Bosch D-tect 150 Professional kılavuzu

AşağıdaBosch D-tect 150 Professional için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: D-tect 150 Professional
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Çin, Hırvat, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 139
140 | Türkçe
1 609 929 R51 | (14.7.09) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Bütün talimat hükümleri okunmal
ve bunlara uyulmaldr. BU
TALİMATI İYİ VE GÜVENLİ BİR
YERDE SAKLAYIN.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile
onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini
her zaman sağlarsnz.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar,
gazlar veya tozlarn bulunduğu patlama teh-
likesi olan yerlerde çalşmayn. Ölçme cihaz
içinde toz veya buharlar tutuşturabilecek
kvlcmlar üretilebilir.
f Ölçme sonuçlar ilkesel olarak belirli ortam
koşullar tarafndan olumsuz yönde etkile-
nebilir. Bunlar örneğin güçlü manyetik veya
elektro manyetik alan oluşturan cihazlara
yaknlk, nem, metal içeren yap malzeme-
leri, alüminyum kaplamal yaltm malze-
mesi ve iletken duvar kağtlar veya fayans-
lardr. Bu nedenle duvarlarda, tavanlarda
veya zeminlerde delme, kesme veya freze
yapmadan önce diğer bilgi kaynaklarna da
başvurun (örneğin yap planlar).
Fonksiyon tanm
Lütfen ölçme cihaznn bulunduğu kapağ açn ve
kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece bu
kapağ açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz; duvar, tavan ve yerlerde nes-
nelerin aranmas için tasarlanmştr. Malzeme
özelliğine ve zeminin durumuna göre metal
nesneler, ahşap kalaslar, plastik borular, nakil
hatlar ve kablolar alglanabilir. Bulunan bu
nesnelerden hareketle, nesnelerin yüzeyinden
itibaren müsaade edilen delik derinliği belirlenir.
Bu ölçme cihaz EN 302435’e uygun snr değer-
lere sahiptir. Buna baklarak ölçme cihaznn
örneğin hastanelerde, atom santrallerinde ve
hava alanlar ile mobil telefon istasyonlar yakn-
larnda kullanlp kullanlamayacağ belirlenmek
zorundadr.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar
ölçme cihaznn şeklinin bulunduğu grafik sayfa-
snda bulunmaktadr.
1 Üst işaretleme yardmcs
2 Tekerlek
3 Sağ veya sol işaretleme yardmcs
4 Batarya gözü kapağ
5 Batarya gözü kapak kilidi
6 Tutamak
7 Bakm klapesi
8 Seri numaras
9 Sensör alan
10 Sağ seçme tuşu
11 Start tuşu
12 Sol seçme tuşu
13 Sesli sinyal tuşu
14 Setup tuşu
15 Açma/kapama tuşu
16 Display
17 LED
18 Koruyucu çanta
Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir.
Start
Setup
OBJ_BUCH-844-005.book Page 140 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 140
Türkçe | 141
Bosch Power Tools 1 609 929 R51 | (14.7.09)
Gösterge elemanlar
a Sinyal sesi göstergesi
b Batarya göstergesi
c Sensör alan göstergesi
d Araştrlmş alan
e Müsaade edilen delik derinliği ölçme skalas
f Henüz araştrlmamş alan
g Sol veya sağ işaretleme yardmclarnda 3
işaretleme yapmak için dş kenarlar
h İşletim türü göstergesi
i Gri: Bulunan nesne sensör alannn dşnda
j Siyah: Bulunan nesne sensör alannn içinde
k Orta çizgi, işaretleme yardmcsna uygundur 1
l Müsaade edilen delik derinliği göstergesi
m Nesne malzemesi göstergesi
n Akm ileten kablo göstergesi
Teknik veriler
Çok amaçl tarama cihaz D-tect 150 Professional
Ürün kodu 3 601 K10 005
Nesne ortasna olan ölçme hassaslğ a 2)
±5 mm 1)
Gösterilen, müsaade edilen delik derinliği hassaslğ b 2)
±5 mm 1)
Birbirine komşu iki nesnenin minimum aralğ c 2)
4 cm 1)
İşletme scaklğ –10 ... +50 °C
Saklama scaklğ –20 ... +70 °C
Bataryalar
Akü hücreleri
4 x 1,5 V LR6 (AA)
4 x 1,2 V KR6 (AA)
İşletme süresi, yak.
