Bosch ART 30 Combitrim kılavuzu

AşağıdaBosch ART 30 Combitrim için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Çim Makası
  • Model/isim: ART 30 Combitrim
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Lehçe, Romen, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 171
Türkçe - 1
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Dikkat! Aµaπ∂daki talimat∂ dikkatlice okuyun.
Misinal∂ çim biçme makinesinin kumanda
elemanlar∂ ve usulüne uygun kullan∂m∂ hakk∂nda
bilgi al∂n. Daha sonra bakmak ve kullanmak için
lütfen bu kullan∂m k∂lavuzunu güvenli bir yerde
saklay∂n.
Misinal∂ çim biçme makinesi üzerindeki
sembollerin aç∂klanmas∂
Genel tehlike uyar∂lar∂.
Kullanma k∂lavuzuna bak∂n.
Koruyucu gözlük kullan∂n.
Çevredeki kiµilere f∂rlayabilecek parçalara dikkat.
Çevredeki kiµilerin aletten yeterli uzakl∂kta
bulunmalar∂n∂ saπlay∂n.
Alette ayar ve temizlik yapmadan önce,
kablo s∂k∂µt∂π∂nda veya misinal∂ çim biçme
makinesini k∂sa bir süre b∂rakacaπ∂n∂zda,
aleti kapat∂n ve kabloyu prizden çekin. Ak∂m
kablosunu kesici misinadan uzak tutun.
Yaπmur alt∂nda çim biçmeyin veya misinal∂
çim biçme makinesini yaπmur alt∂nda
b∂rakmay∂n.
■ Misinal∂ çim biçme makinesini hiçbir zaman
hasarl∂ koruyucu kapak ve muhafazalar ile veya
bunlar∂ ç∂kararak kullanmay∂n.
■ Aleti kullanmaya baµlamadan önce ak∂m
kablosunun ve/veya uzatma kablosunun hasarl∂
olup olmad∂π∂n∂ veya y∂pranm∂µ olup olmad∂π∂n∂
kontrol edin. Eπer kablo kullanma s∂ras∂nda hasar
görürse hemen prizden çekin. PR∑ZDEN
ÇEKMEDEN ÖNCE KABLOYA DOKUNMAYIN.
Kablo hasarl∂ veya ezilmiµse misinal∂ çim biçme
makinesini kullanmay∂n.
■ Kulland∂ktan sonra, çarpma veya darbelerden
sonra alette y∂pranma veya hasar olup olmad∂π∂n∂
kontrol edin ve gerekiyorsa onar∂ma gönderin.
■ Misinal∂ çim biçme makinesini ç∂plak ayakla veya
aç∂k sandaletlerle kullanmay∂n; çal∂µ∂rken daima
saπlam ayakkab∂lar ve uzun pantolonlar giyin.
■ Uzatma kablosunu keskin ve kesici cisim veya
eµyalardan uzak tutun.
■ Çocuklar∂n ve bu talimatlar∂ bilmeyen kiµilerin
misinal∂ çim biçme makinesini kullanmas∂na
hiçbir zaman izin vermeyin. Aletin kullan∂ld∂π∂
ülkedeki ulusal hükümler baz∂ durumlarda aletin
kullanma yaµ∂n∂ s∂n∂rlayabilir. Misinal∂ çim biçme
makinesini çocuklar∂n ulaµamayacaπ∂ yerlerde
saklay∂n.
■ Yak∂n∂n∂zda baµkalar∂, özellikle de çocuklar ve ev
hayvanlar∂ varken biçme yapmay∂n.
■ Bu aleti kullananlar, baµkalar∂n∂n baµ∂na
gelebilecek yaralanma veya maddi hasarlardan
sorumludur.
■ Dönen misinay∂ tutmadan önce tam olarak
durmas∂n∂ bekleyin. Alet kapand∂ktan sonra da
misina bir süre serbest dönüµte döner ve
yaralanmalara neden olabilir.
■ Sadece gündüz gözüyle veya iyi ayd∂nlat∂lm∂µ
durumlarda biçme yap∂n.
■ Misinal∂ çim biçme makinesini mümkün olduπu
kadar ∂slak çimlerde kullanmamaya bak∂n.
