Bosch MMR1500 kılavuzu

AşağıdaBosch MMR1500 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ses Karıştırıcı
  • Model/isim: MMR1500
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Alman, Lehçe, Rus, Türk, Yunan, Macar, Endonezya

İçindekiler

Sayfa: 43
QQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve
süreler için kullanýnýz. Kullanma kýlavuzunu
lütfen ileride lazým olma ihtimalinden dolayý
saklayýnýz. Cihazý baþka birine verecek veya
satacak olursanýz, kullanma kýlavuzunu
da veriniz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfayý açýnýz.
Resim 1
~ Motor ünitesi
Cihazý açýp kapatmak ve iþletme þeklini
deðiþtirmek için kullanýlýr.
Sürekli kullaným
= Motor ünitesi aþaðýya bastýrýlmalýdýr
Aralýklý kullaným (I)
= Motor ünitesi aþaðýya bastýrýlmalý,
basýlý tutulmalý — serbest býrakýlmalý —
aþaðýya bastýrýlmalý, basýlý tutulmalý —
serbest býrakýlmalý
Ä Koruyucu kapak
Kabýn kapatýlmasý ve takýlan aletin
kilitlenmesi için kullanýlýr; yerine doðru
oturmasýna dikkat edilmelidir! Eðik
yerleþtirilmemesine dikkat edilmelidir!
Cihaz ancak koruyucu kapak yerine
doðru takýldýðý zaman çalýþtýrýlabilir.
Aletler
Å Býçak örn. otsu baharat, soðan,
meyve, sebze, peynir ve et doðramak
için kullanýlýr
Ç Çýrpma diski krema, kremþanti,
mayonez ve süt köpüðü (soðuk süt,
azm. 8 °C) çýrpmak için kullanýlýr
É Buz doðrama býçaðý küp buzlarýn
doðranmasý için kullanýlýr
Kap (mikrodalga fýrýnda kullanýlmaya
elveriþlidir)
Ñ Plastikten (Dolum hacmi: azm.
800 ml)
Ö Camdan (Dolum hacmi: azm. 1500 ml)
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz. Cihazý sadece baðlantý
kablosunda veya kendisinde herhangi bir
arýza yoksa kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. Çocuklarýn
cihaz ile oynamamasýna dikkat ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli dengesi
bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi
olmayan kiþilerin (çocuklar dahil), cihazý
kullanmasýna izin vermeyiniz; bu kiþilere
ancak sorumluluðu üstlenecek bir kiþinin
denetimi altýnda veya cihazýn kullanýmý
hususunda yeterli eðitim gördülerse,
kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz. Elektrik kablosunu
keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir
hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Artýk kullanýlmayacak olan eski cihazlarý
tamamen kullanýlamaz hale getiriniz.
Cihazýn kabý sýcak bir yüzey üzerine
konulmamalýdýr.
Cihazý sadece orijinal aksesuarlar ile
kullanýnýz.
Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli olunmalýdýr.
Sývýlar iþlenirken etrafa sýçrayabilir.
Cihaz ýslak elle tutulmamalý, akan su altýna
tutulmamalý veya suya sokulmamalýdýr.
Motor ünitesi sadece durur konumda
kabdan çýkarýlmalýdýr. Cihaz kesinlikle boþ
çalýþtýrýlmamalýdýr.
íê EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Sayfa: 44
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QR
Yaralanma tehlikesi
Keskin býçakdan dolayý yaralanma tehlikesi
söz konusudur. Býçaklar sadece plastik
sapýndan tutulmalýdýr. Cihaz kapatýldýktan
sonra, motor belli bir süre dönmeye
devam eder.
Haþlanma tehlikesi
Köpüren veya sýcak sývýlar iþleneceði
zaman, plastik kabýn içine azami 0,5 litre,
cam kabýn içine ise azami 1,0 litre
doldurulmalý ve iþlenmelidir.
Kullanýlmasý
Resim 2—6
Dikkat!
Doðrayýcý býçak, çekirdek halinde kuru
kahve, turp ve þeker öðütmek için uygun
deðildir. Cihazý çalýþtýrmadan önce,
iþlenecek malzemenin içindeki tüm sert
parçalar (örneðin et içindeki lifler, sinirler,
kýtýrdaklar veya kemikler) çýkarýlmalýdýr.
Derin dondurulmuþ besinler sadece buz
doðrama býçaðý ile doðranmalýdýr.
