Bosch BL 40 VHR Professional kılavuzu

AşağıdaBosch BL 40 VHR Professional için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: BL 40 VHR Professional
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Lehçe, Norveç, Romen, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 107
Türkçe–1
1 609 929 E39 • (06.02) T
1) 25 °C'de
2) Aks boyunca
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat
edin. Elektrikli el aletlerinin ticari kodlar∂ deπiµik olabilir.
Aletinizin tam olarak belirlenebilmesi için gövdenin arka taraf∂ndaki tip
etiketine aletinizin seri numaras∂ 15 yaz∂lm∂µt∂r.
Ölçüm deπerleri EN 60745’e göre belirlenmektedir.
Frekansa baπ∂ml∂ uluslararas∂ ses bas∂nc∂ seviyesi deπerlendirme
eπrisi A’ya göre bu aletin tipik ses bas∂nc∂ seviyesi 70 dB’den düµüktür.
Bu alet; yatay yükseklik çizgilerinin, dikey çizgilerin, hizalama
çizgilerinin ve dik aç∂l∂ çizgilerin hassas ve tam olarak belirlenip, kontrol
edilmesi için geliµtirilmiµtir.
Teknik veriler
Distomat BL 40 VHR
PROFESSIONAL
Ürün kodu 0 601 096 703
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
Lazer s∂n∂f∂ 2
Çal∂µma alan∂1)
Alg∂lay∂c∂s∂z
Alg∂lay∂c∂l∂
yak. 50 m'ye kadar
yak. 100 m'ye kadar
Nivelman hassasl∂π∂1) 2)
<±0,3 mm/m
Rotasyon h∂z∂ 3 Kademe (70–680/dak)
Aletteki lazer ∂µ∂n∂ çap∂1)
yak. 5 mm
Bataryalar 2 x 1,5 V LR20 (D)
∑µletim süresi, yak. 40 saat
Sehpa baπlant∂s∂ 1/4" yatay ve dikey
5/8" adaptörle yatak ve dikey
Ölçüler 150 mm x 120 mm x 140 mm
Aπ∂rl∂π∂ EPTA-Procedure 01/2003’e
göre 1 kg
Koruma türü IP 54 (Toza ve s∂çrayan suya
karµ∂ korunmal∂)
Çal∂µma s∂cakl∂π∂ –5 ... +45 °C
Saklama s∂cakl∂π∂ –20 ... +70 °C
Gürültü emisyonu bilgisi
Usulüne uygun kullan∂m
bl40_bu1_1609929E39_t.fm Seite 1 Dienstag, 14. Februar 2006 3:14 15
Sayfa: 108
Türkçe–2
1 609 929 E39 • (06.02) T
Lütfen aletin göründüπü kapak sayfas∂n∂ aç∂n ve bu sayfay∂ kullan∂m
talimat∂n∂ okuduπunuz sürece aç∂k tutun.
Aletin elemanlar∂n∂n numaralar∂ grafik sayfas∂ndaki alet resmine aittir.
1 Prizma kapaπ∂
2 Ωakul çizgisi
3 Çizgi fonksiyonu halkas∂
4 ∑µletim türü seçme µalteri
5 Açma/kapama µalteri
6 Su terazisi (1)
7 Su terazisi (2)
8 Ayar düπmesi (1)
9 Ωakullik oluπu
10 Ayar düπmesi (2)
11 Dikey konum tutamaπ∂/ayaπ∂
12 Su terazisi (3)
13 Pil yuvas∂ kapaπ∂
14 Batarya gözü kapaπ∂ vidas∂
15 Seri numaras∂
16 Sehpa giriµi 1/4" (2x)
17 Üniversal tutuculu yüksek performansl∂ alg∂lay∂c∂*
18 Distomat ölçme levhas∂ BLM 260*
19 Kapakl∂ ölçme levhas∂*
20 Köµebent ayakl∂ ölçme levhas∂*
21 Lazer gözlüπü*
22 Yap∂ sehpas∂ BS 200/BS 280*
23 Sehpa adaptörü 5/8"
24 Duvar mesnedi
25 Koruyucu çanta
* Resmini gördüπünüz veya tan∂mlanm∂µ aksesuar∂n bir k∂sm∂ teslimat
kapsam∂nda deπildir.
