Bosch PBH 2900 RE kılavuzu

AşağıdaBosch PBH 2900 RE için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: PBH 2900 RE
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 95
96 | Türkçe
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Tel.: 210 5701270
Fax: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Tel.: 210 5701380
Fax: 210 5701607
Απόσυρση
Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέ-
πει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτι-
ού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία
2012/19/EE σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρι-
κές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μετα-
φοράτηςοδηγίαςαυτήςσεεθνικόδίκαιοδεν
είναιπλέονυποχρεωτικόταάχρησταηλεκτρι-
κάεργαλείανασυλλέγονταιξεχωριστάγιανα
ανακυκλωθούνμε τρόποφιλικόπροςτο περι-
βάλλον.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun.Açıklananuyarılaravetalimathükümlerine
uyulmadığıtakdirdeelektrikçarpmalarına,yangınlarave/veya
ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “Elektrikli El Aleti”
kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile)
aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı ol-
mayan aletler) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
 Çalıştığınızyeritemiztutunveiyiaydınlatın.Çalıştığınız
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çı-
kabilir.
 Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya toz-
ların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışma-
yın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına
neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
 Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını
uzaktatutun.Dikkatinizdağılacakolursaaletinkontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
 Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesi-
ni azaltır.
 Borular,kaloriferpetekleri,ısıtıcılarvebuzdolaplarıgi-
bi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elek-
trik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-
yın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
 Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın,
kabloyukullanarakasmayınveyakablodançekerekfişi
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesi-
ni artırır.
 Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın. Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehli-
kesini azaltır.
Kişilerin Güvenliği
 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti
kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-
lükkullanın.Elektriklielaletinintürüvekullanımınauygun
olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu
kaskveyakoruyucukulaklıkgibikoruyucudonanım kullanı-
mı yaralanma tehlikesini azalttır.
 Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şe-
bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşı-
madan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde
dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız ka-
zalara neden olabilirsiniz.
 Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarları aletten çıkarın. Aletin dönen parçaları
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalı-
şırkenduruşunuzgüvenliolsunvedengeniziherzaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
UYARI
OBJ_BUCH-318-007.book Page 96 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sayfa: 96
Türkçe | 97
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
 Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-
kı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaçlarveyatakılaraletinhareketliparçalarıtarafından
tutulabilir.
 Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-
ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığın-
dan emin olun. Toz emme donanımının kullanımı tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı
 Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-
trikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el
aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli ça-
lışırsınız.
 Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın. Açı-
lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarıl-
malıdır.
 Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya akü-
yü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-
ken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.
Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
 Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bil-
meyenveyabukullanımkılavuzunuokumayankişilerin
aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsizkişiler tara-
fından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
 Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parça-
larınkusursuzolarakişlevgörüpgörmediklerinivesıkı-
şıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasar-
lı parçaları onartın. Birçokiş kazası elektrikli el aletlerinin
kötü bakımından kaynaklanır.
 Kesiciuçlarıdaimakeskinvetemiztutun.Özenlebakımı
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sı-
kışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı
sağlarlar.
 Elektriklielaletini,aksesuarı,uçlarıvebenzerlerini,bu
özeltipaletiçinöngörülentalimatagörekullanın.Busı-
rada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışın-
da kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
 Elektriklielaletinizisadeceyetkilipersoneleveorijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede ale-
tin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Kırıcılar için güvenlik talimatı
 Koruyucukulaklıkkullanın.Çalışırkençıkangürültükalıcı
işitme kayıplarına neden olabilir.
 Elektrikli el aleti ekinde teslim edilen ek tutamakları
kullanın. Aletin kontrolünün kaybı yaralanmalara neden
olabilir.
 Çalışma esnasında alet ucunun veya vidanın görünme-
yenakım kablolarına veyaaletinkendi şebeke bağlantı
kablosuna temas etme olasılığının bulunduğu işleri ya-
parken aleti izolasyonlu tutumak yüzeylerinden tutun.
Gerilim ileten kablolara temas edildiğinde aletin metal par-
çaları da gerilime maruz kalabilir ve bu da elektrik çarpma-
sına neden olabilir.
 Görünmeyen ikmal hatlarını tespit etmek üzere uygun
tarama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketle-
rinden yardım alın. Elektrik kablolarıyla temas yanıklara
ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-
sar vermek patlamalar ortaya çıkarabilir. Bir su borusuna
girmek maddi hasara veya elektrik çarpmasına neden ola-
bilir.
