalara oranla daha az ölçüm yaplabilir.
Batarya gözü kapağn15 açmak için kilide 14 ok yönünde basn ve batarya gözü
kapağn aln. Bataryalar veya aküleri yerlerine yerleştirin. Batarya gözünün iç
tarafndaki şekle bakarak doğru kutuplama yapmaya dikkat edin.
Batarya sembolü Display’de ilk kez göründükten sonra daha en azndan 100
ölçüm yaplabilir. Batarya sembolü yanp sönmeye başlaynca ölçme yapmak
mümkün değildir, bataryalar veya aküleri değiştirmelisiniz.
Bütün bataryalar veya aküleri ayn anda değiştirin. Daima ayn üreticinin ayn
kapasitedeki bataryalarn veya akülerini kullann.
f Ölçme cihazn uzun süre kullanmayacaksanz bataryalar veya aküleri
çkarn. Uzun süre kullanm dş kaldklarnda bataryalar veya aküler
korozyona uğrar ve kendiliklerinden boşalrlar.
Dijital lazerli uzaklkölçer PLR 25
Ürün kodu 3 603 K16 200
Ölçme alan 0,05–25 mA)
Ölçme hassaslğ (tipik) ±2,0 mmB)
En küçük gösterge birimi 1 mm
İşletme scaklğ – 10 °C ... +50 °CC)
Saklama scaklğ – 20 °C ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
Lazer şn çap (25 °C’de) 10 m uzaklkta
yaklaşk 6 mm
Bataryalar
Aküler
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V KR03 (AAA)
Batarya kullanm ömrü, yak.
– Tekil ölçümler
– Sürekli ölçüm
30000D)
5 hD)
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre 0,18 kg
Ölçüleri 58 x 104 x 36 mm
Koruma türü (Batarya gözü dşnda) IP 44 (Püskürme suyuna
karş korunmal)
A) Lazer şn yüzeyden ne kadar iyi geri yanstlrsa (aynann yanstmas gibi değil dağlc
olarak)velazernoktasortamaydnlğnagörenekadaraydnlksa(örneğiniçmekanlardaveya
alaca karanlklarda) lazer şnnn erişim uzaklğ da o kadar büyük olur). Elverişsiz koşullarda
(örneğin açk havada şiddetli güneş şğ altnda yaplan ölçmelerde) hedef tablasnn kullanl-
mas gerekli olabilir.
B) Şiddetli güneş şn veya iyi yanstma yapmayan yüzeyler gibi elverişsiz koşullarda
maksimim sapma ±7 mm’dir – 25 m’lik mesafede. Elverişli koşullarda ±0,05 mm/m’lik bir
etki hesaba katlmaldr.
C) Sürekli ölçüm fonksiyonunda maksimum işletme scaklğ + 40 °C’dir.
D) 1,2 V akülerle 1,5 V bataryalara oranla daha az ölçüm yaplabilir.
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar
değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numaras 18 ile olur.
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 111 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Sayfa: 111
112 | Türkçe
2 609 140 620 | (14.7.11) Bosch Power Tools
İşletme
Çalştrma
f Açk durumdaki ölçme cihazn brakp gitmeyin ve işiniz bitince cihaz
kapatn. Lazer şn başkalarnn gözünü alabilir.
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve doğrudan güneş şnndan
koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara ve büyük scaklk değişikliklerine maruz
brakmayn. Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde brakmayn. Büyük
scaklk değişikliklerinde ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre scaklk
dengelenmesini bekleyin. Aşr scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
f Ölçme cihazn şiddetli çarpma ve düşmelerden koruyun. Ölçme cihaz
dşardanşiddetlibiretkiyemaruzkaldğndaçalşmayadevametmedenönce
bir hassaslk kontrolü yapmalsnz (Baknz: “Ölçme cihaznn hassaslk
kontrolü”, sayfa 116).
Açma/kapama
Ölçme cihaznaçmak için açma/kapama tuşuna 1 veya ölçme tuşuna 9 ksa süre
basn. Ölçme cihaz açldğnda lazer şn da açlmaz.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama tuşuna 1 uzun süre basn.
