Bosch MUM57810 Styline kılavuzu

AşağıdaBosch MUM57810 Styline için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Mutfak Makinesi
  • Model/isim: MUM57810 Styline
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan

İçindekiler

Sayfa: 164
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 165
Ýçindekiler
Kendi güvenliðiniz için . . . . . . . . . . . . 165
Genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý . . . . . 173
Muhafaza edilmesi . . . . . . . . . . . . . . 174
Arýza durumunda yardým . . . . . . . . . . 174
Kullaným örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . 175
Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Garanti koþullarý . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Özel aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kendi güvenliðiniz için
Bu cihaz için güvenlik ve kullaným bilgileri elde etmek için, cihazý
kullanmaya baþlamadan önce iþbu kýlavuzu itinayla okuyunuz.
Cihazýn doðru kullanýmý için verilmiþ olan talimatlara dikkat
edilmemesi veya uyulmamasý halinde söz konusu olan hasarlardan
üretici sorumlu deðildir.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna
benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn,
bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve
ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn
misafirlerinin kullanýmýný kapsar. Cihazý sadece evde iþlenilen miktar
ve süreler için kullanýnýz. Ýzin verilen azami miktarlarý (bakýnýz
”Kullaným örnekleri”) aþmayýnýz!
Bu cihaz, besinlerin karýþtýrýlmasý, yoðrulmasý ve çýrpýlmasý için
uygundur. Baþka cisimlerin ya da maddelerin iþlenmesi için
kullanýlamaz. Üretici tarafýndan izin verilmiþ aksesuarýn kullanýlmasý
halinde, baþka uygulamalar da mümkündür.
Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte kullanýnýz. Aksesuarlarý
kullanýrken, ilgili aksesuarlara ait kullanma kýlavuzlarýna dikkat ediniz.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine verecek veya
satacak olursanýz, kullanma kýlavuzunu da veriniz.
, Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Elektrik çarpma tehlikesi
Bu cihaz çocuklar tarafýndan kullanýlmamalýdýr.
Cihaz ve baðlantý hattý çocuklardan uzak tutulmalýdýr.
tr
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz.
Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi
için, lütfen internet sitemize bakýnýz.
Sayfa: 165
166 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cihazlar, fiziksel, algýsal veya zihinsel yetenekleri düþük kiþiler veya
yeterli tecrübesi ya da bilgisi olmayan kiþiler tarafýndan ancak
denetim altýnda veya güvenli kullaným ve buna baðlý tehlikeler
hususunda eðitilmiþ ve anlamýþ olmalarý þartýyla kullanýlabilir.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin vermeyiniz.
Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik
gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz. Sadece elektrik kablosunda ve
cihazda herhangi bir hasar yoksa kullanýnýz.
Cihaz, baþýnda kimse yokken, monte edilmeden önce, sökülüp
parçalarýna ayrýlmadan önce veya temizlenmeden önce daima
elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz. Herhangi bir tehlikeli duruma yer
vermemek için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar
olduðu zaman, sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili servisi
tarafýndan veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman
eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný
önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
, Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi!
Elektrik fiþini ancak cihaz ile çalýþmak için tüm ön hazýrlýklar sona
erdikten sonra prize takýnýz. Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve
musluktan akan su altýna tutmayýnýz.
Temizleme iþlemi için buharlý temizleme cihazý kullanmayýnýz.
Cihaz çalýþma konumundayken, çevirme kolunun ayarýnda bir
deðiþiklik yapmayýnýz. Tahrik sisteminin tamamen durmasýný
bekleyiniz.
Aleti/Aksesuarý sadece tahrik (motor) duruyorken deðiþtiriniz — Tahrik
(motor), cihaz kapatýldýktan sonra da bir süre hareket etmeye devam
eder.
Cihazý sadece döner þalter ile açýnýz ve kapatýnýz.
Cihaz kullanýlmadýðý zaman, elektrik fiþini prizden çekip çýkarýnýz.
Bir arýza giderilmeden önce, elektrik fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr.
Dönen alet ve takýmlardan dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn, yani çanaðýn içine kesinlikle
sokmayýnýz. Sadece kapak (12) takýlýyken çalýþýnýz!
Cihaza takýlan aletleri sadece cihazýn tahrik sistemi (motor) dururken
deðiþtiriniz; cihaz kapatýldýktan sonra da, motor belli bir süre
dönmeye devam eder ve alet deðiþtirme pozisyonunda durur.
tr
Sayfa: 166
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 167
Çevirme kolunu ancak alet durduktan sonra hareket ettiriniz.
Güvenlik sebeplerinden dolayý bu cihaz sadece kullanýlmayan tahrik
sistemlerinin tahrik koruma kapaklarý (5, 8) kapatýlmýþ olmasý halinde
çalýþtýrýlabilir.
Doðrayýcýyý sadece tahrik sistemi (motor) dururken ve elektrik fiþi
çekilip prizden çýkarýlmýþken ana cihaza takýnýz/çýkarýnýz. Elinizi besin
doldurma aðzýna sokmayýnýz.
