Bosch Aquatak 10 kılavuzu

AşağıdaBosch Aquatak 10 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Basınçlı Yıkama Makinesi
  • Model/isim: Aquatak 10
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Alman, Hollandalı, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Lehçe, Rus, Romen, Slovakça, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 90
Türkçe - 1
Aleti kullanmaya baμlamadan önce mutlaka
okuyun ve içindeki talimata uyun!
Aleti çal∂μt∂rmadan önce kullan∂m k∂lavuzunu
okuyun ve özellikle bu güvenlik talimat∂
hükümlerine uyun. Bu kullan∂m k∂lavuzunu
gerektiπinde tekrar baμvurmak üzere güvenli
bir yerde saklay∂n.
Alet üzerine tak∂l∂ uyar∂ ve aç∂klama etiket ve plakalar∂
tehlikesiz çal∂μmaya iliμkin önemli aç∂klamalar içerirler.
Kullan∂m k∂lavuzu içindeki aç∂klamalar∂n yan∂nda genel
güvenlik ve kazalardan korunma hükümlerine de uyun.
Su huzmesini hiçbir zaman baμkalar∂na,
hayvanlara veya elektrik parçalar∂na
doπrultmay∂n. Dikkat: Yüksek bas∂nç huzmesi
kötü niyetle kullan∂ld∂π∂nda tehlikeli olabilir.
Ak∂m baπlant∂s∂
■ Aletin tip etiketi üzerinde belirtilen gerilim ak∂m
kaynaπ∂n∂n gerilimi ile ayn∂ olmal∂d∂r.
■ Bu aleti sadece 30 mA'lik hatal∂ ak∂m koruma μalteri ile
sigortalanm∂μ bulunan bir prize baπlaman∂z∂ tavsiye
ederiz.
■ Uzatma kablosu kullan∂yorsan∂z fiμ ve kuplaj su
s∂zd∂rmaz olmal∂d∂r.
Dikkat: Uygun olmayan uzatma kablosu tehlikeli olabilir.
■ Fiμi hiçbir zaman ∂slak elle tutmay∂n.
■ Ωebeke baπlant∂ kablosu veya uzatma kablosu
üzerinden herhangi bir araç geçirmeyin, ezilmelerine
veya y∂rt∂lmalar∂na neden olmay∂n, aksi takdirde hasar
görebilirler. Kablolar∂ aμ∂r∂ s∂caπa, yaπa ve keskin kenarl∂
parçalara karμ∂ koruyun.
■ Uzatma kablosunun kesiti kullan∂m k∂lavuzunda belirtilen
deπerde ve püskürme suyuna karμ∂ korunmal∂ olmal∂d∂r.
Kuplaj yeri suyla temas etmemelidir.
Su baπlant∂s∂
■ Su ikmal μirketinizin öngördüπü hükümlere mutlaka
uyun.
■ Bütün baπlant∂ hortumlar∂n∂n vidalanma yerleri s∂zd∂rmaz
olmal∂d∂r.
■ Yüksek bas∂nç hortumu hiçbir zaman hasarl∂
olmamal∂d∂r (savrulma tehlikesi). Hasarl∂ yüksek bas∂nç
hortumunu hemen deπiμtirin. Sadece üretici taraf∂ndan
öngörülen hortumlar∂ ve baπlant∂ elemanlar∂n∂ kullan∂n.
Kullan∂m
■ Kullanmaya baμlamadan önce aletinizin usulüne uygun
biçimde monte edilip edilmediπini, kusursuz durumda
olup olmad∂π∂n∂ ve güvenli bir iμletime haz∂r olup
olmad∂π∂n∂ kontrol edin. Eπer aletin durumunda herhangi
bir hatal∂ durum far kederseniz, aleti çal∂μt∂rmay∂n.
■ Bu aletle hiçbir zaman inceltici madde içeren s∂v∂lar∂
veya seyreltilmemiμ asitleri veya incelticileri emdirmeyin!
Örneπin benzin, boya incelticiler veya fuel oil bunlara
dahildir. Püskürtme sisi çok çabuk alevlenir, patlay∂c∂ ve
zehirlidir. Yine ayn∂ biçimde aseton, seyreltilmemiμ
asitler ve inceleticiler alette kullan∂lan malzemelere zarar
verir.
