Bosch GRL 150 HV Set 3 kılavuzu

AşağıdaBosch GRL 150 HV Set 3 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Lazer düzeç
  • Model/isim: GRL 150 HV Set 3
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 199
200 | Türkçe
1 609 929 R48 | (10.12.08) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Rotasyonlu distomat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz biçimde
ve güvenle çalşabilmek için bütün
talimat hükümlerini okuyun. Ölçme
cihaz üzerindeki uyar etiketlerini
hiçbir zaman görünmez hale getir-
meyin. BU GÜVENLİK TALİMATINI
İYİ BİR YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya
ayar hükümlerine uyulmadğ veya başka
yöntemler kullanldğ takdirde cihazn
çkaracağ şnlar kullanc için tehlikeli
olabilir.
f Bu ölçme cihaz İngilizce uyar etiketi ile
birlikte teslim edilir (grafik sayfasnda 20
numara ile işaretli).
f İlk kullanmdan önce İngilizce uyar etike-
tinin üzerine cihazla birlikte teslim edilen
kendi dilinizdeki uyar etiketini yapştrn.
Lazer şnn başkalarna veya
hayvanlara doğrultmayn ve ken-
diniz de lazer şnna bakmayn.
Bu ölçme cihaz IEC 60825-1
uyarnca 2. Snf lazer şn üretir.
Bu nedenle başkalarnn gözünü
kamaştrabilirsiniz.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile
onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini
her zaman sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli
ölçme cihazn kullanmasna izin vermeyin.
Çocuklar istemeden başkalarnn gözünü
kamaştrabilir.
f Akü paketini (kartuş aküyü) açmayn. Ksa
devre tehlikesi vardr.
Akü paketini sdan, örneğin sürekli
güneş şnndan ve ateşten koruyun.
Patlama tehlikesi vardr.
f Kullanm dşndaki akü paketlerini kontak
uçlarn köprüleyebilecek büro ataçlar,
madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar
veya diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutun. Akünün kontak uçlarnn ksa devre
yapmas yanmalara veya yangna neden
olabilir.
f Akü paketini sadece bu kullanm
klavuzunda belirtilen şarj cihaz ile şarj
edin. Belirli türdeki bir akünün şarjna uygun
şarj cihaznn değişik türdeki akülerin
şarjnda kullanlmas yangn tehlikesi yaratr.
IEC 60825-1:2007-03
<1mW, 635 nm
OBJ_BUCH-757-004.book Page 200 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 200
Türkçe | 201
Bosch Power Tools 1 609 929 R48 | (10.12.08)
Akü şarj cihaz
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ tak-
dirde elektrik çarpmalarna, yangn-
lara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Şarj cihazn yağmur ve neme karş
koruyun. Şarj cihaznn içine su sz-
mas elektrik çarpma tehlikesini artrr.
f Bu şarj cihaz ile yabanc marka aküleri şarj
etmeyin. Bu şarj cihaz sadece rotasyonlu
distomat içine yerleştirilmiş olan orjinal
Bosch akü paketlerinin şarjna uygundur.
Yabanc marka aküler şarj edilirken yangn ve
patlama tehlikesi ortaya çkabilir.
f Şarj cihazn temiz tutun. Kirlenme nedeniyle
elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Her kullanmdan önce şarj cihazn, kabloyu
ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz
şarj cihazn kullanmayn. Şarj cihazn
kendiniz açmayn, sadece kalifiye eleman-
lara veya uzmanlara açtrn ve sadece
orijinal yedek parçalar kullann. Hasarl
şarj cihaz, kablo ve fişler elektrik çarpma
tehlikesini artrr.
f Şarj cihazn kolay tutuşan zeminlerde kul-
lanmayn (örneğin kağt, tekstil malzemesi
vb.). Şarj işlemi srasnda şarj cihaznda mey-
dana gelen snma yangn tehlikesi doğurur.
f Yanlş kullanm durumunda aküden sv d-
şar szabilir. Bu sv ile temasa gelmeyin.
Yanlşlkla temasa gelirseniz su ile iyice
ykayn. Eğer sv gözlerinize gelecek olursa
hemen bir hekime başvurun. Dşar szan akü
svs cilt tahrişlerine ve yanmalara neden
olabilir.
Lazer alglayc
Ölçme cihaz ile optimum biçim-
de çalşabilmeniz ancak kullanm
klavuzunu ve çalşrken dikkat
edilecek hususlar tam olarak
okuyup, belirtilen uyarlara
titizlikle uymanzla mümkündür.
BU GÜVENLİK TALİMATINI İYİ
BİR YERDE SAKLAYIN.
Ölçme cihazn kalp pillerinin
yaknna getirmeyin. Mknatsl
plaka 29 elektriksel alan oluşturur
ve bu alan kalp pilinin işlevini
engelleyebilir.
f Ölçme cihazn manyetik veri taşyclarn-
dan ve manyetik hassaslktaki cihazlardan
uzak tutun. Mknatsl plaka 29 nedeniyle
veriler geri alnamayacak biçimde
kaybolabilir.
Fonksiyon tanm
Lütfen rotasyonlu distomat, şarj cihaz ve lazer
alglaycnn şekillerinin bulunduğu kapak sayfa-
sn açn ve bu kullanm klavuzunu okuduğunuz
sürece açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Rotasyonlu distomat
Bu ölçme cihaz hassas yataylklarn, dikeylikle-
rin ve hizalamalarn belirlenmesi ve kontrolü için
geliştirilmiştir.
Akü şarj cihaz
Şarj cihazn ancak bütün işlevlerini ve talimat
okuyup öğrendikten sonra kullann.
Lazer alglayc
Bu tarama cihaz dönen lazer şnlarnn hzla
belirlenmesi için geliştirilmiştir.
OBJ_BUCH-757-004.book Page 201 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 201
202 | Türkçe
1 609 929 R48 | (10.12.08) Bosch Power Tools
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik
sayfasndaki rotasyonlu distomat, şarj cihaz ve
lazer alglaycnn şeklinin bulunduğu numara-
larla ayndr.
