Bosch MSM65per kılavuzu

AşağıdaBosch MSM65per için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ses Karıştırıcı
  • Model/isim: MSM65per
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Lehçe, Rus, Türk, Yunan, Macar, Endonezya, Alman

İçindekiler

Sayfa: 47
QU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde gerekli olan iþleme
miktar ve süreleri için kullanýnýz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Resimli sayfalarda farklý modellere genel
bir bakýþ sunulmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým
olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz.
Cihazý baþka birisine verirseniz, kullanma
kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
N Karýþtýrýcý ucu/Diþli ara parça
Karýþtýrýcý ucu/Diþli ara parça cihaza
takýlmalý ve yerine oturmasý
saðlanmalýdýr.
O Çalýþtýrma (açma) tuþu
a Ayarlanabilir hýz
(devir sayýsý ayarlamasý 3 vardýr)
b Turbo hýz
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser (el blenderi)
açýktýr.
P Devir sayýsý ayarlamasý H/Ó
Devir sayýsý kademesiz ayarlanabilir
(sadece 2a tuþu ile birlikte
kullanýlabilir).
— Ayar düðmesi Ó yönüne çevrilince,
devir sayýsý düþer.
— Ayar düðmesi H yönüne çevrilince,
devir sayýsý yükselir.
Q Çözme tuþlarý
Karýþtýrýcý ucunu/Diþli ara parçayý ana
cihazdan çýkarmak için, çözme
tuþlarýna ayný anda basýlmalýdýr.
R Karýþtýrma ayaðý
Plastikten (a) veya metaldendir (b)
(cihaz modeline baðlý).
S Diþli ara parçalý çýrpma teli
Çýrpma teli (a) diþli ara parçaya (b)
oturmalýdýr.
T Kapaklý karýþtýrma kabý
Karýþtýrma kabý (a) içinde çalýþýlmasý,
karýþtýrýlan maddenin etrafa sýçramasýný
önler. Kapak (b) iþlenmiþ besinleri
muhafaza etmek için, karýþtýrma kabýnýn
üzerine kapatýlmalýdýr.
Bazý modellerde (modellere genel bakýþ
kýsmýna bakýnýz):
U Üst ara parçasý (b), kapaðý (c) ve
buz parçalama býçaðý (d) olan genel
doðrayýcý (a)
Doðrama iþlemi için, üst ara parça
üniversal doðrayýcý üzerine takýlmalý ve
duyulur þekilde yerine oturuncaya
kadar, saatin çalýþma yönünde
çevrilmelidir. Kapak, iþlenmiþ besinleri
muhafaza etmek için, genel
doðrayýcýnýn.
Eðer genel doðrayýcý cihazýn teslimat
kapsamýna dahil deðilse (modellere genel
bakýþ kýsmýna bakýnýz), yetkili servis üze-
rinden ýsmarlanabilir (sipariþ no. 48 0397;
buz parçalama býçaðý yoktur).
V Duvar montaj seti
Çubuk mikseri (el blenderini) muhafaza
etmek için, duvar montaj seti 2 cývata
(ektedir) ile, uygun bir düz dik duvara
sabitlenmelidir.
NM Modellere genel bakýþ
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece tip levhasýndaki bilgilere
uygun bir þekilde elektrik prizine baðlayýp
çalýþtýrýnýz.
Cihazý ancak baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
íê EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Sayfa: 48
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QV
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli den-
gesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu
kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek bir
kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn kulla-
nýmý hususunda yeterli eðitim gördülerse,
kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda, iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, monte
etmeden önce, cihazýn kurulu olduðu
yerden ayrýldýðýnýzda veya herhangi bir
arýza durumunda, elektrik fiþini daima
prizden çýkarýnýz.
Elektrik kablosu keskin kenarlarýn ve sýcak
yüzeylerin hemen yakýnýnda olmamalýdýr.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer
vermemek için, cihazda yapýlacak
onarýmlar (örn. hasarlý elektrik kablosunun
deðiþtirilmesi), sadece yetkili servis
tarafýndan yapýlmalýdýr.