Keskin býçaklardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Elinizle keskin býçaklara ve doðrama diskinin kenarlarýna
dokunmayýnýz ve tutmayýnýz. Doðrama disklerini sadece kenardan
tutunuz!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile dokunmayýnýz.
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere elinizi sokmayýnýz! Mikseri
cihazdan çýkaracaðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman cihazýn durur
vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz! Mikseri daima tamamen
monte edilmiþ þekilde ve kapaðýný kapatarak çalýþtýrýnýz.
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman, kapakdaki huniden sýcak
buhar çýkar. En fazla 0,5 litre sýcak veya köpüren sývý doldurunuz.
Önemli!
Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte kullanýnýz. Aksesuarlarý
kullanýrken, ilgili aksesuarlara ait kullanma kýlavuzlarýna dikkat ediniz.
Ayný anda sadece bir alet ya da aksesuar kullanýnýz.
, Cihazdaki ya da aksesuarlardaki sembollerin açýklamasý
Kullanma kýlavuzunun talimatlarýna uyunuz.
Dikkat: Dönen býçaklar.
Dikkat: Dönen aletler.
Elinizi malzeme ilave etme aðzý içine sokmayýnýz.
tr
Sayfa: 167
168 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Güvenlik sistemleri
Devreye sokma emniyeti
”Ýþletme pozisyonlarý” tablosuna bakýnýz
Cihaz 1 ve 3 pozisyonlarýnda ancak þu
koþullarda devreye sokulabiliyor:
— kap (11) takýlmýþsa ve yerine oturuncaya
kadar çevrilmiþse ve
— mikser tahriði koruyucu kapaðý (8) yerine
takýlmýþsa.
Tekrar devreye sokma emniyeti
Elektrik kesilmesi durumunda cihaz açýk
kalýr, fakat elektrik tekrar gelince motor yine
çalýþmaya devam etmez. Yeniden devreye
sokmak için, döner þalteri 0/off konumuna
çeviriniz ve sonra devreye sokunuz.
Aþýrý yüklenme emniyeti
Cihazýn motoru kullaným esnasýnda
kendiliðinden kapanýrsa, aþýrý yüklenmeye
karþý koruma sistemi aktifleþtirilmiþtir. Ayný
zamanda çok miktarda besinin iþlenmesi
olasý bir sebep olabilir.
Bir emniyet sisteminin aktifleþmesi, yani
devreye girmesi durumunda yapýlacak
iþlem için ”Arýza durumunda yardým”
bölümüne bakýnýz.
Kullanma kýlavuzu deðiþik modeller için
geçerlidir (ekteki model listesine de bakýnýz,
Resim ). Cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur.
Genel bakýþ
Lütfen resimli
sayfalarý açýnýz. Resim 
Ana cihaz
1 Kilit sistemini açma tuþu
2 Çevrilen kol
Kolun yukarý doðru hareketini
desteklemek için ”Easy Armlift” (kolay
kol kaldýrma) fonksiyonu (bakýnýz
”Ýþletme pozisyonlarý”).
3 Döner þalter
Kapatma iþleminden (0/off konumu)
sonra, cihaz otomatik olarak alet
deðiþtirmek için en ideal pozisyona
hareket eder.
0/off = Stop
M = Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma süresi
için, bu düðme ilgili konumda sabit
tutulmalýdýr.
Kademe 1–7, Çalýþma hýzý:
1 = Düþük devir sayýsý — Yavaþ
7 = Yüksek devir sayýsý — Hýzlý
4 Ýþletme göstergesi
Cihaz çalýþtýðý zaman yanar. (Döner
þalter M veya 1—7 konumunda.)
Cihazýn kullanýmýndaki hatalarda,
elektronik güvenliðin (sigorta) devreye
girmesinde ya da cihazda bir bozukluk
olmasý halinde yanýp söner, bakýnýz
bölüm ”Arýza durumda yardým”.
5 Tahrik sistemi koruyucu kapaðý
Tahrik sistemi koruma kapaðýný
çýkarmak için, arka kýsma basýnýz ve
kapaðý çýkarýnýz.
6 Tahrik sistemi
— Doðrayýcý için ve
— Narenciye sýkma ünitesi için (özel
aksesuar *).
Kullanýlmadýðý zaman, tahrik sistemi
(motor) koruyucu kapaðý yerine
takýlmalýdýr.
7 Aletler (karýþtýrma teli, çýrpma teli,
yoðurma kancasý) ve et kýyma
ünitesi (özel aksesuar *) için tahrik
sistemi.
8 Mikser tahrik sistemi koruyucu
kapaðý
tr
Sayfa: 168
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 169
9 Mikser için tahrik sistemi (özel
aksesuar *)
Kullanýlmadýðý zaman, mikser tahrik
sistemi (motor) koruyucu kapaðý yerine
takýlmalýdýr.
10 Kablo sarma otomatiði
Kap ve aksesuarlar
11 Paslanmaz çelik karýþtýrma kabý
12 Kapak
Aletler
13 Karýþtýrma teli ”Profi Flexi”
14 Profesyonel çýrpma teli
15 Yoðurma kancasý ve hamur tutmama
(sýyýrma) düzeni
16 Aksesuar çantasý
Aletlerin ve doðrama disklerinin
muhafaza edilmesi için kullanýlýr.
