Bosch GPL 3 Professional kılavuzu

AşağıdaBosch GPL 3 Professional için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: GPL 3 Professional
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Çin, Hırvat, Endonezya, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 85
86 | Türkçe
1 609 929 S08 | (30.9.08) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Noktasal distomat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz biçimde
ve güvenle çalşabilmek için bütün
talimat hükümlerini okuyun. Ölçme
cihaz üzerindeki uyar etiketlerini
hiçbir zaman görünmez hale getir-
meyin. BU GÜVENLİK TALİMATINI
İYİ BİR YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya ayar
hükümlerine uyulmadğ veya başka yöntem-
ler kullanldğ takdirde cihazn çkaracağ
şnlar kullanc için tehlikeli olabilir.
f Bu ölçme cihaz İngilizce uyar etiketi ile bir-
likte teslim edilir (grafik sayfasnda 5 nu-
mara ile işaretli).
f İlk kullanmdan önce İngilizce uyar etike-
tinin üzerine cihazla birlikte teslim edilen
kendi dilinizdeki uyar etiketini yapştrn.
Lazer şnn başkalarna veya
hayvanlara doğrultmayn ve ken-
diniz de lazer şnna bakmayn.
Bu ölçme cihaz IEC 60825-1
uyarnca 2. Snf lazer şn üretir.
Bu nedenle başkalarnn gözünü
kamaştrabilirsiniz.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kul-
lanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü lazer
şnndan korumaz, ancak lazer şnnn daha
iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile
onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini
her zaman sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli
ölçme cihazn kullanmasna izin vermeyin.
Çocuklar istemeden başkalarnn gözünü
kamaştrabilir.
Mesnet
Mesnedi 8 kalp pillerinin
yaknna getirmeyin. Mknats 12
nedeniyle manyetik bir alan oluşur
ve bu kalp pillerinin işlevini
engelleyebilir.
f Mesnedi 8 manyetik veri taşyclardan ve
manyetik etkilere karş hassas olan cihaz-
lardan uzak tutun. Mkantslar 12 nedeniyle
geri alnamayan veri kayplar olabilir.
Fonksiyon tanm
Lütfen ölçme cihaznn bulunduğu kapağ açn ve
kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece bu
kapağ açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz; dik ve yatay çizgiler ile hizalama
hatlarnn belirlenip kontrol edilmesi için
geliştirilmiştir.
IEC 60825-1:2007-03
<1 mW, 635 nm
OBJ_BUCH-807-002.book Page 86 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sayfa: 86
Türkçe | 87
Bosch Power Tools 1 609 929 S08 | (30.9.08)
Teknik veriler
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar
ölçme cihaznn şeklinin bulunduğu grafik
sayfasnda bulunmaktadr.
1 Lazer şn çkş deliği
2 Batarya gözü kapak kilidi
3 Batarya gözü kapağ
4 Açma/kapama şalteri
5 Lazer uyar etiketi
6 Sehpa girişi 1/4"
7 Seri numaras
8 Mesnet
9 Mesnet tespit vidas
10 Mesnet vida delikleri
11 Kayş klavuzu
12 Mknatslar
13 Mesnetteki 1/4" sehpa girişi
14 Mesnetteki 5/8" sehpa girişi
15 Ayakl ölçme latas*
16 Koruyucu çanta
17 Lazer gözlüğü*
18 Sehpa*
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü
aksesuar programmzda bulabilirsiniz.
Montaj
Bataryalarn taklmas/değiştirilmesi
Bu ölçme cihazn çalştrrken alkali mangan
bataryalarn kullanlmas tavsiye olunur.
Batarya gözü kapağn 3 açmak için kilidi 2 saat
hareket yönünde çevirerek konumuna getirin
ve kapağ çkarn. Cihazla birlikte teslim edilen
bataryalar yerlerine yerleştirin. Bataryalar -
yerleştirirken batarya gözünün iç tarafndaki
şekle bakarak doğru kutuplama yapmaya dikkat
edin.