Ölçme cihazı ile tehlikesiz ve güvenli biçimde
çalıµabilmek için bütün talimat hükümleri okun-
malıdır. Ölçme cihazı üzerindeki uyarı etiketlerini
hiçbir zaman okunmaz hale getirmeyin. BU TAL∑MA-
TI ∑Y∑ SAKLAYIN.
Lazer ∂µ∂n∂n∂ insanlara veya hayvanlara
doπrultmay∂n ve uzaktan da olsa lazer
∂µ∂n∂na bakmay∂n. Bu ölçme cihaz∂
EN 60825-1:1997 yönetmeli uyar∂nda 2.
s∂n∂f lazer ∂µ∂n∂ üretir. Bu nedenle isteme-
den olsa baµkalar∂na ∂µ∂n∂n ulaµmas∂na
neden olabilirsiniz.
Aletin elemanlar∂
Güvenliπiniz ∑çin
bl40_bu1_1609929E39_t.fm Seite 2 Dienstag, 14. Februar 2006 3:14 15
Sayfa: 109
Türkçe–3
1 609 929 E39 • (06.02) T
■ Lazer koruma gözlüπünü baµka bir amaçla koruyucu gözlük
olarak kullanmay∂n. Lazer gözlüπü lazer ∂µ∂n∂n∂n daha iyi korun-
mas∂n∂ saπlar ancak lazer ∂µ∂n∂ndan koruma saπlamaz.
■ Lazer gözlüπünü güneµ gözlüπü olarak veya trafikte kullan-
may∂n. Lazer gözlüπü k∂z∂l ötesi ∂µ∂nlara karµ∂ tam bir koruma
saπlamaz ve renk alg∂lama yeteneπinizi azalt∂r.
■ Ölçme cihaz∂n∂z∂ sadece kalifiye uzman personele, orijinal
yedek parça kullanma koµulu ile onart∂n. Bu sayede ölçme
cihaz∂n∂n güvenliπini sürekli olarak muhafaza edersiniz.
■ Çocuklar∂n lazerli ölçme cihaz∂n∂ kullanmas∂na izin vermeyin.
Çocuklar istemeden lazer ∂µ∂n∂n∂ baµka kiµilere doπrultabilir.
■ S∂k s∂k meydana gelebilecek çarpma ve sendelemelerden kaç∂n∂n.
Alete d∂µar∂dan güçlü bir etki meydana geldiπinde: Çal∂µmaya
devam etmeden önce her defas∂nda hassasl∂k kontrolü yap∂n
(Niveleman hassasl∂π∂ bölümüne bak∂n).
■ Aletinizi su içine dald∂rmay∂n.
■ Aleti aµ∂r∂ s∂cakl∂klardan ve s∂cakl∂k deπiµimlerinden koruyun
(örneπin otomobilde b∂rak∂p gitmeyin).
■ Aleti uzun süre kullanmayacaksan∂z bataryalar∂ ç∂kar∂n (aksi
takdirde bataryalar kendiliπinden boµal∂r ve paslanabilir).
Batarya gözü kapaπ∂n∂n 14 vidas∂n∂ gevµetin. Batarya gözü kapaπ∂n∂ 13
al∂n. Bataryalar∂ gövde içine, eksi kutup kontaπ∂ batarya spiral alan∂na
gelecek biçimde yerleµtirin. Kapaπ∂ yerine yerleµtirin ve viday∂ s∂k∂n.
Aletle birlikte teslim edilen 1,5 Volt mono hücreler (LR 20) rotasyonlu
iµletimde yaklaµ∂k 40 saatlik çal∂µma süresi saπlarlar.
Aµ∂r∂ s∂cakl∂klar ve µarj durumlar∂ farkl∂ pillerin kullan∂lmas∂ aletin
çal∂µma süresini k∂salt∂r.
