Bosch PBD 40 kılavuzu

AşağıdaBosch PBD 40 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: PBD 40
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, İtalyan, İsveç, Fransız, İspanyolca, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Rus, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 102
Türkçe | 103
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
Türkçe
Güvenlik Talimat
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar Talimat
Elektrikli el aletleri kullanlrken elektrik
çarpmasna, yaralanmalara ve yangn
tehlikesine karş koruma sağlamak üzere aşağdaki temel
güvenlik önlemlerine uyulmaldr.
Elektrikli el aletini kullanmadan önce bütün uyar ve
açklamalar okuyun ve güvenlik talimatn güvenli bir
yerde saklayn.
Güvenlik talimatnda kullanlan “Elektrikli el aleti” kavram
elektirik şebekesine bağlanarak (şebeke bağlant kablosu ile)
çalştrlan ve akü ile çalştrlan (şebeke kablosu olmakszn)
elektrikli el aletlerini ifade etmektedir.
Çalşma yeri güvenliği
f Çalştğnzyeritemiztutunveiyiaydnlatn.Çalştğnz
yer düzensiz ise ve iyi aydnlatlmamşsa kazalar ortaya
çkabilir.
f Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv, gaz veya
tozlarn bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çalşmayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarn tutuş-
masna neden olabilecek kvlcmlar çkarrlar.
f Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar ve başkalarn
uzaktatutun.Dikkatinizdağlacakolursaaletinkontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
f Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymaldr. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmş
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f Borular, kalorifer petekleri, stclar ve buzdolaplar
gibi topraklanmş yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçnn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Aleti yağmur altnda veya nemli ortamlarda
brakmayn. Suyun elektrikli el aleti içine szmas elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
f Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşmayn,
kabloyukullanarakasmaynveyakablodançekerekfişi
çkarmayn. Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Hasarl veya dolaşmş kablo elektrik çarpma
tehlikesini artrr.
f Bir elektrikli el aleti ile açk havada çalşrken, mutlaka
açk havada kullanlmaya uygun uzatma kablosu
kullann. Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
f Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalştrlmas
şartsa, mutlaka arza akm koruma şalteri kullann.
Arza akm koruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
Kişilerin Güvenliği
f Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanz, aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayn. Aleti
kullanrken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara
neden olabilir.
f Daima kişisel koruyucu donanm ve bir koruyucu
gözlük kullann. Elektrikli el aletinin türü ve kullanmna
uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi koruyucu donanm
kullanm yaralanma tehlikesini azalttr.
f Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn. Akm ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alp
taşmadanönceelektrikli elaletininkapalolduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz şalter üzerinde
dururken taşrsanz ve alet açkken fişi prize sokarsanz
kazalara neden olabilirsiniz.
f Elektrikli el aletini çalştrmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarlar aletten çkarn. Aletin dönen parçalar
içinde bulunabilecek bir yardmc alet yaralanmalara
neden olabilir.
f Çalşrken bedeniniz anormal durumda olmasn.
Çalşrken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her
zamankoruyun.Busayedealetibeklenmedikdurumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve
tak takmayn. Saçlarnz, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin hareketli
parçalar tarafndan tutulabilir.
f Toz emme donanm veya toz tutma tertibat
kullanrken, bunlarn bağl olduğundan ve doğru
kullanldğndan emin olun. Toz emme donanmnn
kullanm tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve bakm
f Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz işe uygun
elektrikli el aletleri kullann. Uygun performansl
elektrikli el aleti ile, belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
f Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayn.
Açlp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarlmaldr.
f Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çkarmadan önce, herhangi bir aksesuar
değiştirirken veya aleti elinizden brakrken fişi
prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlşlkla
çalşmasn önler.
f Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini çocuklarn
ulaşamayacağ bir yerde saklayn. Aleti kullanmay
bilmeyen veya bu kullanm klavuzunu okumayan
kişilerin aletle çalşmasna izin vermeyin. Deneyimsiz
kişiler tarafndan kullanldğnda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.
f Elektrikli el aletinizin bakmn özenle yapn. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadğn,
DIKKAT
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 103 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sayfa: 103
104 | Türkçe
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
hareketli parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadklarn, parçalarn
hasarl olup olmadğn kontrol edin. Aleti kullanmaya
başlamadan önce hasarl parçalar onartn. Birçok iş
kazas elektrikli el aletlerinin kötü bakmndan kaynaklanr.
