Bosch MES3000 kılavuzu

AşağıdaBosch MES3000 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Meyve Sıkacağı
  • Model/isim: MES3000
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Lehçe, Türk, Yunan, Macar, Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Rus, Norveç, Fince, Romen

İçindekiler

Sayfa: 38
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PV
Bu cihaz, evde kullanýrýlmak üzere
üretilmiþþ olup, ticari kullaným için
elveriþli deðildir.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar
ve süreler için kullanýnýz.
Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice
okuyunuz, verilen bilgilere göre hareket
ediniz ve ileride lazým olma ihtimalinden
dolayý itinayla saklayýnýz!
Güvenlik bilgileri
Cereyan çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz
ve çalýþtýrýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna
dikkat ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz. Her kullanýmdan önce,
tüm cihazý, özellikle de süzgeci ve süzgeç
kabýný hasar hususunda (çatlaklar, kýrýklar)
kontrol ediniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi
bir hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi
tarafýndan veya benzeri yetki ve eðitime
sahip baþka bir uzman eleman tarafýndan
deðiþtirilmelidir. Cihazda yapýlacak
onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný
önlemek için, sadece yetkili servisimiz
tarafýndan yapýlmalýdýr. Artýk kullanýl-
mayacak olan eski cihazlarý tamamen
kullanýlamaz hale getiriniz.
Elektrik kablosunu sýcak cisimlerden uzak
tutunuz, keskin cisim ve kenarlar üzerinden
geçirmeyiniz ve cihazý taþýmak için
kullanmayýnýz. Cihaz veya elektrik kablosu
kesinlikle suya sokulmamalýdýr.
Cihazý ancak motor durduktan sonra
parçalarýna ayýrýnýz.
Cihaz bir kiþi tarafýndan kullanýlmak için
öngörülmüþtür.
Yaralanma tehlikesi!
Parmaklarýnýzý malzeme doldurma aðzýna
sokmayýnýz. Sadece cihaz ile birlikte teslim
edilen týkacý kullanýnýz!
Süzgecin tabanýndaki raspa býçaklarýna/
býçaklara dokunmayýnýz. Süzgeci temizle-
mek için, önce fýrça ile temizleyiniz, sonra
musluktan akan su altýnda yýkayýnýz veya
bulaþýk makinesinde yýkayýp temizleyiniz.
Devreye sokma emniyeti
Cihaz ancak þu durumlarda çalýþtýrýlabilir
— Süzgeç kabý ve kapak doðru
takýlmýþsa ve
— Kilitleme birimleri doðru kilitlenmiþ
ve yerine oturmuþ olmalýdýr.
Kapak kilidini her kullanýmdan önce kontrol
ediniz!
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfayý açýnýz.
Resim A
1 Motor ünitesi (kablo gözü dahil)
2 Þalter
0/off Cihazý kapatýnýz
1 Cihazý devreye sokunuz/
Düþük hýz
2 Cihazý devreye sokunuz/
Yüksek hýz
3 Tortu kabý
4 Kilitleme birimi
5 Süzgeç kabý (çýkýþ uçlu)
6 Süzgeç
7 Kapak
8 Malzeme doldurma aðzý
9 Týkaç
10 Sýkýlan su için bardak
11 Köpük ayýrýcý
12 Sýkýlan su için kapak
13 Temizleme fýrçasý
íê
Sayfa: 39
QM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Kullanýlmasý
Resim B
Monte edilmesi
z Süzgeç kabýný motor ünitesine
yerleþtiriniz.
z Süzgeci yerine takýnýz. Takmadan önce,
herhangi bir hasar olup olmadýðýný
kontrol ediniz!
z Tortu kabýný motor ünitesine takýnýz.
z Kapaðý yerine takýnýz.
z Her iki kilitleme birimini kapak diline
takýnýz (1.) ve duyulur þekilde yerine
oturuncaya kadar aþaðý bastýrýnýz (2.).
z Dökme donanýmlý sýkýlan su bardaðýný,
su çýkýþ ucunun altýna yerleþtiriniz.
