Bosch GLL 2-80 P Professional kılavuzu

AşağıdaBosch GLL 2-80 P Professional için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Lazer düzeç
  • Model/isim: GLL 2-80 P Professional
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Çin, Hırvat, Endonezya, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 70
Türkçe | 71
Bosch Power Tools 1 619 929 L96 | (29.11.12)
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte
kullanmayın. Lazer gözlüğü mor ötesi ışınlarına (UV) karşı
tam olarak koruma sağlamaz ve renk algılamasını azaltır.
 Ölçme cihazını sadece kalifiye uzmanlara ve orijinal ye-
dek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu yolla ölçme ci-
hazının güvenliğini her zaman sağlarsınız.
 Çocukların denetiminiz dışında lazerli ölçme cihazını
kullanmasına izin vermeyin. Çocuklar istemeden başka-
larının gözünü kamaştırabilir.
 Bu ölçme cihazı ile yakınında yanıcı sıvılar, gazlar veya
tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan yerlerde ça-
lışmayın. Ölçme cihazı içinde toz veya buharları tutuştura-
bilecek kıvılcımlar üretilebilir.
Lazer hedef tablası
Lazer hedef tablasını 15 kalp pillerinin
yakınına getirmeyin. Lazer hedef tablasın-
daki mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanlar kalp pillerinin fonksiyonunu kısıtla-
yabilir.
 Lazer hedef tablasını 15 manyetik veri taşıyıcılarından
ve manyetik etkiye duyarlı cihazlardan uzak tutun. La-
zer hedef tablasındaki mıknatısların etkisiyle geri alınama-
yan veri kayıpları olabilir.
Ürün ve işlev tanımı
Lütfenölçmecihazınınbulunduğukapağıaçınvekullanımkıla-
vuzunu okuduğunuz sürece bu kapağı açık tutun.
Usulüne uygun kullanım
Bu ölçme cihazı yatay ve dikey çizgilerin belirlenmesi ve kon-
trolü için geliştirilmiştir.
Gürültü emisyonu hakkında bilgi
Sinyal tonunun A-değerlendirmeli ses basıncı seviyesi bir
metre mesafeden 80 dB(A)’dır.
Tarama cihazını kulağınızın çok yakınında tutmayın!
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarının numaraları ölçme cihazı-
nın şeklinin bulunduğu grafik sayfasında bulunmaktadır.
1 Lazer ışını çıkış deliği
2 Batarya uyarısı
3 İmpuls fonksiyonu tuşu
4 İmpuls fonksiyonları göstergesi
5 İşletim türü tuşu
6 Nivelman otomatiği olmadan çalışma göstergesi
7 Açma/kapama şalteri
8 Sehpa girişi 5/8"
9 Sehpa girişi 1/4"
10 Batarya gözü kapağı
11 Batarya gözü kapak kilidi
12 Lazer uyarı etiketi
13 Seri numarası
14 Mıknatıslar
15 Lazer hedef tablası
16 Ayaklı ölçme latası*
17 Lazer algılayıcı*
18 Koruyucu çanta*
19 Üniversal (çok amaçlı) tutucu*
20 Teleskop kol*
21 Lazer gözlüğü*
22 Sehpa*
* Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir.
Teknik veriler
Montaj
Bataryaların takılması/değiştirilmesi
Bu ölçme cihazını çalıştırırken alkali mangan bataryaların kul-
lanılması tavsiye olunur.
Batarya gözü kapağını 10 açmak için kilidi 11 ok yönüne itin
ve batarya gözü kapağını kaldırın. Bataryaları yerlerine yerleş-
tirin. Doğru kutuplama yapmak için batar gözü kapağının iç ta-
rafındaki şekle bakın.
Çizgisel lazer GLL 2-80 P
Ürün kodu 3 601 K63 2..
