Bosch GRL 300 HVG Professional kılavuzu

AşağıdaBosch GRL 300 HVG Professional için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: GRL 300 HVG Professional
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Çin, Hırvat, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 183
184 | Türkçe
2 610 A12 916 | (4.3.10) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Rotasyonlu distomat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz ve
güvenli biçimde çalşabilmek için
bütün güvenlik talimat okunmal
ve uyarlara uyulmaldr. Ölçme
cihaz üzerindeki uyar etiketlerini
hiçbir zaman görünmez hale getirmeyin. BU
GÜVENLİK TALİMATINI GÜVENLİ BİR YERDE
SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya
ayar hükümlerine uyulmadğ veya başka
yöntemler kullanldğ takdirde cihazn
çkaracağ şnlar kullanc için tehlikeli
olabilir.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile
onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini
her zaman sağlarsnz.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar,
gazlar veya tozlarn bulunduğu patlama teh-
likesi olan yerlerde çalşmayn. Ölçme cihaz
içinde toz veya buharlar tutuşturabilecek
kvlcmlar üretilebilir.
f Akü paketini (kartuş aküyü) açmayn. Ksa
devre tehlikesi vardr.
Akü paketini scaklğa (örneğin sürekli
güneş şnna), ateşe, suya ve neme
karş koruyun. Patlama tehlikesi vardr.
f Kullanm dşndaki akü paketlerini kontak
uçlarn köprüleyebilecek büro ataçlar,
madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar
veya diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutun. Akünün kontak uçlarnn ksa devre
yapmas yanmalara veya yangna neden
olabilir.
f Akü paketini sadece bu kullanm
klavuzunda belirtilen şarj cihaz ile şarj
edin. Belirli türdeki bir akünün şarjna uygun
şarj cihaznn değişik türdeki akülerin
şarjnda kullanlmas yangn tehlikesi yaratr.
f Sadece ölçme cihaznn tip etiketinde
belirtilen gerilime sahip orijinal Bosch akü
paketleri kullann. Örneğin taklitler veya
işlem gören yabanc marka akü paketleri
kullanldğnda, patlama sonucu yaralanmalar
ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
GRL 250 HV/GRL 300 HV
f Bu ölçme cihaz İngilizce uyar etiketi ile
birlikte teslim edilir (grafik sayfasnda 20
numara ile işaretli).
f İlk kullanmdan önce İngilizce uyar etike-
tinin üzerine cihazla birlikte teslim edilen
kendi dilinizdeki uyar etiketini yapştrn.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara
doğrultmayn ve kendiniz de lazer şnna
bakmayn. Bu ölçme cihaz IEC 60825-1
uyarnca 2. Snf lazer şn üretir. Bu nedenle
başkalarnn gözünü kamaştrabilirsiniz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli
ölçme cihazn kullanmasna izin vermeyin.
Çocuklar istemeden başkalarnn gözünü
kamaştrabilir.
IEC 60825-1:2007-03
<1mW, 635 nm
OBJ_BUCH-757-005.book Page 184 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 184
Türkçe | 185
Bosch Power Tools 2 610 A12 916 | (4.3.10)
GRL 300 HVG
f Bu ölçme cihaz iki İngilizce uyar etiketi ile
teslim edilir (grafik sayfasndaki cihaz
şeklinde 20 ve 21 numaralarla
gösterilmektedir):
f Cihaz ilk kez işletime almadan önce bu
İngilizce etiketlerin üzerine kendi
dilinizdeki etiketleri yapştrn. Bu etiketler
ölçme cihaz ile birlikte teslim edilir.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara
doğrultmayn ve kendiniz de lazer şnna
bakmayn. Bu ölçme cihaz IEC 60825-1
uyarnca 3R lazer snfna giren lazer şn
üretir. Lazer şnna doğrudan bakş – uzak
mesafeden de olsa – gözlere zarar verebilir.
f Lazer şnnn pencere veya ayna gibi parlak
yüzeylerden yansmasndan kaçnn. Yan-
syan lazer şn bile gözlere zarar verebilir.
f Bu ölçme cihaz sadece lazerli cihazlarn
kullanmn bilen kişiler tarafndan kullanl-
maldr. EN 60825-1 hükmü kapsamna, diğer
birçok husus yannda lazer şnnn göz ve cilde
etkisine ilişkin biyolojik bilgiler ile tehkileler
için lazer şnna karş alnacak korunma
önlemleri hakkndaki bilgiler de girmektedir.
f Ölçme cihazn her zaman lazer şnlar göz
yüksekliğinin çok üstünde veya çok altnda
seyredecek biçimde yerleştirin. Bu şekilde
gözlerin zarar görmemesini sağlarsnz.
f Ölçme cihaznn kullanlacağ alan uygun
lazer uyar levhalar ile işaretleyin. İşi
olmayan kişilerin tehlike bölgesine girmesini
önleyin.
f Ölçme cihazn yetkisiz kişilerin girebildiği
yerlerde saklamayn. Ölçme cihaznn
kullanmn bilmeyen kişiler kendilerine veya
başkalarna zarar verebilir.
f Lazer snf 3R’ye giren ölçme cihazlarn
kullanrken ulusal yönetmelik hükümlerine
uyun. Bu yönetmeliklere uyulmadğ takdirde
yaralanmalar olabilir.
f Lazer şn alannn kontrol altnda olmasn
veya kapatlmasn sağlayn. Lazer şnnn
kontrol altndaki bir alanda snrlanmas
başkalarnn gözlerinin zarar görmesini önler.
