Bosch MFQ3555 kılavuzu

AşağıdaBosch MFQ3555 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ses Karıştırıcı
  • Model/isim: MFQ3555
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Çin, Endonezya, , Hollandalı, Alman, İspanyolca, Lehçe, Rus, Türk, Yunan, Macar

İçindekiler

Sayfa: 40
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QN
PK Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí áðü
ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç óõóêåõÞ.
QK Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé ôï
÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
RK ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.
SK Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç óôéãìÞ
ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü ôïí
áãïñáóôÞ.
TK ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde gerekli olan iþleme
miktar ve süreleri için kullanýnýz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Eðer bir aksesuar teslimat kapsamýna dahil
deðilse, yetkili servis üzerinden sonradan
satýn alýnabilir.
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý üçüncü
bir kiþiye vereceðiniz zaman, kullanma
kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Ana cihaz
N Dýþarý atma tuþu
Aletleri cihazdan çýkarmak için
O 5 kademeli þalter + Tork devresi
Cihazý açmak ve kapatmak için ve
çalýþma hýzýný ayarlamak için.
0/Off = Kapalý
1 = En düþük devir sayýsý
5 = En yüksek devir sayýsý
M = Tork devresi (ayami devir sayýsý)
sola doðru bastýrýnýz ve basýlý konumda
tutunuz
P Aletleri cihaza takma delikleri
Q Kilitli kapak düzenli arka boþluk,
aksesuarlarý yerleþtirmek için; örn. hýzlý
karýþtýrma çubuðu.
Éä
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
íê EEE yönetmeliðine uygundur
Sayfa: 41
QO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
R Çözme tuþlarý
Arka boþluktan aksesuar almak için
kullanýlýr. Her iki tuþa ayný anda basýnýz.
S Aletler
a Çýrpma/karýþtýrma teli
b Yoðurma kancasý
Bazý modellerde
c Hýzlý karýþtýrma çubuðu
d Karýþtýrma kabý
e Genel doðrayýcý
(ayrý kullanma kýlavuzu)
Eðer üniversal doðrayýcý veya hýzlý karýþtýrma
blenderi teslimat kapasmýnda deðilse, bu
üniteler yetkili servis üzerinden
ýsmarlanabilir.
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. Çocuklarýn
cihaz ile oynamamasýna dikkat ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz. Elektrik kablosunu
keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir
hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazý ýslak eller ile kullanmayýnýz ve
rölantide, yani boþta çalýþtýrmayýnýz.
Cihazý sadece orijinal aksesuarlar ile
kullanýnýz. Sadece bir tip aksesuar takýnýz
(örn.Yoðurma kancasý).
Kesinlikle aletleri ve cihazýn arka boþluðuna
yerleþtirilmiþ aksesuarlarý ayný anda kullan-
mayýnýz. Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli
olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Cihazý suya veya baþka sývýya sokmayýnýz.
Elektrik kesilmesi halinde, cihaz açýk kalýr.
Yaralanma tehlikesi!
Sadece cihaz duruyorken alet ve hýzlý
karýþtýrma çubuðunu deðiþtiriniz — cihaz
kapatýldýktan sonra, kýsa bir süre çalýþmaya
devam eder. Kesinlikle hýzlý karýþtýrma
çubuðunun býçaðýný tutmayýnýz. Kesinlikle
dönen aletleri tutmayýnýz. Hýzlý karýþtýrma
çubuðu kesinlikle çýplak elleriniz ile
temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi için fýrça
kullanýnýz.
Kullanýlmasý
Ana cihaz ve aletler
Ýlk kez kullanmadan önce, cihazý ve aletleri
temizleyiniz.
Cihaza ait aletler ile, aþaðýdaki kullanýmlarda
özellikle iyi bir sonuç elde edilir:
Çýrpma/karýþtýrma teli ile ...
... Soslar, yumurta akýndan kremþanti,