f Kesiciuçlardaimakeskinvetemiztutun.Özenlebakm
yaplmş keskin kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat kullanm olanağ
sağlarlar.
f Elektriklielaletini,aksesuar,uçlarvebenzerlerini,bu
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullann. Bu
srada çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dikkate aln.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alann
dşnda kullanlmas tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
f Elektriklielaletinizisadeceyetkilipersoneleveorijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartn. Bu sayede
aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Sütunlu matkaplar için güvenlik talimat
f Bu elektrikli el aleti Almanca uyar etiketi ile teslim
edilir (Grafik sayfasnda elektrikli el aletinin şeklinde
10 numara ile gösterilmektedir).
f Cihaz kullanmaya başlamadan önce cihazla birlikte
size teslim edilen kendi dilinizdeki uyar etiketini
Almanca uyar etiketi üzerine yapştrnz.
f Elektrikli el aleti üzerindeki uyar etiketlerini hiçbir
zaman okunamaz hale getirmeyin.
f Elektrikli el aletini sağlam, düz ve yatay bir yüzeye
tespit edin. Elektrikli el aleti kayacak veya sallanacak
olursa, alet ucu düzgün ve güvenli biçimde
yönlendirilemez.
f Çalştğnz yeri ve işlediğiniz iş parçasn temiz tutun.
Keskin kenarl delme talaşlarveya nesneler yaralanmalara
neden olabilir. Malzeme karşmlar özellikle tehlikelidir.
Hafif metal tozlar yanabilir veya patlayabilir.
f Çalşmaya başlamadan önce doğru devir saysn
ayarlayn. Devir says delik çapna ve delinecek
malzemeye uygun olmaldr. Devir says yanlş
ayarlandğnda uç iş parças içinde taklabilir ve skşabilir.
f Aletucunudaimaaletçalşrdurumdaikenişparçasna
yönlendirin. Aksi takdirde ucun iş parças içinde taklma
ve iş parçasn da birlikte hareket ettirme tehlikesi vardr.
f Elektrikli el aleti çalşr durumda iken ellerinizi delme
alanna yaklaştrmayn. Alet ucuyla temas durumunda
yaralanma tehlikesi vardr.
f Elektrikli el aleti çalşr durumda iken hiçbir zaman
delme talaşlarn temizlemeyi denemeyin. Talaşlar
temizlemeden önce her defasnda tahrik ünitesini mola
pozisyonuna getirin ve elektrikli el aletini kapatn.
f Ortayaçkantalaşlarçplakelletemizlemeyin.Özellikle
kzgn ve keskin kenarl talaşlar yaralanmalara neden
olabilir.
f Tekerleği ksa süre geri çevirip delme işlemine ara
vermek suretiyle uzun talaşlarn krlmasn sağlayn.
Uzun talaşlar yaralanmalara neden olabilirler.
f Tutamaklar kuru, temiz ve yağsz tutun. Yağl
tutamaklar kaygandr ve aletin kontrolünün kaybna neden
olurlar.
f İş parçasn sabitlemek üzere germe donanmlar, hzl
germe tertibat veya bir mekanik mengene (aksesuar)
kullann. Sklmak için çok küçük olan iş parçalarn
işlemeyin. İş parçasn elinizle tutarsanz dönmeye karş
yeterli güvenlikte tutamazsnz ve yaralanabilirsiniz.
f Alet ucu bloke olunca elektrikli el aletini hemen
kapatn. Alet ucu şu durumlarda bloke olur:
– Alektrikli el aleti aşr ölçüde zorlandğnda veya
– Uç iş parças içinde takldğnda.
f Çalşmanz sona erdiğinde soğumadan önce alet ucunu
tutmayn. Uç çalşma esnasnda çok snr.
f Kabloyu düzenli aralklarla kontrol edin ve hasar gören
kablolar sadece Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili
bir serviste onartn. Hasar gören uzatma kablosunu
yenileyin. Bu sayede elektrikli el aletinin güvenliğini
sağlarsnz.
