Bosch PBH 2800 RE kılavuzu

AşağıdaBosch PBH 2800 RE için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: PBH 2800 RE
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Çek,

İçindekiler

Sayfa: 147
148 | Türkçe
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar
Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elekt-
rik çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yara-
lanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride
kullanmak üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elekt-
rikli El Aleti” kavram, akm şebekesine bağl
(şebeke bağlant kablosu ile) aletlerle akü ile
çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
1) Çalşma yeri güvenliği
a) Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydn-
latn. Çalştğnz yer düzensiz ise ve iyi
aydnlatlmamşsa kazalar ortaya çkabilir.
b) Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv,
gaz veya tozlarn bulunduğu yerlerde
elektrikli el aleti ile çalşmayn. Elektrikli
el aletleri, toz veya buharlarn tutuşma-
sna neden olabilecek kvlcmlar
çkarrlar.
c) Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar
ve başkalarn uzakta tutun. Dikkatiniz
dağlacak olursa aletin kontrolünü kaybe-
debilirsiniz.
2) Elektrik Güvenliği
a) Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uy-
maldr. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin.
Koruyucu topraklanmş elektrikli el alet-
leri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik
çarpma tehlikesini azaltr.
b) Borular, kalorifer petekleri, stclar ve
buzdolaplar gibi topraklanmş yüzey-
lerle bedensel temasa gelmekten kaç-
nn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
c) Aleti yağmur altnda veya nemli ortam-
larda brakmayn. Suyun elektrikli el aleti
içine szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak
taşmayn, kabloyu kullanarak asmayn
veya kablodan çekerek fişi çkarmayn.
Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parça-
larndan uzak tutun. Hasarl veya dolaş-
mş kablo elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
e) Bir elektrikli el aleti ile açk havada
çalşrken, mutlaka açk havada kulla-
nlmaya uygun uzatma kablosu kullann.
Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda
çalştrlmas şartsa, mutlaka arza akm
koruma şalteri kullann. Arza akm ko-
ruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
3) Kişilerin Güvenliği
a) Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin,
elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tem-
po ve yöntemle yürütün. Yorgunsanz,
aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Aleti kullanrken bir anki dikkat-
sizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
b) Daima kişisel koruyucu donanm ve bir
koruyucu gözlük kullann. Elektrikli el ale-
tinin türü ve kullanmna uygun olarak; toz
maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi
koruyucu donanm kullanm yaralanma
tehlikesini azalttr.
c) Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn.
Akm ikmal şebekesine ve/veya aküye
bağlamadan, elinize alp taşmadan önce
elektrikli el aletinin kapal olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz
şalter üzerinde dururken taşrsanz ve alet
açkken fişi prize sokarsanz kazalara
neden olabilirsiniz.
UYARI
Sayfa: 148
Türkçe | 149
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
d) Elektrikli el aletini çalştrmadan önce
ayar aletlerini veya anahtarlar aletten
çkarn. Aletin dönen parçalar içinde
bulunabilecek bir yardmc alet yaralan-
malara neden olabilir.
e) Çalşrken bedeniniz anormal durumda
olmasn. Çalşrken duruşunuz güvenli
olsun ve dengenizi her zaman koruyun.
Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f) Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler
giymeyin ve tak takmayn. Saçlarnz,
giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parçalarndan uzak tutun. Bol
giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin
hareketli parçalar tarafndan tutulabilir.
g) Toz emme donanm veya toz tutma terti-
bat kullanrken, bunlarn bağl olduğun-
dan ve doğru kullanldğndan emin olun.
Toz emme donanmnn kullanm tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
4) Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve
bakm
a) Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz
işe uygun elektrikli el aletleri kullann.