 Çalışırken elektrikli el aletini iki elinizle sıkıca tutun ve
duruş pozisyonunuzun güvenli olmasına dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha güvenli kullanılır.
 İş parçasını emniyete alın. Bir germe tertibatı veya men-
gene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla daha gü-
venli tutulur.
 Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasını bekleyin. Alete takılan uç sıkışabilir ve
elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
Ürün ve işlev tanımı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümleri-
ne uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına,
yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden
olunabilir.
Usulüne uygun kullanım
Bu elektrikli el aleti; beton, tuğla ve taş malzemede darbeli
delme ile hafif keskileme işleri için geliştirilmiştir. Bu alet aynı
zamanda ahşap, metal, seramik ve plastik malzemede darbe-
siz delme işlerine de uygundur. Elektronik ayar sistemli ve
sağ/sol dönüşlü elektrikli el aletleri vidalama işlerine de uy-
gundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.
1 Değiştirilebilir anahtarsız uç takma mandreni
(PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus-değiştirilebilir mandren(PBH 3000-2 FRE)
3 SDS-plus uç kovanı
4 Tozdan koruma kapağı
5 Kilitleme kovanı
6 Değiştirilebilir mandren kilitleme halkası
(PBH 3000-2 FRE)
7 Açma/kapama şalteri tespit tuşu
8 Açma/kapama şalteri
9 Devir sayısı ön seçim düğmesi
10 Dönme yönü değiştirme şalteri
11 Darbe-/dönme stobu boşa alma şalteri
12 Darbe-/dönme stobu şalteri
13 Vites seçme şalteri (PBH 3000-2 FRE)
OBJ_BUCH-318-007.book Page 97 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sayfa: 97
98 | Türkçe
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
14 Vites seçme şalteri boşa alma düğmesi
(PBH 3000-2 FRE)
15 Derinlik mesnedi ayar düğmesi
16 Ek tutamak konumu ayarı için kelebek vida
17 Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
18 Derinlik mesnedi
19 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
20 Anahtarlı mandren emniyet vidası*
21 Anahtarlı mandren*
22 Mandren için SDS-plus-giriş şaftı*
23 Anahtarsız uç takma mandreni
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set)
24 Mandren kovanı (PBH 3000-2 FRE)
25 Ön kovan
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Arka kovan
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Ayarlanabilir emme ünitesi emme deliği*
28 Ayarlanabilir emme ünitesi kıskaç vidası*
29 Ayarlanabilir emme ünitesi derinlik mesnedi*
30 Ayarlanabilir emme ünitesi teleskop borusu*
31 Ayarlanabilir emme ünitesi kelebek vidası*
32 Ayarlanabilir emme ünitesi kılavuz borusu*
33 SDS-plus giriş kovanlı çok amaçlı adaptör*
*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu-
labilirsiniz.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre tespit edil-
mektedir.
Elektrikli el aletinin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik
olarak şöyledir: Ses basıncı seviyesi 89 dB(A); gürültü emis-
yonu seviyesi 100 dB(A). Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklık kullanın!
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set:
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve to-
lerans K, EN 60745 uyarınca:
Betonda darbeli delme: ah=19 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Keskileme: ah=16,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Metalde delme: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Vidalama: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 3000-2 FRE:
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve to-
lerans K, EN 60745 uyarınca:
Betonda darbeli delme: ah=16 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Keskileme: ah=14 m/s2
, K=2 m/s2
,
Metalde delme: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Vidalama: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE:
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre
normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve ha-
valıaletlerinkarşılaştırılmasındakullanılabilir.Budeğergeçici
olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım
alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım
alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya
yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen de-
ğerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki tit-
reşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.
Titreşimyükünütamolaraktahminedebilmekiçinaletinkapa-
lı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate
alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü-
nü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı,
ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanımlanan
ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz: 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC
yönetmelik hükümleri uyarınca EN 60745, EN 50581:2012.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-318-007.book Page 98 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sayfa: 98
Türkçe | 99
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Teknik veriler
Montaj
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan
önce her defasında fişi prizden çekin.
Ek tutamak
 Elektriklielaletiniziher zamanektutamakla17kullanın.