■ Aleti tehlikeli alanlarda (örneπin benzin istasyonlar∂
yan∂nda) kullan∂rken gerekli güvenlik hükümlerine uyun.
Bu aletin patlama tehlikesi bulunan mekânlarda
kullan∂lmas∂ yasakt∂r.
■ Aletin oturduπu zemin sert, saπlam ve düzgün olmal∂d∂r.
■ Sadece üretici taraf∂ndan tavsiye edilen temizlik maddesi
(deterjan) kullan∂n ve üreticinin kullan∂m, tasfiye ve uyar∂
talimatlar∂na uyun.
■ Çal∂μma alan∂n∂zda bulunan ak∂m ileten bütün parçalar
püskürtme suyuna karμ∂ korunmal∂ olmal∂d∂r.
■ Püskürtme tabancas∂n∂n tetikleme kolu iμletim
s∂ras∂nda “ON” konumunda kilitlenmemelidir.
■ Püskürtülen suyun f∂rlatabileceπi parçac∂klardan
korunabilmek için gerektiπinde koruyucu giysi giyin.
■ Yüksek basınç nesnelerin geri savrulmasına neden ola-
bilir. Eπer gerekiyorsa çalıμırken örneπin koruyucu göz-
lük gibi kiμisel koruyucu donanım kullanın.
■ Yüksek bas∂nçl∂ su huzmesi nedeniyle araç lastiklerinin
ve valflerinin hasar görmemesi için temizlik iμlemini en
az∂ndan 30 cm uzakl∂ktan yap∂n. Bu gibi hasarlar∂n ilk
belirtisi lastiklerin renk deπiμtirmesidir. Hasar gören araç
lastikleri ve valfleri yaμamsal tehlike oluμturur.
■ Asbest ve saπl∂πa zararl∂ diπer maddeleri içerin
malzemelerin bu aletle püskürtülmesine müsaade yoktur.
■ Sadece alet üreticisinin müsaade ettiπi temizlik
maddelerini (deterjanlar∂) kullan∂n.
■ Tavsiye edilen temizlik maddesini inceltmeden
kullanmay∂n. Bu ürünler, asit, baz veya çevreye zarar
vermeyen maddeler içermedikleri takdirde güvenlidir.
Temizlik maddelerini çocuklar∂n ulaμamayacaπ∂ yerde
saklaman∂z∂ tavsiye ederiz. Temizlik maddesi gözünüze
kaçacak olursa hemen ve esasl∂ biçimde su ile y∂kay∂n;
temizlik maddesini yuttuπunuz takdirde zaman
geçirmeden hekime baμvurun.
Aletin çal∂μt∂r∂lmas∂
■ Aleti kullanan kiμi aleti mutlaka usulüne ve üreticinin
belirttiπi hükümlere göre kullanmal∂d∂r. Aletin kullan∂ld∂π∂
bölge veya yöredeki yasal hükümlere mutlaka
uyulmal∂d∂r. Çal∂μma s∂ras∂nda özellikle çocuklar olmak
üzere baμkalar∂n∂n hareketlerini dikkatle izleyin.
■ Aletin eriμim uzakl∂π∂nda koruyucu giysisi bulunmayan
kiμiler varsa aleti kullanmay∂n.
■ Giysileri veya ayakkab∂lar∂ temizlemek için su huzmesini
kendinize veya baμkalar∂na doπrultmay∂n.
■ Bu alet ancak aletin kullan∂m∂n∂ iyi bilen birisi veya aleti
kulland∂π∂n∂ yaz∂l∂ bir belge ile kan∂tlayan kiμiler
taraf∂ndan kullan∂labilir. Bu alet çocuklar ve çok genç
kiμiler taraf∂ndan kullan∂lamaz.
■ Motor çal∂μt∂π∂ sürece aleti kontrolünüz d∂μ∂nda b∂rak∂p
gitmeyin.
■ Aletten d∂μar∂ ç∂kan bas∂nçl∂ huzme püskürtme
tabancas∂nda geri tepme kuvvetine neden olur. Bu
nedenle kabzay∂ ve ucu güvenli biçimde tutun.
Nakliye
■ Aleti baμka bir yere nakletmeden önce kapat∂n ve
emniyete al∂n.
