Bosch BrilliantCare PHD5980 kılavuzu

AşağıdaBosch BrilliantCare PHD5980 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Saç Kurutma Makinesi
  • Model/isim: BrilliantCare PHD5980
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Alman, Lehçe, Türk, Yunan, Macar

İçindekiler

Sayfa: 39
QM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Güvenlik bilgileri
Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz, verilen bilgilere
göre hareket ediniz ve ileride lazým olma ihtimalinden dolayý itinayla
saklayýnýz! Cihazý baþka birine verdiðiniz zaman, bu kullanma
kýlavuzunu da veriniz.
Bu cihaz, evde kullanýlmak için veya ev türü kullanýmlar için
tasarlanmýþtýr ve ticari kullaným için uygun deðildir.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn,
bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý yerlerdeki kullanýmý ve ayrýca
pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn
misafirlerinin kullanýmýný kapsar.
m Elektrik çarpma tehlikesi ve yangýn tehlikesi!
Cihazý sadece tip levhasý üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
8 yaþýndan küçük çocuklar bu cihazý kullanmamalýdýr. Bu cihazlar,
8 yaþýnda ve daha büyük çocuklar tarafýndan, fiziksel, algýsal veya
zihinsel yetenekleri düþük kiþiler veya yeterli tecrübesi ya da bilgisi
olmayan kiþiler tarafýndan ancak denetim altýnda veya güvenli
kullaným ve buna baðlý tehlikeler hususunda eðitilmiþ ve anlamýþ
olmalarý þartýyla kullanýlabilir. Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin
vermeyiniz. Temizlik ve kullanýcýnýn yapacaðý bakým çalýþmalarý
denetim olmadan çocuklar tarafýndan yapýlmamalýdýr.
Sadece elektrik kablosunda ve cihazda herhangi bir hasar yoksa
kullanýnýz. Elektrik fiþini her kullanýmdan sonra veya herhangi bir hata
ya da arýza durumunda çekip prizden çýkarýnýz. Cihazda yapýlacak
onarýmlar (örn. hasarlý bir elektrik kablosunun deðiþtirilmesi),
muhtemel tehlikelerin önlenmesi için sadece yetkili servisimiz
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Elektrik kablosu
 sýcak parçalara temas etmemelidir,
 keskin kenarlar üzerinden çekilip geçirilmemelidir,
 cihazý taþýmak için kullanýlmamalýdýr.
Temizleme iþleminden önce elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz.
m Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
Su damlayacak kadar ýslak saçlarda veya plastik saçlarda
kullanmayýnýz.
íê EEE yönetmeliðine uygundur
Sayfa: 40
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QN
Vücutlarýna örn. kalp pili gibi týbbi cihazlar emplante edilmiþ
(yerleþtirilmiþ) kiþiler tartýnýn sadece normal
tartma fonksiyonunu kullanmalýdýr.
m Ölüm tehlikesi!
Sýcak parçalara temas etmemelidir. Cihaz kapalýyken de tehlike
söz konusudur, bu nedenle cihazý kullandýktan sonra ve kullanma
esnasýnda iþleme ara verildiði zaman, elektrik fiþini çekip prizden
çýkarýnýz.
Mesken elektrik donanýmýna, azami 30 mA deðerine sahip bir hatalý
akým koruma þalteri kurulmasý, ek bir koruma saðlar.
Lütfen bir elektrik tesisatçýsýna danýþýnýz.
m Boðulma tehlikesi!
Çocuklarýn ambalaj malzemeleri ile oynamasýna izin vermeyiniz.
m Dikkat!
Ondüle baþlýðý ve difüzör çok sýcak olabilir, bu nedenle çýkarmadan
önce soðumasýný bekleyiniz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý saç kurutma
makineleri (fön) ve aksesuarlarý tarif
edilmektedir.
Kullaným
Fan veya emme deliðinin üzerini veya
önünü kesinlikle kapatmayýnýz.
Emme deliðinde iplik, tiftik ve saç