Doðrayýcý
17 Týkaç
18 Doldurma aðýzlý kapak
19 Doðrama diskleri
19a Çevrilebilen kesme diski ”Profi
Supercut” — kaba/ince
19b Çevrilebilen raspalama diski —
kaba/ince
19c Rendeleme diski — orta incelikte
19d Rendeleme diski — kaba *
19e Asya türü sebze diski *
20 Disk mesnedi
21 Çýkýþ delikli gövde
Mikser *
22 Mikser kabý
23 Kapak
24 Huni
* Eðer bir aksesuar ünitesi teslimat
kapsamýna dahil deðilse, ilgili satýcýlar ve
yetkili servis üzerinden satýn alýnabilir.
Ýþletme pozisyonlarý Resim 
Dikkat!
Cihazý sadece ilgili aksesuar/alet aþaðýdaki
tabloya göre doðru tahrik sistemine ve
doðru pozisyona takýlmýþ ve çalýþma
pozisyonunda ise çalýþtýrýnýz.
Çevirme kolu her çalýþma pozisyonunda
yerine oturmuþ olmalýdýr.
Ýþletme pozisyonunun ayarlanmasý
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu hareket ettiriniz.
Hareketi bir el ile destekleyiniz.
 Çevirme kolunu yerine oturuncaya kadar
istediðiniz pozisyona hareket ettiriniz.
* Çýrpma, karýþtýrma ve yoðurma uçlarýnýn
takýlmasý/çýkarýlmasý; Çok miktarda
iþlenecek malzeme ilave edilmesi.
tr
Bilgi
Çevirme kolu ”Easy Armlift” (kolay kol
kaldýrma) fonksiyonu ile donatýlmýþtýr ve bu
sayede çevirme kolunun yukarý hareketi
desteklenir.
Pozisyon Tahrik
sistemi
Alet/
Aksesuar
Çalýþma
hýzý
1 7
1—5
1—7
1—3
2 7 * —
3 6
3—7
3—5
4
9 5—7
7 5—7
Sayfa: 169
170 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cihazýn kullanýlmasý
Dikkat!
Cihazý sadece aksesuar/alet takýlý
durumda ve çalýþma pozisyonunda
çalýþtýrýnýz. Cihazý içi boþ çalýþtýrmayýnýz.
Cihazý ve aksesuarlarýný herhangi bir ýsý
kaynaðýna maruz býrakmayýnýz. Parçalar
mikrodalga fýrýnlar için uygun deðildir.
 Cihazý ilk kez kullanmaya baþlamadan
önce, cihazý ve aksesuarlarýný iyice
temizleyiniz, bkz. ”Temizlenmesi ve
Bakýmý”.
Hazýrlanmasý
 Ana cihazý düzgün ve temiz bir yüzeyin
üzerine koyunuz.
 Kabloyu bir seferde, aralýksýz olarak
istediðiniz uzunluða (azm. 100 cm) kadar
çekip uzatýnýz ve yavaþ yavaþ serbest
býrakýnýz; böylelikle kablo bu uzunlukta
kilitlenip kalýr (Resim ).
 Kablonun çalýþma uzunluðunun
azaltýlmasý:
Kabloyu hafifçe çekerek, istediðiniz
uzunluða ulaþýncaya kadar sarýlmasýný
saðlayýnýz. Kabloyu sonra tekrar hafifçe
çekip, yavaþ yavaþ serbest býrakýnýz;
böylelikle kablo bu uzunlukta kilitlenip
kalýr.
Dikkat!
Kabloyu içeri iterken bükmeyiniz.
Kablo sarma otomatiði olan cihazlarda
kabloyu cihazýn içine elden iteleyerek
sokmayýnýz. Kablo sýkýþacak olursa,
kabloyu tamamen dýþarý çekip açýnýz ve
sonra tekrar sarýlmasýný saðlayýnýz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
Anahtar ve aletler
Dikkat!
Anahtar sadece bu cihaz ile yapýlan
çalýþmalar için kullanýlmalýdýr.
Karýþtýrma teli ”Profi Flexi” (13)
Hamur (örn. basit hamur) karýþtýrmak
için kullanýlýr
Profesyonel çýrpma teli (14)
Krema, kremþanti ve hafif hamur
(örn. bisküvi hamuru) hazýrlamak için
kullanýlýr.
Yoðurma kancasý (15)
Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve
doðranmamasý gereken
malzemelerin (örn. kuru üzüm, çikolata
parçacýklarý) hamura karýþtýrýlmasý için
kullanýlýr
Çýrpma telinin kullanýlmasý
için önemli bilgi Resim 
Malzemelerin en iyi þekilde karýþtýrýlmasý için,
çýrpma teli karýþtýrma kabýnýn tabanýna
hemen hemen temas etmelidir. Temas
etmiyorsa, çýrpma telinin seviye ayarýný þu
þekilde ayarlayýnýz:
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Çýrpma telini yerine oturuncaya kadar
tahrik sisteminin içine sokunuz.