Çalışma alanı1)
– Standart
– İmpuls fonksiyonu ile
– Lazer algılayıcı ile
20 m
15 m
5 –80 m
Nivelman hassaslığı ±0,2 mm/m
Otomatik nivelman, tipik ±4°
Nivelman süresi, tipik <4 s
İşletme sıcaklığı –10 °C ... +45 °C
Saklama sıcaklığı –20 °C ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer sınıfı 2
Lazer tipi 640 nm, <1 mW
C6 1
en kısa impuls süresi 1/1600 s
Sehpa girişi 1/4", 5/8"
Bataryalar 4 x 1,5 V LR06 (AA)
İşletme süresi
– 2 lazer düzlemi ile
– 1 lazer düzlemi ile
9 h
18 h
Ağırlığı EPTA-Procedure
01/2003’e göre 0,7 kg
Ölçüleri
(uzunluk x genişlik x yükseklik) 159 x 54 x 141 mm
Koruma türü IP 54 (Toza ve püsküren
suya karşı korunmalı)
1) Cihazın çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin;
doğrudan gelen güneş ışını) küçülebilir.
Ölçme cihazınızın tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri nu-
marası 13 ile olur.
OBJ_BUCH-907-002.book Page 71 Thursday, November 29, 2012 12:48 PM
Sayfa: 71
72 | Türkçe
1 619 929 L96 | (29.11.12) Bosch Power Tools
Bataryalarzayıflayıncabirkez5saniyesüreilesinyalsesiduyu-
lur. Batarya uyarısı 2 sürekli olarak kırmızı yanıp söner. Bu du-
rumda ölçme cihazı 2 saatten daha az bir süre çalıştırılabilir.
Cihaz açıldığında bataryalar zayıfsa, cihaz açıldıktan sonra
5 saniye süre ile uzun bir sinyal sesi duyulur.
Daima bataryaların hepsini birden değiştirin. Aynı üreticinin
aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.
 Cihazınızıuzunsürekullanmayacaksanızbataryalarıci-
hazdan çıkarın. Uzun süre kullanılmayan bataryalar oksit-
lenir ve kendiliğinden boşalır.
İşletme
Çalıştırma
 Ölçme cihazı ile çalışırken bazı durumlarda yüksek ses-
li sinyaller duyulur. Bu nedenle ölçme cihazını kulağı-
nızdan ve başkalarından uzak tutun. Şiddetli ses kulağa
zarar verebilir.
 Ölçme cihazınızı nemden/ıslaklıktan ve doğrudan gü-
neş ışınından koruyun.
 Ölçme cihazını aşırı sıcaklıklara ve büyük sıcaklık
değişikliklerine maruz bırakmayın. Örneğin cihazı uzun
süre otomobil içinde bırakmayın. Büyük sıcaklık değişiklik-
lerinde ölçme cihazını çalıştırmadan önce bir süre sıcaklık
dengelenmesini bekleyin. Aşırı sıcaklıklarda veya büyük sı-
caklık değişikliklerinde ölçme cihazının hassaslığı kaybola-
bilir.
 Ölçmecihazınınsıksıkelinizdendüşmemesineveyabir
yere çarpmamasına dikkat edin. Ölçme cihazına dışarı-
dan güçlü etkiler geldiğinde çalışmaya devam etmeden da-
imabirhassaslıkkontrolüyapmalısınız(Bakınız:“Nivelman
hassaslığı”).
 Taşırkenölçmecihazınıkapatın.Kapamaesnasındapan-
dül birimi kilitlenir, aksi takdirde aşırı hareketlerde hasar
görür.
Açma/kapama
Ölçme cihazını açmak için açma/kapama şalterini 7 “ on”
pozisyonuna (otomatik nivelmansız çalışma için) veya
“ on” pozisyonuna (otomatik nivelmanla çalşımak için)
itin.Ölçmecihazıaçıldıktanhemensonraçıkışdeliklerinden1
lazer ışını gönderir.
 Lazer ışınını kişilere ve hayvanlara doğrultmayın ve
uzak mesafeden de olsa lazer ışınına bakmayın.
Ölçmecihazınıkapatmakiçinaçma/kapamaşalterini7“off”
pozisyonunaitin.Cihazkapanıncapandülhareketbirimideki-
litlenir.