■ Misinal∂ çim biçme makinesini taµ∂rken mutlaka
kapat∂n.
■ Aleti çal∂µt∂rmadan önce ellerinizi ve ayaklar∂n∂z∂
dönen misinadan uzaklaµt∂r∂n.
■ Ellerinizi ve ayaklar∂n∂z∂ dönen misinaya
yaklaµt∂rmay∂n.
■ Bu alet içinde asla metalden yap∂lma kesici
iplikler kullanmay∂n.
■ Misinal∂ çim biçme makinesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekli bak∂mlar∂ yap∂n.
■ Misinal∂ çim biçme makinesinin onar∂m∂n∂ sadece
yetkili servis atölyelerine yapt∂r∂n.
■ Havaland∂rma aral∂klar∂nda hiçbir zaman çim
kal∂nt∂lar∂n∂n bulunmas∂na izin vermeyin.
■ Misina boyunu k∂saltan kesici b∂çaklar
yaralanmalara neden olabilir, dikkatli olun. Misina
çekildiπinde ve aleti çal∂µt∂rmadan önce misinal∂
çim biçme makinesini daima normal çal∂µma
pozisyonuna getirin.
■ Ωu durumlarda aleti kapat∂n ve µebeke fiµini
prizden çekin:
– aleti kontrol d∂µ∂ b∂rakt∂π∂n∂zda
– misina bobinini deπiµtirmeden önce
– kablo kar∂µt∂π∂nda
– temizlikten önce veya misinal∂ çim biçme
makinesinin kendinde bir çal∂µma yapmadan önce.
■ Aletinizi güvenli, kuru ve çocuklar∂n
eriµemeyeceπi bir yerde saklay∂n. Aletin üzerine
baµka bir araç-gereç veya benzeri eµya
koymay∂n.
■ Güvenliπiniz için y∂pranm∂µ ve hasar görmüµ
parçalar∂ deπiµtirin.
■ Deπiµtirilecek parçalar∂n Bosch kaynakl∂
olmas∂na dikkat edin.
Güvenlik talimat∂
360°
F016 L70 346.book Seite 1 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sayfa: 172
Türkçe - 2
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Bu alet; normal çim biçme makinelerinin
yanaµamad∂π∂, çal∂ ve bitki örtüsü alt∂ndaki çim
ve yaban otlar∂n∂n biçilmesi için geliµtirilmiµtir.
Bu aletin usulüne göre kullan∂m∂ 0 °C ve 40 °C
s∂cakl∂klar aras∂ndad∂r.
Bu kitapç∂k aletin doπru montaj∂ ve güvenli
kullan∂m∂na iliµkin talimat∂ içerir. Bu talimat∂
dikkatlice okuman∂z önemlidir.
Misinal∂ çim biçme makinesini ambalaj∂ndan
dikkatlice ç∂kar∂n ve aµaπ∂daki parçalar∂n tam olup
olmad∂π∂n∂ kontrol edin:
– Misinal∂ biçici
– Koruyucu kapak
– Ayarlanabilir tutamak (tak∂l∂)
– Tekerlekler (sadece ART 30/3000 COMBITRIM)
– Aπaç koruma kolu
(sadece ART 30/3000 COMBITRIM)
– Ekstra güçlü kesici misina
– Kullanma k∂lavuzu
Eπer parçalar eksik veya hasarl∂ ise lütfen yetkili sat∂c∂n∂za
baµvurun.
1 Açma/kapama µalteri
2 Tutamak
3 Tutamak vidas∂
4 Ayarlanabilir tutamak
5 S∂kma kovan∂
6 Boru
7 Kesici baµ
8 Havaland∂rma aral∂klar∂
9 Aπaç koruma kolu
(sadece ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Koruyucu kapak
11 Tekerlekler
(sadece ART 30/3000 COMBITRIM)
12 Trimer baµ∂ aç∂ ayar∂ ayak pedal∂
13 Ekstra güçlü kesici misina
14 Ekstra güçlü kesici misinal∂ bobin
15 Ωebeke fiµi**
16 Seri numaras∂
**Ülkelere özgü
Kullan∂m k∂lavuzunda tan∂mlanan ve µekilleri gösterilen
akesuar∂n mutlaka teslimat kapsam∂nda bulunmas∂
gerekmez!