Uygun performansl elektrikli el aleti ile,
belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
b) Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Açlp kapanamayan bir elekt-
rikli el aleti tehlikelidir ve onarlmaldr.
c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan
ve/veya aküyü çkarmadan önce, her-
hangi bir aksesuar değiştirirken veya
aleti elinizden brakrken fişi prizden
çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin
yanlşlkla çalşmasn önler.
d) Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde sak-
layn. Aleti kullanmay bilmeyen veya bu
kullanm klavuzunu okumayan kişilerin
aletle çalşmasna izin vermeyin. Dene-
yimsiz kişiler tarafndan kullanldğnda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.
e) Elektrikli el aletinizin bakmn özenle
yapn. Elektrikli el aletinizin kusursuz
olarak işlev görmesini engelleyebilecek
bir durumun olup olmadğn, hareketli
parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadk-
larn, parçalarn hasarl olup olmadğn
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlama-
dan önce hasarl parçalar onartn. Birçok
iş kazas elektrikli el aletlerinin kötü
bakmndan kaynaklanr.
f) Kesici uçlar daima keskin ve temiz
tutun. Özenle bakm yaplmş keskin
kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat
kullanm olanağ sağlarlar.
g) Elektrikli el aletini, aksesuar, uçlar ve
benzerlerini, bu özel tip alet için öngö-
rülen talimata göre kullann. Bu srada
çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dik-
kate aln. Elektrikli el aletlerinin kendileri
için öngörülen alann dşnda kullanlmas
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servis
a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili per-
sonele ve orijinal yedek parça kullanma
koşulu ile onartn. Bu sayede aletin gü-
venliğini sürekli hale getirirsiniz.
Krclar için güvenlik talimat
f Koruyucu kulaklk kullann. Çalşrken çkan
gürültü kalc işitme kayplarna neden
olabilir.
f Elektrikli el aleti ile birlikte teslim edilen ek
tutamağ kullann. Aletin kontrolünün kayb
yaralanmalara neden olabilir.
f Alet ucunun görünmeyen elektrik kablolar-
na veya aletin kendi şebeke bağlant kablo-
suna rastlama olaslğ bulunan işleri yapar-
ken elektrikli el aletini izolasyonlu tutama-
ğndan tutun. Gerilim ileten kablolarla temas
elektrikli el aletinin metal parçalarn da
elektrik akmna maruz brakabilir ve elektrik
çarpmasna neden olabilir.
Sayfa: 149
150 | Türkçe
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
f Görünmeyen ikmal hatlarn tespit etmek
üzere uygun tarama cihazlar kullann veya
mahalli ikmal şirketlerinden yardm aln.
Elektrik kablolaryla temas yanklara ve
elektrik çarpmasna neden olabilir. Bir gaz
borusuna hasar vermek patlamalar ortaya
çkarabilir. Bir su borusuna girmek maddi
hasara veya elektrik çarpmasna neden
olabilir.
f Çalşrken elektrikli el aletini iki elinizle
skca tutun ve duruş pozisyonunuzun
güvenli olmasna dikkat edin. Elektrikli el
aleti iki elle daha güvenli kullanlr.
f İş parçasn emniyete aln. Bir germe terti-
bat veya mengene ile sabitlenen iş parças
elle tutmaya oranla daha güvenli tutulur.
f Çalşma yerinizi daima temiz tutun.
Malzeme karşmlar özellikle tehlikelidir.
Hafif metal tozlar yanabilir veya patlayabilir.
f Elinizden brakmadan önce elektrikli el ale-
tinin tam olarak durmasn bekleyin. Alete
taklan uç skşabilir ve elektrikli el aletinin
kontrolünü kaybedebilirsiniz.
f Elektrikli el aletinizi hasarl kablo ile kullan-
mayn. Çalşma srasnda kablo hasar
görecek olursa, dokunmayn ve kabloyu
hemen prizden çekin. Hasarl koblolar
elektrik çarpma tehlikesini artrr.
Fonksiyon tanm
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ tak-
dirde elektrik çarpmalarna, yangn-
lara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Usulüne uygun kullanm
Bu elektrikli el aleti; beton, tuğla ve taş malze-
mede darbeli delme ile hafif keskileme işleri için
geliştirilmiştir. Bu alet ayn zamanda ahşap,
metal, seramik ve plastik malzemede darbesiz
delme işlerine de uygundur. Elektronik ayar
sistemli ve sağ/sol dönüşlü elektrikli el aletleri
vidalama işlerine de uygundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik
sayfasndaki elektrikli el aleti resmindeki
numaralarla ayndr.