– Bataryalar (Alkali-Mangan)
– Akü hücreleri (2500 mAh)
5 h
7 h
Koruma türü IP 54
(Toza ve püsküren suya karş korunmal)
Ölçüleri 22 x 9,7 x 12 cm
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre 0,7 kg
1) Nesnenin büyüklüğü ve türü ile malzemeye ve zeminin durumuna bağl
2) Grafiğe bakn
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numaras 8 ile olur.
c
b
a
OBJ_BUCH-844-005.book Page 141 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 141
142 | Türkçe
1 609 929 R51 | (14.7.09) Bosch Power Tools
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanmlanan ürünün aşağdaki norm veya nor-
matif belgelere uygunluğunu beyan ederiz:
1999/5/AT, 2004/108/AT yönetmelik hükümleri
uyarnca EN 61010-1, EN 55022, EN 55024,
EN 302435-1, EN 302435-2.
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 19.05.2009
Montaj
Bataryalarn taklmas/değiştirilmesi
Batarya gözü kapağn 4 açmak için kilide 5 ok
yönünde bastrn ve batarya gözü kapağn çka-
rn. Bataryalar veya akü hücrelerini yerlerine
yerleştirin. Doğru kutuplama yapmak için batar
gözü içindeki şekle bakn.
Batarya göstergesi b Display’in 16 üst statü
satrnda gösterilir ve bataryalarn veya akü
hücrelerinin şarj durumunu gösterir.
Açklama: Bataryalar veya akü hücrelerini
zamannda değiştirmek için değişken batarya
sembolüne dikkat edin.
Display’de 16 “Please
change batteries”
(Lütfen bataryay
değiştirin) uyars
çknca, ayarlamalar
emniyete alnr ve
ölçme cihaz otomatik
olarak kapanr. Bu durumda artk ölçme yapmak
mümkün değildir. Bataryalar veya akü
hücrelerini değiştirin.
Bataryalar veya akü hücrelerini çkarmak için
batarya gözü kapağndaki şekilde gösterildiği
gibi bir bataryann arka ucuna bastrn ( ).
Batarya veya akü hücresinin ön ucu batarya
gözünden çkar ( ) ve batarya veya akü hücresi
rahat bir biçimde çkarlabilir.
Bütün bataryalar veya akü hücrelerini ayn anda
değiştirin. Her zaman ayn üreticinin ayn kapasi-
tedeki bataryalarn veya akü hücrelerini kullann.
f Uzun süre kullanmayacaksanz bataryalar
veya akü hücrelerini ölçme cihazndan
çkarn. Uzun süre kullanm dş kaldklarnda
bataryalar veya akü hücreleri korozyona uğrar
ve kendiliklerinden boşalrlar.
İşletme
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve
doğrudan güneş şnndan koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara veya
scaklk değişikliklerine maruz brakmayn.
Büyük scaklk değişikliklerinden sonra
ölçme cihazn açmadan önce scaklk
dengelemesi yapmasn bekleyin. Aşr
scaklklarda veya scaklk değişikliklerinde
ölçme cihaznn hassasiyeti ve Display’deki
görüntüler olumsuz yönde etkilenebilir.
f Ölçme cihaznn arka tarafndaki sensör
alanna 9 etiket veya plaka yerleştirmeyin.
Özellikle metal plakalar ölçme sonucunu
etkiler.
f Yaknda bulunan WLAN, UMTS, uçuş radar,
verici direkleri veya mikro dalgalar gibi
verici sistemlerin kullanlmas veya
işletilmesi ölçme fonksiyonunu etkiler.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Please change batteries
OBJ_BUCH-844-005.book Page 142 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 142
Türkçe | 143
Bosch Power Tools 1 609 929 R51 | (14.7.09)
Çalşma şekli (Baknz: Şekil B)
Bu ölçme cihaz ile sen-
sör alannn 9 zemini A
ölçme yönünde göste-
rilen ölçme derinliğine
kadar taranr ve kontrol
edilir. Ölçme işlemi an-
cak ölçme cihaznn B
yönünde hareketi esna-
snda ve en azndan
10 cm’lik bir ölçme
uzaklğnda mümkün-
dür. Ölçme cihazn
duvar üzerinde doğ-
rusal biçimde ve tekerlekler duvar yüzeyine
hafifçe temas edecek kadar bastrarak hareket
ettirin. Duvar malzemesinden farkllk göste-
ren nesneler alglanr. Display’de müsaade
edilen delik derinliği ve mümkünse alglanan
nesnenin malzemesi gösterilir.