Bak∂m
■ Ωu durumlarda fiμi prizden çekin:
– aleti kontrol d∂μ∂ b∂rakt∂π∂n∂zda
– Aletin kendinde kontrol, temizlik ve baμka iμlemler
yapmadan önce
■ Bak∂m ve onar∂m iμleri sadece yetkili bir BOSCH servisi
taraf∂ndan yap∂lmak zorundad∂r.
Aksesuar ve yedek parçalar
■ Sadece üretici taraf∂ndan müsaade edilen aksesuar ve
yedek parçalar∂ kullan∂n. Orijinal aksesuar ve yedek
parçalar aletin ar∂zas∂z ve kusursuz iμlev görmesine
güvenceye al∂r.
Güvenlik talimat∂
F016 L70 896.book Seite 1 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
91 • F 016 L70 896 • 12.05
Sayfa: 91
Türkçe - 2
Bu alet; aç∂k havadaki yüzey ve eμyalar∂n, aletlerin,
otomobillerin ve teknelerin temizlenmesi için
geliμtirilmiμtir. Uygun aksesuarla, Bosch taraf∂ndan
müsaade edilen temizlik maddeleri kar∂μt∂r∂larak at∂k
su borulara aç∂labilir, pas veya bozulmuμ boyalar
temizlenebilir. Bu alet profesyonel (s∂nai) kullan∂ma
uygun deπildir.
Bu aletin usulüne göre kullan∂m∂ 0 °C ve 40 °C
s∂cakl∂klar aras∂ndad∂r.
Bu el kitapç∂π∂, aletinizin doπru montaj∂ ve güvenli
kullan∂m∂na iliμkin talimat∂ içerir. Bu talimat∂
dikkatlice okuman∂z çok önemlidir.
Bu alet monte edilmiμ durumda yaklaμ∂k 6.0 kg’d∂r.
Aleti ambalaj∂ndan ç∂karmak için gerektiπinde
yard∂m isteyin.
Yüksek bas∂nçl∂ temizleyici ambalaj∂ndan dikkatlice
ç∂kar∂n ve aμaπ∂daki parçalarda eksikler olup
olmad∂π∂n∂ kontrol edin:
– Yüksek bas∂nçl∂ temizleyici
– Püskürtme tabancas∂/yüksek bas∂nç hortumu
– Uzatma borusu
(sadece AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Püskürtme (huzme) borusu
(sadece AQUATAK 10)
– Yelpaze biçimli huzme ucu (Renk kodu leylak
rengi – sadece AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Döner (rotasyonlu) uç (Renk kodu k∂rm∂z∂ –
sadece AQUATAK 100 PLUS)
– Temizlik maddesi ucu ve μiμesi
– Baπlant∂ parças∂
– Y∂kama f∂rças∂ (sadece AQUATAK 100 PLUS)
– Kullanma k∂lavuzu
Eπer parçalar eksik veya hasarl∂ ise lütfen yetkili sat∂c∂n∂za
baμvurun.
Teknik veriler
Yüksek bas∂nçl∂
temizleyici
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Sipariμ no. 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ...
Giriμ gücü [W] 1 300 1 450 1 400 1 500
Giriμ s∂cakl∂π∂
maks. [°C] 40 40 40 40
Su giriμ debisi min.
(asgari) [lt/saat] 17 17 17 17
Giriμ suyu bas∂nc∂
maks. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Anma bas∂nc∂ [bar] 90 90 90 90
Maksimum bas∂nç [bar] 100 100 100 100
Debi [lt/saat] 300 340 330 350
Temizlik maddesi [lt] 0,5 0,5 0,5 0,5
Aπ∂rl∂π∂ [kg] 6,0 6,0 6,0 6,0
Koruma s∂n∂f∂ / II / II / II / II
Seri numaras∂ Aletin tip etiketi üzerindeki seri numaras∂na 13 bak∂n∂z.