— Eðer sýkýlan suyun köpüklü olmasý
tercih ediliyorsa, köpük ayýrýcýyý
sýkýlan su bardaðýndan çýkarýnýz.
— Sýçramalarý önlemek için, kapaðý
sýkýlan su bardaðýnýn üzerine takýnýz.
z Týkacý, sýkýlacak besinleri doldurma
yuvasýna takýnýz. Týkacýn bir kýlavuz oluðu
vardýr!
Meyve ve sebzelerin hazýrlanmasý
Dikkat!
Sadece olgunlaþmýþ ve dondurulmamýþ
meyve ve sebze iþleyiniz. Olgunlaþmamýþ
meyve ve sebze süzgeci çok çabuk týkar.
z Meyve ve sebzeleri önce yýkayýnýz.
z Çekirdekli meyvelerin çekirdeðini
çýkarýnýz. Kaba sap ve çöpleri
temizleyiniz.
z Büyük meyve ve sebzeleri, malzeme
doldurma aðzýndan geçebilecek kadar
doðrayýp küçültünüz.
z Sadece taze meyve ve sebze kullanýnýz.
z Kalýn ve sert kabuklu meyveleri
(örn. ananas, karpuz-kavun, kýrmýzý turp)
önce sorunuz. Narenciyelerin dýþ kabuðu
altýndaki, meyve özüne yapýþmýþ beyaz
kabuðu soyup temizleyiniz!
z Elma suyunun kývamý, kullanýlan elma
türüne baðlýdýr. Elmalar ne kadar sulu
olursa, sýkýlan su da o kadar ince ve sývý
olur. Elma suyunun kahverengileþmesini
önlemek için, içine birkaç damla limon
suyu ilave ediniz.
z Yapraklar ve saplar (örn. yaprak salata
saplarý) da bu meyve/sebze suyu sýkma
cihazýnda iþlenebilir.
z Sýkýlan sularý mümkünse sýktýktan hemen
sonra içiniz, çünkü tadý ve besi deðeri
çok çabuk kaybolur.
z Meyve ve sebze suyu sýkma cihazý,
çok sert, lifli ve niþasta içeren meyve
ve sebzeler (örn. þeker kamýþý, muz,
papaya, avokado, incir ve mango) için
uygun deðildir.
Narenciye suyu sýkýlmasý
z Monte edilmiþ cihazý düz ve temiz
bir çalýþma alaný üzerine yerleþtiriniz.
z Elektrik kablosunu ihtiyaç duyduðunuz
uzunluða kadar, kablo gözünden çekip
dýþarý çýkarýnýz.
z Elektrik fiþini prize takýnýz.
z Cihazý devreye sokunuz.
Kademe 1, özellikle yumuþak meyve/
sebze (örn. karpuz, üzüm, domates,
salatalýk ve böðürtlen/ahududu) için
uygundur.
Kademe 2, tüm meyve ve sebze türleri
için uygundur.
z Motor çalýþýrken meyveleri/sebzeleri
malzeme doldurma aðzýndan içeri
doldurunuz.
z Cihaz için meyve/sebze itmek için
sadece týkacý kullanýnýz. Besin doldurma
yuvasýna kesinlikle elinizi sokmayýnýz!
Týkacýn üzerine sadece hafifçe bastýrýnýz.
Bu, daha fazla su çýkmasýný saðlar
ve cihazý korur.
z Cihazý kapatýnýz. Þalteri 0/off konumuna
alýnýz.
Ancak artýk iþlenen meyve veya
sebzeden su akmamaya baþlayýnca,
cihazý kapatýnýz.
Dikkat!
Cihazý açmadan önce, motorun
kesinlikle tamamen durmasýný
bekleyiniz.
íê
Önemli bilgiler
— Biriken tortu, süzgeç kabýnýn kenarýna
ulaþmadan, tortu kabýný boþaltýnýz.