Yaklaşk 5 dakika kadar cihazn hiçbir tuşuna baslmazsa, cihaz bataryay
korumak üzere otomatik olarak kapanr.
Bir ölçme değeri hafzaya alnnca, otomatik kesilmeye kadar muhafaza edilir.
Ölçme cihaz tekrar açlnca Display’de “M” gösterilir.
Ölçme işlemi
Açldktan sonra ölçme cihaz uzunluk ölçümü fonksiyonunda bulunur. Diğer
ölçme fonksiyonlarn ilgili fonksiyon tuşlarna basarak ayarlayabilirsiniz
(Baknz: “Ölçme fonksiyonlar”, sayfa 113).
Ölçme işlemi için referans düzlemi olarak açldktan sonra ölçme cihaznn arka
kenar seçilmiştir. Referans düzlemini değiştirmek için baknz: “Referans
düzlemlerin seçilmesi”, sayfa 112.
Ölçme fonksiyonunun ve referans düzleminin seçilmesinden sonra bütün diğer
işlem admlar ölçme tuşuna 9 basmak suretiyle yaplr.
Ölçme cihazn seçilmiş bulunan referans düzlemi ile istediğiniz ölçme çizgisine
yerleştirin (Örneğin duvara).
Lazer şnn açmak için ölçme tuşuna 9 basn.
f Lazer şnn kişilere ve hayvanlara doğrultmayn ve uzak mesafeden de
olsa lazer şnna bakmayn.
Lazer şnn ile hedef yüzeyini nişan aln. Ölçmeyi tekrar başlatmak için yeniden
ölçme tuşuna 9 basn.
Sürekli ölçüm fonksiyonunda ölçme işlemi ölçme tuşuna 9 ilk baslşta başlar.
Ölçme değeri tipik olarak 0,5 saniye, en geç 4 saniye sonra gösterilir. Ölçme
işleminin süresi uzaklğa, şk koşullarna ve hedef yüzeyin yanstma özelliklerine
bağldr. Ölçümün bittiği sesli bir sinyalle bildirilir. Ölçme işlemi bittikten sonra
lazer şn otomatik olarak kapanr.
Nişan almadan kesme lazeri yaklaşk 20 saniye içinde ölçme yapmazsa, lazer
şn bataryalar korumak üzere otomatik olarak kapanr.
Referans düzlemlerin seçilmesi (Baknz: Şekiller A–B)
Ölçme işlemi için aşağdaki iki referans düzlemden birini seçebilirsiniz:
– Ölçme cihaznn arka kenar (örneğin duvara dayama),
– Ölçme cihaznn ön kenar (örneğin bir masa kenarndan itibaren ölçme
yaparken).
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 112 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Sayfa: 112
Türkçe | 113
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Referans düzlemi değiştirmek için tuşa 2 Display’de istediğiniz referans düzlem
gösterilinceye kadar basn. Ölçme cihaznn her açlşnda ölçme cihaznn arka
kenar referans düzlemi olarak ayarlanr.
Ölçme fonksiyonlar
Uzunluk ölçümü
Uzunluk ölçmü için uzunluk ölçümü tuşuna 6 basn. Display’de uzunluk ölçümü
göstergesi görülür .
Ölçme tuşuna9nişanalmaküzerebirkezbasnsonra
yeniden ölçme için basn.
Ölçme değeri Display’de gösterilir.
Alan (yüzey) ölçümü
Yüzey (alan) ölçümü için yüzey ölçüm tuşuna 5 basn. Display’de yüzey ölçüm
göstergesi görülür .
Daha sonra aynen uzunluk ölçümünde olduğu gibi uzunluğu ve genişliği arka
arkaya ölçün. Her iki ölçme işlemi srasnda lazer şn açk kalr.
İkinci ölçme işleminden sonra alan otomatik olarak
hesaplanr ve gösterilir. Son tekil değer Display’in
altnda, sonuç üstünde gözükür.