Bataryalar∂ daima komple deπiµtirin. Sadece ayn∂ marka ve ayn∂
kapasitede bataryalar kullan∂n.
■ Lazer ∂µ∂n∂n∂ insanlara veya hayvanlara doπrultmay∂n ve uzak-
tan da olsa lazer ∂µ∂n∂na bakmay∂n. Distomat aç∂l∂nca lazer aktif
hale gelir. Alet yukar∂ ve yana lazer ∂µ∂n∂ gönderir.
Açma/kapama: Açma/kapama µalterine 5 bas∂n.
☞ En yüksek iµletim s∂cakl∂π∂ olan 45 °C aµ∂ld∂π∂nda, lazer
diyodunu korumak üzere lazer ∂µ∂n∂ otomatik olarak kesilir.
Soπuduktan sonra alet tekrar kullan∂ma haz∂r hale gelir ve
çal∂µt∂r∂labilir.
Aletin korunmas∂
Bataryalar∂n yerleµtirilmesi ve deπiµtirilmesi
Çal∂µt∂rma
E
bl40_bu1_1609929E39_t.fm Seite 3 Dienstag, 14. Februar 2006 3:14 15
Sayfa: 110
Türkçe–4
1 609 929 E39 • (06.02) T
Yatay doπrultma/µakul ∂µ∂n∂n∂n doπrultulmas∂
Distomat∂ aç∂n ve tam doπrultma gerçekleµinceye kadar ayar düπmesini
(1) 8 saπa çevirmek suretiyle su terazisinin (1) 6 nivelman∂n∂ yap∂n. Su
terazisinin (3) 12 nivelman∂ ayar düπmesinin (2) 10 saπa çevrilmesiyle
yap∂l∂r. Su terazileri 6 ve 12 doπrultulduktan sonra alet iµletime haz∂r
demektir.
Dikey doπrultma
Distomat∂ aç∂n ve tam doπrultma gerçekleµinceye kadar ilgili ayar
düπmesini (2) 10 yukar∂ aµaπ∂ hareket ettirmek suretiyle gösterilen su
terazisinin (2) 7 nivelman∂n∂ yap∂n.
Aç∂klama: Uzun süreler kesintisiz olarak çal∂µ∂rken su terazisi
kabarc∂klar∂n∂n konumunu düzenli aral∂klarla kontrol edin.
Hassal∂πa etkide bulunan etmenler
☞ Hassasl∂πa en büyük etkiyi yapan etken ortam s∂cakl∂π∂d∂r.
Özellikle aµaπ∂dan yukar∂ya doπru olan s∂cakl∂k farkl∂l∂klar∂
lazer ∂µ∂n∂n∂ sapt∂rabilir.
Sapmalar yaklaµ∂k 20 m'den itibaren önem kazanmaya baµlar ve
100 m'den itibaren 20 m'deki sapman∂n iki veya dört kat∂na ulaµabilir.
Zemine yak∂n yerlerdeki s∂cakl∂k farl∂l∂klar∂ en yüksek düzeyde
olduπundan, 20 m'nin üzerindeki uzakl∂klarda daima sehpa ile çal∂µ∂l-
mal∂d∂r. Ayr∂ca alet daima çal∂µma alan∂n∂n ortas∂na yerleµtirilmelidir.
Aletin hassasl∂k kontrolü
D∂µ etkilerin yan∂nda aletin kendine özgü etkiler de sapmalara neden
olabilir. Bu nedenle zaman zaman hassasl∂π∂n kontrol edilmesi gerekir.
Test yöntemi
– Bunun için 20 m'lik serbest bir ölçme hatt∂ gereklidir.
– Sert bir zemin üzerinde X ve Y eksenleri üzerinde çift yönlü ölçme
yap∂lmas∂ gerekir (4 ölçme).
– Aleti yatay konumda sert ve düz bir zemine yerleµtirin ve aç∂n.
– Nivelmandan sonra lazer noktas∂n∂ (noktan∂n ortas∂n∂), örneπin bir
duvarda, iµaretleyin.