OBJ_BUCH-757-005.book Page 185 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 185
186 | Türkçe
2 610 A12 916 | (4.3.10) Bosch Power Tools
Akü şarj cihaz
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ tak-
dirde elektrik çarpmalarna, yangn-
lara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Şarj cihazn yağmur ve neme karş
koruyun. Şarj cihaznn içine su szmas
elektrik çarpma tehlikesini artrr.
f Bu şarj cihaz ile yabanc marka aküleri şarj
etmeyin. Bu şarj cihaz sadece rotasyonlu
distomat içine yerleştirilmiş olan orjinal
Bosch akü paketlerinin şarjna uygundur.
Yabanc marka aküler şarj edilirken yangn ve
patlama tehlikesi ortaya çkabilir.
f Şarj cihazn temiz tutun. Kirlenme nedeniyle
elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Her kullanmdan önce şarj cihazn, kabloyu
ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz
şarj cihazn kullanmayn. Şarj cihazn
kendiniz açmayn, sadece kalifiye
elemanlara veya uzmanlara açtrn ve
sadece orijinal yedek parçalar kullann.
Hasarl şarj cihaz, kablo ve fişler elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
f Şarj cihazn kolay tutuşan zeminlerde kul-
lanmayn (örneğin kağt, tekstil malzemesi
vb.). Şarj işlemi srasnda şarj cihaznda mey-
dana gelen snma yangn tehlikesi doğurur.
f Yanlş kullanm durumunda aküden sv d-
şar szabilir. Bu sv ile temasa gelmeyin.
Yanlşlkla temasa gelirseniz su ile iyice
ykayn. Eğer sv gözlerinize gelecek olursa
hemen bir hekime başvurun. Dşar szan akü
svs cilt tahrişlerine ve yanmalara neden
olabilir.
f Çocuklara dikkat edin ve şarj cihaz ile
oynamadklarndan emin olun.
Fonksiyon tanm
Lütfen rotasyonlu distomatn ve şarj cihaznn
şeklinin bulunduğu kapak sayfasn açn ve
kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece açk
tutun.
Usulüne uygun kullanm
Rotasyonlu distomat
Bu ölçme cihaz hassas yataylklarn,
dikeyliklerin ve hizalamalarn belirlenmesi ve
kontrolü için geliştirilmiştir.
Bu ölçme cihaz hem kapal mekanlarda hem de
açk havada kullanlmaya uygundur.
Akü şarj cihaz
Şarj cihazn ancak bütün işlevlerini ve talimat
okuyup öğrendikten sonra kullann.
OBJ_BUCH-757-005.book Page 186 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 186
Türkçe | 187
Bosch Power Tools 2 610 A12 916 | (4.3.10)
Teknik veriler
Rotasyonlu distomat GRL 250 HV
Professional
GRL 300 HV
Professional
GRL 300 HVG
Professional
Ürün kodu 3 601 K61 60. 3 601 K61 50. 3 601 K61 70.
Çalşma alan (yarçap)1)
– Lazer alglayc olmadan,
yak.
– Lazer alglayc ile, yak.
30 m
125 m
30 m
150 m
50 m
150 m
Nivelman hassaslğ1) 2)
±0,1 mm/m ±0,1 mm/m ±0,1 mm/m
Otomatik nivelman, tipik ±8 % (±5°) ±8 % (±5°) ±8 % (±5°)
Nivelman süresi, tipik 15 s 15 s 15 s
Rotasyon hz 150/300/600 dev/dak 150/300/600 dev/dak 150/300/600 dev/dak
Çizgisel işletimde aralk açs 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
İşletme scaklğ –10 ... +50 °C –10 ... +50 °C 0 ... +40 °C
Saklama scaklğ –20 ... +70 °C –20 ... +70 °C –20 ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 % 90 % 90 %
Lazer snf 2 2 3R
Lazer tipi 635 nm, <1 mW 635 nm, <1 mW 532 nm, <5 mW
Ø Çkş deliğinde lazer şn,
yak.1)
5 mm 5 mm 5 mm
Sehpa girişi (yatay) 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Aküler (NiMH)
Bataryalar (Alkali-Mangan)
2 x 1,2 V HR20 (D)
(9 Ah)
2 x 1,5 V LR20 (D)
2 x 1,2 V HR20 (D)
(9 Ah)
2 x 1,5 V LR20 (D)
2 x 1,2 V HR20 (D)
(9 Ah)
2 x 1,5 V LR20 (D)
İşletme süresi, yak.
– Aküler (NiMH)
– Bataryalar (Alkali-Mangan)
40 h
60 h
30 h
50 h
20 h
30 h
Ağrlğ EPTA-Proce-
dure 01/2003’e göre 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg
Ölçüleri 190 x 180 x 170 mm 190 x 180 x 170 mm 190 x 180 x 170 mm
Koruma türü IP 54 (Toza ve
püsküren suya karş
korunmal)
IP 54 (Toza ve
püsküren suya karş
korunmal)
IP 54 (Toza ve
püsküren suya karş
korunmal)
1) 20 °C
2) Eksenler boyunca
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numaras 19 ile olur.
OBJ_BUCH-757-005.book Page 187 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 187
188 | Türkçe
2 610 A12 916 | (4.3.10) Bosch Power Tools
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar
rotasyonlu distomatn ve şarj cihaznn şeklinin
bulunduğu grafik sayfasndaki numaralarla
ayndr.