f Kullanm dşndaki elektrikli el aletini iyi ve güvenli bir
yerde saklayn. Aleti sakladğnz yer kuru ve
kilitlenebilir olmaldr. Bu yolla elektrikli el aletinin hasar
görmesini ve deneyimsiz kişiler tarafndan kullanlmasn
önlersiniz.
f Lazerşnnbaşkalarnaveyahayvanlaradoğrultmayn
ve kendiniz de lazer şnna bakmayn. Bu elektrikli el
aleti EN 60825-1 uyarnca lazer snf 2’ye giren lazer şn
üretir. Bu şn başkalarnn gözünü kamaştrabilir.
f Taklmş bulunan lazer ünitesini başka tip lazer ünitesi
ile değiştirmeyin. Bu elektrikli el aletine uygun olmayan
bir lazer insanlar için tehlikeli olabilir.
f Tam olarak durmadan aletin yanndan ayrlmayn.
Serbest dönüşteki uçlar yaralanmalara neden olabilirler.
f Elektrikli el aletinizi hasarl kablo ile kullanmayn.
Çalşma srasnda kablo hasar görecek olursa,
dokunmayn ve kabloyu hemen prizden çekin. Hasarl
koblolar elektrik çarpma tehlikesini artrr.
Semboller
Aşağdaki semboller elektrikli el aletinizi kullanrken önemli
olabilir. Lütfen sembolleri ve anlamlarn zihninize iyice
yerleştirin.Sembollerindoğruyorumuelektriklielaletinidaha
iyi daha güvenli kullanmanza yardmc olur.
Semboller ve anlamlar
Lazer şn
Işnna bakmayn
Lazer snf 2
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 104 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sayfa: 104
Türkçe | 105
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
Ürün ve işlev tanm
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini
okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat
hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik
çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr
yaralanmalara neden olunabilir.
Usulüne uygun kullanm
Bu elektrikli el aleti; uygun uçlarlar birlikte ahşap, metal ve
plastik malzemede delme işlemleri için tasarlanmştr.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekil gösterilen elemanlarn numaralar grafik sayfasndaki
elektrikli el aleti şeklinde görülmektedir.
1 Taban levhas
2 Hzl germe kolu
3 Hzl gerici
4 Delme kolu
5 Dişli kol
6 Devir says diyagram
7 Yükseklik ayar skma kolu
8 Derinlik mesnedi skma kolu
9 Derinlik mesnedi
10 Lazer uyar etiketi
11 Tekerlek
12 Tahrik ünitesi
13 Quick-Stop fonksiyonlu açma/kapama şalteri
14 Display
15 Devir says regülatörü
16 Anahtarsz uç takma mandreni
17 Uç*
18 Montaj delikleri
19 Paralellik mesnedi
20 Paralellik mesnedi kelebek vidalar
21 Vites seçme şalteri
22 Aydnlatma ve lazer ünitesi
23 İç altgen anahtar (4 mm)
24 Delme sütunu tespit vidas
25 Delme sütunu klavuz pimi
26 Taban levhas klavuz oluğu
27 Emniyet halkas
28 Tutma halkas
29 Germe kovan
30 Aydnlatma tuşu
31 Lazer imleci tuşu
32 Devir says göstergesi/delik derinliği göstergesi tuşu
33 Sfr noktas tuşu
34 Fren skma kuvveti ayar vidalar
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart teslimat
kapsamndadeğildir.Aksesuarntümünüaksesuarprogrammzda
bulabilirsiniz.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 61029’e göre tespit
edilmektedir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak
şöyledir: Ses basnc seviyesi 77 dB(A); gürültü emisyonu
seviyesi 90 dB(A). Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklk kullann!
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplam) ve
tolerans K, EN 61029 uyarnca:
ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 61029’e göre
normlandrlmş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve
elektrikli el aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine
uygundur.
Koruyucu gözlük kullann.
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine
atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği ve bunun ulusal
hukuka uyarlanmş hükümleri uyarnca
kullanm ömrünü tamamlamş elektrikli ve elektronik aletler
ayr ayr toplanmak ve çevre dostu tasfiye için geri dönüşüm
merkezine yollanmak zorundadr.
Açma/kapama şalteri
Kapama
Display’i çalştrma
Delme
Devir says diyagram
Bu diyagram ayarlanacak devir saysn (rpm) matkap ucu
çapna (Ø mm olarak) bağl olarak çelik (Steel) ve
alüminyum (Aluminium) için göstermektedir.