– Daha sonra hiç kald∂rmadan veya yüksekliπini deπiµtirmeden
aleti 90° çevirin.
– Sonra prizma kapaπ∂n∂ 1 geri çevirin, su terazilerinin nivelman∂n∂
tekrar yap∂n ve yeniden iµaretleyin. Bu iµlemi 90°'lik iki aµamada
daha tekrarlay∂n. Dört ölçmeye ait yükseklikleri ayn∂ duvar
noktas∂na aktar∂n.
Distomat∂n nivelman∂ ve doπrultulmas∂
Niveleman hassasl∂π∂
A
B
bl40_bu1_1609929E39_t.fm Seite 4 Dienstag, 14. Februar 2006 3:14 15
Sayfa: 111
Türkçe–5
1 609 929 E39 • (06.02) T
20 m'deki maksimum sapma ±6 mm olmal∂d∂r. Buna göre en düµük ve
en yüksek iµaretler aras∂ndaki fark 12 mm olmal∂d∂r. Bu sapma,
hassasl∂k kontrolündeki alet ve uygulama toleranslar∂ndan elde
edilmiµtir.
Eπer alet bu toleranslar d∂µ∂nda ise, Bosch müµteri servisine gönderil-
melidir.
Rotasyonlu iµletme
Rotasyonlu (döner) iµletmeye geçmek için çizgi fonksiyonu halkas∂n∂ 3
aµaπ∂ itin ve iµletim türü seçme µalterine 4 bas∂n. Lazer en yüksek
dönme h∂z∂yla devreye girer. Lazer ∂µ∂n∂n∂n daha iyi görülmesini
saπlamak üzere dönme h∂z∂ deπiµtirilebilir. ∑µletim türü seçme µalterine
4 her bas∂l∂µta h∂z 3 kademe halinde yavaµlar ve sonunda dönme durur.
Alg∂lay∂c∂ 17 ile çal∂µ∂rken en yüksek dönme h∂z∂n∂n seçilmesinde yarar
vard∂r.
Alg∂lay∂c∂ 17 olmadan çal∂µ∂rken düµük dönme h∂z∂n∂n seçilmesinde
veya çizgisel iµletmeye geçilmesinde yarar vard∂r.
Noktasal iµletme
Alet aç∂l∂nca, ∂µ∂n ç∂k∂µ deliπinde dik aç∂l∂ olarak daπ∂lm∂µ bir ∂µ∂nlama
görülür.
Bu sayede yatay konumda birbirinden ayr∂ ve 90°'lik yatay deπiµken
∂µ∂n elde edilir.
Dikey konumda ise bir hizalama çizgisi ile bir deπiµken dikey çizgi elde
edilir.
Prizma kapaπ∂n∂n 1 basitçe çevrilmesiyle deπiµken ∂µ∂n elle istenen
pozisyona ayarlanabilir.
Noktasal iµletme özellikle iç mekânlardaki çal∂µmalara uygundur.
Standart çizgi
Çizgisel iµletime geçmek için çizgi fonksiyonu halkas∂n∂ 3 yukar∂ itin ve
iµletim türü seçme µalterine 4 bas∂n. Lazer ∂µ∂n∂ en büyük çizgi uzunluπu
ile devreye girer ve görünürlüπü ile çal∂µma alan∂ ayarlanabilir. ∑µletim
türü seçme µalterine 4 her bas∂l∂µta ∂µ∂n∂n L uzunluπu 3 kademe halinde
k∂sal∂r ve ∂µ∂n yok olur.
Prizma kapaπ∂ 1 çevrilmek suretiyle çizgi elle uzat∂labilir.
☞ Ölçme iµleminden önce istenen çizgi uzunluπunu ayarlay∂n.
Kullan∂m
C
D
bl40_bu1_1609929E39_t.fm Seite 5 Dienstag, 14. Februar 2006 3:14 15
Sayfa: 112
Türkçe–6
1 609 929 E39 • (06.02) T
Lazer ∂µ∂n∂n∂ insanlara veya hayvanlara doπrultmay∂n ve
uzaktan da olsa lazer ∂µ∂n∂na bakmay∂n.