Optimum ölçme sonuçlar ölçme uzaklğ en
azndan 40 cm olduğunda ve ölçme cihaz
araştrlacak yüzeyin bütününde yavaşça hareket
ettirildiğinde elde edilir. Fonksiyona bağl
olarak, üst kenarlar ölçme cihaznn hareket
yönüne dik olarak seyreden nesneler güvenilir
biçimde alglanr.
Bu nedenle ölçme cihazn araştrma yaplan
yüzeyde birbirine dik yönlerde hareket ettirin.
Duvar içinde üst üste nesneler varsa, Display’de
yüzeye en yakn nesne gösterilir.
Dispay’de 16 gösterilen nesnenin özellikleri, o
nesnenin gerçek özelliklerinden farkllk
gösterebilir. Özellikle çok ince nesneler
Display’de daha kaln gösterilir. Büyük, silindirik
nesneler (örneğin plastik borular veya su
borular) Display’de olduklarndan daha ince
gösterilebilir.
Bulunabilir nesneler
– Plastik borular (en azndan 10 mm çapndaki
zemin veya duvardaki su dolu kalorifer
borular, en azndan 20 mm çapndaki boş
borular)
– Elektrik kablolar (gerilim altnda olup
olmadklarndan bağmsz olarak)
– Üç fazl alternatif akm kablolar (örneğin
elektrikli ocak kablolar)
– Düşük gerilim ileten kablolar (örneğin zil,
telefon)
– Her türlü metal borular, çubuklar, taşyclar
(örneğin çelik, bakr, alüminyum)
– Betonarme demirleri
– Ahşap direk ve kirişler
– Boşluklar
Ölçümün mümkün olduğu yerler
– Duvarlar (tuğla, gözenekli beton, gazbeton,
ponza, kireçli kum taş)
– Beton/çelikli beton
– Hafif yap duvarlar
– Sva, fayans, duvar kağd, parke, hal altlar
– Ahşap, alç karton arkalar
Özel ölçme durumlar
Elverişsiz koşullar ilkesel olarak ölçme sonucunu
olumsuz yönde etkileyebilir:
– Çok katmanl duvarlar
– Boşluklardaki ve hafif yap duvarlarndaki boş
plastik borular ve ahşap direkler
– Duvar içinde eğik duran nesneler
– Metal yüzeyler veya nemli alanlar; bunlar baz
durumlarda (yüksek nem orannda) nesne
olarak gösterilebilir.
Betonun tam olarak kuruyabilmesi için aylar
geçmesi gerektiğini unutmayn.
– Bir duvar içindeki boşluklar; bunlar nesne
olarak gösterilebilir.
– Örneğin mobil telefon istasyonlar veya
jeneratörler gibi güçlü manyetik veya elektro
manyetik alan oluşturan cihazlarn veya
sistemlerin yakn.
SENSO
SENSO
OR
A
B
B
9
OBJ_BUCH-844-005.book Page 143 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 143
144 | Türkçe
1 609 929 R51 | (14.7.09) Bosch Power Tools
Çalştrma
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve
doğrudan güneş şnndan koruyun.
Açma/kapama
f Tarama cihazn açmadan önce sensör
alannn 9 nemli olmamasna dikkat edin.
Eğer gerekiyorsa cihaznz bir bezle silerek
kurulayn.
f Cihaznz aşr bir scaklk değişikliğine
uğramşsa, açmadan önce bir süre scaklk
dengelemesini bekleyin.
Açma
– Ölçme cihazn açmak için açma/kapama
tuşuna 15 veya start tuşuna 11 basn.
– LED 17 yeşil olarak yanar ve start ekran
4 saniye Display’de 16 gözükür.
– Ölçme cihaz ile herhangi bir ölçme yapmaz
ve herhangi bir tuşa basmazsanz, cihaz 5
dakika sonra otomatik olarak kapanr.