Usulüne uygun kullan∂m
Giriμ
Teslimat kapsam∂
F016 L70 896.book Seite 2 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
92 • F 016 L70 896 • 12.05
Sayfa: 92
Türkçe - 3
1 Tetik emniyeti
2 Tetik
3 Püskürtme tabancas∂
4 Uzatma borusu
(sadece AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
5 Yelpaze biçimli huzme ucu
(sadece AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
6 Yüksek bas∂nç hortumu
7 Tüplü temizlik maddesi ucu
8 Döner (rotasyonlu) uç
(sadece AQUATAK 100 PLUS)
9 Ωebeke fiμi**
10 Baπlant∂ parças∂
11 Ωebeke μalteri
12 Su püskürtme ucu (sadece AQUATAK 10)
13 Seri numaras∂
**Ülkelere özgü
Kullan∂m k∂lavuzunda tan∂mlanan ve μekilleri gösterilen
akesuar∂n mutlaka teslimat kapsam∂nda bulunmas∂
gerekmez!
Elektrik emniyeti
Güvenligi art∂rmak için aletiniz koruyucu izolasyonla
donat∂lm∂μ olup topraklama gerektirmez. ∑μletim
gerilimi 230 V AC, 50 Hz'dir (AB üyesi olmayan
ülkeler için alet tipine göre 220 V, 240 V). Sadece
müsaade edilen uygun uzatma kablosu kullan∂n. Bu
konulardaki bilgiyi yetkili sat∂c∂n∂zdan veya
servisinizden alabilirsiniz.
Yüksek bas∂nçl∂ temizleyici ile çal∂μ∂rken bir uzatma
kablosu kullanmak istiyorsan∂z, aμaπ∂daki kablo
kesitlerine uyman∂z gerekir
1,5 mm2; maks. 20 m uzunluπunda
2,5 mm2; maks. 50 m uzunluπunda
Uyar∂: Bir uzatma kablosu kullan∂yorsan∂z, güvenlik
hükümlerinde belirtildiπi gibi, bu kablo fiμ üzerinden
elektrik μebekesine baπl∂ bir koruyucu iletkene sahip
olmal∂d∂r.
Kuμkulu durumlarda eπitim görmüμ bir elektrikçiye
veya Bosch servisine dan∂μ∂n.
D∑KKAT: Bu aletle kullan∂lmaya müsaadeli ve
öngörülen hükümlere uymayan uzatma kablosu
tehlikeli olabilir. Uzatma kablosu, fiμ ve kuplaj su
s∂zd∂rmaz olmal∂, aç∂k havada kullan∂lmaya
uygun olmal∂d∂r.
Kablo baπlant∂lar∂ kuru olmal∂ ve yere
yat∂r∂lmamal∂d∂r.
Güvenliπi art∂rmak için maksimum 30 mA’lik hatal∂
ak∂m FI μalterinin (RCD) kullan∂lmas∂n∂ öneririz. Bu
FI μalter her kullan∂mdan önce kontrol edilmelidir.
GB’de sat∂lmayan ürünler için aç∂klama: D∑KKAT:
Güvenliπiniz için, alete monte edilmiμ bulunan fiμin 9
uzatma kablosu ile baπlant∂l∂ olmas∂ geekir. Uzatma
kablosunun kuplaj∂ püskürme suyuna karμ∂
korunmal∂ olmal∂, lastikten veya lastik kaplamadan
yap∂lm∂μ olmal∂d∂r. Uzatma kablosu bir gerginlik
giderme tertibat∂ ile birlikte kullan∂lmal∂d∂r.
Baπlant∂ kablosu hasar gördüπünde sadece yetkili
bir Bosch servisinde onar∂lmal∂d∂r.
Su beslemesi
Geçerli yönetmeliklere uygun olarak yük-
sek bas∂nçl∂ temizleyici hiçbir zaman bir
sistem ay∂r∂c∂ olmadan içme suyu μebe-
kesine baπlanmamal∂d∂r.
EN 12729 Typ BA uyar∂nca bir sistem ay∂r∂c∂ kul-
lan∂n.
Su baπlant∂s∂
Baπlant∂ parças∂n∂ 10 su baπlant∂ yerine 14
vidalanm∂μ olmal∂d∂r.
/ Su hortumunu (aletle birlikte teslim edilmez)
su baπlant∂ yerine ve alete baπlay∂n.
Yüksek bas∂nç hortumunun ve püskürtme
tabancas∂n∂n baπlanmas∂
Yüksek bas∂nç hortumunu 6 baπlant∂
rakoruna 15 s∂k∂ca vidalay∂n.
