Bosch MMB11R2 kılavuzu

AşağıdaBosch MMB11R2 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Blender
  • Model/isim: MMB11R2
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar

İçindekiler

Sayfa: 53
54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò
ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç
åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò
óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)
óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé.
3. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
4. Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
5. ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.
6. Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç óôéãìÞ
ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü ôïí
áãïñáóôÞ.
7. ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Bu cihaz, evde kullanýlmak üzere üretilmiþ
olup, ticari kullaným için elveriþli deðildir.
Cihazý sadece evde gerekli olan iþleme
miktar ve süreleri için kullanýnýz.
Bu cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur.
Bu kullanma kýlavuzu farklý modelleri tarif
etmektedir:
— Kademeli þalterli motor bloðu
— Cihaz içine gömülebilen þalterli motor
bloðu
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz.
Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
1 Mikser bardaðý
a Plastik kap
b Cam kap
2 Malzeme ilave etme aðzý ve hunisi
olan kapak
Huni, sývýlarýn dozajlý doldurulmasý ve
besin ilave etme deliðinin kapatýlmasý
için kullanýlýr.
a Huni ile:
Az miktarda sývýnýn dozajlý ilave edilmesi
içindir, örn. mayonez için sývý yað.
b Hunisiz:
Katý ek malzemelerin doldurulmasý ve
çok miktarda sývý ilave edilmesi içindir.
3 Býçak kýsmýna sahip mikser takma
ünitesi
el
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
tr EEE yönetmeliðine uygundur
Sayfa: 54
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 55
4 Döner þalter
a MMB1... :
M = Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma
süresi için, bu düðme ilgili konumda
sabit tutulmalýdýr
0/off = Stop
1 = Düþük devir sayýlý çalýþma kademesi
2 = En yüksek devir sayýlý çalýþma
kademesi
b MMB2... :
Kullanmaya baþlamadan önce, döner
þaltere basýnýz ve yavaþça serbest býrakýnýz.
M = Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma
süresi için, bu düðme ilgili konumda
sabit tutulmalýdýr
0/off = Stop
= Çalýþma hýzý kademesiz olarak
ayarlanabilir
5 Motor bloðu
Elektrik kablosunu kablo gözünden çekip
çýkarýnýz.
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu
kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Elektrik kablosu keskin kenarlarýn ve sýcak
yüzeylerin hemen yakýnýnda olmamalýdýr.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir
hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir
tehlike oluþmasýný önlemek için, sadece
yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
Motor bloðu kesinlikle suya sokulmamalýdýr
ve musluktan akan su altýna tutulmamalýdýr.
Cihazý sadece komple takýlmýþ mikser ile
çalýþtýrýnýz. Cihazý daima kapaðý takýlý þekilde
çalýþtýrýnýz.
Cam kabý olan cihazlarda, kapak tamamen
kilitlenmiþ olmalýdýr.
Elektrik beslemesi kesildiði zaman, cihaz
yine açýk konumunda kalýr ve elektrikler
tekrar geldiðinde yine çalýþmaya devreye
girer. Cam kabý kesinlikle yoðun sýcaklýk
oynamalarýnýn etkisine maruz býrakmayýnýz.
Kapaðý çalýþma esnasýnda daima bir el ile
sabit tutunuz. Bu esnada elinizi ilave etme
deliðine sokmayýnýz!
Sývýlarý kabýn içine doldurmadan önce,
soðuyarak ýlýk olmasýný bekleyiniz.
Cihazýn hazýrlanmasý/
Kullanýlmasý
Bu cihaz aþaðýdaki malzeme miktarlarýnýn
iþlenmesi için uygundur:
Buz veya dondurulmuþ besin iþlemek için,
döner ayar düðmesini ”M” konumuna
ayarlayýnýz.
Uyarý: Cihazý ilk kez kullanmadan önce,
cihazý ve aksesuarlarýný iyice temizleyiniz,
”Temizlenmesi ve Bakýmý” bölümüne
bakýnýz.
Mikserin keskin býçaklarýndan/
dönen motordan dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere
elinizi sokmayýnýz! Mikseri daima komple
kurulu durumda ve daima kapaðýný kapata-
rak çalýþtýrýnýz! Mikseri cihazdan çýkaraca-
ðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman cihazýn durur
vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz.