Batarya gözü kapağn alt taraftan gövdeye yer-
leştirin ve yukardan bastrn. Kilidi 2 saat
hareket yönünün tersine çevirerek konumuna
getirni ve kapağ kilitleyin.
Çalşma esnasnda lazer şnlar yavaş tempo ile
yanp sönerse bataryalar zayflamş demektir.
Ölçme cihaz ilk yanp sönmeden sonra yaklaşk
8 saat daha çalşr.
Daima bataryalarn hepsini birden değiştirin.
Ayn üreticinin ayn kapasitedeki bataryalarn
kullann.
f Cihaznz uzun süre kullanmayacaksanz
bataryalar cihazdan çkarn. Uzun süre
kullanlmayan bataryalar oksitlenir ve ken-
diliğinden boşalr.
Noktasal distomat GPL 3
Professional
Ürün kodu 3 601 K66 1..
Çalşma alan 30 m
Nivelman hassaslğ ±0,3 mm/m
Tipik otomatik nivelman
alan:
– Uzunlamasna eksende
– Enine eksende
±5°
±3°
Nivelman süresi, tipik <4 s
İşletme scaklğ –10 °C ... +50 °C
Saklama scaklğ –20 °C ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
Sehpa girişi 1/4"
Bataryalar 3 x 1,5 V LR6 (AA)
İşletme süresi, yak. 24 h
Ağrlğ EPTA-Pro-
cedure 01/2003’e göre 0,25 kg
Ölçüleri 104 x 80 x 40 mm
Koruma türü IP 5X
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna
dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar değişik
olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi
üzerindeki seri numaras 7 ile olur.
OBJ_BUCH-807-002.book Page 87 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sayfa: 87
88 | Türkçe
1 609 929 S08 | (30.9.08) Bosch Power Tools
İşletme
Çalştrma
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve
doğrudan güneş şnndan koruyun.
f Ölçme cihazn aşr sçaklklara ve büyük
scaklk değişikliklerine maruz brakmayn.
Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde
brakmayn. Büyük scaklk değişikliklerinde
ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre
scaklk dengelenmesini bekleyin. Aşr
scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
f Ölçme cihaznn sk sk elinizden düşme-
mesine veya bir yere çarpmamasna dikkat
edin. Ölçme cihazna dşardan güçlü etkiler
geldiğinde çalşmaya devam etmeden daima
bir hassaslk kontrolü yapmalsnz (Baknz:
“Nivelman hassaslğ”).
f Taşrken ölçme cihazn kapatn. Kapama
esnasnda pandül birimi kilitlenir, aksi
takdirde aşr hareketlerde hasar görür.
Açma/kapama
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama
şalterini 4 şalterde “I” görününceye kadar yukar
itin. Ölçme cihaz açldktan hemen sonra her
çkş deliğinden 1 bir lazer şn gönderir.
f Lazer şnn kişilere ve hayvanlara doğrult-
mayn ve uzak mesafeden de olsa lazer
şnna bakmayn.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama şal-
terini 4 şalterde “0” görünüceye kadar aşağ itin.
Cihaz kapatlnca pandül hareket birimi kilitlenir.
Otomtik kesme işlevinin ayarlanmas
Bu ölçme cihaz standart olarak açldktan
20 dakika sonra otomatik olarak kapanr.
Bu otomatik kesme süresi 20 dakikadan 8 saate
ayarlanabilir. Bunu yapmak için cihaz açn,
hemen kapatn ve 4 saniye içinde tekrar açn.
Değişikliğin yapldğn onaylamak üzere bütün
lazer şnlar ikinci açlştan sonra 2 saniye süre
ile hzl bir tempoda yanp sönerler.
f Açk durumdaki ölçme cihazn brakp
gitmeyin ve işiniz bitince cihaz kapatn.
