Bosch MSM6250 kılavuzu

AşağıdaBosch MSM6250 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Blender
  • Model/isim: MSM6250
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Alman, Lehçe, Rus, Türk, Yunan, Macar, Endonezya, Hollandalı, İngilizce, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Ukrayna, Arapça, Bulgar

İçindekiler

Sayfa: 26
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OT
RK ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï
óõíåñãåßï.
SK Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç
óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü
ôïí áãïñáóôÞ.
TK ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar
ve süreler için kullanýnýz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir. Resimli
sayfalarda farklý modellere genel bir bakýþ
sunulmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka
birine verecek veya satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
N Karýþtýrma ayaðý
Plastikten veya metaldendir
(cihaz modeline baðlý). Karýþtýrýcý ucu
cihaza takýlmalý ve yerine oturmasý
saðlanmalýdýr.
O Çalýþtýrma (açma) tuþu
a Normal hýz
b Turbo hýz
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser (el blenderi)
açýktýr.
P Çözme tuþlarý
Karýþtýrma ucunu çýkarmak için, her iki
kilit açma tuþuna ayný anda basýlmalýdýr.
Q Mikser býçaklý uç
Éä
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
íê EEE yönetmeliðine uygundur
Sayfa: 27
OU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
R Mikser bardaðý
Karýþtýrma kabý içinde çalýþýlmasý,
karýþtýrýlan maddenin etrafa sýçramasýný
önler.
Kapaðý, iþlenmiþ besinleri muhafaza
etmek için karýþtýrma kabýnýn üzerine
kapatýnýz.
S Duvar montaj seti (modellere genel
bakýþ kýsmýna bakýnýz)
Çubuk mikseri (el blenderini) muhafaza
etmek için, duvar montaj seti 2 cývata
(ektedir) ile, uygun bir düz dik duvara
sabitlenmelidir.
T Modellere genel bakýþ
Yetkili servis üzerinden bir üniversal
doðrayýcý sipariþi verilebilir.
(Sipariþ no. 48-0397)
Genel doðrayýcý ile, sert peynir doðramada
veya ekmek üstüne sürmek için ballý
tereyaðý hazýrlanmasýnda cihazýn tam
gücünü ve performansýný kullanmýþ
olursunuz (ilgili tarifte bildirilen koþullara
uyulmasý halinde). Bu tarifi genel doðrayýcý-
nýn kullanma kýlavuzunda bulabilirsiniz.
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat
ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu
kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz. Elektrik kablosunu
keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi
bir hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz
ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar
ile çalýþtýrýnýz. Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli
olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn
birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý maddelerin
içine sokmayýnýz.
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik
sisteminden (motordan) dolayý
yaralanma tehlikesi söz konusudur
Karýþtýrma ayaðýndaki býçaðý kesinlikle
tutmayýnýz. Mikser býçaðýný kesinlikle çýplak
elleriniz ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi
için fýrça kullanýnýz.
Önemli!
Karýþtýrma ayaðýný sadece cihaz dururken
cihaza takýnýz ve çýkarýnýz.
Kullanýlmasý
Mayonez, sos, karýþýk içecek ve bebek
mamasý karýþtýrmak, piþmiþ meyve ve sebze
doðramak için kullanýlýr.
Çorba pürelemek için kullanýlýr.
Çubuk mikser (el blenderi), patates
püresi hazýrlamak için uygun deðildir.
 Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
 Karýþtýrma ucunu ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz (1).
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Besinleri karýþtýrma kabýna veya baþka
bir yüksek kaba doldurunuz.
 El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek
için, ana þaltere (açma/kapatma þalteri)
(2) ancak karýþtýrma ucu karýþtýrýlacak
besinin içine sokulduktan sonra basýnýz.
Çubuk mikseri (el blenderini) daima,
karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin
içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.
íê
Sayfa: 28
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OV
Kullanma sona erdikten sonra/
Temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz
ve bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Çözme tuþlarýna (3) basýnýz ve karýþtýrma
ucunu ana cihazdan çýkarýnýz.
 Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz
ve ardýndan kurulayýnýz.
 Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
 Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan su
altýnda temizleyiniz.
 Karýþtýrma ayaðýný dik konumda
(karýþtýrma býçaðý yukarýda) býrakýnýz
kurusun; böylelikle içine girmiþ olan
su akýp boþalabilir.
Örneðin kýrmýzý lahana iþlendiði zaman,
cihazýn plastik parçalarýnýn rengi
deðiþebilir. Bu renk almalar, birkaç
damla likit yemek yaðý ile silinip
temizlenebilir.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski
cihazlarýn geri alýnmasý ve
deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki
temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti
þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý
bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz
satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi
içerisinde bu garantiden yararlanabilmek
için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya
faturayý göstermeniz þarttýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MSM6250 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MSM6250 hakkında bir soru sorun

Bosch MSM6250 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MSM6250 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MSM6250 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.