Ýlk kez kullanmadan önce, cihazý ve aletleri
temizleyiniz.
Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
Malzeme kabý, çalýþýlacak olan düz
ve temiz bir alana yerleþtirilmelidir.
Doðrayýcý býçak kabýn içine
yerleþtirilmelidir.
Ýþlenecek malzeme kaba doldurulmalýdýr.
Doldurulacak miktar için, ölçü cetveline
(A) dikkat edilmelidir.
Koruyucu kapak kapatýlmalýdýr; eðik
takýlmamasýna dikkat edilmelidir!
Motor ünitesi takýlmalý ve yerine oturmasý
saðlanmalýdýr.
Motor ünitesi yerine tam oturmazsa,
cihaz çalýþmaya baþlamaz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Kap bir elle sabit tutulmalý ve diðer
elle motor ünitesine basýlmalýdýr:
Kremþanti veya krema çýrpmak ve
malzemeyi ince öðütmek için sürekli
kullaným fonksiyonu, örn. soðan veya
meyve parçalamak ya da küp buz
doðramak için aralýklý kullaným
fonksiyonunun kullanýlmasý önerilir.
Ýþiniz sona erdikten sonra
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Motor ünitesi ve koruyucu kapak
çýkarýlmalý,
Doðrayýcý býçak kabýn içinden çýkarýlýp,
ardýndan iþlenmiþ besin kabdan
boþaltýlmalýdýr.
Cihazýn temizlenmesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayýnýz
ve bulaþýk makinesinde temizlemeyiniz.
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Motor ünitesi nemli bir bez ile silinmeli ve
ardýndan kurulanmalýdýr.
Aksesuarlar, kap ve koruyucu kapak,
bulaþýk makinesinde veya bir fýrça ile,
musluktan akan su altýnda
temizlenmelidir.
Dikkat!
Býçaklarý kesinlikle çýplak el ile
temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi için fýrça
kullanýnýz. Býçaklarý sadece plastik
sapýndan tutunuz.
Bilgi: Örneðin kýrmýzý lahana iþlendiði
zaman cihazda renkli lekeler kalabilir ve bu
lekeler birkaç damla sývý yemeklik yað ile
temizlenebilir.
Cihaz ile soðan veya sarmýsak doðrandýktan
sonra, malzeme kabý hemen
temizlenmelidir.
Cihazýn muhafaza edilmesi Resim 7
Elektrik kablosu motor ünitesinin etrafýna
sarýlmalýdýr.
Pratik bilgiler ve tarifler
Cihaz ile daha rahat çalýþabilmeniz ve elde
edeceðiniz sonuçlarýn daha iyi olmasý için,
aþaðýdaki bilgiler yararlý olacaktýr.
Cihazý kullanmaya baþlamadan önce:
— Et, peynir, çið meyve veya sebze
iþlenmeden önce, 1 cm büyüklükte küp
þeklinde parçalar halinde
doðranmalýdýr.
— Otsu baharatlar yýkanmalý, saplarý
kesilip alýnmalý ve kýsaca kurutulmalýdýr.
— Peynir, soðumasý için buzdolabýna
konmalýdýr.
— Kuru ekmek parça parça
doðranmalýdýr.
— Etin kýkýrdaðý, kemikleri ve lifleri (sinir)
alýnmalýdýr.
íê
Sayfa: 45
QS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
— Malzeme kabýnda yumurta aký çýrpýlma-
dan önce, kabýn temiz, yaðsýz ve kuru
olmasý gerekir.
Bilgi:
Tabloda bildirilen süreler kýlavuz deðerdir
ve bu süreler, doldurulan miktara ve iþleme
derecesine göre deðiþebilir.
Sebze çorbasý
Malzemeler
1 havuç ve birer küçük kereviz, pýrasa,
kabak, karnabahar veya baþka bir sebze
türü, 1 orta büyüklükte piþmiþ patates,
¾ litre et suyu, maydonoz, fesleðen
(arzu edilirse), tuz, karabiber, 100 g krema,
1 yumurta sarýsý
Aksesuar: Býçak
Kahve hazýrlanmasý
Sebze ayýklanmalý, yýkanýp temizlenmeli
ve kabaca doðranmalýdýr.
Et suyu ve sebze birlikte kaynatýlmalýdýr.
Kaynatýlmýþ çorba, sebze ile birlikte
malzeme kabýna doldurulup
pürelenmelidir.