1 Değiştirilebilir anahtarsz uç takma
mandreni (PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus-değiştirilebilir mandren
(PBH 3000-2 FRE)
3 SDS-plus uç kovan
4 Tozdan koruma kapağ
5 Kilitleme kovan
6 Değiştirilebilir mandren kilitleme halkas
(PBH 3000-2 FRE)
7 Açma/kapama şalteri tespit tuşu
8 Açma/kapama şalteri
9 Devir says ön seçim düğmesi
10 Dönme yönü değiştirme şalteri
11 Darbe-/dönme stobu boşa alma şalteri
12 Darbe-/dönme stobu şalteri
13 Vites seçme şalteri (PBH 3000-2 FRE)
14 Vites seçme şalteri boşa alma düğmesi
(PBH 3000-2 FRE)
15 Derinlik mesnedi ayar düğmesi
16 Ek tutamak konumu ayar için kelebek vida
17 Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
18 Derinlik mesnedi
19 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
Sayfa: 150
Türkçe | 151
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
20 Anahtarl mandren emniyet vidas*
21 Anahtarl mandren*
22 Mandren için SDS-plus-giriş şaft*
23 Anahtarsz uç takma mandreni
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set)
24 Mandren kovan (PBH 3000-2 FRE)
25 Ön kovan (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Arka kovan (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Ayarlanabilir emme ünitesi emme deliği*
28 Ayarlanabilir emme ünitesi kskaç vidas*
29 Ayarlanabilir emme ünitesi derinlik mesnedi*
30 Ayarlanabilir emme ünitesi teleskop borusu*
31 Ayarlanabilir emme ünitesi kelebek vidas*
32 Ayarlanabilir emme ünitesi klavuz borusu*
33 SDS-plus giriş kovanl çok amaçl adaptör*
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü
aksesuar programmzda bulabilirsiniz.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Ölçüm değerleri EN 60745’e göre tespit
edilmiştir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi
tipik olarak şöyledir: Ses basnc seviyesi
89 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi 100 dB(A).
Tolerans K2 dB.
Koruyucu kulaklk kullann!
Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör
toplam) EN 60745’e göre belirlenmektedir:
Betonda darbeli delme: Titreşim emisyon değeri
ah=14 m/s2
, belirsizlik K=1,5 m/s2
,
Keskileme: Titreşim emisyon değeri ah=12 m/s2
,
belirsizlik K=1,5 m/s2
,
Metalde delme: Titreşim emisyon değeri
ah<2,5 m/s2
, belirsizlik K=1,5 m/s2
,
Vidalama: Titreşim emisyon değeri ah<2,5 m/s2
,
belirsizlik K=1,5 m/s2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi
EN 60745’e göre normlandrlmş bir ölçme
yöntemi ile tespit edilmiştir ve elektrikli el
aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin
edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin
temel kullanm alanlarn temsil eder. Ancak
elektrikli el aleti başka kullanm alanlarnda
kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi
belirtilen değerden farkl olabilir. Bu da toplam
çalşma süresi içindeki titreşim yükünü önemli
ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek
için aletin kapal olduğu veya çalştğ halde
kullanlmadğ süreler de dikkate alnmaldr. Bu,
toplam çalşma süresi içindeki titreşim yükünü
önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için
önceden ek güvenlik önlemleri aln. Örneğin:
Elektrikli el aletinin ve uçlarn bakm, ellerin
scak tutulmas, iş aşamalarnn organize
edilmesi.
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanmlanan bu ürünün: 2004/108/AT ile
98/37/AT yönetmelikleri hükümleri uyarnca
(28.12.2009 tarihine kadar) ve 2006/42/AT
yönetmelikle hükümleri uyarnca da (29.12.2009
tarihinden itibaren) EN 60745 normlarna veya
bu normlara ait normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 29.03.2007
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Sayfa: 151
152 | Türkçe
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Teknik veriler
Krc-delici
PBH ...
2800 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Ürün kodu 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Devir says kontrolü z z z z
Dönme stobu z z z z
Sağ/sol dönüş z z z z
Değiştirilebilir mandren – – – z
Teslimat kapsam
– Anahtarsz uç takma
mandreni – z z z
Giriş gücü W 720 730 750 750
Anma devir saysnda darbe
says dev/dak 4000 4000 4000 4000
Tek darbe kuvveti J 0–2,6 0–2,7 0–2,8 0–2,8
Devir says dev/dak 1100 1100 1100 1100
Boştaki devir says
– 1. Vites
– 2. Vites
dev/dak
dev/dak
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Uç kovan SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Mil boynu çap mm 43 43 43 43
Maksimum delme çap:
– Beton
– Duvar (buat uçlaryla)
– Çelik
– Ahşap
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre kg 3,0 3,0 3,0 3,3
Koruma snf / II / II / II / II
Veriler [U] 230/240 V’luk anma gerilimleri için geçerlidir. Daha düşük gerilimlerde ve ülkelere özgü tiplerde bu veriler
değişebilir.