Cihaz kapatýldýktan sonra, býçaklar belli bir
süre daha dönmeye devam eder.
tr
Kap Plastik Cam
Katý besinler 100 g 100 g
Sývý besinler azm. 2,0 lt. azm. 1,75 lt.
Sýcakveya
köpüren
sývýlar
azm.
1,0 lt.
azm.
0,75 lt.
Sayfa: 55
56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman,
kapakdaki huniden sýcak buhar çýkar.
En fazla yukarýdaki tabloda bildirilen
miktarda sýcak veya köpüren sývý
doldurunuz.
Dikkat!
Mikseri kesinlikle boþ çalýþtýrmayýnýz. Mikseri
kesinlikle motor bloðunun üzerinde monte
etmeyiniz. Sadece komple monte edilmiþ
cihazý çalýþtýrýnýz. Mikseri motor bloðunun
üzerine takarken, sonuna kadar çevirip
sýkýnýz. Cihazý düzgün ve temiz bir zemin
üzerine kurunuz.
 Mikseri yerine takýnýz ve saatin çalýþma
yönünde sonuna kadar çevirerek
sabitleþtiriniz; 90° açýyý geçmeyiniz
(Resim 6).
 Malzemeleri miksere doldurunuz.
 Kapaðýn takýlmasý (Resim 1):
Plastik kap: Kapaðý takýnýz ve yerine
oturuncaya kadar aþaðý bastýrýnýz.
Cam kap: Kapaðý takýnýz ve saatin
çalýþma yönünde çevirerek kilitleyiniz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Cihazý devreye sokunuz (Resim 4):
MMB1... : Döner ayar düðmesini
istediðiniz kademeye ayarlayýnýz.
MMB2... : Döner ayar düðmesinin dýþarý
çýkarýlmasý: Düðmeye basýnýz ve serbest
býrakýnýz. Düðmeyi istediðiniz pozisyona
ayarlayýnýz.
 Karýþtýrma iþlemi esnasýnda mikseri
kenarýndan sýký tutunuz.
Malzeme ilave etme deliðine elinizi
sokmayýnýz!
Malzeme ilave edilmesi
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Kapaðý çýkarýnýz.
Cam kap donanýmýnda, kapaðý saatin
çalýþma yönünün tersine do ru çeviriniz
ve kapaðý çýkarýnýz.
 Malzemelerin ilave ediniz.
veya
 Kapaktaki huni üzerinden sývý malzeme
ilave ediniz.
veya
 Huniyi kapaktan çekip çýkarýnýz.
Katý malzemeleri kapaktaki malzeme
ilave etme deliði üzerinden doldurunuz.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
MMB2... modelinde: Ek olarak döner
ayar düðmesinin içeri sokulmasý:
Düðmenin üzerine basýnýz ve yavaþça
serbest býrakýnýz.
 Mikseri saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çevirerek çýkarýnýz.
Kapaðý mikser kabýndan çýkarýnýz.
Yararlý bilgi: Mikser ile iþiniz sona erdikten
sonra, mikseri hemen temizlemeniz iyi olur,
bkz. ”Temizlenmesi ve bakýmý”.
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazda herhangi bir iþlem (bakým, temizlik,
onarým) yapmadan önce elektrik fiþini priden
çýkarýnýz!
Mikserin keskin býçaklarýndan
dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile
dokunmayýnýz. Temizlemek için bir fýrça
kullanýnýz.
Dikkat!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz. Motor kýsmýný
sadece nemli bir bez ile siliniz. Gerekli
görürseniz, biraz bulaþýk suyu (sývý deterjan)
kullanýnýz.
Yararlý bilgi: Cihaza takýlý olan karýþtýrma
kabýnýn içine biraz su ve bulaþýk deterjaný
doldurunuz. Birkaç saniye ”M” kademesinde
çalýþtýrýnýz. Deterjanlý suyu döküp boþaltýnýz
ve mikseri temiz su ile durulayýnýz.
Mikser ile iþiniz sona erdikten sonra, mikseri
hemen temizlemeniz iyi olur.
 Mikserin parçalarýna ayrýlmasý: Mikser
tutucuyu saatin çalýþma istikametinin
tersine çevirerek mikser kabýndan
çýkarýnýz.