 Çýrpma telini sabit tutunuz ve somunu
uygun anahtar (8’lik anahtar) ile saatin
çalýþma yönünde çözünüz.
tr
Yaralanma tehlikesi!
Elektrik fiþini ancak cihaz ile çalýþmak
için tüm ön hazýrlýklar sona erdikten
sonra prize takýnýz.
Önemli not
Bu kullanma kýlavuzunda, aletlerin ya da
aksesuarlarýn kullanýlmasý halinde cihazýn
çalýþma hýzý için geçerli kýlavuz deðerleri
içeren bir çýkartma bulunmaktadýr.
Bu çýkartmayý cihaza yapýþtýrmanýzý tavsiye
ediyoruz (Resim ).
Dönen alet ve takýmlardan
dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn,
yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz.
Sadece kapak (12) takýlýyken çalýþýnýz!
Cihaza takýlan aletleri sadece cihazýn
tahrik sistemi (motor) dururken
deðiþtiriniz; cihaz kapatýldýktan sonra da,
motor belli bir süre dönmeye devam
eder ve alet deðiþtirme pozisyonunda
durur. Çevirme kolunu ancak alet
durduktan sonra hareket ettiriniz.
Cihaz güvenlik açýsýndan sadece
kullanýlmayan tahrik sistemleri ilgili
koruyucu kapaklar (5, 8) ile kapatýlmýþ
olarak çalýþtýrýlmalýdýr.
Sayfa: 170
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 171
 Çýrpma telinin seviyesini, teli çevirerek en
iyi seviyeye ayarlayýnýz:
— Saatin çalýþma yönünde çevrilmesi:
Yukarý kaldýrýlýr
— Saatin çalýþma yönünün tersine
çevrilmesi: Aþaðý indirilir
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz
ve çevirme kolunu 1 pozisyonuna
alýnýz.
Çýrpma telinin seviyesini kontrol ediniz ve
gerekirse düzeltiniz.
 Seviye doðru ayarlanmýþsa, kilit
sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Çýrpma telini sabit tutunuz ve somunu
uygun anahtar (8’lik anahtar) ile saatin
çalýþma yönünün tersine çevirerek
sýkýþtýrýnýz.
Karýþtýrma kabý ve aletler
ile çalýþýlmasý Resim 
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Kabýn takýlmasý:
— Öne doðru eðdiðiniz kabý yerine takýnýz
ve serbest býrakýnýz,
— yerine oturuncaya kadar, saatin çalýþma
yönünün tersine doðru çeviriniz.
 Yapýlacak iþe göre, karýþtýrma telini,
çýrpma telini veya yoðurma kancasýný,
yerine oturuncaya kadar, tahrik
sisteminin içine sokunuz.
Bilgi:
Yoðurma kancasýnda, yoðurma kancasý
yerine oturuncaya kadar hamur tutmama
(sýyýrma) düzenini dönderiniz
(Resim -4b).
 Ýþlenecek malzemeleri kaba doldurunuz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz
ve çevirme kolunu 1 pozisyonuna
alýnýz.
 Kapaðý yerine takýnýz.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Bizim önerimiz:
— Karýþtýrma teli ”Profi Flexi”:
Önce kademe 1—2’de karýþtýrýnýz, sonra
ihtiyaca göre kademe 3—5 seçiniz
— Profesyonel çýrpma teli:
Kademe 7, diðer malzemelere
karýþtýrmak çin kademe 1
— Yoðurma kancasý:
Önce kademe 1’de karýþtýrýnýz, sonra
kademe 3’de yoðurunuz.
Malzeme ilave edilmesi
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Malzemeleri kapaktaki malzeme ilave
etme veya doldurma deliði üzerinden
doldurunuz.
veya
 Kapaðý çýkarýnýz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Malzemeleri miksere doldurunuz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Kapaðý çýkarýnýz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Aleti tahrik sisteminden çýkarýnýz.
 Karýþtýrma kabýný çýkarýnýz.
 Tüm parçalarý temizleyiniz, bakýnýz
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”.
Doðrayýcý
Dikkat!
Doðrayýcýyý sadece komple monte edilmiþ
þekilde kullanýnýz. Doðrayýcýyý kesinlikle
ana cihaz üzerinde monte etmeyiniz.
Doðrayýcýyý sadece bildirilen iþletme
pozisyonunda çalýþtýrýnýz.
Aþýrý yüklenmeye karþý
koruma Resim 
Doðrayýcýnýn aþýrý yüklenmesi durumunda,
cihazýnýzýn fazla zarar görmesini önlemek
için, doðrayýcýnýn tahrik milinde bir çentik
(zaruri kýrýlma yeri) öngörülmüþtür. Aþýrý
yüklenme söz konusu olduðunda, tahrik mili
bu çentiðin bulunduðu yerden kýrýlýr.
Yeni bir disk mesnedi ve ilgili tahrik mili,
yetkili servis üzerinden alýnabilir.
tr
Yaralanma tehlikesi
Elinizle keskin býçaklara ve doðrama
diskinin kenarlarýna dokunmayýnýz ve
tutmayýnýz. Doðrama disklerini sadece
kenardan tutunuz!
