Bosch MUM54230 Styline kılavuzu

AşağıdaBosch MUM54230 Styline için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Mutfak Makinesi
  • Model/isim: MUM54230 Styline
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Alman, Lehçe, Türk, Yunan, Macar, Hollandalı, İngilizce, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Rus, Norveç, Fince, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 130
NPN oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ýçindekiler
Kendi güvenliðiniz için . . . . . . . . . . . . 131
Genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý . . . . . 137
Muhafaza edilmesi . . . . . . . . . . . . . . 137
Arýza durumunda yardým . . . . . . . . . . 138
Kullaným örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . 138
Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Garanti koþullarý . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Özel aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece üretildiði amaç için, evde
iþlenilen miktar ve süreler için kullanýnýz.
Ýþlediðiniz miktarlarda, öngörülmüþ olan
azami miktarlarý aþmayýnýz.
Kullanma kýlavuzunu lütfen itinalý bir þekilde
okuyunuz ve ileride lazým olma ihtimalinden
dolayý saklayýnýz. Cihazýn doðru kullanýmý için
verilmiþ olan talimatlara dikkat edilmemesi
veya uyulmamasý halinde söz konusu olan
hasarlardan üretici sorumlu deðildir.
Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
Kullanma kýlavuzu deðiþik modeller için
geçerlidir (ekteki model listesine de bakýnýz,
(Resim ). Cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur.
Kendi güvenliðiniz için
Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen
bilgilere göre elektrik gerilimine baðlayýnýz
ve çalýþtýrýnýz. Cihaz sadece kapalý yerlerde
kullanýlmak için tasarlanmýþtýr.
Sadece elektrik kablosunda ve cihazda
herhangi bir hasar yoksa kullanýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Cihazý kesinlikle denetimsiz çalýþtýrmayýnýz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim gördü-
lerse, kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak
yüzeyler üzerinden geçecek þekilde
çekmeyiniz. Herhangi bir tehlikeli duruma
yer vermemek için, cihazýn baðlantý
kablosunda herhagi bir hasar olduðu zaman,
sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili
servisi tarafýndan veya benzeri yetki ve
eðitime sahip baþka bir uzman eleman
tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir
tehlike oluþmasýný önlemek için, sadece
yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
Bu cihaz için güvenlik bilgi
ve uyarýlarý
Dönen parçalarý tutmayýnýz ve dokunmayýnýz.
Cihaz güvenlik açýsýndan sadece kullanýl-
mayan tahrik sistemleri ilgili koruyucu
kapaklar (5, 8) ile kapatýlmýþ olarak
çalýþtýrýlmalýdýr.
Cihaz çalýþma konumundayken, çevirme
kolunun ayarýnda bir deðiþiklik yapmayýnýz.
Tahrik sisteminin tamamen durmasýný
bekleyiniz.
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve
akan su altýnda temizlemeyiniz.
Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte
kullanýnýz. Aksesuarlarý kullanýrken, ilgili
aksesuarlara ait kullanma kýlavuzlarýna
dikkat ediniz.
Ayný anda sadece bir alet ya da aksesuar
kullanýnýz.
Cihazý sadece döner þalter ile açýnýz
ve kapatýnýz.
íê EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz.
Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi
için, lütfen internet sitemize bakýnýz.
Önemli not
Aleti/Aksesuarý sadece tahrik (motor)
duruyorken deðiþtiriniz — Tahrik (motor),
cihaz kapatýldýktan sonra da bir süre
hareket etmeye devam eder.
Sayfa: 131
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NPO
Güvenlik sistemleri
Devreye sokma emniyeti
”Ýþletme pozisyonlarý” tablosuna bakýnýz
Cihaz 1 ve 3 pozisyonlarýnda ancak
þu koþullarda devreye sokulabiliyor:
— kap (11) takýlmýþsa ve yerine oturuncaya
kadar çevrilmiþse ve
— mikser tahriði koruyucu kapaðý (8)
yerine takýlmýþsa.
Tekrar devreye sokma emniyeti
Elektrik kesilmesi durumunda cihaz açýk
kalýr, fakat elektrik tekrar gelince motor yine
çalýþmaya devam etmez. Yeniden devreye
sokmak için, döner þalteri 0/off konumuna
çeviriniz ve sonra devreye sokunuz.
Aþýrý yüklenme emniyeti
Cihazýn motoru kullaným esnasýnda kendi-
liðinden kapanýrsa, aþýrý yüklenmeye karþý
koruma sistemi aktifleþtirilmiþtir.
Ayný zamanda çok miktarda besinin
iþlenmesi olasý bir sebep olabilir.
Bir emniyet sisteminin aktifleþmesi, yani
devreye girmesi durumunda yapýlacak
iþlem için ”Arýza durumunda yardým”
bölümüne bakýnýz.