1 Şok uyar göstergesi
2 Şok uyar tuşu
3 Nivelman otomatiği göstergesi
4 Rotasyonlu distomat açma/kapama tuşu
5 Rotasyonlu işletim ve rotasyon hz seçme
tuşu
6 Değişken lazer şn
7 Uzaktan kumanda için alglama merceği
8 Lazer şn çkş deliği
9 Dik şn
10 Rotasyon düğmesi
11 Çizgisel işletim ve çizgi boyu seçme tuşu
12 Şarj durumu göstergesi
13 Kartuş akü*
14 Batarya gözü
15 Batarya gözü kapak kilidi
16 Akü paketi (kartuş akü) kilidi*
17 Şarj fişi soketi*
18 Sehpa girişi 5/8"
19 Seri numaras
20 Lazer uyar etiketi
21 Lazer şn çkş deliği uyar etiketi
(GRL 300 HVG)
22 Şarj cihaz*
23 Şarj cihaz şebeke bağlant fişi*
24 Şarj fişi*
25 Uzaktan kumanda*
26 Sehpa*
27 Distomat-Ölçme latas*
28 Lazer alglayc*
29 Lazer gözlüğü*
30 Duvar mesnedi/Doğrultma ünitesi*
31 Duvar mesnedi tespit vidas*
32 Doğrultma ünitesi vidas*
33 Duvar mesnedinde 5/8"-Vida*
34 Ayakl ölçme latas*
35 Tavan ölçme latas*
36 Çanta
* Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir.
Gürültü emisyonu hakknda bilgi
Rotasyonlu distomat
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre
tespit edilmektedir.
Ölçme cihaznn A-değerlendirmeli ses basnc
seviyesi tipik olarak 70 dB(A)’dan düşüktür.
Şarj cihaz
Ürün kodu 2 610 A13 782
Anma gerilimi V~ 100–240
Frekans Hz 50/60
Akü şarj gerilimi V= 7,5
Şarj akm A 1,0
Müsaade edilen şarj scaklk aralğ °C 0–45
Şarj süresi h 14
Akü hücrelerinin says 2
Anma gerilimi (aküler) V= 2 x 1,2
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 0,2
Koruma snf /II
OBJ_BUCH-757-005.book Page 188 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 188
Türkçe | 189
Bosch Power Tools 2 610 A12 916 | (4.3.10)
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanmlanan ürünün aşağdaki norm veya
normatif belgelere uygun olduğunu beyan
ederiz: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
yönetmelikleri uyarnca EN 61010-1, EN 60825-1
(ölçme cihazlar) ve EN 60950-1 (akü şarj
cihazlar).
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
2010
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.03.2010
Montaj
Rotasyonlu distomatn enerji ikmali
Bataryalarla/Akülürle işletim
Bu ölçme cihaznn alkali mangan bataryalarla
kullanlmas tavsiye edilir.
Batarya gözünü 14 açmak için kilidi 15 konu-
muna çevirin ve batarya gözünü dşar çekin .
Bataryalar yerleştirirken batarya gözü içindeki
şekillerde gösterilen doğru kutuplamaya dikkat
edin.
Daima bataryalarn hepsini birden değiştirin.
Ayn üreticinin ayn kapasitedeki bataryalarn
kullann.
Batarya gözünü 14 kapatn ve kilidi 15 konu-
muna çevirin .
Bataryalar yanlş yerleştirdiyseniz ölçme cihaz
açlmaz. Bataryalar doğru kutuplama yaparak
yerleştirin.
f Cihaznz uzun süre kullanmayacaksanz
bataryalar cihazdan çkarn. Uzun süre
kullanlmayan bataryalar oksitlenir ve ken-
diliğinden boşalr.
Akü paketi ile işletim
İlk kullanmdan önce akü paketini 13 şarj edin.
Akü paketi sadece kendisi için öngörülen şarj
cihaz 22 ile şarj edilebilir.
f Şebeke gerilimine dikkat edin! Akm
kaynağnn gerilimi şarj cihaznn tip
etiketindeki verilere uymaldr. 230 V işaretli
şarj cihazlar 220 V ile de çalştrlabilir.
Akm şebekenize uygun şebeke bağlant fişini 23
şarj cihazna 22 takn ve kavrama yapmasn
sağlayn.
Şarj cihaznn şarj fişini 24 akü paketinin soketine
17 takn. Şarj cihazn akm şebekesine bağlayn.
Boş akü paketinin şarj yaklaşk 14 h sürer. Şarj
cihaz ve akü paketi aşr şarja karş emniyetlidir.
Yeni veya uzun süre kullanlmamş bir akü paketi
tam performansna ancak yaklaşk 5 kez şarj-
deşarj olduktan sonra ulaşr.
Akü paketini 13 her kullanmdan sonra şarj
etmeyin, aksi takdirde kapasitesi düşer. Akü
paketini ancak şarj durumu göstergesi 12 yanp
sönerse veya sürekli yanarsa şarj edin.
Şarj edildikten sonra işletim süresi belirgin
ölçüde düşük oluyorsa kartuş akü kullanm
ömrünü tamamlamş demektir ve yenilenmelidir.
Kartuş akü boş durumda iken de ölçme cihaznz
akm şebekesine bağl şarj cihaz 22 ile de çalşt-
rabilirsiniz. Ölçme cihazn kapatn, kartuş aküyü
yaklaşk 10 dakika şarj edin ve ölçme cihazn şarj
cihaz akm şebekesine bağl iken tekrar açn.
Akü paketini (kartuş aküyü) 13 değiştirmek için
kilidi 16 ilgili konuma çevirin ve akü paketini
13 çkarn.