Doðrayýcýyý sadece tahrik sistemi
(motor) dururken ve elektrik fiþi çekilip
prizden çýkarýlmýþken ana cihaza takýnýz/
çýkarýnýz.
Elinizi besin doldurma aðzýna
sokmayýnýz.
Sayfa: 171
172 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Çevrilebilen kesme diski ”Profi
Supercut” — kaba/ince
Meyve ve sebze kesmek için kullanýlýr.
Ýþleme 5. kademede yapýlmalýdýr.
Çevrilebilen kesme diski üzerindeki taným:
Kaba kesme tarafý için ”Grob” (Kaba)
Ýnce kesme tarafý için ”Fein” (Ýnce)
Dikkat!
Çevrilebilen kesme diski, sert peynir,
ekmek, sandviç ekmeði ve çikolata
iþlemek için uygun deðildir. Piþirilmiþ,
daðýlmadan piþen türden patatesleri
sadece soðukken kesiniz.
Çevrilebilen raspalama diski —
kaba/ince
Sert peynir (örn. parmýcan), soðutulmuþ
çikolata ve fýndýk türleri rendelemek için
kullanýlýr. Ýþleme 3. veya 4. kademede
yapýlmalýdýr.
Çevrilebilen raspalama diski üzerindeki
taným:
Kaba raspalama tarafý için ”2”
Ýnce raspalama tarafý için ”4”
Dikkat!
Çevrilebilen raspalama diski, fýndýk türlerini
raspalamak için uygun deðildir. Yumuþak
peyniri sadece kaba taraf ile 7. kademede
raspalayýnýz.
Rendeleme diski — orta incelikte
Çið patates, sert peynir (örn.
parmýcan), soðutulmuþ çikolata ve fýndýk
türleri rendelemek için kullanýlýr.
Ýþleme 7. kademede yapýlmalýdýr.
Dikkat!
Rendeleme diski, yumuþak peynir ve dilim
dilim kesilebilen peynir için uygun deðildir.
Rendeleme diski — kaba
Örn. patatesten yapýlan tava keki
veya gözlemesi ya da patates hamurundan
köfte yapmak için çið patates rendelemekte
kullanýlýr.
Ýþleme 7. kademede yapýlmalýdýr.
Asya türü sebze diski
Asya türü sebze yemekleri için ince
þeritler þeklinde meyve ve sebze keser.
Ýþleme 5. kademede yapýlmalýdýr.
Doðrayýcý ile çalýþýlmasý Resim 
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Kabýn takýlmasý:
— Öne doðru eðdiðiniz kabý yerine
takýnýz ve serbest býrakýnýz,
— yerine oturuncaya kadar, saatin
çalýþma yönünün tersine doðru
çeviriniz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz
ve çevirme kolunu 3 pozisyonuna
alýnýz.
 Doðrayýcýnýn tahriðinden tahrik koruyucu
kapaðýný çýkarýnýz (Resim -5a).
 Disk mesnedini en alt kýsmýndan tutunuz;
bu esnada iki uç yukarý bakmalýdýr.
 Ýstediðiniz kesme ve raspalama diskini
dikkatlice disk mesnedinin uçlarýna
oturtunuz (Resim -6a). Çevrilebilen
disklerde, istediðiniz tarafýn yukarýda
olmasýna dikkat ediniz.
 Disk mesnedini üst uçtan tutunuz ve
gövdenin içine yerleþtiriniz (Resim -6b).
 Kapaðý takýnýz (iþarete dikkat ediniz) ve
sonuna kadar saatin çalýþma yönünde
çeviriniz.
 Doðrayýcýyý resim -8'de gösterildiði
gibi, tahrik sisteminin üzerine takýnýz ve
sonuna kadar saatin çalýþma yönünde
çeviriniz.
 Döner þalteri tavsiye edilen kademeye
ayarlayýnýz.
 Ýþlenecek besinleri doldurma aðzýna
doldurunuz ve týkaç ile içeri iteleyiniz.
Dikkat!
Kesilen besinin çýkýþ deliðinde yýðýlmasýný
önleyiniz.
Yararlý bilgi: Muntazam kesme sonuçlarý
elde etmek için, kesilecek besinler ince
olduðunda bir demet oluþturarak kesiniz.
Bilgi: Ýþlenecek besinler doðrayýcý içinde
sýkýþýp kalacak olursa, mutfak robotunu
kapatýnýz, elektrik fiþini çekip prizden
çýkarýnýz, tahrik sisteminin durmasýný
bekleyiniz, doðrayýcýnýn kapaðýný açýp
çýkarýnýz ve besin doldurma aðzýný boþaltýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Doðrayýcýyý saatin çalýþma yönününün
tersine doðru çeviriniz ve cihazdan
çýkarýnýz.
tr
Sayfa: 172
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 173
 Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Disk mesnedini disk ile birlikte çýkarýnýz.
Bunun için parmakla alttan tahrik miline
doðru bastýrýnýz (Resim ).
 Parçalarý temizleyiniz.
Mikser
Dikkat!
Mikser zarar görebilir. Bu cihaz ile, derin
dondurulmuþ malzemeler (küp buz hariç)
iþlemeyiniz. Mikseri kesinlikle boþ
çalýþtýrmayýnýz.