Ek tutamağın çevrilmesi (Bakınız: Şekil A)
Güvenli ve yorulmadan çalışabilmek için ek tutamağın 17 ko-
numunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
– Ek tutamağın konumunu ayarlamak için 16 kelebek vidayı
saat hareket yönünün tersine çevirin ve ek tutamağı 17 is-
tediğiniz konuma getirinin. Daha sonra kelebek vidayı 16
saat hareket yönünde çevirerek sıkın.
Delik derinliğinin ayarlanması (Bakınız: Şekil B)
Derinlik mesnedi 18 ile istenen delik derinliği X ayarlanabilir.
– Derinlik mesnedi konumu ayar düğmesine 15 basın ve de-
rinlik mesnedini ek tutamak 17 içine yerleştirin.
Derinlik mesnedindeki 18 yivler yukarıyı göstermelidir.
– SDS-plus ucu SDS-plus uç kovanına 3 sonuna kadar itin.
SDS-plus uç hareket edecek olursa delme derinliği ayarı
yanlış olabilir.
– Derinlik mesnedini, matkap ucunun sivri tarafı ile derinlik
mesnedinin ucu arasındaki mesafe istenen delik derinliği-
ne eşit olacak biçimde X dışarı doğru çekin.
Mandrenin ve ucun değiştirilmesi
Darbeli delme ve keskileme için SDS-plus mandrene takılabi-
lecek SDS-plus uçlara ihtiyacınız vardır.
Ahşap, metal, seramik ve plastik malzemede darbesiz delme
ile vidalama işlerinde SDS-plus’suz uçlar (örneğin silindir şaft-
lı uçlar) kullanılır. Bu uçlar için hızlı germeli mandrene veya
anahtarlı mandrene ihtiyacınız vardır.
PBH 3000-2 FRE: SDS-plus-Değiştirilebilir mandren 2 aletle
birlikte teslim edilen hızlı germeli değiştirilebilir mandrenle 1
kolaylıkla değiştirilebilir.
Mandrenin değiştirilmesi
(PBH 2800 RE/PBH 2900RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
SDS-plus sistemi olmayan uçlarla (örneğin silindir şaftlı uçlar-
la) çalışabilmek için anahtarlı veya hızlı değiştirilir mandreni
kullanmalısınız.
Anahtarlı mandarenin montaji (aksesuar)
(PBH 2800 RE/PBH 2900 RE) (Bakınız: Şekil C)
– SDS-plus giriş şaftını 22 bir anahtarlı mandrene 21 vidala-
yın. Anahtarlı mandreni 21 emniyet vidası 20 ile emniyete
alın. Emniyet vidasının sol dişli olduğunu unutmayın.
Kırıcı-delici PBH ... 2800 RE 2900 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Ürün kodu 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Devir sayısı kontrolü     
Dönme stobu     
Sağ/sol dönüş     
Değiştirilebilir mandren – – – – 
Teslimat kapsamı
– Anahtarsız uç takma mandreni – –   
Giriş gücü W 720 730 730 750 750
Anma devir sayısında darbe sayısı dev/dak 4000 4000 4000 4000 4000
EPTA-Procedure 05/2009’a göre
tek darbe kuvveti J 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8
Devir sayısı dev/dak 1100 1100 1100 1100 1100
Boştaki devir sayısı
– 1. Vites
– 2. Vites
dev/dak
dev/dak
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Uç kovanı SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Mil boynu çapı mm 43 43 43 43 43
Maksimum delme çapı:
– Beton
– Duvar (buat uçlarıyla)
– Çelik
– Ahşap
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Ağırlığı EPTA-Procedure
01:2014’e göre kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3
Koruma sınıfı / II / II / II / II / II
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 99 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sayfa: 99
100 | Türkçe
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Anahtarlı mandrenin veya hızlı değiştirilir mandrenin ta-
kılması (Bakınız: Şekil D)
– Giriş şaftının ucunu temizleyin ve hafifçe yağlayın.
– Anahtarlı mandreni 21 veya hızlı değiştirilir mandreni 23
girişşaftıiledöndürerekkendikendinekilitleninceyekadar
uç kovanına yerleştirin.
– Anahtarlımandreniveyahızlıdeğiştirilirmandreniçekerek
kilitlemenin olup olmadığını kontrol edin.
Anahtarlı mandrenin veya hızlı değiştirilir mandrenin
çıkarılması
– Kilitleme kovanını 5 arkaya doğru itin ve anahtarlı mandre-
ni 21 veya hızlı değiştirilir mandreni 23 alın.