Semboller ve anlamlar
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 105 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sayfa: 105
106 | Türkçe
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanm
alanlarn temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanm
alanlarnda kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi belirtilen
değerden farkl olabilir. Bu da toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin
kapal olduğu veya çalştğ halde kullanlmadğ süreler de
dikkate alnmaldr. Bu, toplam çalşma süresi içindeki
titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri aln. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçlarn bakm,
ellerin scak tutulmas, iş aşamalarnn organize edilmesi.
Teknik veriler
Uygunluk beyan
Teksorumluolarak“Teknikveriler”bölümündetanmlananbu
ürünün: 2011/65/AB, 2004/108/AT, 2006/42/AT
yönetmelikle hükümleri uyarnca da EN 61029, EN 60825-1
normlarna veya bu normlara ait normatif belgelere
uygunluğunu beyan ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/AT):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.10.2011
Montaj
f Elektrikli el aletinin yanlşlkla çalşmasna izin
vermeyin. Montaj srasnda ve elektrikli el aletinin
kendinde çalşma yaparken şebeke fişi prize takl
olmamaldr.
Teslimat kapsam
Elektrikli el aletini ilk kez işletime alrken aşağdaki parçalarn
hepsinin teslim edilip edilmediğini kontrol edin:
– Tahrik ünitesi 12 delme sütunu 4 ile birlikte
– Taban levhas 1
– Hzl gerici 3
– Paralellik mesnedi 19
– İç altgen anahtar 23
Not: Elektrikli el aletinde herhangi bir hasar olup olmadğn
kontrol edin.
Daha sonra aletini kullanrken koruyucu donanmlarn veya
kolay hasar görebilecek olan parçalarn kusursuz olarak ve
usulüne göre işlev görüp görmediklerini dikkatli biçimde
kontrol etmelisiniz. Hareketli parçalarn kusursuz olarak işlev
görüpgörmedikleriniveyaskşpskşmadklarnveyahasarl
olupolmadklarnkontroledin.Bütünparçalarndoğruolarak
taklmş olmas ve kusursuz bir işletimin gereklerini yerine
getirmesi gerekir.
Hasarl koruma donanmlarn ve parçalar yetkili bir serviste
onartmal veya değiştirmelisiniz.
Parçalarn montaj (Baknz: Şekil A)
İlk kez işletmeye almadan önce elektrikli el aletini aşağda
tanmlanan yöntemle monte etmelisiniz:
– Hzl gericiyi 3 delme sütununa 4 itin.
– Delmesütununu4tabanlevhasna1klavuzpim25klavuz
oluk 26 tarafndan alnacak biçimde yerleştirin.
– Tespit vidasn 24 iç altgen anahtarla 23 iyice skn.
Çalşma yüzeyine montaj (Baknz: Şekil B)
f Güvenli bir kullanm garantiye almak için elektrikli el
aletini düz ve sağlam bir zemine (örneğin bir tezgaha)
monte etmelisiniz.
– Elektrikli el aletini uygun bir vidal bağlant ile iş yüzeyine
tespit edin. Bunun için delikleri 18 kullann.
Toz ve talaş emme
Kurşun içeren boyalar, baz ahşap türleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çkan toz sağlğa
zararl olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlar solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullancnn veya onun
yaknndaki kişilerin nefes alma yollarndaki hastalklara
neden olabilir.
Kayn veya meşe gibi baz ağaç tozlar kanserojen etkiye
sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanlan katk
maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafndan
işlenmelidir.
Sütunlu matkap PBD 40
Ürün kodu 3 603 M07 0..
Giriş gücü W 710
Boştaki devir says
– 1. Vites
– 2. Vites
dev/dak
dev/dak
200–850
600–2500
Lazer tipi nm
mW
650
< 1
Lazer snf 2
maks. delme çap Ø
– Çelikte
– Ahşapta
mm
mm
13
40
Mandren kapasitesi mm 1,5–13
Delme stroku, maks. mm 90
Toplam yüksekliği mm 650
Taban levhas ölçüleri
(Genişlik x Derinlik x
Yükseklik) mm 330 x 350 x 30
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre kg 11,2
Koruma snf /II
Veriler230 V’lukbiranmagerilimi[U]için geçerlidir.Farklgerilimlerde
ve farkl ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat
edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 106 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sayfa: 106
Türkçe | 107
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
– Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir toz
emme tertibat kullann.