Lazer şn başkalarnn gözünü alabilir.
Ölçme cihaznn bir sonraki açlşnda otomatik
kesme süresi tekrar 20 dakikaya ayarlanr.
Nivelman otomatiği ile çalşmak
Ölçme cihazn yatay, sağlam bir zemine yerleşti-
rin ve mesnede 8 veya sehpaya 18 tespit edin.
Cihaz açldktan sonra nivelman ototamatiği, şu
otomatik nivelnamn alanndaki ±5° (uzunla-
masna eksen) veya ±3° (enine eksen) sapmalar
otomatik düzeltir. Lazer noktalar hareketsiz
hale gelince nivelman işlemi tamamlanmş
demektir.
Örneğin ölçme cihaznn yerleştirildiği zeminin
yataylktan gösterdiği sapma 5° veya 3° değer-
lerinden fazla olduğu için otomatik nivelman
mümkün olmazsa, lazer şnlar hzl tempo ile
yanp söner. Bu gibi durumlarda ölçme cihazn
yatay konuma getirin ve otomatik nivelman işle-
minin tamamlanmasn bekleyin. Ölçme cihaz
±5° veya ±3° değerindeki otomatik nivelman
alanna gelince lazer şnlar tekrar sürekli olarak
yanmaya başlar.
İşletme esnasndaki sarsnt veya konum
değişikliklerinde ölçme cihaz tekrar otomatik
olarak nivelman yapar. Cihazn yer değiştirme-
sinden kaynaklanan hatal ölçmelerden kaçn-
mak için nivelman işleminden sonra lazer şn-
larnn pozisyonunu belirli referans noktalarna
göre kontrol edin.
Nivelman hassaslğ
Hassaslğ etkileyen faktörler
En büyük etkiyi çevre scaklğ gösterir. Özellikle
zeminden tavana doğru oluşan scaklk farklar
lazer şnn saptrabilir.
Scaklk katmanlaşmas zemine yakn yerlerde en
yüksek derecede olduğundan mümkünse ölçme
cihazn piyasadan temin edebileceğiniz bir
sehpaya tespit ederek çalşma alannn ortasna
yerleştirin.
Dş etkiler yannda cihaza özgü etkiler de
(örneğin düşme ve çarpmalar) sapmalara neden
olabilir. Bu nedenle her kullanmdan önce ölçme
cihaznn hassaslğn kontrol edin.
Yaptğnz kontrollerde ölçme cihaz maksimum
sapma snrn aşacak olursa, cihaz bir Bosch
müşteri hizmetine onarma gönderin.
OBJ_BUCH-807-002.book Page 88 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sayfa: 88
Türkçe | 89
Bosch Power Tools 1 609 929 S08 | (30.9.08)
Yatay nivelman hassaslğnn kontrolü
Bu kontrol işlemi için sağlam bir zeminde A ve B
duvarlar arasnda engelsiz 20 metrelik bir
mesafeye ihtiyacnz vardr.
– Ölçme cihazn A duvarnn yaknnda bir mes-
nede veya sehpaya yerleştirin veya sağlam,
düz bir zemine yerleştirin. Ölçme cihazn açn.
– Yatay lazer şnn A duvarnn yaknna doğ-
rultun ve ölçme cihazn nivelmana brakn.
Duvardaki lazer noktasnn ortasn işaret-
leyin (Nokta I).
– Ölçme cihazn 180° çevirin, nivelman
işleminin yaplmasn bekleyin ve karş B
duvarndaki lazer şn noktasnn ortasn
işaretleyin (Nokta II).
– Ölçme cihazn döndürmeden – B duvarnn
– yaknna yerleştirin ve nivelmana brakn.
– Ölçme cihaznn yüksekliğini öyle ayarlayn ki
(sehpa veya gerekiyorsa alta koyacağnz
parçalarla), lazer şn noktasnn ortas daha
önce B duvarnda işaretlediğiniz nokta II ile
ayn seviyede olsun.