Yeni akü paketini yerine yerleştirin ve kilidi 16
ilgili konuma çevirin .
f Uzun süre kullanmayacaksanz akü paketini
ölçme cihazndan çkarn. Aküler uzun süre
kullanm dş kaldklarnda paslanabilir ve
kendiğinden boşalabilir.
Şarj durumu göstergesi
Şarj durumu göstergesi 12 krmz olarak yanp
sönmeye başladktan sonra ölçme cihaz 2 saat
daha çalştrlabilir.
Şarj durumu göstergesi 12 sürekli krmz
yanmaya başladktan sonra artk ölçme mümkün
değildir. Ölçme cihaz 1 dakika sonra otomatik
olarak kapanr.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-757-005.book Page 189 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 189
190 | Türkçe
2 610 A12 916 | (4.3.10) Bosch Power Tools
İşletme
Rotasyonlu distomatn işletime alnmas
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve
doğrudan güneş şnndan koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara ve büyük
scaklk değişikliklerine maruz brakmayn.
Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde
brakmayn. Büyük scaklk değişikliklerinde
ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre
scaklk dengelenmesini bekleyin. Aşr
scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
f Ölçme cihazn şiddetli çarpma ve düşmeler-
den koruyun. Şiddetli dş etkilere maruz
kaldğnda ölçme cihaz ile çalşmaya devam
etmeden önce daima hassaslk kontrolü
yapn (Baknz: “Rotasyonlu distomatn
nivelman hassaslğ”, sayfa 192).
Ölçme cihaznn yerleştirilmesi
Ölçme cihazn sağlam bir zemine, yatay veya
dikey konumda yerleştirin, bir sehpaya 26 veya
doğrultma üniteli bir duvar mesnedine 30 monte
edin.
Yüksek nivelman hassaslğ nedeniyle ölçme
cihaz sarsnt ve konum değişmelerine tepki
gösterir. Tekrar tekrar nivelman yapmak zorunda
kalmamak ve işletime ara vermemek için ölçme
cihaznn sağlam bir konumda olmasna dikkat
edin.
Açma/kapama
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara
doğrultmayn (özellikle göz hizasnda) ve
(uzak mesafeden de olsa) lazer şnna
bakmayn. Ölçme cihaz açldktan hemen
sonra dikey hizalama şn 9 ve değişken lazer
şn 6 gönderir.
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama tuşuna
4 basn. Göstergeler 1, 3 ve 12 ksa süre yanar.
Ölçme cihaz hemen otomatik nivelmana başlar.
Nivelman esnasnda nivelman göstergesi 3 yeşil
olarak yanp söner ve lazer noktasal işletimde
yanp söner.
Nivelman göstergesi 3 sürekli olarak yeşil
yanmaya başlaynca ve lazer sürekli olarak
yannca ölçme cihaznn nivelman yaplmş
demektir. Nivelman işlemi bittikten sonra ölçme
cihaz otomatik olarak rotasyonlu işletime geçer.
İşletim tuşlar 5 ve 11 ile nivelman esnasnda da
işletim türünü tespit edebilirsiniz (Baknz: “Ro-
tasyonlu distomat işletim türleri”, sayfa 191). Bu
durumda ölçme cihaz nivelman işlemi bittikten
sonra seçilmiş bulunan işletim türünde çalşr.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama
tuşuna 4 yeniden basn.
f Açk durumdaki ölçme cihazn brakp
gitmeyin ve işiniz bitince cihaz kapatn.
Lazer şn başkalarnn gözünü alabilir.
Ölçme cihaz 2 saatten fazla otomatik nivelman
alan dşnda kalrsa ve şok uyars 2 saatten fazla
devrede kalrsa, cihaz bataryalar korumak üzere
otomatik olarak kapanr (Baknz: “Rotasyonlu
distomat nivelman otomatiği”, sayfa 192). Bu
durumda ölçme cihazn yeniden konumlandrn
ve tekrar açn.
Yatay konum
Dikey konum
OBJ_BUCH-757-005.book Page 190 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 190
Türkçe | 191
Bosch Power Tools 2 610 A12 916 | (4.3.10)
Rotasyonlu distomat işletim türleri
Genel görünüş
Her üç işletim türü de cihazn yatay ve dikey
konumunda mümkündür.
Rotasyonlu işletim
Rotasyonlu işletim özellikle lazer
alglayc kullanlrken tavsiye
edilir. Çeşitli rotasyon hzlar
arasnda seçme yapabilirsiniz.
Çizgisel işletim
Bu işletim türünde değişken
lazer şn snrl bir açklk açsn-
da hareket eder. Bu nedenle
lazer şnnn görünürlüğü rotas-
yonlu işletime oranla daha iyidir.
Çeşitli açklk açlar arasnda
seçme yapabilirsiniz.
Noktasal işletim
Bu işletim türünde değişken
lazer şnnn görünürlülüğü en
yüksek düzeydedir. Bu işletim
türü örneğin yüksekliklerin
basitçe aktarlmasna veya
hizalamalarn kontrolüne yarar.
Rotasyonlu işletim
(150/300/600 dev/dak)
Her açlştan sonra ölçme cihaz orta rotasyon
hzndaki rotasyonlu işletimde bulunur.
Çizgisel işletimden rotasyonlu işletime geçmek
için rotasyonlu işletim tuşuna 5 basn.
Rotasyonlu işletim orta rotasyon hzyla başlar.
Rotasyon hzn değiştirmek için, istediğiniz
rotasyon hzna erişilinceye kadar rotasyonlu
işletim tuşuna 5 yeniden basn.
