Bosch PHD5714 PurplePassion kılavuzu

AşağıdaBosch PHD5714 PurplePassion için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Saç Kurutma Makinesi
  • Model/isim: PHD5714 PurplePassion
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Alman, Lehçe, Türk, Yunan, Macar, Endonezya, Portekizce

İçindekiler

Sayfa: 27
OU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice
okuyunuz, verilen bilgilere göre hareket
ediniz ve ileride lazým olma ihtimalinden
dolayý itinayla saklayýnýz!
Bu kullanma kýlavuzunda iki model
ve aksesuarlarý tarif edilmektedir.
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece güç kaynaçýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baçlayýnýz
ve çalýþtýrýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýný önlemek
için, denetim altýnda tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Cihazda yapýlacak onarýmlar (örn. hasarlý
bir elektrik kablosunun deðiþtirilmesi),
muhtemel tehlikelerin önlenmesi için
sadece yetkili servisimiz tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Elektrik kablosu
— sýcak parçalara temas etmemelidir,
— keskin kenarlar üzerinden çekilip
geçirilmemelidir,
— cihazý taþýmak için kullanýlmamalýdýr.
Vücutlarýna örn. kalp pili gibi
týbbi cihazlar emplante
edilmiþ (yerleþtirilmiþ)
kiþiler tartýnýn sadece
normal tartma fonksiyonunu
kullanmalýdýr.
Ölüm tehlikesi
Sýcak parçalara temas etmemelidir.
Cihaz kapalýyken de tehlike söz konusu-
dur, bu nedenle, kullandýktan sonra kurut-
ma ilemine ara verildiði zaman dahi, fiþini
çekip prizden çýkarýnýz.
Mesken elektrik donanýmýna, azami 30 mA
deðerine sahip bir hatalý akým koruma
þalteri kurulmasý, ek bir koruma saðlar.
Bu konu hakkýnda elektrik tesisatçýnýzdan
bilgi alýnýz.
Kullaným
Fan veya emme deliðinin üzerini veya
önünü kesinlikle kapatmayýnýz.
Emme deliðinde iplik, tiftik ve saç
olmamasýna dikkat ediniz.
Örn. bir hava deliði kapatýldýðýnda söz
konusu olabilecek aþýrý ýsýnma halinde, saç
kurutma makinesi (fön) otomatik olarak
kapanýr ve birkaç dakika sonra yine açýlýr.
Havlu ile kurutulmuþ durumdaki saçlarýn ön
kurutma iþlemi için, güçlü fan kademesini
yüksek sýcaklýk derecesi ile birlikte
kullanýnýz.
Hava çýkýþ deliðini kafadan yakl. 10 cm
uzakta tutunuz.
Fan
kapal hassas güçlü
Sýcaklýk
düþük orta yüksek
Fan ve ýsý kademeleri istenildiði þekilde
birbirleri ile kombine edilebilir.
íê
Sayfa: 28
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OV
Cool (soðuk) tuþu
Cool (soðuk) tuþu, her kade-
mede ek olarak devreye
sokulabilir; saçlarýn kurutul-
masýndan sonra, en iyi þekilde
sabitlenmesi/þekillendirilmesi
için kullanýlýr.
Tuþun basýlý tutulmasý
gerekmez, sadece açmak
ve kapatmak için basýlmasý
gerekir.
Önemli: Kurutma iþlemi için sýcak hava
isteniyorsa, Cool fonksiyonunun kapalý
olmasýna dikkat ediniz.
Ondüle baþlýðý
Saçlarýn belli kýsýmlarýný
kurutmak/þekillendirmek
için kullanýlýr.
Baþlýk saçlara kesinlikle
doðrudan temas etmemelidir;
hassas fan ve düþük ýsý ayarýný
seçiniz.
Muhafaza edilmesi
Elektrik kablosu çok sýký
sarýlmamalýdýr!
Cihazýn temizlenmesi
Cereyan çarpma tehlikesi!
Temizleme iþleminden önce elektrik fiþini
çekip prizden çýkarýnýz.
Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleme
cihazý kullanmayýnýz.
Cihazýn dýþýný nemli bir bez ile siliniz.
Keskin ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayýnýz.
Muntazam aralýklarla hava giriþ
ýzgarasýný çekip çýkarýnýz, arkasýndaki
eleði çýkarýnýz, yýkayýnýz ve kurutunuz
veya yumuþak bir fýrça ile temizleyiniz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir uygu-
lama kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hak-
kýnda bilgi almak için yetkili satýcýnýza
veya baðlý olduðunuz belediye idaresine
baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch PHD5714 PurplePassion hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PHD5714 PurplePassion hakkında bir soru sorun

Bosch PHD5714 PurplePassion ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PHD5714 PurplePassion kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PHD5714 PurplePassion ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.