Hacim ölçümü
Hacim ölçümü için hacim ölçüm tuşuna 10 basn. Display’de hacim ölçümü
göstergesi görülür .
Daha sonra aynen uzunluk ölçümünde olduğu gibi uzunluğu, genişliği ve
yüksekliği arka arkaya ölçün. Her üç ölçme işlemi srasnda da lazer şn açk
kalr.
Üçüncü ölçme işleminden sonra hacim otomatik ola-
rak hesaplanr ve gösterilir. Son ölçme değeri Dis-
play’in altnda sonuç ise üstünde gözükür.
Sürekli ölçüm (Baknz: Şekil C)
Sürekli ölçümde ölçme cihaz hedefe göre hareket ettirilebilir ve ölçme değeri
yaklaşk her 0,5 saniyede güncellenir. Örneğin bir duvardan istediğiniz bir
mesafeye kadar uzaklaşabilirsiniz, güncel uzaklk daima okunabilir.
Sürekli ölçüm için sürekli ölçüm tuşuna 12 basn. Display’de sürekli ölçüm
göstergesi görülür .
Ölçme işlemini başlatmak için ölçme tuşuna 9 basn.
İstediğiniz uzaklk değeri Display’in altnda
görününceye kadar ölçme cihazn hareket ettirin.
Ölçme tuşuna 9 basmak suretiyle sürekli ölçümü
kesersiniz.Güncel ölçmedeğeri Display’degösterilir.
Ölçme tuşuna 9 yeniden basldğnda sürekli ölçüm
yeniden başlar.
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 113 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Sayfa: 113
114 | Türkçe
2 609 140 620 | (14.7.11) Bosch Power Tools
Sürekli ölçüm 5 dakika sonra otomatik olarak kapanr. Son ölçme değeri
Display’de gösterilmeye devam edilir. Sürekli ölçümü daha önceden sona
erdirmekiçinölçmefonksiyonunuuzunlukölçümtuşuna6,yüzeyölçümtuşuna5
veya hacim ölçüm tuşuna 10 basmak suretiyle değiştirebilirsiniz.
Ölçme değerlerinin silinmesi
Tuşa1ksasürebasarakbütünölçmefonksiyonlarndasonolarakbelirlenentekil
ölçme değerini silebilirsiniz. Tuşa çok defa ksa süreli basarsanz tekil ölçme
değerleri ters sra ile silinir.
Hafzaya alma fonksiyonlar
Ölçme cihaz kapandğnda hafzada bulunan değer muhafaza edilir.
Ölçme değerlerinin hafzaya alnmas/Toplanmas
Güncel ölçme değerlerini hafzaya almak için –
güncel olan uzunluk, alan veya hacim ölçme
fonksiyonlarna göre – Hafzaya alma/Toplama
tuşuna 4 basn. Bir değer hafzaya alndğnda
Display’de “M” gözükür, “+” ise arkasndan ksa süre
yanp söner.
Hafzada bir değer varsa, yeni değer de hafza
içeriğine alnr, ancak ölçme birimlerinin ayn olmas
gerekir.
Örneğin bir yüzey değeri hafzada bulunuyorsa ve güncel ölçme değeri bir hacim
değeri ise, toplama yaplamaz. Display’de ksa süre “Error” yanp söner.
Ölçme değerlerinin çkarlmas
Güncelölçme değerinihafza değerindençkarmak için Hafza/Çkarma tuşuna 3
basn.BirdeğerçkarldğndaDisplay’de“M”gözükür,“–”isearkadanksasüre
yanp söner.
Bir değer hafzaya alndğnda yeni ölçme değeri ancak ölçme birimleri ayn ise
çkarlabilir (Baknz: “Ölçme değerlerinin hafzaya alnmas/Toplanmas”).
Hafza değerinin gösterilmesi
Hafzada bulunan değeri görebilmek için hafza
çağrma tuşuna 11 basn. Display’de “M=” gözükür.