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz
ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar ile
çalýþtýrýnýz.
Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli olunmalýdýr.
Sývýlar iþlenirken etrafa sýçrayabilir.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn
birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý
maddelerin içine sokmayýnýz.
Diþli ara parça kesinlikle suya veya sývýya
sokulmamalýdýr.
Kullanýlmasý
Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
Karýþtýrma ayaðý
Mayonez, sos, karýþýk içecek ve bebek
mamasý karýþtýrmak, soðan, buz, piþmiþ
meyve ve sebze doðramak için kullanýlýr.
Çubuk mikser (el blenderi), patates püresi
hazýrlamak için uygun deðildir.
Resim 5
Karýþtýrma ucunu ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Besinleri karýþtýrma kabýna doldurunuz.
Ýstediðiniz devir sayýsýný ayarlayýnýz.
El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek
için, ana þaltere (açma/kapatma
þalteri) ancak karýþtýrma ucu
karýþtýrýlacak besinin içine sokulduktan
sonra basýnýz.
Çubuk mikseri (el blenderini) daima,
karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin
içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.
Çýrpma teli
Kremþanti, yumurta aký ve süt köpüðü
(soðuk süt, azm. 8 °C) çýrpmak için
kullanýlýr.
íê
Keskin býçaktan/Dönen tahrik
sisteminden dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Kesinlikle çubuk mikserin
(el blenderi) karýþtýrma ucundaki/
üniversal doðrayýcýdaki býçaða
dokunmayýnýz, tutmayýnýz.
Mikser býçaðýný/doðrama býçaðýný
kesinlikle çýplak elleriniz ile
temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi
için fýrça kullanýnýz.
Doðrama býçaðýný sadece plastik
tutamaðýndan tutunuz.
Dikkat!
Karýþtýrma ucu, diþli ara parça
ve üniversal doðrayýcýnýn üst ara
parçasý sadece cihaz çalýþmaz
durumdayken, yani dururken
takýlmalý ve çýkarýlmalýdýr.
Önemli not
Cihaz kullanma esnasýnda
kapanýyorsa, aþýrý yüklenme
sigortasý (korumasý) devreye girmiþ
demektir.
Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini
çekip prizden çýkarýnýz.
Cihazýn 5 dakika soðumasýný
bekleyiniz.
Sayfa: 49
RM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Resim 7
Diþli ara parçayý ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
Çýrpma telini diþli ara parçaya takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Besinleri karýþtýrma kabýna doldurunuz.
Ýstediðiniz devir sayýsýný ayarlayýnýz
(Öneri: Yüksek bir devir sayýsý
ayarlayýnýz).
Ana cihazý ve karýþtýrma kabýný sabit
tutunuz ve ana þaltere, yani açma
kapatma þalterine basýnýz.
Genel doðrayýcý
Otsu bahartalar, soðan, meyve, sebze,
buz, sert peynir ve et doðramak için
kullanýlýr (”Üniversal doðrayýcýda besin
doðranmasý için yararlý bilgiler” bölümüne
de bakýnýz).
Ice-Crush (buz kýrma) býçaðý ile (bazý
modellerde vardýr) buz kýrýp parçalayabi-
lirsiniz. En uygun iþlenecek miktar:
4—6 küp þeklinde buz parçasý.
Dikkat!
Et doðramadan önce kýkýrdak, kemik
ve sinirler etten ayrýlmalýdýr.
Üniversal doðrayýcý öðütülmemiþ kahve
taneleri ve turp doðramaya elveriþli
deðildir. Üniversal doðrayýcýyý sadece
azami devir sayýsý ile kullanýnýz.
Resim 8
Üniversal doðrayýcýyý düz ve temiz
bir çalýþma alaný üzerine yerleþtiriniz
ve oturmasý için bastýrýnýz.