45 °C’likenyüksekişletimsıcaklığınınaşılmasıdurumundala-
zer diyotlarının korunması için cihaz kapanır. Soğuma olduk-
tan sonra ölçe cihazı tekrar işletime hazırdır ve çalıştırılabilir.
Kesme otomatiğinin pasifleştirilmesi
Yaklaşık 30 dakika süre ile ölçme cihazında hiçbir tuşa basıl-
mazsa, ölçme cihazı bataryaları korumak üzere otomatik ola-
rak kapanır.
Ölçme cihazını otomatik kapanmadan sonra tekrar açabilmek
için ya açma/kapama şalterini 7 önce “off” poizyonuna itip
ölçme cihazını açın ya da işletim türü tuşuna 5 veya impuls
fonksiyonuna 3 bir kez basın.
Kapama otomatiğini pasif hale getirmek için (cihaz açık du-
rumda iken) işletim türü tuşunu 5 en azından 3 saniye basılı
tutun. Kapama otomatiği pasif hale gelince lazer ışınları onay-
lamak üzere kısa süre yanıp söner.
 Açık durumdaki ölçme cihazını bırakıp gitmeyin ve işi-
niz bitince cihazı kapatın. Lazer ışını başkalarının gözünü
alabilir.
Otomatik kesme (kapama) fonksiyonunu aktif hale getirebil-
mekiçinölçmecihazınıkapatıpaçınveyabununyerineişletim
türü tuşunu 5 en azından 3 saniye basılı tutun.
Sesli sinyalin pasif hale getirilmesi
Ölçme cihazı açıldıktan sonra sesli sinyal işlevi daima aktiftir.
Seslisinyaliaktifveyapasifhalegetirmekiçinişletimtürütuşu
5 ile impuls fonksiyonu tuşuna 3 aynı anda basın ve tuşları en
azından 3 saniye basılı tutun.
Hem aktifleştirme hem de pasifleştirmede işlemi onaylamak
üzere üç kısa sesli sinyal duyulur.
İşletim türleri
Bu ölçme cihazının istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz üç
işletim türü vardır:
– Yatay işletim: Yatay bir lazer düzlemi oluşturur,
– Dikey işletim: Dikey bir lazer düzlemi oluşturur,
– Çapraz çizgili işletim: Bir yatay bir de dikey lazer düzlemi
oluşturur.
Açıldıktan sonra ölçme cihazı yatay işletimde bulunur. İşletim
türünü değiştirmek için işletim türü şalterine 5 basın.
Her üç işletim türü de hem nivelman otomatikli hem de nivel-
man otomatiksiz olarak seçilebilir.
İmpuls fonksiyonu
Lazeralgılayıcı 17ileçalışmakiçinseçilmişbulunanişletimtü-
ründenbağımsızolarakimpulsfonksiyonuaktifhalegetirilme-
lidir.
İmpuls fonksiyonunda lazer ışınları çok yüksek bir frekansla ya-
nıp söner ve lazer algılayacı 17 için yakalanabilir hale gelirler.
İmpuls fonksiyonunu açmak için tuşa 3 basın. İmpuls fonksi-
yonu açıkken gösterge 4 yeşil olarak yanar.
İmpulsfonksiyonuaçıkkenlazerışınınıninsangözütarafından
görünmesi zorlaşır. Bu nedenle lazer algılayıcı olmadan çalış-
makiçinimpulsfonksiyonunutuşa3yenidenbasarakkapatın.
İmpuls fonksiyonu kapalı iken gösterge 4 söner.
Nivelman otomatiği
Nivelman otomatiği ile çalışmak
Ölçme cihazını yatay, düz ve sağlam bir zemine yerleştirin ve
üniversal tutucuya 19 veya sehpaya 22 tespit edin.
Nivelman otomatiği ile çalışmak için açma/kapama şalterini 7
“ on” pozisyonuna itin.
Nivelman otomatiği (otomatik nivelman fonksiyonu) ±4°’lik
otomatik nivelman alanındaki sapmaları dengeler. Lazer çizgi-
leri hareketsiz durumu gelince nivelman işlemi tamamlanır.