“Ayarlar” menüsünde bu “Cut-off time”
(Kapama süresi)’ni değiştirebilirsiniz
(Baknz: “Kapama süresi”, sayfa 147).
Kapama
– Cihaznz kapatmak için açma/kapama
tuşuna 15 basn.
– Ölçme cihaz kapatldğnda seçilen bütün
ayarlar menülerde muhafaza edilir.
Sesli sinyalin açlp kapatlmas
Sinyal sesi tuşu 13 ile sesli sinyali açp kapata-
bilirsiniz. “Ayarlar” menüsünde, alt menü “Tone
signal” (Sinyal sesi)’nde sinyalin türünü seçe-
bilirsiniz (Baknz: “Sesli sinyal”, sayfa 147).
Ölçme işlemi
Ölçme cihazn açn. Display’de 16 “Standart
gösterge ekran” gözükür.
Ölçme cihazn duvara yerleştirin ve hareket
yönünde (Baknz: “Çalşma şekli”, sayfa 143)
hareket ettirin. Ölçme sonuçlar en azndan
10 cm’lik bir ölçme uzaklğna göre Display’de
16 gösterilir. Kusursuz ölçme sonuçlar elde
edebilmek için ölçme cihazn duvar içinde
nesnenin bulunduğu tahmin edilen yer üzerinde
yavaş ve tam olarak hareket ettirin.
Ölçme işlemi esnasnda cihaz duvardan kald-
rrsanz, son ölçme sonucu Display’de muhafaza
edilir. Sensör alan göstergesinde c “Hold”
(Tutma) uyars gözükür. Ölçme cihazn tekrar
duvara yarleştirirseniz, hareket ettirirseniz veya
start tuşuna 11 basarsanz, ölçme işlemi yeniden
başlatlr.
LED 17 krmz olarak yanarsa sensör alannda
bir nesne bulunuyor demektir. LED 17 yeşil
olarak yanarsa sensör alannda hiçbir nesne yok
demektir. LED 17 krmz olarak yanp sönerse
sensör alannda gerilim ileten bir nesne var
demektir.
6
4
2
0 cm
6
4
2
0 cm
Sensor
Universal mode
Prev Next
Move
OBJ_BUCH-844-005.book Page 144 Tuesday, July 14, 2009 12:09 PM
Sayfa: 144
Türkçe | 145
Bosch Power Tools 1 609 929 R51 | (14.7.09)
Gösterge elemanlar (Baknz: Şekil A)
Sensörün altnda bir nesne olursa, sensör alan
göstergesinde c gözükür. Nesnenin büyüklüğü
ve derinliğine göre malzeme alglamas müm-
kündür. Bulunan nesnenin yüzeyine kadar olan
müsaade edilen delik derinliği l statü satrnda
gösterilir.
Açklama: Hem müsaade edilen delik derinliği
göstergesi l hem de malzeme özelliği m sensör
üzerinde siyah olarak gösterilen nesneye aittir.
Nesne malzemesi göstergesi m şu özellikleri
gösterebilir:
– Manyetik, örneğin donat demiri
– Manyetik olmayan, ancak metalik,
örneğin bakr boru
– Metalik olmayan, örneğin ahşap veya
plastik
– Bilinmeyen malzeme özelliği
Gerilim ileten kablolarn göstergesi n şu
özellikleri gösterebilir:
– Gerilim ileten
Açklama: Gerilim ileten nesnelerde başka
özellik gösterilmez.
– Gerilim iletip iletmediği belli değil
Açklama: Üç fazl alternatif akm kablolar
muhtemelen gerilim ileten kablolar olarak
alglanmaz.
Nesnelerin yerinin belirlenmesi
Bir nesnenin yerinin belirlenmesi için cihazn
ölçme hattnda bir kez hareket ettirilmesi
yeterlidir.
Herhangi bir nesne bulamazsanz, cihaz ilk
ölçme yönüne dik bir çizgide hareket ettirin
(Baknz: “Çalşma şekli”, sayfa 143).
Bulduğunuz bir nesnenin yerini tam olarak
belirlemek ve işaretlemek istiyorsanz, ölçme
cihazn ayn ölçme hattnda geri hareket ettirin.