Rotasyonlu distomat/Şarj cihaz
1 Şok uyar göstergesi
2 Şok uyar tuşu
3 Nivelman otomatiği göstergesi
4 Rotasyonlu distomat açma/kapama tuşu
5 Rotasyonlu işletim ve rotasyon hz
seçme tuşu
6 Değişken lazer şn
7 Uzaktan kumanda için alglama merceği
8 Lazer şn çkş deliği
9 Dik şn
10 Rotasyon düğmesi
11 Çizgisel işletim ve çizgi boyu seçme tuşu
12 Şarj durumu göstergesi
13 Kartuş akü*
14 Batarya gözü
15 Batarya gözü kapak kilidi
16 Akü paketi (kartuş akü) kilidi*
17 Şarj fişi soketi*
18 Sehpa girişi 5/8"
19 Rotasyonlu distomat seri numaras
20 Lazer uyar etiketi
21 Şarj cihaz*
22 Şarj cihaz şebeke bağlant fişi*
23 Şarj fişi*
Lazer alglayc*
24 Batarya gözü kapak kilidi
25 Lazer alglayc su terazisi
26 Lazer alglayc açma/kapama tuşu
27 Ölçme hassaslğ ayar tuşu
28 Sesli sinyal tuşu
29 Mknatsl plaka
30 Merkezi işaret
31 Lazer şn alglama alan
32 Display
33 Mesnet (tutucu) yuvas
34 Batarya gözü kapağ
35 Lazer alglayc seri numaras
36 Mesnet tespit vidas
37 Mesnet üst kenar
39 Mesnet tespit vidas
40 Mesnet
41 Mesnet su terazisi
Lazer alglayc gösterge elemanlar
a “Merkez” ayar göstergesi
b Batarya göstergesi
c Yukardaki yön göstergesi
d Sinyal sesi göstergesi
e Merkezi gösterge
f “Hassas” ayar göstergesi
g Aşağdaki yön göstergesi
Aksesuar/Yedek parçalar
38 Distomat-Ölçme latas*
42 Lazer gözlüğü*
43 Duvar mesnedi*
(2009 ortasndan itibaren teslim edilebilir)
44 Ayakl ölçme latas*
45 Tavan ölçme latas*
46 Uzaktan kumanda*
(2009 ortasndan itibaren teslim edilebilir)
47 Çanta
48 Sehpa*
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü
aksesuar programmzda bulabilirsiniz.
OBJ_BUCH-757-004.book Page 202 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 202
Türkçe | 203
Bosch Power Tools 1 609 929 R48 | (10.12.08)
Teknik veriler
Rotasyonlu distomat GRL 150 HV
Professional
Ürün kodu 3 601 K15 300
Çalşma alan (yarçap)1)
– Lazer alglayc olmadan, yak.
– Lazer alglayc ile, yak.
30 m
150 m
Nivelman hassaslğ1) 2)
<±0,1 mm/m
Otomatik nivelman, tipik ±8 % (±5°)
Nivelman süresi, tipik 15 s
Rotasyon hz 150/300/600 dev/dak
İşletme scaklğ –10 ... +50 °C
Saklama scaklğ –20 ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
Ø Çkş deliğinde lazer şn, yak.1)
5 mm
Sehpa girişi (yatay) 5/8"
Aküler (NiMH)
Bataryalar (Alkali-Mangan)
2 x 1,2 V KR20 (D) (9 Ah)
2 x 1,5 V LR20 (D)
İşletme süresi, yak.
– Aküler (NiMH)
– Bataryalar (Alkali-Mangan)
40 h
60 h
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre 1,8 kg
Ölçüleri 183 x 170 x 186 mm
Açk havada kullanm mümkündür z
Koruma türü IP 54 (Toza ve püsküren suya karş korunmal)
1) 20 °C
2) Eksenler boyunca
Lütfen rotasyonlu distomatnzn tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat ediniz, münferit rotasyonlu distomatlarn
ticari kodlar değişik olabilir.
Rotasyonlu distomatnzn açk biçimde belirlenmesi tip etiketi üzerindeki 19 seri numaras ile sağlanr.
OBJ_BUCH-757-004.book Page 203 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 203
204 | Türkçe
1 609 929 R48 | (10.12.08) Bosch Power Tools
Lazer alglayc LR 1
Professional
Ürün kodu 3 601 K15 400
Çalşma alan1)
– Rotasyonlu lazer GRL 150 HV ile 150 m
Alglama açs 120°
Alglanabilir rotasyon (dönme) hz >200 dev/dak
Ölçme hassaslğ2)
– “Hassas” ayar
– “Orta” ayar
±1 mm
±3 mm
İşletme scaklğ – 10 °C ... +50 °C
Saklama scaklğ – 20 °C ... +70 °C
Batarya 1 x 9 V 6LR61
İşletme süresi, yak. 50 h
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre 0,36 kg
Ölçüleri 148 x 73 x 30 mm
Açk havada kullanm mümkündür z
Koruma türü IP 54 (Toza ve püsküren suya karş korunmal)
1) Cihazn çalşma alan elverişsiz ortam koşullar nedeniyle (örneğin; doğrudan gelen güneş şn) küçülebilir.
2) Lazer alglayc ile rotasyonlu distomat arasndaki mesafeye bağldr
Lütfen lazer alglaycnzn tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat ediniz, münferit lazer alglayclarnn ticari kodlar
değişik olabilir.
Lazer alglaycnzn tam olarak belirlenmesi tip etiketindeki 35 seri numaras ile sağlanr.
Şarj cihaz
Ürün kodu 1 609 203 X11
Anma gerilimi V~ 100–240
Frekans Hz 50/60
Akü şarj gerilimi V= 7,5
Şarj akm A 1,0
Müsaade edilen şarj scaklk aralğ °C 0–45
Şarj süresi h 14
Akü hücrelerinin says 2
Anma gerilimi (Aküler) V= 2 x 1,2
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 0,2
Koruma snf /II
OBJ_BUCH-757-004.book Page 204 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 204
Türkçe | 205
Bosch Power Tools 1 609 929 R48 | (10.12.08)
Gürültü emisyonu hakknda bilgi
Rotasyonlu distomat
Ölçüm değerleri EN 60745’e göre tespit edil-
miştir.
