Bosch MS64110 kılavuzu

AşağıdaBosch MS64110 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ses Karıştırıcı
  • Model/isim: MS64110
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar

İçindekiler

Sayfa: 52
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 53
Ýçindekiler
Kendi güvenliðiniz için . . . . . . . . . . 53
Genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Cihazýn temizlenmesi . . . . . . . . . . . 56
Tarifler ve yararlý bilgiler . . . . . . . . . 56
Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kendi güvenliðiniz için
Bu cihaz için güvenlik ve kullaným bilgileri elde etmek için,
cihazý kullanmaya baþlamadan önce iþbu kýlavuzu itinayla
okuyunuz.
Cihazýn doðru kullanýmý için verilmiþ olan talimatlara dikkat edilmemesi
veya uyulmamasý halinde söz konusu olan hasarlardan üretici sorumlu
deðildir.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna
benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn,
bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletme-lerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve
ayrýca pan-siyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn
misafirlerinin kullanýmýný kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve süreler için kullanýnýz.
Cihaz sadece besin doðramak ya da karýþtýrmak için uygundur. Baþka
cisimlerin ya da maddelerin iþlenmesi için kullanýlamaz.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
, Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Elektrik çarpma tehlikesi
Bu cihaz, 8 yaþýndan küçük çocuklar tarafýndan kullanýlmamalýdýr,
fakat daha yaþlý çocuklar tarafýndan, yetiþkin bir kiþinin denetimi
altýnda kullanýlabilir.
Cihaz ve baðlantý hattý çocuklardan uzak tutulmalýdýr.
Cihazlar, fiziksel, algýsal veya zihinsel yetenekleri düþük kiþiler veya
yeterli tecrübesi ya da bilgisi olmayan kiþiler tarafýndan ancak denetim
altýnda veya güvenli kullaným ve buna ba″lý tehlikeler hususunda
e″itilmiþ ve anlamýþ olmalarý þartýyla kullanýlabilir.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin vermeyiniz.
Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik
gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz.
tr
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve
yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde
vermiþ oldunuz.
Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi
için, lütfen internet sitemize bakýnýz.
Sayfa: 53
54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya kendisinde herhangi bir arýza
yoksa kullanmayýnýz.
Cihaz, baþýnda kimse yokken, monte edilmeden önce, sökülüp
parçalarýna ayrýlmadan önce veya temizlenmeden önce daima elektrik
þebekesinden ayrýlmalýdýr.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz. Herhangi bir tehlikeli duruma yer
vermemek için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar olduðu
zaman, sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman eleman
tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný önlemek
için, sadece yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
, Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý
maddelerin içine sokmayýnýz.
Ana cihaz kesinlikle suya sokulmamalýdýr ve bulaþýk makinesinde
yýkanmamalýdýr.
Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Karýþtýrma ucunu kesinlikle sýcak yüzeyler üzerine koymayýnýz veya
çok sýcak karýþtýrma malzemesi içinde kullanmayýnýz. Karýþtýrýlacak
sýcak malzemeleri mikser ile iþlemeden önce, asg. 80 °C sýcaklýða
kadar soðumasýný saðlayýnýz veya bekleyiniz! Blenderi tencere içinde
kullandýðýnýz zaman, kullanmaya baþlamadan önce tencereyi ocaktan
indiriniz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar ile çalýþtýrýnýz.
Aletleri cihaza sadece cihaz duruyorken takýnýz ve çýkarýnýz.
Cihazýn, karýþtýrýlacak besinlerin iþlenmesi için gerekli zamandan daha
uzun açýk tutulmamasý tavsiye edilir.
Karýþtýrma kabý mikrodalga fýrýnda kullanýlmaya elveriþli deðildir.
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sistemin-den (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Karýþtýrma ucundaki býçaðý kesinlikle tutmayýnýz. Býçaklarý kesinlikle
çýplak el ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi için fýrça kullanýnýz.
tr
Sayfa: 54
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 55
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Resimli sayfalarda farklý modellere genel
bir bakýþ sunulmaktadýr (Resim ).
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim 
1 Ana cihaz
2 Elektrik kablosu
3 Çalýþtýrma (açma) tuþu
a Normal hýz
b Turbo hýz
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser (el blenderi)
açýktýr.
Turbo hýzý genel doðrayýcý (eðer tesli-
mat kapsamýna dahilse) için kullanýlýr.
4 Çözme tuþlarý
Karýþtýrma ucunu çýkarmak için, her iki
kilit açma tuþuna ayný anda basýlmalýdýr.
5 Karýþtýrma ayaðý
Plastikten veya metaldendir (cihaz
modeline baðlý). Karýþtýrýcý ucu cihaza
takýlmalý ve yerine oturmasý saðlan-
malýdýr.
6 Karýþtýrma ucu býçaðý
7 Mikser kabý
Karýþtýrma kabý içinde çalýþýlmasý,
karýþtýrýlan maddenin etrafa sýçramasýný
önler.
8 Genel doðrayýcý
Yetkili servis üzerinden bir üniversal doðra-
yýcý sipariþi verilebilir (sipariþ no. 657247).
Genel doðrayýcý ile, ekmek üstüne sürmek
için ballý tereyaðý hazýrlanmasýnda cihazýn