Örnekte görüldüğü gibi bir nesne orta çizginin k
ortasnda Display’de 16 görünürse, üst işaret-
leme yardmcsnda 1 kaba bir işaretleme yapa-
bilirsiniz. Ancak bu işaretleme, sensör alan üst
işaretleme yardmcsnn biraz altnda bulundu-
ğundan, bulunan nesne tam dik konumda olan
bir nesne ise tam ve hassas olur.
Duvardaki nesneyi tam ve hassas olarak işaret-
leyebilmek için, ölçme cihazn, bulunan nesne
bir dş kenarn altna gelinceye kadar, sağa veya
sola hareket ettirin. Örneğin bulunan nesne
Display’de 16 taranmş sağ çizginin altnda g
tam ortada gösteriliyorsa, sağ işaretleme yar-
dmcsnda 3 hassas işaretleme yapabilirsiniz.
Duvar içinde bulunan bir nesnenin seyrini, cihaz
çok saydaki ölçme hatt üzerinde hareket
ettirerek tespit edebilirsiniz (Baknz: Şekil I ve
“Ölçme sonucu örnekleri”, sayfa 148). İlgili
ölçme noktalarn işaretleyin ve birleştirin.
Start tuşuna 11 basarak bulunan nesnenin
göstergesini silebilir ve yeni bir ölçme işlemi
başlatabilirsiniz.
N
S
N
S
Metal
N
S
?
?
?
Setup
Unive
rsal
mod
e
Pr
ev
Nex
t
6
4
2
0 cm
6
4
2
0 cm
Se
ns
or
N
S
1.5
cm
1
Setup
Unive
rsal
mod
e
Pr
ev
Nex
t
6
4
2
0 cm
6
4
2
0 cm
Se
ns
or
N
S
1.5
cm
3
OBJ_BUCH-844-005.book Page 145 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 145
146 | Türkçe
1 609 929 R51 | (14.7.09) Bosch Power Tools
İşletim türlerinin değiştirilmesi
Seçme tuşlar 10 ve 12 ile çeşitli işletim türleri
(modi) arasnda değişiklik yapabilirsiniz.
– Bir sonraki işletim türünü seçmek için seçme
tuşuna 10 ksaca basn.
– Bir önceki işletim türünü seçmek için seçme
tuşuna 12 ksaca basn.
İşletim türlerini seçerek ölçme cihazn çeşitli
duvar malzemesine uyarlayabilir ve gerektiğinde
istenmeyen nesneleri (örneğin tuğlalar içindeki
boşluklar) devre dş brakabilirsiniz. Seçmiş
olduğunuz ayar her zaman Display’in gösterge
alannda h görülür.
Üniversal/çok amaçl mod (ön ayarl)
İşletim türü “Universal mode” (Üniversal mod)
duvar veya betondaki birçok uygulamaya uy-
gundur. Bu işletim türünde plastik ve metal
nesnelerle elektrik kablolar gösterilir. Tuğlalar
içindeki boşluklarla 2 cm’den daha küçük çapl
boş plastik borular muhtemelen gösterilmez.
Maksimum ölçme derinliği 6 cm’dir.
Beton özel
İşletim türü “Concrete deep” (Beton özel)
çelikli betondaki uygulamalara uygundur. Bu
işletim türünde donat demirleri, plastik ve
metal borular ile elektrik kablolar gösterilir.
Maksimum ölçme derinliği 15 cm’dir.
Yüzey stma
İşletim türü “Panel heating” (Yüzey stma) özel
olarak metal ve metal bileşiklerinin, su dolu
plastik borular ve elektrik kablolarnn bulunma-
sna uygundur. Boş plastik borular gösterilmez.
Maksimum ölçme derinliği 8 cm’dir.
Kuru yap
İşletim türü “Drywall” (Kuru yap) kuru duvarlar-
daki (ahşap, alç levha vb.) ahşap direklerin,
metal dayanaklarn ve elektrik kablolarnn
bulunmasna uygundur. Dolu plastik borular ve
ahşap kirişler ayn gösterilir. Boş plastik borular
alglanmaz. Maksimum ölçme derinliği 6 cm’dir.
Boşluklu tuğla ve briket
İşletim türü “Hollow block” (Boşluklu tuğla ve
briket) çok sayda hava boşluğu içeren duvarlara
uygundur. Metal nesneler ve gerilim ileten elekt-
rik kablolar alglanr. Plastik borular ve gerilim
iletmeyen kablolar alglanmaz. Maksimum ölçme
derinliği 6 cm’dir.