Mikser tutucunun altýndaki yazýya dikkat
ediniz (Resim 7).
 Mikser tutucunun parçalarýna ayrýlmasý:
Býçak kýsmýný dikkatlice mikser
tutucudan çýkarýnýz (Resim 8). ”Cam
kabýn daha kolay kullanýlmasý” kýsmýna
da bakýnýz.
tr
Sayfa: 56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57
 Contayý dikkatlice býçak kýsmýndan
çýkarýnýz (Resim 9). Býçaklar çok
keskindir!
 Kapaðýn parçalarýna ayrýlmasý: Huniyi
kapaðin malzeme ilave etme deliðinden
çekip çýkarýnýz ve kapaðýn alt kýsmýný
söküp çýkarýnýz (Resim 10).
 Mikser kabýný, kapaðýn parçalarýný ve
mikser tutucuyu bulaþýk makinesinde
veya normal bulaþýk deterjaný ile
yýkayýnýz.
 Býçak kýsmýný contayý sadece fýrça ile,
musluktan akan su altýnda temizleyiniz.
Bulaþýk deterjaný yataklarýn yaðlanma
özelliðini etkiler.
 Motor bloðunu nemli bir bez ile siliniz ve
sonra kurulayýnýz.
Sökme iþleminin tersi yönde tekrar monte
ediniz.
Plastik karýþtýrma kabýnda mikser
tutucuyu ilgili iþarete kadar sýkýca
çeviriniz (Resim 11g)!
Cam kabýn daha kolay kullanýlmasý
 Cam kabý boþaltýnýz (Resim 11a).
 Cam kabý kulpundan tutunuz, aþaðýya
doðru bastýrýnýz ve mikser tutucu çözülüp
ayrýlýncaya kadar, saatin çalýþma
yönünün tersine doðru çeviriniz
(Resim 11b).
 Cam kabý ve mikser tutucuyu birlikte
yerinden çýkarýnýz ve ardýndan
birbirinden ayýrýnýz (Resim 11c—d).
 Tekrar monte etme ve takma iþlemi,
sökme iþleminin tersi yönünde
gerçekleþtirilir (Resim 11e—f).
Arýza durumda yardým
Elektrik çarpma tehlikesi!
Herhangi bir arýzayý gidermeden önce, fiþi
elektrik prizinden çýkarýnýz.
Diðer arýzalarda yetkili servisimize
baþvurunuz.
Tarifler
Bu cihaz þu iþlemler için uygundur:
— Sývý malzemeleri karýþtýrmak ve
köpürtmek.
— Çið sebze, meyve, fýndýk, çeviz ve
çikolata doðramak.
— Çorba için katý malzeme, piþmiþ meyve
ve sebze pürelemek.
— Mayonez ve sos hazýrlamak.
Mayonez
Not: Mikserde mayonez sadece bütün
yumurta kullanýlarak hazýrlanabilir.
Temel tarif:
1 yumurta
1 dolu tatlý kaþýðý hardal
1 çorba kaþýðý sirke veya limon suyu
1 tutam tuz
1 tutam þeker
200—250 ml likit yað
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.
 Mikserde düþük bir devir sayýsý
ayarlayýnýz.
 Bütün malzemeleri (yað hariç) düþük
devirde karýþtýrýnýz.
 Mikseri en yüksek devir sayýsýna
ayarlayýnýz, yaðý yavaþ yavaþ huni
üzerinden mikserin içine dökünüz ve
yaklaþýk 1 dakika karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
iki misli.
Çikolatalý sýcak süt
50—75 g soðutulmuþ kalýp çikolata
0,5 lt. sýcak süt
Ýsteðe göre kremþanti ve çikolata
parçacýklarý
 Kalýp çikolatayý parçalayýnýz (yaklaþýk
1 cm büyüklükte parçalar) ve en yüksek
devir sayýsýnda mikserin içinde
doðrayýnýz.
 Mikseri kapatýnýz ve huni üzerinden sýcak
sütü ilave ediniz.
 1 dakika en yüksek devir sayýsýnda
karýþtýrýnýz.
tr
Arýza Giderilmesi:
Mikser
çalýþmaya
baþlamýyor.
