Bosch MUM4405 kılavuzu

AşağıdaBosch MUM4405 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Mutfak Makinesi
  • Model/isim: MUM4405
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Lehçe, Rus, Türk, Yunan, Macar, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 68
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SV
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar
ve süreler için kullanýnýz.
Bu cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur.
Kullanma kýlavuzu deðiþik modeller için
geçerlidir (ekteki model listesine de bakýnýz,
Resim 17).
Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte
kullanýnýz. Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride
lazým olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz.
Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Döner þalter
MUM 44..—46.. Resim 1
0/off = Stop
P = Park ayarý Tahrik sistemi
(motor) duruncaya kadar,
döner þalteri sabit tutunuz;
Kullanýlan alet (takým)
çevrilme pozisyonundadýr.
Tahrik sistemi hareket
etmeyince, çevrilme
pozisyonuna ulaþýlmýþtýr.
Kademe 1—4 = Çalýþma hýzý
Kademe 1 = En düþük devir sayýsý —
yavaþ
Kademe 4 = En yüksek devir sayýsý —
hýzlý
Elektrik kesilmesi halinde, cihaz açýk kalýr
ve elektrik yeniden gelince, cihaz yeniden
hareket etmeye baþlar.
MUM 47..
0/off = Stop
M = Moment devresi
Döner þalteri sabit tutunuz,
azami devir sayýsý.
Kademe 1—4 = Çalýþma hýzý
Kademe 1 = En düþük devir sayýsý —
yavaþ
Kademe 4 = En yüksek devir sayýsý —
hýzlý
Elektrik kesilmesi halinde cihaz açýk kalýr;
tekrar elektrik geldiðinde cihaz 0/off
pozisyonuna alýnmalýdýr ve sonra yine
istenilen kademeye ayarlanmalýdýr.
Cihazý aþýrý yüklenmeye karþý koruma için,
böyle bir durumda tekrar açýlmasýný önleyen
bir koruma sistemi öngörülmüþtür.
Park ayarý otomatik fonksiyona sahiptir.
Cihaz, kapatýldýktan (0/off pozisyonu) sonra
otomatik olarak çevrilme pozisyonuna gider.
Tahrik sistemi Resim 2
Tahýl öðütme ünitesi (çelik), sürekli doðrama
ünitesi ve narenciye sýkam ünitesi için
kullanýlýr. Kullanýlmadýðý zaman, tahrik
sistemi (motor) koruyucu kapaðý yerine
takýlmalýdýr.
~ Tahrik sistemi koruyucu kapaðý
Tahrik sistemi koruyucu kapaðýný
çýkarmak için, kapaðý kilit düzeni
açýlýncaya kadar çeviriniz.
Tahrik sistemi Resim 3
Karýþtýrma teli, çýrpma teli, yoðurma kancasý
ve buz hazýrlama ünitesinin karýþtýrma takýmý
için kullanýlýr. Ayrýca, aþaðýya doðru
katlandýðý zaman et kýyma makinesi ve
yukarýya doðru katlandýðý zaman tahýl
öðütme ünitesi (taþ) için kullanýlýr.
Kablo sarma sistemi Resim 4
MUM 44.. Kablonun sarýlmasý.
MUM 46.. Kablonun kablo gözüne
yerleþtirilmesi
MUM 47.. Kablo sarma otomatiði
Kilit sistemini açma düðmesi Resim 5
Çevirme kolunu hareket ettirmek için,
bu düðmeye basýnýz.
Tahrik sistemi Resim 6
Mikser ve multi mikser için kullanýlýr.
Kullanýlmadýðý zaman, mikser tahrik sistemi
(motor) koruyucu kapaðý yerine takýlmalýdýr.
íê
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Sayfa: 69
TM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Kontrol lambalarý Resim 7
Sadece MUM 47.. modelinde
~ Ýþletmeye hazýr göstergesi
Ä Kontrol lambalarý
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz
ve çalýþtýrýnýz. Cihazý sadece baðlantý
kablosunda veya kendisinde herhangi
bir arýza yoksa kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihaz ile iþiniz bittikten sonra, cihazýn kurulu
olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya her hangi
bir arýza durumunda elektrik fiþini daima
prizden çýkarýnýz.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak
yüzeyler üzerinden geçecek þekilde
çekmeyiniz.