Değiştirilebilir mandrenin çıkarılması/takılması
(PBH 3000-2 FRE)
Değiştirilebilir mandrenin çıkarılması (Bakınız: Şekil E)
– Değiştirilir mandrenin kilitleme halkasını 6 kavrayın ve ok
yönünedoğrukuvvetliceçekin.Değiştirilirmandrengevşer
ve onu önden çıkarıp alabilirsiniz.
– Çıkardıktan sonra değiştirilebilir mandreni kirlenmeye kar-
şı koruyun.
Değiştirilebilir mandrenin takılması (Bakınız: Şekil F)
– Takmadanöncedeğiştirilebilirmandrenitemizleyinvegiriş
kısmını hafifçe yağlayın.
– SDS-plus değiştirilebilir mandreni 2 veya hızlı germeli de-
ğiştirilebilir mandreni 1 elinizin bütünüyle kavrayın. Değiş-
tirilebilir mandreni belirgin bir kavrama sesi duyuluncaya
kadar mandren kovanına 24 itin.
– Değiştirilebilirmandrenkendiliğindenkilitlenir.Değiştirile-
bilir mandreni çekerek kilitlemeyi kontrol edin.
Uç değiştirme
Tozdankorumakapağı4çalışmasırasındamatkaptozununuç
kovanına girmesini büyük oranda önler. Alete ucu takarken 4
tozdan koruma kapağının hasar görmemesine dikkat edin.
 Hasargörentozdankorumakapağınıhemendeğiştirin.
Bu işlemin bir müşteri servisi tarafından yapılması
önemle tavsiye olunur.
SDS-plus ucun takılması (Bakınız: Şekil G)
SDS-plus mandrenle uçları yardımcı bir anahtar kullanmadan
rahatça değişterebilirsiniz.
– PBH 3000-2 FRE: SDS-plus değiştirilebilir mandreni 2 takın.
– Ucun alete giren tarafını temizleyin ve hafifçe yağlayın.
– Ucu, otomatik olarak kilitleme yapıncaya kadar döndüre-
rek uç kovanına takın.
– Ucu çekerek kilitlemenin tam olarak olup olmadığını kon-
trol edin.
SDS-plus uç sistem gereği hafif boşluklu ve serbest hareket
eder. Bu nedenle alet boşta çalışırken uç tam konsantrik ola-
rak dönmez. Ancak bunun matkap deliğinin hassaslığına bir
etkisi olmaz, çünkü matkap ucu delme esnasından kendilğin-
den merkezleme yapar.
SDS-plus ucun çıkarılması (Bakınız: Şekil H)
– Kilitleme kovanını 5 arkaya itin ve ucu çıkarın.
SDS-plus’suz uçların anahtarlı mandrene takılması
(PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
Not:SDS-plus’suz uçları darbeli delme ve keskileme işlerinde
kullanmayın! SDS-plus’suz uçlar ve mandreniniz darbeli del-
me ve keskileme işlerinde hasar görür.
– Anahtarlı mandreni 21 takın.
– Uç yerleştirilebilecek ölçüde anahtarlı mandreni 21 çevir-
mek suretiyle açın. Ucu yerine yerleştirin.
– Mandren anahtarını anahtarlı mandrenin 21 deliklerine
yerleştirerek mandreni düzenli biçimde sıkın.
– Darbe/dönme stobu şalterini 12 “delme” pozisyonuna çe-
virin.
SDS-plus’suz uçların anahtarlı mandrenden çıkarılması
(PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
– Anahtarlı mandrenin 21kovanını mandren anahtarı ile uç çı-
karılabilecek ölçüde saat hareket yönünün tersine çevirin.
SDS-plus’suz uçların hızlı değiştirilir mandrene takılması
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(Bakınız: Şekil I)
Not:SDS-plus’suz uçları darbeli delme ve keskileme işlerinde
kullanmayın! SDS-plus’suz uçlar ve mandreniniz darbeli del-
me ve keskileme işlerinde hasar görür.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Hızlı germeli mandre-
ni 23 takın.
– PBH 3000-2 FRE: Değiştirilebilir anahtarsız uç takma
mandrenini 1 takın.
– Anahtarsız uç takma mandreninin 23 arka kovanını 26 tu-
tun ve ön kovanı25uç takılıncayakadarsaat hareket yönü-
nün tersine çevirin. Ucu takın.