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik
olabilir.
Sayfa: 152
Türkçe | 153
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Montaj
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda fişi prizden
çekin.
Ek tutamak
f Elektrikli el aletinizi her zaman ek tuta-
makla 17 kullann.
Ek tutamağn konumunun ayarlanmas
(Baknz: Şekil A)
Güvenli ve yorulmadan çalşabilmek için ek tuta-
mağn 17 konumunu istediğiniz gibi ayarlaya-
bilirsiniz.
– Eke tutamağn konumunu ayarlamak için 16
kelebek viday saat hareket yönünün tersine
çevirin ve ek tutamağ 17 istediğiniz konuma
getirinin. Daha sonra kelebek viday 16 saat
hareket yönünde çevirerek skn.
Delik derinliğinin ayarlanmas
(Baknz: Şekil B)
Derinlik mesnedi 18 ile istenen delik derinliği X
ayarlanabilir.
– Derinlik mesnedi konumu ayar düğmesine 15
basn ve derinlik mesnedini ek tutamak 17
içine yerleştirin.
Derinlik mesnedindeki 18 yivler yukary
göstermelidir.
– SDS-plus ucu SDS-plus uç kovanna 3 sonuna
kadar itin. SDS-plus uç hareket edecek olursa
delme derinliği ayar yanlş olabilir.
– Derinlik mesnedini, matkap ucunun sivri
taraf ile derinlik mesnedinin ucu arasndaki
mesafe istenen delik derinliğine eşit olacak
biçimde X dşar doğru çekin.
Mandrenin ve ucun değiştirilmesi
Darbeli delme ve keskileme için SDS-plus mand-
rene taklabilecek SDS-plus uçlara ihtiyacnz
vardr.
Ahşap, metal ve plastikte darbesiz delme ve vi-
dalama ile diş açma işlerinde SDS-plus’suz uçlar
(örneğin silindir şaftl uçlar) kullanlr. Bu uçlar
için hzl germeli anahtarsz uç takma mandre-
nine veya anahtarl mandrene ihtiyacnz vardr.
PBH 3000-2 FRE: SDS-plus-Değiştirilebilir
mandren 2 aletle birlikte teslim edilen hzl
germeli değiştirilebilir mandrenle 1 kolaylkla
değiştirilebilir.
Mandrenin değiştirilmesi
(PBH 2800 RE/ PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
SDS-plus sistemi olmayan uçlarla (örneğin
silindir şaftl uçlarla) çalşabilmek için anahtarl
veya hzl değiştirilir mandreni kullanmalsnz.
Anahtarl mandarenin montaji (aksesuar)
(PBH 2800 RE) (Baknz: Şekil C)
– SDS-plus giriş şaftn 22 bir anahtarl
mandrene 21 vidalayn. Anahtarl mandreni
21 emniyet vidas 20 ile emniyete aln.
Emniyet vidasnn sol dişli olduğunu
unutmayn.
Anahtarl mandrenin veya hzl değiştirilir
mandrenin taklmas (Baknz: Şekil D)
– Giriş şaftnn ucunu temizleyin ve hafifçe
yağlayn.
– Anahtarl mandreni 21 veya hzl değiştirilir
mandreni 23 giriş şaft ile döndürerek kendi
kendine kilitleninceye kadar uç kovanna
yerleştirin.
– Anahtarl mandreni veya hzl değiştirilir
mandreni çekerek kilitlemenin olup
olmadğn kontrol edin.
Anahtarl mandrenin veya hzl değiştirilir
mandrenin çkarlmas
– Kilitleme kovann 5 arkaya doğru itin ve
anahtarl mandreni 21 veya hzl değiştirilir
mandreni 23 aln.