– Çalşma yerinizi iyi bir biçimde havalandrn.
– P2 filtre snf filtre takl soluk alma maskesi kullanmanz
tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik
hükümlerine uyun.
f Çalştğnz yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar
kolayca alevlenebilir.
Uç değiştirme (Baknz: Şekil C)
Tahrik ünitesi 12 fabrikasyon olarak iki kovanl anahtarsz uç
takma mandreni 16 ile teslim edilir.
Ucun taklmas
– Emniyet halkasn 27 “UNLOCK” yönüne çevirin.
– Germe kovann 29 alet ucu 17 taklabilecek ölçüde saat
hareket yönünün tersine çevirin.
– Ucu 17 tam olarak takn, uç kovannnda tutun ve germe
kovann 29 elinizle saat hareket yönünde iyice skn.
Bu esnada 28 tutma halkasn tutun.
– Emniyet halkasn 27 “LOCK” yönünde çevirin.
Not: Küçük matkap uçlarn takmadan önce uç kovann
yaklaşk bir delik çapna ayarlayn. Aksi takdirde ucun doğru
merkezleme yapmadan taklma tehlikesi vardr.
Ucun çkarlmas
– Emniyet halkasn 27 “UNLOCK” yönüne çevirin.
– Germe kovann 29 uç 17 çkarlabilecek ölçüde saat
hareket yönünün tersine çevirin.
İşletme
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma yapmadan
önce her defasnda fişi prizden çekin.
f Elektrikli el aletinde yaptğnz her ayar işleminden
sonra vidalar ve skma kollarn tekrar skn.
Çalşmaya hazrlk
Çalşma yerinin aydnlatlmas (Baknz: Şekil D)
Çalştğnz alann yeterli ölçüde aydnlanmasn sağlayn.
– Display’i işletmeya almak 14 için açma/kapama şalterini
13 pozisyonuna çevirin.
– Aydnlatma ünitesini 22 tuş 30 ile açn.
Display’de 14 “Light” göstergesi gözükür.
İş parçasnn doğru konumlandrlmas (Baknz: Şekil E)
Lazer imleci size tam ve hassas delme yerini gösterir.
– Display’i işletmeya almak 14 için açma/kapama şalterini
13 pozisyonuna çevirin.
– Lazer ünitesini 22 tuş 31 ile açn.
Display’de 14 “Laser” göstergesi gözükür.
– İşaretinizi iş parças üzerindeki lazer imlecine göre yapn.
İş parçasnn tespiti (Baknz: Şekiller F1–F2)
Çalşma güvenliğini optimum düzeyde tutabilmek için iş
parçasn daima tespit etmelisiniz.
Tespit edilmek için çok küçük olan iş parçalarn işlemeyin.
– İş parçasn lazer imleci (Baknz: “İş parçasnn doğru
konumlandrlmas”, sayfa 107) yardm ile konumlandrn.
– Hzl germe kolunu 2 hzl gericide 3 gevşetin.
– Hzl gericiyi iş parças üstünde brakn. Hzl germe kolunu
2 iş parças tam olarak sklncaya kadar saat hareket
yönünde çevirin.
– Delme işleminden sonra hzl germe kolunu 2 saat hareket
yönünde gevşetin.
– Hzl gericiyi 3 yana çevirin ve iş parçasn aln.
Paralellik mesnedi 19 büyük iş parçalarn dönmeye karş
emniyete almaya yarar.
– Paralellikmesnedindeki19kelebekvidalar20gevşetinve
paralellik mesnedini taban levhasndaki 1 oluklara
yerleştirin.
– Kelebek vidalar tekrar skn.
– İş parçasn hzl gerici 3 yardm ile tespit edin.
Not: Küçük iş parçalarn skmak için mekanik bir mengene
(örneğin Bosch MS 80) kullann.
Tahrik ünitesi yüksekliğinin ayarlanmas
(Baknz: Şekil G)
f İşletme esnasnda tahrik ünitesinin yüksekliğini
değiştirmeyin. Skma kolunu 7 sadece tekerlek
başlangç konumunda iken kullann. Bu önlem olas
yaralanmalar önler.