Cihazda yapýlacak onarýmlar (örn. hasarlý
bir elektrik kablosunun deðiþtirilmesi),
muhtemel tehlikelerin önlenmesi için sadece
yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
Cihaza takýlan alet ve aksesuarlarý sadece
cihazýn tahrik sistemi dururken deðiþtiriniz.
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve
akan su altýnda temizlemeyiniz.
Cihaz kapatýldýktan sonra da, motor kýsa bir
süre dönmeye devam eder.
Aksesuarlarý kullanýrken, ilgili aksesuarlara
ait kullanma kýlavuzlarýna dikkat ediniz.
Elektrik kesilmesi halinde, tekrar elektrik
geldiðinde cihaz çalýþmaya devam eder.
Kullanýlmasý
MUM 47.. modeli ile ilgili bilgiler
MUM 47.. modeli, cihazýn iþletmeye hazýr
olduðunu ve motor çalýþýrken hangi çalýþma
devresi pozisyonunun aktüel olduðunu
gösteren ek kontrol lambalarý ile
donatýlmýþtýr. Mutfak robotunun elektrik
beslemesi saðlanýyorsa (elektrik fiþi prize
takýlý), iþletmeye hazýr göstergesi kýrmýzý
yanar.
Döner þalter bir çalýþma kademesine veya
bir ara kademeye çevrildiði zaman, ilgili
kontrol lambasý yanar.
Kontrol lambalarý þu durumlarda yanýp
söner:
— Elektrik kesilmesinden sonra.
— Mutfak robotunda aþýrý yüklenme
söz konusu olduðunda.
Kontrol lambalarý yanýp sönünce, cihaz 0/off
pozisyonuna alýnmalýdýr. Aþýrý yüklenme
durumunda cihazý bekleterek soðumasýný
saðlayýnýz. Gerekirse iþlenen malzeme
miktarýný azaltýnýz veya sýkýþmýþ olan iþlenen
malzemeyi dikkatlice çýkarýnýz. Cihazý tekrar
istediðiniz kademeye ayarlayýnýz.
MUM 47.. modelinin tüm diðer fonksiyonlarý,
aþaðýdaki açýklamaya uygundur.
Dikkat!
Cihazý sadece aksesuar/alet takýlý durumda
ve çalýþma pozisyonunda çalýþtýrýnýz.
Cihazý içi boþ çalýþtýrmayýnýz.
 Cihaz ve aksesuarlarý ilk kez
kullanýlmadan önce iyice temizlenmelidir,
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”
bölümüne bakýnýz.
Hazýrlanmasý
 Ana cihazý düzgün ve temiz bir yüzeyin
üzerine koyunuz.
 Kablosunu açýnýz/çekerek açýnýz.
Kablo sarma otomatiði olan cihazlarda:
 Kabloyu bir seferde, aralýksýz olarak
istediðiniz uzunluða (azm. 1 metre)
kadar çekip uzatýnýz ve yavaþ yavaþ
býrakýnýz; böylelikle kablo bu
uzunlukta kilitlenip kalýr.
 Kablonun çalýþma uzunluðunun
azaltýlmasý. Kabloyu hafifçe çekerek,
istediðiniz uzunluða ulaþýncaya kadar
sarýlmasýný saðlayýnýz. Kabloyu sonra
tekrar hafifçe çekip, yavaþ yavaþ
serbest býrakýnýz; böylelikle kablo
bu uzunlukta kilitlenip kalýr.
Dikkat!
Kabloyu bükmeyiniz ve cihazýn içine elden
iteleyerek sokmayýnýz, çünkü bu durumda
kablo tamamen sarýlmaz. Kablo sýkýþacak
olursa, kabloyu tamamen dýþarý çekip açýnýz
ve sonra tekrar sarýlmasýný saðlayýnýz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
íê
Sayfa: 70
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TN
Ýþletme pozisyonlarý
Dikkat!
Cihazý sadece aksesuar/alet aþaðýdaki
tabloya göre takýlý ve çalýþma
pozisyonunda ise çalýþtýrýnýz.
Not: Et kýyma makinesinde çok miktarda
malzeme iþlenecekse, pozisyon 7 de
ayarlanabilir.
Karýþtýrma teli, çýrpma teli
ve yoðurma kancasý Resim 8
Çýrpma/karýþtýrma teli (a)
Hamur (örn. basit hamur) karýþtýrmak için
kullanýlýr.