Değiştirilebilir mandrenin
çkarlmas/taklmas (PBH 3000-2 FRE)
Değiştirilebilir mandrenin çkarlmas
(Baknz: Şekil E)
– Değiştirilir mandrenin kilitleme halkasn 6
kavrayn ve ok yönüne doğru kuvvetlice çekin.
Değiştirilir mandren gevşer ve onu önden
çkarp alabilirsiniz.
– Çkardktan sonra değiştirilebilir mandreni
kirlenmeye karş koruyun.
Sayfa: 153
154 | Türkçe
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Değiştirilebilir mandrenin taklmas
(Baknz: Şekil F)
– Takmadan önce değiştirilebilir mandreni
temizleyin ve giriş ksmn hafifçe yağlayn.
– SDS-plus değiştirilebilir mandreni 2 veya hzl
germeli değiştirilebilir mandreni 1 elinizin
bütünüyle kavrayn. Değiştirilebilir mandreni
belirgin bir kavrama sesi duyuluncaya kadar
mandren kovanna 24 itin.
– Değiştirilebilir mandren kendiliğinden
kilitlenir. Değiştirilebilir mandreni çekerek
kilitlemeyi kontrol edin.
Uç değiştirme
Tozdan koruma kapağ 4 çalşma srasnda mat-
kap tozunun uç kovanna girmesini büyük oran-
da önler. Alete ucu takarken 4 tozdan koruma
kapağnn hasar görmemesine dikkat edin.
f Hasar gören tozdan koruma kapağn hemen
değiştirin. Bu işlemin bir müşteri servisi
tarafndan yaplmas önemle tavsiye olunur.
SDS-plus ucun taklmas (Baknz: Şekil G)
SDS-plus mandrenle uçlar yardmc bir anahtar
kullanmadan rahatça değişterebilirsiniz.
– PBH 3000-2 FRE: SDS-plus değiştirilebilir
mandreni 2 takn.
– Ucun alete giren tarafn temizleyin ve hafifçe
yağlayn.
– Ucu, otomatik olarak kilitleme yapncaya
kadar döndürerek uç kovanna takn.
– Ucu çekerek kilitlemenin tam olarak olup
olmadğn kontrol edin.
SDS-plus uç sistem gereği hafif boşluklu ve ser-
best hareket eder. Bu nedenle alet boşta çal-
şrken uç tam konsantrik olarak dönmez. Ancak
bunun matkap deliğinin hassaslğna bir etkisi
olmaz, çünkü matkap ucu delme esnasndan
kendilğinden merkezleme yapar.
SDS-plus ucun çkarlmas (Baknz: Şekil H)
– Kilitleme kovann 5 arkaya itin ve ucu çkarn.
SDS-plus’suz uçlarn anahtarl mandrene
taklmas (PBH 2800 RE)
Açklama: SDS-plus’suz uçlar darbeli delme ve
keskileme işlerinde kullanmayn! SDS-plus’suz
uçlar ve mandreniniz darbeli delme ve keskileme
işlerinde hasar görür.
– Anahtarl mandreni 21 takn.
– Uç yerleştirilebilecek ölçüde anahtarl
mandreni 21 çevirmek suretiyle açn. Ucu
yerine yerleştirin.
– Mandren anahtarn anahtarl mandrenin 21
deliklerine yerleştirerek mandreni düzenli
biçimde skn.
– Darbe/dönme stobu şalterini 12 “delme”
pozisyonuna çevirin.
SDS-plus’suz uçlarn anahtarl mandrenden
çkarlmas (PBH 2800 RE)
– Anahtarl mandrenin 21 kovann mandren
anahtar ile uç çkarlabilecek ölçüde saat
hareket yönünün tersine çevirin.
SDS-plus’suz uçlarn hzl değiştirilir mandrene
taklmas (PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/
PBH 3000-2 FRE) (Baknz: Şekil I)
Açklama: SDS-plus’suz uçlar darbeli delme ve
keskileme işlerinde kullanmayn! SDS-plus’suz
uçlar ve mandreniniz darbeli delme ve keskileme
işlerinde hasar görür.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Hzl
germeli mandreni 23 takn.
– PBH 3000-2 FRE: Değiştirilebilir anahtarsz
uç takma mandrenini 1 takn.
– Anahtarsz uç takma mandreninin 23 arka
kovann 26 tutun ve ön kovan 25 uç
taklncaya kadar saat hareket yönünün
tersine çevirin. Ucu takn.