Tahrik ünitesinin 12 yüksekliği alet ucunun uzunluğuna ve iş
parçasnn büyüklüğüne göre ayarlanabilir.
Not:Tahrikünitesininyüksekliğininayarlanmasndansonraiş
parçasnn konumu lazer imleci yardm ile yeniden kontrol
edilmelidir. Gerektiğinde iş parçasn yeniden
doğrultmalsnz.
Bir fren sistemi skma kolu 7 açk durumda iken tahrik
ünitesinin 12 istenmeden aşağ düşmesini önler. Fren skma
kuvvetini düzenli aralklarla kontrol edin ve gerekiyorsa
yeniden ayarlayn (Baknz: “Tahrik ünitesi freninin
ayarlanmas”, sayfa 109).
– Tekerleğin 11 başlangç konumunda olduğundan emin
olun.
– Birelinizletekerleği11tutunvediğerelinizle skmakolunu
7 saat hareket yönünün tersinde gevşetin.
– Tekerlek yardm ile tahrik ünitesinin 12 yüksekliğini
kullanlan uca ve iş parças yüksekliğine göre ayarlayn.
– Skma kolunu 7 saat hareket yönünde tekrar skn.
Not: Ergonomik olarak uygun veya yerden tasarruf edici
biçimde döndürülmesini sağlamak üzere skma kolunun 7 bir
serbest hareket aralğ vardr.
Skma kolu skl iken tahrik ünitesi tutamağn çekin,
istediğiniz konuma çevirin ve tekrar yay kuvvetine brakn.
Çalştrma
f Şebeke gerilimine dikkat edin! Akm kaynağnn
gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki
verilere uygun olmaldr. 230 V ile işaretlenmiş
elektrikli el aletleri 220 V ile de çalştrlabilir.
Açma
– Display’i işletmeya almak 14 için açma/kapama şalterini
13 pozisyonuna çevirin.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 107 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sayfa: 107
108 | Türkçe
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
– Elektrikli el aletini işletmeye almak için açma kapama
şalterini 13 pozisyonuna çevirin.
Şimdi devir saysn ayarlayabilirsiniz (Baknz: “Devir
saysnn ayarlanmas”, sayfa 108).
Kapama
– Delmeişleminisonlandrmakiçinaçma/kapamaşalterini
13 pozisyonuna çevirin.
Veya
– Elektrikli el aletini tam olarak kapatmak için
açma/kapama şalterini 13 “0” pozisyonuna çevirin.
Uyar:Elektriklielaletibudurumdaakmszdr.Devirsays
ve delik derinliğine ait bütün güncel ayarlar silinir.
Quick-Stop fonksiyonu
Elektrikli el aleti, örneğin uç iş parças içinde taklacak olursa
Quick-Stop fonksiyonu ile hzla kapatlr.
– Açma/kapama şalterine 13 ksaca ve hzla basn.
Elektrikli el aleti ve Display hemen kapatlr.
Uyar:Elektriklielaletibudurumdaakmszdr.Devirsays
ve delik derinliğine ait bütün güncel ayarlar silinir.
– Daha sonra elektrikli el aletini tekrar işletmeye almak için
açma/kapama şalterini 13 “0” pozisyonuna geri
çevirmelisiniz.
Daha sonra elektrikli el aletini tekrar açabilirsiniz
(açma/kapama şalteri 13 pozisyonunda).
Tekrar çalşma emniyeti
Tekrar çalşma emniyeti elektrik kesintilerinden sonra
elektrikli el aletinin istenmeden tekrar çalşmasn önler
(örneğin şebeke bağlant fişinin işletme esnasnda prizden
çekilmesi durumunda).
– Daha sonra elektrikli el aletini tekrar işletmeye almak için
açma/kapama şalterini 13 pozisonuna geri
çevirmelisiniz.
Daha sonra elektrikli el aletini tekrar açabilirsiniz
(açma/kapama şalteri 13 pozisyonunda).
Scaklğa bağl aşr zorlanma emniyeti
Usulüne uygun olarak kullanldğnda elektrikli el aleti aşr
zorlanmaya maruz kalmaz. Alet aşr ölçüde zorlandğnda
veya müsaade edilen işletme scaklğ aralğ aşldğnda
elektrikli el aletinin elektronik sistemi aleti tekrar optimum
işletme scaklğ aralğna erişilinceye kadar kapatr.