Cihazdaki ya da aksesuarlardaki
sembollerin açýklamasý
Kullanma kýlavuzunun
talimatlarýna uyunuz.
Dikkat: Dönen býçaklar.
Dikkat: Dönen aletler!
Elinizi malzeme ilave etme
aðzý içine sokmayýnýz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý
açýnýz. Resim 
Ana cihaz
1 Kilit sistemini açma tuþu
2 Çevrilen kol
Kolun yukarý doðru hareketini
desteklemek için ”Easy Armlift”
(kolay kol kaldýrma) fonksiyonu
(bakýnýz ”Ýþletme pozisyonlarý”).
3 Döner þalter
Kapatma iþleminden (0/off konumu)
sonra, cihaz otomatik olarak alet
deðiþtirmek için en ideal pozisyona
hareket eder.
MUM52..:
0/off = Stop
M = Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma süresi
için, bu düðme ilgili konumda sabit
tutulmalýdýr.
Kademe 1—4, Çalýþma hýzý:
1 = Düþük devir sayýsý — Yavaþ
4 = Yüksek devir sayýsý — Hýzlý
MUM54../MUM56..:
0/off = Stop
M = Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma süresi
için, bu düðme ilgili konumda sabit
tutulmalýdýr.
Kademeler 1—7, çalýþma hýzý:
1 = Düþük devir sayýsý — Yavaþ
7 = Yüksek devir sayýsý — Hýzlý
4 Ýþletme göstergesi (MUM54../56..)
Cihaz çalýþtýðý zaman yanar.
(Döner þalter M veya 1—7 konumunda.)
Cihazýn kullanýmýndaki hatalarda,
elektronik güvenliðin (sigorta) devreye
girmesinde ya da cihazda bir bozukluk
olmasý halinde yanýp söner, bakýnýz
bölüm ”Arýza durumunda yardým”.
5 Tahrik sistemi koruyucu kapaðý
Tahrik sistemi koruma kapaðýný
çýkarmak için, arka kýsma basýnýz
ve kapaðý çýkarýnýz.
6 Tahrik sistemi
— Doðrayýcý için ve
— Narenciye sýkma ünitesi için
(özel aksesuar *).
Kullanýlmadýðý zaman, tahrik sistemi
(motor) koruyucu kapaðý yerine
takýlmalýdýr.
7 Aletler (karýþtýrma teli, çýrpma teli,
yoðurma kancasý) ve et kýyma
ünitesi (özel aksesuar *) için tahrik
sistemi.
8 Mikser tahrik sistemi koruyucu
kapaðý
9 Mikser için tahrik sistemi
(özel aksesuar *)
Kullanýlmadýðý zaman, mikser tahrik
sistemi (motor) koruyucu kapaðý
yerine takýlmalýdýr.
íê
Sayfa: 132
NPP oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
10 Kablo muhafaza bölümü
MUM52../MUM54..: Elektrik kablosunu
kablo gözü içine yerleþtiriniz.
MUM56..: Kablo sarma otomatiði
Kap ve aksesuarlar
11 Paslanmaz çelik karýþtýrma kabý
12 Kapak
Aletler
13 Karýþtýrma teli
14 Çýrpma teli
15 Yoðurma kancasý ve hamur tutmama
(sýyýrma) düzeni
16 Aksesuar çantasý
Aletlerin ve doðrama disklerinin
muhafaza edilmesi için kullanýlýr.
Doðrayýcý
17 Týkaç
18 Doldurma aðýzlý kapak
19 Doðrama diskleri
19a Çevrilebilen kesme diski —
kalýn/ince
19b Çevrilebilen raspalama diski —
kaba/ince
19c Rendeleme diski — orta incelikte
20 Disk mesnedi
21 Çýkýþ delikli gövde
Mikser *
22 Mikser kabý
23 Kapak
24 Huni
* Eðer bir aksesuar ünitesi teslimat
kapsamýna dahil deðilse, ilgili satýcýlar
ve yetkili servis üzerinden satýn alýnabilir.
Ýþletme pozisyonlarý Resim 
Dikkat!
Cihazý sadece ilgili aksesuar/alet aþaðýdaki
tabloya göre doðru tahrik sistemine ve
doðru pozisyona takýlmýþ ve çalýþma
pozisyonunda ise çalýþtýrýnýz.
Çevirme kolu her çalýþma pozisyonunda
yerine oturmuþ olmalýdýr.
Ýþletme pozisyonunun ayarlanmasý
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz
ve çevirme kolunu hareket ettiriniz.
Hareketi bir el ile destekleyiniz.
 Çevirme kolunu yerine oturuncaya kadar
istediðiniz pozisyona hareket ettiriniz.