– Anahtarsz uç değiştirme mandreninin 23
arka kovann skca tutun ve ön kovan
kavrama sesi duyuluncaya kadar elinezle
güçlü biçimde çevirin. Bu yolla mandren
otomatik olarak kilitlenir.
– Ucu çekerek sağlam oturuş olup olmadğn
kontrol edin.
Sayfa: 154
Türkçe | 155
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Açklama: Uç kovan sonuna kadar açldktan
sonra sklrsa bir kilitleme sesi duyulur uç
kovan kapanmaz.
Bu gibi durumlarda ön kovan 25 saat hareket
yönünün tersine bir kere çevirin. Daha sonra uç
kovann kapatabilirsiniz.
– Darbe/dönme stobu şalterini 12 “delme”
pozisyonuna çevirin.
SDS-plus’suz uçlarn hzl germeli mandrenden
alnmas (PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/
PBH 3000-2 FRE) (Baknz: Şekil J)
– Hzl germeli mandrenin arka kovann 26
tutun ve hzl germeli mandrenin ön kovann
25 uç çkarlabilecek ölçüde saat hareket
yönünün tersine çevirin.
Ayarlanabilir emme ünitesi ile toz emme
(aksesuar)
Ayarlanabilir emme ünitesinin taklmas
(Baknz: Şekil K)
Toz emme için bir ayarlanabilir emme ünitesi
(aksesuar) gereklidir. Delme işlemi srasnda
ayarlanabilir emme ünitesi yaylanr ve bu yolla
emme ünitesinin baş daima tabanda tutulur.
– Derinlik mesnedi düğmesine 15 basn ve
derinlik mesnedini 18 aln. Düğmeye 15
yeniden basn ve ayalanabilir emme ünitesini
ön taraftan ek tutamağa 17 takn.
– Bir emme hortumunu (çap 19 mm, aksesuar)
ayarlanabilir emme ünitesinin emme deliğine
27 bağlayn.
Elektrik süpürgesi işlenen malzemeye uygun
olmaldr.
Özellikle sağlğa zararl, kanserojen veya kuru
tozlar emdirirken özel elektrik süpürgesi
(sanayi tipi elektrik süpürgesi) kullann.
Ayarlanabilir emme ünitesinde delik
derinliğinin ayarlanmas (Baknz: Şekil L)
İstediğiniz X delme derinliğini ayarlanabilir
emme ünitesi takl iken de belirleyebilirsiniz.
– SDS-plus ucu SDS-plus uç kovanna 3 sonuna
kadar itin. SDS-plus uç hareket edecek olursa
delme derinliği ayar yanlş olabilir.
– Ayarlanabilir emme ünitesinin kelebek
vidasn 31 gevşetin.
– Elektrikli el aletini çalştrmadan delinecek
noktaya skc yerleştirin. Bu srada SDS-plus
uç yüzeye düz ve tam olarak oturmaldr.
– Ayarlanabilir emme ünitesinin klavuz
borusunu 32 ayalanabilir emme ünitesi
delinecek yüzeye dayanacak biçimde itin.
Klavuz boruyu 32 teleskop borunun 30
üstüne gereğinden fazla itmeyin ve teleskop
boru 30 üzerindeki skalann büyük bir
bölümü görünebilsin.
– Kelebek viday 31 tekrar skn. Ayarlanabilir
emme ünitesindeki derinlik mesnedenin
kskaç vidasn 28 gevşetin.
– Derinlik mesnedini 29 teleskop boruya 30 o
ölçüde itin ki, şekilde gösterilen mesafe X
istediğiniz delme derinliğine eşit olsun.
– Kskaç viday 28 bu pozisyonda skn.
Sayfa: 155
156 | Türkçe
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
İşletim
Çalştrma
f Şebeke gerilimine dikkat edin! Akm
kaynağnn gerilimi elektrikli el aletinin tip
etiketi üzerindeki verilere uygun olmaldr.
230 V ile işaretlenmiş elektrikli el aletleri
220 V ile de çalştrlabilir.
İşletim türünün ayarlanmas
Darbe/dönme stobu şalteri 12 ile elektrikli el
aletinin işletim türünü seçin.