Mikser ile çalýþýlmasý Resim 
 Kilit çözme düðmesine basýnýz ve
çevirme kolunu 4 konumuna alýnýz.
 Mikser tahrik sistemi (motor)
koruyucu kapaðýný yerinden çýkarýnýz.
 Karýþtýrma kabýný yerine takýnýz (kulp
üzerindeki ok iþareti ana cihazdaki iþarete
denk gelmelidir) ve sonuna kadar saatin
çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz.
 Malzemeleri miksere doldurunuz.
Azami sývý miktarý = 1,25 litre; Azami
köpüren veya sýcak sývý miktarý = 0,5 litre;
Ýdeal katý madde iþleme miktarý =
50—100 gram;
 Kapaðý takýnýz ve saatin çalýþma yönünün
tersine doðru sonuna kadar mikser kulpu
içine çevirip takýnýz. Kapak yerine
oturmuþ olmalýdýr.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Malzeme ilave edilmesi (Resim -8
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Kapaðý açýp alýnýz ve malzemeleri
doldurunuz
veya
 huniyi çýkarýnýz ve katý malzemeleri
iþlendikçe ilave etme aðzý üzerinden ilave
ediniz
veya
 sývý malzemeleri huni üzerinden ilave
ediniz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Mikseri saatin çalýþma yönünde çeviriniz
ve cihazdan çýkarýnýz.
Yararlý bilgi: Mikser ile iþiniz sona erdikten
sonra, mikseri hemen temizlemeniz iyi olur.
Cihazýn temizlenmesi ve
bakýmý
Dikkat!
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz. Cihazýn yüzeyi
zarar görebilir.
Ana cihazýn temizlenmesi
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Ana cihazý ve tahrik sistemi koruyucu
kapaðýný nemli bir bez ile siliniz. Gerekirse
biraz bulaþýk deterjaný kullanýnýz.
 Ardýndan cihazý silip kurulayýnýz.
Karýþtýrma kabýnýn ve aletlerin
temizlenmesi
Karýþtýrma kabý ve aletler bulaþýk
makinesinde yýkanmaya elveriþlidir.
Plastik parçalarý bulaþýk makinesine
yerleþtirirken, sýkýþmamalarýna dikkat ediniz,
aksi halde yýkama iþlemi esnasýnda kalýcý
deformasyonlar söz konusu olabilir!
tr
Keskin býçaklarýndan/dönen
tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle
miksere elinizi sokmayýnýz! Mikseri
cihazdan çýkaracaðýnýz/cihaza
takacaðýnýz zaman cihazýn durur
vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz!
Mikseri daima tamamen monte edilmiþ
þekilde ve kapaðýný kapatarak çalýþtýrýnýz.
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði
zaman, kapakdaki huniden sýcak buhar
çýkar. En fazla 0,5 litre sýcak veya
köpüren sývý doldurunuz.
Elektrik çarpma tehlikesi!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve
akan su altýna tutmayýnýz.
Temizleme iþlemi için buharlý temizleme
cihazý kullanmayýnýz.
Sayfa: 173
174 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Doðrayýcýnýn temizlenmesi
Doðrayýcýnýn tüm parçalar bulaþýk
makinesinde yýkanabilir.
Yararlý bilgi: Örn. havuç iþlendikten sonra
cihazda oluþan kýrmýzý lekeleri temizlemek
için, biraz likit yemek yaðýný bir beze
dökünüz ve bu bez ile doðrayýcýyý (doðrama
diskleri hariç) siliniz. Ardýndan doðrayýcýyý
yýkayýnýz.
Mikserin temizlenmesi
Karýþtýrma bardaðý, kapak ve huni bulaþýk
makinesinde yýkanabilir.
Yararlý bilgi: Sývý madde iþlenmesinden
sonra çok kez mikseri cihazdan çýkarmadan
temizlemek yeterli olur. Bunun için, ana
cihaza takýlý olan miksere biraz bulaþýk
deterjanlý su doldurunuz. Mikseri birkaç
saniye çalýþtýrýnýz (kademe M). Deterjanlý
suyu döküp boþaltýnýz ve mikseri temiz su ile
durulayýnýz.
Muhafaza edilmesi
Resim 
 Aletleri ve doðrama disklerini aksesuar
çantasýna yerleþtiriniz.
 Aksesuar çantasýný kabýn içinde
muhafaza ediniz.
Arýza durumunda yardým
Çevirme kolu her çalýþma pozisyonunda
yerine oturmuþ olmalýdýr.
Söz konusu olan problemi ilk önce aþaðýdaki
bilgilere göre gidermeyi deneyiniz.
Arýza
Cihaz harekete geçmiyor.
Giderilmesi
 Elektrik akýmý beslemesini kontrol ediniz.
 Elektrik fiþini kontrol ediniz.
 Çevirme kolunu kontrol ediniz. Pozisyon
doðru mu? Yerine oturup kilitlenmiþ mi?
 Mikseri ya da karýþtýrma kabýný sonuna
kadar çevirip sýkýnýz.
 Mikser kapaðýný takýnýz ve sonuna kadar
çevirip sýkýnýz.