* Çýrpma, karýþtýrma ve yoðurma uçlarýnýn
takýlmasý/çýkarýlmasý; Çok miktarda
iþlenecek malzeme ilave edilmesi
Kullanýlmasý
Dikkat!
Cihazý sadece aksesuar/alet takýlý
durumunda ve çalýþma pozisyonunda
çalýþtýrýnýz.
Cihazý içi boþ çalýþtýrmayýnýz.
Cihazý ve aksesuarlarýný herhangi bir ýsý
kaynaðýna maruz býrakmayýnýz. Parçalar
mikrodalga fýrýnlar için uygun deðildir.
 Cihaz ve aksesuarlarý ilk kez kullanýl-
madan önce iyice temizlenmelidir,
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”
bölümüne bakýnýz.
íê
Bilgi
Çevirme kolu ”Easy Armlift” (kolay kol
kaldýrma) fonksiyonu ile donatýlmýþtýr
ve bu sayede çevirme kolunun yukarý
hareketi desteklenir.
Pozi-
syon
Tahrik-
sistemi
MUM52.. MUM54..
MUM56..
1 7
1—4
1—4
1—2
1—7
1—7
1—3
2 7 * — —
3 6
2—4 3—7
2—4 3—7
4
9 3—4 5—7
7 3—4 5—7
Yaralanma tehlikesi!
Elektrik fiþini ancak cihaz ile çalýþmak için
tüm ön hazýrlýklar sona erdikten sonra
prize takýnýz.
Sayfa: 133
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NPQ
Hazýrlanmasý
 Ana cihazý düzgün ve temiz bir yüzeyin
üzerine koyunuz.
 Kablosunu çekip cihazýn içinden çýkarýnýz
(Resim=).
MUM52../MUM54..
Kablo gözü:
Kabloyu istediðiniz uzunluða
kadar dýþarý çekiniz.
MUM56..
Kablo sarma otomatiði:
Kabloyu bir seferde, aralýksýz
olarak istediðiniz uzunluða
(azm. 100 cm) kadar çekip
uzatýnýz ve yavaþ yavaþ serbest býrakýnýz;
böylelikle kablo bu uzunlukta kilitlenip
kalýr.
Kablonun çalýþma uzunluðunun
azaltýlmasý:
Kabloyu hafifçe çekerek, istediðiniz
uzunluða ulaþýncaya kadar sarýlmasýný
saðlayýnýz. Kabloyu sonra tekrar hafifçe
çekip, yavaþ yavaþ serbest býrakýnýz;
böylelikle kablo bu uzunlukta kilitlenip
kalýr.
Dikkat!
Kabloyu içeri iterken bükmeyiniz.
Kablo sarma otomatiði olan cihazlarda
kabloyu cihazýn içine elden iteleyerek
sokmayýnýz. Kablo sýkýþacak olursa, kabloyu
tamamen dýþarý çekip açýnýz ve sonra tekrar
sarýlmasýný saðlayýnýz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
Anahtar ve aletler
Dikkat!
Anahtar sadece bu cihaz ile yapýlan
çalýþmalar için kullanýlmalýdýr.
Karýþtýrma teli (13)
Hamur (örn. basit hamur) karýþtýrmak
için kullanýlýr
Çýrpma teli (14)
Krema, kremþanti ve hafif hamur
(örn. bisküvi hamuru) hazýrlamak
için kullanýlýr
Yoðurma kancasý (15)
Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve
doðranmamasý gereken malze-
melerin (örn. kuru üzüm, çikolata
parçacýklarý) hamura karýþtýrýlmasý
için kullanýlýr
Karýþtýrma kabý ve aletler
ile çalýþýlmasý Resim 
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Kabýn takýlmasý:
— Öne doðru eðdiðiniz kabý yerine
takýnýz ve serbest býrakýnýz,
— yerine oturuncaya kadar, saatin
çalýþma yönünün tersine doðru
çeviriniz.
 Yapýlacak iþe göre, karýþtýrma telini,
çýrpma telini veya yoðurma kancasýný,
yerine oturuncaya kadar, tahrik
sisteminin içine sokunuz.
íê
Önemli not
Bu kullanma kýlavuzunda tavsiye edilen
çalýþma hýzý kýlavuz deðerleri, 7 kademeli
döner þaltere sahip cihazlar için geçerlidir.
4 kademeli döner þalterli cihazlar için
geçerli deðerleri, parantez içinde diðer
deðerlerin piþinde göreceksiniz.
Bu kullanma kýlavuzunda, aletlerin ya da
aksesuarlarýn kullanýlmasý halinde cihazýn
çalýþma hýzý için geçerli kýlavuz deðerleri
içeren bir çýkartma bulunmaktadýr.