Býçaðý takýnýz.
Doðranacak besinleri doldurunuz.
Üst ara parçayý üniversal doðrayýcýný
üzerine takýnýz ve duyulur þekilde
kilitleninceye kadar, saatin çalýþma
yönünde çeviriniz.
Ana cihazý üst ara parçanýn üzerine
takýnýz ve doðrama iþlemi esnasýnda
sýkýca bastýrýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Ana cihazý ve üniversal doðrayýcýyý sabit
tutunuz ve ana þaltere, yani açma
kapatma þalterine basýnýz.
Kullanma sona erdikten
sonra/temizlenmesi
Ana cihazýn temizlenmesi
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Çözme tuþlarýna basýnýz ve karýþtýrma
ucunu/diþli ara parçasýný ana cihazdan
çýkarýnýz.
Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz
ve ardýndan kurulayýnýz.
Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
Yararlý bilgi:
Örneðin kýrmýzý lahana iþlendiði zaman,
cihazýn plastik parçalarýnýn rengi
deðiþebilir. Bu renk almalar, birkaç damla
likit yemek yaðý ile silinip temizlenebilir.
Karýþtýrma ayaðýnýn temizlenmesi
Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan
su altýnda temizleyiniz.
Karýþtýrma ayaðýný dik konumda
(karýþtýrma býçaðý yukarýda) býrakýnýz
kurusun; böylelikle içine girmiþ olan
su akýp boþalabilir.
Çýrpma telinin temizlenmesi
Çýrpma telini diþli ara parçadan
çýkarýnýz.
Çýrpma teli bulaþýk makinesinde
yýkanabilir; diþli ara parça sadece nemli
bir bez ile silinmelidir.
Üniversal doðrayýcýnýn temizlenmesi
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Ana cihazý üst ara parçadan çýkarýnýz.
íê
Dikkat!
Ana cihazý ve diþli ara parçayý
kesinlikle suya sokmayýnýz ve
bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý
kullanmayýnýz!
Dikkat!
Üniversal doðrayýcýnýn üst ara
parçasýný kesinlikle suya
sokmayýnýz ve bulaþýk
makinesinde yýkamayýnýz.
Sayfa: 50
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RN
Üst ara parçayý saatin çalýþma yönünün
tersine doðru çeviriniz ve üniversal
doðrayýcýdan ayýrýp çýkarýnýz.
Býçaðý plastik sapýndan tutunuz ve
genel doðrayýcýdan dýþarý çýkarýnýz.
Genel doðrayýcý ve býçak bulaþýk
makinesinde yýkanmaya uygundur.
Üst parçayý sadece nemli bir bez ile
siliniz.
Üniversal doðrayýcýda besin doðranmasý için yararlý bilgiler
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski
cihazlarýn geri alýnmasý ve
deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu
garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
íê
Azami miktar Ön hazýrlýk Süre (saniye)
Maydanoz 1 demet saplarýný kesip ayýrýnýz 10—20
Soðan 100 g dörde bölünüz 5—10
Bebek mamasý 175 g piþirip küp þeklinde kesiniz 10—20
Orta sertlikte peynir
(örn. Emmentaler)
200 g soðutunuz (buzdolabýnda) 10
Sert peynir 100 g 1 cm büyüklükte küp
þeklinde kesiniz
20—30
Kuru ekmek 150 g küçük parçalar halinde
kesiniz
15—20
Et 200 g 1 cm büyüklükte küp
þeklinde kesiniz
15—25
Kurutulmuþ meyve (1
/4 incir,
1
/4 erik, 2
/4 bal)
200 g soðutunuz (buzdolabýnda) 5
Ekmek üstüne sürmek için ballý
tereyaðý
(70 g tereyaðý, 70 g bal)
140 g tereyaðý (buzdolabýndan)
bal (buzdolabýndan)
5
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MSM65per hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MSM65per hakkında bir soru sorun

Bosch MSM65per ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MSM65per kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MSM65per ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.