Gösterge türlerinin değiştirilmesi
Açklama: Gösterge türlerinin değişimi bütün
işletim türlerinde mümkündür.
Standart ekrandan çubuk metre moduna geçmek
için tuşlardan 10 veya 12 birine uzunca basn.
Çubuk metre modu örneğin Şekil D’deki gibi
ayn durumu gösterir: Birbirine ayn mesafedeki
üç demir çubuk. Çubuk metre modunda bulunan
nesnelerin ortalar arasndaki mesafe
belirlenebilir.
Müsaade edilen delik derinliği göstergesi l
altnda hareket noktasndan itibaren geride
braklan mesafe belirtilir, örnekte 20,1 cm.
İşletim türü göstergesinin h üstündeki küçük
çubuk metrede bulunan üç nesne dik dörtgen
olarak gösterilir.
Açklama: Hem müsaade edilen delik derinliği
göstergesi l hem de malzeme özelliği m
sensörde siyah olarak gösterilen nesneye aittir.
Standart ekrana geri dönmek için seçme
tuşlarndan 10 veya 12 birine ksaca basn.
Açklama: Sadece gösterge değişir, ölçme modu
değil!
40
30cm
20cm
10cm
cm
?
N
S
20
19
18 21 22 23
Concrete deep
Prev. Next
20.1 cm
8.8 cm
OBJ_BUCH-844-005.book Page 146 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 146
Türkçe | 147
Bosch Power Tools 1 609 929 R51 | (14.7.09)
Menü “Ayarlar”
“Ayarlar” menüsüne geçmek için setup tuşuna
14 basn.
Menüden çkmak için start tuşuna 11 basn. Bu
anda seçilmiş bulunan ayarlar alnr. Ölçme
işlemi standart ekran aktif hale gelir.
Menüde hareket
Aşağya doğru kaymak için setup tuşuna 14
basn.
Değerleri seçmek için seçme tuşlarna 10 ve 12
basn:
– Seçme tuşu 10 ile sağdaki bir sonraki değeri
seçin.
– Seçme tuşu 12 ile soldaki bir önceki değeri
seçin.
Dil
“Language” (Dil) menüsünde kullanacağnz dili
seçebilirsiniz. Ayarl dil “English” (İngilizce).
Kapama süresi
“Cut-off time” (Kapama süresi) menüsünde
ölçme veya ayar yaplmadğ zamanlarda ölçme
cihaznn kapanmasnn gerektiği zaman
aralklarn ayarlayabilirsiniz. Ön ayar “5 min”
(5 dakika).
Işk süresi
“Display illum.” (Işk süresi) menüsünde
Display’in 16 aydnlatlmasnn gerektiği zaman
aralklarn ayarlayabilirsiniz. Ön ayar “30 s”
(30 saniye).
Aydnlk
“Brightness” (Aydnlk) menüsünde Display
aydnlatmasnn derecesini ayarlayabilirsiniz. Ön
ayar “Max”.
Sesli sinyal
“Tone signal” (Sinyal sesi) menüsünde ölçme
cihaznn ne zaman sesli sinyal çkaracağn
belirleyebilirsiniz. Ancak bunu yapabilmeniz için
sesli sinyali sinyal tuşu 13 ile kapatmamş
olmanz gerekir.
– Ön ayar “Wallobjects” (Duvar nesneleri):
Her tuşa baslşta ve sensör alannn altnda
bir duvar nesnesi bulunduğunda sesli sinyal
duyulur. Buna ek olarak gerilim ileten
kablolara rastlandğnda ksa aralkl uyar
sinyali duyulur.
– “Live wire” (Akm kablosu) ayarnda her tuşa
baslşta sesli sinyal ve ölçme cihaz bir akm
kablosunu gösterdiğinde uyar sinyali (ksa
aralkl) duyulur.
– “Keyclick” (Tuş klik) ayarnda sadece bir
tuşa basldğnda sesli sinyal duyulur.
Standart mod
“Defaultmode” (Standart mod) menüsünde
ölçme cihaznn açldktan sonraki işletim türünü
ayarlayabilirsiniz. Ön ayar işletim türü
“Universal mode” (Üniversal mod).