Bu çýkartmayý cihaza yapýþtýrmanýzý tavsiye
ediyoruz (Resim ).
Dönen alet ve takýmlardan
dolayý yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn,
yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz.
Sadece kapak (12) takýlýyken çalýþýnýz!
Cihaza takýlan aletleri sadece cihazýn
tahrik sistemi (motor) dururken deðiþtiri-
niz; cihaz kapatýldýktan sonra da, motor
belli bir süre dönmeye devam eder ve alet
deðiþtirme pozisyonunda durur.
Çevirme kolunu ancak alet durduktan
sonra hareket ettiriniz.
Cihaz güvenlik açýsýndan sadece kullanýl-
mayan tahrik sistemleri ilgili koruyucu
kapaklar (5, 8) ile kapatýlmýþ olarak
çalýþtýrýlmalýdýr.
Sayfa: 134
NPR oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Bilgi:
Yoðurma kancasýnda, yoðurma kancasý
yerine oturuncaya kadar hamur tutmama
(sýyýrma) düzenini dönderiniz
(Resim=—4b).
 Ýþlenecek malzemeleri kaba doldurunuz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 1 pozisyonuna alýnýz.
 Kapaðý yerine takýnýz.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Bizim önerimiz:
— Karýþtýrma teli:
Önce kademe 1’de (1) karýþtýrýnýz, sonra
kademe 7’yi (4) seçiniz
— Çýrpma teli:
Kademe 7 (4), diðer malzemelere
karýþtýrmak çin kademe 1 (1)
— Yoðurma kancasý:
Önce kademe 1’de (1) karýþtýrýnýz, sonra
kademe 3’de (2) yoðurunuz
Malzeme ilave edilmesi
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Malzemeleri kapaktaki malzeme ilave
etme veya doldurma deliði üzerinden
doldurunuz.
veya
 Kapaðý çýkarýnýz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Malzemeleri miksere doldurunuz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Kapaðý çýkarýnýz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Aleti tahrik sisteminden çýkarýnýz.
 Karýþtýrma kabýný çýkarýnýz.
 Tüm parçalarý temizleyiniz, bakýnýz
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”.
Doðrayýcý
Dikkat!
Doðrayýcýyý sadece komple monte edilmiþ
þekilde kullanýnýz. Doðrayýcýyý kesinlikle ana
cihaz üzerinde monte etmeyiniz.
Doðrayýcýyý sadece bildirilen iþletme
pozisyonunda çalýþtýrýnýz.
Aþýrý yüklenmeye karþý korumaResim 
Doðrayýcýnýn aþýrý yüklenmesi durumunda,
cihazýnýzýn fazla zarar görmesini önlemek
için, doðrayýcýnýn tahrik milinde bir çentik
(zaruri kýrýlma yeri) öngörülmüþtür. Aþýrý
yüklenme söz konusu olduðunda, tahrik
mili bu çentiðin bulunduðu yerden kýrýlýr.
Yeni bir disk mesnedi ve ilgili tahrik mili,
yetkili servis üzerinden alýnabilir.
Çevrilebilen kesme diski —
kalýn/ince
Meyve ve sebze kesmek için kullanýlýr.
Ýþleme 5 (3) kademede yapýlmalýdýr.
Çevrilebilen kesme diski üzerindeki taným:
Kalýn kesme tarafý için ”1”
Ýnce kesme tarafý için ”3”
Dikkat!
Çevrilebilen kesme diski, sert peynir,
ekmek, sandviç ekmeði ve çikolata iþlemek
için uygun deðildir. Piþirilmiþ, daðýlmadan
piþen türden patatesleri sadece soðukken
kesiniz.
Çevrilebilen raspalama diski —
kaba/ince
Sert peynir (örn. parmýcan), soðutulmuþ
çikolata ve fýndýk türleri rendelemek için
kullanýlýr. Ýþleme, 3 (2) veya 4 (3)
kademesinde yapýlmalýdýr.
Çevrilebilen raspalama diski üzerindeki
taným: Kaba raspalama tarafý için ”2”
Ýnce raspalama tarafý için ”4”
Dikkat!
Çevrilebilen raspalama diski, fýndýk türlerini
raspalamak için uygun deðildir.
Yumuþak peyniri sadece kaba taraf ile 7 (4).
kademede raspalayýnýz.
Rendeleme diski —
orta incelikte
Çið patates, sert peynir (örn. parmýcan),
soðutulmuþ çikolata ve fýndýk türleri
rendelemek için kullanýlýr.
Ýþleme 7 (4) kademede yapýlmalýdýr.
Dikkat!
Rendeleme diski, yumuþak peynir ve dilim
dilim kesilebilen peynir için uygun deðildir.