– Daha sonra elektrikli el aletini tekrar işletmeye almak için
açma/kapama şalterini 13 pozisonuna geri
çevirmelisiniz.
Daha sonra elektrikli el aletini tekrar açabilirsiniz
(açma/kapama şalteri 13 pozisyonunda).
Devir saysnn ayarlanmas
f Çalşmaya başlamadan önce doğru devir saysn
ayarlayn. Devir says delik çapna ve delinecek
malzemeye uygun olmaldr. Devir says yanlş
ayarlandğnda uç iş parças içinde taklabilir ve skşabilir.
Uygundevirsaysnayarlamak içindevirsaysdiyagramna6
bakn.
Bu diyagram ayarlanacak devir saysn (rpm) matkap ucu
çapna (Ø mm olarak) çelik (Steel) ve alüminyum
(Aluminium) için gösterir.
Mekanik vites seçimi
Vitesseçmeşalterini21sadeceelektriklielaletidururken
kullann.
Vites seçme şalteri 21 ile 2 farkl devir says ayar önceden
seçilerek ayarlanabilir.
Vites 1:
Düşük devir says alan; büyük delik çaplar için .
Vites 2:
Yüksek devir says alan; küçük delik çaplar için.
– Vites seçme şalterini 21 istediğiniz pozisyona çevirin.
Not: Vites seçme şalteri 21 sonuna kadar döndürülemiyorsa,
uçla birlikte mandreni biraz çevirin.
Elektronik devir says ayar (Baknz: Şekil H)
Devirsaysregülatörü15yardmileelektriklielaletinindevir
saysn kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.
– Elektrikli el aletini işletmeye almak için açma kapama
şalterini 13 pozisyonuna çevirin.
– Tuş 32 yardm ile Display’in gösterim alann “Speed”’e
getirin.
– Devirsaysregülatörünü15Display’de14istediğinizdevir
says gösterilinceye kadar çevirin.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
Genel açklamalar
Delme işlemine başlamadan önce hzl gericinin 3, paralellik
mesnedinin 19 veya mengenenin (aksesuar) iyice skl
olduklarndan emin olun.
Matkap ucu iş parçasndan çkarken taklabilir ve iş parçasn
da birlikte hareket ettirebilir. Bu nedenle delme işlemi
sonunda aletin ileri hareketini yavaşlatn.
Alet ucu bloke olacak olursa, elektrikli el aletini kapatn. Ucun
ve iş parçasnn soğumasn bekleyin. Delik talaşlarn
temizleyin. Ucun taklma nedenini tespit edin ve giderin.
Metalde delme işlemine ait özel açklama ve uyarlar
Metal iş parçalarn delmeden önce delme yerini puntalayn.
10 mm çapndan büyük delikleri açmadan önce ön klavuz
delik açn.
Daha iyi çalşabilmek için delik yerini soğutmak üzere kesme
yağ (örneğin Bosch çok amaçl kesme yağ) kullann.
Kullancnn pozisyonu
f Elektrikli el aletinin önünde durun. Bu sayede delme
yerini her zaman daha iyi görürsünüz.
– Ellerinizi ve parmaklarnz dönmekte olan uçtan uzak
tutun.
– Kollarnz tahrik ünitesi önünde çapraz olarak tutmayn.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 108 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Sayfa: 108
Türkçe | 109
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
Delme
– İş parçasn taban levhas 1 üzerine yatrn.
– Tahrik ünitesi yüksekliğini ayarlayn (Baknz: “Tahrik
ünitesi yüksekliğinin ayarlanmas”, sayfa 107).
– İş parçasn lazer art imleci yardm ile doğrultun (Baknz:
“İş parçasnn doğru konumlandrlmas”, sayfa 107).
– İş parçasn skn (Baknz: “İş parçasnn tespiti”, sayfa
107).
– Uygun devir saysn ayarlayn (Baknz: “Devir saysnn
ayarlanmas”, sayfa 108).
– Elektrikli el aletini çalştrn.