Menü “Genişletilmiş ayarlar”
“Genişletilmiş ayarlar” menüsüne geçmek için
cihaz kapal durumda iken ayn anda setup
tuşuna 14 ve açma/kapama tuşuna 15 basn.
Menüden çkmak için start tuşuna 11 basn.
Ölçme işlemi standart ekran aktif hale gelir ve
ayarlar alnr.
Menüde hareket
Aşağya doğru kaymak için setup tuşuna 14
basn.
Değerleri seçmek için seçme tuşlarna 10 ve 12
basn:
– Seçme tuşu 10 ile sağdaki bir sonraki değeri
seçin.
– Seçme tuşu 12 ile soldaki bir önceki değeri
seçin.
Cihaz bilgileri
“Device Info” (Cihaz bilgileri) menüsünde
ölçme cihaz hakkndaki bilgiler, örneğin
“Operation Time” (İşletme saatleri) verilir.
“Restore Settings” Standart ayarlar menüsünde
fabrikasyon ayarlar tekrar seçebilirsiniz.
OBJ_BUCH-844-005.book Page 147 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 147
148 | Türkçe
1 609 929 R51 | (14.7.09) Bosch Power Tools
Ölçme sonucu örnekleri
Açklama: Aşağdaki örneklerde ölçme cihaznda
sesli sinyal açktr.
Sensör alannn altnda bulunan nesnenin büyük-
lüğü ve derinliğine göre, bu nesnenin gerilim
iletip iletmediği her zaman kesin olarak tespit
edilemez. Bu durumda sembol göstergede n
gözükür.
Gerilim ileten kablo (Baknz: Şekil C)
Sensör alannda metalik ve gerilim ileten bir
nesne, örneğin elektrik kablosu vardr. Müsaade
edilen delik derinliği 1,5 cm’dir. Elektrik kablosu
sensör tarafndan alglandğnda ölçme cihaz
gerilim ileten kablolara ait uyar sinyali verir.
Demir çubuk (Baknz: Şekil D)
Sensör alannda manyetik bir nesne, örneğin bir
demir çubuk bulunmaktadr. Bu çubuğun sa-
ğnda ve solunda sensör alannn dşnda başka
nesneler bulunmaktadr. Müsaade edilen delik
derinliği 8,8 cm’dir. Ölçme cihaz bir sesli sinyal
çkarr.
Bakr boru (Baknz: Şekil E)
Sensör alannda metalik bir nesne, örneğin bir
bakr boru bulunmaktadr. Müsaade edilen delik
derinliği 4 cm’dir. Ölçme cihaz bir sesli sinyal
çkarr.
Plastik veya ahşap nesne (Baknz: Şekil F)
Sensör alannda metalik olmayan bir nesne
bulunmaktadr. Burada yüzeye yakn plastik veya
ahşap bir nesne söz konusudur. Ölçme cihaz bir
sesli sinyal çkarr.
Geniş yüzey (Baknz: Şekil G)
Sensör alannda metalik, geniş bir yüzey, örneğin
bir metal levha bulunmaktadr. Müsaade edilen
delik derinliği 2 cm’dir. Ölçme cihaz bir sesli
sinyal çkarr.
Çok sayda net olmayan sinyal
(Baknz: Şekiller H–I)
Standart ekranda çok sayda nesne gösterilirse
muhtemelen duvarda çok sayda boşluk vardr
(boşluklu tuğla). Boşluklar devre dş brakmak
için “Hollow block” (Boşluklu tuğla ve briket)
işletim türüne geçin. Buna rağmen yine çok
sayda nesne gösteriliyorsa, çok sayda yüksek-
liği farkl ölçme yapmanz ve gösterilen nesneleri
duvarda işaretlemeniz gerekir. Birbirini tutma-
yan işaretler boşluklara, bir çizgi üzerindeki
işaretler ise bir nesneye işarettir.
?
OBJ_BUCH-844-005.book Page 148 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 148
Türkçe | 149
Bosch Power Tools 1 609 929 R51 | (14.7.09)
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Her kullanmdan önce ölçme cihazn
kontrol edin. Görünür bir hasar veya gevşek
parça tespit ederseniz cihazn fonksiyonu
güvenli olmaz.
İyi ve güvenli çalşabilmek için ölçme cihazn her
zaman temiz ve kuru tutun.
Ölçme cihazn hiçbir zaman suya veya başka
svlara daldrmayn.