íê
Yaralanma tehlikesi
Elinizle keskin býçaklara ve doðrama
diskinin kenarlarýna dokunmayýnýz ve
tutmayýnýz. Doðrama disklerini sadece
kenardan tutunuz!
Doðrayýcýyý sadece tahrik sistemi (motor)
dururken ve elektrik fiþi çekilip prizden
çýkarýlmýþken ana cihaza takýnýz/çýkarýnýz.
Elinizi besin doldurma aðzýna sokmayýnýz.
Sayfa: 135
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NPS
Doðrayýcý ile çalýþýlmasý Resim 
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz.
 Kabýn takýlmasý:
— Öne doðru eðdiðiniz kabý yerine
takýnýz ve serbest býrakýnýz,
— yerine oturuncaya kadar, saatin
çalýþma yönünün tersine doðru
çeviriniz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve
çevirme kolunu 3 pozisyonuna alýnýz.
 Doðrayýcýnýn tahriðinden tahrik
koruyucu kapaðýný çýkarýnýz=EResim=-5aFK
 Disk mesnedini en alt kýsmýndan tutunuz;
bu esnada iki uç yukarý bakmalýdýr.
 Ýstediðiniz kesme ve raspalama diskini
dikkatlice disk mesnedinin uçlarýna
oturtunuz (Resim -6a). Çevrilebilen
disklerde, istediðiniz tarafýn yukarýda
olmasýna dikkat ediniz.
 Disk mesnedini üst uçtan tutunuz ve
gövdenin içine yerleþtiriniz (Resim -6b).
 Kapaðý takýnýz (iþarete dikkat ediniz) ve
sonuna kadar saatin çalýþma yönünde
çeviriniz.
 Doðrayýcýyý Resim -8'de gösterildiði
gibi, tahrik sisteminin üzerine takýnýz ve
sonuna kadar saatin çalýþma yönünde
çeviriniz.
 Döner þalteri tavsiye edilen kademeye
ayarlayýnýz.
 Ýþlenecek besinleri doldurma aðzýna
doldurunuz ve týkaç ile içeri iteleyiniz.
Dikkat!
Kesilen besinin çýkýþ deliðinde yýðýlmasýný
önleyiniz.
Yararlý bilgi: Muntazam kesme sonuçlarý
elde etmek için, kesilecek besinler ince
olduðunda bir demet oluþturarak kesiniz.
Bilgi: Ýþlenecek besinler doðrayýcý içinde
sýkýþýp kalacak olursa, mutfak robotunu
kapatýnýz, elektrik fiþini çekip prizden
çýkarýnýz, tahrik sisteminin durmasýný
bekleyiniz, doðrayýcýnýn kapaðýný açýp
çýkarýnýz ve besin doldurma aðzýný boþaltýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Doðrayýcýyý saatin çalýþma yönününün
tersine doðru çeviriniz ve cihazdan
çýkarýnýz.
 Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Disk mesnedini disk ile birlikte çýkarýnýz.
Bunun için parmakla alttan tahrik miline
doðru bastýrýnýz (Resim ).
 Parçalarý temizleyiniz.
Mikser
Dikkat!
Mikser zarar görebilir. Bu cihaz ile, derin
dondurulmuþ malzemeler (küp buz hariç)
iþlemeyiniz. Mikseri kesinlikle boþ
çalýþtýrmayýnýz.
Mikser ile çalýþýlmasý Resim 
 Kilit çözme düðmesine basýnýz ve
çevirme kolunu 4 konumuna alýnýz.
 Mikser tahrik sistemi (motor)
koruyucu kapaðýný yerinden çýkarýnýz.
 Karýþtýrma kabýný yerine takýnýz (kulp
üzerindeki ok iþareti ana cihazdaki iþarete
denk gelmelidir) ve sonuna kadar saatin
çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz.
 Malzemeleri miksere doldurunuz.
Azami sývý miktarý = 1,25 litre;
Azami köpüren veya sýcak sývý miktarý =
0,5 litre;
Ýdeal katý madde iþleme miktarý =
50—100 gram.
 Kapaðý takýnýz ve saatin çalýþma yönünün
tersine doðru sonuna kadar mikser kulpu
içine çevirip takýnýz.
Kapak yerine oturmuþ olmalýdýr.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
íê
Keskin býçaklarýndan/dönen
tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere
elinizi sokmayýnýz! Mikseri cihazdan
çýkaracaðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman
cihazýn durur vaziyette olmasýna özellikle
dikkat ediniz! Mikseri daima tamamen
monte edilmiþ þekilde ve kapaðýný
kapatarak çalýþtýrýnýz.
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman,
kapakdaki huniden sýcak buhar çýkar.
En fazla 0,5 litre sýcak veya köpüren sývý
doldurunuz.