 Tahrik sistemi koruyucu kapaklarýný
kullanýlmayan tahrik sistemlerine takýnýz.
 Tekrar devreye sokma güvenliði aktif.
Cihazý 0/off konumuna alýnýz ve sonra
istediðiniz kademeye geri alýnýz.
Arýza
Cihaz kullaným esnasýnda kapanýyor. Aþýrý
yüklenme emniyeti aktifleþmiþ. Ayný anda
çok fazla besin iþlendi.
Giderilmesi
 Cihazý kapatýnýz.
 Ýþleme miktarýný azaltýnýz. Ýzin verilen
azami miktarlarý (bakýnýz ”Kullaným
örnekleri”) aþmayýnýz!
Arýza
Hareket etmekte olan tahrikte (motorda)
istenmeden kilit açma tuþuna basýlmýþtýr.
Çevrilen kol yukarý doðru hareket eder.
Tahrik (motor) kapanýr fakat alet deðiþtirme
pozisyonunda durmaz.
tr
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile
dokunmayýnýz.
Önemli not
Aksesuar çantasýný ihtiyaca göre
temizleyiniz. Çanta içindeki bakým ve
koruma bilgi ve uyarýlarýna dikkat ediniz.
Yaralanma tehlikesi!
Cihaz kullanýlmadýðý zaman, elektrik fiþini
prizden çekip çýkarýnýz.
Yaralanma tehlikesi!
Bir arýza giderilmeden önce, elektrik fiþi
çekilip prizden çýkarýlmalýdýr.
Bilgi
Cihazýn kullanýmýndaki bir hata, elektronik
güvenlik donanýmlarýnýn (sigorta) devreye
girmesi ya da cihazda bir bozukluk, iþletme
göstergesinin yanýp sönmesi ile gösterilir.
Sayfa: 174
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 175
Giderilmesi
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Çevrilen kolu 1 pozisyonuna
getiriniz.
 Cihazý devreye sokunuz (kademe
1).
 Cihazý tekrar kapatýnýz.
Alet, alet deðiþtirme pozisyonunda durur.
Arýza
Mikser çalýþmaya baþlamýyor veya kullaným
esnasýnda duruyor, tahrik sistemi
”homurduyor”. Býcak bloke edilmiþtir.
Giderilmesi
 Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini çekip
prizden çýkarýnýz.
 Mikseri cihazdan çýkarýnýz ve ilgili engeli
gideriniz.
 Mikseri tekrar cihaza takýnýz.
 Cihazý devreye sokunuz.
Kullaným örnekleri
Kremþanti
100 g—600 g
 Kremayý 1 ½ — 4 dakika süreyle 7
kademesinde (kremanýn miktarýna ve
özelliklerine göre) çýrpma teli ile iþleyiniz.
Yumurta aký
1—8 yumurtanýn aký
 Yumurta akýný 4—6 dakika süreyle
7 kademesinde çýrpma teli ile iþleyiniz.
Bisküvi hamuru
Ana tarif
2 yumurta
2—3 çorba kaþýðý sýcak su
100 g þeker
1 paket vanilya þekeri
70 g un
70 g niþasta
Gerekirse kabartma tozu
 Malzemeleri (un ve niþasta hariç) yaklaþýk
4—6 dakika 7 kademesinde çýrpma teli
köpüklü bir kývama gelinceye kadar
iþleyiniz.
 Döner þalteri 1 kademesine ayarlayýnýz ve
elekten geçirilmiþ olan unu ve niþastayý,
bu köpük kývamýndaki malzemeye
yaklaþýk ½—1 dakika içerisinde kaþýk
kaþýk ilave ederek karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
2 misli
Mayasýz hamur
Ana tarif
3—4 yumurta
200—250 g þeker
1 tutam tuz
1 paket vanilya þekeri veya ½ limonun
kabuðu
200—250 g tereyaðý veya margarin (oda
sýcaklýðýnda)
500 g un
1 paket kabartma tozu
125 ml süt
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk
3—4 dakika 5 kademesinde karýþtýrma teli
ile karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
1,5 misli
Poðaça hamuru
Ana tarif
125 g tereyaðý (oda
sýcaklýðýnda)
100—125 g þeker
1 yumurta
1 tutam tuz
Biraz limon kabuðu veya vanilya þekeri
250 g un
Gerekirse kabartma tozu
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk
2—3 dakika 3 kademesinde karýþtýrma teli
ile karýþtýrýnýz.
500 g undan sonra:
 Malzemeleri önce yoðurma kancasý ile
yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de
karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk 3—4 dakika
3 kademesinde yoðurma kancasý ile
yoðurunuz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
2 misli
tr
Önemli not
Eðer arýza giderilemiyorsa, lütfen yetkili
servise baþvurunuz.