Ölçme cihaznn A-değerlendirmeli ses basnc
seviyesi tipik olarak 70 dB(A)’dan düşüktür.
Lazer alglayc
Sinyal tonunun A-değerlendirmeli ses basnc
seviyesi bir metre mesafeden 95 dB(A)’dr.
Tarama cihazn kulağnzn çok yaknnda
tutmayn!
Uygunluk beyan
Rotasyonlu distomat/Şarj cihaz: Tek sorumlu
olarak “Teknik veriler” bölümünde tanmlanan
ürünün aşağdaki norm veya normatif belgelere
uygun olduğunu beyean ederiz: EN 61010-1,
EN 60825-1 (ölçme cihazlar) veya EN 60950-1
(ükü şarj cihazlar); 2006/95/EG, 2004/108/EG,
98/37/EG (28.12.2009’a kadar), 2006/42/EG
(29.12.2009’dan itibaren) yönetmelikleri
uyarnca.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 31.10.2008
Montaj
Rotasyonlu distomatn enerji ikmali
Bataryalarla/Akülürle işletim
Sadece Alkali-Mangan bataryalar veya aküler
kullann.
Batarya gözünü 14 açmak için kilidi 15 konu-
muna çevirin ve batarya gözünü dşar çekin .
Bataryalar yerleştirirken batarya gözü içindeki şe-
killerde gösterilen doğru kutuplamaya dikkat edin.
Daima bataryalarn hepsini birden değiştirin. Ayn
üreticinin ayn kapasitedeki bataryalarn kullann.
Batarya gözünü 14 kapatn ve kilidi 15 konu-
muna çevirin .
Bataryalar yanlş yerleştirdiyseniz ölçme cihaz
açlmaz. Bataryalar doğru kutuplama yaparak
yerleştirin.
f Cihaznz uzun süre kullanmayacaksanz
bataryalar cihazdan çkarn. Uzun süre
kullanlmayan bataryalar oksitlenir ve ken-
diliğinden boşalr.
Akü paketi ile işletim
İlk kullanmdan önce akü paketini 13 şarj edin.
Akü paketi sadece kendisi için öngörülen şarj
cihaz 21 ile şarj edilebilir.
f Şebeke gerilimine dikkat edin! Akm
kaynağnn gerilimi şarj cihaznn tip
etiketindeki verilere uymaldr. 230 V işaretli
şarj cihazlar 220 V ile de çalştrlabilir.
Akm şebekenize uygun şebeke bağlant fişini 22
şarj cihazna 21 takn ve kavrama yapmasn
sağlayn.
Şarj cihaznn şarj fişini 23 akü paketinin
soketine 17 takn. Şarj cihazn akm şebekesine
bağlayn. Boş akü paketinin şarj yaklaşk 14 h
sürer. Şarj cihaz ve akü paketi aşr şarja karş
emniyetlidir.
Yeni veya uzun süre kullanlmamş bir akü paketi
tam performansna ancak yaklaşk 5 kez şarj-
deşarj olduktan sonra ulaşr.
Akü paketini 13 her kullanmdan sonra şarj
etmeyin, aksi takdirde kapasitesi düşer. Akü
paketini ancak şarj durumu göstergesi 12 yanp
sönerse veya sürekli yanarsa şarj edin.
Şarj edildikten sonra işletim süresi belirgin
ölçüde düşük oluyorsa kartuş akü kullanm
ömrünü tamamlamş demektir ve yenilenmelidir.
Kartuş akü boş durumda iken de ölçme cihaznz
akm şebekesine bağl şarj cihaz 21 ile de çalşt-
rabilirsiniz. Ölçme cihazn kapatn, kartuş aküyü
yaklaşk 10 dakika şarj edin ve ölçme cihazn şarj
cihaz akm şebekesine bağl iken tekrar açn.
Akü paketini (kartuş aküyü) 13 değiştirmek için
kilidi 16 ilgili konuma çevirin ve akü paketini
13 çkarn.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-757-004.book Page 205 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 205
206 | Türkçe
1 609 929 R48 | (10.12.08) Bosch Power Tools
Yeni akü paketini yerine yerleştirin ve kilidi 16
ilgili konuma çevirin .
f Uzun süre kullanmayacaksanz akü paketini
ölçme cihazndan çkarn. Aküler uzun süre
kullanm dş kaldklarnda paslanabilir ve
kendiğinden boşalabilir.
Şarj durumu göstergesi
Şarj durumu göstergesi 12 krmz olarak yanp
sönmeye başladktan sonra ölçme cihaz 2 saat
daha çalştrlabilir.
Şarj durumu göstergesi 12 sürekli krmz yan-
maya başladktan sonra artk ölçme mümkün
değildir. Ölçme cihaz 1 dakika sonra otomatik
olarak kapanr.
Lazer alglayc enerji ikmali
Sadece alkali mangan bataryalar kullann.
Batarya gözü kapak kilidini 24 dşar doğru
bastrn ve kapağ 34 kaldrn.
Bataryalar yerleştirirken batarya gözü kapağn-
daki şekle bakn ve doğru kutuplama yapn.
Batarya göstergesi b Display’de 32 göründükten
sonra lazer alglayc yaklaşk 3 saat daha
çalştrlabilir.
f Uzun süre kullanmayacaksanz bataryay
lazer alglaycdan çkarn. Batarya uzun süre
kullanm dş kaldğnda paslanabilir ve
kendiğinden boşalr.
İşletme
Rotasyonlu distomatn işletime alnmas
f Ölçme cihazn şiddetli çarpma ve düşmeler-
den koruyun. Şiddetli dş etkilere maruz
kaldğnda ölçme cihaz ile çalşmaya devam
etmeden önce daima hassaslk kontrolü
yapn (Baknz: “Rotasyonlu distomatn
nivelman hassaslğ”, sayfa 209).
f Ölçme cihazn aşr sçaklklara ve büyük
scaklk değişikliklerine maruz brakmayn.
Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde
brakmayn. Büyük scaklk değişikliklerinde
ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre
scaklk dengelenmesini bekleyin. Aşr
scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
Ölçme cihaznn yerleştirilmesi
Ölçme cihazn yatay veya dikey olarak sağlam,
düz bir zemine yerleştirin, bir sehpaya 48 veya
duvar mesnedine 43 takn.
Yüksek nivelman hassaslğ nedeniyle ölçme ciha-
z sarsnt ve konum değişmelerine tepki gösterir.
Tekrar tekrar nivelman yapmak zorunda kalma-
mak ve işletime ara vermemek için ölçme ciha-
znn sağlam bir konumda olmasna dikkat edin.
Açma/kapama
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara doğ-
rultmayn (özellikle göz hizasnda) ve (uzak
mesafeden de olsa) lazer şnna bakmayn.
Ölçme cihaz açldktan hemen sonra dikey hi-
zalama şn 9 ve değişken lazer şn 6 gönderir.
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama tuşuna
4 basn. Göstergeler 1, 3 ve 12 ksa süre yanar.
Ölçme cihaz hemen otomatik nivelmana başlar.
Nivelman esnasnda nivelman göstergesi 3 yeşil
olarak yanp söner ve lazer noktasal işletimde
yanp söner.
Nivelman göstergesi 3 sürekli olarak yeşil yan-
maya başlaynca ve lazer sürekli olarak yannca
ölçme cihaznn nivelman yaplmş demektir.
Nivelman işlemi bittikten sonra ölçme cihaz
otomatik olarak rotasyonlu işletime geçer.
İşletim tuşlar 5 ve 11 ile nivelman esnasnda da
işletim türünü tespit edebilirsiniz (Baknz: “Ro-
tasyonlu distomat işletim türleri”, sayfa 207). Bu
durumda ölçme cihaz nivelman işlemi bittikten
sonra seçilmiş bulunan işletim türünde çalşr.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama
tuşuna 4 yeniden basn.
Ölçme cihaz 2 saatten fazla otomatik nivelman
alan dşnda kalrsa ve şok uyars 2 saatten fazla
devrede kalrsa, cihaz bataryalar korumak üzere
otomatik olarak kapanr (Baknz: “Rotasyonlu
distomat nivelman otomatiği”, sayfa 208). Bu
durumda ölçme cihazn yeniden konumlandrn
ve tekrar açn.
Yatay konum
Dikey konum
OBJ_BUCH-757-004.book Page 206 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 206
Türkçe | 207
Bosch Power Tools 1 609 929 R48 | (10.12.08)
Rotasyonlu distomat işletim türleri
Genel görünüş
Her üç işletim türü de cihazn yatay ve dikey
konumunda mümkündür.
Rotasyonlu işletim
Rotasyonlu işletim özellikle lazer
alglayc kullanlrken tavsiye
edilir. Çeşitli rotasyon hzlar
arasnda seçme yapabilirsiniz.
Çizgisel işletim
Bu işletim türünde değişken
lazer şn snrl bir açklk açsn-
da hareket eder. Bu nedenle
lazer şnnn görünürlüğü rotas-
yonlu işletime oranla daha iyidir.
Çeşitli açklk açlar arasnda
seçme yapabilirsiniz.
Noktasal işletim
Bu işletim türünde değişken
lazer şnnn görünürlülüğü en
yüksek düzeydedir. Bu işletim
türü örneğin yüksekliklerin
basitçe aktarlmasna veya
hizalamalarn kontrolüne yarar.
Rotasyonlu işletim
(150/300/600 dev/dak)
Her açlştan sonra ölçme cihaz orta rotasyon
hzndaki rotasyonlu işletimde bulunur.
Çizgisel işletimden rotasyonlu işletime geçmek
için rotasyonlu işletim tuşuna 5 basn.
Rotasyonlu işletim orta rotasyon hzyla başlar.
Rotasyon hzn değiştirmek için, istediğiniz
rotasyon hzna erişilinceye kadar rotasyonlu
işletim tuşuna 5 yeniden basn.
Lazer alglayc ile çalşrken en yüksek rotasyon
hzn seçmeniz gerekir. Lazer alglayc olmadan
çalşrken lazer şnnn görünürlülüğünü
iyileştirmek için rotasyon hzn düşürün ve lazer
gözlüğü 42 kullann.
Çizgisel işletim, noktasal işletim
(10°/25°/35°, 0°)
Çizgisel işletime veya noktasal işletime geçmek
için çizgisel işletim tuşuna 11 basn. Ölçme cihaz
en küçük açklk açs ile çizgisel işletime geçer.
Açklk açsn değiştirmek için çizgisel işletim
tuşuna 11 basn. Açklk açs iki kademe halinde
büyür ve ayn anda her kademeye ait rotasyon hz
yükselir. Çizgisel işletim tuşuna 11 üçüncü kez
basldğnda ölçme cihaz ksa süre içinde nokta-
sal işletime geçer. Tuşa 11 yeniden basldğnda
en küçük açklk açs ile çizgisel işletime geçilir.
Açklama: Atalet nedeniyle lazer, lazer çizgisinin
son noktasn biraz aşabilir.
Rotasyon düzlemindeki lazer çizgisini veya lazer
noktasn konumlandrmak için rotasyon düğ-
mesini 10 elinizle istediğiniz pozisyona çevirin
veya uzaktan kumanday 46 kullann.
Dikey konumda rotasyon düzlemini çevirmek
Ölçme cihaz dikey konumda iken lazer nokta-
sn, lazer çizgisini veya rotasyon düzlemini
uzaktan kumanda 46 yardm ile dikey eksende
çevirebilirsiniz. Bunu yaparken uzaktan kuman-
dann kullanm klavuzundaki açklamalara uyun.
Lazer alglaycnn işletime alnmas
f Lazer alglaycy nemden koruyun.
f Lazer alglaycy aşr scaklklara veya
büyük scaklk değişikliklerine maruz brak-
mayn. Örneğin lazer alglaycy uzun süre
otomobil içinde brakmayn. Büyük scaklk
değişikliklerinden sonra lazer alglaycy
tekrar çalştrmadan önce bir süre scaklk
dengelemesini bekleyin. Aşr scaklklarda
veya büyük scaklk değişikliklerinde lazer
alglaycnn hassaslğ kaybolabilir.