Sayfa: 136
NPT oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Malzeme ilave edilmesi=EResim=JUF
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Kapaðý açýp alýnýz ve malzemeleri
doldurunuz
veya
 Huniyi çýkarýnýz ve katý malzemeleri
iþlendikçe ilave etme aðzý üzerinden ilave
ediniz
veya
 Sývý malzemeleri huni üzerinden ilave
ediniz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Mikseri saatin çalýþma yönünde çeviriniz
ve cihazdan çýkarýnýz.
Yararlý bilgi: Mikser ile iþiniz sona erdikten
sonra, mikseri hemen temizlemeniz iyi olur.
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý
Dikkat!
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ana cihazýn temizlenmesi
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Ana cihazý ve tahrik sistemi koruyucu
kapaðýný nemli bir bez ile siliniz.
Gerekirse biraz bulaþýk deterjaný
kullanýnýz.
 Ardýndan cihazý silip kurulayýnýz.
Karýþtýrma kabýnýn ve aletlerin
temizlenmesi
Karýþtýrma kabý ve aletler bulaþýk
makinesinde yýkanmaya elveriþlidir.
Plastik parçalarý bulaþýk makinesine
yerleþtirirken, sýkýþmamalarýna dikkat ediniz,
aksi halde yýkama iþlemi esnasýnda kalýcý
deformasyonlar söz konusu olabilir!
Doðrayýcýnýn temizlenmesi
Doðrayýcýnýn tüm parçalar bulaþýk
makinesinde yýkanabilir.
Öneri: Örn. havuç iþlendikten sonra cihazda
oluþan kýrmýzý lekeleri temizlemek için, biraz
likit yemek yaðýný bir beze dökünüz ve bu
bez ile doðrayýcýyý (doðrama diskleri hariç)
siliniz. Ardýndan doðrayýcýyý yýkayýnýz.
Mikserin temizlenmesi
Karýþtýrma bardaðý, kapak ve huni bulaþýk
makinesinde yýkanabilir.
Yararlý bilgi: Sývý madde iþlenmesinden
sonra çok kez mikseri cihazdan çýkarmadan
temizlemek yeterli olur.
Bunun için, ana cihaza takýlý olan miksere
biraz bulaþýk deterjanlý su doldurunuz.
Mikseri birkaç saniye çalýþtýrýnýz
(kademe M). Deterjanlý suyu döküp
boþaltýnýz ve mikseri temiz su ile durulayýnýz.
Muhafaza edilmesi
Resim=
 Aletleri ve doðrama disklerini aksesuar
çantasýna yerleþtiriniz.
 Aksesuar çantasýný kabýn içinde
muhafaza ediniz.
 Orijinal ambalaj içinde muhafaza etmek
için, bakýnýz resim .
íê
Elektrik çarpma tehlikesi!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz
ve akan su altýna tutmayýnýz.
Temizleme iþlemi için buharlý temizleme
cihazý kullanmayýnýz.
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile
dokunmayýnýz.
Önemli not
Aksesuar çantasýný ihtiyaca göre temizleyi-
niz. Çanta içindeki bakým ve koruma bilgi
ve uyarýlarýna dikkat ediniz.
Yaralanma tehlikesi!
Cihaz kullanýlmadýðý zaman, elektrik fiþini
prizden çekip çýkarýnýz.
Sayfa: 137
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NPU
Arýza durumunda yardým
Çevirme kolu her çalýþma pozisyonunda
yerine oturmuþ olmalýdýr.
Söz konusu olan problemi ilk önce aþaðýdaki
bilgilere göre gidermeyi deneyiniz.
Arýza
Cihaz harekete geçmiyor.
Giderilmesi
 Elektrik akýmý beslemesini kontrol ediniz.
 Elektrik fiþini kontrol ediniz.
 Çevirme kolunu kontrol ediniz.
Pozisyon doðru mu? Yerine oturup
kilitlenmiþ mi?
 Mikseri ya da karýþtýrma kabýný sonuna
kadar çevirip sýkýnýz.
 Mikser kapaðýný takýnýz ve sonuna kadar
çevirip sýkýnýz.
 Tahrik sistemi koruyucu kapaklarýný
kullanýlmayan tahrik sistemlerine takýnýz.
 Tekrar devreye sokma güvenliði aktif.
Cihazý 0/off konumuna alýnýz ve sonra
istediðiniz kademeye geri alýnýz.
Arýza
Cihaz kullaným esnasýnda kapanýyor.
Aþýrý yüklenme emniyeti aktifleþmiþ.
Ayný anda çok fazla besin iþlendi.
Giderilmesi
 Cihazý kapatýnýz.
 Ýþleme miktarýný azaltýnýz. Ýzin verilen
azami miktarlarý (bakýnýz ”Kullaným
örnekleri”) aþmayýnýz!