Lazer alglayc ile çalşrken en yüksek rotasyon
hzn seçmeniz gerekir. Lazer alglayc olmadan
çalşrken lazer şnnn görünürlülüğünü
iyileştirmek için rotasyon hzn düşürün ve lazer
gözlüğü 29 kullann.
Çizgisel işletim, noktasal işletim
(10°/25°/50°, 0°)
Çizgisel işletime veya noktasal işletime geçmek
için çizgisel işletim tuşuna 11 basn. Ölçme cihaz
en küçük açklk açs ile çizgisel işletime geçer.
Açklk açsn değiştirmek için çizgisel işletim
tuşuna 11 basn. Açklk açs iki kademe halinde
büyür ve ayn anda her kademeye ait rotasyon
hz yükselir. Çizgisel işletim tuşuna 11 üçüncü
kez basldğnda ölçme cihaz ksa süre içinde
noktasal işletime geçer. Tuşa 11 yeniden
basldğnda en küçük açklk açs ile çizgisel
işletime geçilir.
Açklama: Atalet nedeniyle lazer, lazer çizgisinin
son noktasn biraz aşabilir.
Rotasyon düzlemindeki lazer çizgisini veya lazer
noktasn konumlandrmak için rotasyon
düğmesini 10 elinizle istediğiniz pozisyona
çevirin veya uzaktan kumanday 25 kullann.
Dikey konumda rotasyon düzlemini çevirmek
Ölçme cihaz dikey konumda iken lazer noktasn,
lazer çizgisini veya rotasyon düzlemini uzaktan
kumanda 25 yardm ile dikey eksende
çevirebilirsiniz. Bunu yaparken uzaktan
kumandann kullanm klavuzundaki açklamalara
uyun.
OBJ_BUCH-757-005.book Page 191 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 191
192 | Türkçe
2 610 A12 916 | (4.3.10) Bosch Power Tools
Rotasyonlu distomat nivelman
otomatiği
Genel görünüş
Açldktan sonra ölçme cihaz otomatik olarak
yatay veya dikey konumu alglar. Yatay ve dikey
konumlar arasnda değiştirme yapmak için cihaz
kapatn, konumlandrn ve yeniden açn.
Açldktan sonra ölçme cihaz yataylğ ve dikeyliği
kontrol eder ve %8‘lik (5°) otomatik nivelman
alanndaki sapmalar otomatik olarak giderir.
Ölçme cihaz açldktan sonra veya pozisyon de-
ğişikliğinden sonra %8’den daha eğik duruyorsa,
nivelman mümkün değildir. Bu durumda rotor
durur, lazer yanp söner ve nivelman göstergesi
3 sürekli krmz olarak yanar. Ölçme cihazn
yeniden konumlandrn ve nivelman işlemini
bekleyin. Yeniden konumlandrma yaplmazsa
2 dakika sonra lazer ve 2 saat sonra ölçme cihaz
otomatik olarak kapanr.
Ölçme cihaznn nivelman yapldktan sonra
yatay ve dikey konum sürekli olarak kontrol
edilir. Konum değişikliklerinde yeniden otomatik
nivelman yaplr. Hatal ölçmelere neden
olmamak için nivelman işlemi esnasnda rotor
durur, lazer yanp söner ve nivelman göstergesi
3 yeşil olarak yanp söner.
Şok uyar fonksiyonu
Bu ölçme cihaznn bir şok uyar fonksiyonu
vardr ve bu fonksiyon, konum değişikliklerinde
veya ölçme cihaznn sarsntlarnda veya
zeminin titreşiminde nivelmann değişik
yükseklikte yaplmasn ve dolays ile yükseklik
hatalarn önler.
Şok uyarsn açmak için şok uyar tuşuna 2
basn. Şok uyar göstergesi 1 sürekli yeşil olarak
yanar ve 30 saniye sonra şok uyar işlevi aktif
hale gelir.
Ölçme cihaznn konum değişikliğinde nivelman
hassaslğ alan aşlacak olursa veya şiddetli bir
sarsnt alglanrsa, şok uyar işlevi devreye girer:
Rotasyon durdurulur, lazer yanp söner,
nivelman göstergesi 3 söner ve şok uyar
göstergesi 1 krmz olarak yanp sönmeye
başlar. Güncel işletim türü hafzaya alnr.
Şok uyar işlevi devreye girince şok uyar tuşuna
2 basn. Şok uyar işlevi yeniden başlatlr ve
ölçme cihaz nivelmana başlar. Ölçme cihaznn
nivelman tamamlandktan sonra (nivelman
göstergesi 3 sürekli yeşil yanar), cihaz hafzaya
alnmş olan işletim türünde çalşmaya başlar.
Bu durumda bir referans noktas yardm ile lazer
şnnn yüksekliğini kontrol edin ve gerekiyorsa
yüksekliği düzeltin.
Şok uyar işlevi devrede iken tuşa 2 baslarak
işlev yeniden devreye alnmazsa; 2 dakika sonra
lazer ve 2 saat sonra da ölçme cihaz otomatik
olarak kapanr.
Şok uyar işlevini kapatmak için şok uyar tuşuna
2 bir kez basn; şok uyars devrede iken de (şok
uyar göstergesi 1 krmz olarak yanp söner) iki
kez basn. Şok uyar işlevi kapal iken şok uyar
göstergesi 1 söner.
Rotasyonlu distomatn nivelman
hassaslğ
Hassaslğ etkileyen faktörler
En büyük etkiyi çevre scaklğ gösterir. Özellikle
zeminden tavana doğru oluşan scaklk farklar
lazer şnn saptrabilir.