– Anahtarsız uç değiştirme mandreninin 23 arka kovanını sı-
kıca tutun ve ön kovanı kavrama sesi duyuluncaya kadar
elinezle güçlü biçimde çevirin. Bu yolla mandren otomatik
olarak kilitlenir.
– Ucu çekerek sağlam oturuş olup olmadığını kontrol edin.
Not: Uç kovanı sonuna kadar açıldıktan sonra sıkılırsa bir kilit-
leme sesi duyulur uç kovanı kapanmaz.
Bu gibi durumlarda ön kovanı 25 saat hareket yönünün tersi-
ne bir kere çevirin. Daha sonra uç kovanını kapatabilirsiniz.
– Darbe/dönme stobu şalterini 12 “delme” pozisyonuna çe-
virin.
SDS-plus’suz uçların hızlı germeli mandrenden alınması
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(Bakınız: Şekil J)
– Hızlı germeli mandrenin arka kovanını 26 tutun ve hızlı ger-
meli mandrenin ön kovanını 25 uç çıkarılabilecek ölçüde
saat hareket yönünün tersine çevirin.
Ayarlanabilir emme ünitesi ile toz emme
(aksesuar)
 Kurşuniçerenboyalar,bazıahşaptürleri,minerallerveme-
taller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa za-
rarlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun
yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara
neden olabilir.
Kayınveyameşegibibazıağaçtozlarıkanserojenetkiyesa-
hiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı
maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 100 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sayfa: 100
Türkçe | 101
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından iş-
lenmelidir.
– Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir
toz emme tertibatı kullanın.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfıfiltre takılısolukalmamaskesikullanmanı-
zı tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hü-
kümlerine uyun.
 Çalıştığınız yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.
Ayarlanabilir emme ünitesinin takılması(Bakınız: Şekil K)
Toz emme için bir ayarlanabilir emme ünitesi (aksesuar) gerek-
lidir.Delmeişlemisırasındaayarlanabiliremmeünitesiyaylanır
ve bu yolla emme ünitesinin başı daima tabanda tutulur.
– Derinlik mesnedi düğmesine 15 basın ve derinlik mesnedi-
ni 18 alın. Düğmeye 15 yeniden basın ve ayalanabilir em-
me ünitesini ön taraftan ek tutamağa 17 takın.
– Biremmehortumunu(çapı19 mm,aksesuar)ayarlanabilir
emme ünitesinin emme deliğine 27 bağlayın.
Elektrik süpürgesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır.
Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları emdirirken
özel elektrik süpürgesi (sanayi tipi elektrik süpürgesi) kullanın.
Ayarlanabilir emme ünitesinde delik derinliğinin ayarlan-
ması (Bakınız: Şekil L)
İstediğiniz Xdelmederinliğiniayarlanabiliremmeünitesitakılı
iken de belirleyebilirsiniz.
– SDS-plus ucu SDS-plus uç kovanına 3 sonuna kadar itin.
SDS-plus uç hareket edecek olursa delme derinliği ayarı
yanlış olabilir.
– Ayarlanabilir emme ünitesinin kelebek vidasını 31 gevşetin.
– Elektrikli el aletini çalıştırmadan delinecek noktaya sıkıcı
yerleştirin.BusıradaSDS-plusuçyüzeyedüzvetamolarak
oturmalıdır.
– Ayarlanabilir emme ünitesinin kılavuz borusunu 32 ayala-
nabilir emme ünitesi delinecek yüzeye dayanacak biçimde
itin. Kılavuz boruyu 32 teleskop borunun 30 üstüne gere-
ğinden fazla itmeyin ve teleskop boru 30 üzerindeki skala-
nın büyük bir bölümü görünebilsin.
– Kelebek vidayı 31 tekrar sıkın. Ayarlanabilir emme ünite-
sindeki derinlik mesnedenin kıskaç vidasını 28 gevşetin.
– Derinlik mesnedini 29 teleskop boruya 30 o ölçüde itin ki,
şekilde gösterilen mesafe X istediğiniz delme derinliğine
eşit olsun.
– Kıskaç vidayı 28 bu pozisyonda sıkın.
İşletim
Çalıştırma
 Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki verilere
uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el
aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.
İşletim türünün ayarlanması
Darbe/dönme stobu şalteri 12 ile elektrikli el aletinin işletim
türünü seçin.