patates püresi, kremalar, mayonez, kaymak
ve örn. basit hamur gibi hafif hamurlar.
Çýrpma/karýþtýrma telleri aðýr hamurlarýn
iþlenmesi için uygun deðildir.
Yoðurma kancasý ile ...
... Gevrek, mayalý ve patates hamuru gibi
katý hamurlar, aðýr kýymalý hamur, makarna
hamuru veya ekmek hamuru gibi hamurlarýn
karýþtýrýlmasý.
Azami iþleme miktarý 500 g un ve diðer
malzemelerdir.
 Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
 Ýstediðiniz aleti ana cihaza takýnýz ve
yerine oturuncaya kadar içeri bastýrýnýz.
Aletlerin üzerindeki plastik parçalarýn
þekline dikkat ederek, yanlýþ alet
takýlmasýný önleyiniz
(bakýnýz Resim 3)!
íê
Önemli not
Arka boþluk açýkken, cihaz sadece
tork devresinde çalýþtýrýlabilir.
Kademeli þalter 1—5 çalýþmaz.
Arka boþluðun kilitli kapaðýný sadece
0/Off þalter pozisyonunda açýnýz ve
kapatýnýz.
Sayfa: 42
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QP
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Besinleri uygun bir kaba doldurunuz.
 Aletleri ilgili kabýn içine sokunuz ve cihazý
istediðiniz kademeye ayarlayýnýz:
Kademe 1, 2:
Ýlk iþleme ve karýþtýrma iþlemi için.
Kademe 3, 4, 5:
Yoðurmak ve çýrpmak için.
 Ýþiniz bitince, þalteri 0/Off konumuna
alýnýz ve aletleri dýþarý atma tuþuna
basarak çözüp, cihazdan çýkarýnýz.
Dikkat:
Þalter 0/Off konumunda olmadýðý zaman,
dýþarý atma tuþu içeri bastýrýlamamaktadýr.
Bilgi:
Ana cihazý, karýþtýrýlan malzemeden dýþarý
çýkarmadan önce daima kapatýnýz.
Bazý modellerde
Hýzlý karýþtýrma çubuðu
Mayonez, sos, çorba, karýþýk içecek, bebek
mamasý karýþtýrmak ve buz, piþirilmiþ meyve
ve sebze doðramak için kullanýlýr.
 Arka boþluðun kilitli kapaðýný yerine
oturuncaya kadar yukarý itiniz.
 Hýzlý karýþtýrma çubuðunu takýnýz ve
yerine oturmasýný saðlayýnýz.
 Besinleri karýþtýrma kabýna doldurunuz.
 Þalteri sola doðru tork devresi
konumuna ayarlayýnýz ve o konumda
sabit tutunuz.
 Ýþiniz bittikten sonra, ilgili iki çözme
tuþuna ayný anda basarak, hýzlý
karýþtýrma çubuðunu çýkarýnýz.
 Arka boþluðun kilitli kapaðýný kapatýnýz.
Bilgi:
Karýþtýrýlan malzemelerin etrafa sýçramasýný
önlemek için, cihazý ancak hýzlý karýþtýrma
çubuðu karýþtýrýlacak malzemenin içine
sokulduktan sonra çalýþtýrýnýz.
Kullanma sona erdikten sonra/
Temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve
bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz ve
ardýndan kurulayýnýz.
 Aletleri ve hýzlý karýþtýrma çubuðunu
bulaþýk yýkama makinesinde veya bir
fýrça ile, musluktan akan su altýnda
temizleyiniz.
Bilgi:=Örneðin kýrmýzý lahana iþlendiði
zaman cihazda renkli lekeler kalabilir ve
bu lekeler birkaç damla sývý yemeklik yað
ile temizlenebilir.
 Cihazý uygun bir yerde muhafaza
edeceðiniz zaman, elektrik kablosunu
sarabilirsiniz (Resim 7).
Arýza halinde yardým
Þalter kademe1 ve 5 arasýnda hareket
ettirilemiyor.
Giderilmesi:
Arka boþluk kapaðý açýk olduðu zaman,
kademe þalteri 1—5 çalýþmaz. Kilitli kapak
tamamen kapatýlmýþ olmalýdýr.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu
garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
íê
Önemli not
Arka boþluk açýkken, cihaz sadece
tork devresinde çalýþtýrýlabilir.
Kademeli þalter 1—5 çalýþmaz.
Arka boþluðun kilitli kapaðýný sadece
0/Off þalter pozisyonunda açýnýz ve
kapatýnýz.
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MFQ3555 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MFQ3555 hakkında bir soru sorun

Bosch MFQ3555 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MFQ3555 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MFQ3555 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.