— Büyük miktarda besin iþleyeceðiniz
zaman, cihazý kesinlikle 40 saniyeden
daha uzun çalýþtýrmayýnýz. Ardýndan
cihazý kapatýnýz. Cihazýn soðumasýný
bekleyiniz.
— Su sýkma iþlemi esnasýnda cihazda
titremeler olmasý, bir týkanma veya
süzgeçte hasar belirtisi olabilir.
Cihazý derhal kapatýnýz. Süzgeci kontrol
ediniz. Hasarlý bir süzgeci artýk kesinlikle
kullanmayýnýz!
Sayfa: 40
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QN
Tortu kabýnýn ve süzgecin
boþaltýlmasý
Resim C
Biriken tortu, süzgeç kabýnýn kenarýna
ulaþmadan, tortu kabýný boþaltýnýz.
Bunun için, cihazý kapatýnýz:
z Þalteri 0/off konumuna alýnýz.
z Tortu kabýný dýþarý çýkarýrken, kulp
çukurundan tutunuz ve dýþa doðru
çeviriniz.
Çalýþmaya devam etmeden önce,
tortu kabýný tekrar yerine takýnýz.
Þu durumlarda süzgeci boþaltýnýz
— Motor devir sayýsý farkedilir derecede
düþtüðü zaman.
— Sýkýlan meyve/sebze suyu katýlaþtýðý
zaman.
— Cihaz farkedilir derecede titremeye
baþladýðý zaman.
Tavsiye: Tortu kabýný ve süzgeci ayný
zamanda boþlatýnýz.
Önemli!
Süzgeç kabýnýn altýna sýkýlan su aktýysa,
bunu hemen bir nemli bez ile silip
temizleyiniz.
Cihazýn parçalarýna ayrýlmasý
Cereyan çarpma tehlikesi!
Cihazda herhangi bir iþlem yapmadan
önce, elektrik fiþini prizden çekip çýkarýnýz.
Resim D
z Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini çekip
çýkarýnýz.
z Motor duruncaya kadar bekleyiniz
(yakl. 10—12 saniye).
z Týkacý ve tortu kabýný çýkarýnýz.
z Her iki kilitleme birimini altta dýþa doðru
çekiniz. Sonra üst tarafta kapak
dillerinden kaldýrýp çýkarýnýz.
z Kapaðý açýp alýnýz.
z Süzgeç kabýný iki elinizle motor
ünitesinden kaldýrýnýz ve dýþarý çýkarýnýz.
z Süzgeci süzgeç kabýndan dýþarý çýkarýnýz.
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý
Cereyan çarpma tehlikesi!
Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayýnýz
veya musluktan akan su altýna tutmayýnýz.
Dikkat!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
z Süzgeci önce fýrça ile temizleyiniz, sonra
musluktan akan su altýnda yýkayýnýz veya
bulaþýk makinesinde yýkayýp temizleyiniz.
z Motor ünitesini nemli bir bez ile siliniz
ve gerekirse biraz bulaþýk deterjaný
kullanýnýz. Motor ünitesini derhal
kurulayýnýz.
z Tüm diðer parçalar bulaþýk makinesinde
yýkanabilir.
Plastik parçalardaki renk deðiþiklikleri
(örn. havuç, kýrmýzý pancar) biraz bitkisel
yað ile rahatlýkla temizlenebilir. Ardýndan
parçalarý bulaþýk makinesine yerleþtiriniz
(bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun
olanlarý).
Süzgecin deðiþtirilmesi
Herhangi bir kýrýlma tehlikesi oluþmasýný
önlemek için, süzgeçte ilk aþýnma veya
hasar belirtileri tespit ettiðiniz zaman,
süzgeci deðiþtiriniz. Günlük kullaným
halinde, süzgeç yaklaþýk 5 yýl sonra
deðiþtirilmelidir.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn
geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi
için, AB dahilinde geçerli olan
bir uygulama kapsamýný belirle-
mektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
íê
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch MES3000 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch MES3000 hakkında bir soru sorun

Bosch MES3000 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch MES3000 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch MES3000 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.