Açklama: İşletim türünü sadece alet dururken
değiştirin! Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar
görebilir.
– İşletim türünü değiştirmek için boşa alma
düğmesine 11 basn ve darbe/dönme stobu
şalterini 12 duyulacak biçimde kavrama
yapncaya kadar istediğiniz pozisyona çevirin.
Dönme yönünün ayarlanmas
(Baknz: Şekil M)
Dönme yönü değiştirme şalteri 10 ile elektrikli el
aletinin dönme yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak
açma/kapama şalteri 8 basl iken bu mümkün
değildir.
Sağa dönüş: Dönme yönü değiştirme
şalterini 10 sonuna kadar sağa bastrn.
Sola dönüş: Dönme yönü değiştirme şalterini
10 sonuna kadar sola bastrn.
Darbeli delme, delme ve keskileme için dönme
yönünü daima sağa dönüşe ayarlayn.
PBH 2800 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Ahşap, metal, seramik ve
plastikte darbesiz delme ile
vidalama ve diş açma pozisyonu
Beton veya taşta darbeli delme
pozisyonu
Keskileme pozisyonunu
ayarlamak için Vario-Lock
pozisyonu
Bu pozisyonda darbe/dönme
stobu şalteri 12 kilitleme yapmaz.
Keskileme pozisyonu
PBH 3000-2 FRE
Darbeli delme, Vario-Lock ve keskileme
işletimleri için vites seçme şalteri 13 1. vitese
getirilmelidir.
Ahşap, metal, seramik ve
plastikte darbesiz delme
ile vidalama ve diş açma
pozizsyonu (Vites 1)
Ahşap, metal seramik ve
plastikte darbesiz delme
pozisyonu (Vites 2)
Beton veya taşta darbeli
delme pozisyonu
Keskileme pozisyonunu
ayarlamak için Vario-Lock
pozisyonu
Bu pozisyonda
darbe/dönme stobu
şalteri 12 kilitleme
yapmaz.
Keskileme pozisyonu
Sayfa: 156
Türkçe | 157
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Açma/kapama
– Elektrikli el aletini çalştrmak için
açma/kapama şalterine 8 basn.
– Açma/kapama şalterini sabitlemek için
şalteri basl tutun ve tespit tuşuna 7 basn.
– Elektrikli el aletini kapatmak için
açma/kapama şalterini 8 brakn.
Açma/kapama şalteri 8 kilitli durumda iken
şaltere önce basn sonra brakn.
Devir saysnn ve darbe saysnn ayarlanmas
Açma/kapama şalteri üzerine uyguladğnz
bastrma kuvvetini 8 azaltp çoğaltarak alet
çalşr durumda iken de devir saysn ve darbe
saysn ayarlayabilirsiniz.
Açma/kapama şalteri 8 üzerine uygulanan düşük
bastrma kuvveti düşük bir devir/darbe says
sağlar. Uygulanan bastrma kuvveti artrldkça
devir/darbe says yükselir.
Devir saysnn ve darbe saysnn ön seçimi
Devir says ön seçim düğmesi 9 ile gerekli devir
saysn alet çalşrken de önceden seçerek
belirleyebilirsiniz.
Snrlama tertibat sayesinde açma/kapama
şalteri 8 sadece önceden seçilerek ayarlanan en
yüksek snra kadar bastrlabilir.
Mekanik vites seçimi (PBH 3000-2 FRE)
Vites seçme şalteri 13 ile 2 farkl devir says
ayar önceden seçilerek ayarlanabilir.
Vites 1:
Düşük devir says aralğ; darbeli delme,
keskileme, büyük çapl deliklerin açlmas,
vidalama ve diş açma için.
Vites 2:
Yüksek devir says aralğ; küçük çapl deliklerin
açlmas için.
– Vitesi değiştirmek için boşa alma düğmesini
11 darbe/dönme stobunda 12 delme
pozisyonuna bastrn. Daha sonra boşa alma
düğmesine 14 vites seçme şalterinde 13
bastrn ve vites seçme şalterini Vites 2’ye
çevirin.
Açklama: Darbe/dönme stobu şalteri 12 sadece
alet kapal iken çevrilmelidir. Vites seçme şalteri
13 çevrilirken de alet kapal olmaldr.