Çýrpma teli (b)
Krema, kremþanti ve hafif hamur
(örn. bisküvi hamuru) hazýrlamak için
kullanýlýr.
Yoðurma kancasý (c) ve hamur tutmama
(sýyýrma) düzeni (d)
Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve
doðranmamasý gereken malzemelerin
(örn. kuru üzüm, çikolata parçacýklarý)
hamura karýþtýrýlmasý için kullanýlýr.
Dönen alet ve takýmlardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn,
yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz.
Cihaza takýlan alet ve aksesuarlarý sadece
cihazýn tahrik sistemi dururken deðiþtiriniz.
Cihaz kapatýldýktan sonra tahrik sistemi, yani
motor belli bir süre hareket etmeye devam
eder.
Cihazý sadece, kullanýlmayan tahrik
sistemlerine ilgili koruyucu kapaklar
takýlýp kilitlendikten sonra kullanýlmalýdýr.
 Park ayarý olan cihazlarda, döner þalter P
pozisyonuna ayarlanmalýdýr ve tahrik
sistemi duruncaya kadar sabit
tutulmalýdýr.
Tahrik sistemi hareket etmeyince,
çevrilme pozisyonuna ulaþýlmýþtýr.
 Kilit sistemini açma düðmesine basýnýz
ve çevirme kolunu 6 pozisyonuna alýnýz.
 Kabý yerleþtiriniz. Kabýn tabaný, ana
cihazda öngörülmüþ olan yuvaya
girmelidir.
 Yapýlacak iþe göre, karýþtýrma telini,
çýrpma telini veya yoðurma kancasýný,
yerine oturuncaya kadar, tahrik
sisteminin içine sokunuz. Yoðurma
kancasýnda, yoðurma kancasý yerine
oturuncaya kadar hamur tutmama
(sýyýrma) düzenini dönderiniz.
 Ýþlenecek malzemeleri kaba doldurunuz.
 Kilit sistemini açma düðmesine basýnýz
ve çevirme kolunu 1 pozisyonuna alýnýz.
 Kapaðý yerine takýnýz.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Malzeme ilave edilmesi
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Park ayarý olan cihazlarda, döner þalter P
pozisyonuna ayarlanmalýdýr ve tahrik
sistemi duruncaya kadar sabit
tutulmalýdýr.
 Kapaðý açýp alýnýz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz
ve çevirme kolunu 7 pozisyonuna alýnýz.
 Malzemeleri ilave ediniz
veya
 Malzemeleri kapaktaki malzeme ilave
etme veya doldurma deliði üzerinden
doldurunuz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Park ayarý olan cihazlarda, döner þalter P
pozisyonuna ayarlanmalýdýr ve tahrik
sistemi duruncaya kadar sabit
tutulmalýdýr.
 Kapaðý açýp alýnýz.
 Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz
ve çevirme kolunu 6 pozisyonuna alýnýz.
 Aleti tahrik sisteminden çýkarýnýz.
 Karýþtýrma kabýný çýkarýnýz.
 Tüm parçalarý temizleyiniz, bakýnýz
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”.
íê
Pozi-
syon
1
2
3
4
5
6
Çýrpma, karýþtýrma ve yoðurma
uçlarýnýn takýlmasý/çýkarýlmasý
7
Çok miktarda iþlenecek
malzeme ilave edilmesi
Sayfa: 71
TO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Mikser
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik
sisteminden (motordan) dolayý
yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere
elinizi sokmayýnýz! Mikseri cihazdan
çýkaracaðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman
cihazýn durur vaziyette olmasýna özellikle
dikkat ediniz! Mikseri daima tamamen
monte edilmiþ þekilde ve kapaðýný kapatarak
çalýþtýrýnýz.
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman,
kapakdaki huniden sýcak buhar çýkar.
En fazla 0,5 litre sýcak veya köpüren
sývý doldurunuz.
Dikkat!
Cam mikser içinde sývý malzeme iþlenmesi
(yetkili satýcýlarda bulabilirsiniz): Azami 3
kademesinde. En fazla 0,5 litre sýcak veya
köpüren sývý doldurunuz.
 Kilit sistemini açma düðmesine basýnýz
ve çevirme kolunu 3 pozisyonuna alýnýz.
 Mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu
kapaðýný yerinden çýkarýnýz.
