Bosch PHD3304 PurplePassion kılavuzu

AşağıdaBosch PHD3304 PurplePassion için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Saç Kurutma Makinesi
  • Model/isim: PHD3304 PurplePassion
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Alman, Lehçe, Türk, Yunan, Macar, Endonezya, Portekizce

İçindekiler

Sayfa: 27
OU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice
okuyunuz, verilen bilgilere göre
hareket ediniz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý itinayla saklayýnýz!
Bu kullanma kýlavuzunda birden fazla
modeli ve aksesuarlarýný tarif
etmektedir.
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece tip levhasýndaki bilgilere
uygun bir þekilde elektrik prizine baðlayýp
çalýþtýrýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýný önlemek
için, denetim altýnda tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihazý ancak baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanýnýz.
Cihazda yapýlacak onarýmlar (örn. hasarlý
bir elektrik kablosunun deðiþtirilmesi),
muhtemel tehlikelerin önlenmesi için
sadece yetkili servisimiz tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Elektrik kablosu
— sýcak sicimlere temas etmemelidir,
— keskin kenar ve cisimler üzerinden
geçmemeli ve çekilmemelidir,
— cihazý taþýmak için kullanýlmamalýdýr.
Banyo küvetleri, lavabolar
veya baþka kablar içinde
bulunan suyun yakýnýnda
kullanmayýnýz.
Ölüm tehlikesi
Cihazýn suya temas etmesini kesinlikle
önleyiniz. Cihaz kapalýyken de tehlike söz
konusudur, bu nedenle cihazý kullandýktan
sonra ve kurutma iþlemine ara verildiði
zaman, elektrik fiþini çekip prizden
çýkarýnýz.
Mesken elektrik donanýmýna, azami 30 mA
deðerine sahip bir hatalý akým koruma
þalteri kurulmasý, ek bir koruma saðlar.
Bu konu hakkýnda elektrik tesisatçýnýzdan
bilgi alýnýz.
Kullaným
Fan veya emme deliðinin üzerini veya
önünü kesinlikle kapatmayýnýz.
Emme deliðinde iplik, tiftik veya saç
olmamasýna dikkat ediniz.
Örn. bir hava deliði kapatýldýðýnda söz
konusu olabilecek aþýrý ýsýnma halinde, saç
kurutma makinesi (fön) otomatik olarak
kapanýr ve birkaç dakika sonra yine açýlýr.
Fan/Sýcaklýk
kapalý hassas/düþük güçlü/
yüksek
Havlu ile kurutulmuþ durumdaki saçlarýn ön
kurutma iþlemi için, güçlü fan kademesini
yüksek sýcaklýk derecesi ile birlikte
kullanýnýz.
Hava çýkýþ deliðini kafadan yakl. 10 cm
uzakta tutunuz.
Cool (soðuk) tuþu
Cool (soðuk) tuþu, her kade-
mede ek olarak devreye
sokulabilir; saçlarýn kurutul-
masýndan sonra, en iyi þekilde
sabitlenmesi/þekillendirilmesi
için kullanýlýr.
íê EEE yönetmeliðine uygundur
Sayfa: 28
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OV
Ondüle baþlýðý
Saçlarýn belli kýsýmlarýný
kurutmak/þekillendirmek
için kullanýlýr.
Baþlýk saçlara kesinlikle
doðrudan temas etmemelidir;
hassas fan ve düþük ýsý ayarýný
seçiniz.
Difüzör
Düz veya hýrpalanmýþ saçlar
için çok uygundur.
Ýnce uzun veya yarý uzun
saçlarýn daha hacimli
görünmesini saðlar.
Ünitenin çubuklarýný kafa
derisine temas ettiriniz ve hava
akýmýný, cihaz ile dairesel
hareketler yaparak daðýtýnýz.
Güçlü ile yüksek arasýnda
bir hava akýmý ayarlayýnýz.
Muhafaza edilmesi
Elektrik kablosu çok sýký
sarýlmamalýdýr!
Cihazýn temizlenmesi
Cereyan çarpma tehlikesi!
Temizleme iþleminden önce elektrik fiþini
çekip prizden çýkarýnýz.
Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleme
cihazý kullanmayýnýz.
Cihazýn dýþýný nemli bir bez ile siliniz.
Keskin ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayýnýz.
Hava giriþ deliðindeki saçlarý uygun
bir fýrça ile temizleyiniz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch PHD3304 PurplePassion hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PHD3304 PurplePassion hakkında bir soru sorun

Bosch PHD3304 PurplePassion ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PHD3304 PurplePassion kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PHD3304 PurplePassion ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.