Bosch MSM6a40 mixxo kılavuzu

AşağıdaBosch MSM6a40 mixxo için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ses Karıştırıcı
  • Model/isim: MSM6a40 mixxo
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Alman, Lehçe, Rus, Türk, Yunan, Macar

İçindekiler

Sayfa: 42
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QP
=
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde gerekli olan iþleme
miktar ve süreleri için kullanýnýz.
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý üçüncü
bir kiþiye vereceðiniz zaman, kullanma
kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim 1
N Ana cihaz
O Çalýþtýrma (açma) tuþu
P Güvenlik tuþu
Q Gösterge LED
R Karýþtýrma ayaðý
S Þarj istasyonu
T Güç kaynaðý
U Kapaklý karýþtýrma kabý
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi
Güç kaynaðýnýn fiþi elektrik prizine uymalýdýr.
Güç kaynaðýnda kesinlikle herhangi bir
deðiþiklik yapýlmamalýdýr.
Herhangi bir adaptör fiþi kullanmayýnýz.
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz
ve çalýþtýrýnýz.
Cihaz sadece kapalý yerlerde kullanýlmak için
tasarlanmýþtýr.
Þarj istasyonu/Güç kaynaðý ýslanmaya
ve pislenmeye karþý korunmalýdýr.
Þarj istasyonu/Güç kaynaðý ve baðlantý
kablosu her kullanýmdan önce hasarlý olup
olmadýðý hususunda kontrol edilmelidir.
Gerekirse, onarým veya deðiþtirilme iþlemini
sadece yetkili servisimize yaptýrýnýz.
Aküleri sadece yetkili servisimize
deðiþtirtiniz.
Cihaz temizleneceði zaman, cihazý kurarken,
bir arýza durumunda ve cihaz uzun süre
kullanýlmadýðý zaman, cihazýn güç kaynaðý
fiþini elektrik prizinden çekip çýkarýnýz.
Elektrik kablosu keskin kenarlarýn ve sýcak
yüzeylerin hemen yakýnýnda olmamalýdýr.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat
ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli dengesi
bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi
olmayan kiþilerin (çocuklar dahil), cihazý kullan-
masýna izin vermeyiniz; bu kiþilere ancak
sorumluluðu üstlenecek bir kiþinin denetimi
altýnda veya cihazýn kullanýmý hususunda yeterli
eðitim gördülerse, kullanma izni veriniz.
Patlama tehlikesi!
Aküleri sýcaða ve ateþe karþý koruyunuz.
Yangýn tehlikesi!
Ana cihazý sadece birlikte teslim edilen þarj
istasyonunda ve ilgili güç kaynaðýný
kullanarak þarj ediniz.
Güç kaynaðýnýn üzerini örtmeyiniz.
Kolay alevlenen cisimleri cihazdan uzak
tutunuz.
Yaralanma tehlikesi!
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz
ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar ile
çalýþtýrýnýz. Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli
olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Yanlýþ kullaným durumunda ana cihazýn
aküsünden sývý çýkabilir. Bu sývýya temas
edilmesi önlenmelidir.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn
birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý maddelerin
içine sokmayýnýz.
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik
sisteminden (motordan) dolayý
yaralanma tehlikesi söz konusudur
Karýþtýrma ayaðýndaki býçaðý kesinlikle
tutmayýnýz. Mikser býçaðýný kesinlikle çýplak
elleriniz ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi
için fýrça kullanýnýz.
Önemli!
Karýþtýrma ayaðýný sadece cihaz dururken
cihaza takýnýz ve çýkarýnýz.
íê
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Sayfa: 43
QQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Güvenlik tertibatlarý
Devreye sokma kilidi
Cihazýn istenmeden açýlmasýný, yani
çalýþtýrýlmasýný önler.
Resim 2
Devreye sokmak için
 önce güvenlik tuþuna P basýnýz ve basýlý
tutunuz,
 sonra devreye sokma tuþuna O basýnýz.