Sayfa: 175
176 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Mayalý hamur
Ana tarif
500 g un
1 yumurta
80 g katý yað (oda sýcaklýýýnda)
80 g þeker
200—250 ml ýlýk süt
25 g taze maya veya 1 paket kuru (toz)
maya
½ limonun kabuðu
1 tutam tuz
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk
3—6 dakika 3 kademesinde yoðurma
kancasý ile karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
1,5 misli
Makarna hamuru
Ana tarif
300 g un
3 yumurta
Ýhtiyaca göre, 1—2 çorba kaþýðý (10—20 g)
soðuk su
 Tüm malzemeleri yakl. 3—5 dakika 3.
kademede bir hamur oluþacak þekilde
karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
1,5 misli
Ekmek hamuru
Ana tarif
750 g un
2 paket kuru maya
2 çay kaþýðý tuz
450—500 ml sýcak su
Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk 4—5
dakika 3 kademesinde yoðurma kancasý ile
karýþtýrýnýz.
Mayonez
2 yumurta
2 kahve kaþýðý hardal
¼ l likit yað
2 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
1 tutam tuz
1 tutam þeker
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.
 Malzemeleri (yað hariç) birkaç saniye 3
veya 4 kademesinde mikser içinde
iþleyiniz.
 Mikseri kademe 7’e ayarlayýnýz, yaðý
yavaþ yavaþ huni üzerinden mikserin içine
dökünüz ve mayonez gereken kývarama
gelinceye kadar karýþtýrýnýz.
Mayonezi kýsa sürede kullanýnýz, fazla
muhafaza etmeyiniz.
Ekmek üstüne sürmek için
ballý tereyaðý
30 g tereyaðý (buzdolabýndan, 7 °C)
190 g bal (buzdolabýndan, 7 °C)
 Tereyaðýný küçük parçalar þeklinde
doðrayýnýz ve miksere doldurunuz.
 Balý da ilave ediniz ve 15 saniye 7
kademesinde karýþtýrýnýz.
Giderme bilgileri
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2012/19/AT numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý
ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti kosullari
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
tr
Sayfa: 178
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 179
Özel aksesuar
MUZ5ZP1
Narenciye sýkma
ünitesi
Portakal, limon ve greyfurt suyu sýkmak için kullanýlýr.
MUZ5CC1
Küp kesici
Muntazam büyüklükte küpler þeklinde meyve ve
sebze kesmek için
MUZ5FW1
Et kýyma makinesi
Çið kýyma ile yapýlan yemek (tatar) veya kýyma
kýzartmasý için taze et kýymak için kullanýlýr.
MUZ45LS1
Ýnce (3 mm) ve kaba
(6 mm) delikli disk
seti
Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.
Pate, etli börek ve ezmeler için ince, kýzartmalýk
sucuk ve jambon için kaba.
MUZ45SV1
Sýkma hamur ön
takýmý
Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.
4 farklý kurabiye þekli için metal þablonlu.
MUZ45RV1
Rendeleme takýmý
Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.
Fýndýk, badem, çikolata ve kurutulmuþ ekmek veya
küçük kahvaltý ekmeði rendelemek için kullanýlýr.
MUZ45FV1
Meyve sýkýcý ön takýmý
Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.
Ahududu, domates ve kuþburnu hariç, üzümsü
meyvelerin sýkýlýp pürelenmesi için kullanýlýr. Ayný
anda örn. Frenk üzümü otomatik olarak sapçýklardan
ve çekirdekten arýndýrýlýr.
MUZ45PS1
Patates kýzartmasý
diski
Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.
Patates kýzartmasý için çið patates kesmek için
kullanýlýr.
MUZ45AG1
Asya türü sebze diski
Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.
Asya türü sebze yemekleri için ince þeritler þeklinde
meyve ve sebze keser.
tr
Sayfa: 179
180 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Eðer bir aksesuar ünitesi teslimat kapsamýna dahil deðilse, ilgili satýcýlar veya yetkili servis
üzerinden satýn alýnabilir.
MUZ45RS1
Rendeleme diski,
kaba
Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.
Örn. patatesten yapýlan tava keki veya gözlemesi ya
da patates hamurundan köfte yapmak için çið
patates rendelemekte kullanýlýr.
MUZ45KP1
Patates hamuru diski
Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.
Rendelenmiþ patates kýzartmasý veya patates hamuru
kýzartmasý için çið patates rendelenmesi için ve ayrýca
kalýn dilimler þeklinde meyve ve sebze kesmek için
kullanýlýr.
MUZ5ER2
Paslanmaz çelik
karýþtýrma kabý
Kabýn içinde azami 750 g un artý ek malzeme
iþlenebilir.
MUZ5KR1
Plastik karýþtýrma kabý
Kabýn içinde azami 750 g un artý ek malzeme
iþlenebilir.
MUZ5MX1
Plastikten mikser üst
parçasý
Ýçecek karýþtýrmak, meyve ve sebze pürelemek,
mayonez hazýrlamak, meyve ve fýndýk doðramak, küp
buz parçalamak için kullanýlýr.
MUZ5MM1
Çok fonksiyonlu
mikser
Otsu baharatlar, sebze, elma ve et doðramak için,
havuç, turp ve peynir raspalamak için, fýndýk ve
soðutulmuþ çikolata rendelemek için kullanýlýr.
tr
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MUM57810 Styline hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MUM57810 Styline hakkında bir soru sorun

Bosch MUM57810 Styline ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MUM57810 Styline kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MUM57810 Styline ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.