Sehpa ile çal∂µma (asksesuar)
Bu distomat∂n yatay ve dikey kullan∂mlar için 1/4"'lik bir sehpa giriµi 16
vard∂r. Distomat∂ 5/8"-Diµli bir sehpaya 22 monte etmek için aletle
birlikte teslim edilen adaptörü 23 kullan∂n.
Milimetrik skalas∂ olan sehpalarda 22 yükseklik deπiµimi direkt olarak
ayarlanabilir.
Duvar mesnedi ile iµletme
Sehpalardan yüksek referans yüksekliklerinde
çal∂µmak için alet duvar mesnedi 24 ile çal∂µt∂r∂labilir.
Duvar mesnedini 24 duvara tespit edin.
Distomat∂ yukar∂dan duvar mesnedi içine itin ve
kilitleme kolu ile emniyete al∂n.
Ölçme levhas∂ (aksesuar)
Aç∂k arazide çal∂µ∂rken, düzlükleri kontrol ederken veya eπimleri
kaydederken alg∂lay∂c∂ 17 ile birlikte ölçme latas∂n∂n 18 kullan∂lmas∂nda
yarar vard∂r.
Ölçme levhas∂n∂n 18 (aksesuar) üst k∂s∂mda bir milimetrik skala
(±50 cm) vard∂r.
Bu skalan∂n s∂f∂r yüksekliπi (90–210 cm) ç∂k∂µ∂n alt∂nda önceden seçile-
bilir. Bu sayede gerekli yükseklikten sapmalar doπrudan okunabilir.
Lazer gözlüπü
Lazer gözlüπü çevre ∂µ∂π∂n∂ filtre eder. Bu sayede lazerin k∂rm∂z∂ ∂µ∂π∂
göze daha parlak görünür.
Lazer koruma gözlüπünü baµka bir amaçla koruyucu
gözlük olarak kullanmay∂n. Lazer gözlüπü lazer ∂µ∂n∂n∂n daha
iyi korunmas∂n∂ saπlar ancak lazer ∂µ∂n∂ndan koruma saπlamaz.
Lazer gözlüπünü güneµ gözlüπü olarak veya trafikte
kullanmay∂n. Lazer gözlüπü k∂z∂l ötesi ∂µ∂nlara karµ∂ tam bir
koruma saπlamaz ve renk alg∂lama yeteneπinizi azalt∂r.
Çal∂µ∂rken dikkat edilecek hususlar
F
bl40_bu1_1609929E39_t.fm Seite 6 Dienstag, 14. Februar 2006 3:14 15
Sayfa: 113
Türkçe–7
1 609 929 E39 • (06.02) T
Çizgilerin ve yüksekliklerin aktar∂lmas∂
Distomat∂ sert bir zemine veya sehpaya 22 yerleµtirin. Lazer ∂µ∂n∂n∂
istediπiniz yüksekliπe doπrultun. Referans noktas∂nda lazer ∂µ∂n∂ ile
yükseklik çizgisi aras∂ndaki fark∂ ölçme latas∂ (aksesuar) yard∂m∂ ile
belirleyin.
∑stediπiniz iµletim türünü ayarlay∂n ve yükseklik çizgisini aktar∂n.
Dik aç∂lar∂n aktar∂lmas∂
Dik aç∂n∂n gösterilmesi gerekiyorsa lazer ∂µ∂n∂n∂ referans çizgisine
(fayans kenar∂, duvar) paralel olarak doπrultun. Dik aç∂, deπiµken lazer
∂µ∂n∂ ile gösterilir.
Zemindeki bir noktan∂n tavana aktar∂lmas∂ (µakulleme)
Zemin noktas∂na µakulleme ∂µ∂n∂n∂n (lazer) hassas biçimde
doπrultulmas∂n∂ kolaylaµt∂rmak üzere gövdenin alt kenar∂nda µakul
kertikleri vard∂r. ∑ki dik aç∂l∂ yard∂mc∂ çizgiyi zeminde iµaretleyin ve aleti
µakulleme kertikleri yard∂m∂ ile doπrultun.