Pürelenmiþ çorba tekrar tencereye
doldurulmalý ve ardýndan otsu
baharatlar, tuz ve karabiber ile
baharatlanmalýdýr.
Yumurta aký ve taze krema karýþtýrýlmalý
ve çorbaya katýlýp tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
Çorba artýk kaynatýlmamalýdýr. Çorbayý
artýk kaynatmayýnýz.
Sütlü içecek
Malzemeler
300 ml soðuk süt, 100 g çilek veya baþka bir
meyve, 1 paket þekerli vanilin,
2—3 yemek kaþýðý vanilyalý dondurma
Aksesuar: Býçak
Kahve hazýrlanmasý
Tüm malzemeler, malzeme kabýna
doldurulmalý ve cihaz yaklaþýk 30 saniye
çalýþtýrýlmalýdýr. Hemen servis
yapýlmalýdýr.
íê
Cihazýn kýsa
süre
çalýþtýrýlmasý:
Az malzeme ve/veya
doðrama derecesi düþük
Cihazýn uzun
süre
çalýþtýrýlmasý:
Çok malzeme ve/veya
doðrama derecesi yüksek
Besin Aksesuar Azami miktar Aralýk
adedi (I)
Süre
[saniye]
Cam kap Plastik kap
Maydanoz Býçak 40 g 30 g 5—15 (I)
Sarmýsak, soðan Býçak 200 g 150 g 5—10 (I)
Meyve/Sebze Býçak 200 g 200 g 10—15 (I)
Badem, ceviz Býçak 250 g 200 g 20—30 s
Peynir Býçak 200 g 150 g 20—30 s
Et Býçak 200 g 200 g 15—25 s
Bebek mamasý Býçak 200 g 200 g 10—20 s
Kaygana (krep)
hamuru
Býçak 1,0 l 0,7 l 30—45 s
Kokteyl Býçak 1,5 l 0,8 l —30 s
Doðranmýþ buz Buz doðrama
býçaðý
200 g veya
yakl. 8 küp
þeklinde buz
4—6 (I)
Çýrpýlmýþ yumurta
aký
Çýrpma diski 4 yumurta
aký
60—90 s
Çýrpýlmýþ krema Çýrpma diski 400 ml 15—20 s
Sayfa: 46
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QT
Salata sosu
Malzemeler
200 ml ekþi krema, 200 g yoðurt,
3 diþ sarmýsak, 2—3 yemek kaþýðý ketçap, bir
tutam tuz, þeker, 3—6 yemek kaþýðý sirke
Aksesuar: Býçak
Kahve hazýrlanmasý
Tüm malzemeler, malzeme kabýna
doldurulmalý ve cihaz ile yaklaþýk
20 saniye karýþtýrýlmalýdýr.
Mayonez
Malzemeler
1 yumurta, 1 yemek kaþýðý hardal, 1 yemek
kaþýðý sirke, tuz, karabiber (veya beyaz toz
biber), 100 ml sývý yað ve ayrýca 150 ml sývý
yað
Aksesuar: Çýrpma diski
Kahve hazýrlanmasý
Ýþlenecek tüm malzemeler ayný sýcaklýkta
olmalýdýr.
Malzemeler 100 ml sývý yað ile malzeme
kabýna doldurulmalý ve cihaz ile yaklaþýk
20 saniye karýþtýrýlmalýdýr.
Diðer 150 ml sývý yað ilave edilmeli
ve 30—45 saniye daha karýþtýrýlmalýdýr.
Mayonez, küçük kab içinde hazýrlanýrsa,
çýrpma diski yerine býçak kullanýlabilir.
Ballý tereyaðý
Küçük kap için gerekli malzemeler
75 g tereyaðý (oda sýcaklýðýnda), 150 g bal
Büyük kap için gerekli malzemeler
100 g tereyaðý (oda sýcaklýðýnda), 200 g bal
Aksesuar: Býçak
Kahve hazýrlanmasý
Yumuþak tereyaðý ve bal malzeme
kabýna konulmalý ve yaklaþýk 10 saniye
karýþtýrýlmalýdýr.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn
geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi
için, AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki
temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti
þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý
bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz
satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi
içerisinde bu garantiden yararlanabilmek
için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya
faturayý göstermeniz þarttýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MMR1500 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MMR1500 hakkında bir soru sorun

Bosch MMR1500 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MMR1500 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MMR1500 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.