Teknik veriler
Misinal∂ çim biçme
makinesi
ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Sipariµ no. 3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Giriµ gücü [W] 400 450 500
Boµtaki devir say∂s∂ [/dak] 12 500 11 500 10 500
Misina besleme
(ayar∂) Pro-Silkeleme otomatiπi Pro-Silkeleme otomatiπi Pro-Silkeleme otomatiπi
Ayarlanabilir tutamak ● ● ●
Trimer baµ∂ aç∂ ayar∂/
Kenar kesme ayar∂ ● ● ●
Kesici misina [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
Kesme çap∂ [cm] 23 26 30
Misina bobininin
kapasitesi [m] 8 8 8
Ekstra güçlü kesici
misina [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Aπ∂rl∂π∂ (özel
aksesuar olmadan) [kg] 2,7 3,0 3,2
Koruma s∂n∂f∂ / II / II / II
Seri numaras∂ Aletin tip etiketi üzerindeki seri numaras∂na 16 bak∂n∂z.
Usulüne uygun kullan∂m
Giriµ
Teslimat kapsam∂
Aletin elemanlar∂
F016 L70 346.book Seite 2 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sayfa: 173
Türkçe - 3
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Elektrik emniyeti
Güvenligi art∂rmak için aletiniz koruyucu izolasyonla
donat∂lm∂µ olup topraklama gerektirmez. ∑µletim
gerilimi 230 V AC, 50 Hz'dir (AB üyesi olmayan
ülkeler için alet tipine göre 220 V, 240 V). Sadece
müsaade edilen uygun uzatma kablosu kullan∂n.
Bu konulardaki bilgiyi yetkili sat∂c∂n∂zdan veya
servisinizden alabilirsiniz.
Güvenliπi art∂rmak için maksimum 30 mA’lik hatal∂
ak∂m FI µalterinin (RCD) kullan∂lmas∂n∂ öneririz. Bu
FI µalter her kullan∂mdan önce kontrol edilmelidir.
D∑KKAT: Güvenliπiniz için, alete monte edilmiµ
bulunan fiµin 15 uzatma kablosu 17 ile baπlant∂l∂
olmas∂ geekir.
Uzatma kablosunun kuplaj∂ püskürme suyuna karµ∂
korunmal∂ olmal∂, lastikten veya lastik kaplamadan
yap∂lm∂µ olmal∂d∂r.
Uzatma kablosu bir gerginlik giderme tertibat∂ ile
birlikte kullan∂lmal∂d∂r.
Baπlant∂ kablosu hasar aç∂s∂ndan düzenli olarak
kontrol edilmeli ve sadece iyi durumda iken
kullan∂lmal∂d∂r.
Baπlant∂ kablosu hasar gördüπünde sadece yetkili
bir Bosch servisinde onar∂lmal∂d∂r.
Sadece H05VV-F veya H05RN-F tipi baπlant∂
kablosu kullan∂lmal∂d∂r.
Tam olarak monte etmeden önce aleti
prize takmay∂n.
Koruyucu kapaπ∂n tak∂lmas∂
Koruyucu kapaπ∂ 10 misinal∂ çim biçme
makinesinin 7 baµ k∂sm∂na tak∂n.
➊ Koruyucu kapaπ∂ misinal∂ çim biçme makinesinin
baµ∂na tak∂n ve arkaya doπru itin.
➋ Koruyucu kapaπ∂ güvenli bir biçimde kavarama
yap∂ncaya kadar (Klik) arkaya bast∂r∂n.
Tekerleklerin tak∂lmas∂
(sadece ART 30/3000 COMBITRIM)
Tekerlekleri 11 k∂lavuz kola 6 yerleµtirin.
Viday∂ 19 ve kelebek somunu 18 tak∂n.
Aç∂klama: Tekerleklerin pozisyonu kelebek
somunu 18 gevµetmek ve istenilen konuma itmek
suretiyle deπiµtirilebilir.
Tekerlekler k∂lavuz kolda 6 yukar∂ ve aµaπ∂
doπru itilebilir ve gerekli kesme yüksekliπine
ayarlanabilir.