– Ölçme cihazn yüksekliği değiştirmeden
180 derece çevirin. Nivelman yaptrn ve A
duvarndaki lazer şn noktasnn ortasn
işaretleyin (Nokta III). Bu esnada nokta III’ün
mümkün olduu kadar dik veya nokta I’in
altnda olmasna dikkat edin.
– A duvarnda işaretlenmiş bulunan I ve III iki
noktalar arasndaki d fark ölçme cihaznn
gerçek yükseklik sapmasn verir.
2 x 20 m = 40 m’lik ölçme hattndaki müsaade
edilen maksimum sapma:
40 m x ±0,3 mm/m = ±12 mm.
Buna göre I ve III noktalar arasndaki fark d en
fazla 12 mm olmaldr.
Dikey nivelman hassaslğnn kontrolü
Bu kontrol işlemi için sağlam bir zeminde tavan
ve taban arasnda yaklaşk 5 metrelik engelsiz
bir ölçme hattna ihtiyacnz vardr.
– Tavanda düz bir çizgi çizin.
– Ölçme cihazn mesnede veya sehpaya monte
edin. Ölçme cihazn açn ve alt dik hizalama
şn zeminde görünecek biçimde çevirin.
A B
20 m
A B
180˚
A B
d
180˚
A B
5 m
OBJ_BUCH-807-002.book Page 89 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sayfa: 89
90 | Türkçe
1 609 929 S08 | (30.9.08) Bosch Power Tools
– Ölçme cihazn öyle konumlandrn ki, üst dik
hizalama çizgisi tavandaki çizgiye rastlasn.
Ölçme cihazn nivelmana brakn. Tavandaki
çizgide bulunan üst lazer noktasnn ortasn
işaretleyin (Nokta I). Ayrca zemindeki
çizgide bulunan alt lazer noktasnn ortasn
da işaretleyin (Nokta II).
– Ölçme cihazn 180° çevirin. Cihaz öyle
konumlandrn ki, işaretlenen nokta II’de
bulunan alt lazer noktasnn ortas ve üst
lazer noktas tavandaki çizgide bulunsun.
Ölçme cihazn nivelmana brakn. Tavandaki
çizgide bulunan üst lazer noktasnn ortasn
işaretleyin (Nokta III).
– Tavanda işaretlenmiş bulunan I ve III
noktalar arasndaki d fark ölçme cihaznn
dikeylikten olan gerçek sapmasn gösterir.
2 x 5 m = 10 m’lik ölçme hattndaki müsaade
edilen maksimum sapma:
10 m x ±0,3 mm/m = ±3 mm.
Buna göre I ve III noktalar arasndaki fark d en
fazla 3 mm olmaldr.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f İşaretlemek için lütfen sadece lazer noktas-
nn ortasn kullann. Lazer noktasnn
büyüklüğü uzaklğa bağl olarak değişir.
Mesnedin tespiti
Ölçme cihazn mesnede 8 tespit etmek için mes-
net tespit vidasn 9 aletteki 1/4"’lik sehpa girişi
yuvasnda 6 skn. Mesnette bulunan ölçme cihaz-
n gevşetmek için tespit vidasn 9 hafifçe gevşetin.
– Alt dik hizalama şnn görünür hale getirmek
için ölçme cihazn mesnet üzerinde 8 yana
veya arkaya çevirin.
– Yatay lazer şnlar yardmyla yükseklikleri
aktarmak için mesnet 8 üzerindeki ölçme
cihazn çevirin.
Mesnet 8 yardm ile ölçme cihazn şu tespit
olanaklarna sahipsiniz:
– Mesnedi 8 1/4"-sehpa girişi 13 ile sehpaya 18
veya piyasada bulunan bir fotoğraf makinesi
sehpasna takn. Piyasada bulunan bir
distomat sehpasna takmak için 5/8"-sehpa
girişini 14 kullann.