Uzatma borusunu 4/su püskürtme ucunu 12
püskürtme tabancas∂na 3 baπlay∂n. Bunu yaparken
uzatma borusunu 4/su püskürtme ucunu 12 tak∂n ve
kilitleme yapmalar∂ için saat hareket yönünde 90°
çevirin.
Yelpaze biçimli huzme ucunu 5 uzatma
borusuna 4 tak∂n ve kilitleme yapmas∂ için “klick”
sesini duyuncaya kadar saat hareket yönünde
çevirin.
Aletin elemanlar∂
Güvenliπiniz ∑çin
Dikkat! Bak∂m ve temizlik iμlerinden önce aleti
kapat∂n ve fiμi prizden çekin. Ayn∂ güvenli
önlemleri, ak∂m kablosu hasar görür, kesilir
veya dolaμ∂rsa da geçerlidir.
Montaj
A
A B
C
D
E
F016 L70 896.book Seite 3 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
93 • F 016 L70 896 • 12.05
Sayfa: 93
Türkçe - 4
Püskürtme (huzme) borusu
(sadece AQUATAK 10)
Su püskürtme ucunun 12 sabit olarak ayarlanm∂μ
yelpaze biçimli huzmesi vard∂r ve bu deπiμtirilemez.
Yelpaze biçimli huzme ucu (Renk kodu leylak
rengi – sadece AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
Huzmeyi yelpaze biçiminden nokta biçimine
veya tersine çevirmek için ucun kovan∂n∂ çevirin.
Tüplü temizlik maddesi ucu
Uzatma borusunu 4/su püskürtme ucunu 12 saat
hareket yönünün tersine 90° çevirin ve çekerek
ç∂kar∂n.
Temizlik maddesi ucunu 7 püstürtme
tabancas∂na 3 tak∂n ve kilitleme yapmas∂ için saat
hareket yönünde çevirin.
Döner (rotasyonlu) uç (Renk kodu k∂rm∂z∂ –
sadece AQUATAK 100 PLUS)
Yelpaze biçimli huzme ucunu 5 saat hareket
yönünün tersine çevirin ve çekerek ç∂kar∂n.
Döner ucu 8 uzatma borusuna 4 tak∂n ve
kilitleme yapmas∂ için “Klick” sesini duyuncaya kadar
saat hareket yönünde çevirin.
Çal∂μt∂rma
Ωebeke μalterinin ( ) konumunda olduπundan
emin olduktan sonra aleti prize tak∂n.
Su musluπunu aç∂n.
Tetiπi 2 serbest b∂rakmak için kapama
emniyetine 1 bas∂n. Su düzenli olarak akmaya
baμlay∂ncaya ve alet ile yüksek bas∂nç hortumunda
hiç hava kalmay∂ncaya kadar tetiπe 2 sonuna kadar
bas∂n. Tetiπi 2 b∂rak∂n. Kapama emniyetine 1 bas∂n.
Ωebeke μalteri 11 düπmesine ( ) bas∂n.
Püskürtme tabancas∂n∂ 3 aμaπ∂ doπrultun. Tetiπi 2
boμa almak için tetik emniyetine bas∂n. Tetiπe 2
sonuna kadar bast∂r∂n.
Kapama
Tetiπi 2 b∂rak∂n. Tetik emniyetine bas∂n. Bu durumda
püskürtme tabancas∂ kililenir ve yanl∂μl∂kla da olsa
çal∂μmaz.
Ωebeke μalterinin 11 düπmesine( ) bas∂n.
Su musluπunu kapat∂n. Fiμi prizden çekin.
Tetiπi 2 serbest b∂rakmak için kapama emniyetine 1
bas∂n. Alet içinde hiç su bas∂nc∂ kalmay∂ncaya kadar
tetiπe 2 sonuna kadar bas∂n. Tetiπi 2 b∂rak∂n.
Kapama emniyetine 1 bas∂n.
Su hortumunu aletten ve su baπlant∂ yerinden al∂n.
Genel
Aletin düz bir zemin üzerinde durmas∂na dikkat edin.
Yüksek bas∂nç hortumu ile çok uzaπa gitmeyin veya
aleti hortumdan tutarak çekmeyin. Aksi takdirde alet
duruμ güvenliπini kaybedebilir ve devrilebilir.