Lazer alglaycy rotasyonlu distomattan en
azndan 50 cm uzağa yerleştirin. Lazer algla-
ycy öyle konumlandrn ki, lazer şn alglama
alanna 31 ulaşabilsin. Rotasyonlu distomatta en
yüksek rotasyon hzn ayarlayn.
OBJ_BUCH-757-004.book Page 207 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 207
208 | Türkçe
1 609 929 R48 | (10.12.08) Bosch Power Tools
Açma/kapama
f Lazer alglayc açlnca yüksek sesli sinyal
duyulur. Bu nedenle açlma esnasnda lazer
alglaycy kulağnzdan ve başkalarndan
uzak tutun. Yüksek ses işitme duyusuna zarar
verebilir.
Lazer alglaycy açmak için açma/kapama
tuşuna 26 basn. İki sesli sinyal duyulur ve
Display’deki bütün göstergeler ksa süre yanar.
Lazer alglaycy kapatmak için açma/kapama
tuşuna 26 yeniden basn.
Yaklaşk 10 dakika boyunca lazer alglaycda
hiçbir tuşa baslmazsa ve alglama alanna 31
10 dakika boyunca lazer şn ulaşmazsa, lazer
alglayc bataryay korumak üzere otomatik ola-
rak kapanr. Kapanma bir sesli sinyalle bildirilir.
Merkezi göstergenin ayarnn seçilmesi
Tuş 27 yardm ile, lazer şnnn alglama ala-
nnda hangi hassaslkla merkezi göstereceğini
tespit edebilirsiniz:
– “Hassas” ayar (Display’de f göstergesi),
– “Orta” ayar (Display’de a göstergesi).
Hassaslk ayar değiştiğinde sesli bir sinyal
duyulur.
Lazer alglayc açldktan sonra hassaslk daima
“orta”’ya ayarldr.
Yön göstergeleri
Göstergeler aşağ g, orta e ve yukar c (lazer alg-
laycnn ön ve arka tarafnda) alglama alan 31
çevresindeki lazer şnnn konumunu gösterir. Bu
pozisyon ek olarak sesli sinyalle de gösterilebilir
(Baknz: “Lazer şnn gösteren sesli sinyal”,
sayfa 208).
Lazer alglayc çok alçakta: Lazer şn alglama
alannn 31 üst yarsndan geçerse Display’de alt
yön göstergesi g görülür.
Sesli sinyal devrede ise yavaş tempolu bir sesli
sinyal duyulur.
Lazer alglaycy ok yönünde yukar hareket
ettirin. Merkezi işarete 30 yaklaşldğnda yön
göstergesinin g sadece ucu gösterilir.
Lazer alglayc çok yüksekte: Lazer şn
alglama alannn 31 alt yarsndan geçerse
Display’de yön göstergesinin c sadece ucu
gösterilir.
Sesli sinyal devrede ise hzl tempolu bir sesli
sinyal duyulur.
Lazer alglaycy ok yönünde aşağ hareke
ettirin. Merkezi işarete 30 yaklaşldğnda yön
göstergesinin c sadece ucu gösterilir.
Lazer alglayc ortada: Lazer şn alglama
alann 31 merkezi işaret 30 yüksekliğinde
geçerse merkezi gösterge e yanar. Sesli sinyal
devrede ise sürekli sesli sinyal duyulur.
Lazer şnn gösteren sesli sinyal
Alglama alanndaki 31 lazer şnnn pozisyonu
sesli sinyalle gösterilebilir.
Lazer alglayc açldktan sonra sesli sinyal
daima kapaldr.
Sesli sinyali açarken iki ses şiddeti seçebilirsiniz.
Sesli sinyali açmak veya değiştirmek için sesli
sinyal tuşuna 28 istediğiniz ses şiddeti gösteri-
linceye kadar basn. Orta şiddette sesli sinyal
göstegesi d Display’de yanp söner, yüksek
şiddette gösterge sürekli yanar, sesli sinyal
kapatlnca gösterge söner.
Rotasyonlu distomat nivelman
otomatiği
Genel görünüş
Açldktan sonra ölçme cihaz otomatik olarak
yatay veya dikey konumu alglar. Yatay ve dikey
konumlar arasnda değiştirme yapmak için cihaz
kapatn, konumlandrn ve yeniden açn.
Açldktan sonra ölçme cihaz yatay veya dikey
konumu kontrol eder ve otomatik nivelman
alanndaki % 8’lik sapmalar otomatik olarak
giderir (±0,8 m/10 m).
Ölçme cihaz açldktan sonra veya pozisyon deği-
şikliğinden sonra %8’den daha eğik duruyorsa,
nivelman mümkün değildir. Bu durumda rotor du-
rur, lazer yanp söner ve nivelman göstergesi 3
sürekli krmz olarak yanar. Ölçme cihazn yeni-
den konumlandrn ve nivelman işlemini bekleyin.
OBJ_BUCH-757-004.book Page 208 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 208
Türkçe | 209
Bosch Power Tools 1 609 929 R48 | (10.12.08)
Yeniden konumlandrma yaplmazsa 2 dakika
sonra lazer ve 2 saat sonra ölçme cihaz otomatik
olarak kapanr.
Ölçme cihaznn nivelman yapldktan sonra
yatay ve dikey konum sürekli olarak kontrol edilir.
Konum değişikliklerinde yeniden otomatik nivel-
man yaplr. Hatal ölçmelere neden olmamak için
nivelman işlemi esnasnda rotor durur, lazer
yanp söner ve nivelman göstergesi 3 yeşil olarak
yanp söner.
Şok uyar fonksiyonu
Bu ölçme cihaznn bir şok uyar fonksiyonu vardr
ve bu fonksiyon, konum değişikliklerinde veya
ölçme cihaznn sarsntlarnda veya zeminin titre-
şiminde nivelmann değişik yükseklikte yapl-
masn ve dolays ile yükseklik hatalarn önler.
Şok uyarsn açmak için şok uyar tuşuna 2
basn. Şok uyar göstergesi 1 sürekli yeşil olarak
yanar ve 30 saniye sonra şok uyar işlevi aktif
hale gelir.