 Karýþtýrma kabýný yerine takýnýz
(tabanýndaki iþaret ile ana cihazdaki
iþaret birbirine denk gelmelidir)
ve sonuna kadar saatin çalýþma
istikametinin tersine doðru çeviriniz
(Resim 6).
 Malzemeleri miksere doldurunuz.
Plastik mikser için azami miktar, sývý
malzeme = 1 litre, Cam mikser için
azami miktar, sývý malzeme = 0,75 litre
Köpüren veya sýcak sývýlar için azami
miktar = 0,5 litre;
Ýþlenebilecek en uygun miktar,
katý malzeme = 50—100 gram;
 Kapaðý yerine takýp, iyice bastýrýnýz.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Malzeme ilave edilmesi Resim 9
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Kapaðý açýp alýnýz ve malzemeleri
doldurunuz
veya
 Huniyi çýkarýnýz ve katý malzemeleri
iþlendikçe ilave etme aðzý üzerinden ilave
ediniz
veya
 Sývý malzemeleri huni üzerinden ilave
ediniz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.
 Mikseri saatin çalýþma yönünde çeviriniz
ve cihazdan çýkarýnýz.
Yararlý bilgi: Mikser ile iþiniz sona erdikten
sonra, mikseri hemen temizlemeniz iyi olur.
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý
Elektrik çarpma tehlikesi!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz
ve akan su altýna tutmayýnýz.
Dikkat!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Ana cihazýn temizlenmesi
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz.
Gerekirse biraz bulaþýk deterjaný
kullanýnýz.
 Ardýndan cihazý silip kurulayýnýz.
Karýþtýrma kabýnýn ve aksesuarlarýn
temizlenmesi
Tüm parçalar bulaþýk makinesinde
yýkanmaya elveriþlidir. Plastik parçalarý
bulaþýk makinesine yerleþtirirken,
sýkýþtýrýlmamasýna dikkat ediniz, aksi
halde yýkama iþlemi esnasýnda kalýcý
deformasyonlar söz konusu olabilir!
Mikserin temizlenmesi
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile
dokunmayýnýz. Mikser, temizleme iþlemi
için tamamen parçalarýna ayrýlabilir.
Dikkat!
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz. Býçak takýmý
bulaþýk makinesinde yýkanmaya elveriþli
deðildir. Býçak takýmýný sadece musluktan
akan su altýnda temizleyiniz.
Yararlý bilgi: Mikserde sývý malzeme
iþlenmesinden sonra, çok kez mikseri
tamamen sökmeden temizlemek yeterlidir.
Bunun için, ana cihaza takýlý olan miksere
biraz bulaþýk deterjanlý su doldurunuz.
Mikseri birkaç saniye çalýþtýrýnýz
(moment ayarý olan cihazlarda M
pozisyonu). Deterjanlý suyu döküp
boþaltýnýz ve mikseri temiz su ile durulayýnýz.
íê
Sayfa: 72
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TP
Mikserin parçalarýna Resim 10
ayrýlmasý
 Mikser kabýnýn tabanýný saatin çalýþma
istikametinin tersine doðru çevirip,
kabý çýkarýnýz.
 Mikser parçasýný kanatlarýndan saatin
çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz.
Mikser parçasý çözülür.
 Mikser parçasýný ve contayý çýkarýnýz.
Mikserin parçalarýnýn monte edilmesi
Yaralanma tehlikesi!
Mikserin parçalarýný kesinlikle ana cihaza
takýlý þekilde birbirine monte etmeyiniz.
 Contayý býçak parçasýna takýnýz.
 Býçak parçasýný alt taraftan mikser
bardaðý içine yerleþtiriniz.
 Tabanýn yardýmý ile, býçak takýmýný
sýkýca vidalayýnýz.
 Mikser kabýnýn tabanýný saatin çalýþma
istikametinde çevirerek sýkýnýz.
Arýza durumda yardým
Arýza durumunda lütfen yetkili servisimize
baþvurunuz.
Kullaným örnekleri
Kremþanti
100 g—600 g
 Kremayý 1½—4 dakika süreyle
4 kademesinde (kremanýn miktarýna ve
özelliklerine göre) çýrpma teli ile iþleyiniz.
Yumurta aký
1—8 yumurtanýn aký
 Yumurta akýný 4—6 dakika süreyle
4 kademesinde çýrpma teli ile iþleyiniz.