Sapmalar 20 m’den itibaren önem kazanr ve
100 m’deki sapmalar 20 m’deki sapmalarn iki
veya üç kat olabilir.
Scaklk farkllaşmas zemine yakn yerlerde
daha fazla olduğu için 20 m’lik ölçme işlerinden
itibaren cihaz daima bir sehpa üzerine
koymalsnz. Ayrca cihaz mümkünse çalşma
alannn ortasna yerleştirin.
Ölçme cihaznn hassaslk kontrolü
Dş etkiler yannda cihaza özgü etkiler de (örne-
ğin düşme ve çarpmalar) sapmalara neden
olabilir. Bu nedenle her kullanmdan önce ölçme
cihaznn hassaslğn kontrol edin.
Kontrol işlemi için A ve B duvarlar arasnda
engeli bulunmayan 20 m’lik – serbest bir ölçme
hattna ihtiyacnz vardr. – Ölçme cihaz yatay
konumda iken X ve Y eksenleri üzerinden dolayl
bir ölçme yapmalsnz (pozitif ve negatif)
(4 komple ölçme işlemi).
OBJ_BUCH-757-005.book Page 192 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 192
Türkçe | 193
Bosch Power Tools 2 610 A12 916 | (4.3.10)
– Ölçme cihazn yatay konumda A duvar
yaknna bir sehpaya (aksesuar) 26 monte
edin veya sağlam düz bir zemine yerleştirin.
Ölçme cihazn çalştrn.
– Nivelman işlemi bittikten sonra lazer şnn A
duvarnn yaknnda noktasal işletime
doğrultun. Duvardaki lazer şn noktasnn
ortasn işaretleyin (Nokta I).
– Ölçme cihazn 180° çevirin, nivelman
işleminin yaplmasn bekleyin ve karş B
duvarndaki lazer şn noktasnn ortasn
işaretleyin (Nokta II).
– Ölçme cihazn döndürmeden – B duvarnn
– yaknna yerleştirin ve nivelmana brakn.
– Ölçme cihaznn yüksekliğini öyle ayarlayn ki
(sehpa veya gerekiyorsa alta koyacağnz
parçalarla), lazer şn noktasnn ortas daha
önce B duvarnda işaretlediğiniz nokta II ile
ayn seviyede olsun.
– Ölçme cihazn yüksekliği değiştirmeden 180
derece çevirin. Nivelman yaptrn ve A
duvarndaki lazer şn noktasnn ortasn
işaretleyin (Nokta III). Bu esnada nokta III’ün
mümkün olduğu kadar dik veya nokta I’in
altnda olmasna dikkat edin.
– A duvarnda işaretlenmiş bulunan d I ve III nok-
talar arasndaki fark, ölçme cihaznn ölçüm
yaplan eksenden yaptğ sapmay gösterir.
Diğer üç eksene ait ölçme işlemini tekrarlayn.
Ölçme cihazn her ölçme işleminin başnda 90°
çevirin.
2 x 20 m = 40 m’lik ölçme hattnda müsaade
edilen maksimum sapma:
40 m x ±0,1 mm/m = ±4 mm.
Nokta I ve III arasndaki fark d bundan sonraki
her dört ölçmede en fazla 4 mm olmaldr.
Ölçme cihaz dört ölçme işleminin birinde
maksimum sapmay aşacak olursa bir Bosch
Müşteri Servisine başvurun.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f İşaretlemek için lütfen sadece lazer noktas-
nn ortasn kullann. Lazer noktasnn
büyüklüğü uzaklğa bağl olarak değişir.
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki şklar filtre eder. Bu
nedenle lazerin krmz şğ göz tarafndan daha
parlak alglanr.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
A B
20 m
A B
180°
A B
A B
180°
OBJ_BUCH-757-005.book Page 193 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 193
194 | Türkçe
2 610 A12 916 | (4.3.10) Bosch Power Tools
Lazer alglayc ile çalşmak (aksesuar)
Elverişsiz şk koşullarnda (aydnlk ortam,
doğrudan gelen güneş şğ) ve uzak mesafelerde
lazer şnn daha iyi rahat bulabilmek için lazer
alglayc 28 kullann.
Lazer alglayc ile çalşrken en yüksek rotasyon
hzl rotasyonlu işletimi seçin.
Lazer alglayc ile çalşmak için bu kullanm
klavuzunu okuyun ve içindeki uyarlara uyun.
Uzaktan kumanda sistemi ile çalşmak
(aksesuar)
Kumanda tuşlarna baslrken cihaz nivelmandan
çkarlabilir ve rotasyon ksa süre için durur.
Uzaktan kumanda 25 sisteminin kullanlmasyla
bu etki ortadan kaldrlr.
Uzaktan kumanda alglama mercekleri 7 ölçme
cihaznn üç tarafnda ve ön taraftaki kontrol
alannn üstünde bulunur.
Sehpa ile çalşmak (aksesuar)
Bu ölçme cihaznn sehpa üzerinde yatay işletim
için 5/8"’lik bir sehpa girişi vardr. Ölçme
cihaznn sehpa girişini 18 5/8"-dişine
yerleşitirin ve sehpann tespit vidas ile skn.
Çkş çubuğunda ölçü cetveli bulunan bir sehpa-
da 26 yüksekliği direkt olarak ayarlayabilirsiniz.
Duvar mesnedi ve doğrultma ünitesi ile
çalşmak (aksesuar) (Baknz: Şekil A)
Ölçme cihazn doğrultma üniteli duvar
mesnedine, 30 takabilirsiniz. Bunun için duvar
mesnedinin 5/8" vidasn 33 ölçme cihazndaki
sehpa girişine 18 vidalayn.