Otomatiknivelmanmümkünolmazsa,örneğinölçmecihazının
durduğu yüzey yataylıktan 4° üzerinde sapma gösterdiğin-
OBJ_BUCH-907-002.book Page 72 Thursday, November 29, 2012 12:48 PM
Sayfa: 72
Türkçe | 73
Bosch Power Tools 1 619 929 L96 | (29.11.12)
den, lazer çizgileri hızlı bir tempo ile yanıp sönmeye başlar.
Sesli sinyal aktif durumda ise en fazla 30 saniye süre ile hızlı
tempoluseslisinyalduyulur.Cihazınaçılmasındansonraki10
saniye içinde ölçme cihazının doğrultulmasına olanak sağla-
mak üzere bu alarm pasif hale getirilir.
Ölçme cihazını yatay olarak yerleştirin ve otomatik nivelman
işleminin bitmesini bekleyin. Ölçme cihazı ±4°’lik otomatik
nivelman alanı içine gelince lazer ışınları sürekli olarak yanma-
ya başlar ve sesli sinyal kapatılır.
İşletim sırasındaki sarsıntı durumlarında veya yer değiştirme-
lerde ölçme cihazı tekrar otomatik olarak nivelmanını yapar.
Hatalardan kaçınmak için yeniden yapılan nivelmandan sonra
yatay veya dikey lazer ışınını referans noktasına göre kontrol
edin.
Nivelman otomatiği olmadan çalışmak
Nivelman otomatiği olmadan çalışmak için açma/kapama şal-
terini 7 “ on” pozisyonuna itin. Nivelman otomatiği kapalı
durumdaikengösterge6 kırmızıolarakyanarvelazerçizgileri
30 saniye süre ile yavaş bir tempoyla yanıp söner.
Nivelman otomatiği kapalı iken ölçme cihazını elinizde tutabilir-
sinizveyauygunbirzemineyerleştirebilirsiniz.Çaprazhatlıişle-
timde iki lazer ışını zorunlu olarak birbirine dik açıda olmaz.
Nivelman hassaslığı
Hassaslığı etkileyen faktörler
En büyük etkiyi çevre sıcaklığı gösterir. Özellikle zeminden ta-
vana doğru oluşan sıcaklık farkları lazer ışınını saptırabilir.
Sıcaklıkfarklılaşmasızemineyakınyerlerdedahafazlaolduğu
için 20 m’lik ölçme işlerinden itibaren cihazı daima bir sehpa
üzerine koymalısınız. Ayrıca cihazı mümkünse çalışma alanı-
nın ortasına yerleştirin.
Dış etkiler yanında cihaza özgü etkiler de (örneğin düşme ve
çarpmalar) sapmalara neden olabilir. Bu nedenle her kulla-
nımdan önce ölçme cihazının hassaslığını kontrol edin.
Her defasında önce yatay lazer çizgisinin nivelman hassaslığı-
nı sonra dikey lazer çizgisinin nivelman hassaslığını kontrol
edin.
Yaptığınızkontrollerdeölçmecihazımaksimumsapmasınırını
aşacak olursa, cihazı bir Bosch müşteri hizmetine onarıma
gönderin.
Enine eksenin yatay nivelman hassaslığının kontrolü
Bu kontrol işlemi için sağlam bir zemindeki A ve B duvarları
arasında 5 m’lik serbest bir hatta ihtiyacınız vardır.
– Ölçme cihazını A duvarının yakınındaki bir sehpaya monte
edinveyasert,düzgünbirzemineyerleştirin.Ölçmecihazı-
nı açın. Nivelman otomatikli çapraz hatlı işletimi seçin.
– Lazeri A duvarının yakınına yöneltin ve ölçme cihazının ni-
velmanını yapın. Duvarda gösterdiğiniz noktanın ortasını
işaretleyin (Nokta I).
– Ölçme cihazını 180° döndürün, nivelmana bırakın ve karşı
taraftaki B duvarındaki noktayı işaretleyin (Nokta II).
– Ölçme cihazını döndürmeden – B duvarının – yakınına
yerleştirin ve nivelmana bırakın.