Arýza
Hareket etmekte olan tahrikte (motorda)
istenmeden kilit açma tuþuna basýlmýþtýr.
Çevrilen kol yukarý doðru hareket eder.
Tahrik (motor) kapanýr fakat alet deðiþtirme
pozisyonunda durmaz.
Giderilmesi
 Döner þalteri 0/off (kapalý) konumuna
ayarlayýnýz.
 Çevrilen kolu 1 pozisyonuna
getiriniz.
 Cihazý devreye sokunuz
(kademe 1).
 Cihazý tekrar kapatýnýz.
 Alet, alet deðiþtirme pozisyonunda durur.
Arýza
Mikser çalýþmaya baþlamýyor veya kullaným
esnasýnda duruyor, tahrik sistemi
”homurduyor”. Býcak bloke edilmiþtir.
Giderilmesi
 Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini çekip
prizden çýkarýnýz.
 Mikseri cihazdan çýkarýnýz ve ilgili engeli
gideriniz.
 Mikseri tekrar cihaza takýnýz.
 Cihazý devreye sokunuz.
Kullaným örnekleri
Kremþanti
100 g—600 g
 Kremayý 1½—4 dakika
süreyle 7 (4) kademesinde (kremanýn
miktarýna ve özelliklerine göre) çýrpma teli
ile iþleyiniz.
Yumurta aký
1—8 yumurtanýn aký
 Yumurta akýný 4—6 dakika
süreyle 7 (4) kademesinde çýrpma teli ile
iþleyiniz.
Bisküvi hamuru
Temel tarif
2 yumurta
2—3 çorba kaþýðý sýcak su
100 g þeker
1 paket vanilya þekeri
70 g un
70 g niþasta
Gerekirse kabartma tozu
 Malzemeleri (un ve niþasta hariç) yaklaþýk
4—6 dakika 7 (4) kademesinde çýrpma teli
köpüklü bir kývama gelinceye kadar
iþleyiniz.
íê
Yaralanma tehlikesi!
Bir arýza giderilmeden önce, elektrik fiþi
çekilip prizden çýkarýlmalýdýr.
MUM54../MUM56..
için önemli bilgi
Cihazýn kullanýmýndaki bir hata, elektronik
güvenlik donanýmlarýnýn (sigorta) devreye
girmesi ya da cihazda bir bozukluk, iþletme
göstergesinin yanýp sönmesi ile gösterilir.
Önemli not
Eðer arýza giderilemiyorsa, lütfen yetkili
servise baþvurunuz.
Sayfa: 138
NPV oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 Döner þalteri 1 (1) kademesine ayarlayý-
nýz ve elekten geçirilmiþ unu ve niþastayý,
bu köpük kývamýndaki malzemeye
yaklaþýk — 1 dakika içerisinde kaþýk kaþýk
ilave ederek karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin 2
misli
Mayasýz hamur
Temel tarif
3—4 yumurta
200—250 g þeker
1 tutam tuz
1 paket vanilya þekeri veya ½ limonun
kabuðu
200—250 g tereyaðý veya margarin
(oda sýcaklýðýnda)
500 g un
1 paket kabartma tozu
125 ml süt
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de (1) karýþtýrýnýz.
Sonra yaklaþýk 3—4 dakika 7 (4)
kademesinde karýþtýrma teli ile karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifenin
1,5 misli
Poðaça hamuru
Temel tarif
125 g tereyaðý (oda
sýcaklýðýnda)
100—125 g þeker
1 yumurta
1 tutam tuz
Biraz limon kabuðu veya vanilya þekeri
250 g un
Gerekirse kabartma tozu
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de (1) karýþtýrýnýz.
Sonra yaklaþýk 2—3 dakika 6 (3)
kademesinde karýþtýrma teli ile karýþtýrýnýz.
500 g undan sonra:
 Malzemeleri önce yoðurma kancasý ile
yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de
karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk 3—4 dakika
3 (2) kademesinde yoðurma kancasý ile
yoðurunuz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
2 misli
Mayalý hamur
Temel tarif
500 g un
1 yumurta
80 g katý yað (oda sýcaklýýýnda)
80 g þeker
200—250 ml ýlýk süt
25 g taze maya veya 1 paket kuru (toz) maya
½ limonun kabuðu
1 tutam tuz
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk
3—6 dakika 3 (2) kademesinde yoðurma
kancasý ile karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifenin
1,5 misli
Makarna hamuru
Temel tarif
300 g un
3 yumurta
Ýhtiyaca göre, 1—2 çorba kaþýðý (10—20 g)
soðuk su
 Tüm malzemeleri yakl. 3—5 dakika 3 (2)
kademede bir hamur oluþacak þekilde
karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
1,5 misli
Ekmek hamuru
Temel tarif
750 g un
2 paket kuru maya
2 çay kaþýðý tuz
450—500 ml sýcak su
Tüm malzemeleri yakl. dakika 1 kade-
mesinde, sonra yakl. 4—5 dakika yoðurma
kancasý ile 3 (2) kademesinde iþleyiniz.