Ölçme cihaznn konum değişikliğinde nivelman
hassaslğ alan aşlacak olursa veya şiddetli bir
sarsnt alglanrsa, şok uyar işlevi devreye girer:
Rotasyon durdurulur, lazer yanp söner, nivel-
man göstergesi 3 söner ve şok uyar göstergesi 1
krmz olarak yanp sönmeye başlar. Güncel
işletim türü hafzaya alnr.
Şok uyar işlevi devreye girince şok uyar tuşuna
2 basn. Şok uyar işlevi yeniden başlatlr ve
ölçme cihaz nivelmana başlar. Ölçme cihaznn
nivelman tamamlandktan sonra (nivelman
göstergesi 3 sürekli yeşil yanar), cihaz hafzaya
alnmş olan işletim türünde çalşmaya başlar.
Bu durumda bir referans noktas yardm ile lazer
şnnn yüksekliğini kontrol edin ve gerekiyorsa
yüksekliği düzeltin.
Şok uyar işlevi devrede iken tuşa 2 baslarak
işlev yeniden devreye alnmazsa; 2 dakika sonra
lazer ve 2 saat sonra da ölçme cihaz otomatik
olarak kapanr.
Şok uyar işlevini kapatmak için şok uyar tuşuna
2 bir kez basn; şok uyars devrede iken de (şok
uyar göstergesi 1 krmz olarak yanp söner) iki
kez basn. Şok uyar işlevi kapal iken şok uyar
göstergesi 1 söner.
Rotasyonlu distomatn nivelman
hassaslğ
Hassaslğ etkileyen faktörler
En büyük etkiyi çevre scaklğ gösterir. Özellikle
zeminden tavana doğru oluşan scaklk farklar
lazer şnn saptrabilir.
Sapmalar 20 m’den itibaren önem kazanr ve
100 m’deki sapmalar 20 m’deki sapmalarn iki
veya üç kat olabilir.
Scaklk farkllaşmas zemine yakn yerlerde
daha fazla olduğu için 20 m’lik ölçme işlerinden
itibaren cihaz daima bir sehpa üzerine
koymalsnz. Ayrca cihaz mümkünse çalşma
alannn ortasna yerleştirin.
Ölçme cihaznn hassaslk kontrolü
Dş etkiler yannda cihaza özgü etkiler de (örne-
ğin düşme ve çarpmalar) sapmalara neden
olabilir. Bu nedenle her kullanmdan önce ölçme
cihaznn hassaslğn kontrol edin.
Kontrol işlemi için A ve B duvarlar arasnda
engeli bulunmayan 20 m’lik – serbest bir ölçme
hattna ihtiyacnz vardr. – Ölçme cihaz yatay
konumda iken X ve Y eksenleri üzerinden dolayl
bir ölçme yapmalsnz (pozitif ve negatif)
(4 komple ölçme işlemi).
– Ölçme cihazn yatay konumda A duvar
yaknna bir sehpaya (aksesuar) 48 monte
edin veya sağlam düz bir zemine yerleştirin.
Ölçme cihazn çalştrn.
– Nivelman işlemi bittikten sonra lazer şnn A
duvarnn yaknnda noktasal işletime
doğrultun. Duvardaki lazer şn noktasnn
ortasn işaretleyin (Nokta I).
A B
20 m
OBJ_BUCH-757-004.book Page 209 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 209
210 | Türkçe
1 609 929 R48 | (10.12.08) Bosch Power Tools
– Ölçme cihazn 180° çevirin, nivelman işlemi-
nin yaplmasn bekleyin ve karş B duvarn-
daki lazer şn noktasnn ortasn işaretleyin
(Nokta II).
– Ölçme cihazn döndürmeden – B duvarnn
– yaknna yerleştirin ve nivelmana brakn.
– Ölçme cihaznn yüksekliğini öyle ayarlayn ki
(sehpa veya gerekiyorsa alta koyacağnz
parçalarla), lazer şn noktasnn ortas daha
önce B duvarnda işaretlediğiniz nokta II ile
ayn seviyede olsun.
– Ölçme cihazn yüksekliği değiştirmeden
180 derece çevirin. Nivelman yaptrn ve A
duvarndaki lazer şn noktasnn ortasn
işaretleyin (Nokta III). Bu esnada nokta III’ün
mümkün olduu kadar dik veya nokta I’in
altnda olmasna dikkat edin.
– A duvarnda işaretlenmiş bulunan d I ve III nok-
talar arasndaki fark, ölçme cihaznn ölçüm
yaplan eksenden yaptğ sapmay gösterir.
Diğer üç eksene ait ölçme işlemini tekrarlayn.
Ölçme cihazn her ölçme işleminin başnda 90°
çevirin.
2 x 20 m = 40 m’lik ölçme hattnda müsaade
edilen maksimum sapma:
40 m x ±0,1 mm/m = ±4 mm.
Nokta I ve III arasndaki fark d bundan sonraki
her dört ölçmede en fazla 4 mm olmaldr.
Ölçme cihaz dört ölçme işleminin birinde
maksimum sapmay aşacak olursa bir Bosch
Müşteri Servisine başvurun.
Rotasyonlu distomatla çalşrken dikkat
edilecek hususlar
f İşaretlemek için lütfen sadece lazer noktas-
nn ortasn kullann. Lazer noktasnn
büyüklüğü uzaklğa bağl olarak değişir.
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki şklar filtre eder. Bu
nedenle lazerin krmz şğ göz tarafndan daha
parlak alglanr.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
Uzaktan kumanda sistemi ile çalşmak
(aksesuar)
Kumanda tuşlarna baslrken cihaz nivelmandan
çkarlabilir ve rotasyon ksa süre için durur.
Uzaktan kumanda 46 sisteminin kullanlmasyla
bu etki ortadan kaldrlr.
Uzaktan kumanda alglama mercekleri 7 ölçme
cihaznn üç tarafnda ve ön taraftaki kontrol
alannn üstünde bulunur.
Sehpa ile çalşmak (aksesuar)
Bu ölçme cihaznn sehpa üzerinde yatay işletim
için 5/8"’lik bir sehpa girişi vardr. Ölçme ciha-
znn sehpa girişini 18 5/8"-dişine yerleşitirin ve
sehpann tespit vidas ile skn.
