Bosch PHD9769 ProSalon Home kılavuzu

AşağıdaBosch PHD9769 ProSalon Home için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Saç Kurutma Makinesi
  • Model/isim: PHD9769 ProSalon Home
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Norveç, Türk, Yunan, Macar, Fince

İçindekiler

Sayfa: 27
28 tr
9000 318 762 | 11.2008 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice
okuyunuz, verilen bilgilere göre
hareket ediniz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý itinayla saklayýnýz!
Bu kullanma kýlavuzunda birden fazla
modeli ve aksesuarlarýný tarif
etmektedir.
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz
ve çalýðtýrýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýný önlemek
için, denetim altýnda tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Cihazda yapýlacak onarýmlar (örn. hasarlý
bir elektrik kablosunun deðiþtirilmesi),
muhtemel tehlikelerin önlenmesi için
sadece yetkili servisimiz tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Elektrik kablosu
— sýcak parçalara temas etmemelidir,
— keskin kenarlar üzerinden çekilip
geçirilmemelidir,
— cihazý taðýmak için kullanýlmamalýdýr.
Vücutlarýna örn. kalp pili
gibi týbbi cihazlar emplante
edilmiþ (yerleþtirilmiþ)
kiþiler tartýnýn sadece
normal tartma fonksiyonunu
kullanmalýdýr.
Ölüm tehlikesi
Sýcak parçalara temas etmemelidir. Cihaz
kapalýyken de tehlike söz konusudur,
bu nedenle, kullandýktan sonra kurutma
iþlemine ara verildiði zaman dahi, fiþini
çekip prizden çýkarýnýz.
Mesken elektrik donanýmýna, azami 30 mA
deðerine sahip bir hatalý akým koruma
þalteri kurulmasý, ek bir koruma saðlar.
Bu konu hakkýnda elektrik tesisatçýnýzdan
bilgi alýnýz.
Kullaným
Fan veya emme deliðinin üzerini veya
önünü kesinlikle kapatmayýnýz.
Emme deliðinde iplik, tiftik ve saç
olmamasýna dikkat ediniz.
Örn. bir hava deliði kapatýldýðýnda söz
konusu olabilecek aþýrý ýsýnma halinde,
saç kurutma makinesi (fön) otomatik
olarak kapanýr, fan üzerinden soður
ve kýsa süre sonra ýsýtmayý yine açar.
Havlu ile kurutulmuþ durumdaki saçlarýn
ön kurutma iþlemi için, güçlü fan
kademesini yüksek sýcaklýk derecesi ile
birlikte kullanýnýz.
Hava çýkýþ deliðini kafadan yakl. 10 cm
uzakta tutunuz.
Fan
Kapal hassas güçlü
Sýcaklýk
düþük orta yüksek
Fan ve ýsý kademeleri istenildiði þekilde
birbirleri ile kombine edilebilir.
Sayfa: 28
tr 29
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 9000 318 762 | 11.2008
Cool (soðuk) tuþu
Cool (soðuk) tuþu, her kademede
ek olarak devreye sokulabilir;
saçlarýn kurutulmasýndan sonra,
en iyi þekilde sabitlenmesi/
þekillendirilmesi için kullanýlýr.
Cool (soðuk) fonksiyonu devreye
sokulduðu zaman, tuþ mavi yanar.
Ondüle baþlýðý
Saçlarýn belli kýsýmlarýný
kurutmak/þekillendirmek
için kullanýlýr. Baþlýk saçlara
kesinlikle doðrudan temas
etmemelidir; hassas fan
ve düþük ýsý ayarýný seçiniz.
Difüzör
Düz veya hýrpalanmýþ saçlar için
çok uygundur. Ýnce uzun veya
yarý uzun saçlarýn daha hacimli
görünmesini saðlar.
Ünitenin çubuklarýný kafa
derisine temas ettiriniz ve hava
akýmýný, cihaz ile dairesel
hareketler yaparak daðýtýnýz.
Güçlü ile yüksek arasýnda bir
hava akýmý ayarlayýnýz.
Sadece PHD976.:
Ýyonizasyon
Bu saç kurutma makinesi bir iyon
jeneratörü ile donatýlmýþtýr.
Ýyonlar, doðada mevcut olan, elektrik yüklü
partiküllerdir (atom veya molekül).
Saçlar bu sayede daha yumuþak olur
ve daha iyi taranabilir. Ek olarak, saçlarýn
uçuþmasý da azalýr.
Ýyon jeneratörü, þalter üzerinden
her kademeye ek olarak açýlabilir.
Ýyonizasyon devreye sokulduðu
zaman, þalter kýrmýzý yanar.
Muhafaza edilmesi
Elektrik kablosu çok sýký
sarýlmamalýdýr!
Cihazýn temizlenmesi
Cereyan çarpma tehlikesi!
Temizleme iþleminden önce elektrik fiþini
çekip prizden çýkarýnýz.
Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleme
cihazý kullanmayýnýz.
Cihazýn dýþýný nemli bir bez ile siliniz.
Keskin ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayýnýz.
Hava giriþ ýzgarasýný ok iþareti yönünde
çeviriniz ve sonra çekip çýkarýnýz.
Izgarayý yýkayýnýz ve kurutunuz veya
yumuþak bir fýrça ile temizleyiniz.
Temizleme iþleminden sonra, hava giriþ
ýzgarasýný düz þekilde yerine takýnýz
ve ok iþaretinin tersi yönünde çevirerek
sabitleyiniz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri
hakkýnda bilgi almak için yetkili satýcýnýza
veya baðlý olduðunuz belediye idaresine
baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu
garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch PHD9769 ProSalon Home hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PHD9769 ProSalon Home hakkında bir soru sorun

Bosch PHD9769 ProSalon Home ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PHD9769 ProSalon Home kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PHD9769 ProSalon Home ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.