olmamasýna dikkat ediniz.
Örn. bir hava deliði kapatýldýðýnda söz
konusu olabilecek aþýrý ýsýnma halinde, saç
kurutma makinesi (fön) otomatik olarak
kapanýr ve birkaç dakika sonra yine açýlýr.
Havlu ile kurutulmuþ durumdaki saçlarýn ön
kurutma iþlemi için, güçlü fan kademesini
yüksek sýcaklýk derecesi ile birlikte
kullanýnýz.
Hava çýkýþ deliðini kafadan yakl. 10 cm
uzakta tutunuz.
Fan
Kapal hassas güçlü
Sýcaklýk
düþük orta yüksek
Fan ve ýsý kademeleri istenildiði þekilde
birbirleri ile kombine edilebilir.
Cool (soðuk) tuþu
Cool (soðuk) tuþu, her
kademede ek olarak devreye
sokulabilir; saçlarýn kurutul-
masýndan sonra, en iyi þekilde
sabitlenmesi/þekillendirilmesi
için kullanýlýr.
Ondüle baþlýðý
Saçlarýn belli kýsýmlarýný
kurutmak/þekillendirmek
için kullanýlýr. Baþlýk saçlara
kesinlikle doðrudan temas
etmemelidir; hassas fan
ve düþük ýsý ayarýný seçiniz
Bosch-Styling ile ilgili daha fazla bilgi için
bakýnýz: www.bosch-personalstyle.com.
íê
Sayfa: 41
QO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Difüzör
Düz veya hýrpalanmýþ saçlar
için çok uygundur. Ýnce uzun
veya yarý uzun saçlarýn daha
hacimli görünmesini saðlar.
Ünitenin çubuklarýný kafa
derisine temas ettiriniz ve hava
akýmýný, cihaz ile dairesel
hareketler yaparak daðýtýnýz.
Güçlü ile yüksek arasýnda bir
hava akýmý ayarlayýnýz.
Sadece PHD5560:
Ýyonizasyon
Bu saç kurutma makinesi bir iyon
jeneratörü ile donatýlmýþtýr.
Ýyonlar, doðada mevcut olan, elektrik yüklü
partiküllerdir (atom veya molekül).
Saçlar bu sayede daha yumuþak olur ve
daha iyi taranabilir. Ek olarak, saçlarýn
”uçuþmasý” ve birbirine dolaþmasý da azalýr.
Ýyon jeneratörü, þalter üzerinden
her kademeye ek olarak
açýlabilir.
Muhafaza edilmesi
Cihazý muhafaza etmek için kaldýrmadan
önce, soðumasýný bekleyiniz ve elektrik
fiþini prizden çekip çýkarýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
Cereyan çarpma tehlikesi!
Cihazý temizlemeden önce, soðumasýný
bekleyiniz ve elektrik fiþini prizden çekip
çýkarýnýz. Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
 Cihazýn dýþýný nemli bir bez ile siliniz.
Keskin ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayýnýz.
 Muntazam aralýklarla hava giriþ
ýzgarasýný çekip çýkarýnýz, arkasýndaki
eleði çýkarýnýz, yýkayýnýz ve kurutunuz
veya yumuþak bir fýrça ile temizleyiniz.
Teknik özellikler
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2012/19/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý ve
deðerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli
olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki
temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti
þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý
bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz
satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi
içerisinde bu garantiden yararlanabilmek
için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya
faturayý göstermeniz þarttýr.
íê
PHD55.. PHD57..
Gerilim 220—240 V~
Güç 1800 W 2000 W
Frekans 50—60 Hz
Deðiþiklikler olabilir.

Sorular & cevaplar

Bosch BrilliantCare PHD5980 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch BrilliantCare PHD5980 hakkında bir soru sorun

Bosch BrilliantCare PHD5980 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch BrilliantCare PHD5980 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch BrilliantCare PHD5980 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.