Bosch MSM7700 kılavuzu

AşağıdaBosch MSM7700 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ses Karıştırıcı
  • Model/isim: MSM7700
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Alman, Lehçe, Rus, Türk, Yunan, Macar

İçindekiler

Sayfa: 40
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QN
5.ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.
6.Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç óôéãìÞ
ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü ôïí
áãïñáóôÞ.
7.ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar
ve süreler için kullanýnýz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Resimli sayfalarda farklý modellere genel bir
bakýþ sunulmaktadýr (Resim C).
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde
okuyunuz ve ileride lazým olma ihtimalinden
dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine
verecek veya satacak olursanýz, kullanma
kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim A
1 Karýþtýrma ayaðý
Plastikten veya metaldendir (cihaz
modeline baðlý). Karýþtýrýcý ucu cihaza
takýlmalý ve yerine oturmasý
saðlanmalýdýr.
2 Ana cihaz
3 Elektrik kablosu
4 Asma düzeneði
Cihazýn asýlarak muhafaza edilmesi için
kullanýlýr.
5 Hýz göstergesi
(bazý modellerde)
6 Devir sayýsý ayarlamasý
Devir sayýsý kademesiz ayarlanabilir
(sadece 7a tuþu ile birlikte kullanýlabilir).
— Saða çevirme, devir sayýsýný düþürür.
— Sola çevirme, devir sayýsýný yükseltir.
Éä
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
íê EEE yönetmeliðine uygundur
Sayfa: 41
QO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
7 Çalýþtýrma (açma) tuþu
a Ayarlanabilir hýz (devir sayýsý
ayarlamasý 6 vardýr)
b Turbo hýz
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser (el blenderi)
açýktýr.
8 Çözme tuþlarý
Karýþtýrma ucunu çýkarmak için, her iki
kilit açma tuþuna ayný anda basýlmalýdýr.
9 Karýþtýrma ucu býçaðý
10 Mikser kabý
Karýþtýrma kabý içinde çalýþýlmasý,
karýþtýrýlan maddenin etrafa sýçramasýný
önler.
Kapaðý, iþlenmiþ besinleri muhafaza
etmek için karýþtýrma kabýnýn üzerine
kapatýnýz.
Bazý modellerde:
11 Genel doðrayýcý
Eðer genel doðrayýcý cihazýn teslimat
kapsamýna dahil deðilse, yetkili servis
üzerinden ýsmarlanabilir.
12 Diþli ara parçalý çýrpma teli
Bu aksesuar parçalarýna ait, ayrýca
verilen kullanma kýlavuzundaki
talimatlara lütfen dikkat ediniz.
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
Sadece elektrik kablosunda ve cihazda
herhangi bir hasar yoksa kullanýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat
ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Monte etmeden önce, her kullanýmdan
sonra, temizleme iþleminden önce, cihazýn
kullanýldýðý yer terk edilmeden önce ve bir
hata durumunda, elektrik fiþini çekip prizden
çýkarýnýz. Elektrik kablosunu keskin kenarlar
ve sýcak yüzeyler üzerinden geçecek þekilde
çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir
hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir
tehlike oluþmasýný önlemek için, sadece
yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz
ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar
ile çalýþtýrýnýz. Sýcak sývý iþlenmesinde
dikkatli olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn
birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý maddelerin
içine sokmayýnýz.
Cihazýn, karýþtýrýlacak besinlerin iþlenmesi
için gerekli zamandan daha uzun açýk
tutulmamasý tavsiye edilir.
Karýþtýrma ucunu kesinlikle sýcak yüzeyler
üzerine koymayýnýz veya karýþtýrýlacak sýcak
malzeme içinde kullanmayýnýz.
Karýþtýrýlacak sýcak malzemeleri mikser ile
iþlemeden önce, asg. 80 øC sýcaklýða kadar
soðumasýný saðlayýnýz veya bekleyiniz!
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik
sisteminden (motordan) dolayý
yaralanma tehlikesi söz konusudur
Karýþtýrma ayaðýndaki býçaðý kesinlikle
tutmayýnýz. Karýþtýrma ucu býçaðýný çýplak
eller ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi
için fýrça kullanýnýz.
Önemli!
Karýþtýrma ayaðýný sadece cihaz dururken
cihaza takýnýz ve çýkarýnýz.
Kullanýlmasý
Mayonez, sos, karýþýk içecekler, bebek
mamalarý, piþirilmiþ meyve ve sebzeler
karýþtýrmak ve buz iþlemek için kullanýlýr.
Çorba pürelemek için kullanýlýr.
Çið besinleri (soðan, sarmýsak, otsu
baharatlar) doðramak/kýymak için
umumi doðrayýcýyý kullanýnýz!
Çubuk mikser (el blenderi), patates
püresi hazýrlamak için uygun deðildir.
 Cihazý ilk kez kullanmadan önce,
tüm parçalarý temizleyiniz.
íê
Sayfa: 42
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QP
Resim B
 Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
 Karýþtýrma ucunu ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Besinleri karýþtýrma kabýna veya baþka
bir yüksek kaba doldurunuz.
Ýþlenecek besinlerde bir sývý mevcut
olduðu zaman, blender daha iyi çalýþýr.
 Ýstediðiniz devir sayýsýný, devir sayýsý ayar
düzeni ile ayarlayýnýz.
— Saða çevirme, devir sayýsýný düþürür.
— Sola çevirme, devir sayýsýný yükseltir.