Darbeli delme ve keskileme sadece Vites 1 ile
mümkündür. Vites seçme şalterinin 13
darbe/dönme stobu şalterinin 12 özel biçimi bu
işletim türünde Vites 2’ye geçilmesini önler.
Darbesiz delmeden darbeli delmeye, Vario-
Lock’a ve keskilemeye geçiş yapmadan önce
vites seçme şalteri 13 Vites 1’e geri
getirilmelidir.
Torklu kavrama
f Uç malzmeme içinde skşrsa veya taklrsa
matkap miline giden tahrik kesilir. Bu gibi
durumlarda ortaya çkan kuvvetler nede-
niyle, elektrikli el aletini daima iki elinizle
skca tutun ve duruş pozisyonununuzun
güvenli olmasn sağlayn.
f Elektrikli el aletini kapatn ve elektrikli el
aleti bloke olursa ucu gevşetin. Uç blokeli
durumda iken elektrikli el aletini tekrar
çalştrmak yüksek reaksiyon momentlerine
neden olur.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
Keskilemede dönme yönü
Keskileme yaparken dönme yönünü daima sağa
dönüşe ayarlayn. Bu yolla kömür frçalarn hzla
ypranmasn önlersiniz.
Keskinin poziyonun değiştirilmesi (Vario-Lock)
Keskiyi 36 çeşitli çalşma konumlarna getirerek
kilitleyebilirsiniz. Bu sayede yaptğnnz işe göre
optimum pozisyonu sağlayabilirsiniz.
– Keskiyi uç kovanna takn.
– Darbe/dönme stobu şalterini 12 “Vario-Lock”
pozisyonuna çevirin (Baknz: “İşletim
türünün ayarlanmas”, sayfa 156).
– Uç kovann istediğiniz kesme pozisyonuna
çevirin.
– Darbe/dönme stobu şalterini 12 “keskileme”
pozisyonuna çevirin. Uç kovan kilitlenir.
– Keskileme yapmak için dönme yönünü sağa
ayarlayn.
Sayfa: 157
158 | Türkçe
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Vidalama bits’lerinin taklmas
(Baknz: Şekil N)
f Elektrikli el aletini sadece kapal durumda
somun ve vidalarn üzerine yerleştirin.
Dönmekte olan uçlar kayabilir.
Vidalama bits’lerini kullanabilmek için SDS-plus
giriş şaftl çok amaçl bir adaptöre 33 (aksesuar)
ihtiyacnz vardr.
– Giriş şaftnn ucunu temizleyin ve hafifçe
yağlayn.
– Çok amaçl adaptörü otomatik olarak kilitle-
ninceye kadar çevirerek uç kovanna takn.
– Çok amaçl adaptörü çekerek kilitlemeyi
kontrol edin.
– Bir vidalama bits’ini çok amaçl adaptöre
takn. Sadece vida başna uygun vidalama
bits’i kullann.
– Çok amaçl adaptörü çkarmak için kilitleme
kovann 5 arkaya itin ve çok amaçl adaptörü
33 uç kovanndan çkarn.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda fişi prizden
çekin.
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el
aletini ve havalandrma deliklerini daima
temiz tutun.
f Hasar gören tozdan koruma kapağn hemen
değiştirin. Bu işlemin bir müşteri servisi
tarafndan yaplmas önemle tavsiye olunur.
Her kullanmdan sonra SDS-plus uç kovann 3
temizleyin.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test
yöntemlerine rağmen elektrikli el aleti arza
yapacak olursa, onarm Bosch elektrikli aletleri
için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün
kodunu belirtiniz.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere
tekrar kazanm merkezine gönderilmelidir.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletini evsel çöplerin
içine atmayn!
Elektrikli el aletleri ve eski elekt-
ronik aletlere ilişkin 2002/96/AT
sayl Avrupa Birliği yönetmeliği ve
bunlarn tek tek ülkelerin hukuk-
larna uyarlanmas uyarnca, kullanm ömrünü
tamamlamş elektrikli el aletleri ayr ayr toplan-
mak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
üzere yeniden kazanm merkezlerine gönderil-
mek zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.

Sorular & cevaplar

Bosch PBH 2800 RE hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PBH 2800 RE hakkında bir soru sorun

Bosch PBH 2800 RE ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PBH 2800 RE kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PBH 2800 RE ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.