– Ölçme cihazının yüksekliğini öyle ayarlayın ki (sehpa yardı-
mı ile veya altını besleyerek), lazer ışınlarının kesişme nok-
tasıBduvarıüzerindedahaönceişaretlenmişbulunannok-
ta II’ye gelsin.
– Yüksekliğini değiştirmeden ölçme cihazını 180° çevirin.
Cihazı A duvarına öyle doğrultun ki, dikey lazer ışını işaret-
lenmiş bulunan nokta I’den geçsin. Ölçme cihazının nivel-
manını yaptırın ve lazer ışınlarının A duvarındaki kesişme
noktasını işaretleyin (Nokta III).
– A duvarındaki işaretli I ve III noktaları arasındaki d farkı
ölçme cihazının enine eksenden yaptığı gerçek yükseklik
sapmasını gösterir.
2 x 5 m = 10 m’lik ölçme hattındaki müsaade edilen maksi-
mum sapma:
10 m x ±0,2 mm/m = ±2 mm.
Buna göre I ve III noktaları arasındaki fark d en fazla 2 mm ol-
malıdır.
A B
5 m
A B
180°
A B
A B
d
d
180°
OBJ_BUCH-907-002.book Page 73 Thursday, November 29, 2012 12:48 PM
Sayfa: 73
74 | Türkçe
1 619 929 L96 | (29.11.12) Bosch Power Tools
Dikey çizginin nivelman hassaslığının kontrolü
Bu kontrol işlemi için her iki tarafında da en azından 2,5 m
açık alan bulunan bir kapı aralığına ihtiyacınız vardır (zemin
düz ve sert olmalıdır).
– Ölçme cihazını kapı boşluğundan 2,5 m uzaklıkta sert ve
düz bir zemine yerleştirin (bir sehpaya değil). Ölçme ciha-
zının dikey işletimde nivelman yapmasını bekleyin ve lazer
çizgisini kapı boşluğuna doğrultun.
– Dikey lazer ışınının ortasını kapı aralığı altında (nokta I),
kapı aralığının öteki tarafından 5 m uzaklıkta (nokta II) ve
kapı aralığının üst kenarında (nokta III) işaretleyin.
– Ölçme cihazını 180° çevirin ve kapı boşluğunun diğer tara-
fında doğrudan noktaII’nin arkasına yerleştirin. Cihazın ni-
velmanyapmasınıbekleyinvedikeylazerışınını,ortasıtam
olarak nokta I ve nokta II’den geçecek biçimde doğrultun.
– Kapı boşluğunun üst kenarındaki lazer çizgisi merkezini
nokta IV olarak işaretleyin.
– İşaretlenmiş bulunan III ve IV noktaları arasındaki d farkı
ölçme cihazının dikeylikten yaptığı gerçek sapmayı verir.
– Kapı aralığının yüksekliğini ölçün.
Müsaade edilen maksimum sapmayı şu şekilde hesaplayın:
Kapı boşluğu yüksekliğinin iki katı x 0,2 mm/m
Örnek: Kapı boşluğu yüksekliği 2 m ise, maksimum sapma
2 x 2 m x ±0,2 mm/m = ±0,8 mm olmalıdır. III ve IV nokta-
ları buna göre birbirinden en fazla 0,8 mm ayrı olmalıdır.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
 İşaretleme için daima lazer çizgisinin ortasını kullanın.
Lazer ışının genişliği uzaklığa bağlı olarak değişir.
Lazer hedef tablası ile çalışmak
Lazer hedef tablası 15 elverişsiz koşullarda ve büyük mesafe-
lerde lazer ışınının görünürlülüğünü iyileştirir.
Lazerhedeftablasının15yansıtıcıyarısılazerçizginingörünü-
şünü iyileştirir; saydam yarısı ise lazer ışınının lazer hedef tab-
lasının arkasında da görünmesine olanak sağlar.
Sehpa ile çalışmak (aksesuar)
Sehpa, istikrarlı ve yüksekliği ayarlanabilir bir ölçme zemini
sağlar. Ölçme cihazının 1/4" sehpa girişini 9 sehpanın 22 ve-
ya piyasada bulunan bir fotoğraf makinesi sehpasının dişleri-
ne yerleştirin. Piyasada bulunan bir yapı sehpasına tespit için
5/8"sehpagirişini8 kullanın.Sehpanıntespitvidasıileölçme
cihazını sıkarak tespit edin.