Çalýþma esnasýnda güvenlik tuþu P
serbest býrakýlabilir.
Aþýrý yüklenmeye karþý koruma
Cihazýn motoru kullaným esnasýnda
kendiliðinden kapanýrsa, aþýrý yüklenmeye
karþý koruma sistemi aktifleþtirilmiþtir.
Muhtemel sebepleri:
— Karýþtýrýlan besin karýþtýrma býçaðýna
sýkýþtý.
— Doðrama esnasýnda karýþtýrýlan besine
uygulanan basýnç çok fazla.
Ýlgili sebep giderilmeli ve cihaz yeniden
çalýþtýrýlmalýdýr.
Kullanýlmasý
Þarj istasyonu
Resim 3
Þarj istasyonu S düz bir yüzey üzerine
kurulabilir (Resim 3a) veya bir duvara
sabitlenebilir (Resim 3b).
Duvara sabitlenmesi (montaj malzemesi
teslimat kapsamýna dahildir):
Resim 4
 Montaj plakasýný aþaðýya doðru þarj
istasyonundan dýþarý çekiniz ve O cývata
ile duvara sabitleyiniz.
 Þarj istasyonunu yukarýdan montaj
plakasýnýn üzerine itiniz.
Ana cihazýn þarj edilmesi
Dikkat!
Baþka bir þarj cihazý kullanmayýnýz.
Li-Ýyon aküsü aþýrý deþarj olmaya karþý korun-
muþtur. Aküsü deþarj olmuþ cihaz açýldýðý
zaman, koruyucu bir devre cihazý kapatýr.
LED Q yanýp söner.
Otomatik kapatma iþleminden sonra devreye
sokma (açma) tuþuna O tekrar basmayýnýz.
Aksi halde akü zarar görebilir.
Resim 5
 Güç kaynaðýnýn fiþini T prize takýnýz.
 Ana cihazý N þarj istasyonuna S
yerleþtiriniz.
Cihaz istasyona takýldýktan sonra LED Q
yanar. Otomatik bir akü testi uygulanýr.
Akü þarj durumu LED ile gösterilir.
Akü þarj durumu
Kullaným esnasýnda akü þarj durumu LED Q
üzerinden gösterilir. Cihaz kullanýlmazken,
akü þarj durumuna güvenlik tuþuna P
basýlarak bakýlabilir (Resim 6).
Dikkat!
Aküsü hemen hemen boþalmýþ olan bir
cihazý kullanmaya devam etmeyiniz.
Ana cihazý þarj istasyonuna akýnýz ve aküyü
tamamen þarj ediniz.
Karýþtýrma ayaðý
Mayonez, sos, karýþýk içecek ve bebek
mamasý karýþtýrmak, soðan, buz, piþmiþ
meyve ve sebze doðramak için kullanýlýr.
Bilgi:=El blenderi patates püresi yapmaya
uygun deðildir.
 Karýþtýrma ayaðýný R ana cihaza N
yerleþtiriniz ve saatin çalýþma yönünün
tersine doðru çeviriniz (Resim 7).
 Besinleri karýþtýrma kabýna U doldurunuz.
 El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
Karýþtýrýlacak besinlerin sýçramasýný
önlemek için, cihazý ancak karýþtýrma
ayaðý karýþtýrýlacak besinlerin içine
sokulduktan sonra açýnýz ve kapatýnýz.
íê
Önemli not
Ýlk kullanýmdan önce, ana cihazý
tamamen þarj ediniz (yakl. 2 saat).
Þarj etme iþlemi esnasýnda ana
cihaz ýsýnabilir.
Akü dolu: LED yaklaþýk 10 saniye
sonra söner.
Akü boþ: LED yanar ve þarj
iþleminden sonra söner.
Akü dolu: LED yanar
Akü boþ: LED yavaþ yanýp söner
Akü hemen
hemen boþ:
LED hýzlý yanýp söner
Önemli not
Cihazý her kullanýmdan sonra þarj
istasyonunda yeniden þarj ediniz.