Kirleri kuru ve yumuşak bir bezle silin. Deterjan
veya çözücü madde kullanmayn.
Bakm klapesinin 7 her zaman iyi
biçimde kapatlmş olmasna dikkat
edin. Bakm klapesi sadece Bosch
Elektrikli El Aletleri için yetkili bir
serviste açlabilir.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen
ölçme cihaz arza yapacak olursa, onarm Bosch
Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste
yaptrlmaldr. Ölçme cihazn kendiniz açmayn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka cihaznzn tip etiketindeki 10 haneli
ürün kodunu belirtin.
Ölçme cihazn daima birlikte teslim edilen
koruyucu çanta içinde saklayn ve taşyn.
Onarlmas gerektiğinde ölçme cihazn koruyucu
çanta 18 içinde yollayn.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi
yeniden kazanm merkezine yollanmaldr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Tarama cihazn evsel çöplerin
içine atmayn!
Kullanm ömrünü tamamlamş
elektronik aletlere ilişkin
2002/96/AT Avrupa yönetmeliği
ve bunun ulusal mevzuata çevril-
miş hali uyarnca, aletler ayr ayr toplanmak ve
yeniden kazanm merkezlerine gönderilmek
zorundadr.
Akü hücreleri/bataryalar:
Akü hücrelerini/bataryalar evsel çöplerin içine,
ateşe veya suya atmayn. Akü hücreleri ve
bataryalar toplanp geri dönüşüm merkezine
yollanmak veya çevre dostu yöntemle tasfiye
edilmek zorundadr.
Sadece AB ülkeleri için:
91/157/AET yönetmelik hükümleri uyarnca
arzal veya kullanm ömrünü tamamlamş akü
hücreleri ve bataryalar geri dönüşüm merkezine
yollanmak zorundadr.
OBJ_BUCH-844-005.book Page 149 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM
Sayfa: 149
150 | Türkçe
1 609 929 R51 | (14.7.09) Bosch Power Tools
Hatalarn nedenleri ve giderilmeleri
Değişiklik haklarmz sakldr.
Hata Nedeni Giderilmesi
Ölçme cihaz açlamyor Bataryalar boş Bataryalar değiştirin
Bataryalar yanlş
kutuplamal yerleştirilmiş
Bataryalarn doğru yerleştirilip
yerleştirilmediğini kontrol edin
Ölçme cihaz açk fakat tepki
vermiyor
Bataryalar çkarn ve tekrar takn
Ölçme cihaz çok scak veya
çok soğuk
Müsaade edilen scaklğa ulaşlncaya
kadar bekleyin
Display göstergesi:
“S l i p p i n g W h e e l”
(Tekerlek kalkmş durumda)
Tekerlek duvarla olan
temas kaybediyor
Start tuşuna 11 basn ve ölçme cihazn
hareket ettirirken alt iki tekerleğin
duvara temas etmesine dikkat edin;
düz olmayan duvarlarda tekerlekler ile
duvar arasna ince bir karton
yerleştirin
Display göstergesi:
“S p e e d i n g” (Çok hzl)
Ölçme cihaz çok hzl
hareket ediyor
Start tuşuna 11 basn ve ölçme cihazn
duvar üzerinde yavaş hareket ettirin
“Temperature over range”
(İşletim scaklğ aşlmş durumda)
Müsaade edilen scaklğa ulaşlncaya
kadar bekleyin
“Temperature under range”
(İşletim scaklğnn altna düşülmüş
durumda)
Müsaade edilen scaklğa ulaşlncaya
kadar bekleyin
“Strong radio signal detected”
(Radyo dalgalar paraziti)
Ölçme cihaz otomatik olarak kapan-
yor. Eğer mümkünse örneğin WLAN,
UMTS, uçuş radar, verici direkler veya
mikro dalgalardan gelen ve parazit
yapan radyo dalgalarn giderin ve
ölçme cihazn tekrar açn.
OBJ_BUCH-844-005.book Page 150 Tuesday, July 14, 2009 9:22 AM

Sorular & cevaplar

Bosch D-tect 150 Professional hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch D-tect 150 Professional hakkında bir soru sorun

Bosch D-tect 150 Professional ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch D-tect 150 Professional kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch D-tect 150 Professional ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.