Bir duvara montaj: Bir duvara montaj özellikle
sehpalarn çkş çubuklarnn üstünde çalşrken
veya sehpasz olarak pek sağlam olmayan
zeminlerde çalşrken gereklidir. Bu amaçla
duvar mesnedini 30 ölçme cihaz takl halde bir
duvara mümkün olduğu kadar dik tespit edin.
Duvar mesnedine, 30 takmak için ya tespit
vidasn, 31 bir çtaya maksimum 8 mm aralkla
tespit edebilirsiniz veya onu iki kancaya
takabilirsiniz.
Bir sehpaya montaj: Duvar mesnedini 30 arka
taraftaki sehpa girişi ile bir sehpaya vidalaya-
bilirsiniz. Bu tespit işlemi özellikle rotasyon
düzleminin bir referans çizgisine doğrultul-
masnn gerekli olduğu işlerde tavsiye edilir.
Doğrultma ünitesi yardm ile ölçme cihazn
dikey olarak (duvara montaj durumunda) veya
yatay olarak (bir sehpaya montajda) yaklaşk
16 cm aralğnda kaydrabilirsiniz. Bunun için
doğrultma ünitesindeki viday 32 gevşetin,
ölçme cihazn istediğiniz pozisyona kaydrn ve
viday 32 tekrar skn.
Tavan ölçme levhas ile çalşmak
(Baknz: Şekil A)
Tavan ölçme levhas 35 örneğin asma tavanlarn
yüksekliğinin basit biçimde doğrultulmas için
kullanlabilir. Tavan ölçme levhasn mknatsl
tutucu ile örneğin bir taşycya tespit edin.
Tavan ölçme levhasnn yanstma yapan yars
elverişsiz aydnlatma koşullarnda lazer şnnn
görünürlülüğünü iyileştirir, saydam olan diğer
yars ise lazer şnnn arka taraftan da
görünmesine olanak sağlar.
Ölçme levhas ile çalşmak (aksesuar)
Ölçme levhas 34 yardm ile lazer işaretini
zemine veya lazer yüksekliğinde duvara aktara-
bilirsiniz.
Sfr alan ve skala yardm ile istenen yükseklik-
ten fark ölçerek öteki tarafa aktarabilirsiniz. Bu
sayede ölçme cihaznn aktarlacak yüksekliğe
hassas biçimde ayarlanmas gerekmez.
Ölçme levhasnn 34 yanstc bir kaplamas var-
dr ve bu kaplama lazer şnnn uzak mesafeler-
den veya şiddetli güneş şğnda görünürlülüğü-
nü artrr. Parlaklğn güçlendirildiğini ancak
lazer şnna paralel olarak ölçme levhasna
baknca fark edersiniz.
30 mm
OBJ_BUCH-757-005.book Page 194 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 194
Türkçe | 195
Bosch Power Tools 2 610 A12 916 | (4.3.10)
Ölçme latas ile çalşmak (aksesuar)
(Baknz: Şekil H)
Dş ve iç bükey yüzeylerin kontrolü veya meyille-
rin aktarlmasnda lazer alglayc ile birlikte
ölçme latasnn 27 kullanlmasnda yarar vardr.
Ölçme latasnn 27 üst tarafna bir nispi ölçme
skalas (±50 cm) çizilmiştir. Bu skalann sfr
yüksekliğini alttaki çkntda önceden
seçebilirsiniz. Bu sayede gerekli yükseklikten
olan sapmalar doğrudan okuyabilirsiniz.
İş örnekleri
Yüksekliklerin aktarlmas/kontrolü
(Baknz: Şekil B)
Ölçme cihazn yatay konumda sağlam bir
zemine veya sehpaya 26 (aksesuar) yerleştirin.
Sehpa ile çalşrken: Lazer şnn istediğiniz
yüksekliğe doğrultun. Hedef yerine yüksekliği
aktarn veya yüksekliği kontrol edin.
Sehpasz çalşrken: Ölçme levhas 34 yardm ile
lazer şn ile referans noktas yüksekliği
arasndaki yükseklik farkn tespit edin.
Ölçtüğünüz yükseklik farkn hedef noktasna
aktarn veya bu yüksekliği kontrol edin.
Hizalama şnnn paralel olarak doğrultulmas/
dik açlarn aktarlmas (Baknz: Şekil C)
Dik açlarn aktarlmas veya separatörlerin
doğrultulmas gerektiğinde dik şn 9 paralel
olarak, yani bir referans çizgisine (örneğin bir
duvara) ayn uzaklkta doğrultun. Bunu yapmak
için ölçme cihazn dikey konumda yerleştirin ve
öyle konumlandrn ki, dikey şn referans
çizgisine mümkün olduğu kadar paralel olsun.
Hassas konumlandrma yapmak için ölçme
levhas yardm ile dikey şnla referans çizgi
arasndaki mesafeyi ölçme cihaznda ölçün.
Tam ve hassas konumlandrma için hizalama şn
ile referans çizgi arasndaki mesafeyi ölçme
levhas 34 yardm ile doğrudan ölçme cihaznda
ölçün. Hizalama şn ile referans çizgisi arasndaki
mesafeyi ölçme cihazndan mümkün olduğu kadar
uzak bir mesafeden yeniden ölçün. Hizalama
şnn öyle doğrultun ki, mesafe doğrudan ölçme
cihaznda yaplan ölçüm kadar olsun.
Hizalama çizgisine 9 ait dik aç değişken lazer
şn 6 ile gösterilir.