Hafza içeriğinde Display’de “M=” gösterilirse, onu
hafza-toplama tuşuna 4 basarak ikiye kat-
layabilirsiniz veya hafza-çkarma tuşuna 3 basarak
sfrlayabilirsiniz.
Hafzann silinmesi
Hafzaiçeriğinisilmekiçinöncehafzaçağrmatuşuna11basn,Display’de“M=”
gözükür. Daha sonra tuşa 1 ksa süre basn; Display’de “M” artk görülmez olur.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
Genel açklamalar
Alglama merceği 17 ve lazer şn çkş 16 ölçme işlemi srasnda
kapatlmamaldr.
Ölçme cihaz ölçme işlemi srasnda hareket ettirilmemelidir (Sürekli ölçüm
fonksiyonu hariç). Bu nedenle ölçme cihazn ölçülecek noktaya sağlam biçimde
dayayn.
Hedefyüzeyeğimlinişanalnmşolsabileölçmeişlemilazerşnnnmerkezinden
yaplr.
Ölçme alan (aralğ) üzerindeki etkiler
Ölçme alan (aralğ) şk koşullarna ve hedef yüzeyin yanstma özelliklerine
bağldr. Açk havada ve şiddetli güneş şğ altnda çalşrken lazer şnnn daha
iyi görünmesi için lazer gözlüğü 19 (aksesuar), lazer hedef tablas 20 (aksesuar)
kullann veya hedef yüzeyini güneş şnndan koruyun.
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 114 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Sayfa: 114
Türkçe | 115
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Ölçme sonucuna etkiler
Fiziksel etkiler nedeniyle, çeşitli yüzeylerde ölçme yaplrken hatal sonuçlarn
ortaya çkmas mümkündür. Bunlar şunlardr:
– Saydam yüzeyler (örneğin cam, su),
– Parlayan yüzeyler (örneğin polisajl metal, cam),
– Gözenekli yüzeyler (örneğin yaltm malzemeleri),
– Yüzey yaps (örneğin ham sva, doğal taş).
Bugibiyüzeylerdeölçmeyaparkengerekiyorsalazerhedeftablas20(aksesuar)
kullann.
Yine ayn şekilde farkl scaklklara sahip hava katmanlar ve endirekt olarak
alnan yansmalar hatal ölçme sonuçlarna neden olabilir.
Doğrultma yardmcs ile nişan alma (Baknz: Şekil D)
Doğrultma yardmcs 8 yardm ile uzak mesafelerdeki nişan alma işlemi
kolaylaştrlabilir. Bunun için ölçme cihaznn üst tarafndan doğrultma
yardmcs boyunca bakn. Lazer şn bu bakş çizgisine paralel gider.
Hatalarn nedenleri ve giderilmeleri
Nedeni Giderilmesi
Scaklk uyars (c) yanp sönüyor, ölçme işlemi mümkün değil
Ölçme cihaz – 10 °C ila + 50 °C’lik
işletme scaklğ aralğnn dşnda
(Sürekli ölçüm fonksiyonunda
+40 °C’ye kadar).
Ölçme cihaz normal işletim scaklğna
kavuşuncaya kadar bekleyin
Batarya uyars (b) gözüküyor
Batarya gerilimi düşüyor (ölçme henüz
mümkün)
Bataryalar veya aküleri değiştirin
Batarya uyars (b) yanp sönüyor, ölçme işlemi mümkün değil
Batarya gerilimi çok düşük Bataryalar veya aküleri değiştirin
Gösterge “Error” ve “––––” Display’de
Lazer şn ile hedef arasndaki aç çok
dar.
Lazer şn ile hedef arasndaki açy
büyütün
Hedefyüzeyçokfazlayanstmayapyor
(örneğin ayna) veya çok az yanstma
yapyor (örneğin siyah renkli madde)
veya çevre şğ çok şiddetli.
Lazer hedef tablas 20 (aksesuar)
kullann
Lazer şn çkş 16 buğulu veya
alglama merceği 17 buğulu (örneğin
aşr scaklk değişiklikleri nedeni ile).