Sayfa: 44
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QR
Kullanma sona erdikten sonra/
Temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz
ve bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
Ana cihazýn temizlenmesi
 Karýþtýrma ayaðýný ana cihazdan ayýrýnýz.
 Ana cihazý ve þarj istasyonunu nemli bir
bez ile siliniz ve ardýndan kurulayýnýz.
 Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
Bilgi:=Örneðin kýrmýzý lahana iþlendiði zaman
cihazda renkli lekeler kalabilir ve bu lekeler
birkaç damla sývý yemeklik yað ile
temizlenebilir.
Karýþtýrma ayaðýnýn temizlenmesi
 Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan su
altýnda temizleyiniz.
 Karýþtýrma ayaðýný dik konumda
(karýþtýrma býçaðý yukarýda) býrakýnýz
kurusun; böylelikle içine girmiþ olan
su akýp boþalabilir.
Tarifler ve yararlý bilgiler
Mayonez
1 çorba kaþýðý yumurta sarýsý ve yumurta aký
1 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
200—250 ml sývý yað
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve karabiber
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr!
 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz.
 El blenderinin ucunu kabýn dibine
oturtunuz ve karýþým homojen bir kývama
varýncaya kadar, malzemeleri karýþtýrýnýz.
 Çalýþmakta olan el blenderini, mayonez
hazýr oluncaya kadar, yavaþ bir þekilde
karýþýmýn üst yüzeyine kadar kaldýrýnýz
ve tekrar kabýn dibine kadar indiriniz.
Sebze çorbasý
300 g patates
200 g havuç
1 küçük kereviz
2 domates
1 soðan
50 g tereyaðý
2 lt. su
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve karabiber
 Domateslerin kabuðunu soyunuz
ve çekirdeklerini çýkarýnýz.
 Temizlenmiþ ve yýkanmýþ sebzeleri tane
tane kesiniz ve sýcak tereyaðý içinde, hafif
ateþte buðuda piþiriniz.
 Su ilave ediniz ve tuz atýnýz.
 Hepsini 20—25 dakika kaynamaya býrakýnýz.
 Tencereyi ocaktan indiriniz.
 El blenderi ile çorbayý tencere içinde
püre þeklinde eziniz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber ilave
ediniz.
Krep (crêpes) hamuru
250 ml süt
1 yumurta
100 g un
25 g eritilmiþ ve soðumuþ tereyaðý
 Tüm malzemeleri yukarýdaki sýraya göre
kabýn içine doldurunuz ve muntazam bir
hamur olacak þekilde karýþtýrýnýz.
Sütlü içecekler
1 bardak süt
6 tane büyük çilek
veya
10 ahududu veya
1 muz (dilimlenmiþ)
 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz
ve karýþtýrýnýz.
 Aðýz tadýnýza göre þeker ilave ediniz.
Yararlý bilgi:
Sütlü içecek (milk shake) yaptýðýnýzda,
bir top dondurma da ilave ediniz veya çok
soðuk süt kullanýnýz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Aküler normal ev çöpüne atýlmamalýdýr
ve ayrýca giderilmelidir.
Aküler 91/157/EWG direktifine göre geri
kazanýlmalýdýr.
Bunun için aküler cihazdan sökülmelidir.
Akülerin sökülmesi iþlemi için bakýnýz
Resim 8.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin
vermiþ olduðu garanti þartlarý geçerlidir.
Bu hususda daha detaylý bilgi almak için,
cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden
yararlanabil-mek için, cihazý satýn aldýðýnýzý
gösteren fiþi veya faturayý göstermeniz þarttýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MSM6a40 mixxo hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MSM6a40 mixxo hakkında bir soru sorun

Bosch MSM6a40 mixxo ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MSM6a40 mixxo kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MSM6a40 mixxo ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.