Üniversal tutucu ile tespit (aksesuar) (Bakınız: Şekil D)
Üniversal tutucu 19 yardımı ile ölçme cihazını örneğin dik yü-
zeylere, borulara veya manyetik malzemeye tespit edebilirsi-
niz. Üniversal tutucu zemin sehpası olarak da kullanılmaya uy-
gundur ve ölçme cihazının yükseklik ayarını kolaylaştırır.
Ölçme levhası ile çalışmak (aksesuar)
(Bakınız: Şekiller A–B)
Ölçme levhası 16 yardımı ile lazer işaretini zemine veya lazer
yüksekliğinde duvara aktarabilirsiniz.
Sıfır alanı ve skala yardımı ile istenen yükseklikten farkı ölçe-
rek öteki tarafa aktarabilirsiniz. Bu sayede ölçme cihazının ak-
tarılacak yüksekliğe hassas biçimde ayarlanması gerekmez.
Ölçme levhasının 16 yansıtıcı bir kaplaması vardır ve bu kap-
lama lazer ışınının uzak mesafelerden veya şiddetli güneş ışı-
ğında görünürlülüğünü artırır. Parlaklığın güçlendirildiğini an-
cak lazer ışınına paralel olarak ölçme levhasına bakınca fark
edersiniz.
Lazer algılayıcı ile çalışmak (aksesuar) (Bakınız: Şekil D)
Elverişsiz aydınlatma koşullarında (aşırı aydınlıkta, doğrudan
güneş ışını altında) ve büyük mesafelerde lazer ışınlarını daha
iyi bulabilmek için lazer algılayıcı 17 kullanın. Lazer algılayıcı
ile çalışırken impuls fonksiyonunu açın (Bakınız: “İmpuls fonk-
siyonu”, sayfa 72).
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki ışıkları filtre eder. Bu nedenle lazerin
kırmızı ışığı göz tarafından daha parlak algılanır.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayın. La-
zer gözlüğü insan gözünü lazer ışınından korumaz, ancak
lazer ışınının daha iyi görülmesini sağlar.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte
kullanmayın. Lazer gözlüğü mor ötesi ışınlarına (UV) karşı
tam olarak koruma sağlamaz ve renk algılamasını azaltır.
İş örnekleri (Bakınız: Şekiller C –H)
Ölçme cihazının kullanım olanakları için grafik sayfasına
bakınız.
2
,
5
m
2
,
5
m
2
m
d
OBJ_BUCH-907-002.book Page 74 Thursday, November 29, 2012 12:48 PM
Sayfa: 74
Türkçe | 75
Bosch Power Tools 1 619 929 L96 | (29.11.12)
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
Ölçme cihazını daima birlikte teslim edilen koruyucu çanta
içinde saklayın ve taşıyın.
Ölçme cihazını daima temiz tutun.
Ölçme cihazını hiçbir zaman suya veya başka sıvılara daldır-
mayın.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya
çözücü madde kullanmayın.
Özelliklelazerışınıçıkışdeliğialanınıdüzenliolaraktemizleyin
ve kullandığınız bezin havının dökülmemesine dikkat edin.
Dikkatliüretimvetestyöntemlerinerağmenölçmecihazıarıza
yapacak olursa, onarım Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili
bir serviste yaptırılmalıdır. Ölçme cihazını kendiniz açmayın.
Bütün sorularınız ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka ci-
hazınızın tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtin.
Onarılması gerektiğinde ölçme cihazını koruyucu çanta 18
içinde yollayın.
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
OBJ_BUCH-907-002.book Page 75 Thursday, November 29, 2012 12:48 PM

Sorular & cevaplar

Bosch GLL 2-80 P Professional hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GLL 2-80 P Professional hakkında bir soru sorun

Bosch GLL 2-80 P Professional ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GLL 2-80 P Professional kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GLL 2-80 P Professional ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.