Hareketli tutamaπ∂n kullan∂lmas∂
Hareketli tutamak 4 çeµitli konumlara getirilebilir:
➊ Konumu deπiµtirmek için tutamak vidas∂n∂ 3
gevµetin ve hareketli tutamaπ∂ 4 istediπiniz konuma
getirin.
➋ Hareketli tutamaπ∂ 4 ayarlanan konumda
emniyete almak için tutamak vidas∂n∂ 3 s∂k∂n.
Trimer uzunluπunun ayarlanmas∂
➊ S∂kma kovan∂n∂ 5 90° çevirin.
➋ Uzatmak için k∂lavuz kolu d∂µar∂ çekin, k∂saltmak
için içeri itin. S∂kama kovan∂n∂ 5 tekrar s∂k∂n.
Trimer baµ∂ aç∂s∂n∂n ayarlanmas∂:
Kesme aç∂s∂n∂ deπiµtirmek için ayak pedal∂n∂ 12
aµaπ∂ bast∂r∂n ve k∂lavuz kolu 6 istediπiniz konuma
çevirin.
Ayak pedal∂n∂ 12 b∂rak∂n.
Kenar kesme ayar∂
Tekerleklerin ayar∂ (eπer tak∂l∂ iseler):
➊ Kelebek somunu 18 gevµetin.
➋ Tekerlekleri 11 µekilde gösterildiπi gibi 90°
çevirin.
➌ Kelebek somunu 18 s∂k∂n.
Trimer baµ∂ aç∂s∂n∂n ayarlanmas∂:
➊ Ayak pedal∂n∂ 12 aµaπ∂ bast∂r∂n.
➋ K∂lavuz kolu 6 en aµaπ∂ pozisyona getirin.
Ayak pedal∂n∂ 12 tekrar b∂rak∂n.
Trimer baµ∂n∂n ayar∂:
➊ S∂kma kovan∂n∂ 5 gevµetin.
➋ Trimer baµ∂n∂ 7 µekilde gösterildiπi gibi kesme/
kenar kesmeye ayarlamak için k∂lavuz kolu 6 90°
çevirin. S∂kma kovan∂n∂ 5 tekrar s∂k∂n.
Biçme yapacaπ∂n∂z yerdeki taµ ve tahta
parçalar∂ ile diπer cisimleri temizleyin.
Misinal∂ çim biçme makinesi kapat∂ld∂ktan sonra
da kesici misina birkaç saniye serbest dönüµte
döner. Aleti tekrar çal∂µt∂rmadan önce motorun ve
kesici misinan∂n tam olarak durmas∂n∂ bekleyin.
Aleti arka arkaya ve çok k∂sa sürelerde aç∂p
kapamay∂n.
Güvenliπiniz ∑çin
Dikkat! Ayar ve temizlik iµlerinden önce, kablo
kesilmiµ, hasar görmüµ veya dolaµm∂µ ise aleti
kapat∂n ve µebeke fiµini prizden çekin.
Misinal∂ çim biçme makinesi kapand∂ktan
sonra kesici misina bir süre daha serbest
dönüµte döner.
Dikat – Dönmekte olan kesici misinaya
dokunmay∂n.
Montaj
A
B1
B2
Ayarlama
Biçme ve kenar düzeltme
B3
C
D
E
F
G
H
F016 L70 346.book Seite 3 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sayfa: 174
Türkçe - 4
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Açma/kapama
Ωaltere 1 bas∂n ve bas∂l∂ tutun. Kapamak için
µalteri 1 b∂rak∂n.
Çim biçme
Misinal∂ çim biçme makinesini saπa ve sola hareket
ettirin ve onu kendinizde yeterli uzakl∂kta tutun.
Misinal∂ çim biçme makinesi çimleri 15 cm
yüksekliπe kadar etkin biçimde kesebilir. Daha
yüksek çimler kademeli olarak kesilmelidir.
Uzun çimleri kesmeden önce tekerlekleri ç∂kar∂n
(sadece ART 30/3000 COMBITRIM).
Çok uzun çimlerin ve yaban otlar∂n∂n kesilmesi
Bu alet ekstra güçlü kesici misina ile donat∂lm∂µt∂r;
montaj “Bobin bak∂m∂” bölümünde aç∂klanmaktad∂r.