Not: İşletim türünü sadece alet dururken değiştirin! Aksi tak-
dirde elektrikli el aleti hasar görebilir.
– İşletim türünü değiştirmek için boşa alma düğmesine 11
basın ve darbe/dönme stobu şalterini 12 duyulacak biçim-
de kavrama yapıncaya kadar istediğiniz pozisyona çevirin.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Ahşap, metal, seramik ve plastikte darbesiz
delme ile vidalama ve diş açma pozisyonu
Beton veya taşta darbeli delme pozisyonu
Keskileme pozisyonunu ayarlamak için Va-
rio-Lock pozisyonu
Bu pozisyonda darbe/dönme stobu şalteri
12 kilitleme yapmaz.
Keskileme pozisyonu
PBH 3000-2 FRE
Darbeli delme, Vario-Lock ve keskileme işletimleri için vites
seçme şalteri 13 1. vitese getirilmelidir.
Ahşap, metal, seramik ve plastik-
tedarbesizdelmeilevidalamave
diş açma pozizsyonu (Vites 1)
Ahşap, metal seramik ve plastik-
te darbesiz delme pozisyonu
(Vites 2)
Beton veya taşta darbeli delme
pozisyonu
Keskileme pozisyonunu ayarla-
mak için Vario-Lock pozisyonu
Bupozisyondadarbe/dönmesto-
bu şalteri 12 kilitleme yapmaz.
Keskileme pozisyonu
OBJ_BUCH-318-007.book Page 101 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sayfa: 101
102 | Türkçe
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Dönme yönünün ayarlanması (Bakınız: Şekil M)
Dönme yönü değiştirme şalteri 10 ile elektrikli el aletinin dön-
me yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak açma/kapama şalteri 8
basılı iken bu mümkün değildir.
Sağa dönüş: Dönme yönü değiştirme şalterini10sonuna
kadar sağa bastırın.
Sola dönüş: Dönme yönü değiştirme şalterini 10 sonuna
kadar sola bastırın.
Darbeli delme, delme ve keskileme için dönme yönünü daima
sağa dönüşe ayarlayın.
Açma/kapama
– Elektriklielaletiniçalıştırmak içinaçma/kapamaşalterine
8 basın.
– Açma/kapama şalterini sabitlemek için şalteri basılı tutun
ve tespit tuşuna 7 basın.
– Elektrikli elaletinikapatmak için açma/kapama şalterini 8
bırakın. Açma/kapama şalteri8kilitli durumda iken şaltere
önce basın sonra bırakın.
Enerjiden tasarruf etmek için elektikli el aletini sadece kulla-
nacağınız zaman açın.
Devir sayısının ve darbe sayısının ayarlanması
Açma/kapama şalteri üzerine uyguladığınız bastırma kuvveti-
ni 8 azaltıp çoğaltarak alet çalışır durumda iken de devir sayı-
sını ve darbe sayısını ayarlayabilirsiniz.
Açma/kapama şalteri 8 üzerine uygulanan düşük bastırma
kuvveti düşük bir devir/darbe sayısı sağlar. Uygulanan bastır-
ma kuvveti artırıldıkça devir/darbe sayısı yükselir.
Devir sayısının ve darbe sayısının ön seçimi
Devir sayısı ön seçim düğmesi 9 ile gerekli devir sayısını alet
çalışırken de önceden seçerek belirleyebilirsiniz.
Sınırlamatertibatısayesindeaçma/kapamaşalteri8sadeceön-
ceden seçilerek ayarlanan en yüksek sınıra kadar bastırılabilir.
Mekanik vites seçimi (PBH 3000-2 FRE)
Vites seçme şalteri 13 ile 2 farklı devir sayısı ayarı önceden
seçilerek ayarlanabilir.
Vites 1:
Düşük devir sayısı aralığı; darbeli delme, keskileme, büyük
çaplı deliklerin açılması, vidalama ve diş açma için.
Vites 2:
Yüksek devir sayısı aralığı; küçük çaplı deliklerin açılması için.
– Vitesideğiştirmekiçinboşaalmadüğmesini11darbe/dön-
me stobunda 12 delme pozisyonuna bastırın. Daha sonra
boşa alma düğmesine 14 vites seçme şalterinde 13 bastı-
rın ve vites seçme şalterini Vites 2’ye çevirin.