Dik aç∂lar∂n aktar∂lmas∂
Distomat∂ örneπin bir duvar önünde dikey konumda yerleµtirin ve lazer
noktas∂n∂/lazer çizgisini, dik aç∂n∂n aktar∂lacaπ∂ ve gösterileceπi yere
doπrultun. Çizgisel ve rotasyonlu iµletimi seçin ve dik aç∂lar∂ aktar∂n.
Dikey yüzeylerin gösterilmesi (seperatörler, derzler)
Distomat∂, lazer noktas∂ tam olarak referans çizgisine, örneπin
seperatöre, gelecek biçimde dikey konumda yerleµtirin. Daha sonra
lazer ∂µ∂n∂n∂ referans duvara paralel olarak doπrultun. Noktasal veya
rotasyonlu iµletimi seçin ve ∂µ∂n noktas∂n∂ iµaretleyin.
Eπimlerin aktar∂lmas∂
Bu alet istenen eπimlerde yerleµtirilebilir. Bu sayede her türlü eπim aç∂s∂
elde edilebilir.
Lazer ∂µ∂n∂ ç∂k∂µ deliπini düzenli olarak uygun ve yumuµak bir bezle
temizleyin. Delikte iplik parçac∂klar∂n∂n kalmamas∂na dikkat edin.
■ Aleti daima temiz tutun.
Alet üzerindeki kirleri nemli ve yumuµak bir bezle temizleyin. Keskin
(aµ∂nd∂r∂c∂) temizlik maddesi veya çözücü madde kullanmay∂n.
Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen alet ar∂za yapacak olursa,
onar∂m, Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yapt∂r∂lmal∂d∂r.
Bütün sorular∂n∂z, baµvurular∂n∂z ve yedek parça sipariµlerinizde lütfen
aletinizin tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu daima belirtiniz.
Çal∂µma örnekleri
Bak∂m ve temizlik
G
H
I
J
K
bl40_bu1_1609929E39_t.fm Seite 7 Dienstag, 14. Februar 2006 3:14 15
Sayfa: 114
Türkçe–8
1 609 929 E39 • (06.02) T
Ölçme cihazları, aksesuarlar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir
yeniden kazanım iµlemine gönderilmelidir.
Sadece AB üyesi ülkeler için
Ölçme cihazlarını evsel çöplerin içine atmayın!
Elektro ve elektronik eski cihazlara ait Avrupa yönet-
meliπi 2002/96/AT ve bunun ulusal hukuktaki karµılıπı
uyarınca artık kullanılamaz durumda olan ölçme
cihazları ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir biçimde
yeniden kazanım iµlemine tabi tutulmak zorundadır.
Aküler/Bataryalar
Aküleri ve bataryaları evsel çöplerin, ateµin ve suyun içine atmayın.
Aküler ve bataryalar toplanmak, yeniden kazanım iµlemine sokulmak ve
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek zorundadır.
Sadece AB üyesi ülkeler için
91/157/AET hükümleri uyarınca bozuk veya kullanım ömrünü tamam-
lamıµ aküler ve bataryalar yeniden kazanım iµlemine tabi tutulmak
zorundadır.
Daπ∂n∂k görünüµ ve yedek parçalara iliµkin bilgileri aµaπ∂daki sayfada
bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com.
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müµteri Danıµmanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+90 (0)212/335 06 66
Müµteri Servis Hattı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+90 (0)212/335 07 52
Tek sorumlu olarak bu ürünün 98/37/AT hükümlerine uygun olduπunu
beyan ederiz.
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Deπiµiklikler mümkündür
Tasfiye
Tamir Servisi
Uygunluk beyan∂
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
bl40_bu1_1609929E39_t.fm Seite 8 Dienstag, 14. Februar 2006 3:14 15

Sorular & cevaplar

Bosch BL 40 VHR Professional hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch BL 40 VHR Professional hakkında bir soru sorun

Bosch BL 40 VHR Professional ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch BL 40 VHR Professional kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch BL 40 VHR Professional ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.