Yumuşak bir bez veya havlu ile lazer
şnçkşn16veyaalglamamerceğini
17 kurulayn
Hesaplanan değer
99999 m/m2
/m3
’ten büyük.
Hesaplamay ara kademelere ayrn
Gösterge “Error” Display’in üstünde yanp sönüyor
Ölçme değerlerinin farkl ölçme
birimleri ile toplanmas ve çkarlmas
Sadece ayn ölçme birimli ölçme de-
ğerlerini toplayn ve çkarn
Ölçme sonucu güvenilir değil
Hedef yüzey açk biçimde yanstma
yapyor (örneğin su, cam).
Hedef yüzeyi kapatn
Lazer şn çkş 16 veya alglama
merceği 17 kapal.
Lazer şn çkşn 16 ve alglama
merceğini 17 açk tutun
Ölçme sonucu makul değil
Yanlş referans düzlem ayarlanmş Referans düzlemi ölçüme uygun olarak
seçin
Lazer şnnn önünde engel var Lazer noktas hedef yüzeyde tam
olarak bulunmaldr.
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 115 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Sayfa: 115
116 | Türkçe
2 609 140 620 | (14.7.11) Bosch Power Tools
Bu ölçme cihaz her ölçme işlemininin fonksiyonunn kusursuz
olup olmadğn kontrol eder. Bir hata tespit edilirse,
Display’desadeceyandakisembol yanp söner.Bugibidurum-
larda veya yukarda anlan hata giderme yöntemleri ile ilgili
hatalar giderilemiyorsa, cihaznz yetkili satcnz yardm ile
Bosch Müşteri Hizmetine gönderin.
Ölçme cihaznn hassaslk kontrolü
Ölçme cihaznn hassaslğn şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
– Uzunluğundankesinolarakeminolduğunuz 3–10 marasbirölçmemesafesi
seçin (örneğin odanzn genişliği, kap aralğ). Bu ölçme mesafesi içerde
olmal ve hedef yüzey parlak, yanstc olmal.
– Bu mesafeyi arka arkaya 10 ölçün.
Tekil ölçümlerin ortalama değerden sapmas maksimum ±3 mm olmaldr. Daha
sonra hassaslğ karşlaştrabilmek için ölçme sonuçlarn bir tutanağa geçirin.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Ölçme cihazn daima birlikte teslim edilen koruyucu çanta içinde saklayn ve
taşyn.
Ölçme cihazn daima temiz tutun.
Ölçme cihazn hiçbir zaman suya veya başka svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya çözücü madde
kullanmayn.
Özellikle alglama merceğinin 17 bakmn dikkatli biçimde, gözlükle veya bir
fotoğraf makinesinin merceği için kullanlacak bir araçla yapn.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen ölçme cihaz arza yapacak olursa,
onarm Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste yaptrlmaldr. Ölçme
cihazn kendiniz açmayn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka cihaznzn tip
etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtin.
Onarlmas gerektiğinde ölçme cihazn koruyucu çanta 21 içinde yollayn.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedek parçalarna ait
sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait bilgileri şu
adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Boschmüşteriservisitimisatnalacağnz ürününözellikleri,buürününkullanm
ve ayar işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parçalarna ait sorularnz
memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 116 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM
Sayfa: 116
Türkçe | 117
Bosch Power Tools 2 609 140 620 | (14.7.11)
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden kazanm merkezine
yollanmaldr.
Ölçme cihazn ve aküleri/bataryalar evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği uyarnca kullanm ömrünü
tamamlamş ölçme cihazlar ve 2006/66/AT yönetmeliği
uyarnca arzal veya kullanm ömrünü tamamlamş
aküler/bataryalar ayr ayr toplanmak ve çevre dostu tasfiye
için geri kazanm merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_DOKU-27422-001.fm Page 117 Thursday, July 14, 2011 11:09 AM

Sorular & cevaplar

Bosch PLR 25 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PLR 25 hakkında bir soru sorun

Bosch PLR 25 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PLR 25 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PLR 25 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.