Uzun, dirençli bitkilerin kesilmesinde ekstra güçlü
misina çal∂µma performans∂n∂ yükseltir ve daha iyi
sonuçlar al∂nmas∂n∂ saπlar.
Kenarlarda biçme (Kenar temizleme)
Misinal∂ çim biçme makinesini görüldüπü gibi çim
kenar∂ boyunca sürün. Misinan∂n çabuk aµ∂nmas∂n∂
önlemek için sert zemine veya duvarlara temastan
kaç∂n∂n.
Aleti daha iyi yönlendirmek için aπaç koruma
kolunu 9 yard∂mc∂ olarak kullan∂n (sadece ART 30/
3000 COMBITRIM – ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM için aksesuar olarak kullan∂labilir).
Aπaç ve çal∂l∂klar çevresinde biçme
Misinan∂n aπaç ve çal∂l∂klara temas∂n∂ önlemek için
aπaç çevrelerinde dikkatli çal∂µ∂n.
Kabuklar∂ tahrip olunca bitkiler ölebilir.
Aleti daha iyi yönlendirmek için konumu ayarlanabilir
tutamaπ∂ ve aπaç koruma kolunu 9 kullan∂n (sadece
ART 30/3000 COMBITRIM – ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM için aksesuar olarak kullan∂labilir).
Dönen misina y∂pranabilir veya kopabilir.
Bu, motorun boµta çal∂µmas∂ndan ve çimlerin
biçilmemesinden anlaµ∂l∂r.
Çal∂µmakta olana misinal∂ çim biçme makinesini
yere veya sert bir zemine doπru bast∂r∂n ve tekrar
b∂rak∂n. (gerekli bast∂rma kuvveti yaklaµ∂k 3 kg). Bu
yolla tetik 20 kesici misinay∂ serbest b∂rak∂r. Misina
bobini her iµlemde yaklaµ∂k 4 cm misinay∂ ileri sürer.
Eπer misina tümüyle kopmuµsa, tam kesme çap∂na
ulaµmak için iki kez bast∂r∂n.
Eπer misina maksimum kesme çap∂n∂ aµ∂nca
koruyucu kapak 10 içindeki b∂çak 24 taraf∂ndan
kesilir.
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan
önce her defas∂nda fiµi prizden çekin.
Uyar∂: Aleti uzun süre ve güvenli biçimde
kullanabilmek için aµaπ∂daki iµlemleri düzenli olarak
yap∂n.
Bu alette sadece üretici taraf∂ndan müsaade edilen
aksesuar ve yedek parçalar∂n kullan∂m∂na müsaade
vard∂r. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar
aletin ar∂zas∂z ve kususuz biçimde çal∂µmas∂n∂
güvenceye al∂r.
Muhafazalar∂n ve koruyucu donan∂mlar∂n hasarl∂
olup olmad∂klar∂n∂ ve doπru olarak tak∂l∂p
tak∂lmad∂klar∂n∂ kontrol edin. Aleti kullanmadan önce
gerekli olan bak∂m ve onar∂m iµlemlerini yerine
getirin.
Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen misinal∂
çim biçme makinesi ar∂za yapacak olursa, onar∂m∂
Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir Bosch
Servisine yapt∂r∂n.
Bütün baµvuru ve yedek parça sipariµlerinizde lütfen
aletin 10 haneli sipariµ numaras∂n∂ mutlaka belirtin!
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan
önce her defas∂nda fiµi prizden çekin.
Yeni misina bobininin tak∂lmas∂
Bobin levhas∂n∂ 23 s∂k∂ca tutun.
Bobin muhafazas∂n∂ 21 görüldüπü gibi saat hareket
yönünün tersine doπru çevirerek ç∂kar∂n.
Boµ bobini 25 bobin muhafazas∂ndan al∂n.
Yeni veya doldurulmuµ bobini delikten 22 geçirin ve
bobin muhafazas∂ 21 içine yat∂r∂n.
Bobinden yaklaµ∂k 9 cm misinay∂ d∂µar∂ çekin.
Muhafazas∂ 21 ile birlikte bobini görüldüπü gibi,
doπru biçimde bobin levhas∂ üzerine yerleµtirin
(bayonet), bast∂r∂n ve sonuna kadar saπa çevirin.