Genel olarak besinlerin iþlenmesi için
turbo hýzýn kullanýlmasý tavsiye edilir.
Karýþtýrýlacak sývý ve sýcak malzemelerde
ve ek maddelerin mevcut malzemelere
karýþtýrýlmasýnda (örn. kahvaltýlýk tahýl
gevreðinin yoðurda karýþtýrýlmasý), devir
sayýsý kontrolünün kullanýlmasý tavsiye
edilir.
Bazý modellerde:
Ayarlanmýþ hýz, açma tuþu tetiklenince
hýz göstergesi üzerinden görüntülenir.
Ne kadar fazla lamba yanarsa,
ayarlanmýþ olan hýz o kadar yüksek
demektir.
 El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
 Blenderi, istediðiniz devreye sokma
tuþuna basarak devreye sokunuz.
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser açýktýr.
Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek
için, ana þaltere (açma/kapatma þalteri)
ancak karýþtýrma ucu karýþtýrýlacak
besinin içine sokulduktan sonra basýnýz.
Çubuk mikseri (el blenderini) daima,
karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin
içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.
 Besinleri iþleme süresinden sonra,
devreye sokma tuþunu serbest býrakýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Kilitlemeyi çözme tuþlarýna basýnýz ve
karýþtýrma ucunu ana cihazdan çýkarýnýz.
Buz parçalama iþlemi için yararlý bilgi:
2—3 küp buzu mikser kabýna veya baþka
bir plastik kaba koyunuz.
Blenderi kabýn içine sokunuz, çalýþtýrýnýz
ve sonra küp buzlara bastýrýnýz.
Bu çalýþmada, cihazý sýk sýk kaldýrýnýz
ve yeniden buzun üzerine konumlayýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz
ve bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz!
 Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz
ve ardýndan kurulayýnýz.
 Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
 Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan
su altýnda temizleyiniz.
 Karýþtýrma ucunu dik konumda
(karýþtýrma ucu býçaðý yukarý doðru)
kurumaya býrakarak, içine girmiþ olan
suyun dýþarý akmasýný saðlayýnýz.
Örn. kýrmýzý lahana ve havuç iþlerken,
plastik parçalarda renk deðiþimleri
oluþur ve bu renk deðiþimleri birkaç
damla sývý yemek yaðý ile temizlenebilir.
Arýza durumda yardým
Eðer arýza giderilemiyorsa, lütfen yetkili
servise baþvurunuz.
íê
Arýza Giderilmesi
Cihaz kullaným
esnasýnda
kapanýyor veya
hýz göstergesi
(eðer varsa)
yanýp sönmeye
baþlýyor.
Aþýrý yüklenme emniyeti
aktifleþmiþ.
 Cihazý kapatýnýz
ve elektrik fiþini çekip
prizden çýkarýnýz.
 Aþýrý yüklenme
güvenliðini devreden
çýkarmak için, cihazýn
yakl. 1 saat soðumasýný
bekleyiniz.
 Cihazý tekrar devreye
sokunuz.
Sayfa: 43
QQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Tarifler ve yararlý bilgiler
Mayonez
1 yumurta (yumurta sarýsý ve yumurta aký)
1 çorba kaþýðý hardal
1 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
200—250 ml sývý yað
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve karabiber
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr!
 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz.
 El blenderinin ucunu kabýn dibine
oturtunuz ve karýþým homojen bir kývama
varýncaya kadar, malzemeleri karýþtýrýnýz.
 Çalýþmakta olan el blenderini, mayonez
hazýr oluncaya kadar, yavaþ bir þekilde
karýþýmýn üst yüzeyine kadar kaldýrýnýz
ve tekrar kabýn dibine kadar indiriniz.
Yararlý bilgi: Bu tarife göre, sadece
yumurta sarýsý ile mayonez de yapabilirsiniz.
Fakat bu durumda, bildirilen yað miktarýnýn
sadece yarýsýný kullanýnýz.
Sebze çorbasý
300 g patates
200 g havuç
1 küçük kereviz
2 domates
1 soðan
50 g tereyaðý
2 l su
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve karabiber
 Domateslerin kabuðunu soyunuz
ve çekirdeklerini çýkarýnýz.
 Temizlenmiþ ve yýkanmýþ sebzeleri tane
tane kesiniz ve sýcak tereyaðý içinde,
hafif ateþte buðuda piþiriniz.
 Su ilave ediniz ve tuz atýnýz.
 Hepsini 20—25 dakika kaynamaya
býrakýnýz.
 Tencereyi ocaktan indiriniz.
 El blenderi ile çorbayý tencere içinde
püre þeklinde eziniz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber ilave
ediniz.
Krep (crêpes) hamuru
250 ml süt
1 yumurta
100 g un
25 g eritilmiþ ve soðumuþ tereyaðý
 Tüm malzemeleri yukarýdaki sýraya göre
kabýn içine doldurunuz ve muntazam
bir hamur olacak þekilde karýþtýrýnýz.
Sütlü içecekler
1 bardak süt
6 tane büyük çilek
veya
10 ahududu veya
1 muz (dilimlenmiþ)
 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz
ve karýþtýrýnýz.
 Aðýz tadýnýza göre þeker ilave ediniz.
Yararlý bilgi:
Sütlü içecek (milk shake) yaptýðýnýzda,
bir top dondurma da ilave ediniz veya
çok soðuk süt kullanýnýz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn
geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi
için, AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MSM7700 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MSM7700 hakkında bir soru sorun

Bosch MSM7700 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MSM7700 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MSM7700 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.