Yüksek bas∂nç hortumunun k∂r∂lmamas∂na
(bükülmemesine) dikkat edin ve araçlar üzerinden
geçmeyin. Yüksek bas∂nç hortumunu keskin kenarl∂
cisimlerden ve köμelerden koruyun.
Döner huzmeli bas∂nçl∂ boruyu otomobil y∂kamak
için kullanmay∂n.
Temizlik maddeleri ile çal∂μma
Sadece Bosch'un müsaade ettiπi temizlik
maddesi kullan∂n. Uygun olmayan temizlik
maddeleri alete ve temizlenen malzemeye zarar
verebilir.
Temizlik maddesi memesini püskürtme tabancas∂na
tak∂n.
Temizlik maddesi tüpünü uygun bir temizlik maddesi
ile doldurun ve tüpü tekrar temizlik maddesi
memesine vidalay∂n.
Çevre dostu çal∂μabilmeniz için temizlik maddesini
tasarruflu kullanman∂z∂ tavsiye ederiz. Temizlik
maddesinin inceltilmesine iliμkin hazne üzerindeki
tavsiyelere uyun.
Kaliteli ve seçkin temizleme ve koruma maddesi
kullan∂ld∂π∂nda Bosch aletin ar∂zas∂z ve kusursuz
çal∂μacaπ∂n∂ garanti eder.
Tavsiye edilen temizleme yöntemleri
Ad∂m 1: Kiri çözmek
Temizlik maddesini tasarruflu biçimde püskürtün ve
k∂sa bir süre etki yapmas∂n∂ bekleyin.
Ad∂m 2: Kiri temizleme
Çözülmüμ ve gevμemiμ kiri yüksek bas∂nçla
temizleyin.
Uyar∂: Dik yüzeyleri temizlerken kir ve temizlik
maddeleri ile alt taraftan baμlay∂n veya yukar∂ doπru
devam edin. Yüzeyleri temizler veya durularken
yukar∂dan aμaπ∂ya doπru çal∂μ∂n.
Ayarlama/Çeμitli uçlar∂n kullan∂m∂
Çal∂μt∂rma
F
G
H
I
J
K
Yüksek bas∂nçl∂ temizleyicinin
kullan∂m hakk∂nda aç∂klamalar
F016 L70 896.book Seite 4 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
94 • F 016 L70 896 • 12.05
Sayfa: 94
Türkçe - 5
Aletin kendinde bir çal∂μma yapmadan
önce her defas∂nda fiμi prizden çekin ve
su baπlant∂s∂n∂ gevμetin.
Uyar∂: Aleti uzun süre ve güvenli biçimde
kullanabilmek için aμaπ∂daki iμlemleri düzenli olarak
yap∂n.
Bu alette sadece üretici taraf∂ndan müsaade edilen
aksesuar ve yedek parçalar∂n kullan∂m∂na müsaade
vard∂r. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar
aletin ar∂zas∂z ve kususuz biçimde çal∂μmas∂n∂
güvenceye al∂r.
Kapaklar∂n, muhafazalar∂n ve koruyucu
donan∂mlar∂n saπl∂kl∂ ve doπru biçimde tak∂l∂p
tak∂lmad∂π∂n∂ kontrol edin. Gerekli onar∂m ve bak∂m
iμlerini yüksek bas∂nçl∂ temizleyiciyi kullanmadan
önce yap∂n.
Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen yüksek
bas∂nçl∂ temizleyici ar∂za yapacak olursa, onar∂m ve
bak∂m∂ sadece Bosch yetkili servislerinden birine
yapt∂r∂n.
Bütün baμvuru ve yedek parça sipariμlerinizde lütfen
aletin 10 haneli sipariμ numaras∂n∂ mutlaka belirtin!
Su baπlant∂s∂ndaki adaptörü 10 al∂n ve
süzgeci 16 çekerek ç∂kar∂n.
Süzgeç 16 sivri uçlu bir pense ile rahatça
ç∂kar∂labilir. Süzgeci y∂kay∂p temizledikten sonra
tekrar yerine yerleμtirin. Hasarl∂ süzgeçleri yenileyin.