Çkş çubuğunda ölçü cetveli bulunan bir sehpa-
da 48 yüksekliği direkt olarak ayarlayabilirsiniz.
A B
180˚
A B
A B
180˚
OBJ_BUCH-757-004.book Page 210 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 210
Türkçe | 211
Bosch Power Tools 1 609 929 R48 | (10.12.08)
Duvar mesnedi ile çalşmak (aksesuar)
(Baknz: Şekil C)
Ölçme cihaz duvar mesnedine 43 de tespit
edilebilir. Yatay işletimde duvar mesnedi ölçme
cihaznn istenilen yükseklikte kullanlmasna
olanak sağlar. Dikey işletimde 5/8"-sehpaya 48
tespit mümkündür.
Tavan ölçme levhas ile çalşmak
(Baknz: Şekil C)
Tavan ölçme levhas 45 örneğin asma tavanlarn
yüksekliğinin basit biçimde doğrultulmas için
kullanlabilir. Tavan ölçme levhasn mknatsl
tutucu ile örneğin bir taşycya tespit edin.
Tavan ölçme levhasnn yanstma yapan yars
elverişsiz aydnlatma koşullarnda lazer şnnn
görünürlülüğünü iyileştirir, saydam olan diğer
yars ise lazer şnnn arka taraftan da
görünmesine olanak sağlar.
Ölçme levhas ile çalşmak (aksesuar)
Ölçme levhas 44 yardm ile lazer işaretini zemine
veya lazer yüksekliğinde duvara aktarabilirsiniz.
Sfr alan ve skala yardm ile istenen yükseklik-
ten fark ölçerek öteki tarafa aktarabilirsiniz. Bu
sayede ölçme cihaznn aktarlacak yüksekliğe
hassas biçimde ayarlanmas gerekmez.
Ölçme levhasnn 44 yanstc bir kaplamas var-
dr ve bu kaplama lazer şnnn uzak mesafeler-
den veya şiddetli güneş şğnda görünürlülüğü-
nü artrr. Parlaklğn güçlendirildiğini ancak
lazer şnna paralel olarak ölçme levhasna
baknca fark edersiniz.
Ölçme latas ile çalşmak (aksesuar)
(Baknz: Şekil J)
Dş ve iç bükey yüzeylerin kontrolü veya meyille-
rin aktarlmasnda lazer alglayc ile birlikte
ölçme latasnn 38 kullanlmasnda yarar vardr.
Ölçme latasnn 38 üst tarafna nispi ölçme ska-
las (±50 cm) işlenmiştir.Bu skalann sfr yük-
sekliğini (90–210 cm) önceden çkmal çubukta
seçebilirsiniz. Bu sayede gerekli yüksekliklerden
olan sapmalar direkt olarak okunabilir.
Lazer alglayc ile çalşrken dikkat
edilecek hususlar
İşaretleme
Lazer alglaycnn sağ ve sol tarafndaki
işaretlerle 30 lazer şn alglama alannn 31
ortasndan geçiyorsa, lazer şnnn yüksekliğini
işaretleyebilirsiniz. Orta (merkezi) işaret lazer
alglaycnn üst kenarndan 45 mm uzaklktadr.
Su terazisi ile doğrultma
Su terazisi 25 yardm ile lazer alglaycy dikey
(hizal) olarak doğrultabilirsiniz. Eğik olarak
yerleştirilmiş lazer alglayc hatal ölçmeye
neden olur.
30 mm
OBJ_BUCH-757-004.book Page 211 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 211
212 | Türkçe
1 609 929 R48 | (10.12.08) Bosch Power Tools
Mesnedin tespiti (Baknz: Şekil A)
Lazer alglaycy mesnet 40 yardm ile hem bir
distomat ölçme latasna 38 (aksesuar) hem de
başka yardmc malzeme ile 65 mm’ye kadar
olan genişliğe tespit edebilirsiniz.
Mesnedi 40 tespit vidas 39 ile lazer alglaycnn
arka tarafndaki yuvaya 33 vidalayn.
Mesnet tespit vidasn 36 gevşetin, mesnedi
örneğin distomat ölçme latasna 38 itin ve
mesnet tespit vidasn 36 tekrar skn.
Su terazisi 41 yardm ile mesnedi 40 yatay
olarak doğrultabilirsiniz.
Mesnedin üst kenar 37 merkezi işaret yüksekli-
ğinde 30 bulunur ve lazer şnnn işaretlenme-
sinde kullanlabilir.
Mknatsl tespit (Baknz: Şekil B)
Mutlaka güvenli bir tespit gerekmiyorsa, lazer
alglaycy mknatsl plaka 29 ile ön taraftan bir
çelik parçaya tespit edebilirsiniz.
İş örnekleri
Yüksekliklerin aktarlmas/kontrolü
(Baknz: Şekil D)
Ölçme cihazn yatay konumda sağlam bir
zemine veya sehpaya 48 (aksesuar) yerleştirin.
Sehpa ile çalşrken: Lazer şnn istediğiniz
yüksekliğe doğrultun. Hedef yerine yüksekliği
aktarn veya yüksekliği kontrol edin.
Sehpasz çalşrken: Ölçme levhas 44 yardm ile
lazer şn ile referans noktas yüksekliği
arasndaki yükseklik farkn tespit edin.
Ölçtüğünüz yükseklik farkn hedef noktasna
aktarn veya bu yüksekliği kontrol edin.
Hizalama şnnn paralel olarak doğrultulmas/
dik açlarn aktarlmas (Baknz: Şekil E)
Dik açlarn aktarlmas veya separatörlerin
doğrultulmas gerektiğinde dik şn 9 paralel
olarak, yani bir referans çizgisine (örneğin bir
duvara) ayn uzaklkta doğrultun. Bunu yapmak
için ölçme cihazn dikey konumda yerleştirin ve
öyle konumlandrn ki, dikey şn referans
çizgisine mümkün olduğu kadar paralel olsun.