Mayonez
2 yumurta
2 kahve kaþýðý hardal
¼ l likit yað
2 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
1 tutam tuz
1 tutam þeker
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.
 Malzemeleri (yað hariç) birkaç saniye
3 (2) veya 4 (3) kademesinde mikser
içinde iþleyiniz.
 Mikseri kademe 7’e (4) ayarlayýnýz, yaðý
yavaþ yavaþ huni üzerinden mikserin
içine dökünüz ve mayonez gereken
kývarama gelinceye kadar karýþtýrýnýz.
Mayonezi kýsa sürede kullanýnýz, fazla
muhafaza etmeyiniz.
Ekmek üstüne sürmek için
ballý tereyaðý
30 g tereyaðý (buzdolabýndan, 7 øC)
190 g bal (buzdolabýndan, 7 øC)
 Tereyaðýný küçük parçalar þeklinde
doðrayýnýz ve miksere doldurunuz.
 Balý da ilave ediniz ve 15 saniye 7 (4)
kademesinde karýþtýrýnýz.
Sayfa: 139
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NQM
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski
cihazlarýn geri alýnmasý ve deðerlen-
dirilmesi için, AB dahilinde geçerli
olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti koþullarý
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Özel aksesuar
íê
MUZ5ZP1
Narenciye sýkma
ünitesi
Portakal, limon ve greyfurt suyu sýkmak için kullanýlýr.
MUZ5FW1
Et kýyma makinesi
Çið kýyma ile yapýlan yemek (tatar) veya kýyma
kýzartmasý için taze et kýymak için kullanýlýr.
MUZ45LS1
Ýnce (3 mm) ve
kaba (6 mm) delikli
disk seti
Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.
Pate, etli börek ve ezmeler için ince, kýzartmalýk
sucuk ve jambon için kaba.
MUZ45SV1
Sýkma hamur
ön takýmý
Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.
4 farklý kurabiye þekli için metal þablonlu.
MUZ45RV1
Rendeleme takýmý
Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.
Fýndýk, badem, çikolata ve kurutulmuþ ekmek veya
küçük kahvaltý ekmeði rendelemek için kullanýlýr.
MUZ45FV1
Meyve sýkýcý
ön takýmý
Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.
Ahududu, domates ve kuþburnu hariç, üzümsü
meyvelerin sýkýlýp pürelenmesi için kullanýlýr.
Ayný anda örn. Frenk üzümü otomatik olarak
sapçýklardan ve çekirdekten arýndýrýlýr.
MUZ45PS1
Patates kýzartmasý
diski
Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.
Patates kýzartmasý için çið patates kesmek için
kullanýlýr.
Sayfa: 140
NQN oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Eðer bir aksesuar ünitesi teslimat kapsamýna dahil deðilse, ilgili satýcýlar veya yetkili servis
üzerinden satýn alýnabilir.
MUZ45AG1
Asya türü sebze diski
Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.
Asya türü sebze yemekleri için ince þeritler þeklinde
meyve ve sebze keser.
MUZ45RS1
Rendeleme diski,
kaba
Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.
Örn. patatesten yapýlan tava keki veya gözlemesi
ya da patates hamurundan köfte yapmak için çið
patates rendelemekte kullanýlýr.
MUZ45KP1
Patates hamuru diski
Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.
Rendelenmiþ patates kýzartmasý veya patates hamuru
kýzartmasý için çið patates rendelenmesi için ve ayrýca
kalýn dilimler þeklinde meyve ve sebze kesmek için
kullanýlýr.
MUZ5ER2
Paslanmaz çelik
karýþtýrma kabý
Kabýn içinde azami 750 g un art ek malzeme
iþlenebilir.
MUZ5MX1
Plastikten mikser
üst parçasý
Ýçecek karýþtýrmak, meyve ve sebze pürelemek,
mayonez hazýrlamak, meyve ve fýndýk doðramak,
küp buz parçalamak için kullanýlýr.
MUZ5MM1
Çok fonksiyonlu
mikser
Otsu baharatlar, sebze, elma ve et doðramak için,
havuç, turp ve peynir raspalamak için, fýndýk
ve soðutulmuþ çikolata rendelemek için kullanýlýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MUM54230 Styline hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MUM54230 Styline hakkında bir soru sorun

Bosch MUM54230 Styline ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MUM54230 Styline kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MUM54230 Styline ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.