– Delme yapmak için tekerleği 11 düzgün bir tempo ile
istediğiniz delik derinliğine erişilinceye kadar çevirin
(Baknz: “Delik derinliğinin gösterilmesi”, sayfa 109).
– İstediğiniz delik derinliğine ulaşldğnda tekerleği 11
tahrik ünitesi başlangç konumuna geri gelinceye kadar
geri çevirin.
– Elektrikli el aletini kapatn.
Delik derinliğinin gösterilmesi (Baknz: Şekil I)
Display 14 yardm ile güncel delik derinliğinin gösterilmesini
sağlayabilirsiniz.
– Devir saysn ayarladktan sonra tuş 32 yardm ile
Display’in gösterim alann “Depth”’e getirin.
– Tahrik ünitesi yüksekliğini ayarlayn (Baknz: “Tahrik
ünitesi yüksekliğinin ayarlanmas”, sayfa 107).
– Matkap ucunu hafifçe iş parças üzerine yerleştirin.
– Sfr noktasn belirlemek için tuşa 33 basn.
Display’de 14 “Reset” gösterilir.
– Display’de istediğiniz delik derinliği gösterilinceye kadar
düzgün bir tempo ile delme yapn.
Delik derinliğinin ayarlanmas (Baknz: Şekil J)
Derinlik mesnedi 9 ile delik derinliğini t belirleyebilirsiniz.
– Skma kolunu 8 saat hareket yönünün tersinde gevşetin.
– Bir deneme deliği açn. Display’de 14 istediğiniz t delik
derinliği gösterilince (Baknz: “Delik derinliğinin
gösterilmesi”, sayfa 109) skma kolunu 8 tekrar skn.
Bu yolla daha sonraki delme işleri için delme derinliği t
değeri ile snrlandrlmş olur.
Nakliye
– Nakliye için elektrikli el aletini taban levhasnda 1 tutun.
f Srt yaralanmalarn önlemek için elektrikli el aletini
daima bedeninizden uzak taşyn.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma yapmadan
önce her defasnda fişi prizden çekin.
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el aletini ve
havalandrma deliklerini daima temiz tutun.
Gerektiğinde delme sütununu 4 kuru bir bezle temizleyin ve
üzerine hafifçe Bosch çok amaçl kesme yağ (aksesuar)
püskürtün.
Yedek bağlant kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeye
düşmemesi için Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin
edilmelidir.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine
rağmen elektrikli el aleti arza yapacak olursa, onarm Bosch
elektrikli aletleri için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka
aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Tahrik ünitesi freninin ayarlanmas (Baknz: Şekil K)
Tahrik ünitesi 12 freninin skma kuvveti istendiği gibi
ayarlanabilir.
Kontrol:
– Frenin skma kuvveti tahrik ünitesini istenilen yükseklikte
güvenli biçimde tutabilmelidir.
Ayarlama:
– Her iki ayar vidasn 34 iç altgen anahtarla 23 skma
kuvvetini azaltmak için saat hareket yönünün tersine,
skmakuvvetiniartrmakiçinsaathareketyönündeçevirin.
Her iki ayar vidasn eşit olarak skn.
– İstediğiniz skma kuvvetine erişilip erişilmediğini kontrol
edin.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedek
parçalarna ait sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşler
ve yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün özellikleri,
buürününkullanmveayarişlemlerihakkndakisorularnzile
yedek parçalarna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanm merkezine
gönderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik
aletlere ilişkin 2002/96/AT sayl Avrupa
Birliği yönetmeliği ve bunlarn tek tek
ülkelerinhukuklarnauyarlanmasuyarnca,
kullanm ömrünü tamamlamş elektrikli el
aletleri ayr ayr toplanmak ve çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanm
merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 109 Monday, October 24, 2011 11:35 AM

Sorular & cevaplar

Merhaba pbd 40 herhangi bir şey deleceğim zaman makine sağ a ve sol a yalpa yapıyor titriyor. Mandraline taktığım uçlarda hep yamuk dönüyor Ana gövdeği sallamaya çalışıyorum ve boşluk yaptığını fark ettim sağ a ve sol a doğru.

5 ay önce tarihinde HASRET ÇOĞDUR tarafından yayınlanmıştır

Bosch PBD 40 hakkında bir soru sorun

Bosch PBD 40 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PBD 40 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PBD 40 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.