Süzgeç yoksa veya hasarl∂ ise yüksek bas∂nçl∂
temizleyici hiçbir zaman kullan∂lmamal∂d∂r.
Yüksek bas∂nçl∂ temizleyicinin d∂μ∂n∂ yumuμak bir
f∂rça ve bezle temizleyin. Bu temizleme iμlemi
s∂ras∂nda su, çözücü madde ve polisaj maddesi
kullanmay∂n. Özellikle motorun havaland∂rma
aral∂klar∂ olmak üzere aletteki bütün kirleri
temizleyin.
Suyu tamamen boμalt∂lmam∂μ bir yüksek bas∂nçl∂
temizleyici paslanabilir. Aleti donma tehlikesi
olmayan bir yerde saklay∂n.
Aletin üzerine baμka hiçbir eμya veya parça
koymay∂n.
☞ Kabloyu toparlay∂p sararken k∂r∂l∂p
s∂k∂μmamas∂na dikkat edin. Yüksek bas∂nç
hortumunu k∂r∂lacak ölçüde bükmeyin.
Aμaπ∂daki tablo hata olas∂l∂klar∂n∂ ve bu hatalar∂n nas∂l giderileceπini göstermektedir. Eπer bu hatalar∂
kendiniz gideremiyorsan∂z bir servise baμvurun.
Dikkat: Hata arama iμleminden önce aleti kapat∂n ve fiμi prizden çekin.
Bak∂m Filtrenin temizlenmesi ve kontrolü
Kullan∂m sonras∂ saklama
A
L
Hata arama
Hatalar Olas∂ nedenler Giderilmesi
Motor çal∂μm∂yor Fiμ tak∂l∂ deπil
Priz bozuk
Sigorta atm∂μ
Uzatma kablosu hasarl∂
Motor kuruma sistemi reaksiyon
göstermiμ durumda
Sistemde donma var
Fiμi prize tak∂n
Baμka prizi kullan∂n
Sigortay∂ deπiμtirin
Uzatma kablosu olmadan deneyin
Motoru 5 dakika soπumaya b∂rak∂n
Pompa, su hortumu veya aksesuardaki
buzlanmay∂ giderin
Motor stop ediyor Sigorta atm∂μ
Ωebeke gerilimi doπru veya uygun deπil
Motor kuruma sistemi reaksiyon
göstermiμ durumda
Sigortay∂ deπiμtirin
Ωebeke gerilimini kontrol edin. Ωebeke
gerilimi aletin tip etiketi üzerindeki verilere
uymal∂d∂r
Motoru 5 dakika soπumaya b∂rak∂n
Sigorta at∂yor Sigorta çok zay∂f Yüksek bas∂nçl∂ temizleyicinin gücüne
uygun bir ak∂m μebekesine baπlay∂n
Çal∂μma bas∂nc∂ aμ∂r∂
yüksek
Uçlar (memeler) k∂smen t∂kal∂ Uçlar∂ (memeleri) temizleyin
F016 L70 896.book Seite 5 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
95 • F 016 L70 896 • 12.05
Sayfa: 95
Türkçe - 6
Çevre zarar veren kimyasal maddeler beton, zemin
suyu, gölcük, derecik ve benzeri yerlere
ulaμmamal∂d∂r.
Temizlik maddesi (deterjan) kullan∂rken ambalaj
üzerindeki verilere ve öngörülen konsantrasyona
(yoπunluπa) kesin olarak uyun.
Motorlu araçlar temizlerken mahalli hükümlere uyun:
Temizlik yaparken kullan∂lan suyun zemin suyuna (yer
alt∂ suyuna) kar∂μmas∂ mutlaka önlenmelidir.
Elektrikli el aletleri, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden
kazan∂m iμlemine tabi tutulmal∂d∂r.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin
içine atmay∂n!
Kullan∂m ömrünü tamamlam∂μ
elektrikli ve elektronik aletlere ait
Avrupa yönergeleri 2002/96/AT ve
bunlar∂n ulusal yasalara uygulanmas∂
uyar∂nca art∂k kullan∂lmas∂ mümkün olmayan
elektrikli el aletleri ayr∂ ayr∂ toplanmak ve çevreye
zarar vermeyecek yöntemlerle te∑krar kazan∂lmak
zorundad∂r.