Dikey/yatay düzlemlerin gösterilmesi
(Baknz: Şekil D)
Dikey veya yatay bir düzlemin gösterilmesi için
ölçme cihazn dikey konuma getirin. Dikey
düzlemin bir referans çizgisine dik olmas
gerekiyorsa (örneğin duvar), hizalama şnn 9
bu referans çizgisine doğrultun.
Diklik değişken lazer şn 6 ile gösterilir.
Lazer alglayc olmadan çalşmak
(Baknz: Şekil E)
Elverişli şk koşullarnda (gölge veya loş
ortamda) ve ksa mesafelerde lazer alglayc
olmadan çalşabilirsiniz. Lazer şnnn daha iyi
görünmesi için ya çizgisel işletimi seçin ya da
noktasal işletimi seçin ve rotasyon düğmesini 10
elinizle hedef noktaya çevirin.
Lazer alglayc ile çalşmak (Baknz: Şekil F)
Elverişsiz şk koşullarnda (aydnlk ortamlarda,
doğrudan güneş şn altnda) ve büyük mesafeler-
de lazer şnnn daha iyi görünmesi için lazer
alglayc kullann. Lazer alglayc ile çalşrken en
yüksek rotasyon hzyla rotasyonlu işletimi seçin.
Uzak mesafelerden ölçme (Baknz: Şekil G)
Uzak mesafelerden ölçme yaparken lazer şnnn
bulunabilmesi için lazer alglaycnn kullanlmas
gerekir. Olumsuz etkileri önlemek için ölçme
cihazn her zaman çalşma yüzeyinin ortasna ve
bir sehpaya yerleştirin.
Açk havada çalşmak (Baknz: Şekil H)
Açk havada çalşlrken daima lazer alglaycnn
kullanlmas gerekir.
Fazla güvenli olmayan zeminlerde çalşrken
ölçme cihazn bir sehpaya 26 takn. Zemin hare-
ketlerinden veya ölçme cihaznn sarsntlarn-
dan kaynaklanabilecek hatal ölçmelerden kaçn-
mak için şok uyar işlevini aktif hale getirin.
OBJ_BUCH-757-005.book Page 195 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 195
196 | Türkçe
2 610 A12 916 | (4.3.10) Bosch Power Tools
Göstergelerin genel görünüşü
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Rotasyonlu distomat ve şarj cihazn her zaman
temiz tutun.
Rotasyonlu distomat ve şarj cihazn suya veya
başka svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin.
Deterjan veya çözücü madde kullanmayn.
Rotasyonlu distomat, özellikle lazer şn çkş
deliği bölgesini düzenli aralklarla temizleyin ve
tüylenme veya ipliklenme olmamasna dikkat
edin.
Dikkatli üretim süreci ve test uygulamalarna
rağmen rotasyon distomat veya şarj cihaz arza
yapacak olursa, onarm mutlaka Bosch elektrikli
el aletleri için yetkili bir serviste yaptrlmaldr.
Rotasyonlu distomat ve şarj cihazn kendiniz
açmayn.
Bütüş başvurularnz ve yedek parça
siparişlerinizde lütfen rotasyonlu distomatn
veya şarj cihaznn tip etiketi üzerindeki
10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.
Lazer
şn
Lazer
şnnn
rotasyonu*
Yeşil Krmz Yeşil Krmz
Ölçme cihaznn açlmas
(1 sn otamatik test) z z z
İlk veya daha sonraki nivelman 2x/s  2x/s
Ölçme cihaznn nivelman/İşletime hazr z z z
Otomatik nivelman alan aşld 2x/s  z
Şok uyars aktif z
Şok uyars devrede 2x/s  2x/s
Batarya gerilimi ≤2 saatlik işletim için 2x/s
Bataryalar boş   z
* Çizgisel ve rotasyonlu işletimde
2x/s
z

Yanp sönme frekans (saniyede iki kez)
Sürekli işletim
Fonksiyon durduruldu
OBJ_BUCH-757-005.book Page 196 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM
Sayfa: 196
Türkçe | 197
Bosch Power Tools 2 610 A12 916 | (4.3.10)
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Rotasyonlu distomat, şarj cihaz, aksesuar ve
ambalaj malzemesi çevre dostu yeniden kazanm
merkezine gönderilmelidir.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Rotasyonlu distomat, şarj cihazn
ve aküleri evsel çöplerin içine
atmayn!
2002/96/EG yönetmeliği ve bunun
ulusal hukuka uyarlanmş
hükümleri uyarnca kullanm
ömrünü tamamlamş elektrikli ve elektronik
aletler ile aküler ayr ayr toplanmak ve çevre
dostu tasfiye için geri dönüşüm merkezine
yollanmak zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Ni-MH: Nikel-Metal hidrit
Aküleri ve bataryalar evsel çöplerin, ateşin veya
suyun içine atmayn. Aküler ve bataryalar
mümkünse deşarj olmuş halde toplanarak
yeniden değerlendirilmek veya çevre dostu bir
yöntemle tasfiye edilmek zorundadr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2006/66/AT Yönetmeliği uyarnca arzal veya
kullanm ömrünü tamamlamş aküler ve
bataryalar yeniden kazanm işlemine tabi
tutulmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-757-005.book Page 197 Thursday, March 4, 2010 1:31 PM

Sorular & cevaplar

Bosch GRL 300 HVG Professional hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GRL 300 HVG Professional hakkında bir soru sorun

Bosch GRL 300 HVG Professional ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GRL 300 HVG Professional kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GRL 300 HVG Professional ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.