tam gücünü ve performansýný kullanmýþ
olursunuz (ilgili tarifte bildirilen koþullara
uyulmasý halinde). Bu tarifi genel doðrayý-
cýnýn kullanma kýlavuzunda bulabilirsiniz.
Cihazýn kullanýlmasý
Bu cihaz mayonez, sos, karýþýk içecek,
bebek mamasý, piþmiþ meyve ve sebze
karýþtýrmaya elveriþlidir.
Çorba pürelemek için kullanýlýr.
Çið besinleri (soðan, sarmýsak, otsu
baharatlar) doðramak/kýymak için
umumi doðrayýcýyý kullanýnýz!
Cihaz ile çalýþmak için, teslimat kapsa-
mýndaki karýþtýrma kabýnýn kullanýlmasý
tavsiye edilir. Fakat baþka uygun kaplar
da kullanýlabilir.
Dikkat!
Kullanýlan kabýn tabaný çýkýntýlý veya
kademeli olmamalýdýr.
 Cihazý ilk kez kullanmadan önce, tüm
parçalarý temizleyiniz.
Resim 
 Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
 Karýþtýrma ucunu ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Besinleri karýþtýrma kabýna veya baþka
bir yüksek kaba doldurunuz.
Ýþlenecek besinlerde bir sývý mevcut
olduðu zaman, blender daha iyi çalýþýr.
 El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
 Blenderi, istediðiniz devreye sokma
tuþuna basarak devreye sokunuz
(Normal/Turbo hýz).
Genel olarak besinlerin iþlenmesi için
turbo hýzýn kullanýlmasý tavsiye edilir.
Karýþtýrýlacak sývý ve sýcak malze-
melerde normal hýzý kullanýnýz.
Blenderi devreye sokarken hafif eðik
tutarak, karýþtýrma kabýnýn tabanýna
”emme sonucu tutulma” olmasýný
önleyiniz. Ana þalter (a veya b) basýlý
olduðu sürece, çubuk mikser açýktýr.
Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek
için, ana þaltere (açma/kapatma
þalteri) ancak karýþtýrma ucu
karýþtýrýlacak besinin içine sokulduktan
sonra basýnýz.
Çubuk mikseri (el blenderini) daima,
karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin
içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.
 Besinleri iþleme süresinden sonra,
devreye sokma tuþunu serbest
býrakýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra:
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Kilitlemeyi çözme tuþlarýna basýnýz
ve karýþtýrma ucunu ana cihazdan
çýkarýnýz.
tr
Sayfa: 55
56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cihazýn temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihaz kesinlikle suya sokulmamalýdýr
ve bulaþýk makinesinde yýkanmamalýdýr.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir. Ovalama
gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Örn. kýrmýzý lahana ve havuç iþlerken,
plastik parçalarda renk deðiþimleri
oluþur ve bu renk deðiþimleri birkaç
damla sývý yemek yaðý ile temizlenebilir.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz!
 Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz
ve ardýndan kurulayýnýz.
 Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
 Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan
su altýnda temizleyiniz.
 Karýþtýrma ucunu dik konumda
(karýþtýrma ucu býçaðý yukarý doðru)
kurumaya býrakarak, içine girmiþ olan
suyun dýþarý akmasýný saðlayýnýz.
Tarifler ve yararlý bilgiler
Mayonez
1 yumurta (yumurta sarýsý ve yumurta aký)
1 çorba kaþýðý hardal
1 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
200—250 ml sývý yað
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve kara-
biber
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr!
 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz.
 Blenderi kabýn dibine temas ettiriniz
ve karýþým bir emülsiyona dönüþünceye
kadar çalýþtýrýnýz (turbo hýz).
 Çalýþmakta olan el blenderini, mayonez
hazýr oluncaya kadar, yavaþ bir þekilde
karýþýmýn üst yüzeyine kadar kaldýrýnýz
ve tekrar kabýn dibine kadar indiriniz.
Yararlý bilgi: Bu tarife göre, sadece
yumurta sarýsý ile mayonez de yapabilir-
siniz. Fakat bu durumda, bildirilen yað
miktarýnýn sadece yarýsýný kullanýnýz.
Sebze çorbasý
300 g patates
200 g havuç
1 küçük kereviz
2 domates
1 soðan
50 g tereyaðý
2 l su
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve kara-
biber
 Domateslerin kabuðunu soyunuz
ve çekirdeklerini çýkarýnýz.
 Temizlenmiþ ve yýkanmýþ sebzeleri tane
tane kesiniz ve sýcak tereyaðý içinde,
hafif ateþte buðuda piþiriniz.
 Su ilave ediniz ve tuz atýnýz.
 Hepsini 20—25 dakika kaynamaya
býrakýnýz.
 Tencereyi ocaktan indiriniz.
 El blenderi ile çorbayý tencere içinde
püre þeklinde eziniz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber
ilave ediniz.
Krep (crêpes) hamuru
250 ml süt
1 yumurta
100 g un
25 g eritilmiþ ve soðumuþ tereyaðý
 Tüm malzemeleri yukarýdaki sýraya göre
kabýn içine doldurunuz ve muntazam
bir hamur olacak þekilde karýþtýrýnýz.
Sütlü içecekler
1 bardak süt
6 tane büyük çilek
veya
10 ahududu veya
1 muz (dilimlenmiþ)
 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz
ve karýþtýrýnýz.
 Aðýz tadýnýza göre þeker ilave ediniz.
Yararlý bilgi:
Sütlü içecek (milk shake) yaptýðýnýzda,
bir top dondurma da ilave ediniz veya
çok soðuk süt kullanýnýz.
tr
Sayfa: 56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý
ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
tr
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MS64110 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MS64110 hakkında bir soru sorun

Bosch MS64110 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MS64110 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MS64110 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.