Bisküvi hamuru
Temel tarif
2 yumurta
2—3 çorba kaþýðý sýcak su
100 g þeker
1 paket vanilya þekeri
70 g un
70 g niþasta Gerekirse kabartma tozu
 Malzemeleri (un ve niþasta hariç)
yaklaþýk 4—6 dakika 4 kademesinde
çýrpma teli köpüklü bir kývama gelinceye
kadar iþleyiniz.
 Döner þalteri 2 kademesine ayarlayýnýz
ve elekten geçirilmiþ olan unu ve
niþastayý, bu köpük kývamýndaki malze-
meye yaklaþýk ½—1 dakika içerisinde
kaþýk kaþýk ilave ederek karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
2 misli.
Mayasýz hamur
Temel tarif
3—4 yumurta
200—250 g þeker
1 tutam tuz
1 paket vanilya þekeri veya ½ limonun
kabuðu
200—250 g tereyaðý (oda sýcaklýðýnda)
500 g un
1 paket kabartma tozu
1/8 l süt
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk
3—4 dakika 3 kademesinde karýþtýrma teli
ile karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar:
Temel tarifenin 1,5—2 misli.
Poðaça hamuru
Temel tarif
125 g tereyaðý (oda
sýcaklýðýnda)
100—125 g þeker
1 yumurta
1 tutam tuz
Biraz limon kabuðu veya vanilya þekeri
250 g un
Gerekirse kabartma tozu
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk
2—3 dakika 2 kademesinde karýþtýrma teli
veya yoðurma kancasý ile karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar:
Temel tarifin 2 misli.
Mayalý hamur
Temel tarif
500 g un
1 yumurta
80 g katý yað (oda sýcaklýðýnda)
80 g þeker
200—250 ml ýlýk süt
25 g taze maya veya 1 paket kuru (toz)
maya ½ limonun kabuðu
1 tutam tuz
 Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika
kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk
3—6 dakika 2 kademesinde yoðurma
kancasý ile karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar:
Temel tarifenin 1,5 misli.
íê
Sayfa: 73
TQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Mayonez
2 yumurta
2 kahve kaþýðý hardal
¼ l likit yað
2 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
1 tutam tuz
1 tutam þeker
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.
 Bütün malzemeleri (yað hariç) kademe
2’de bir kaç saniye mikserde karýþtýrýnýz.
 Mikseri kademe 4’e ayarlayýnýz, yaðý
yavaþ yavaþ huni üzerinden mikserin
içine dökünüz ve mayonez gereken
kývarama gelinceye kadar karýþtýrýnýz.
Aksesuarlar/Özel aksesuarlar
Ambalaja ilave edilmiþ olan diðer akse-
suarlar (ekteki model listesine bakýnýz),
kendilerine ait kullanma kýlavuzlarýnda tarif
edilmiþtir. Ekteki aksesuarlar/özel akse-
suarlar tek tek de satýn alýnabilir. MUM 45..
modeli için olan aksesuarlar, MUM 46.. ve
MUM 47.. modelleri için de kullanýlabilir.
Resim 11
3 diskli sürekli doðrama ünitesi; ek olarak
alýnabilen patates rendeleme diski, kýzart-
malýk patates kesme diski ve Julienne diski.
Resim 12
Et kýyma makinesi; ek olarak alýnabilen
meyve suyu sýkma ön takýmý (a) rendeleme
ön takýmý (b) ve sýkma hamur (tulumba) ön
takýmý; 3 ve 6 mm çapýnda delikli diskler.
Resim 13
Narenciye sýkma ünitesi
Resim 14
Taþtan veya çelikten öðütme üniteli tahýl
öðütme takýmý
Resim 15
Multi mikser
Resim 16
Buz hazýrlayýcý (dondurma yapma ünitesi)
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir. Bu direktif,
eski cihazlarýn geri alýnmasý
ve deðerlendirilmesi için, AB
dahilinde geçerli olan bir uygulama
kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin
vermiþ olduðu garanti þartlarý geçerlidir.
Bu hususda daha detaylý bilgi almak için,
cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden
yararlanabilmek için, cihazý satýn aldýðýnýzý
gösteren fiþi veya faturayý göstermeniz þarttýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MUM4405 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MUM4405 hakkında bir soru sorun

Bosch MUM4405 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MUM4405 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MUM4405 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.