– Mesnet 8 çelik parçalara mknatslar 12
yardm ile tespit edilebilir.
– Kuru yap veya ahşap duvarlara mesnet 8
vidalarla tespit edilebilir. Bunu yapmak için
en azndan 50 mm uzunluğundaki vidalar
mesnedin vidalama deliklerin 10 geçirin.
– Mesnet 8 boru veya benzerlerine kayş
klavuzundan 11 çekilecek piyasada bulunan
bir kayşla tespit edilebilir.
Sehpa ile çalşmak (aksesuar)
Sehpa 18 sağlam ve yüksekliği ayarlanabilir bir
ölçme zemini sunar. Ölçme cihaznn sehpa
kovann 6 sehpann 1/4" dişlisine yerleştirin ve
sehpann tespit vidas ile skn.
Ölçme levhas ile çalşmak (aksesuar)
Ölçme levhas 15 yardm ile lazer işaretini
zemine veya lazer yüksekliğinde duvara aktara-
bilirsiniz.
Sfr alan ve skala yardm ile istenen yükseklik-
ten fark ölçerek öteki tarafa aktarabilirsiniz. Bu
sayede ölçme cihaznn aktarlacak yüksekliğe
hassas biçimde ayarlanmas gerekmez.
Ölçme levhasnn 15 yanstc bir kaplamas var-
dr ve bu kaplama lazer şnnn uzak mesafeler-
den veya şiddetli güneş şğnda görünürlülüğü-
nü artrr. Parlaklğn güçlendirildiğini ancak
lazer şnna paralel olarak ölçme levhasna
baknca fark edersiniz.
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki şklar filtre eder. Bu
nedenle lazerin krmz şğ göz tarafndan daha
parlak alglanr.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
d
OBJ_BUCH-807-002.book Page 90 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Sayfa: 90
Türkçe | 91
Bosch Power Tools 1 609 929 S08 | (30.9.08)
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Ölçme cihazn daima birlikte teslim edilen
koruyucu çanta içinde saklayn ve taşyn.
Ölçme cihazn daima temiz tutun.
Ölçme cihazn hiçbir zaman suya veya başka
svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin.
Deterjan veya çözücü madde kullanmayn.
Özellikle lazer şnn çkş deliği alann düzenli
olarak temizleyin ve kullandğnz bezin havnn
dökülmemesine dikkat edin.
Tarama cihaznz çok dikkatli yürütülen üretim
süreci ve test yöntemlerine rağmen arza
yapacak olursa, onarm Bosch Elektrikli El
Aletleri İçin Yetkili bir servise yaptrn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka cihaznzn tip etiketindeki 10 haneli
ürün kodunu belirtin.
Onarlmas gerektiğinde ölçme cihazn
koruyucu çanta 16 içinde yollayn.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi
yeniden kazanm merkezine yollanmaldr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Tarama cihazn evsel çöplerin
içine atmayn!
Kullanm ömrünü tamamlamş
elektronik aletlere ilişkin
2002/96/AT Avrupa yönetmeliği
ve bunun ulusal mevzuata çevril-
miş hali uyarnca, aletler ayr ayr toplanmak ve
yeniden kazanm merkezlerine gönderilmek
zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Aküleri ve bataryalar evsel çöplerin içine, ateşe
veya suya atmayn. Aküler ve bataryalar
toplanmak, tekrar kazanm işlemine tabi
tutulmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye
edilmek zorundadr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
91/157/AET Yönetmeliği uyarnca arzal veya
kullanm ömrünü tamamlamş aküler ve
bataryalar yeniden kazanm işlemine tabi
tutulmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-807-002.book Page 91 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM

Sorular & cevaplar

Bosch GPL 3 Professional hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GPL 3 Professional hakkında bir soru sorun

Bosch GPL 3 Professional ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GPL 3 Professional kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GPL 3 Professional ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.