Daπ∂n∂k görünüμ ve yedek parçalara iliμkin
bilgileri aμaπ∂daki sayfada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müμteri Dan∂μman∂.................. +90 (0)212 / 335 06 66
Müμteri Servis Hatt∂ ................ +90 (0)212 / 335 07 52
Bas∂nç azal∂p çoπal∂yor Su hortumu veya pompada hava var
Su ikmalinde hata var
Su filtresi t∂kal∂
Su hortumu ezilmiμ veya k∂r∂lm∂μ
Yüksek bas∂nç hortumu çok uzun
Yüksek bas∂nç temizleyiciyi kapat∂n ve
düzgün bir çal∂μma bas∂nc∂ elde edinceye
kadar püskürtme tabancas∂ ile su musluπu
aç∂k halde çal∂μt∂r∂n
Su baπlant∂s∂n∂n teknik veriler bölümündeki
deπerlere uygun olup olmad∂π∂n∂ kontrol
edin. Kullan∂labilecek en küçük su hortumu
1/2" veya Ø 13 mm’dir
Su filtresini temizleyin
Su hortumunu düz hale getirin
Yüksek bas∂nç hortumu uzatmas∂n∂ ç∂kar∂n,
maksimum su hortumu uzunluπu 7 m
Bas∂nç düzgün, ancak çok
düμük
Uyar∂: Belirli aksesuar
düμük bas∂nca neden olur
Uç (meme) y∂pranm∂μ
Start / Stop valfi aμ∂nm∂μ
Ucu (memeyi) deπiμtirin
Tetiπe 5 kez h∂zla arka arkaya bas∂n
Motor çal∂μ∂yor, ancak
çal∂μma bas∂nc∂ yok
Su baπl∂ deπil
Filtre t∂kal∂
Uç (meme) t∂kal∂
Suyu baπlay∂n
Filtreyi temizleyin
Uçlar∂ (memeleri) temizleyin
Yüksek bas∂nçl∂ temizleyici
kendiπinden çal∂μ∂yor
Pompa veya püskürtme tabancas∂nda
s∂zd∂rmazl∂k hatas∂ var
Yetkili bir Bosch Servisine baμvurun
Alette s∂zd∂rmazl∂k hatas∂
var
Pompada s∂zd∂rmazl∂k hatas∂ var Dakikada 6 damlaya müsaade vard∂r.
Normal olmayan ve önemli ölçüdeki
s∂zd∂rmazl∂k hatalar∂nda Bosch yetkili
servisine baμvurun
Çevre koruma
Tasfiye (atma)
Müμteri servisi
F016 L70 896.book Seite 6 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
96 • F 016 L70 896 • 12.05
Sayfa: 96
Türkçe - 7
Ürün kategorisi: 27
Teknik belgelerin bulunduπu merkez (2006/42/AT):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.03.2012
Deπiμiklikler mümkündür
Gürültü/Titreμim bilgisi
Gürültüye ait ölçme deπerleri 2000/14/AT´ye göre belir-
lenmektedir (1,60 m yükseklik, 1 m mesafe).
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Aletin A deπerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak
μöyledir:
Ses bas∂nc∂ seviyesi
Gürültü emisyonu seviyesi
Tolerans K
dB(A)
dB(A)
dB
77
87
=3
77
87
=3
79
88
=3
79
88
=3
Toplam titreμim deπeri (üç yönün vektör toplam∂)
EN 60335´e göre belirlenmektedir:
Titreμim emisyon deπeri ah
Tolerans K
m/s2
m/s2
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
Uygunluk beyan∂
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tan∂mla-
nana ürünün aμaπ∂daki norm veya normatif belgelere
uygun olduπunu beyan ederiz: 2011/65/EU,
2004/108/AT, 2006/42/AT, 2000/14/AT yönetmelik
hükümleri uyar∂nca EN 60335.
2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi
Uyumluluk deπerlendirme yöntemi ek V uyar∂nca.
dB(A) 90 92 91 91
F016 L70 896.book Seite 7 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
97 • F 016 L70 896 • 12.05

Sorular & cevaplar

Bosch Aquatak 10 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch Aquatak 10 hakkında bir soru sorun

Bosch Aquatak 10 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch Aquatak 10 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch Aquatak 10 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.