Not: Darbe/dönme stobu şalteri 12 sadece alet kapalı iken
çevrilmelidir. Vites seçme şalteri 13 çevrilirken de alet kapalı
olmalıdır.
DarbelidelmevekeskilemesadeceVites 1ilemümkündür.Vi-
tesseçmeşalterinin13darbe/dönmestobuşalterinin12özel
biçimi bu işletim türünde Vites 2’ye geçilmesini önler.
Darbesiz delmeden darbeli delmeye, Vario-Lock’a ve keskile-
meye geçiş yapmadan önce vites seçme şalteri 13 Vites 1’e
geri getirilmelidir.
Torklu kavrama
 Uçmalzmeme içindesıkışırsaveya takılırsa matkap mi-
line giden tahrik kesilir. Bu gibi durumlarda ortaya çı-
kan kuvvetler nedeniyle, elektrikli el aletini daima iki
elinizle sıkıca tutunveduruş pozisyonununuzungüven-
li olmasını sağlayın.
 Elektrikli el aletini kapatın ve elektrikli el aleti bloke
olursa ucu gevşetin. Uç blokeli durumda iken elektrikli
el aletini tekrar çalıştırmak yüksek reaksiyon moment-
lerine neden olur.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Keskilemede dönme yönü
Keskileme yaparken dönme yönünü daima sağa dönüşe ayar-
layın. Bu yolla kömür fırçaların hızla yıpranmasını önlersiniz.
Keskinin poziyonun değiştirilmesi (Vario-Lock)
Keskiyi 36 çeşitli çalışma konumlarına getirerek kilitleyebilir-
siniz. Bu sayede yaptığnınız işe göre optimum pozisyonu sağ-
layabilirsiniz.
– Keskiyi uç kovanına takın.
– Darbe/dönmestobuşalterini12“Vario-Lock”pozisyonuna
çevirin (Bakınız: “İşletim türünün ayarlanması”,
sayfa 101).
– Uç kovanını istediğiniz kesme pozisyonuna çevirin.
– Darbe/dönme stobu şalterini 12 “keskileme” pozisyonuna
çevirin. Uç kovanı kilitlenir.
– Keskileme yapmak için dönme yönünü sağa ayarlayın.
Vidalama bits’lerinin takılması (Bakınız: Şekil N)
 Elektrikli el aletini sadece kapalı durumda somun ve vi-
daların üzerine yerleştirin. Dönmekte olan uçlar kayabilir.
Vidalamabits’lerinikullanabilmekiçinSDS-plusgirişşaftlıçok
amaçlı bir adaptöre 33 (aksesuar) ihtiyacınız vardır.
– Giriş şaftının ucunu temizleyin ve hafifçe yağlayın.
– Çok amaçlı adaptörü otomatik olarak kilitleninceye kadar
çevirerek uç kovanına takın.
– Çok amaçlı adaptörü çekerek kilitlemeyi kontrol edin.
– Bir vidalama bits’ini çok amaçlı adaptöre takın. Sadece vi-
da başına uygun vidalama bits’i kullanın.
– Çok amaçlı adaptörü çıkarmak için kilitleme kovanını 5 ar-
kaya itin ve çok amaçlı adaptörü 33 uç kovanından çıkarın.
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan
önce her defasında fişi prizden çekin.
 İyivegüvenliçalışabilmekiçinelektriklielaletiniveha-
valandırma deliklerini daima temiz tutun.
 Hasargörentozdankorumakapağınıhemendeğiştirin.
Bu işlemin bir müşteri servisi tarafından yapılması
önemle tavsiye olunur.
– Her kullanımdan sonra SDS-plus uç kovanını 3 temizleyin.
Yedek bağlantı kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeye düşme-
mesi için Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 102 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Sayfa: 102
Türkçe | 103
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Bütünbaşvuruveyedekparçasiparişlerinizdemutlakaaletini-
zin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek
parçaları 7 yıl hazır tutar.
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanım merkezine
gönderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletle-
re ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği
yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hu-
kuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım
ömrünütamamlamışelektriklielaletleriayrı
ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle
tasfiyeedilmeküzereyenidenkazanımmer-
kezlerine gönderilmek zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 103 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM

Sorular & cevaplar

Bosch PBH 2900 RE hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PBH 2900 RE hakkında bir soru sorun

Bosch PBH 2900 RE ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PBH 2900 RE kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PBH 2900 RE ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.