Ekstra güçlü kesici misinal∂ bobibinin tak∂lmas∂
Bobin levhas∂n∂ 23 s∂k∂ca tutun.
Bobin muhafazas∂n∂ 21 görüldüπü gibi saat hareket
yönünün tersine doπru çevirerek ç∂kar∂n.
Ekstra güçlü kesici misinal∂ bobini 14 doπru
pozisyonda bobin levhas∂ üzerine yerleµtirin
(bayonet kavrama), aµaπ∂ bast∂r∂n ve saat hareket
yönünde çevirerek s∂k∂n (click).
Ekstra güçlü kesici misina kopacak olursa,
bobini yukar∂da aç∂kland∂π∂ gibi ç∂kar∂n ve yedek
kesici misinay∂ 13 µekilde gösterildiπi gibi bobine
yerleµtirin.
Ekstra güçlü kesici misinan∂n yedeπi ana µekilde
gösterildiπi gibi alet üzerinde saklanabilir.
Misina besleme (Misina ayar∂)
I
J
K
L
M
Bak∂m
Bobinin bak∂m∂
M
O
F016 L70 346.book Seite 4 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sayfa: 175
Türkçe - 5
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Misina doldurma (sarma)
Yukar∂da anlat∂ld∂π∂ gibi bobini 25 ç∂kar∂n.
Ωekil I’da görüldüπü gibi tutucu halkay∂ 27 s∂k∂n,
öne itin ve küçük çapl∂ taraftan bobini ç∂kar∂n.
Yaklaµ∂k 8 m’lik misinay∂ besleme makaras∂ndan
kesin. Bir ucu yaklaµ∂k 4 mm’lik ç∂k∂nt∂ yapacak
biçimde bobin kertiπine bast∂r∂n.
Misinay∂ ok yönünde düzgün s∂ralar halinde gergin
olarak sar∂n.
Misinan∂n ucunu iç taraftan tutma halkas∂n∂n 27
oluπuna 26 sar∂n.
Misinay∂ gergin olarak tutun ve tutucu halkay∂ 27
bobinin küçük çap∂ üzerine sürün.
Yukar∂da anlat∂ld∂π∂ gibi bobini yerleµtirin.
Uyar∂: Sadece Bosch yedek kesici misina kullan∂n.
Özel olarak geliµtirilen bu misinan∂n daha iyi kesme
ve besleme nitelikleri vard∂r. Diπer marka misinalar
iµ kalitesinin düµmesine neden olur.
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan
önce her defas∂nda fiµi prizden çekin.
Misinal∂ çim biçme makinesinin d∂µ∂n∂ yumuµak bir
f∂rça ve bezle esasl∂ biçimde temizleyin. Su, çözücü
veya polisaj maddesi kullanmay∂n. Özellikle
havaland∂rma aral∂klar∂ndakiler 8 olmak üzere
yap∂µm∂µ bulunan bütün çim kal∂nt∂lar∂n∂ ve diπer
parçac∂klar∂ temizleyin.
Aleti yana yat∂r∂n ve koruyucu kapaπ∂n 10 içini
temizleyin. Yap∂µ∂p kal∂plaµm∂µ hale gelen çim
kal∂nt∂lar∂n∂ bir tahta veya plastik parça ile kaz∂y∂n.
Kabloyu kendisini için öngörülmüµ aletteki kablo
kancas∂na as∂n. Baπlant∂ ve uzatmak kablolar∂n∂
birlikte kablo kancas∂na ve koruyu kapaπa
SARMAYIN. Eπer kablo kesici b∂çaπa temas ederse
hasar görebilir. Kabloyu SADECE alete entegre
kablo kancas∂na as∂n.
Aµaπ∂daki tablo hata olas∂l∂klar∂n∂ ve bu hatalar∂n nas∂l giderileceπini göstermektedir. Eπer bu hatalar∂
kendiniz gideremiyorsan∂z bir servise baµvurun.
Dikkat: Hata arama iµleminden önce aleti kapat∂n ve fiµi prizden çekin.