 Mikseri yerine tam
doðru oturtunuz ve
sonuna kadar sýkýp
sabitleyiniz.
 Býcak bloke edilmiþtir.
Cihazý kapatýnýz.
Ýçindeki malzemeleri
boþlatýnýz ve yeniden
doldurunuz. Cihazý
tekrar çalýþtýrýnýz.
Cihazý tekrar devreye
sokunuz.
Mikser çalýþýrken
birden
kapanýyor.
 Mikseri tekrar yerine
tam doðru oturtunuz
ve sonuna kadar sýkýp
sabitleyiniz.
Arýza Giderilmesi:
Sayfa: 57
58 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Çikolatalý sýcak sütü bardaklara
doldurunuz ve isteðe göre bardaklara
kremþanti ve çikolata parçacýklarý ilave
ederek servis yapýnýz.
Vanilyalý muzlu süt
2—3 muz
2—3 dolu çorba kaþýðý vanilyalý dondurma
veya limonlu dondurma
2 paket vanilya þekeri
0,5 lt. süt
 Muzlarý 5—10 saniye doðrayýnýz.
 Mikser durduktan sonra, süt ve diðer
malzemeleri ilave ediniz ve yakl. 1 dakika
karýþtýrýnýz.
Meyve kasesi
250 g meyve (örn. çilek, muz, portakal, elma)
50—100 g þeker
500 ml soðuk su
Ýsteðe göre buz
 Meyvelerin kabuklarýný soyunuz ve parça
parça doðrayýnýz.
 Bütün malzemeleri (buz hariç) en yüksek
devirde yaklaþýk 1 dakika karýþtýrýnýz.
 Ýsteðe göre buz koyarak servis yapýnýz.
Sporcu kokteyli
2—3 portakal
1—2 limon
0,5—1 çorba kaþýðý þeker veya bal
0,25 l elma suyu
0,25 l maden suyu
Ýsteðe göre buz
 Portakallarýn ve limonlarýn kabuðunu
soyunuz ve parça parça kesiniz.
 Bütün malzemeleri (elma suyu ve maden
suyu hariç) en yüksek devirde yaklaþýk
1 dakika karýþtýrýnýz.
 Elma suyunu ve maden suyunu ilave
ediniz.
 Ýçecek köpürünceye kadar, mikseri
kýsaca çalýþtýrýnýz.
 Kokteyli bardaklara doldurunuz ve isteðe
göre buz koyarak servis yapýnýz.
Kýrmýzý puding
400 g meyve (çekirdeksiz viþne, ahududu,
Frenk üzümü, çilek, böðürtlen)
100 ml viþne suyu
100 ml kýrmýzý þarap
80 g þeker
1 paket vanilya þekeri
2 çorba kaþýðý limon suyu
1 býçak ucu karanfil (öðütülmüþ)
1 tutam tarçýn (öðütülmüþ)
8 tabaka jelatin
 Jelatinleri soðuk suda yaklaþýk 10 dakika
yumuþatýnýz.
 Bütün malzemeleri (jelatin hariç)
kaynatýnýz.
 Jelatini sýkýnýz (eziniz) ve mikrodalga
fýrýnda eritiniz; kaynatmayýnýz!
 Sýcak meyveleri ve jelatini orta devir
sayýsýnda yaklaþýk 1 dakika karýþtýrýnýz.
 Pudingi soðuk su ile çalkanmýþ kaselere
doldurunuz ve soðuk bir yerde bekletiniz.
Not: Kýrmýzý puding, çýrpýlmýþ krema veya
vanilya sosu ile yenilirse daha lezzetli olur.
Ekmek üstüne sürmek için ballý
tereyaðý
30 g tereyaðý (buzdolabýndan, 7 °C)
90 g bal (buzdolabýndan, 7 °C)
 Tereyaðýný küçük parçalar þeklinde
doðrayýnýz ve miksere doldurunuz.
 Bal ilave ediniz ve 5 saniye en yüksek
devir sayýsýnda veya M kademesinde
karýþtýrýnýz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için, AB
dahilinde geçerli olan bir uygulama
kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ
vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu
garantiden yararlanabilmek için, cihazý satýn
aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
tr
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MMB11R2 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MMB11R2 hakkında bir soru sorun

Bosch MMB11R2 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MMB11R2 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MMB11R2 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.