Hassas konumlandrma yapmak için ölçme
levhas yardm ile dikey şnla referans çizgi
arasndaki mesafeyi ölçme cihaznda ölçün.
Tam ve hassas konumlandrma için hizalama şn
ile referans çizgi arasndaki mesafeyi ölçme
levhas 44 yardm ile doğrudan ölçme cihaznda
ölçün. Hizalama şn ile referans çizgisi arasn-
daki mesafeyi ölçme cihazndan mümkün olduğu
kadar uzak bir mesafeden yeniden ölçün. Hiza-
lama şnn öyle doğrultun ki, mesafe doğrudan
ölçme cihaznda yaplan ölçüm kadar olsun.
Hizalama çizgisine 9 ait dik aç değişken lazer
şn 6 ile gösterilir.
Dikey/yatay düzlemlerin gösterilmesi
(Baknz: Şekil F)
Dikey veya yatay bir düzlemin gösterilmesi için
ölçme cihazn dikey konuma getirin. Dikey
düzlemin bir referans çizgisine dik olmas
gerekiyorsa (örneğin duvar), hizalama şnn 9
bu referans çizgisine doğrultun.
Diklik değişken lazer şn 6 ile gösterilir.
Lazer alglayc olmadan çalşmak
(Baknz: Şekil G)
Elverişli şk koşullarnda (gölge veya loş ortam-
da) ve ksa mesafelerde lazer alglayc olmadan
çalşabilirsiniz. Lazer şnnn daha iyi görünmesi
için ya çizgisel işletimi seçin ya da noktasal
işletimi seçin ve rotasyon düğmesini 10 elinizle
hedef noktaya çevirin.
Lazer alglayc ile çalşmak (Baknz: Şekil H)
Elverişsiz şk koşullarnda (aydnlk ortamlarda,
doğrudan güneş şn altnda) ve büyük mesafeler-
de lazer şnnn daha iyi görünmesi için lazer
alglayc kullann. Lazer alglayc ile çalşrken en
yüksek rotasyon hzyla rotasyonlu işletimi seçin.
Uzak mesafelerden ölçme (Baknz: Şekil I)
Uzak mesafelerden ölçme yaparken lazer şnnn
bulunabilmesi için lazer alglaycnn kullanlmas
gerekir. Olumsuz etkileri önlemek için ölçme
cihazn her zaman çalşma yüzeyinin ortasna ve
bir sehpaya yerleştirin.
Açk havada çalşmak (Baknz: Şekil J)
Açk havada çalşlrken daima lazer alglaycnn
kullanlmas gerekir.
Fazla güvenli olmayan zeminlerde çalşrken
ölçme cihazn bir sehpaya 48 takn. Zemin hare-
ketlerinden veya ölçme cihaznn sarsntlarn-
dan kaynaklanabilecek hatal ölçmelerden kaçn-
mak için şok uyar işlevini aktif hale getirin.
OBJ_BUCH-757-004.book Page 212 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 212
Türkçe | 213
Bosch Power Tools 1 609 929 R48 | (10.12.08)
Göstergelerin genel görünüşü
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Rotasyonlu distomat, şarj cihazn ve lazer
alglaycy daima temiz tutun.
Rotasyonlu distomat, şarj cihazn ve lazer
alglaycy suya veya başka svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin.
Deterjan veya çözücü madde kullanmayn.
Rotasyonlu distomat, özellikle lazer şn çkş de-
liği bölgesini düzenli aralklarla temizleyin ve tüy-
lenme veya ipliklenme olmamasna dikkat edin.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen
rotasyonlu distomat, şarj cihaz veya lazer
alglayc arza yapacak olursa, onarm mutlaka
Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste
yaptrlmaldr.
Lütfen bütün başvuru ve yedek parça siparişle-
rinizde rotasyonlu distomat, şarj cihaz ve lazer
alglaycnn tip etiketindeki 10 hanelik ürün
kodunu belirtiniz.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Lazer
şn
Lazer
şnnn
rotasyonu*
Yeşil Krmz Yeşil Krmz
Ölçme cihaznn açlmas
(1 sn otamatik test) z z z
İlk veya daha sonraki nivelman 2x/s  2x/s
Ölçme cihaznn nivelman/İşletime hazr z z z
Otomatik nivelman alan aşld 2x/s  z
Şok uyars aktif z
Şok uyars devrede 2x/s  2x/s
Batarya gerilimi ≤2 saatlik işletim için 2x/s
Bataryalar boş   z
* Çizgisel ve rotasyonlu işletimde
2x/s
z

Yanp sönme frekans (saniyede iki kez)
Sürekli işletim
Fonksiyon durduruldu
OBJ_BUCH-757-004.book Page 213 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM
Sayfa: 213
214 | Türkçe
1 609 929 R48 | (10.12.08) Bosch Power Tools
Tasfiye
Rotasyonlu distomat, şarj cihaz, lazer alglayc,
aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu
tasfiye işlemine tabi tutulmak üzere geri
dönüşüm merkezine gönderilmelidir.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Rotasyonlu distomat, şarj cihazn
ve lazer alglaycy evsel çöplerin
içine atmayn!
2002/96/EG yönetmeliği ve bunun
ulusal hukuka uyarlanmş hüküm-
leri uyarnca kullanm ömrünü
tamamlamş elektrikli ve elektronik aletler ayr
ayr toplanmak ve çevre dostu tasfiye için geri
dönüşüm merkezine yollanmak zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Ni-MH: Nikel-Metal hidrit
Aküleri ve bataryalar evsel çöplerin içine, ateşe
veya suya atmayn. Aküler ve bataryalar toplan-
mak, tekrar kazanm işlemine tabi tutulmak ve
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
zorundadr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
91/157/AET Yönetmeliği uyarnca arzal veya
kullanm ömrünü tamamlamş aküler ve batar-
yalar yeniden kazanm işlemine tabi tutulmak
zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-757-004.book Page 214 Wednesday, December 10, 2008 4:33 PM

Sorular & cevaplar

Bosch GRL 150 HV Set 3 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GRL 150 HV Set 3 hakkında bir soru sorun

Bosch GRL 150 HV Set 3 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GRL 150 HV Set 3 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GRL 150 HV Set 3 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.