N
Biçmeden sonra/saklama
Hata arama
Hatalar Olas∂ nedenler Giderilmesi
Misinal∂ çim biçme
makinesi çal∂µm∂yor
Ωebeke gerilimi yok
Priz bozuk
Uzatma kablosu hasarl∂
Sigorta atm∂µ
Kontrol edin ve aleti aç∂n
Baµka prizi kullan∂n
Kabloyu kontrol edin, gerekiyorsa
deπiµtirin
Sigortay∂ deπiµtirin
Misinal∂ çim biçme
makinesi kesintili
çal∂µ∂yor
Uzatma kablosu hasarl∂
Aletin dahili kablaj∂nda hata var
Kabloyu kontrol edin, gerekiyorsa
deπiµtirin Müµteri servisine baµvurun
Müµteri servisine baµvurun
Alet aµ∂r∂ zorlan∂yor Çimlerin boyu çok yüksek Kademeli olarak biçme yap∂n
Alet kesmiyor Misina çok k∂sa veya kopmuµ Misinay∂ elle/otomatik olarak besleyin
Kesimi misina beslemesi
yap∂lm∂yor
Bobin boµ
Bobin içindeki misina dolaµm∂µ
Bobini kontrol edin
Gerekiyorsa yeniden sar∂n
Kesici misina tekrar
kopuyor
Bobin içindeki misina dolaµm∂µ
Misinal∂ çim biçme makinesi doπru
olarak kullan∂lm∂yor.
Gerekiyorsa yeniden sar∂n
Sadece kesici misinan∂n ucu ile biçme
yap∂n, taµ, duvar ve diπer sert
cisimlerle temasa gelmemek için
dikkatli olun. Bütün kesme
geniµliπinden yararlanabilmek için
misinay∂ düzenli olarak besleyin.
F016 L70 346.book Seite 5 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Sayfa: 176
Türkçe - 6
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Elektrikli el aletleri, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden
kazan∂m iµlemine tabi tutulmal∂d∂r.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin
içine atmay∂n!
Kullan∂m ömrünü tamamlam∂µ
elektrikli ve elektronik aletlere ait
Avrupa yönergeleri 2002/96/AT ve
bunlar∂n ulusal yasalara uygulanmas∂
uyar∂nca art∂k kullan∂lmas∂ mümkün olmayan
elektrikli el aletleri ayr∂ ayr∂ toplanmak ve çevreye
zarar vermeyecek yöntemlerle tekrar kazan∂lmak
zorundad∂r.
Daπ∂n∂k görünüµ ve yedek parçalara iliµkin
bilgileri aµaπ∂daki sayfada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müµteri Dan∂µman∂ .................. +90 (0)212 / 335 06 66
Müµteri Servis Hatt∂................. +90 (0)212 / 335 07 52
Ölçüm deπerleri 2000/14/AT’e göre belirlenmektedir
(ölçeme 1,60 m yükseklik ve 1,0 m mesafeden) ve
EN 28 662.
Aletin, frekansa baπ∂ml∂ uluslararas∂ ses bas∂nc∂
seviyesi deπerlendirme eπrisi A’ya göre tipik gürültü
seviyesi: Ses bas∂nc∂ seviyesi 84 dB (A). Çal∂µma
s∂ras∂ndaki gürültü seviyesi 95 dB (A).
Tipik el/kol titreµimi 2,5 m/s2'den düµük.
Tek sorumlu olarak, bu ürünün aµaπ∂daki
standartlara veya standart belgelerine uygun
olduπunu beyan ederiz: 89/336/AET, 98/37/AT,
2000/14/AT yönetmeliπi hükümleri uyar∂nca EN
(avrupa standartlar∂) 786, EN 60 335.
2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu
seviyesi LWA 96 dB (A) daha düµüktür. Uygunluk
deπerlendirme yöntemi Ek VI uyar∂nca.
Yetkili test mercii: SRL, Sudbury England
An∂lan test merkezi kimlik numaras∂: 1088
Leinfelden, 01.12.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Deπiµiklikler mümkündür
Tasfiye (atma)
Müµteri servisi
Uygunluk beyan∂
F016 L70 346.book Seite 6 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10

Sorular & cevaplar

Bosch ART 30 Combitrim hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch ART 30 Combitrim hakkında bir soru sorun

Bosch ART 30 Combitrim ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch ART 30 Combitrim kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch ART 30 Combitrim ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.